ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013

26.1.2015 - (2014/2157(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain


Διαδικασία : 2014/2157(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0011/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0011/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013

(C8-0000/2014 – 2014/0000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (C8-0000/2014),

–       έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 15,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 284, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0011/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής για το 2014, το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε κατά 0,4% το 2013, έπειτα από μείωση 0,7% το 2012, και ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναμένουν ανάκαμψη, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2% το 2014 και κατά 1,7% το 2015· ότι οι φθινοπωρινές προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής για το 2014 αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προοπτικές ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε μόνο κατά 0,8% το 2014 και αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,1% το 2015, με επικρατούντες καθοδικούς κινδύνους·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις, η ανεργία στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε από 11,3% στα τέλη του 2012 σε 11,9% στα τέλη του 2013, και παραμένει σε υψηλό επίπεδο το 2014·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ποσοστών ανεργίας στα διάφορα κράτη μέλη, δεδομένου ότι αυτά κυμαίνονται από 5% έως 26%· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων είναι ακόμη υψηλότερα, φτάνοντας το 50% σε ορισμένα κράτη μέλη· ότι οι διαφορές στα ποσοστά ανεργίας προκαλούν περαιτέρω οικονομικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της ανακοίνωσης του προγράμματος Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών (ΟΝΣ) όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη ως ευκαιρία για να αποφύγουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την ενίσχυση του δυναμικού ανάπτυξης και την επίτευξη δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα· ότι οι τάσεις όσον αφορά την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας δημιουργούν τον κίνδυνο να μην επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μείωσε τα βασικά επιτόκιά της τον Μάιο και για δεύτερη φορά τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης να μειωθεί στο 0,25%· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τα πρόσθετα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουν ανακοινωθεί από τις αρχές του 2014, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης βρίσκεται πλέον στο 0,05% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο -0,20%·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια δεν έχουν μεταφραστεί ούτε σε διευκόλυνση της πίστωσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ούτε σε αύξηση του ΑΕΠ και δημιουργία θέσεων εργασίας·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος ανήλθε σε 2.285 τρισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2013, ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση της τάξης του 25% περίπου κατά τη διάρκεια του 2013·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσώπευσαν το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων που κατατέθηκαν ως ασφάλεια στο Ευρωσύστημα κατά τη διάρκεια του 2013 και ανήλθαν περίπου σε 25% του συνόλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι, σε συνδυασμό με τους τίτλους που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία, αντιπροσωπεύουν περίπου 40% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων που κατατίθενται ως ασφάλεια·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής για το 2014, ο μέσος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε στο 1,4% το 2013, από 2,5% το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ παραμένει σε πτωτική πορεία από τις αρχές του 2014, με εκτιμώμενο επίπεδο 0,5% το 2014 και φτάνοντας στο χαμηλό του 0,3% τον Σεπτέμβριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό πληθωρισμού του συνολικού εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) σε ορισμένα κράτη μέλη μειώθηκε στο 0 % και κάτω το Σεπτέμβριο του 2014 και θα παραμείνει αρκετά κάτω από τον στόχο το 2015·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλές τιμές της ενέργειας, και ιδίως του πετρελαίου, ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση των ποσοστών πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ έχει παραμείνει στάσιμο σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα που είχαν σημειωθεί πριν από την αρχή της κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καταστεί σύνηθες για τις μεγάλες εταιρείες να χρησιμοποιούν το περιβάλλον φθηνού χρήματος για να πραγματοποιούν επαναγορές που εξυπηρετούν τις ίδιες αντί για νέες επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχετικό μερίδιο επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται σε σταθερά πτωτική πορεία ήδη πριν από την κρίση και έπρεπε επειγόντως να τονωθεί·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίστηκε η επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού αύξησης του Μ3, από 3,5% τον Δεκέμβριο του 2012 σε 1% τον Δεκέμβριο του 2013·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα σημείωσαν περαιτέρω μείωση από ήδη αρνητικό επίπεδο, με ετήσιο ποσοστό μεταβολής -2,3% τον Δεκέμβριο του 2013, σε σύγκριση με -0,7% τον Δεκέμβριο του 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πιστώσεων που πλήττει τις ΜΜΕ σε ορισμένα κράτη μέλη αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα που καθυστερούν την οικονομική ανάκαμψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκε μείωση του δανεισμού προς τις ΜΜΕ ύψους περίπου 35% μεταξύ 2008 και 2013· ότι η διευκόλυνση της πιστωτικής ροής προς τις ΜΜΕ είναι θεμελιώδους σημασίας, καθώς αυτές απασχολούν το 72% του εργατικού δυναμικού της ζώνης του ευρώ και έχουν υψηλότερο μικτό ποσοστό δημιουργίας θέσεων εργασίας σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρηματοπιστωτικός κατακερματισμός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, καθώς οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερο κόστος δανεισμού, ιδίως στις χώρες της ζώνης του ευρώ όπου ήδη επικρατούν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά, που επιβραδύνουν την ανάκαμψη και διευρύνουν τις αποκλίσεις μεταξύ των χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης αξιολόγησης των ευρωπαϊκών τραπεζών θα πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο στις τρέχουσες νομισματικές πολιτικές και στην προθυμία των τραπεζών να αυξήσουν τις δανειοδοτικές τους δραστηριότητες, ιδίως προς την πραγματική οικονομία·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος του ισολογισμού του Ευρωσυστήματος σημείωσε σταθερή μείωση κατά τη διάρκεια του 2013, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιστροφή των κεφαλαίων της πράξης πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) από τις τράπεζες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε τον Ιούλιο του 2013 να παράσχει ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, δηλώνοντας ότι αναμένει να παραμείνουν τα βασικά επιτόκια στο τρέχον ή σε χαμηλότερο επίπεδο για παρατεταμένo χρονικό διάστημα·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες μιας πιθανής ποσοτικής χαλάρωσης στη ζώνη του ευρώ πιθανόν θα μετριάζονταν από την υπερβολική πιστωτική διαμεσολάβηση στον τραπεζικό τομέα·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 282 ΣΛΕΕ αναφέρει ότι πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 127 ΣΛΕΕ αναφέρει ότι με την επιφύλαξη αυτού του πρωταρχικού στόχου, το ΕΣΚΤ οφείλει να στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 123 ΣΛΕΕ και το άρθρο 21 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ απαγορεύουν στις εθνικές κεντρικές τράπεζες την άμεση αγορά χρεογράφων που εκδίδονται από την ΕΕ ή τις εθνικές δημόσιες αρχές ή οργανισμούς· ότι αυτή ήταν μια απαραίτητος όρος για την ένταξη αρκετών κρατών μελών στην οικονομική και νομισματική ένωση· ότι τέτοιες πράξεις αγοράς επιτρέπονται στις δευτερογενείς αγορές·

Νομισματική πολιτική

1.      χαιρετίζει την ταχεία αντίδραση της ΕΚΤ σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, και το γεγονός ότι η νομισματική πολιτική έχει στόχο να περιορίσει την πίεση που ασκείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές εντός της ζώνης του ευρώ, και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο ενιαίο νόμισμα· επικροτεί την ετοιμότητα της ΕΚΤ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωση του ευρώ· επισημαίνει τη θετική γενική μείωση των μακροπρόθεσμων εγχώριων αποδόσεων –ιδίως στις χώρες της ζώνης του ευρώ με το υψηλότερο χρέος– σε πρωτοφανή επίπεδα από την αρχή της κρίσης· επισημαίνει ότι οι χαμηλές αποδόσεις δεν απέφεραν νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, και ότι η έλλειψη των τελευταίων απειλεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

2.      σημειώνει ότι η προσφυγή στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και στις πράξεις μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης με πλήρη κατανομή σε σταθερά επιτόκια και η προσφυγή στη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης, στον μηχανισμό επείγουσας ενίσχυσης υπό μορφή ρευστότητας (ELA) και στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του 2013, σηματοδοτώντας τη συνεχιζόμενη δυσλειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και της διατραπεζικής αγοράς δανεισμού της ζώνης του ευρώ, παρότι η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, όπως καταδεικνύει η σταθεροποίηση των επιτοκιακών περιθωρίων, η σταδιακή ομαλοποίηση στις διατραπεζικές αγορές και η μείωση των ανισορροπιών του Target ΙΙ·

3.      θεωρεί ενθαρρυντική τη σταθεροποίηση του επιπέδου των ανισορροπιών του Target II καθ' όλη τη διάρκεια του 2013· τονίζει ότι το σύστημα διακανονισμού Target II έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ·

4.      εξακολουθεί να ανησυχεί βαθύτατα για το γεγονός ότι η οικονομική δραστηριότητα παραμένει υποτονική, με τη ζώνη του ευρώ να σημειώνει αρνητική αύξηση του ΑΕΠ το 2013, για δεύτερο κατά σειρά έτος, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ είναι ασθενής κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2014 και τα ήδη υψηλά ποσοστά ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ φτάνουν σε επίπεδα που απειλούν τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, υπονομεύοντας τη λαϊκή και πολιτική στήριξη στο ευρωπαϊκό σχέδιο·

5.      τονίζει την ανησυχία του όσον αφορά τη συνεχή μείωση του ποσοστού πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ από το 2011 καθώς και όσον αφορά τις αποκλίσεις των ποσοστών πληθωρισμού μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει το σημαντικό κενό που παρατηρείται σήμερα μεταξύ του διακηρυγμένου στόχου της ΕΚΤ για διατήρηση του ποσοστού πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα και των υφιστάμενων ποσοστών πληθωρισμού που είναι κοντά στο μηδέν ή ακόμα και κάτω από το μηδέν σε αρκετά κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ· εκφράζει την ανησυχία, όπως αναγνωρίζει ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, ότι οι τρέχουσες αποπληθωριστικές τάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση των μεσομακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό·

6.      αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα διαδικασία προσαρμογής των ισολογισμών τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και στους μη χρηματοπιστωτικούς τομείς, σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, συνέχισαν να επιβραδύνουν την οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ το 2013·

7.      παρατηρεί με προσοχή το ενδεχόμενο εμφάνισης κινδύνων αποπληθωρισμού· υπενθυμίζει ότι ένα ποσοστό πληθωρισμού κοντά στο μηδέν στη ζώνη του ευρώ επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής· κατανοεί ότι η ΕΚΤ αποδίδει τον ιδιαίτερα χαμηλό πληθωρισμό σε βραχυπρόθεσμες επιδράσεις και ελπίζει ότι ο μεσοπρόθεσμος στόχος θα επιτευχθεί χωρίς αποπληθωριστική φάση· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό το 2015 και 2016 αναθεωρήθηκαν περαιτέρω προς τα κάτω (μεταξύ του 0,1% και του 0,2%) από την ΕΚΤ·

8.      επισημαίνει ότι το κάτω του στόχου επίπεδο πληθωρισμού που προβλέπεται για τα επόμενα έτη θα έχει αντίκτυπο στα προγράμματα μείωσης του χρέους αρκετών κρατών μελών·

9.      επισημαίνει ότι υπό την προοπτική της εφαρμογής περαιτέρω πολιτικών διευκόλυνσης, όπως είναι η ποσοτική χαλάρωση, και έχοντας υπόψη τις τρέχουσες νομικές προκλήσεις όσον αφορά το πρόγραμμα Άμεσων Νομισματικών Συναλλαγών, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί νομική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά αυτά τα μέσα·

10.    τονίζει ότι το χαμηλό κόστος δανεισμού από τα κράτη μέλη συμβαδίζει με την αύξηση του δημόσιου χρέους, που πλησιάζει ή υπερβαίνει το 100% του ΑΕΠ σε πολλές περιπτώσεις, και προειδοποιεί ότι μια νέα κρίση θα μπορούσε να δρομολογήσει επαναξιολόγηση του κινδύνου από τις χρηματοπιστωτικές αγορές·

11.    επισημαίνει ότι οι προβλέψεις της ΕΚΤ που δημοσιεύτηκαν το 2013 δεν είχαν προβλέψει τον παρόντα συνδυασμό μηδενικής ανάπτυξης και πολύ χαμηλού πληθωρισμού, ακόμη και ενδείξεων αποπληθωρισμού· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αντιμετωπιστούν με επιφυλακτικότητα οι τρέχουσες προβλέψεις για ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού το 2015 και το 2016·

12.    πιστεύει ότι οι προβληματικοί ισολογισμοί όχι μόνο επηρεάζουν αρνητικά τις τράπεζες, αλλά έχουν επίσης δευτερογενείς επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και σε άλλους ιδιωτικούς φορείς, καθότι η έλλειψη κεφαλαίων και χρηματοδότησης περιορίζει την ικανότητα των επιχειρήσεων να παραμένουν ανταγωνιστικές και να αναπτύσσονται, και, σε τελευταία ανάλυση, να δημιουργούν και να διατηρούν θέσεις εργασίας·

13.    θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ανάκαμψη των επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι παρότι η ΕΚΤ συνεχίζει τις δράσεις της προκειμένου να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, οι επενδύσεις ακόμη δεν έχουν ανακάμψει· καλεί τα κράτη μέλη, σε αυτό το πλαίσιο, να ασχοληθούν με τις υποκείμενες αιτίες του χρηματοπιστωτικού κατακερματισμού, όπως είναι οι αποκλίνουσες δομές κινδύνου που καθιστούν τον δανεισμό ακριβότερο στις αντίστοιχες χώρες· ζητεί, επίσης, από τα κράτη μέλη να προβούν στις κατάλληλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση ενός ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος, ιδίως μέσω της εφαρμογής των συστάσεων ανά χώρα·

14.    προτρέπει την ΕΚΤ να εξετάσει στο πλαίσιο της πολιτικής επέκτασης του ισολογισμού της την αγορά ομολόγων έργων της ΕΤΕπ, που χρηματοδοτούν ορισμένες από τις πλέον παραγωγικές επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ, ιδίως από τα έργα εκείνα που έχει επιλέξει η Επιτροπή για την ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία τους έπειτα από ανάλυση κόστους-οφέλους, ιδίως έργα ΤΕΝ-Τ στην ενέργεια και τις μεταφορές και έργα που σχετίζονται με την ψηφιακή ενιαία αγορά·

15.    σημειώνει ότι ο Πρόεδρος Draghi, στην ομιλία του στο ετήσιο συμπόσιο των κεντρικών τραπεζών στο Jackson Hole, στις 22 Αυγούστου 2014, δήλωσε ότι απαιτούνται ενέργειες και στις δύο πλευρές της οικονομίας, επισημαίνοντας τα εξής: ότι οι πολιτικές συνολικής ζήτησης πρέπει να συνοδεύονται από εθνικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές· ότι στην πλευρά της ζήτησης, η νομισματική πολιτική μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, γεγονός που επί του παρόντος σημαίνει διευκολυντική νομισματική πολιτική για παρατεταμένο χρονικό διάστημα· ότι υπάρχει ελάχιστο περιθώριο για ενίσχυση του ρόλου της δημοσιονομικής πολιτικής παράλληλα προς τη νομισματική πολιτική, ειδικά εφόσον πρέπει να ληφθεί υπόψη η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους· και ότι, ενώ απαιτείται αναζωογόνηση των δημόσιων επενδύσεων για να προωθηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και για να διευκολυνθούν οι εθνικές διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στα κατάλληλα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής·

16.    συμφωνεί με τον Πρόεδρο Draghi ότι η υπάρχουσα ευελιξία στο πλαίσιο των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστεί καλύτερα η ισχνή ανάκαμψη και να αναληφθεί το κόστος των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

17.    συμφωνεί με τον Πρόεδρο Draghi ότι υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί μια σύνθεση δημοσιονομικών πολιτικών πιο ευνοϊκή για την ανάπτυξη και να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση με τρόπο που δεν θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό·

18.    συμφωνεί με τον Πρόεδρο Draghi ότι απαιτείται επίσης συμπληρωματική δράση σε επίπεδο ΕΕ για να εξασφαλιστεί η δέουσα συνολική θέση αλλά και ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων·

19.    επισημαίνει ότι, παράλληλα προς τη μείωση των βασικών επιτοκίων και την αύξηση των πράξεων αναχρηματοδότησης, η ΕΚΤ έχει θεσπίσει καινοτόμα μέσα όπως οι στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) και νέες στρατηγικές επικοινωνίας όπως οι ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής·

20.    θεωρεί ότι ο μηχανισμός μετάδοσης δεν λειτουργεί σωστά και ότι τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ από την αρχή της κρίσης μπορεί μεν να παρέχουν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση σε προβληματικές χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά δεν έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση του χρηματοπιστωτικού κατακερματισμού, την τόνωση της ανάπτυξης ή τη βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας· ενθαρρύνει την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την καλύτερη προσαρμογή των πολιτικών της στην πραγματική οικονομία, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ·

21.    πιστεύει ότι, λόγω της σημαντικής εξασθένισης του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, τα οφέλη των αποφάσεων για μείωση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ είναι περιορισμένα· υπενθυμίζει ότι, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τα πολύ χαμηλά επιτόκια οδηγούν σε στρεβλώσεις στον επιχειρηματικό τομέα και μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ιδιωτικές καταθέσεις ταμιευτηρίου και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα·

22.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ τον Ιούνιο του 2014 και τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής· παρατηρεί ότι με τις ΣΠΠΜΑ θεσπίζεται, για πρώτη φορά, ένας σύνδεσμος μεταξύ των δανείων τα οποία χορηγούν οι τράπεζες στον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα και του ποσού αναχρηματοδότησης που μπορούν αυτές να ζητήσουν· ελπίζει ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR) θα επεκτείνουν τη χρήση των ΣΠΠΜΑ από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, προωθώντας έτσι τη μεταφορά ρευστότητας στην πραγματική οικονομία·

23.    επισημαίνει ότι η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει ότι θα αγοράζει τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση (asset-backed securities, ABS) και καλυμμένα ομόλογα με στόχο να ενισχυθεί ο αντίκτυπος πιστωτικής χαλάρωσης των ΣΠΠΜΑ· τονίζει ότι αυτού του είδους οι παρεμβάσεις στην αγορά των ABS πρέπει να είναι αρκετά ουσιαστικές ώστε να έχουν αντίκτυπο στα επιτόκια δανεισμού των ΜΜΕ, να περιορίζουν τον κατακερματισμό και να πραγματοποιούνται με διαφανή τρόπο ο οποίος δεν δημιουργεί υπερβολικούς κινδύνους για τον ισολογισμό της ΕΚΤ·

24.    τονίζει την ανησυχία του όσον αφορά τον σημαντικό κατακερματισμό των όρων δανεισμού για τις ΜΜΕ στις χώρες της ζώνης του ευρώ καθώς και το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των ποσοστών χρηματοδότησης που παρέχονται αφενός στις ΜΜΕ και αφετέρου σε μεγαλύτερες εταιρείες· επιμένει ότι αυτά τα μακροχρόνια προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται κατάλληλα με τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα η ΕΚΤ για την ενίσχυση των τραπεζικών χορηγήσεων, και ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να εξετάσει τους υποκείμενους παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στην πίστωση· καλεί την ΕΚΤ να διερευνήσει αν αυτό το χάσμα έχει οποιαδήποτε σχέση με τη συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα·

25.    υπογραμμίζει ότι, με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2014, ο ισολογισμός της ΕΚΤ αναμένεται να επιστρέψει στο ύψος που είχε στις αρχές του 2012· επισημαίνει ότι αυτή η προβλεπόμενη αύξηση συνεπάγεται σε τελική ανάλυση πιστωτικούς κινδύνους, με αποτέλεσμα να απαιτείται ενισχυμένη επαγρύπνηση από την ΕΚΤ·

26.    είναι της γνώμης ότι το συνολικό ποσό των έμμεσων επιδοτήσεων που έχει χορηγηθεί μέχρι στιγμής πρέπει σταδιακά να επιστραφεί προς όφελος των φορολογούμενων, μόλις ομαλοποιηθούν οι οικονομικές συνθήκες·

27.    σημειώνει το γεγονός ότι η ΕΚΤ έχει επανειλημμένα εκφράσει την ετοιμότητά της να χρησιμοποιήσει πρόσθετα μη συμβατικά μέσα στο πλαίσιο της εντολής της, και να τροποποιήσει το μέγεθος ή τη σύνθεση των παρεμβάσεών της, σε περίπτωση υπερβολικά μακρόχρονης περιόδου χαμηλού πληθωρισμού· παραμένει ανοικτό σχετικά με τη χρήση πρόσθετων μη συμβατικών μέσων, αλλά τονίζει ότι τα μέσα αυτά δεν θα επαρκέσουν χωρίς το σωστό μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής, επενδύσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

28.    τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάται ο αντίκτυπος που έχουν στην πραγματική οικονομία τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος·   τονίζει ότι τα μέτρα αυτά έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και ότι κύριος σκοπός τους είναι να δώσουν χρόνο στα κράτη μέλη να εξυγιάνουν τα δημοσιονομικά τους και να υλοποιήσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να φέρουν οικονομική ανάπτυξη και βελτιώσεις στην αγορά εργασίας·

29.    σημειώνει ότι η εφαρμογή μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να επιτείνει τις στρεβλώσεις στην αγορά κεφαλαίων· ζητεί από την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ του κινδύνου που συνεπάγεται η πρόωρη εγκατάλειψη της διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής την οποία ακολουθεί και των κινδύνων και του κόστους που προκύπτουν από τις στρεβλώσεις που ενδέχεται να ενέχουν αυτού του είδους οι πολιτικές· ζητεί επομένως από την ΕΚΤ να προσαρμόσει τις έκτακτες πολιτικές ώστε να περιοριστούν αυτές οι στρεβλώσεις·

30.    υπενθυμίζει ότι δεν είναι δυνατή η τόνωση της συνολικής ζήτησης μόνο μέσω της νομισματικής πολιτικής, και ότι θα πρέπει αυτή να συμπληρώνεται με κατάλληλες εθνικές δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές σε εθνικό επίπεδο·

31.    τονίζει ότι, όπως προκύπτει από την εμπειρία κατά τα έτη πριν από την κρίση, η διατήρηση σταθερών ρυθμών πληθωρισμού, σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ για τον ρυθμό πληθωρισμού, ενδέχεται να σχετίζεται με μια μη βιώσιμη δυναμική του ιδιωτικού χρέους, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της διαχείρισης της τεχνητής διόγκωσης των περιουσιακών στοιχείων και της πιστωτικής επέκτασης, ακόμη και όταν η σταθερότητα των τιμών είναι εξασφαλισμένη·

32.    υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ κατά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της, όπως προβλέπεται στις συνθήκες, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης της σταθερότητας των τιμών και της διατήρησης του πληθωρισμού κάτω από το 2%· υπενθυμίζει ότι όλες οι κυβερνήσεις και οι εθνικές δημόσιες αρχές πρέπει επίσης να αποφεύγουν να ζητούν από την ΕΚΤ να αναλάβει δράση·

33.    υπενθυμίζει ότι όλα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ δεσμεύονται ως προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται, οι οποίες παραμένουν εμπιστευτικές, εκτός εάν έχει αποφασιστεί η δημοσιοποίησή τους·

34.    καλεί την ΕΚΤ να περιορίσει τον ρόλο της εντός της Τρόικας, προκειμένου να ενισχύσει την ανεξαρτησία της από πολιτικές αποφάσεις·

35.    υπενθυμίζει ότι το άρθρο 127 ΣΛΕΕ αναφέρει ότι με την επιφύλαξη του πρωταρχικού της στόχου, η ΕΚΤ στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές στην Ένωση, όπως αναφέρεται περαιτέρω στο άρθρο 282 ΣΛΕΕ· υπογραμμίζει από αυτή την άποψη τη σημασία του νομισματικού διαλόγου·

36.    τονίζει ότι ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής συνεπάγεται ότι η νομισματική αρχή δεν θα πρέπει να χορηγεί επιδοτήσεις σε ιδρύματα που επωφελούνται της παροχής ρευστότητας, καθώς αυτού του είδους η χορήγηση επιδοτήσεων συνιστά δημοσιονομική πολιτική·

37.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΚΤ έχει υπερβεί την βάσει της Συνθήκης εντολή της, όπως φαίνεται από τις επιστολές που απέστειλε ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ στην ισπανική, ιταλική και ιρλανδική κυβέρνηση·

38.    επικροτεί το βήμα προόδου της ΕΚΤ που αφορά την απόφαση για δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεών της και αναμένει με ενδιαφέρον την έναρξη αυτής της πρακτικής τον Ιανουάριο του 2015· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αυτό το αίτημα, που διατυπώθηκε σε πρόσφατες εκθέσεις του Κοινοβουλίου, υλοποιήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ·

39.    πιστεύει ότι οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως πρέπει να εργαστούν ενεργά για να αποφύγουν οποιαδήποτε πολιτική θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στους άλλους· σημειώνει ότι ορισμένες κεντρικές τράπεζες ζητούν από άλλες κεντρικές τράπεζες να λάβουν υπόψη τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των νομισματικών πολιτικών πολύ καιρό αφού έχουν εφαρμόσει μονομερώς τις δικές τους πολιτικές·

40.    πιστεύει ότι πρόσφατες πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως υπογραμμίζουν τη σημασία της συνετής χρήσης της ELA στο μέλλον· υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να επιτραπεί ξανά να χρεωθεί ο τραπεζικός τομέας ενός κράτος μέλους με ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ του κατ' αυτόν τον τρόπο·

41.    προτρέπει την ΕΚΤ να συνεχίσει να βελτιώνει την πολιτική της όσον αφορά το φύλο στους διορισμούς της, προκειμένου να εξαλειφθεί το υπάρχον χάσμα· επικροτεί τον διορισμό της Danièle Nouy ως επικεφαλής του εποπτικού μηχανισμού του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, ιδίως για τα υψηλά προσόντα της και το ισχυρό βιογραφικό της·

42.    πιστεύει ότι η μεγαλύτερη επικέντρωση στην ανάπτυξη και τις δημόσιες επενδύσεις (π.χ. με τη δέσμη επενδύσεων ύψους 300 δισεκατομμυρίων EUR που πρότεινε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean Claude Juncker), θα εξυπηρετούσε τις προσπάθειες της πολιτικής της ΕΚΤ για αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ευρώπη·

Δημοσιονομική σταθερότητα

43.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ), ο πρώτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 4 Νοεμβρίου 2014· σημειώνει ότι αυτό το σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική ενοποίηση πραγματοποιήθηκε χάρη στην επιτυχή ολοκλήρωση του προπαρασκευαστικού έργου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR)· ευχαριστεί την ΕΚΤ που χρησιμοποιεί την αξιοπιστία της για να στηρίξει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα· τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση μεταξύ εποπτικών λειτουργιών και λειτουργιών νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ·

44.    σημειώνει ότι ο AQR και η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, έχουν αποκαλύψει εμμένουσες αδυναμίες στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα· ελπίζει ότι τα αποτελέσματα του AQR έχουν λάβει επαρκώς υπόψη όλους τους κινδύνους, προκειμένου να αποφευχθεί η "ιαπωνοποίηση" του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και η αέναη ανανέωση δανείων που είναι αδύνατο να αποπληρωθούν·

45.    θεωρεί ότι η ΕΚΤ έχει μεγάλη ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οι μελλοντικές ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών θα πραγματοποιούνται μέσω προγράμματος διάσωσης με ίδια μέσα, όταν η πρόσβαση στις αγορές είναι δυσχερής ή ανέφικτη·

46.    καλεί την ΕΚΤ να διασφαλίσει στις καθημερινές της πρακτικές ότι υπάρχει απόλυτη οριοθέτηση μεταξύ της νομισματικής πολιτικής και του ρόλου της ως τραπεζικού επόπτη·

47.    τονίζει ότι ο ΕΕΜ αποσκοπεί στην εξασφάλιση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ και, κατ’ επέκταση, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα· υπενθυμίζει ότι η δημοκρατική λογοδοσία του νέου ΕΕΜ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του νέου καθεστώτος εποπτείας· τονίζει, κατά συνέπεια, τη σημασία της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της ΕΚΤ, του Νοεμβρίου του 2013, σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας στο πλαίσιο του ΕΕΜ, και επισημαίνει ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως·

48.    υποστηρίζει την ιδέα ότι για να καταστεί η διάσωση πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική, πρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία να προβεί σε διαχωρισμό των πιο επικίνδυνων επενδυτικών δραστηριοτήτων από την παραδοσιακή τραπεζική δραστηριότητα·

49.    είναι της γνώμης ότι οι τελευταίες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αποκαλύπτουν σαφώς τα όρια της υπάρχουσας διοργανικής σύνθεσης, καθώς το σενάριο του αποπληθωρισμού δεν λαμβανόταν υπόψη στις ασκήσεις αυτές, παρόλο που οι κίνδυνοι αποπληθωρισμού δεν είναι σε καμία περίπτωση ατεκμηρίωτοι·

50.    επισημαίνει ότι, παρά τη σχετικά χαμηλή κερδοφορία τους, οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ συνέχισαν να ενισχύουν τις κεφαλαιακές τους θέσεις μέσω ενός συνδυασμού αυξήσεων κεφαλαίου και μείωσης των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, και επίσης μέσω της δημόσιας στήριξης· αναγνωρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής από τα κράτη μέλη·

51.    εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη συνεχιζόμενη εξάρτηση πολλών τραπεζών της ζώνης του ευρώ από τη χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας· θεωρεί ουσιώδους σημασία τη δημιουργία μιας καλά ρυθμισμένης Ένωσης Αγορών Κεφαλαίου, ώστε να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση των οικονομιών της ζώνης του ευρώ από το τραπεζικό σύστημα·

52.    επισημαίνει ότι η ενίσχυση της χρηστής διοίκησης των τραπεζών θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα και, ως εκ τούτου, θα συμβάλει επίσης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

53.    επισημαίνει ότι η δραστηριότητα σε τίτλους δημοσίου εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή κέρδους για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ, ενώ η παροχή πιστώσεων στον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα παραμένει υποτονική· θεωρεί ότι το τεχνικό και νομοθετικό έργο για τους κινδύνους που συνδέονται με το δημόσιο χρέος πρέπει να επιταχυνθεί· καλεί την ΕΚΤ να απευθύνει προειδοποίηση προς όσες τράπεζες εξακολουθούν να αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε κρατικά ομόλογα, μειώνοντας παράλληλα την πίστωση προς τον ιδιωτικό τομέα·

54.    επικροτεί τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα· επισημαίνει ότι παρόμοιες μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί σε αρκετά κράτη μέλη· καλεί την ΕΚΤ να συνεργαστεί με τους άλλους συναφείς οργανισμούς για μια βιώσιμη διαρθρωτική μεταρρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα διακόψει τις επιδοτήσεις σε συναλλακτικές δραστηριότητες μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

55.    υπενθυμίζει ότι ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ), ο δεύτερος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης, θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2015· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης·

56.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (3.12.2014)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013
2014/2157(INI)

Συντάκτης γνωμοδότησης: David Casa

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει ότι η ανεργία στην ΕΕ κορυφώθηκε το 2013, και ότι η γενική οικονομική κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη· επισημαίνει ότι, όπως δήλωσε η Επιτροπή στο πλαίσιο των εαρινών προβλέψεών της το 2014, η ανεργία αυξήθηκε από 11,3% στο τέλος του 2012 σε 12,1% το πρώτο τρίμηνο του 2013· επισημαίνει, περαιτέρω, με μεγάλη ανησυχία, την κατάσταση στη ζώνη του ευρώ, όπου η ανεργία αυξήθηκε από το ήδη σημαντικό ποσοστό του 11,3% που ήταν στο τέλος του 2012 σε 11,9% περίπου ως το τέλος του 2013, και είναι πιθανό να παραμείνει στο υψηλό επίπεδο του 11,8 και το 2014· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ του γενικού ποσοστού ανεργίας και του ποσοστού ανεργίας των νέων στα κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν μείζονα κίνδυνο τόσο για την οικονομική σταθερότητα της ΕΕ όσο και για την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι στην ανακοίνωσή της, της 2ας Ιουνίου 2014, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014: ειδικές ανά χώρα συστάσεις- Οικοδόμηση ανάπτυξης» (COM(2014)0400), η Επιτροπή αναγνώρισε το γεγονός ότι «Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και η κοινωνική δυσφορία διαβρώνουν το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο της Ευρώπης και απαιτούν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης σε βάθος χρόνου»· επισημαίνει ότι αν δεν αναληφθεί δράση ή αν δεν δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα για την ώθηση των επενδύσεων και της ανάπτυξης, η ύφεση μπορεί να εξαπλωθεί σε ευρεία κλίμακα·

2.  επισημαίνει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα ποσοστά ανεργίας, που κυμαίνονται από 5% στη Γερμανία έως 24% στην Ισπανία· επισημαίνει, επίσης, ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων είναι ακόμη υψηλότερα·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το ποσοστό απασχόλησης των νέων μειώθηκε από 37% το 2008 σε μόλις 32% το πρώτο τρίμηνο του 2014, και ότι οι νέοι εργαζόμενοι απασχολούνται σε ποσοστό άνω του 40% με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ σχεδόν το 25% εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης·

4.  επισημαίνει ότι, παρά τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη με σκοπό τη δημοσιονομική εξυγίανση, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, η εν λόγω ενίσχυση της εμπιστοσύνης δεν έχει οδηγήσει σε ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης·

5.  διαπιστώνει ότι κοινωνική κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία, ιδίως στις χώρες που πλήττονται από την κρίση, και ότι, από τότε που εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν οξυνθεί οι κοινωνικές ανισότητες στα δύο τρίτα των κρατών μελών· προειδοποιεί ότι με τα ανισομερή μέτρα λιτότητας και τις πολιτικές κρίσεις κινδυνεύει ολόκληρη η Ευρώπη να πέσει σε ύφεση·

6.  υπενθυμίζει ότι η ΕΚΤ δεσμεύεται από το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει πως «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας», και ότι είναι σημαντικό αυτή η οριζόντια ρήτρα να υλοποιηθεί επαρκώς σε όλους τους τομείς πολιτικής ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ελαφρώς θετικό ρυθμό δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ορισμένα κράτη μέλη το τέταρτο τρίμηνο του 2013, και επισημαίνει την αύξηση της μισθολογικής δαπάνης ανά μισθωτό σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ· εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται εμφανής υποβάθμιση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης και επιδείνωση των βασικών εργασιακών προτύπων· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της μισθολογικής δαπάνης ανά εργαζόμενο, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και των επενδύσεων, θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ· εκφράζει βαθειά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη αρνητική εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο έτος το 2013, ενώ τα ποσοστά ανεργίας έχουν φτάσει σε ύψος που θέτει σε κίνδυνο ακόμα και τη σταθερότητα ορισμένων κρατών μελών· εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η ΕΕ απέχει πολύ από την επίτευξη των στόχων απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, δεδομένου, ιδιαίτερα, ότι ο στόχος μείωσης της φτώχειας υστερεί σημαντικά, καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας αυξήθηκε κατά 10 εκατομμύρια μεταξύ 2010 και 2012, αντί να μειωθεί·

8.  αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα διαδικασία προσαρμογής των ισολογισμών τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και στους μη χρηματοπιστωτικούς τομείς, σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, συνέχισαν να επιβραδύνουν την οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ το 2013·

9.  πιστεύει ότι οι προβληματικοί ισολογισμοί όχι μόνο επηρεάζουν αρνητικά τις τράπεζες, αλλά έχουν επίσης δευτερογενείς επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και σε άλλους ιδιωτικούς φορείς, καθότι η έλλειψη κεφαλαίων και χρηματοδότησης περιορίζει την ικανότητα των επιχειρήσεων να παραμένουν ανταγωνιστικές και να αναπτύσσονται, και, σε τελευταία ανάλυση, να δημιουργούν και να διατηρούν θέσεις εργασίας·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 2013 σημειώθηκε συνεχής μείωση της συνολικής απασχόλησης και των εργατοωρών· καλεί την ΕΚΤ να εστιαστεί σε πολιτικές οι οποίες μπορούν να αντιστρέψουν αυτήν την τάση και να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους απασχόλησης που έχουν θέσει στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

11. αμφισβητεί τις συστάσεις της ΕΚΤ σύμφωνα με τις οποίες η φιλοαναπτυξιακή δημοσιονομική εξυγίανση σε μεσοπρόθεσμη βάση θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με το δημοσιονομικό σύμφωνο, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης, δεδομένου ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε, στο πλαίσιο των προβλέψεών της την άνοιξη του 2014, ότι το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε κατά 0,4% το 2013, ενώ είχε ήδη μειωθεί κατά 0,7% το 2012· επισημαίνει ότι επίκεντρο των σημερινών πολιτικών παραμένει αποκλειστικά η οικονομική ανάπτυξη, και υπενθυμίζει την ανάγκη για μια περιεκτική και βιώσιμη προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι η διάχυση των πλεονεκτημάτων της ανάπτυξης σε ολόκληρη την κοινωνία θα μπορούσε να αυξήσει τη βιωσιμότητα· θεωρεί ότι ορισμένες από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η ΕΚΤ –ιδίως οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις, η υποτίμηση των μισθών, οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις κλπ.– μπορεί να έχουν τα ίδια αποτελέσματα συρρίκνωσης της οικονομίας· καλεί, συνεπώς, την ΕΚΤ να αποτιμά τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο αυτών των πολιτικών πριν συστήσει την εφαρμογή τους·

12. ελπίζει, τα δάνεια της ΕΚΤ προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες να ωφελήσουν την πραγματική οικονομία και τις επιχειρήσεις που επενδύουν, ώστε να δημιουργηθούν σταθερές και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και να διευκολυνθεί η οικολογική στροφή της οικονομίας·

13. υπογραμμίζει ότι η νομισματική πολιτική θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μέσο τόνωσης της οικονομίας της ΕΕ· πιστεύει ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη νομισματική πολιτική για την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία της ΕΕ, την αύξηση της ζήτησης και την ενίσχυση ποιοτικών επενδύσεων, και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΚΤ αναγνώρισε πως και οι τέσσερις χώρες που υπάγονται σε πρόγραμμα σημείωσαν σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των οικονομικών ανισορροπιών τους με την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών δυσκαμψιών, ιδίως στις αγορές εργασίας τους·

15. επισημαίνει την ομιλία του Προέδρου της ΕΚΤ στο ετήσιο συμπόσιο των κεντρικών τραπεζών στο Jackson Hole, στις 22 Αυγούστου 2014· καλεί τους παράγοντες χάραξης πολιτικής να αντλήσουν τα σωστά συμπεράσματα όσον αφορά τις πολιτικές νομισματικών, δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη δημιουργία ανάπτυξης και ποιοτικών θέσεων εργασίας· υπενθυμίζει τις εύστοχες παρατηρήσεις, ότι «μια συνεκτική στρατηγική για τη μείωση της ανεργίας πρέπει να ενσωματώνει πολιτικές ζήτησης και προσφοράς, τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στα εθνικά επίπεδα. Μόνο εάν η στρατηγική είναι πραγματικά συνεπής, μπορεί να είναι επιτυχημένη.»·

16. εκφράζει την ανησυχία του για το επίπεδο των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ, που έχει παραμείνει σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι στα χρόνια πριν από την κρίση· υπογραμμίζει ότι το ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης εξακολουθεί να μειώνεται, ενώ η πίστωση προς τον ιδιωτικό τομέα έχει περάσει σε αρνητικά πρόσημα, με -2,4% τον Δεκέμβριο του 2013, έναντι -0,2% τον Δεκέμβριο του 2012·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις μειώσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τον Μάιο και τον Νοέμβριο του 2013, που είχαν ως αποτέλεσμα να πέσει το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 0,25 %· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ενέργειες αυτές δεν έχουν φέρει ως τώρα τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

18. επισημαίνει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση που εφαρμόζεται από ορισμένα κράτη μέλη έχει οδηγήσει σε δημοσιονομική απορρόφηση και μείωση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, επιπλέον της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης της απασχόλησης σε άλλους τομείς της οικονομίας·

19. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πολιτικές για τη συνολική ζήτηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση της ανεργίας στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν έχουν οδηγήσει στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα·

20. πιστεύει ότι η μεγαλύτερη επικέντρωση στην ανάπτυξη και τις δημόσιες επενδύσεις (π.χ. με τη δέσμη επενδύσεων ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρότεινε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean Claude Juncker), θα εξυπηρετούσε τις προσπάθειες της πολιτικής της ΕΚΤ για αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ευρώπη·

21. πιστεύει ακράδαντα ότι, υπό το φως των μελλοντικών δημογραφικών αλλαγών και των αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία, και προκειμένου η ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική και στις επόμενες γενιές, θα πρέπει η έμφαση να δοθεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας με παράλληλη διατήρηση της ακεραιότητας του κοινωνικού μας μοντέλου·

22. επισημαίνει την αναφορά της ΕΚΤ στην έκκληση της Επιτροπής για συνεχή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), και επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την αναφορά της ΕΚΤ στην έκκληση της Επιτροπής για εκ των προτέρων συντονισμό των σημαντικών σχεδίων οικονομικής μεταρρύθμισης σε συνδυασμό με αξιολογήσεις κοινωνικών επιπτώσεων· ζητεί, ο συντονισμός αυτός να υποστηρίζεται από διεξοδικές εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των κοινωνικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων από άποψη φύλου· τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο με τρόπο που να εξασφαλίζει τη δημοκρατική λογοδοσία και τη διαφάνεια· πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ανάπτυξης αυτόματων σταθεροποιητικών μηχανισμών σε επίπεδο ΟΝΕ, για την αντιμετώπιση τόσο των συμμετρικών όσο και των ασύμμετρων οικονομικών κλυδωνισμών, ως μέσου για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, την υποστήριξη της εσωτερικής ζήτησης και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ενιαίου νομίσματος· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση· επισημαίνει ότι η έγκριση των τριών πυλώνων της τραπεζικής ένωσης, καθώς και η εφαρμογή νέων κανόνων για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της αντοχής του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα· επαναλαμβάνει την άποψή του, ότι το κόστος της πτώχευσης των τραπεζικών ιδρυμάτων θα πρέπει να επιβαρύνει τον ίδιο τον τραπεζικό τομέα·

23. υποστηρίζει την έκκληση της ΕΚΤ για την προαναφερθείσα διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της ΟΝΕ· πιστεύει ότι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η ζώνη του ευρώ απορρέουν εν μέρει από τη δυσλειτουργική θεσμική σχεδίαση της ζώνης του ενιαίου νομίσματος, υπογραμμίζει δε το γεγονός ότι ο προαναφερθείς εκ των προτέρων συντονισμός των σημαντικών σχεδίων οικονομικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι δίκαιος και ισόρροπος·

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκκληση της ΕΚΤ προς τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, να ενισχυθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης, να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης, να αυξηθεί η προσβασιμότητα, και να βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα σχετικά μέτρα δεν θα πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος της ποιότητας της απασχόλησης ούτε να οδηγούν σε αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας· υπενθυμίζει ότι η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ μέσω της υπέρμετρης προσαρμογής του κόστους εργασίας κατά μονάδα μέσω μισθολογικών μειώσεων έχει πλήξει σκληρά την αγοραστική δύναμη πολλών εργαζομένων στην ΕΕ, έχει μειώσει τα εισοδήματα των νοικοκυριών και έχει περιορίσει την εσωτερική ζήτηση, πυροδοτώντας περαιτέρω ανεργία και κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση· υπογραμμίζει ότι οι μισθοί δεν είναι απλά και μόνο ένα μέσο οικονομικής προσαρμογής, αλλά πρωτίστως το εισόδημα που χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να ζήσουν· καλεί την ΕΚΤ να εξασφαλίσει ότι οι συστάσεις της για τους μισθούς δεν θα οδηγούν σε αύξηση της φτώχειας στην εργασία ή διεύρυνση των μισθολογικών ανισοτήτων στα κράτη μέλη, ούτε σε επιβάρυνση των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, αλλά αντίθετα θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας·

25. πιστεύει ακράδαντα ότι η αύξηση της ευελιξίας μέσω τέτοιων μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

26. επισημαίνει ότι η τάση μείωσης των ωρών εργασίας φαίνεται ότι αντιστράφηκε στα τέλη του 2013, γεγονός που αποτελεί πιθανή ένδειξη σταδιακής βελτίωσης στην αγορά εργασίας· επισημαίνει, ωστόσο, επίσης, ότι η βελτίωση αυτή δεν έχει γίνει ακόμα αισθητή στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις είναι σημαντικές, δεδομένου ότι λειτουργούν στο επίπεδο προσφοράς και ζήτησης της οικονομίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη δημιουργία εισοδήματος για τα νοικοκυριά, και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, βοηθώντας τις κυβερνήσεις στην εξυγίανση των οικονομικών, και ενισχύοντας την ανάπτυξη· επαναλαμβάνει την ανάγκη για υιοθέτηση πολιτικών φιλικών προς τους επενδυτές, κατάργηση της γραφειοκρατίας και μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις κατά 300 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως εξήγγειλε ο Πρόεδρός της, Jean-Claude Juncker, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του· προειδοποιεί ότι η εσωτερική υποτίμηση που εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες της ζώνης του ευρώ θα έχει, αφενός, οικονομικές επιπτώσεις στη συνολική ζήτηση και, αφετέρου, κοινωνικές επιπτώσεις λόγω της φτωχοποίησης, επισημαίνει δε ότι η διαδικασία αυτή έχει αντιπαραγωγικά αποτελέσματα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα·

27. επισημαίνει τα αποτελέσματα του πρώτου κύματος της Έρευνας του Ευρωσυστήματος σχετικά με τα οικονομικά και την κατανάλωση των νοικοκυριών, και τονίζει τη σημασία αυτής της έρευνας για την παρακολούθηση της οικονομικής και κοινωνικής δομής της ζώνης του ευρώ, ιδιαίτερα προκειμένου να αναλυθούν περαιτέρω το τέλμα και η κρίση στην εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη για τον προσδιορισμό των προσώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, καθώς και εκείνων που είναι θύματα κοινωνικού αποκλεισμού·

28. εκφράζει ανησυχία σχετικά με τη συνεχιζόμενη μείωση του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ από το 2011, και προειδοποιεί για τον σοβαρό κίνδυνο αποπληθωρισμού·

29. υπενθυμίζει ότι ο διπλός στόχος της εντολής της ΕΚΤ όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, όπως αναγνωρίζεται από τις Συνθήκες, δεν συνίσταται μόνο στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών (άρθρο 2 του καταστατικού της ΕΚΤ), αλλά και στην προώθηση της αειφόρου οικονομικής και κοινωνικής προόδου και της πλήρους απασχόλησης (άρθρο 3 ΣΕΕ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

7

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Karima Delli, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Monika Vana, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.1.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

10

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Γεώργιος Κύρτσος, Νότης Μαριάς, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mady Delvaux, Thomas Mann, Siegfried Mureșan, Antonio Tajani, Ева Паунова