Процедура : 2014/0238(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0010/2015

Внесени текстове :

A8-0010/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0030

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 217kWORD 112k
26.1.2015
PE 541.517v03-00 A8-0010/2015

относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагане към него

(12812/14 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Норика Николай

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по БЮДЖЕТИ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагане към него

(12812/14 – C8‑0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението за решение на Съвета (12812/14),

–       като взе предвид сключването на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (12830/14),

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0276/2014),

–       като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети (A8-0010/2015),

1.      Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.      призовава Комисията да предаде на Парламента протокола и заключенията от заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 7 от споразумението, както и многогодишната секторна програма, посочена в член 4 от новия протокол;

3.      призовава Комисията да улесни участието на представители на Парламента като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет;

4.      призовава Комисията да изпрати на Парламента и Съвета, преди изтичането на настоящото споразумение и при започването на преговорите за ново споразумение, подробна информация под формата на последващ доклад за разходите и ползите от споразумението;

5.      призовава Комисията да изпраща на Парламента годишни доклади относно прилагането на споразумението, по-специално по отношение на многогодишната програма, посочена в член 4 от протокола за прилагането към споразумението, които да съдържат подробни данни относно начина, по който се използват предоставените по силата на споразумението средства;

6.      Призовава Комисията и Съвета да предоставят на Парламента в рамките на съответните си правомощия своевременна и изчерпателна информация на всички етапи на процедурите, свързани с протокола и неговото подновяване съгласно член 13, параграф 2 от Договора за ЕС и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на ЕС;

7.      призовава Комисията да се съсредоточи по-специално върху насърчаването на местното управление и отчетност, както и да улесни предоставянето на небходимата информация на всички местни участници, заинтересовани от споразумението и неговото прилагане;

8.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Сенегал.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Въведение

Република Сенегал е крайбрежна държава в Западна Африка и споделя морските си граници с Република Гвинея-Бисау, Република Гамбия, островите Кабо Верде и Ислямска република Мавритания. Освен морските граници с Мавритания на север и с Гвинея Бисау на юг, морските граници на Република Сенегал са определени и признати.

Сенегал има население от 12 милиона души, а потреблението се изчислява на около 25 килограма на глава от населението годишно. Пристанището на Дакар е търговското пристанище на Сенегал и е от международно значение поради географското си положение. Икономиката на Сенегал отбеляза стабилен растеж от 4 % през 2012 г., подкрепен от първичните сектори на минното дело и добива на залежи, секторите на търговията, хотелиерството и кетъринга, като секторът на рибарството представлява около 1,3 % от БВП. Въпреки че през 2000 г. страната получи намаляване на публичния дълг в рамките на инициативата „Тежко задлъжнели бедни страни“ (ТЗБС) – програма, съвместно инициирана от МВФ и Световната банка, тя все още има значителен бюджетен дефицит от 670 милиона евро, което представлява около 6,5 % от БВП. Въпреки че успя да повиши своя износ през 2011 г. с 16,4 % в сравнение с 2010 г., като износът в рибарският сектор се увеличи с 13,5 % , търговският баланс на Сенегал е все още отрицателен поради увеличението на цените на петрола, ориза, животинските мазнини и пшеницата, което увеличи вноса с 15,8 % в сравнение с 2010 г.

Отношенията в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Сенегал започнаха на 1-ви юни 1981 г., а през 2002 г. бяха подписани подновени протоколи, които изтекоха през 2006 г., нещо което доведе до рязко намаляване на броя на сейнерите с мрежи гъргър за улов на риба тон в сенегалски води, като 2 от общо 18 сейнери на ЕС с мрежи гъргър могат да продължат да извършват риболов в района. Във връзка с това Съветът упълномощи Европейската комисия да преговаря за подновяване на Споразумението между Република Сенегал и Европейската икономическа общност, което доведе до предложение за ново споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство (ново споразумение и протокол).

Комисията предложи Съветът да сключи споразумението и протокола (COM (2014) 518), чиято цел е създаването на нова рамка за сътрудничество между Европейския съюз и Република Сенегал. Един от принципите на споразумението осигурява равни условия за флота на ЕС, като постановява, че сенегалските страна не могат да предоставят по-благоприятни условия на флоти, различни от посочените в споразумението, при условие че корабите имат едни и същи характеристики и са насочени към едни и същи видове риби. Сключването на Споразумението и Протокола зависи от съгласието на Европейския парламент.

Въпросът за Европейския парламент във връзка с това, дали да даде съгласието си за новото споразумение и протокол, е дали те предоставят:

1.  икономически обоснован сетълмънт с оглед на наличните възможности за риболов;

2.  основа за запазването и устойчивата експлоатация на съответните рибни запаси; както и

3.  адекватна подкрепа и достатъчни условия за местния сектор на рибарството.

Анализ на новия протокол

Основните елементи на новия протокол са описани по-долу:   .

   Времетраенето на протокола, съгласно член 12 от него, е 5 години.

   Предвиденото общо финансово участие от 13 930 000 EUR се разпределя както следва: a) 8 690 000 EUR финансово участие, разпределено между годишната финансова компенсация и подкрепата за сенегалската политика в областта на рибарството, за референтен тонаж за далекомигриращи видове от 14 000 тона годишно; б) 5 240 000 EUR, съответстващи на изчислените такси, заплащани от корабособствениците за разрешителните за риболов.

   Възможности за риболов: три категории плавателни съдове ще бъдат допускани да извършват риболов в сенегалски води – 28 сейнера за риба тон, 8 кораба с въдици и 2 траулера (за риболов на черна мерлуза).

   Плавателните съдове ще бъдат разпределени между държавите членки както следва:

o Сейнери за риба тон – Испания: 16 кораба, Франция:12 кораба;

o Кораби с въдици – Испания: 7 кораба, Франция:1 кораб;

o Траулери – Испания: 2 кораба.

   В случай на превишаване на референтните стойности на тонажа за далекомигриращи видове от страна на Европейския съюз размерът на годишното финансово участие се увеличава с 55 EUR за първата година, 50 EUR за втората, третата и четвъртата година и 45 EUR за петата година за всеки тон улов.

   Сейнерите за улов на риба тон и корабите с въдици ще заплащат такса за всеки тон уловена риба в сенегалски води, като се започва от 55 EUR през първата година и достигайки 70 EUR за петата година. В същото време за разрешението за риболов ще бъде изплатена фиксирана сума: a) сейнерите за риба тон започват от 13 750 EUR за 250 тона риба годишно за първата година от протокола, като сумата нараства до 17 500 EUR за 250 тона за петата година; б) За корабите с въдици фиксираната сума започва от 8 250 EUR за 150 тона риба годишно за първата година от протокола, като сумата нараства до 10 500 EUR за 150 тона за петата година;

Между юли и септември 2013 г. бе извършена предварителна оценка, допълнена от регионален доклад, изготвен през същата година по отношение на риболова на риба тон в Атлантическия океан. В доклада се прави заключението, че новото партньорство ще бъде от полза и за двете страни, като ще помогне на Република Сенегал и на Европейския съюз за създаването на нови работни места. В доклада също така се стига до заключението, че новото партньорство ще бъде от полза за сенегалското пристанище на Дакар и свързаната с рибарството промишленост и ще спомогне за тяхното развитие.

Делът на риболова в сенегалската икономика представлява едва 1,3 % от реалния брутен БВП и 136 милиона евро от общо 1.7 милиарда евро износ. В доклада се посочва, че през 2011 г. общият размер на продуктите от рибарството, изнасяни от Сенегал за ЕС (най-вече замразени) възлизат на около 40 000 тона. Сенегал също така играе основна роля при разтоварването на занаятчийски и промишлени морски рибни продукти, с около 400 000 тона разтоварените продукти, от които 90 % произлизат от занаятчийския риболов, докато промишления риболов възлиза на по-малко от 50 000 тона разтоварени на сушата продукти.

Поради неподновяването на протокола през 2006 г. само ограничен брой кораби за риболов с въдици можеха в отделни случаи да извършват риболов на риба тон в сенегалски води, като подписваният всяка година от испанските и френските асоциации на корабособствениците протокол поставяше условието целият улов да бъде разтоварван в Сенегал за снабдяването на местните преработвателни предприятия и консервни заводи. Като се има предвид, че от осъществяващите дейност в района сенегалски кораби с въдици не се изисква да снабдяват местната промишленост, както и че най-голямата консервна фабрика в Сенегал бе купена от азиатски инвеститор, който планира да я развие с цел увеличаване на производството от 20 000 тона годишно на 80 000 тона, нуждата от суровини най-вероятно ще се увеличи.

Новото споразумение съдържа подробни разпоредби относно спирането на действието и/или прекратяването на прилагането на протокола, като например член 13 относно нарушенията на правата на човека и член 14 относно неспазването на ангажиментите, поети от страните по отношение на борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Приложението към протокола съдържа поетия от ЕС ангажимент, който задължава корабите на Съюза, извършващи риболовна дейност в сенегалски води, да наемат най-малко 20 % от моряците от Сенегал или от държави от АКТБ. Това правило се прилага за всички видове риболовни кораби и само за моряците, регистрирани за риболовните сезони. В протокола са включени правилата на Декларацията на Международната организация на труда за правата на работното място, като те са приложими както за сенегалските моряци, така и за моряците от АКТБ, взети на борда.

Коментари и заключения на докладчика

Предвид възможностите за сенегалската икономика да се развива благодарение на по-доброто използване на наличните рибни ресурси, в съответствие с принципите на устойчивото рибарство и най-добрите практики в отрасъла, докладчикът счита, че новото споразумение и протоколът са в интерес и на двете страни.

Освен това спътниковата система за наблюдение на корабите, както и сътрудничеството между ЕС и Република Сенегал по отношение на мониторинга и проследяването на кораби в сенегалски води ще помогне на местните органи да засилят борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН).

В контекста на повишеното търсене на суровини за консервните фабрики в Сенегал корабите под флаг на Съюза ще имат също така сериозна възможност да увеличат своите икономически дейности в региона. Това би помогнало също така на местните моряци, които съгласно разпоредбите на протокола ще бъдат част от екипажите на корабите на ЕС. Споразумението също така ще увеличи икономическата активност на флотата на ЕС в региона, състояща се от 14 испански и 9 френски сейнери, които извършват дейност в Атлантическия океан и наскоро се завърнаха в региона на Западна Африка в рамките на протоколи и споразумения между ЕС и Мавритания, Гвинея-Бисау, Кабо Верде и Гамбия. Тези кораби също ще имат полза от подновяването на протокола и споразумението със Сенегал, тъй като това би им позволило да обхванат риболовна зона, допълваща основния им улов.

Освен това, неотдавнашният анализ, извършен от експерти, показва, че за запасите от мерлуза в сенегалски води не са напълно експлоатирани. Експертът заключава, че без добавяне на твърде голям натиск върху запасите договарянето на улов от 2000 тона дълбоководни видове би могло да стане част от ново споразумение между ЕС и Република Сенегал. Тази квота за дълбоководни видове може да бъдат покрита само с два траулера, чиято дейност също ще бъде регулирана от новото споразумение и новия протокол. Анализът показва, че следва да се включат някои условия по отношение на количеството на прилова, като оценката е, че не бива да се разрешава прилов от 580 тона за цялата квота на ЕС на дълбоководни видове.

Като има предвид наличните рибни запаси и перспективата за бъдещо сътрудничество за други видове риба, както и възможността за развитие на местната рибарска промишленост в партньорство с плавателни съдове на ЕС, а също така и за доставяне на пазара на ЕС на качествени рибни продукти, което означава, че новото Споразумение за партньорство в областта на рибарството и протоколът ще бъдат в интерес и на двете страни, докладчикът препоръчва ЕП да даде своето одобрение.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (10.12.2014)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от страна на Европейския съюз, на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагане към него

(12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

Докладчик по становище: Норберт Нойзер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото споразумение и протокол трябва да са съобразени с регламента за новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР), който поставя акцента по отношение на СПОУР върху устойчивото рибарство и доброто управление и признава значението на съгласуваността на политиката между ОПОР и целите на ЕС за сътрудничеството за развитие.

Фактът, че Протоколът не предоставя достъп до риболов на сардинела – т. нар. "бедняшка риба" – е похва̀лен. Този свръхексплоатиран ресурс се поделя между Мароко, Мавритания, Сенегал и Гвинея Бисау, а ЕС следва да предостави подкрепа, включително чрез ЕФР, за насърчаване на регионалното управление на риба сардинела, давайки приоритет на онези, които практикуват риболов по най-устойчив начин, и които допринасят за продоволствената сигурност.

Що се отнася до достъпа до лова на мерлуза, за която състоянието на запасите е неясно и е възможно да са свръхексплоатирани, следва да бъде възприет подходът на предохранителните мерки. Ще бъде от първостепенно значение да се наблюдава много внимателно дейността на траулерите на ЕС, за да се гарантира, че те няма да имат отрицателно въздействие върху местния сектор на рибарството. Също толкова важно е да се гарантира държавите членки, чиито плавателни съдове оперират в рамките на Протокола, да отговарят на изискванията си за ежегодно докладване.

Доброто управление изисква да бъдат обезпечени прозрачността и участието на заинтересованите страни по време целия период на действие на Протокола. Това може да бъде улеснено чрез осигуряването на публичен достъп до докладите на съвместния комитет по СПОУР между ЕС и Сенегал, както и чрез участието на Европейския парламент и заинтересованите страни — включително представители на риболовните общности — в работата на съвместния комитет.

Докладчикът приветства подкрепата от 750 000 евро годишно за развитието на сектора на рибарството в Сенегал. Тази подкрепа следва да удовлетвори нуждите на Република Сенегал по отношение на подкрепата на научните изследвания, наблюдението и борбата с незаконния риболов, както и по отношение на дребномащабния риболов, в т.ч. възстановяването на увредените екосистеми, с цел да се позволи подновяването на запасите от млади морски организми.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за предложението за решение на Съвета относно сключването, от страна на Европейския съюз, на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и съответния протокол за неговото прилагане.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Piernicola Pedicini


СТАНОВИЩЕ на комисията по БЮДЖЕТИ (20.1.2015)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от страна на Европейския съюз, на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагане към него

(12812/14 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

Докладчик:: Индрек Таранд

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въз основа на правомощията, предоставени ѝ от Съвета, Европейската комисия проведе преговори, от името на Европейския съюз, за подновяване на Споразумението между правителството на Република Сенегал и Европейската икономическа общност относно риболова в крайбрежните води на Сенегал, влязло в сила на 1 юни 1981 г., и за протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие. След приключването на тези преговори, на 25 април 2014 г. преговарящите парафираха проект за ново споразумение и за протокол. Новото споразумение отменя и заменя съществуващото; то обхваща период от пет години, считано от момента на влизането му в сила, и подлежи на автоматично подновяване.

Основната цел на протокола е да се предоставят възможности за риболов на корабите на Европейския съюз във водите на Сенегал, в рамките на наличния излишък, с оглед на най-актуалните налични научни оценки, и по-специално тези на Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF), и теоретично в съответствие с най-добрите съществуващи научни становища и с препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT). Целта е също така да се даде нов тласък на сътрудничеството между ЕС и Сенегал за насърчаването на политика на устойчиво рибарство и отговорно използване на рибните ресурси в риболовните зони на Сенегал, в интерес и на двете страни.

ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА: финансовата обосновка, приложена към проекта за споразумение, определя обща сума в размер на 9,61 млн. евро като поети задължения и бюджетни кредити за плащания от 2014 до 2018 г. (включително административни разходи за управление на споразумението, финансирани от пакета от специфични програми).

Годишното финансово участие се определя на:

•1 808 000 евро за първата година,

•1 738 000 евро за втората, третата и четвъртата година,

•1 668 000 евро за петата година,

въз основа на:

1. референтен тонаж от 14 000 тона за риба тон и количество на разрешения улов от 2 000 тона за черна мерлуза, като свързаните с достъпа суми възлизат на 1 058 000 EUR за първата година, 988 000 EUR за втората, третата и четвъртата година и 918 000 EUR за петата година; както и

2. подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Сенегал в размер на 750 000 EUR годишно.

Секторната подкрепа, предвидена в протокола, отговаря на целите на националната политика в областта на рибарството, по-специално на нуждите на Република Сенегал по отношение на подкрепата на научните изследвания, наблюдението и борбата с незаконния риболов, както и на дребномащабния риболов, в т.ч. възстановяването на увредените екосистеми, с цел да се позволи подновяването на запасите от млади морски организми. Въпреки това, по-голямото участие на местния сектор на Сенегал в преговорите ще доведе до повече прозрачност.

По отношение на улова на мерлуза, последните научни становища са донякъде противоречиви, но по принцип се предполага, че запасите са свръхексплоатирани и няма или има много слаб излишък, който ЕС може да използва. Важно е също така да се гарантира, че управлението на тези риболовни дейности се извършва на регионална основа.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за предложението за решение на Съвета относно сключването, от страна на Европейския съюз, на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и съответния протокол за неговото прилагане.

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да включи в законодателната резолюция следното:

•     призовава Комисията да докладва ежегодно на Парламента и на Съвета относно резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 4 от протокола, както и относно спазването от държавите членки на изискванията за докладване;

•     призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, преди изтичането на срока на протокола или преди началото на преговорите за неговото евентуално подновяване, последваща оценка на протокола, включително анализ на разходите и ползите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tamás Deutsch, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Stanisław Ożóg, Andrej Plenković, Alfred Sant, Ivan Štefmarnec


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Laurențiu Rebega

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi

Правна информация - Политика за поверителност