JELENTÉS Gabonnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

22.1.2015 - (COM(2011)0904 – C8‑0263/2014 – 2011/0441(NLE)) - *

Jogi Bizottság
Előadó: Heidi Hautala

Eljárás : 2011/0441(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0007/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0007/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Gabonnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2011)0904 – C8‑0263/2014 – 2011/0441(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2011)0904),

–       tekintettel a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi Hágai Egyezmény 38. cikkének negyedik bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének (3) bekezdésére, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének b) pontjára, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0263/2014),

–       tekintettel a Bíróság 2014. október 14-ei véleményére,

–       tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0007/2015);

1.      jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot és jóváhagyja a csatlakozás elfogadását;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Gabon kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezmény rendkívüli fontossággal bíró eszköz. Az Európai Unió valamennyi tagállama ratifikálta.

Az egyezmény olyan rendszert hoz létre, amely együttműködést tesz lehetővé a szerződő államok számára, hogy megoldást találjanak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének ügyében.

E problémák nagyon gyakran a válófélben levő párok esetében fordulnak elő. A gyermekfelügyelet megszerzése érdekében a másik államból származó házastárs kísértést érezhet az államok közötti együttműködés hiányának kihasználására. A sajtóból gyakran értesülhetünk a gyermekek jogellenes külföldre viteléről a szülők különélésekor vagy válásakor.

Az ilyen esetekben a legnagyobb probléma az államok jogrendszerének nemzeti jellege. Gyakran megtörténik, hogy mindkét érintett állam bírósága az ügyet saját hatáskörébe tartozónak tekinti és a gyermekfelügyeleti jogot a saját nemzetiségű szülőnek ítéli.

A szóban forgó egyezmény célja az ilyen helyzetek nemzetközi szintű megoldása annak meghatározása révén, hogy a gyermek tartózkodási helye szerinti állam jogszabálya érvényesül és az ügy ezen állam bíróságának hatáskörébe tartozik. Az egyezmény továbbá olyan rendszert hoz létre, amellyel biztosítható a jogellenesen külföldre vitt gyermek azonnali visszatérése.

Az EU e területen most kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik, ahogyan azt a Bíróság 1/13. számú véleményében megerősítette. A tagállamok tehát már nem járhatnak el saját hatáskörükben. A probléma abban áll, hogy az egyezmény nem rendelkezik a nemzetközi szervezetek önálló fellépéséről.

Emiatt szükséges a Tanács határozata, amely arra kéri a tagállamokat, hogy fogadják el saját területük vonatkozásában Gabonnak az egyezményhez való csatlakozását és ily módon az Európai Unió és a szóban forgó ország közötti egyezmény hatálybalépését.

Gabonnak az egyezményhez való csatlakozása üdvözlendő. Az előadó teljes mértékben támogatja ezt a lépést, különösen, mert számos uniós állampolgár gaboni eredetű. Így a jogellenes külföldre viteltől a gaboni közösséghez tartozó gyermekek is megvédhetők.

Az előadó javasolja a Parlamentnek a javaslat módosítás nélküli elfogadását annak érdekében, hogy a szóban forgó gyermekek védelmének biztosítása az Unió egész területére kiterjedjen.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

20.1.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström