Ziņojums - A8-0007/2015Ziņojums
A8-0007/2015

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Gabonas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

  22.1.2015 - (COM(2011)0904 – C8-0263/2014 – 2011/0441(NLE)) - *

  Juridiskā komiteja
  Referente: Heidi Hautala

  Procedūra : 2011/0441(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0007/2015
  Iesniegtie teksti :
  A8-0007/2015
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Gabonas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

  (COM(2011)0904 – C8-0263/2014 – 2011/0441(NLE))

  (Apspriešanās)

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2011)0904),

  –       ņemot vērā 1980. gada Hāgas konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem 38. panta ceturto daļu,

  –       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 3. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0263/2014),

  –       ņemot vērā Tiesas 2014. gada 14. oktobra atzinumu,

  –       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 108. panta 7. punktu,

  –       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0007/2015),

  1.      apstiprina priekšlikumu Padomes lēmumam un apstiprina Gabonas pievienošanās akceptēšanu;

  2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Gabonas valdībai un parlamentam.

  PASKAIDROJUMS

  1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem ir ļoti svarīgs tiesību akts. To ir ratificējušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis.

  Šajā konvencijā ir noteikts mehānisms, ar kura palīdzību līgumslēdzējas valstis sadarbojas, lai rastu risinājumu starptautiskās bērnu nolaupīšanas gadījumos.

  Daudzos gadījumos šīs problēmas rodas pāriem, kas vairs nedzīvo kopā. Ja māte vai tēvs nav vienas valsts valstspiederīgie, viņiem var rasties vēlme izmantot attiecīgo dalībvalstu sadarbības trūkumu, lai iegūtu aizgādību pār bērnu. Presē bieži vien mēs lasām par tādas bērnu starptautiskas nolaupīšanas gadījumiem, kas veikti pēc tam, kad bērna vecāki kopdzīvi ir pārtraukuši vai ir šķīrušies.

  Lielākā problēma šādās situācijās ir atsevišķo valstu tiesību sistēmu neobjektivitāte par labu saviem valstspiederīgajiem. Bieži var gadīties, ka abu attiecīgo valstu tiesas sevi pasludina par piekritīgajām tiesām un katra no tām aizgādību pār bērnu piešķir tam no vecākiem, kurš ir tiesas valsts valstspiederīgais.

  Šo konvenciju noslēdza, lai šīs situācijas risinātu starptautiskā līmenī, nosakot, ka piekritīgā tiesa ir bērna dzīvesvietas valsts tiesa un piemērojamās tiesības ir bērna dzīvesvietas valsts tiesības. Konvencijā papildus tam ir paredzēts mehānisms, lai nodrošinātu nolaupīto bērnu tūlītēju atgriešanu.

  Eiropas Savienībai tagad šajā jautājumā ir ekskluzīva ārējā kompetence, ko apstiprināja Eiropas Savienības Tiesa, pieņemot Atzinumu 1/13. Dalībvalstis līdz ar to vairs nerīkojas tikai savā vārdā. Problēma ir tāda, ka minētajā konvencijā nav paredzētas starptautisko organizāciju autonomas rīcības tiesības.

  Šis apstāklis rada nepieciešamību pēc Padomes lēmuma, ar kuru dalībvalstīm tiktu prasīts katrai savā teritorijā akceptēt to, ka Gabona ir pievienojusies konvencijai, un līdz ar to arī faktu, ka šī konvencija pilnā mērā stājas spēkā Eiropas Savienībā un šajā valstī.

  Gabonas pievienošanās šai konvencijai ir jāvērtē atzinīgi. Referente to pilnībā atbalsta, it sevišķi, ņemot vērā Gabonas izcelsmes Eiropas Savienības iedzīvotāju lielo skaitu. Ar gaboniešu kopienu saistītie bērni līdz ar to tiks pasargāti pret nolaupīšanu.

  Referente tādēļ Parlamentam ierosina pieņemt priekšlikumu negrozītā veidā nolūkā nodrošināt, lai attiecīgajiem bērniem paredzētā aizsardzība attiektos uz visu Eiropas Savienības teritoriju.

  KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

  Pieņemšanas datums

  20.1.2015

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  21

  2

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström