ДОКЛАД относно дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

27.1.2015 - (2014/2154(INI))

Комисия по развитие
Докладчик: Шарл Гьоренс


Процедура : 2014/2154(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0012/2015
Внесени текстове :
A8-0012/2015
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

(2014/2154(INI))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.[1] („Споразумението от Котону“), изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г.[2] и за втори път в Уагадугу на 22 юни 2010 г.[3],

–       като взе предвид законодателната си резолюция от 13 юни 2013 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумение за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г.[4],

–       като взе предвид Правилника за дейността на Съвместната парламентарна асамблея (СПА) АКТБ–ЕС, приет на 3 април 2003 г.[5], последно изменен в Адис Абеба (Етиопия) на 27 ноември 2013 г.[6],

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014 – 2020 г.[7],

–       като взе предвид своята законодателна резолюция от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие[8],

–       като взе предвид резолюцията си от 12 март 2013 г. относно подготовката на многогодишната финансова рамка относно финансирането на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014 – 2020 г. (11-и Европейски фонд за развитие)[9],

–       като взе предвид своите решения от 3 април 2014 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2012 година, и от 3 април 2014 относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на бюджета на Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2012 година, както и своята резолюция от 3 април 2014 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението му относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2012 година[10];

–       като взе предвид приетите от СПА резолюции на 27 ноември 2013 г. относно: спазването на принципите на правовата държава и ролята на безпристрастната и независима съдебна система; сътрудничеството Юг-Юг и тристранното сътрудничество: възможности и предизвикателства пред държавите от АКТБ; социалното и екологичното въздействие на скотовъдството в държавите от АКТБ и сигурността в региона на Големите африкански езера,

–       като взе предвид приетите от СПА резолюции на 19 юни 2013 г. относно: породените отново от военни преврати заплахи за демокрацията и политическата стабилност в държавите от АКТБ и ролята на международната общност; споразуменията за икономическо партньорство – следващи стъпки; човешки ресурси в здравеопазването в държавите от АКТБ; положението в Република Гвинея положението в Централноафриканската република,

–       като взе предвид приетите от СПА резолюции на 29 ноември 2012 г. относно: политическата и хуманитарната криза в Сомалия: предизвикателствата пред Европейския съюз и групата на държавите от АКТБ; предприемачеството, основано на ИКТ, и въздействието му върху развитието на държавите от АКТБ; и значението на достъпа до енергия за устойчивото икономическо развитие и постигането на Целите на хилядолетието за развитие,

–       като взе предвид приетите от СПА резолюции на 30 май 2012 г. относно: политическото въздействие на конфликта в Либия върху съседните държави от АКТБ и ЕС; нестабилност на цените, функционирането на световните пазари на земеделски продукти и тяхното въздействие върху продоволствената сигурност в държавите от АКТБ; социалното и екологичното въздействие на добива на полезни изкопаеми в държавите от АКТБ,

–       като взе предвид комюникето, прието на 19 юли 2013 г. в Абуджа (Нигерия) на западноафриканското регионално заседание на СПА[11],

–       като взе предвид комюникето, прието на 16 февруари 2013 г. в Санто Доминго (Доминиканска република) на карибското регионално заседание на СПА[12],

–       като взе предвид комюникето, прието на 20 юли 2012 г. в Апия (Самоа) на тихоокеанското регионално заседание на СПА[13],

–       като взе предвид комюникето, прието на 24 февруари 2012 г. в Лусака (Замбия) на южноафриканското регионално заседание на СПА[14],

–       като взе предвид кодекса на поведение, приет на 19 юни 2013 г. за членовете на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ-ЕС, участващи в делегации за наблюдение на избори,

–       като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 18 септември 2000 г., с която се установяват Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) като цели, съвместно определени от международната общност за премахване на бедността,

–       като взе предвид съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие: програма за промяна“ (COM(2011)0637),

–       като взе предвид член 52 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по развитие (A8-0012/2015),

А.     като има предвид уникалния статут на Съвместната парламентарна асамблея (СПА) АКТБ-ЕС като единствена многостранна интерпарламентарна асамблея, създадена с международно споразумение, Споразумението от Котону;

Б.     като има предвид, че СПА се превърна в истинска парламентарна асамблея, предоставяща трибуна за открити и откровени разисквания по основните въпроси на сътрудничеството за развитие и че тя допринася значително за равнопоставеното партньорство между държавите от АКТБ и ЕС;

В.     като има предвид, че Споразумението от Котону между държавите – членки на групата на държавите от АКТБ и на ЕС, има за основна цел намаляването и в крайна сметка премахването на бедността; като има предвид, че сътрудничеството следва също да допринася за устойчивото икономическо развитие, което е основата за постигане на траен мир и сигурност и за демократичната и политическата стабилност на държавите от АКТБ;

Г.     като има предвид мисиите за установяване на фактите, проведени през 2013 г. в Мали, с цел по-добро разбиране на причините за нестабилната ситуация в тази страна, в Либерия, с цел подпомагане на политическия диалог, както предвижда член 8 от Споразумението от Котону, и в Хаити, с цел проверка на възстановяването и политическата ситуация;

Д.     като има предвид, че приемането от Асамблеята на Кодекс на поведението на нейните членове, участващи в мисии за наблюдение на избори създаде нова динамика, която допринася за добавената стойност, както показаха съвместните мисии на СПА на президентските избори в Мали и парламентарните избори и втория кръг от президентските избори в Мадагаскар;

Е.     като има предвид, че преразглеждането на Споразумението от Котону за партньорство през 2010 г. засили ролята на СПА и нейното регионално измерение;

Ж.    като има предвид, че следва да бъде гарантирано пълноценното участие на СПА в рамките на политическия диалог, провеждан в съответствие с член 8 от Споразумението от Котону;

З.      като има предвид, че е важно да се стимулира редовен неформален диалог, основан на задълбочен анализ, с различни категории важни официални и неофициални участници, в кръговете на АКТБ-ЕС (Съвместната парламентарна асамблея, Съвет на министрите АКТБ—ЕС, диалога между частните сектори и гражданските общества на АКТБ–ЕС) и други кръгове, които не се интересуват пряко от света на АКТБ–ЕС;

И.     като има предвид, че от 2003 до 2013 г. почти всички европейски сесии на СПА се провеждаха по принцип в държавата, председателстваща на ротационен принцип Съвета на Европейския съюз; като има предвид, че ротационните председателства трябва да спазват всички ангажименти, поети със Споразумението за партньорство от Котону в това отношение;

Й.     като има предвид, че бързият възход на БРИКЮ (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка) и други бързо развиващи се икономики на световно равнище и в страните и регионите на АКТБ оказва все по-голямо въздействие на групата от държави от АКТБ и текущото състояние на отношенията между АКТБ и ЕС;

К.     като има предвид, че съгласно новите правила за пътуванията, приети от Бюрото на Европейския парламент, акредитираните парламентарни сътрудници вече няма да могат да асистират на членовете по време на пленарните заседания на СПА, което има значително отражение върху парламентарната работа;

1.      приветства факта, че СПА, като една от съвместните институции по Споразумението от Котону, продължава да осигурява рамка за открит, демократичен и всеобхватен диалог между членове на Европейския парламент и парламентаристи от държавите от АКТБ относно изпълнението на това споразумение, включително относно контрола над сътрудничеството по линия на ЕФР и сключването и изпълнението на споразумения за икономическо партньорство; приветства капацитета, който СПА има като форум, в рамките на който могат откровено и открито да се обсъждат трудни и спорни въпроси; призовава следователно в бъдещото споразумение, което ще замени Споразумението от Котону, изрично да се споменава недискриминацията на основание сексуална ориентация и сексуална идентичност, за което Европейският парламент е призовавал по много поводи;

2.      подчертава необходимостта от засилване на политическия диалог и в тази връзка подчертава ролята на СПА за насърчаването и защитата на принципите, изложени в член 9 от Споразумението от Котону, и по-специално на тези, свързани с върховенството на закона и доброто управление;

3.      подчертава добавената стойност на провеждането на сесиите на СПА в държавите – членки на ЕС, председателстващи на ротационен принцип Съвета на ЕС, и счита, че тази ротация следва да продължи и в бъдеще; изразява загриженост относно неблагоприятното стечение на обстоятелствата, което накара ирландското председателство да не домакинства 25-ата сесия на СПА; поздравява обаче правителството на Дания, което се съгласи да бъде домакин на изключително успешната 23-та сесия в Хорсенс, на която бяха установени културни и образователни връзки между гражданите на Хорсенс и делегатите на СПА; изразява съжаление за липсата на интерес от страна на някои държави – членки на ЕС, които са председателствали или се очаква в бъдеще да поемат ротационното председателство на Съвета на ЕС, да бъдат домакини на сесиите на СПА; призовава всяка държава – членка на ЕС, поела ротационното председателство на Съвета на ЕС, да се ангажира по-задълбочено с подготовката, организирането и домакинството на сесията на СПА;

4.      подчертава значението на заседанията на СПА, включително на заседанията на постоянните комисии, но съжалява, че често участието от страна на ЕС и на АКТБ е неравностойно и изразява загриженост във връзка с намаляващото участие на членове на ЕП, особено по време на гласуване; отбелязва, че участието в мисии, като регионалните заседания, е било по-равномерно и се надява, че това ще послужи за пример при провеждането на заседанията на СПА в Брюксел в бъдеще;

5.      припомня ангажимента, поет от предходния заместник-председател / върховен представител, Съветът на ЕС да бъде представляван на министерско равнище на заседанията на Асамблеята и призовава настоящия заместник-председател / върховен представител да спазва този ангажимент;

6.      припомня задължението на Съвета на министрите на АКТБ-ЕС да представя годишен отчет на Асамблеята относно изпълнението на Споразумението от Котону, който следва да включва политически, социално-икономически и екологични аспекти и да не бъде просто отчет на проведените срещи;

7.      припомня, че съгласно член 14 от преразгледаното Споразумение от Котону съвместните институции се стремят да осигурят координиране, съгласуваност и взаимно допълване, както и ефективен и двупосочен поток на информация; счита, че след като председателят на Европейския парламент се кани на заседанията на Европейския съвет, двамата съпредседатели на СПА следва да имат възможност да участват в заседанията на Съвета на министрите на АКТБ-ЕС; приканва заместник-председателя / върховен представител да подобри още повече съществуващото сътрудничество и да гарантира, че СПА ще бъде поканена да участва на следващото заседание на съвместния Съвет на министрите;

8.      подчертава изключително важната роля на националните парламенти на държавите от АКТБ, както и на местните им органи и неправителствени организации по време на подготовката и мониторинга на националните и регионалните стратегически документи и изпълнението на Европейския фонд за развитие (ЕФР); призовава Комисията и правителствата на държавите от АКТБ да гарантират участието им като предоставят навреме цялата налична информация на парламентите на държавите от АКТБ и им помагат в упражняването на демократичен контрол, в частност чрез изграждане на капацитет;

9.      отбелязва работата на работните групи на комисията по развитие на Европейския парламент по контрола чрез оценка и мониторинг на програмните документи за страните и регионите от АКТБ в рамките на 11-ия Европейски фонд за развитие и отправя искане за процедура по докладване на членовете на СПА на резултатите от този процес;

10.    поздравява Бюрото на СПА за това, че разширява дейността си отвъд чисто административните въпроси и за това, че използва заседанията си и за политически разисквания, чрез включване в дневния ред на заседанията си в Брюксел и Адис Абеба съществени въпроси от взаимен интерес, като например „бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.“; приканва за продължаване на тази практика в бъдеще;

11.    призовава Бюрото на СПА да възприеме по-стратегическа ориентация по отношение на работната програма на Асамблеята и избора на доклади на постоянните ѝ комисии, като се уверява, че докладите са тясно свързани със стратегическите цели на СПА и дават своя принос, по-специално за преговорите по рамката за развитие за периода след 2015 г. и отношенията ЕС–АКТБ след 2020 г.;

12.    отново изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаващото се политическо и хуманитарно положение в няколко държави и региони от АКТБ, включително във връзка с вътрешните и външните последици от това положение и изразява солидарност със засегнатото население; призовава СПА да продължи да наблюдава положението в държавите от АКТБ в криза, да обръща повече внимание на случаите на нестабилност на държавата и да призовава държавите от АКТБ и ЕС към координирани усилия за борба срещу епидемията, предизвикана от вируса Ебола в Западна Африка;

13.    приветства нарастващия парламентарен и съответно политически характер на СПА, заедно с все по-активната роля, която играят членовете ѝ и по-високото качество на разискванията, провеждани в нейните рамки, които ѝ помагат значително да допринася за партньорството АКТБ–ЕС; призовава СПА да засили диалога по правата на човека в съответствие с Декларацията за правата на човека на ООН и Споразумението от Котону и да включи този диалог като постоянна точка от дневния ред на своите заседания;

14.    настоява, че Европейският парламент има политическо задължение да взема предвид становищата на парламентите на държавите от АКТБ относно резултата от преговорите по СИП, преди да даде своето одобрение;

15.    обръща внимание на факта, че в момента текат разисквания относно отношенията АКТБ – ЕС след 2020 г. и бъдещето на групата на АКТБ и подчертава важната роля, която СПА следва да играе в този процес; подчертава в тази връзка необходимостта от всеобхватен и засилен съвместен парламентарен надзор, независимо от крайния резултат; подчертава, че в евентуално бъдещо споразумение, заменящо Споразумението от Котону, следва изрично да се споменава недискриминацията на основание сексуална ориентация и сексуална идентичност, за което Европейският парламент е призовавал по много поводи;

16.    отново изразява дълбоката си загриженост относно приемането и обсъждането на законодателство, което допълнително инкриминира хомосексуалността в някои държави от АКТБ; призовава СПА да включи това в дневния ред на своите разисквания; призовава за укрепване на принципа на неподлагане на преговори на клаузите, свързани с правата на човека, както и санкциите при незачитане на подобни клаузи, наред с другото по отношение на дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация и по отношение на хората, носители на ХИВ/СПИН;

17.    счита, че разискванията за периода след изтичането на Споразумението от Котону следва да бъдат повод за подробен анализ на неуспехите и успехите на настоящото споразумение по отношение на устойчивото социално-икономическо развитие на държавите от АКТБ; счита също така, че всяко бъдещо развитие и икономическо сътрудничество между АКТБ и ЕС, както и всички търговски и инвестиционни договорености следва да гарантират, че нито една страна от АКТБ не е оставена в по-неблагоприятно положение;

18.    призовава Бюрото на СПА да назначи, в рамките на СПА, двама постоянни съвместни докладчици в областта на съгласуваността на политиките за развитие (СПР), които да работят в тясно сътрудничество с постоянния докладчик по СПР на Европейския парламент и да изготвят двугодишен доклад относно изпълнението на член 12 от преразгледаното Споразумение от Котону;

19.    счита, че паралелно със заседанията на СПА следва да се провеждат срещи с организации на гражданското общество в съответните държави за придобиване на по-широка представа и използване на техния опит и дейности, с акцент върху най-добрите практики, с цел установяване на по-тесни връзки с тези организации;

20.    настоява, че СИП с държавите от АКТБ следва да служат на целите на развитието, които отразяват както националните, така и регионалните интереси и потребностите на населението на държавите от АКТБ, с цел намаляване на бедността, постигане на целите на хилядолетието за развитие и гарантиране на спазването на основните права на човека, включително социално-икономическите права, като правото на храна или правото на достъп до основни обществени услуги;

21.    приканва СПА на ЕС–АКТБ да разработи общ подход за определяне на бъдещата рамка за развитие за след 2015 г.; насърчава ангажирането на членове на СПА в преговорите по бъдещите цели за устойчиво развитие;

22.    приветства факта, че през 2012 г. и 2013 г. бяха проведени успешни регионални заседания, както е предвидено в Споразумението от Котону и правилника на СПА; признава, че тези заседания целят истински обмен на възгледи по регионални въпроси, включително по предотвратяването и решаването на конфликти, регионалната интеграция и сътрудничество и преговорите за съвместими със СТО споразумения за икономическо партньорство; поздравява организаторите на успешните заседания в Нигерия, Доминиканската република, Самоа и Замбия;

23.    подчертава значението на семинарите, организирани в рамките на сесиите на СПА, които допълват пленарните разисквания; приканва Бюрото, което отговаря за мониторинга на изпълнението на резолюциите и решенията на Асамблеята, да засили ролята си и да проследява изпълнението заедно с председателя и докладчика на съответната постоянна комисия;

24.    приветства участието на съпредседателя на СПА от ЕП в неформалните срещи на министрите на развитието на ЕС и в Седмата среща на високо равнище на държавните и правителствените ръководители на държавите от АКТБ;

25.    призовава Комисията да продължи практиката на предварително представяне в писмена форма на отговорите на въпросите с искане на устен отговор за всяка сесия на Асамблеята;

26.    призовава държавите, които все още не са ратифицирали преразгледаното Споразумение от Котону, да направят това;

27.    поздравява члена на Комисията Пиебалгс всеотдайното му участие и високото качество на приноса му в работата на СПА;

28.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Съвета на АКТБ, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, на Бюрото на СПА и на правителствата и парламентите на Дания, Суринам, Ирландия и Етиопия.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В съответствие с разпоредбите на Споразумението от Котону Съвместната парламентарна асамблея (СПА) заседава четири пъти, през 2012 г. и 2013 г.

23-тата сесия се проведе в Дания от 28 до 30 май, а 24-тата в Парамарибо (Суринам) от 27 до 29 ноември 2012 г., 25-ата сесия се проведе в Брюксел от 17 до 19 юни, а 26-ата в Адис Абеба (Етиопия) от 25 до 27 ноември 2013 г.

Андрис Пиебалгс, член на Комисията, отговарящ за развитието, говори пред Асамблеята и отговаря на въпроси на членове на Асамблеята по време на обичайното време за въпроси. Съответните председатели на Съветите на АКТБ и ЕС също участваха в сесиите.

По време на сесиите през 2012 г. бяха приети девет резолюции и една декларация. По време на сесиите през 2013 г. бяха приети девет резолюции. През 2012 г. бяха проведени регионални заседания в Лусака (Замбия) и Апия (Самоа). През 2013 г. бяха проведени регионални заседания в Санто Доминго (Доминиканска република) и Абуджа (Нигерия).

23-тата сесия в Хорсенс (Дания)

На 23-тата сесия на Съвместната парламентарна Асамблея АКТБ–ЕС бяха приети три резолюции, подготвени от постоянните комисии, относно:

–       политическото въздействие на конфликта в Либия върху съседните държави от АКТБ и ЕС,

–       нестабилността на цените, функционирането на световните пазари на земеделски продукти и тяхното въздействие върху продоволствената сигурност в държавите от АКТБ,

–       социалното и екологичното въздействие на минното дело в държавите от АКТБ,

както и спешна резолюция относно положението в Нигерия във връзка със сигурността.

Асамблеята прие и Декларация относно реформата на европейската политика в областта на рибарството и нейното въздействие върху държавите от АКТБ.

Съпредседателите излязоха с три декларации: относно положението в Мали; относно политическата обстановка в Мадагаскар; относно положението в Судан и в Южен Судан.

24-тата сесия в Парамарибо (Суринам)

На 24-тата сесия на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ–ЕС бяха приети три резолюции, подготвени от постоянните комисии относно:

–         отговор на политическата и хуманитарната криза в Сомалия: предизвикателствата пред Европейския съюз и Групата на страните от АКТБ

–         предприемачеството, основано на ИКТ, и въздействието му върху развитието на държавите от АКТБ;

–         значението на достъпа до енергия за устойчивото икономическо развитие и постигането на Целите на хилядолетието за развитие,

както и две спешни резолюции относно:

–       положението в Мали и

–       обстановката на нестабилност и несигурност в региона на Големите африкански езера и по-специално в източната част на Демократична република Конго.

Съпредседателите излязоха с четири декларации относно: положението в Мали и Демократична република Конго; Целите на хилядолетието за развитие; след Споразумението за партньорство от Котону; и бракониерството на африкански слонове.

25-ата сесия в Брюксел (Белгия)

25-ата сесия на СПА се проведе в Брюксел (Белгия), тъй като Ирландия, която по това време председателстваше Съвета на ЕС, отказа да я организира в Ирландия въпреки настояването на държавите от АКТБ и ЕС, членки на Асамблеята, като по този начин прекъсна стара традиция и наруши духа на Споразумението от Котону и правилника за дейността на СПА.

Асамблеята прие три резолюции, подготвени от постоянните комисии, относно:

–         породените отново от военни преврати заплахи за демокрацията и политическата стабилност в страните от АКТБ и ролята на международната общност;

–         споразуменията за икономическо партньорство — следващи стъпки; както и

–         човешките ресурси в здравеопазването в държавите от АКТБ,

както и две спешни резолюции относно положението в Република Гвинея и в Централноафриканската република, изменения на Правилника за дейността на СПА и кодекс за поведение на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ–ЕС, участващи в мисии за наблюдение на избори.

Съпредседателите излязоха с две декларации относно Еритрея и Мадагаскар.

26-ата сесия в Адис Абеба (Етиопия)

26-ата сесия на Съвместната парламентарна асамблея беше проведена в Адис Абеба (Етиопия).

Асамблеята прие три резолюции, подготвени от постоянните комисии, относно:

–         спазването на принципите на правовата държава и ролята на безпристрастната и независима съдебна система;

–         сътрудничеството Юг-Юг и тристранното сътрудничество: възможности и предизвикателства пред държавите от АКТБ; и

–         социалното и екологичното въздействие на скотовъдството в държавите от АКТБ

както и спешна резолюция относно сигурността в региона на Големите африкански езера.

Съпредседателите излязоха с четири декларации относно трагедията край Лампедуза, кризата в Централноафриканската република, Република Мадагаскар и Деветата министерска конференция на СТО.

Постоянни парламентарни комисии: Комисия по политически въпроси, комисия по икономическо развитие, финанси и търговия и комисия по социални въпроси и околна среда

Трите постоянни комисии проведоха по четири заседания през 2012 г. и 2013 г.: в рамките на четирите сесии (в Хорсенс, Парамарибо, Брюксел и Адис Абеба) и два пъти годишно (в Брюксел) по време на междинните сесии. Основната задача на постоянните комисии е да изготвят доклади по въпроси от общ интерес и по политическите, икономическите и социалните процеси, които да завършват в резолюции, приети по време на пленарните заседания (най-много шест доклада годишно).

Друга важна роля на комисията по икономическо развитие, финанси и търговия е даването на възможност на членовете да следят изпълнението на един инструмент от първостепенно значение за отношенията между АКТБ и ЕС, сътрудничеството за развитие по линия на Европейския фонд за развитие (ЕФР), което допринася за компенсирането на един демократичен дефицит, тъй като в миналото очевидно липсваше парламентарен контрол по отношение на ЕФР в държавите от АКТБ.

Освен това комисиите следят изпълнението на резолюциите от Европейската комисия, което дава възможност за парламентарен контрол и задълбочен диалог относно предприеманите действия.

Поради много слабото присъствие от страна на членовете на Европейския парламент, членове от АКТБ призоваха за промяна на графика на заседанията на комисиите, така че те да не съвпадат с други дейности на Европейския парламент, когато се провеждат в Брюксел. Заседанията на междинните сесии бяха прехвърлени от сряда-четвъртък в четвъртък-петък, което леко намали натоварването на службите за устен превод, но не доведе до по-голямо присъствие на членове на ЕП.

Мисии за установяване на фактите

Бюрото на СПА АКТБ-ЕС проведе мисия за установяване на фактите в Съвместния изследователски център на Европейската комисия в Испра (Италия) през март 2012 г. и мисия във Фиджи през юли 2012 г., за оценка на напредъка, постигнат от органите, за връщане на страната към конституционен ред и парламентарната демокрация.

Бюрото на СПА организира три мисии за установяване на фактите през 2013 г.

Мисията в Мали доведе до по-добро разбиране на причините за нестабилното политическо положение и оценка на готовността на органите на Мали да организират избори.

Мисията в Либерия допринесе за политическия диалог на парламентарно равнище, предвиден в член 8 от Споразумението от Котону и предложен от върховния представител/заместник-председател Аштън. По време на разискванията с органите, членовете на Парламента, както и представители на гражданското общество и на международни организации повдигнаха въпроси относно доброто управление, включително парламентарния контрол в областта на бюджетната подкрепа, и организацията на законодателната власт.

Мисията в Хаити беше продължение на мисията от 2010 г., и целта ѝ беше да се провери състоянието на възстановителния процес и политическите събития, в една страна, изправена пред политическа безизходица.

Мисии за наблюдение на избори

Бюрото на СПА също така организира две мисии за наблюдение на избори, една на изборите за президент на Мали през юли 2013 г., и една на парламентарните избори и втория кръг на изборите за президент през декември 2013 г. в Мадагаскар.

На 19 юни 2013 г. Асамблеята прие кодекс за поведение на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ — ЕС, участващи в мисии за наблюдение на избори.

Бъдещо развитие

Благодарение на качеството на работата си Асамблеята успя да се наложи като основен фактор в отношенията и сътрудничеството между АКТБ и ЕС. Тя продължи да следи проактивно политическото, икономическото и социалното развитие на държавите от АКТБ, с оглед насърчаване на целите за развитие и спазването на всички човешки права и основни свободи, включително спазването на основните социални права, демокрацията, основана на върховенството на закона и прозрачното и подлежащо на отчет управление, които са неразделна част от устойчивото развитие.

Асамблеята е играла и продължава да играе основна роля в мониторинга на преговорите по споразуменията за икономическо партньорство (СИП) и тяхното изпълнение, за да се гарантира, че резултатите от преговорите отчитат икономическите цели и целите за развитие, посочени в мандата от Споразумението от Котону (2000). В този контекст се обръща особено внимание и на регионалната и подрегионалната интеграция и на сътрудничеството.

Сътрудничеството между АКТБ и ЕС се опира на правнообвързваща система и съществуването на съвместни институции. Важно е СПА да продължи да следи събитията изключително внимателно, за да се гарантира, че гласът ѝ ще бъде чут при разглеждането на възможности и алтернативи за след изтичането на Споразумението от Котону през 2020 г. Без да се засягат всякакви възможни резултати от преговорите между АКТБ – ЕС относно какво следва след 2020 г., парламентарното измерение на СПА не следва да се размива, а тя трябва да продължи да играе своята важна роля и в рамката за след 2020 г.

ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Членове на ЕП, гласували „за“: 21

PPE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

 

S-D: Seb Dance, Doru-Claudian Frunzulică, Louis-Joseph Manscour, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira

 

ECR: Nirj Deva

 

ALDE: Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

 

Verts/ALE: Heidi Hautala, Maria Heubuch

 

EFDD: Rosa D'Amato

Members against: 2

EFDD: Nathan Gill

 

NI: Louis Aliot

Members abstained: 2

GUE/NGL: Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Rosa D’Amato