ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

  22.1.2015 - (COM(2011)0917 – C8‑0269/2014 – 2011/0452(NLE)) - *

  Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
  Εισηγήτρια: Heidi Hautala

  Διαδικασία : 2011/0452(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0009/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0009/2015
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

  (COM(2011)0917 – C8‑0269/2014 – 2011/0452(NLE))

  (Διαβούλευση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2011)0917),

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0269/2014),

  –       έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0009/2015),

  1.      εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και εγκρίνει την αποδοχή της προσχώρησης·

  2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Αρμενίας.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών αποτελεί εργαλείο ζωτικής σημασίας. Έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Η σύμβαση θεσπίζει ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στα συμβαλλόμενα κράτη να συνεργάζονται για την εξεύρεση λύσης σε καταστάσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών.

  Πολύ συχνά, τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν στο πλαίσιο ζευγαριών που χωρίζουν. Όταν η μητέρα και ο πατέρας προέρχονται από διαφορετικά κράτη, ενδέχεται να δημιουργηθεί ο πειρασμός να επωφεληθούν από την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών προκειμένου να επιτύχουν την επιμέλεια των τέκνων. Στον Τύπο συναντούμε συχνά περιπτώσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών μετά από χωρισμό ή διαζύγιο.

  Το μείζον πρόβλημα στις περιπτώσεις αυτές είναι ο εθνικός χαρακτήρας των νομικών συστημάτων των κρατών μελών. Συμβαίνει συχνά, στις περιπτώσεις αυτές, τα δικαστήρια αμφοτέρων των εμπλεκόμενων κρατών να δηλώνουν αρμόδια και το καθένα από αυτά να αναθέτει την επιμέλεια του παιδιού στον γονέα με την ιθαγένεια του κράτους του δικαστηρίου.

  Η σύμβαση επιχειρεί να επιλύσει τις καταστάσεις αυτές σε διεθνές επίπεδο, ορίζοντας ως αρμόδια τα δικαστήρια του κράτους διαμονής του παιδιού και εφαρμοστέους τους νόμους του κράτους αυτού. Καθορίζει επίσης ένα σύστημα για την εξασφάλιση της άμεσης επιστροφής του απαχθέντος τέκνου.

  Η ΕΕ έχει σήμερα αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα στον τομέα αυτό, όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο στη γνώμη 1/13. Συνεπώς, τα κράτη μέλη δεν ενεργούν πλέον για λογαριασμό τους. Το πρόβλημα είναι ότι η σύμβαση δεν προβλέπει την αυτόνομη δράση διεθνών οργανώσεων.

  Το πρόβλημα αυτό καθιστά απαραίτητη την απόφαση του Συμβουλίου να ζητήσει από τα κράτη μέλη να αποδεχθούν, το καθένα για την επικράτειά του, την προσχώρηση της Αρμενίας στη σύμβαση και, συνεπώς, την ουσιαστική έναρξη ισχύος της σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας αυτής.

  Η προσχώρηση της Αρμενίας είναι καλό νέο και η εισηγήτρια την υποστηρίζει απολύτως, ιδίως επειδή η ΕΕ έχει πολλούς πολίτες αρμενικής καταγωγής. Έτσι, τα παιδιά που διατηρούν δεσμούς με την αρμενική κοινότητα θα προστατεύονται από την παράνομη απαγωγή.

  Η εισηγήτρια προτείνει, συνεπώς, στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση χωρίς τροπολογίες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα παρέχεται προστασία στα παιδιά αυτά σε ολόκληρη την Ένωση.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  20.1.2015

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  21

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος, Емил Радев

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström, Ангел Джамбазки