Procedure : 2011/0441(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0007/2015

Ingediende teksten :

A8-0007/2015

Debatten :

PV 10/02/2015 - 17
CRE 10/02/2015 - 17

Stemmingen :

PV 11/02/2015 - 9.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0020

VERSLAG     *
PDF 150kWORD 59k
22.1.2015
PE 541.445v02-00 A8-0007/2015

over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Gabon tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

(COM(2011)0904 – C8-0263/2014 – 2011/0441(NLE))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Heidi Hautala

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Gabon tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

(COM(2011)0904 – C8-0263/2014 – 2011/0441(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2011)0904),

–       gezien artikel 38, lid 4, van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen,

–       gezien artikel 81, lid 3, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0263/2014),

–       gezien het advies van het Hof van Justitie van 14 oktober 2014,

–       gezien artikel 59 en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0007/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een besluit van de Raad, alsmede aan de aanvaarding van de toetreding;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Gabon.


TOELICHTING

Het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen is een instrument van het grootste belang. Het is door alle EU-lidstaten geratificeerd.

Dit verdrag voorziet in een regeling, waarbij de verdragsluitende staten samenwerken om een oplossing te vinden in gevallen van internationale ontvoering van minderjarigen.

Zeer vaak doen deze problemen zich voor tussen echtparen die uit elkaar gaan. Het kan voor de echtgenoot die uit een andere staat afkomstig is, verleidelijk zijn om het gebrek aan interstatelijke samenwerking uit te buiten om het zorgrecht voor de kinderen te verkrijgen. In de pers wordt vaak bericht over gevallen van internationale ontvoering van kinderen op het moment waarop de ouders uit elkaar gaan of scheiden.

Het grootste probleem in zulke gevallen wordt gevormd door de nationalistische instelling binnen de rechtspraak in elke staat. Maar al te vaak gebeurt het dan dat de rechters in elk van beide betrokken staten zich bevoegd verklaren, waarna zij ieder het zorgrecht voor het kind toewijzen aan de ouder van de "eigen" nationaliteit.

Het verdrag moet op internationaal niveau een oplossing in deze situatie brengen, door de rechter en de wet van het land van de woonplaats van het kind aan te wijzen als zijnde bevoegd respectievelijk van toepassing. Het verdrag regelt eveneens een procedure die de onmiddellijke terugkeer van het ontvoerde kind moet garanderen.

De EU heeft in deze materie nu exclusieve externe rechtsmacht zoals het Hof van Justitie in zijn advies 1/13 heeft uitgemaakt. De lidstaten kunnen dus niet meer voor eigen rekening optreden. Het probleem is dat het verdrag geen bepalingen bevat die zelfstandig optreden van internationale organisaties mogelijk maken.

Daarom is er een besluit van de Raad nodig waarbij de lidstaten wordt gevraagd om elk voor het eigen grondgebied te aanvaarden dat Gabon tot dit verdrag toetreedt, waardoor het van toepassing kan worden in zaken waarbij de EU en Gabon betrokken zijn.

De toetreding van Gabon tot dit verdrag kan met instemming worden begroet. De rapporteur staat daar dan ook volledig achter, temeer omdat in de Unie veel burgers van Gabonese afkomst wonen. De kinderen uit deze gemeenschap zullen zodoende zijn beschermd tegen ongeoorloofde onttrekking.

De rapporteur geeft het Parlement dan ook in overweging het voorstel zonder amendementen te aanvaarden, om er zeker van te kunnen zijn dat de bescherming van kinderen waar het hier om gaat, zich over het gehele gebied van de Unie uitstrekt.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.1.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström

Juridische mededeling - Privacybeleid