Menetlus : 2011/0451(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0005/2015

Esitatud tekstid :

A8-0005/2015

Arutelud :

PV 10/02/2015 - 17
CRE 10/02/2015 - 17

Hääletused :

PV 11/02/2015 - 9.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0026

RAPORT     *
PDF 147kWORD 61k
22.1.2015
PE 541.440v02-00 A8-0005/2015

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide kirjaliku nõusoleku kohta, millega nad Euroopa Liidu huvides annavad nõusoleku Maroko ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

(COM(2011)0916 – C8-0268/2014 – 2011/0451(NLE))

Õiguskomisjon

Raportöör: Heidi Hautala

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide kirjaliku nõusoleku kohta, millega nad Euroopa Liidu huvides annavad nõusoleku Maroko ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

(COM(2011)0916 – C8-0268/2014 – 2011/0451(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2011)0916),

–       võttes arvesse rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni artikli 38 neljandat lõiku,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõiget 3 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti b, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0268/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Kohtu 14. oktoobri 2014. aasta arvamust,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 108 lõiget 7,

–       võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0005/2015),

1.      kiidab heaks ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus ja kiidab heaks konventsiooniga ühinemiseks nõusoleku andmise;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maroko valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev 25. oktoobri 1980. aasta Haagi konventsioon on ülioluline õigusakt. Selle on ratifitseerinud kõik ELi liikmesriigid.

Konventsiooniga kehtestatakse lepinguosaliste riikide vaheline koostöösüsteem, mille eesmärk on rahvusvaheliste lapseröövijuhtumite lahendamine.

Sellised probleemid tekivad sageli paaride lahkuminekul. Kui ema ja isa on pärit eri riikidest, võib tekkida soov kasutada ära nende riikide vahelist puudulikku koostööd, et kindlustada endale lapse hooldusõigus. Ajakirjanduses on hulgaliselt teateid rahvusvahelistest lasteröövidest, mis leiavad aset pärast lahkuminekut või abielulahutust.

Selliste juhtumite puhul on suurimaks probleemiks eri riikide õigussüsteemide rahvuslik erapoolikus. Sageli juhtub, et mõlema riigi kohtud kuulutavad end pädevaks ja kumbki annab lapse hooldusõiguse vanemale, kel on vastava riigi kodakondsus.

Konventsiooni eesmärk on lahendada sellised juhtumid rahvusvahelisel tasandil, määrates kindlaks, et pädevate kohtute ja kohaldatava õigusena tuleb käsitleda lapse elukohariigi kohtuid ja õigust. Konventsiooniga kehtestatakse ka süsteem, mis tagab röövitud laste kiire tagastamise.

ELil on nüüd selles valdkonnas ainupädevus välisasjades, nagu on kinnitanud Euroopa Kohus arvamuses 1/13. Liikmesriigid ei saa seega enam iseseisvalt tegutseda. Probleem seisneb selles, et konventsiooniga ei anta rahvusvahelistele organisatsioonidele iseseisva tegutsemise õigust.

Seetõttu on osutunud vajalikuks võtta vastu nõukogu otsus, millega liikmesriigid annavad igaüks oma territooriumi piires nõusoleku Maroko ühinemiseks konventsiooniga ja seega konventsiooni kohaldamiseks ELi ja Marokot puudutavate juhtumite suhtes.

Maroko ühinemist konventsiooniga tuleb tervitada. Raportöör toetab ühinemist täielikult, sest paljud ELi kodanikud on Maroko päritolu. Maroko kogukonnaga seotud lapsi kaitstakse seega röövimise eest.

Raportöör paneb parlamendile ette kiita ettepanek muudatusteta heaks, et tagada kõnealustele lastele kaitse kogu ELis.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.1.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström

Õigusteave - Privaatsuspoliitika