ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

22.1.2015 - (COM(2011)0911 – C8‑0266/2014 – 2011/0447(NLE)) - *

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Heidi Hautala

Διαδικασία : 2011/0447(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0008/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0008/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

(COM(2011)0911 – C8‑0266/2014 – 2011/04 47(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2011)0911),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της Σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0266/2014),

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0008/2015),

1.      εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και εγκρίνει την αποδοχή της προσχώρησης·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών αποτελεί όργανο μέγιστης σημασίας. Έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύμβαση αυτή θεσπίζει ένα σύστημα που παρέχει στα συμβαλλόμενα κράτη τη δυνατότητα να συνεργάζονται για την εξεύρεση λύσης σε καταστάσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών.

Τα προβλήματα αυτά προκύπτουν πολύ συχνά σε περιπτώσεις ζευγαριών που χωρίζουν. Εάν η μητέρα και ο πατέρας προέρχονται από διαφορετικά κράτη ενδέχεται να μπουν στον πειρασμό να εκμεταλλευτούν την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών αυτών για να εξασφαλίσουν την επιμέλεια του παιδιού. Εμφανίζονται συχνά στον Τύπο περιπτώσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών μετά από ένα χωρισμό ή ένα διαζύγιο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις περιπτώσεις αυτές έγκειται στην εθνική μεροληψία που χαρακτηρίζει τα νομικά συστήματα των μεμονωμένων κρατών. Στις περιπτώσεις αυτές συμβαίνει συχνά, τα δικαστήρια αμφοτέρων των ενδιαφερομένων κρατών να δηλώνουν αρμόδια, το δε κάθε δικαστήριο να αναθέτει την επιμέλεια του παιδιού στο γονέα που είναι υπήκοος του κράτους του δικαστηρίου.

Ο σκοπός της Σύμβασης συνίσταται στην επίλυση των καταστάσεων αυτών σε διεθνές επίπεδο, ορίζοντας ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια και η νομοθεσία του κράτους στο οποίο διαμένει το παιδί. Η Σύμβαση θεσπίζει επίσης ένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει την άμεση επιστροφή του απαχθέντος παιδιού.

Η ΕΕ τώρα έχει την αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα στον τομέα αυτό όπως επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην Γνώμη 1/13. Τα κράτη μέλη επομένως, δεν ενεργούν πλέον για λογαριασμό τους. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η Σύμβαση δεν προβλέπει την αυτόνομη δράση των διεθνών οργανισμών.

Το πρόβλημα αυτό καθιστά αναγκαία την απόφαση του Συμβουλίου με την οποία θα ζητείται από τα κράτη μέλη να αποδεχθούν, το καθένα για την επικράτειά του, την προσχώρηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Σύμβαση και επομένως την ουσιαστική έναρξη ισχύος της Σύμβασης αυτής σε περιπτώσεις που αφορούν την ΕΕ και την χώρα αυτή.

Πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη η προσχώρηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Σύμβαση. Η εισηγήτριά σας την υποστηρίζει απόλυτα, ιδιαίτερα διότι η ΕΕ διατηρεί στενές οικονομικές σχέσεις με την Ρωσία. Έτσι, τα παιδιά που διατηρούν δεσμούς με τη ρωσική κοινότητα θα προστατεύονται από την παράνομη απαγωγή.

Η εισηγήτρια προτείνει, ως εκ τούτου, στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση χωρίς τροποποιήσεις, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία που παρέχεται στα παιδιά αυτά σε όλη την ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.1.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος, Емил Радев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström, Ангел Джамбазки