RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Regatului Maroc la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

22.1.2015 - (COM(2011)0916 – C8-0268/2014 – 2011/0451(NLE)) - *

Comisia pentru afaceri juridice
Raportoare: Heidi Hautala

Procedură : 2011/0451(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0005/2015

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Regatului Maroc la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

(COM(2011)0916 – C8-0268/2014 – 2011/0451(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2011)0916),

–       având în vedere articolul 38 alineatul (4) din Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

–       având în vedere articolul 81 alineatul (3) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0268/2014),

–       având în vedere avizul Curții de Justiție din 14 octombrie 2014,

–       având în vedere articolul 59 și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0005/2015),

1.      aprobă propunerea de decizie a Consiliului și aprobă acceptarea aderării;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Maroc.

EXPUNERE DE MOTIVE

Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii constituie un instrument extrem de important. Aceasta a fost ratificată de toate statele membre ale Uniunii Europene.

Convenția instituie un sistem de cooperare între statele contractante având ca obiectiv soluționarea cazurilor de răpire internațională de copii.

În numeroase cazuri, astfel de dificultăți apar atunci când cuplurile se despart. Dacă mama și tatăl provin din state diferite, există tentația de a profita de lipsa de cooperare dintre statele respective pentru a obține încredințarea copiilor. În presă abundă relatările despre cazuri de răpire internațională a copiilor în urma unei separării sau a unui divorț.

În astfel de cazuri, dificultatea majoră rezidă în naționalismul sistemului juridic din fiecare stat în parte. Se poate întâmpla, adesea, ca instanțele din ambele state implicate să se declare competente, fiecare dintre ele încredințând copilul părintelui care deține cetățenia statului respectiv.

Scopul convenției este acela de a soluționa astfel de situații la nivel internațional, stabilind că instanțele competente și legislația aplicabilă sunt cele din statul în care își are reședința copilul. De asemenea, convenția introduce un sistem care să asigure returnarea imediată a copiilor răpiți.

În prezent, UE dispune de competențe externe exclusive în acest domeniu, fapt confirmat de Curtea de Justiție în Avizul 1/13. Prin urmare, statele membre nu mai acționează pe cont propriu. Problema rezidă în aceea că convenția nu prevede o acțiune autonomă a organizațiilor internaționale.

A devenit astfel necesară o decizie a Consiliului prin care să se solicite statelor membre să accepte, fiecare cu privire la propriul său teritoriu, aderarea Regatului Maroc la convenție și, prin urmare, intrarea efectivă în vigoare a convenției în cazurile care implică Uniunea Europeană și această țară.

Aderarea Regatului Maroc la convenție este de salutat. Raportoarea o susține întru totul, mai ales că în Uniunea Europeană trăiesc mulți cetățeni de origine marocană. Copiii având legături cu comunitatea marocană vor fi, astfel, protejați împotriva răpirii.

Din aceste motive, raportoarea propune ca Parlamentul să aprobe propunerea fără modificări, astfel încât copiilor în cauză să le fie asigurată protecția acordată pe întregul teritoriu al Uniunii.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

20.1.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström