Postup : 2011/0450(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0003/2015

Předložené texty :

A8-0003/2015

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 17
CRE 10/02/2015 - 17

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0025

ZPRÁVA     *
PDF 161kWORD 62k
22.1.2015
PE 541.452v02-00 A8-0003/2015

o návrhu rozhodnutí Rady o prohlášení členských států, že v zájmu Evropské unie souhlasí s přistoupením Singapuru k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

(COM(2011)0915 – C8‑0267/2014 – 2011/0450(NLE))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Heidi Hautala

PR_NLE-CN_Agreement_app

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o prohlášení členských států, že v zájmu Evropské unie souhlasí s přistoupením Singapuru k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

(COM(2011)0915 – C8‑0267/2014 – 2011/0450(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2011)0915),

–       s ohledem na čl. 38 odst. 4 Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980,

–       s ohledem na čl. 81 odst. 3 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0267/2014),

–       s ohledem na posudek Soudního dvora ze dne 14. října 2014,

–       s ohledem na článek 59 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0003/2015),

1.      schvaluje návrh rozhodnutí Rady a schvaluje souhlas s přistoupením;

2.      pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Singapuru.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Haagská úmluva ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí je nástrojem zásadního významu, který ratifikovaly všechny členské státy Evropské unie.

Tato úmluva zavádí systém spolupráce mezi smluvními státy, jehož cílem je nalézt řešení v případech mezinárodních únosů dětí.

K těmto problémům dochází často při rozluce párů. Pocházejí-li matka a otec z různých států, mohou být lákáni myšlenkou využít toho, že dané státy nespolupracují, a získat tak dítě do své péče. Ve sdělovacích prostředcích se často objevují zprávy o mezinárodních únosech dětí v souvislosti s rozlukou nebo rozvodem rodičů.

V těchto případech je hlavním problémem národnostně motivovaná podjatost právních systémů jednotlivých států. Často se totiž stává, že se soudy obou zemí prohlásí v této věci za pravomocné a dítě svěří do péče toho rodiče, který je státním příslušníkem daného státu.

Dotyčná úmluva by měla tyto situace řešit na mezinárodní úrovni tím, že jako pravomocné soudy a platné právní předpisy stanoví soudy a právní předpisy státu, v němž má dítě bydliště. Úmluva rovněž zavádí systém, který zaručí okamžitý návrat uneseného dítěte.

EU má nyní v této oblasti výlučnou vnější pravomoc, jak potvrdil posudek Soudního dvora 1/13. Členské státy tedy již nejednají každý sám za sebe. Problém spočívá v tom, že úmluva nezahrnuje ustanovení o samostatné činnosti mezinárodních organizací.

Proto je zapotřebí rozhodnutí Rady, které po členských státech požaduje, aby v rámci svého území schválily přistoupení Singapuru k úmluvě, a tudíž i vstup úmluvy mezi Evropskou unií a touto zemí v platnost.

Přistoupení Singapuru k této úmluvě je vítané. Zpravodajka ho plně podporuje, a to zvláště vzhledem k tomu, že Evropská unie má se Singapurem úzké hospodářské vztahy. Děti s vazbami k singapurskému společenství tak budou ochraňovány před únosy.

Zpravodajka tudíž Parlamentu navrhuje, aby přijal návrh beze změn, a zajistil tak, aby těmto dětem byla poskytována ochrana na celém území Unie.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

20.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström

Právní upozornění - Ochrana soukromí