ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

27.1.2015 - (2014/2154(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης
Εισηγητής: Charles Goerens


Διαδικασία : 2014/2154(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0012/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0012/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

(2014/2154(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000[1] («συμφωνία του Κοτονού»), όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005[2] και για δεύτερη φορά στην Ουαγκαντούγκου στις 22 Ιουνίου 2010[3],

–       έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005[4],

–       έχοντας υπόψη τον Κανονισμό της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης (ΚΣΙΕ) ΑΚΕ-ΕΕ, όπως εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2003[5] και τροποποιήθηκε τελευταία στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία) στις 27 Νοεμβρίου 2013[6],

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020[7],

–       έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας[8],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την εκπόνηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης)[9],

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012, και της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012, καθώς και το ψήφισμά του, της 3ης Απριλίου 2014, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012[10],

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε η ΚΣΙΕ στις 27 Νοεμβρίου 2013 σχετικά με: τον σεβασμό του κράτους δικαίου και τον ρόλο των αμερόληπτων και ανεξάρτητων δικαστικών αρχών· τη συνεργασία Νότου-Νότου και την τριγωνική συνεργασία: ευκαιρίες και προκλήσεις για τις χώρες ΑΚΕ· τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της νομαδικής κτηνοτροφίας στις χώρες ΑΚΕ, καθώς και την ασφάλεια στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε η ΚΣΙΕ στις 19 Ιουνίου 2013 σχετικά με: τις απειλές που συνιστούν εκ νέου για τη δημοκρατία και την πολιτική σταθερότητα στις χώρες ΑΚΕ τα στρατιωτικά πραξικοπήματα, καθώς και τον ρόλο της διεθνούς κοινότητας· τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης – τα επόμενα βήματα· το ανθρώπινο δυναμικό για θέματα υγείας σε χώρες ΑΚΕ· την κατάσταση στη Δημοκρατία της Γουινέας· και την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε η ΚΣΙΕ στις Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012 σχετικά με: την αντιμετώπιση της πολιτικής και ανθρωπιστικής κρίσης στη Σομαλία: τις προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ομάδα χωρών ΑΚΕ· την επιχειρηματικότητα βάσει ΤΠΕ και τις επιπτώσεις της στην ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ· και σχετικά με τη σημασία της πρόσβασης σε ενέργεια για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε η ΚΣΙΕ στις 30 Μαΐου 2012 σχετικά με: τον πολιτικό αντίκτυπο των συγκρούσεων στη Λιβύη στα γειτονικά κράτη ΑΚΕ και στις χώρες της ΕΕ· την αστάθεια τιμών, τη λειτουργία των παγκόσμιων αγορών γεωργικών προϊόντων και τις επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων στις χώρες ΑΚΕ· και σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξορυκτικού τομέα στις χώρες ΑΚΕ,

–       έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εγκρίθηκε κατά την περιφερειακή συνεδρίαση της ΚΣΙΕ Δυτικής Αφρικής στην Αμπούζα (Νιγηρία) στις 19 Ιουλίου 2013[11],

–       έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εγκρίθηκε κατά την περιφερειακή συνεδρίαση της ΚΣΙΕ Καραϊβικής στον Άγιο Δομήνικο (Δομινικανή Δημοκρατία) στις 16 Φεβρουαρίου 2013[12],

–       έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εγκρίθηκε κατά την περιφερειακή συνεδρίαση της ΚΣΙΕ Ειρηνικού στην Άπια (Σαμόα) στις 20 Ιουλίου 2012[13],

–       έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εγκρίθηκε κατά την περιφερειακή συνεδρίαση της ΚΣΙΕ Μεσημβρινής Αφρικής στη Λουζάκα (Ζάμπια) στις 24 Φεβρουαρίου 2012[14],

–       έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας, που εγκρίθηκε στις 19 Ιουνίου 2013, για τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ που συμμετέχουν σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών,

–       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία καθορίζει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) ως στόχους που έχουν τεθεί από κοινού από τη διεθνή κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0012/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΣΙΕ ΑΚΕ-ΕΕ διαθέτει ένα ιδιαίτερο καθεστώς, καθώς είναι η μόνη πολυμερής διακοινοβουλευτική συνέλευση που έχει συσταθεί στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας, της συμφωνίας του Κοτονού·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΣΙΕ έχει εξελιχθεί σε πραγματική κοινοβουλευτική συνέλευση, που προσφέρει ένα βήμα για τη διεξαγωγή ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου σχετικά με ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής συνεργασίας και συμβάλλει σημαντικά στην ισότιμη εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Κοτονού μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών ΑΚΕ και της ΕΕ επικεντρώνεται στον στόχο της μείωσης και, τελικά, της εξάλειψης της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία πρέπει επίσης να συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η οποία αποτελεί τη βάση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας καθώς και της δημοκρατικής και πολιτικής σταθερότητας των χωρών ΑΚΕ·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 διοργανώθηκαν διερευνητικές αποστολές στο Μάλι με στόχο την καλύτερη κατανόηση της εύθραυστης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, στη Λιβερία με στόχο τη συμβολή στον πολιτικό διάλογο όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού, καθώς και στην Αϊτή με στόχο τον έλεγχο της ανασυγκρότησης και της πολιτικής κατάστασης·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση από τη Συνέλευση ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της που συμμετέχουν σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών, έχει δημιουργηθεί νέα δυναμική η οποία συμβάλλει στην προστιθέμενη αξία, όπως συνέβη με τις κοινές αποστολές ΚΣΙΕ για τις προεδρικές εκλογές στο Μάλι καθώς και τις βουλευτικές εκλογές και τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Μαδαγασκάρη·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού το 2010 ενίσχυσε τον ρόλο της ΚΣΙΕ και την περιφερειακή της διάσταση·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή της ΚΣΙΕ στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού·

Η.     έχοντας υπόψη ότι θα ήταν σημαντικό να τροφοδοτηθεί ένας τακτικός ανεπίσημος διάλογος που θα βασίζεται σε μια ουσιαστική ανάλυση των ζητημάτων με συναφείς επίσημους και ανεπίσημους παράγοντες, τόσο στους κύκλους ΑΚΕ-ΕΕ (Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης, Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, διάλογος ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών ΑΚΕ-ΕΕ) όσο και σε άλλους κύκλους που δεν ενδιαφέρονται άμεσα για την κοινότητα ΑΚΕ-ΕΕ·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2003 έως το 2013 σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές σύνοδοι της ΚΣΙΕ διεξήχθησαν καταρχήν στη χώρα που κατείχε την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκ περιτροπής προεδρίες πρέπει να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού εν προκειμένω·

Ι.      έχοντας υπόψη ότι η ραγδαία άνοδος των χωρών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική) και άλλων αναδυόμενων οικονομιών στο παγκόσμιο στερέωμα και μεταξύ των χωρών και περιφερειών ΑΚΕ έχει ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ομάδα ΑΚΕ και στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι σχέσεις μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διέπουν τις μετακινήσεις των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών δεν επιτρέπουν πλέον στους βοηθούς να επικουρούν τους βουλευτές στις ολομέλειες της ΚΣΙΕ, γεγονός που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το κοινοβουλευτικό έργο·

1.      επικροτεί το γεγονός ότι η ΚΣΙΕ, ως ένα από τα κοινά θεσμικά όργανα της συμφωνίας του Κοτονού, συνεχίζει να παρέχει ένα πλαίσιο για τη διεξαγωγή ανοικτού, δημοκρατικού και ολοκληρωμένου διαλόγου μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτών των χωρών ΑΚΕ σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου της αναπτυξιακής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΤΑ και της σύναψης και εφαρμογής των ΣΟΕΣ· εκφράζει ικανοποίηση για την ικανότητα της ΚΣΙΕ να αποτελεί ένα φόρουμ στο οποίο διεξάγεται ειλικρινής και ανοικτός διάλογος σχετικά με δύσκολα και αμφιλεγόμενα ζητήματα· ζητεί επομένως στη μελλοντική συμφωνία, που θα αντικαταστήσει τη συμφωνία του Κοτονού, να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

2.      υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου και υπογραμμίζει εν προκειμένω τον ρόλο της ΚΣΙΕ για την προώθηση και την υπεράσπιση των αρχών που παρατίθενται στο άρθρο 9 της συμφωνίας του Κοτονού και κυρίως αυτών που αφορούν το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση·

3.      τονίζει την προστιθέμενη αξία της διεξαγωγής των συνόδων ΚΣΙΕ στα κράτη μέλη της ΕΕ που κατέχουν την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, και πιστεύει ότι αυτή η εναλλαγή θα πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον· εκφράζει την ανησυχία του για τις ατυχείς περιστάσεις που οδήγησαν την ιρλανδική προεδρία στην απόφαση να μην φιλοξενήσει την 25η σύνοδο· συγχαίρει, ωστόσο, την κυβέρνηση της Δανίας για τη συγκατάθεσή της να φιλοξενήσει την άκρως επιτυχημένη 23η σύνοδο στο Horsens, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκαν πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί δεσμοί μεταξύ των πολιτών του Horsens και εκπροσώπων των χωρών ΑΚΕ· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ενδιαφέροντος από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ που κατείχαν, ή αναμένεται να κατέχουν στο μέλλον, την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, για τη διοργάνωση των συνόδων ΚΣΙΕ· καλεί κάθε κράτος μέλος της ΕΕ που κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να συμμετέχει περισσότερο ενεργά στην προετοιμασία, τη διοργάνωση και τη φιλοξενία της συνόδου ΚΣΙΕ·

4.      υπογραμμίζει τη σημασία των συνεδριάσεων της ΚΣΙΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων των μόνιμων επιτροπών, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι συχνά υπάρχει άνιση συμμετοχή των κρατών μελών ΕΕ και των μελών ΑΚΕ και ανησυχεί για τη μείωση της συμμετοχής των βουλευτών του ΕΚ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών· επισημαίνει ότι η συμμετοχή σε αποστολές, όπως οι περιφερειακές συνεδριάσεις, ήταν περισσότερο ισόρροπη, και ελπίζει ότι αυτά τα παραδείγματα θα ακολουθηθούν στις μελλοντικές συνεδριάσεις της ΚΣΙΕ στις Βρυξέλλες·

5.      υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η πρώην Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος για εκπροσώπηση του Συμβουλίου της ΕΕ σε υπουργικό επίπεδο κατά τις συνόδους της Συνέλευσης, και καλεί τη νέα Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να τηρήσει την εν λόγω δέσμευση·

6.      υπενθυμίζει την υποχρέωση του Συμβουλίου ΑΚΕ-ΕΕ να υποβάλλει στη Συνέλευση ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας του Κοτονού, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία για τον πολιτικό, κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό της αντίκτυπο και όχι μια απλή περιγραφή των συνεδριάσεων που έχουν διεξαχθεί·

7.      υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 της αναθεωρημένης συμφωνίας του Κοτονού, τα κοινά θεσμικά όργανα επιδιώκουν τη διασφάλιση του συντονισμού, της συνοχής και της συμπληρωματικότητας, καθώς και της αποτελεσματικής και αμφίδρομης ροής των πληροφοριών· είναι της άποψης ότι, όπως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσκαλείται στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πρέπει να δίδεται και στους δύο συμπροέδρους της ΚΣΙΕ η δυνατότητα συμμετοχής στις συνόδους του Κοινού Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να βελτιώσει περαιτέρω την υφιστάμενη συνεργασία και να διασφαλίσει ότι η ΚΣΙΕ θα κληθεί να συμμετάσχει στο επόμενο Κοινό Συμβούλιο·

8.      τονίζει τον καίριο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών και των μη κρατικών φορέων των χωρών ΑΚΕ στα προπαρασκευαστικά στάδια και στην εποπτεία των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και των εγγράφων περιφερειακής στρατηγικής, καθώς και στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· καλεί την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους παρέχοντας εγκαίρως στα κοινοβούλια των χωρών ΑΚΕ όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, και βοηθώντας τα παράλληλα να ασκήσουν δημοκρατικό έλεγχο, ιδίως μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων·

9.      σημειώνει το ελεγκτικό έργο των ομάδων εργασίας της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των εγγράφων προγραμματισμού για τις χώρες και τις περιφέρειες ΑΚΕ στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, και ζητεί να δρομολογηθεί μια διαδικασία αναφοράς προς τα μέλη της ΚΣΙΕ για τα αποτελέσματα αυτού του έργου·

10.    συγχαίρει το Προεδρείο της ΚΣΙΕ αφενός για την επέκταση του έργου του πέραν των καθαρά διοικητικών θεμάτων και αφετέρου για τη χρήση των συνεδριάσεών του και για τη διεξαγωγή πολιτικών συζητήσεων περιλαμβάνοντας στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες και την Αντίς Αμπέμπα ουσιαστικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως «το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020»· ζητεί να συνεχιστεί η συγκεκριμένη πρακτική και στο μέλλον·

11.    καλεί το Προεδρείο της ΚΣΙΕ να αναπτύξει έναν πιο στρατηγικό προσανατολισμό για το πρόγραμμα εργασιών της Συνέλευσης και για την επιλογή εκθέσεων από τις μόνιμες επιτροπές της, διασφαλίζοντας ότι οι εκθέσεις συνδέονται άμεσα με τους στρατηγικούς στόχους της ΚΣΙΕ και συμβάλλουν ειδικότερα στις διαπραγματεύσεις για το αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015 και στις σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020·

12.    επαναλαμβάνει τη βαθύτατη ανησυχία του για την επιδείνωση της πολιτικής και ανθρωπιστικής κατάστασης σε διάφορες χώρες και περιοχές ΑΚΕ, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων και εξωτερικών επιπτώσεων των εν λόγω καταστάσεων σε διάφορα επίπεδα, και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους πληγέντες πληθυσμούς· καλεί την ΚΣΙΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στις χώρες ΑΚΕ που βρίσκονται σε κρίση, να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε καταστάσεις κρατικής αστάθειας, και να ζητήσει από τα κράτη ΑΚΕ και τα κράτη της ΕΕ να καταπολεμήσουν με συντονισμένο τρόπο την έξαρση του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική·

13.    επικροτεί την ολοένα εντονότερα κοινοβουλευτική –άρα και πολιτική– φύση της ΚΣΙΕ, τον ενεργότερο από ποτέ ρόλο που διαδραματίζουν τα μέλη της και την αναβάθμιση της ποιότητας των συζητήσεών της, παράγοντες που ευνοούν τη θετική συμβολή της στην εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ· καλεί την ΚΣΙΕ να ενισχύσει τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τη διακήρυξη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμφωνία του Κοτονού, και να συμπεριλάβει αυτόν τον διάλογο στην ημερήσια διάταξη ως επαναλαμβανόμενο θέμα·

14.    τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολιτική ευθύνη να λάβει υπόψη τη γνώμη των κοινοβουλίων των χωρών ΑΚΕ σχετικά με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις ΣΟΕΣ πριν δώσει τη συγκατάθεσή του·

15.    εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση σχετικά με τις σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 και σχετικά με το μέλλον της ομάδας ΑΚΕ, και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η ΚΣΙΕ στην εν λόγω διαδικασία· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για ολοκληρωμένη και ενισχυμένη κοινή κοινοβουλευτική εποπτεία, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα· τονίζει ότι όποια μελλοντική συμφωνία αντικαταστήσει τη συμφωνία του Κοτονού θα πρέπει να συμπεριλάβει ρητή αναφορά στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο·

16.    επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία για την έγκριση και τη συζήτηση νόμων που ποινικοποιούν περαιτέρω την ομοφυλοφιλία σε ορισμένες χώρες ΑΚΕ· καλεί την ΚΣΙΕ να συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση· ζητεί να ενισχυθούν τόσο η αρχή των μη διαπραγματεύσιμων ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και οι κυρώσεις για την παραβίασή τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και σε βάρος των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV/AIDS·

17.    θεωρεί ότι η συζήτηση για το μέλλον μετά τη συμφωνία του Κοτονού πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για να αναλυθούν ενδελεχώς οι αδυναμίες και τα επιτεύγματα της τρέχουσας συμφωνίας όσον αφορά τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ· θεωρεί επίσης ότι κάθε μελλοντική αναπτυξιακή και οικονομική συνεργασία και κάθε εμπορική και επενδυτική συμφωνία ΑΚΕ-ΕΕ δεν πρέπει να επιδεινώνει την κατάσταση σε καμία χώρα ΑΚΕ·

18.    καλεί το Προεδρείο της ΚΣΙΕ να ορίσει στους κόλπους της ΚΣΙΕ δύο μόνιμους συνεισηγητές για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, να συνεργαστεί στενά με τον μόνιμο εισηγητή για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να καταρτίζει εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 12 της αναθεωρημένης συμφωνίας του Κοτονού·

19.    υπογραμμίζει ότι, στο περιθώριο των συνόδων της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, είναι σημαντικό να προγραμματίζονται συναντήσεις με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στις οικείες χώρες, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μιας ευρύτερης προσέγγισης και να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες τους και οι δραστηριότητές τους με έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές και με στόχο να ενισχυθούν οι δεσμοί με αυτές τις οργανώσεις·

20.    τονίζει ότι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ πρέπει να υπηρετούν αναπτυξιακούς στόχους που αντικατοπτρίζουν τόσο εθνικά και περιφερειακά συμφέροντα όσο και τις ανάγκες των πληθυσμών των χωρών ΑΚΕ, προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια, να επιτευχθούν οι ΑΣΧ και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα σίτισης ή το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες·

21.    καλεί την ΚΣΙΕ ΕΕ-ΑΚΕ να αναπτύξει κοινή προσέγγιση για τον καθορισμό του μελλοντικού αναπτυξιακού πλαισίου μετά το 2015· ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών της ΚΣΙΕ στις διαπραγματεύσεις για τους νέους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

22.    επικροτεί το γεγονός ότι το 2012 και το 2013 πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς περιφερειακές συνεδριάσεις όπως προέβλεπε η συμφωνία του Κοτονού και ο Κανονισμός της ΚΣΙΕ· αναγνωρίζει ότι οι συνεδριάσεις αυτές αποτελούν πεδίο γνήσιας ανταλλαγής απόψεων σχετικά με περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και επίλυσης συγκρούσεων, της περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, και των διαπραγματεύσεων για τις συμβατές προς τον ΠΟΕ συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης· συγχαίρει τους διοργανωτές των επιτυχών συνεδριάσεων στη Νιγηρία, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τη Σαμόα και τη Ζάμπια·

23.    υπογραμμίζει τη σημασία των εργαστηρίων που διοργανώνονται στο πλαίσιο των συνόδων της ΚΣΙΕ, τα οποία είναι συμπληρωματικά στις συζητήσεις στην Ολομέλεια· καλεί το Προεδρείο, το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται σε ψηφίσματα και αποφάσεις της Συνέλευσης, να ενισχύσει τον ρόλο του και την παρακολούθηση από κοινού με τον πρόεδρο και τον εισηγητή της οικείας μόνιμης επιτροπής·

24.    επικροτεί τη συμμετοχή του συμπροέδρου της ΚΣΙΕ εκ μέρους του ΕΚ στις άτυπες συνεδριάσεις των υπουργών της ΕΕ για την Ανάπτυξη και στην 7η σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ΑΚΕ·

25.    καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την πρακτική της εκ των προτέρων παροχής γραπτών απαντήσεων στις προφορικές ερωτήσεις που κατατίθενται σε κάθε σύνοδο της Συνέλευσης·

26.    καλεί τα κράτη που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να επικυρώσουν την αναθεωρημένη συμφωνία του Κοτονού·

27.    συγχαίρει τον Επίτροπο Piebalgs για την ενεργό συμμετοχή του και για την υψηλή ποιότητα της συμβολής του στις εργασίες της ΚΣΙΕ·

28.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο ΑΚΕ, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Προεδρείο της ΚΣΙΕ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Δανίας, του Σουρινάμ, της Ιρλανδίας και της Αιθιοπίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας του Κοτονού, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης (ΚΣΙΕ) συνεδρίασε τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια του 2012 και του 2013.

Η 23η σύνοδος διεξήχθη στη Δανία από τις 28 έως τις 30 Μαΐου, και η 24η σύνοδος διεξήχθη στο Παραμαρίμπο (Σουρινάμ) από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου 2012. Η 25η σύνοδος διεξήχθη στις Βρυξέλλες από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου, και η 26η σύνοδος διεξήχθη στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία) από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου 2013.

Ο Andris Piebalgs, το αρμόδιο για την ανάπτυξη μέλος της Επιτροπής, έλαβε τον λόγο στη Συνέλευση και τα μέλη τού απηύθυναν ερωτήσεις κατά τη συνήθη ώρα των ερωτήσεων. Οι διαδοχικοί προεδρεύοντες των Συμβουλίων της ΑΚΕ και της ΕΕ παραβρέθηκαν στις συνόδους.

Κατά τη διάρκεια των συνόδων του 2012 εγκρίθηκαν εννέα ψηφίσματα και μια δήλωση. Κατά τη διάρκεια των συνόδων του 2013 εγκρίθηκαν εννέα ψηφίσματα. Το 2012 οι περιφερειακές συνεδριάσεις διεξήχθησαν στη Λουσάκα (Ζάμπια) και στην Άπια (Σαμόα). Το 2013 οι περιφερειακές συνεδριάσεις διεξήχθησαν στο Σάντο Ντομίνγκο (Δομινικανή Δημοκρατία) και στην Αμπούζα (Νιγηρία).

23η σύνοδος στο Horsens (Δανία)

Η 23η σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ ενέκρινε τρία ψηφίσματα, τα οποία συνέταξαν οι μόνιμες επιτροπές, σχετικά με:

 τον πολιτικό αντίκτυπο της σύγκρουσης της Λιβύης στα γειτονικά κράτη ΑΚΕ και στις χώρες της ΕΕ·

 την αστάθεια τιμών, τη λειτουργία των παγκόσμιων αγορών γεωργικών προϊόντων και τις επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων στις χώρες ΑΚΕ·

 τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξορυκτικού τομέα στις χώρες ΑΚΕ,

καθώς και ένα επείγον ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία όσον αφορά την ασφάλεια.

Η Συνέλευση ενέκρινε επίσης δήλωση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αλιευτικής πολιτικής και τις επιπτώσεις της στις χώρες ΑΚΕ.

Οι συμπρόεδροι εξέδωσαν τρεις δηλώσεις σχετικά με: την κατάσταση στο Μάλι· την πολιτική κατάσταση στη Μαδαγασκάρη· την κατάσταση στο Σουδάν και το Νότιο Σουδάν.

24η σύνοδος στο Παραμαρίμπο (Σουρινάμ)

Η 24η σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ ενέκρινε τρία ψηφίσματα, τα οποία συνέταξαν οι μόνιμες επιτροπές, σχετικά με:

 την αντιμετώπιση της πολιτικής και ανθρωπιστικής κρίσης στη Σομαλία: τις προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ομάδα χωρών ΑΚΕ·

 την επιχειρηματικότητα βάσει ΤΠΕ και τις επιπτώσεις της στην ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ·

 τη σημασία της πρόσβασης σε ενέργεια για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας,

καθώς και δύο επείγοντα ψηφίσματα σχετικά με:

 την κατάσταση στο Μάλι και

 την ασταθή και ανασφαλή κατάσταση στην Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, και ιδίως στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Οι συμπρόεδροι εξέδωσαν τέσσερις δηλώσεις σχετικά με: την κατάσταση στο Μάλι και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας· την επόμενη ημέρα της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού· και τη λαθροθηρία αφρικανικών ελεφάντων.

25η σύνοδος στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Η 25η σύνοδος της ΚΣΙΕ πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), δεδομένου ότι η Ιρλανδία, η οποία κατείχε την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, αρνήθηκε να διοργανώσει τη σύνοδο στην Ιρλανδία παρά την επιμονή των μελών της Συνέλευσης ΑΚΕ/ΕΕ, σπάζοντας, ως εκ τούτου, μια παλαιά παράδοση και παραβιάζοντας το πνεύμα της συμφωνίας του Κοτονού και του Κανονισμού της ΚΣΙΕ.

Η Συνέλευση ενέκρινε τρία ψηφίσματα, τα οποία συνέταξαν οι μόνιμες επιτροπές, σχετικά με:

 τις απειλές που συνιστούν εκ νέου τα στρατιωτικά πραξικοπήματα για τη δημοκρατία και την πολιτική σταθερότητα στις χώρες ΑΚΕ και τον ρόλο της διεθνούς κοινότητας·

 τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης – τα επόμενα βήματα· και

 το ανθρώπινο δυναμικό για θέματα υγείας σε χώρες ΑΚΕ.

Ενέκρινε επίσης δύο επείγοντα ψηφίσματα σχετικά με την κατάσταση στη Δημοκρατία της Γουινέας και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τροποποιήσεις του Κανονισμού ΚΣΙΕ και έναν κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ που συμμετέχουν σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών.

Οι συμπρόεδροι εξέδωσαν δύο δηλώσεις σχετικά με την Ερυθραία και τη Μαδαγασκάρη.

26η σύνοδος στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία)

Η 26η σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης διεξήχθη στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία).

Η Συνέλευση ενέκρινε τρία ψηφίσματα, τα οποία συνέταξαν οι μόνιμες επιτροπές, σχετικά με:

 τον σεβασμό του κράτους δικαίου και τον ρόλο των αμερόληπτων και ανεξάρτητων δικαστικών αρχών·

 τη συνεργασία Νότου-Νότου και την τριγωνική συνεργασία: ευκαιρίες και προκλήσεις για τις χώρες ΑΚΕ· και

 τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της νομαδικής κτηνοτροφίας στις χώρες ΑΚΕ,

καθώς και ένα επείγον ψήφισμα σχετικά με την ασφάλεια στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών.

Οι συμπρόεδροι εξέδωσαν τέσσερις δηλώσεις σχετικά με την τραγωδία στη Λαμπεντούζα, την κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης και την ένατη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ.

Μόνιμες επιτροπές: Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου και Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος

Οι τρεις μόνιμες επιτροπές συνήλθαν τέσσερις φορές, κατά το 2012 και κατά το 2013: παράλληλα με τις τέσσερις συνόδους (στο Horsens, στο Παραμαρίμπο, στις Βρυξέλλες και στην Αντίς Αμπέμπα) και δύο φορές ετησίως (στις Βρυξέλλες) κατά τη διάρκεια των περιόδων μεταξύ των συνόδων. Ο κύριος ρόλος των μόνιμων επιτροπών είναι η εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και σχετικά με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που καταλήγουν σε ψηφίσματα τα οποία εγκρίνονται κατά τις συνόδους της Ολομέλειας (κατ' ανώτατο όριο έξι εκθέσεις ετησίως).

Ένας άλλος σημαντικός ρόλος της Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου είναι να παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη να παρακολουθούν τη χρήση ενός μηχανισμού θεμελιώδους σημασίας για τις σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ, την αναπτυξιακή συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), ο οποίος συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος, δεδομένου ότι κατά το παρελθόν υπήρχε εμφανής έλλειψη κοινοβουλευτικού ελέγχου επί του ΕΤΑ στις χώρες ΑΚΕ.

Επιπλέον, οι επιτροπές παρακολουθούν την εφαρμογή των ψηφισμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της οποίας διεξάγεται κοινοβουλευτικός έλεγχος και διεξοδικός διάλογος σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναληφθεί.

Λόγω της πολύ χαμηλής συμμετοχής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη ΑΚΕ καλούνται να προβαίνουν σε αναπρογραμματισμό των συνεδριάσεων των επιτροπών, ώστε να μην συμπίπτουν με τις άλλες εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες. Οι συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται κατά τις περιόδους μεταξύ των συνόδων δεν διεξάγονται πλέον την Τετάρτη και την Πέμπτη αλλά την Πέμπτη και την Παρασκευή, γεγονός που περιόρισε ελαφρώς την πίεση που ασκούνταν στις υπηρεσίες διερμηνείας, εντούτοις δεν είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της παρουσίας των βουλευτών του ΕΚ.

Διερευνητικές αποστολές

Το Προεδρείο της ΚΣΙΕ ΑΚΕ-ΕΕ πραγματοποίησε διερευνητική αποστολή στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ispra (Ιταλία) τον Μάρτιο του 2012 και μια αποστολή στα Φίτζι τον Ιούλιο του 2012 για την εκτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί από τις αρχές ως προς την επιστροφή της χώρας στη συνταγματική τάξη και την κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Το Προεδρείο της ΚΣΙΕ διοργάνωσε τρεις διερευνητικές αποστολές το 2013.

Η αποστολή στο Μάλι παρείχε αφενός μια εικόνα της εύθραυστης πολιτικής κατάστασης και αφετέρου μια εκτίμηση της ετοιμότητας των αρχών του Μάλι για τη διενέργεια εκλογών.

Η αποστολή στη Λιβερία συνέβαλε στον πολιτικό διάλογο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού και όπως προτάθηκε από την ΥΕ/ΑΠ κα Ashton. Στις συζητήσεις με τις αρχές, τους βουλευτές του Κοινοβουλίου καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των διεθνών οργανισμών τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση, όπως ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί της δημοσιονομικής στήριξης και η οργάνωση του νομοθετικού σώματος.

Η αποστολή στην Αϊτή αποτέλεσε συνέχεια της αποστολής του 2010, με στόχο τον έλεγχο της κατάστασης όσον αφορά την ανοικοδόμηση και τις πολιτικές εξελίξεις σε μια χώρα που αντιμετώπιζε πολιτικό αδιέξοδο.

Αποστολές παρακολούθησης εκλογών

Το Προεδρείο της ΚΣΙΕ διοργάνωσε επίσης δύο αποστολές παρακολούθησης εκλογών, μία για τις προεδρικές εκλογές του Μάλι τον Ιούλιο του 2013, και μία για τις βουλευτικές εκλογές και τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Μαδαγασκάρη τον Δεκέμβριο του 2013.

Στις 19 Ιουνίου 2013 η Συνέλευση ενέκρινε έναν κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της ΚΣΙΕ ΑΚΕ-ΕΕ που συμμετέχουν σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών.

Οι μελλοντικές εξελίξεις

Χάρη στην ποιότητα των εργασιών της, η Συνέλευση κατόρθωσε να εδραιωθεί ως βασικός παράγοντας των σχέσεων και της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ. Συνέχισε να παρακολουθεί προορατικά τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στις χώρες ΑΚΕ, με στόχο την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων και του σεβασμού όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, όπως ο σεβασμός των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, η δημοκρατία που βασίζεται στο κράτος δικαίου και η διαφανής και υπεύθυνη διακυβέρνηση, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Συνέλευση έχει διαδραματίσει, και εξακολουθεί να διαδραματίζει, καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων και της εφαρμογής των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η έκβαση των διαπραγματεύσεων τηρεί τους αναπτυξιακούς και οικονομικούς στόχους, όπως αναφέρεται στην εντολή του Κοτονού (2000). Στο πλαίσιο αυτό, δίδεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή και υποπεριφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία.

Η συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ βασίζεται σε ένα νομικά δεσμευτικό σύστημα και στην ύπαρξη κοινών θεσμικών οργάνων. Η ΚΣΙΕ είναι σημαντικό να συνεχίσει να παρακολουθεί στενότατα τις εξελίξεις ώστε να διασφαλίσει ότι θα ακουστεί η φωνή της κατά την εξέταση των επιλογών και των εναλλακτικών λύσεων που θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μετά τη λήξη ισχύος της συμφωνίας του Κοτονού το 2020. Με την επιφύλαξη κάθε πιθανής έκβασης των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020, δεν θα πρέπει να μειωθεί η σπουδαιότητα της κοινοβουλευτικής διάστασης της ΚΣΙΕ· αντιθέτως θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο μετά το 2020.

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Βουλευτές ψηφίσαντες υπέρ: 21

PPE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

 

S-D: Seb Dance, Doru-Claudian Frunzulică, Louis-Joseph Manscour, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira

 

ECR: Nirj Deva

 

ALDE: Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

 

Verts/ALE: Heidi Hautala, Maria Heubuch

 

EFDD: Rosa D'Amato

Βουλευτές κατά: 2

EFDD: Nathan Gill

 

NI: Louis Aliot

Βουλευτές που απείχαν: 2

GUE/NGL: Κώστας Χρυσόγονος, Lola Sánchez Caldentey

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.1.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato