SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

  22.1.2015 - (COM(2011)0915 – C8-0000/2014 – 2011/0450(NLE)) - *

  Výbor pre právne veci
  Spravodajkyňa: Heidi Hautala

  Postup : 2011/0450(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0003/2015
  Predkladané texty :
  A8-0003/2015
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

  (COM(2011)0915 – C8-0000/2014 – 2011/0450(NLE))

  (Konzultácia)

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2011)0915),

  –       so zreteľom na článok 38 ods. 4 Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí,

  –       so zreteľom na článok 81 ods. 3, ako aj na článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0267/2014),

  –       so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014,

  –       so zreteľom na článok 59 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0003/2015),

  1.      schvaľuje návrh rozhodnutia Rady a súhlas s pristúpením;

  2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Singapuru.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí je mimoriadne dôležitý nástroj. Ratifikovali ho všetky členské štáty EÚ.

  Týmto dohovorom sa ustanovuje systém umožňujúci zmluvným štátom spolupracovať pri hľadaní riešenia v prípadoch medzinárodných únosov detí.

  Tento problém sa veľmi často týka párov po rozchode alebo rozvode. V prípade, že rodičia pochádzajú z rôznych štátov, môže sa im zdať lákavé využiť neexistujúcu spoluprácu medzi týmito štátmi na to, aby získali opatrovnícke právo na dieťa. V tlači sa často stretávame so správami o prípadoch medzinárodných únosov detí po rozchode alebo rozvode.

  Hlavným problémom v týchto prípadoch je silne národný charakter právnych systémov jednotlivých štátov. Často pritom dochádza k situácii, že súdy oboch zainteresovaných štátov sa vyhlásia za príslušné a že každý z nich udelí opatrovnícke právo rodičovi, ktorý je občanom štátu, ku ktorému tento súd prislúcha.

  Cieľom tohto dohovoru je riešiť takéto situácie na medzinárodnej úrovni tak, že sa určí, že príslušný súd a príslušné právo je súd, resp. právo štátu, v ktorom má dieťa pobyt. Dohovor takisto ustanovuje systém na zaručenie okamžitého návratu uneseného dieťaťa.

  EÚ má teraz výhradnú vonkajšiu právomoc v tejto oblasti, ako to potvrdil Súdny dvor v stanovisku 1/13. To znamená, že členské štáty už nekonajú podľa vlastného uváženia. Problematické je, že dohovor neustanovuje nezávislé konanie medzinárodných organizácií.

  Preto je potrebné prijať rozhodnutie Rady, ktorým sa od členských štátov vyžaduje, aby každý z nich s ohľadom na svoje vlastné územie súhlasil s pristúpením Singapuru k dohovoru, a tým aj s účinným vstupom dohovoru v prípadoch týkajúcich sa EÚ a tejto krajiny do platnosti.

  Pristúpenie Singapuru k dohovoru treba uvítať. Spravodajkyňa to v plnej miere podporuje, najmä vzhľadom na to, že EÚ má so Singapurom úzke hospodárske väzby. Deti, ktoré sú nejakým spôsobom spojené so singapurskou komunitou, budú takto chránené pred únosmi.

  Spravodajkyňa preto navrhuje, aby Európsky parlament prijal tento návrh bez pozmeňujúcich návrhov s cieľom zabezpečiť, aby sa ochrana detí, ktorých sa to týka, rozšírila na celé územie Únie.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  20.1.2015

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  21

  2

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström