Postopek : 2011/0450(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0003/2015

Predložena besedila :

A8-0003/2015

Razprave :

PV 10/02/2015 - 17
CRE 10/02/2015 - 17

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0025

POROČILO     *
PDF 154kWORD 66k
22.1.2015
PE 541.452v02-00 A8-0003/2015

o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Singapurja k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok

(COM(2011)0915 – C8-0267/2014 – 2011/0450(NLE))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Heidi Hautala

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Singapurja k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok

(COM(2011)0915 – C8-0267/2014 – 2011/0450(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2011)0915),

–       ob upoštevanju četrtega odstavka člena 38 Haaške Konvencije iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok,

–       ob upoštevanju člena 81(3) ter točke (b) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0267/2014),

–       ob upoštevanju mnenja Sodišča Evropske unije z dne 14. oktobra 2014,

–       ob upoštevanju členov 59 in 108(7) Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0003/2015),

1.      odobri predlog sklepa Sveta in odobri sprejetje pristopa;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Singapurja.


OBRAZLOŽITEV

Haaška konvencija z dne 25. oktobra 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok je zelo pomemben instrument. Ratificirale so jo vse države članice Evropske unije.

Ta konvencija določa sistem, ki državam pogodbenicam omogoča sodelovanje pri iskanju rešitev za primere mednarodnih ugrabitev otrok.

Pogosto te težave nastanejo, ko v paru pride do prenehanja življenjske skupnosti. Pri enem od staršev, ki prihaja iz druge države, se lahko pojavi skušnjava, da izkoristi pomanjkanje sodelovanja med državami, da bi tako pridobil izključno varstvo in vzgojo otrok. V medijih pogosto vidimo primere mednarodne ugrabitve otrok, ko se starša razvežeta ali med njima preneha življenjska skupnost.

V takih primerih je največja težava nacionalna pristranskost pravnih sistemov v posameznih državah. Pogosto pride do tega, da se sodišča obeh vpletenih držav izrečejo za pristojna ter da vsako sodišče zaupa otroka v varstvo in vzgojo staršu, ki je državljan te države.

Namen te konvencije je reševanje tovrstnih primerov na mednarodni ravni, in sicer tako, da za pristojna sodišča in pravo, ki se uporablja, določa sodišča in pravo države, v kateri ima otrok prebivališče. Konvencija določa tudi sistem za zagotavljanje takojšnje vrnitve ugrabljenega otroka.

To področje sedaj sodi v izključno zunanjo pristojnost Evropske unije, kar je potrdilo Sodišče Evropske unije v mnenju 1/13. Države članice torej glede tega ne delujejo več samostojno. Težava pa je, da konvencija ne določa samostojnega ukrepanja mednarodnih organizacij.

Zaradi tega je potreben sklep Sveta, s katerim se države članice poziva, naj sprejmejo – vsaka za svoje ozemlje – pristop Singapurja k tej konvenciji in torej omogočijo dejansko uveljavitev konvencije za primere, ki vključujejo Evropsko unijo in to državo.

Pristop Singapurja h konvenciji velja pozdraviti in poročevalka ga v celoti podpira, še posebej, ker Evropsko unijo in Singapur povezujejo tesne gospodarske vezi. Tako bodo otroci, povezani s singapursko skupnostjo, zaščiteni pred nezakonitimi ugrabitvami.

Poročevalka zato predlaga Parlamentu, naj odobri predlog brez sprememb in tako omogoči, da se zaščita teh otrok razširi na celotno ozemlje Unije.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

20.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov