MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti Gabonin liittymisen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

22.1.2015 - (COM(2011)0904 – C8-0263/2014 – 2011/0441(NLE)) - *

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Heidi Hautala
PR_NLE-CN_Agreement_app

Menettely : 2011/0441(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0007/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0007/2015
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti Gabonin liittymisen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

(COM(2011)0904 – C8-0263/2014 – 2011/0441(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (COM(2011)0904),

–       ottaa huomioon kansainvälisestä lapsikaappauksesta tehdyn, yksityisoikeuden alaa koskevan vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen 38 artiklan neljännen kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 3 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan b alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0263/2014),

–       ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 14. lokakuuta 2014 antaman lausunnon,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0007/2015),

1.      hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi ja hyväksyy liittymisen hyväksymisen;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Gabonin hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELU

Lokakuun 25. päivänä 1980 tehty yksityisoikeuden alaa koskeva Haagin yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta on erittäin tärkeä säädös. Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen.

Yleissopimuksessa vahvistetaan järjestelmä, jonka avulla sopimusvaltiot voivat toimia yhteistyössä ratkaisun löytämiseksi kansainvälisissä lapsikaappaustapauksissa.

Hyvin usein ongelmia syntyy eroamassa olevan pariskunnan välillä. Toisesta valtiosta kotoisin olevalle puolisolle voi olla houkuttelevaa käyttää hyväksi valtioiden välisen yhteistyön puutetta lasten huoltajuuden saamiseksi. Tiedotusvälineissä kerrotaan usein kansainvälisistä lapsikaappaustapauksista vanhempien asumus- tai avioerotilanteissa.

Suurin ongelma näissä tapauksissa on valtioiden oikeusjärjestelmien kansallinen painotus. Usein käy niin, että kumpikin asianomainen valtio julistautuu toimivaltaiseksi ja antaa lapsen huoltajuuden omalle kansalaiselleen.

Haagin yleissopimuksella voidaan ratkaista tällaiset tilanteet kansainvälisesti: sovelletaan lapsen asuinvaltion lakia ja toimivaltainen tuomioistuin on lapsen asuinvaltion tuomioistuin. Lisäksi yleissopimuksessa vahvistetaan järjestelmä, jolla varmistetaan kaapatun lapsen palauttaminen välittömästi.

Nämä asiat kuuluvat nykyisin Euroopan unionin yksinomaiseen ulkoiseen toimivaltaan, kuten unionin tuomioistuin on todennut lausunnossaan 1/13. Jäsenvaltiot siis eivät enää toimi omaan lukuunsa. Ongelma on siinä, että yleissopimuksessa ei määrätä kansainvälisten järjestöjen itsenäisestä toiminnasta.

Tämän vuoksi tarvitaan neuvoston päätös, jossa pyydetään kutakin jäsenvaltiota hyväksymään oman alueensa osalta Gabonin liittyminen yleissopimukseen ja näin ollen yleissopimuksen voimaantulo Euroopan unionin ja kyseisen maan välillä.

Gabonin liittyminen yleissopimukseen on myönteinen uutinen, ja esittelijä kannattaa sitä täysin ennen kaikkea siksi, että Euroopan unionissa on paljon Gabonista kotoisin olevia kansalaisia. Näin suojellaan lapsikaappauksilta myös niitä lapsia, joilla on sukulaissuhteita Gaboniin.

Esittelijä pyytää parlamenttia hyväksymään ehdotuksen ilman tarkistuksia, jotta varmistetaan, että kyseinen lapsille tarjottava suojelu kattaa koko unionin alueen.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

20.1.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström