ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.

22.1.2015 - (COM(2011)0904 – C8‑0263/2014 – 2011/0441(NLE)) - *

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Хейди Хаутала

Процедура : 2011/0441(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0007/2015
Внесени текстове :
A8-0007/2015
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.

(COM(2011)0904 – C8‑0263/2014 – 2011/0441(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2011)0904),

–       като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.,

–       като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0263/2014),

–       като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.,

–       като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0007/2015),

1.      одобрява предложението за решение на Съвета и одобрява приемането на присъединяването;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Габон.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца е жизненоважен инструмент. Тя е ратифицирана от всички държави – членки на ЕС.

С конвенцията се въвежда система за сътрудничество между договарящите държави, целяща уреждането на случаи на международно отвличане на деца.

В много случаи тези проблеми възникват вследствие на раздяла между родителите. Ако майката и бащата са от различни държави, се поражда изкушението някой от тях да се възползва от липсата на сътрудничество между тези държави, така че да си осигури упражняването на родителските права по отношение на детето. Печатът изобилства от репортажи за случаи на международно отвличане на деца вследствие на раздяла или развод.

Най-сериозният проблем в такива случаи е националната предубеденост на правните системи на отделните държави. Често съдилищата и в двете заинтересовани държави се обявяват за компетентни, като всеки съд присъжда упражняването на родителските права по отношение на детето на родителя, който е гражданин на държавата на съда.

Целта на конвенцията е на международно равнище да се намери разрешение за такива ситуации, като се установи, че компетентният съд и приложимото право са тези на държавата по местоживеене на детето. С конвенцията се въвежда също система, която осигурява незабавното връщане на отвлечените деца.

Сега ЕС вече има изключителна външна компетентност в тази област, както беше потвърдено от Съда на ЕС в Становище 1/03. Затова държавите членки вече не могат да действат за своя собствена сметка. Проблемът е, че конвенцията не предвижда самостоятелно действие от страна на международни организации.

Това налага необходимостта от решение на Съвета, с което държавите членки се приканват да приемат – всяка по отношение на своята територия – присъединяването на Габон към конвенцията и съответно ефективното прилагане на конвенцията в случаи, касаещи ЕС и Габон.

Присъединяването на Габон към конвенцията трябва да се приветства. Докладчикът напълно го подкрепя, особено предвид големия брой граждани на ЕС от габонски произход. По този начин децата, които имат връзки с тази общност, ще бъдат предпазени от отвличане.

Следователно докладчикът предлага Парламентът да одобри предложението без изменения, за да осигури закрилата на тези деца навсякъде в ЕС.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström