Betänkande - A8-0007/2015Betänkande
A8-0007/2015

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

22.1.2015 - (COM(2011)0904 – C8-0263/2014 – 2011/0441(NLE)) - *

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Heidi Hautala

Förfarande : 2011/0441(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0007/2015
Ingivna texter :
A8-0007/2015
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

(COM(2011)0904 – C8-0263/2014 – 2011/0441(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2011)0904),

–       med beaktande av artikel 38 fjärde stycket i 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn,

–       med beaktande av artikel 81.3 samt artikel 218.6 andra stycket b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0263/2014),

–       med beaktande av domstolens yttrande av den 14 oktober 2014,

–       med beaktande av artiklarna 59 och 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0007/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut samt godtagandet av anslutningen.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Gabon.

MOTIVERING

Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn är ett mycket viktigt instrument. Konventionen har ratificerats av samtliga EU-medlemsstater.

Genom denna konvention införs ett system som gör det möjligt för de konventionsslutande staterna att samarbeta för att hitta en lösning i händelse av internationella bortföranden av barn.

Dessa problem är ofta en följd av separationer. Om makarna kommer från olika länder kan det vara frestande för dem att utnyttja avsaknaden av mellanstatligt samarbete för att få vårdnaden om barnet. I pressen rapporteras det ofta om internationella bortföranden av barn efter en separation eller skilsmässa.

Det största problemet i dessa fall är att ländernas rättssystem har fått en nationalistisk anstrykning. Det händer ofta att domstolarna i båda länderna förklarar sig vara behöriga och att var och en av dem ger vårdnaden om barnet till den förälder som är medborgare i den berörda domstolens land.

Syftet med konventionen är att lösa dessa situationer på internationell nivå genom att slå fast att de behöriga domstolarna och de tillämpliga lagarna ska vara de som finns i det land där barnet är bosatt. Genom konventionen införs också ett system för att säkerställa ett omedelbart återlämnande av det barn som bortförts.

EU har numera exklusiv extern behörighet på detta område, i enlighet med domstolens yttrande 1/13. Medlemsstaterna agerar alltså inte längre för egen räkning. Problemet är att det i konventionen inte sägs något om självständiga åtgärder från internationella organisationers sida.

För att lösa detta problem krävs ett rådsbeslut där medlemsstaterna uppmanas att godta – var och en för sitt eget territorium – att Gabon ansluter sig till konventionen och att konventionen mellan EU och det landet därmed träder i kraft.

Det är glädjande att Gabon har anslutit sig till konventionen. Föredraganden stöder helhjärtat denna anslutning, framför allt eftersom många EU-medborgare är av gabonesisk härkomst. Barn med anknytning till Gabon kommer således att skyddas mot olovliga bortföranden.

Föredraganden föreslår därför att parlamentet godkänner förslaget utan ändringsförslag, så att de berörda barnen skyddas i hela EU.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

20.1.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström