Ziņojums - A8-0008/2015Ziņojums
A8-0008/2015

ZIŅOJUMS Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Krievijas Federācijas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

22.1.2015 - (COM(2011)0911 – C8-0266/2014 – 2011/0447(NLE)) - *

Juridiskā komiteja
Referente: Heidi Hautala

Procedūra : 2011/0447(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0008/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0008/2015
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Krievijas Federācijas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

(COM(2011)0911 – C8-0266/2014 – 2011/0447(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2011)0911),

–       ņemot vērā 1980. gada Hāgas konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem 38. panta ceturto daļu,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 3. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0266/2014),

–       ņemot vērā Tiesas 2014. gada 14. oktobra atzinumu,

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 108. panta 7. punktu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0008/2015),

1.      apstiprina priekšlikumu Padomes lēmumam un apstiprina Krievijas Federācijas pievienošanās akceptēšanu;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMS

1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem ir ļoti svarīgs tiesību akts. To ir ratificējušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Šajā konvencijā ir noteikts mehānisms, ar kura palīdzību līgumslēdzējas valstis sadarbojas, lai rastu risinājumu starptautiskās bērnu nolaupīšanas gadījumos.

Daudzos gadījumos šīs problēmas rodas pāriem, kas vairs nedzīvo kopā. Ja māte vai tēvs nav vienas valsts valstspiederīgie, viņiem var rasties vēlme izmantot attiecīgo dalībvalstu sadarbības trūkumu, lai iegūtu aizgādību pār bērnu. Presē bieži vien mēs lasām par tādas starptautiskās bērnu nolaupīšanas gadījumiem, kas tiek veikta pēc tam, kad bērna vecāki kopdzīvi ir pārtraukuši vai ir šķīrušies.

Lielākā problēma šādās situācijās ir atsevišķo valstu tiesību sistēmu neobjektivitāte par labu saviem valstspiederīgajiem. Bieži var gadīties, ka abu attiecīgo valstu tiesas sevi pasludina par piekritīgajām tiesām un katra no tām aizgādību pār bērnu piešķir tam no vecākiem, kurš ir tiesas valsts valstspiederīgais.

Šo konvenciju noslēdza, lai šīs situācijas risinātu starptautiskā līmenī, nosakot, ka piekritīgā tiesa ir bērna dzīvesvietas valsts tiesa un piemērojamās tiesības ir bērna dzīvesvietas valsts tiesības. Konvencijā papildus tam ir paredzēts mehānisms, lai nodrošinātu nolaupīto bērnu tūlītēju atgriešanu.

Eiropas Savienībai tagad šajā jomā ir ekskluzīva ārējā kompetence, ko apstiprināja Eiropas Savienības Tiesa, pieņemot Atzinumu 1/13. Dalībvalstis līdz ar to vairs nerīkojas tikai savā vārdā. Problēma ir tāda, ka minētajā konvencijā nav paredzētas starptautisko organizāciju autonomas rīcības tiesības.

Šis apstāklis rada nepieciešamību pēc Padomes lēmuma, ar kuru dalībvalstīm tiktu prasīts katrai savā teritorijā akceptēt to, ka Krievijas Federācija ir pievienojusies konvencijai, un līdz ar to arī faktu, ka šī konvencija pilnā mērā stājas spēkā Eiropas Savienībā un šajā valstī.

Krievijas Federācijas pievienošanās šai konvencijai ir jāvērtē atzinīgi. Referente to pilnībā atbalsta, it sevišķi, ņemot vērā Eiropas Savienības ciešās ekonomiskās saites ar Krievijas Federāciju. Ar krievu kopienu saistītie bērni līdz ar to tiks pasargāti pret nolaupīšanu.

Referente tādēļ Parlamentam ierosina pieņemt priekšlikumu negrozītā veidā nolūkā nodrošināt, lai attiecīgajiem bērniem paredzētā aizsardzība attiektos uz visu Eiropas Savienības teritoriju.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

20.1.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström