Pranešimas - A8-0012/2015Pranešimas
A8-0012/2015

  PRANEŠIMAS dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo

  27.1.2015 - (2014/2154(INI))

  Vystymosi komitetas
  Pranešėjas: Charles Goerens


  Procedūra : 2014/2154(INI)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0012/2015

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo

  (2014/2154(INI))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą[1] (Kotonu susitarimas), pirmą kartą iš dalies pakeistą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge[2], antrą kartą – 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu[3],

  –       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 13 d. EP teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas[4], sudarymo projekto,

  –       atsižvelgdamas į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos (JPA) darbo tvarkos taisykles, priimtas 2003 m. balandžio 3 d.[5] ir paskutinį kartą iš dalies pakeistas Adis Abeboje (Etiopija) 2013 m. lapkričio 27 d.[6],

  –       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 233/2014, kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė 2014–2020 m. laikotarpiui[7],

  –       atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 11 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė[8],

  –       atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl daugiametės finansinės programos, susijusios su ES bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritorijomis finansavimu 2014–2020 m. (11-uoju Europos plėtros fondu), rengimo (2012/2222(INI))[9],

  –       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. EP sprendimą dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymo, taip pat į 2014 m. balandžio 3 d. EP rezoliuciją su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį[10],

  –       atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 27 d. JPA priimtas rezoliucijas: dėl teisinės valstybės principo laikymosi ir nešališkų ir nepriklausomų teisminių institucijų vaidmens; „Pietų šalių savitarpio bendradarbiavimas ir trišalis bendradarbiavimas: AKR šalių galimybės ir uždaviniai“; dėl ganyklinės gyvulininkystės socialinio poveikio ir poveikio aplinkai AKR šalyse ir dėl saugumo Didžiųjų ežerų regione,

  –       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 19 d. JPA priimtas rezoliucijas: dėl karinių perversmų vėl keliamos grėsmės demokratijai ir politiniam stabilumui AKR valstybėse ir tarptautinės bendruomenės vaidmens; „Ekonominės partnerystės susitarimai. Tolesni veiksmai“; dėl sveikatos apsaugai skiriamų žmogiškųjų išteklių AKR šalyse; dėl padėties Gvinėjos Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje,

  –       atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 29 d. JPA priimtas rezoliucijas: „Politinė ir humanitarinė krizė Somalyje: Europos Sąjungos ir AKR šalių grupės uždaviniai“; dėl informacinėmis ir ryšių technologijomis paremto verslumo ir jo poveikio AKR šalių vystymuisi; dėl energijos tiekimo užtikrinimo svarbos siekiant tvarios ekonomikos plėtros ir Tūkstantmečio vystymosi tikslų.

  –       atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 30 d. JPA priimtas rezoliucijas: dėl konflikto Libijoje politinio poveikio kaimyninėms AKR ir ES valstybėms; dėl kainų nestabilumo, pasaulinių žemės ūkio produktų rinkų veikimo ir jų poveikio aprūpinimui maistu AKR valstybėse; dėl kasybos socialinio poveikio ir poveikio aplinkai AKR valstybėse,

  –       atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 19 d. Abudžoje (Nigerija) JPA Vakarų Afrikos regiono susitikime priimtą komunikatą[11],

  –       atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 16 d. Santo Domingo (Dominikos Respublika) JPA Karibų jūros regiono susitikime priimtą komunikatą[12],

  –       atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 20 d. Apijoje (Samoa) JPA Ramiojo vandenyno regiono susitikime priimtą komunikatą[13],

  –       atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 24 d. Lusakoje (Zambija) JPA Pietų Afrikos regiono susitikime priimtą komunikatą[14],

  –       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 19 d. priimtą rinkimų stebėjimo misijose dalyvaujančių AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos narių elgesio kodeksą,

  –       atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 18 d. JT Tūkstantmečio deklaraciją, kurioje išdėstyti Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT) – tarptautinės bendruomenės bendrai nustatyti skurdo panaikinimo uždaviniai,

  –       atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“ (COM(2011) 0637),

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A8-0012/2015),

  A.     kadangi AKR ir ES JPA turi unikalų statusą – ji yra vienintelė daugiašalė tarpparlamentinė asamblėja, įsteigta pagal tarptautinį susitarimą (Kotonu susitarimą);

  B.     kadangi JPA ilgainiui tapo tikra parlamentine asamblėja, kurioje galima atvirai ir nuoširdžiai diskutuoti svarbiausiais vystomojo bendradarbiavimo klausimais ir kuri labai prisideda plėtojant lygiateisę AKR šalių ir ES partnerystę;

  C.     kadangi AKR valstybių grupės ir ES sudarytame Kotonu susitarime daugiausia dėmesio skiriama skurdo mažinimui ir jo panaikinimui; kadangi bendradarbiaujant taip pat turėtų būti siekiama prisidėti prie tvarios ekonomikos plėtros, nes tai yra ilgalaikės taikos ir saugumo, taip pat demokratinio ir politinio stabilumo AKR valstybėse pagrindas;

  D.     kadangi 2013 m. siųstos faktų nustatymo misijos: į Malį – norint geriau suprasti nestabilią šalies padėtį, į Liberiją – norint prisidėti prie politinio dialogo, kaip numatyta Kotonu susitarimo 8 straipsnyje, į Haitį – norint patikrinti atstatymo ir politinę padėtį;

  E.     kadangi patvirtinus rinkimų stebėjimo misijose dalyvaujančių asamblėjos narių elgesio kodeksą veikla suaktyvėjo ir tai didina JPA pridėtinę vertę, pvz., surengtos jungtinės JPA misijos į prezidento rinkimus Malyje ir į parlamento rinkimus bei antrąjį prezidento rinkimų turą Madagaskare;

  F.     kadangi 2010 m. persvarsčius Kotonu partnerystės susitarimą sustiprintas JPA vaidmuo ir jos regioninė dimensija;

  G.     kadangi turėtų būti užtikrintas visapusiškas JPA dalyvavimas politiniame dialoge, kuris vedamas laikantis Kotonu susitarimo 8 straipsnio;

  H.     atsižvelgdamas į tai, kad svarbu skatinti nuolatinį išsamiais tyrimais grindžiamą neformalų dialogą su atitinkamais oficialiais ir neoficialiais įvairių kategorijų AKR ir ES veikėjais (jungtine parlamentine asamblėja, AKR ir ES taryba, AKR ir ES privačiojo sektoriaus atstovais ir pilietinės visuomenės atstovais) ir kitais veikėjais, kurie neturi tiesioginių su AKR ir ES susijusių interesų;

  I.      kadangi 2003–2013 m. beveik visos Europoje vykstančios JPA sesijos buvo rengiamos Europos Sąjungos Tarybai rotacijos tvarka pirmininkaujančiose valstybėse narėse; kadangi rotacijos tvarka pirmininkaujančios valstybės narės privalo laikytis pagal Kotonu partnerystės susitarimą prisiimtų šios srities įsipareigojimų;

  J.      atsižvelgdamas į tai, kad spartus BRICS šalių (Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos) ir kitų besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių augimas pasauliniu mastu ir AKR šalyse ir regionuose daro vis didesnę įtaką AKR grupei bei dabartinei AKR ir ES santykių padėčiai;

  K.     kadangi, remiantis naujomis keliones reglamentuojančiomis taisyklėmis, kurias priėmė Europos Parlamento Biuras, akredituoti Parlamento narių padėjėjai nuo šiol negali padėti Parlamento nariams per JPA plenarines sesijas, ir tai daro didelę įtaką parlamentiniam darbui;

  1.      teigiamai vertina tai, kad JPA, būdama viena iš jungtinių Kotonu susitarimo institucijų, Europos Parlamento ir AKR šalių parlamentų nariams toliau teikia galimybes vykdyti atvirą, demokratišką ir visapusišką dialogą šio susitarimo įgyvendinimo klausimais, įskaitant vystomojo bendradarbiavimo pagal EPF priežiūrą ir ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) sudarymą ir vykdymą; džiaugiasi tuo, kad JPA yra forumas, kuriame galima nuoširdžiai ir atvirai diskutuoti sunkiais ir ginčytinais klausimais; todėl ragina į būsimąjį susitarimą, pakeisiantį Kotonu susitarimą, įtraukti aiškią nuorodą dėl nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės, kaip to daugybę kartų reikalavo Parlamentas;

  2.      pabrėžia, kad reikia stiprinti politinį dialogą, ir atsižvelgdamas į tai atkreipia dėmesį į JPA vaidmenį skatinant ir ginant Kotonu susitarimo 9 straipsnyje išdėstytus principus, visų pirma teisinės valstybės ir gero valdymo principus;

  3.      pabrėžia JPA sesijų rengimo rotacijos tvarka ES Tarybai pirmininkaujančiose valstybėse narėse pridėtinę vertę ir mano, kad tokia rotacija turėtų būti tęsiama ir ateityje; reiškia susirūpinimą dėl to, kad dėl nepalankių aplinkybių ES Tarybai pirmininkaujanti Airija nusprendė nerengti 25-osios JPA sesijos savo šalyje; giria Danijos vyriausybę dėl to, kad ji sutiko savo šalyje (Horsense) surengti 23-ąją sesiją, kuri buvo labai sėkminga ir per kurią Horseno gyventojai ir AKR delegatai užmezgė kultūrinius ir švietimo ryšius; apgailestauja dėl to, kad kai kurios ES valstybės narės, kurios rotacijos tvarka turės Tarybai pirmininkauti ateityje arba tikimasi, kad jos ateityje jai pirmininkaus, nėra pakankamai susidomėjusios galimybe surengti JPA sesijas savo šalyse; ragina visas rotacijos tvarka Tarybai pirmininkaujančias ES valstybes nares aktyviau rengtis JPA sesijoms, jas geriau organizuoti ir svetingiau priimti savo šalyse;

  4.      pabrėžia, kad JPA posėdžiai, įskaitant nuolatinių komitetų posėdžius, yra svarbūs, tačiau apgailestauja, kad dažnai posėdžiuose dalyvaudavo nevienodas skaičius narių iš ES ir AKR, ir yra susirūpinęs dėl to, kad posėdžiuose, ypač tuose, per kuriuos balsuojama, dalyvauja vis mažiau EP narių; pažymi, kad komandiruotėse, pvz., regioniniuose posėdžiuose, dalyvavo lygesnis skaičius narių ir tikisi, kad ateityje šiuo pavyzdžiu bus pasekta ir per Briuselyje vykstančius JPA posėdžius;

  5.      primena kadenciją baigiančios Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos prisiimtą įsipareigojimą užtikrinti, kad per Asamblėjos sesijas ES Tarybai būtų atstovaujama ministrų lygiu, ir ragina būsimą Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją laikytis šio įsipareigojimo;

  6.      primena, kad AKR ir ES taryba privalo Asamblėjai pateikti metinę Kotonu susitarimo įgyvendinimo ataskaitą, kuri turėtų apimti ne vien surengtų posėdžių ataskaitas, bet ir politinius, socialinius ir ekonominius bei poveikio aplinkai elementus;

  7.      primena, kad pagal persvarstyto Kotonu susitarimo 14 straipsnį jungtinės institucijos turi stengtis užtikrinti koordinavimą, nuoseklumą ir papildomumą, taip pat veiksmingus abipusius informacijos mainus; mano, kad turint mintyje, jog Europos Parlamento pirmininkas kviečiamas dalyvauti Europos Vadovų Tarybos posėdžiuose, abiems JPA pirmininkams turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti jungtinės AKR ir ES ministrų tarybos sesijose; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją toliau gerinti vykdomą bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad JPA būtų kviečiama dalyvauti kitame jungtinės ministrų tarybos posėdyje;

  8.      pabrėžia itin svarbų AKR nacionalinių parlamentų, vietos valdžios institucijų ir nevalstybinių subjektų vaidmenį rengiant šalies ir regiono strategijos dokumentus ir stebint jų įgyvendinimą bei Europos plėtros fondo (EPF) panaudojimą; ragina Komisiją ir AKR vyriausybes užtikrinti, kad AKR šalių parlamentams būtų tinkamu laiku pateikta visa turima informacija, ir padėti jiems vykdyti demokratinę priežiūrą, visų pirma stiprinant jų gebėjimus;

  9.      atkreipia dėmesį į Europos Parlamento Vystymosi komiteto darbo grupių darbą dėl priežiūros vertinant ir stebint AKR valstybių ir regionų programavimo dokumentus panaudojant 11-ąjį Europos plėtros fondą ir prašo parengti ataskaitų teikimo procedūrą, pagal kurią JPA nariai praneštų apie šio proceso rezultatus;

  10.    džiaugiasi, kad JPA biuras pradėjo vykdyti ne vien administracinę veiklą ir kad posėdžių metu pasinaudojama proga aptarti abiem pusėms svarbius politinius klausimus; pavyzdžiui, į Briuselyje ir Adis Abeboje rengiamų posėdžių darbotvarkę įtraukta tema „AKR ir ES santykių ateitis po 2020 m.“; ragina ir toliau laikytis šios praktikos;

  11.    ragina JPA biurą, rengiant Asamblėjos darbo programą ir pasirenkant jos nuolatinių komitetų rengiamas ataskaitas, laikytis labiau strateginės krypties, kad galėtų užtikrinti, jog šios ataskaitos būtų glaudžiai susijusios su JPA tikslais ir ypač prisidėtų prie derybų dėl vystymosi po 2015 m. programos ir ES ir AKR santykių ateities po 2020 m.;

  12.    pakartotinai reiškia itin didelį susirūpinimą dėl blogėjančios politinės ir humanitarinės padėties, įskaitant dėl tokios padėties atsiradusius įvairaus lygio vidaus ir išorės padarinius, keliose AKR šalyse ir regionuose ir reiškia solidarumą su nukentėjusiais gyventojais; ragina JPA tęsti padėties krizės apimtose AKR šalyse stebėjimą, daugiau dėmesio skirti nestabilioje padėtyje esančioms valstybėms ir paraginti AKR ir ES valstybes koordinuotai kovoti su Ebolos viruso protrūkiu Vakarų Afrikoje;

  13.    palankiai vertina tai, kad JPA vis labiau įgauna parlamentinį, taigi ir politinį, pobūdį ir tai, kad tuo pat metu jos nariai atlieka vis aktyvesnį vaidmenį, diskusijos tampa kokybiškesnės, o tai padeda JPA iš esmės prisidėti stiprinant AKR ir ES partnerystę; ragina JPA sustiprinti dialogą žmogaus teisių srityje vadovaujantis JT žmogaus teisių deklaracija ir Kotonu susitarimu, ir įtraukti šį dialogą į savo darbotvarkes kaip nuolatinį punktą;

  14.    primygtinai ragina Europos Parlamentą imtis politinės atsakomybės ir, prieš duodant sutikimą, atsižvelgti į AKR šalių parlamentų pateiktas nuomones dėl EPS derybų rezultatų;

  15.    atkreipia dėmesį į tai, kad vyksta diskusijos dėl AKR ir ES santykių po 2020 m. ir AKR grupės ateities, ir pabrėžia vaidmens, kurį jose turėtų atlikti JPA, svarbą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia vykdyti visapusišką, sustiprintą jungtinę parlamentinę priežiūrą, nepaisant galutinio rezultato; todėl pabrėžia, kad į būsimąjį susitarimą, pakeisiantį Kotonu susitarimą, reikėtų įtraukti aiškią nuorodą dėl nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės, kaip to daugybę kartų reikalavo Parlamentas;

  16.    pakartotinai reiškia itin didelį susirūpinimą dėl to, kad kai kuriose AKR valstybėse svarstomi ir priimami teisės aktai, kuriais nustatoma didesnė baudžiamoji atsakomybė už homoseksualumą; ragina JPA įtraukti šį klausimą į savo diskusijų darbotvarkę; ragina užtikrintai laikytis neginčytinų išlygų dėl žmogaus teisių ir taikyti sankcijas, jei nesilaikoma šių išlygų, inter alia, susijusių su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar tautinės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos, taip pat žmonių, užsikrėtusių ŽIV ir (arba) AIDS, diskriminacija;

  17.    mano, kad baigus galioti Kotonu susitarimui prasidėsiančios diskusijos turėtų būti gera proga nuodugniai išnagrinėti esamo susitarimo privalumus ir trūkumus AKR valstybių tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi požiūriu; taip pat mano, kad būsimas AKR ir ES vystymasis ir ekonominis bendradarbiavimas, prekybos ir investicijų susitarimai turėtų būti vykdomi taip, kad nė vienos AKR valstybės padėtis nebūtų blogesnė;

  18.    ragina JPA biurą JPA viduje paskirti du nuolatinius bendrus pranešėjus politikos suderinamumo vystymosi labui klausimais, kad jie kartu glaudžiai dirbtų su Europos Parlamento politikos suderinamumo vystymosi labui nuolatiniu pranešėju ir du kartus per metus rengtų persvarstyto Kotonu susitarimo 12 straipsnio įgyvendinimo ataskaitas;

  19.    mano, kad kai vyksta JPA sesijos, turėtų būti rengiami posėdžiai ir su pilietinės visuomenės organizacijomis, veikiančiomis atitinkamose valstybėse; tuo būtų siekiama skatinti platesnę viziją ir pasinaudoti sukaupta patirtimi bei išnaudoti vykdomą veiklą, pabrėžiant geriausią patirtį, siekiant užmegzti dar glaudesnius ryšius su tomis organizacijomis;

  20.    primygtinai ragina, kad sudarant EPS su AKR valstybėmis būtų siekiama vystymosi tikslų, kurie atspindėtų ir nacionalinius, ir regioninius interesus bei AKR valstybių gyventojų poreikius, kad būtų sumažintas skurdas, pasiekti TVT ir užtikrinta pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms, įskaitant socialines ir ekonomines teises, pvz., teisę į maistą arba teisę naudotis pagrindinėmis viešosiomis paslaugomis;

  21.    ragina ES ir AKR JPA laikytis bendro požiūrio apibrėžiant būsimą vystymosi programą po 2015 m.; ragina JPA narius įsitraukti į derybas siekiant nustatyti naujus tvaraus vystymosi tikslus;

  22.    džiaugiasi, kad Kotonu partnerystės susitarime ir JPA darbo tvarkos taisyklėse numatyti regioniniai posėdžiai, surengti 2012 m. ir 2013 m., buvo sėkmingi; pripažįsta, kad per šiuos posėdžius iš tiesų suteiktos galimybės keistis nuomonėmis regioniniais klausimais, įskaitant konfliktų prevencijos ir sprendimo, regioninės integracijos ir bendradarbiavimo ir derybų dėl su PPO suderintų ekonominės partnerystės susitarimų klausimus; palankiai vertina sėkmingų posėdžių Nigerijoje, Dominikos Respublikoje, Samoa ir Zambijoje organizatorius;

  23.    pabrėžia, kad JPA sesijų metu organizuojami praktiniai seminarai yra svarbūs, nes papildo plenarines diskusijas; ragina biurą, atsakingą už Asamblėjos rezoliucijų ir sprendimų įgyvendinimo eigos stebėseną, aktyviau atlikti savo vaidmenį ir kartu su atitinkamo nuolatinio komiteto pirmininku ir pranešėju stebėti jų įgyvendinimą;

  24.    palankiai vertina tai, kad EP atstovaujantis JPA pirmininkas dalyvavo neoficialiuose ES valstybių vystymosi ministrų susitikimuose ir 7-ajame AKR valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime;

  25.    ragina Komisiją ir toliau iš anksto pateikti atsakymus raštu į kiekvienos sesijos metu žodžiu užduodamus klausimus;

  26.    ragina valstybes, kurios dar neratifikavo persvarstyto Kotonu susitarimo, tai padaryti;

  27.    palankiai vertina Komisijos nario A. Piebalgso kryptingą dalyvavimą asamblėjos veikloje ir kokybišką indėlį į ją;

  28.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, AKR tarybai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, JPA biurui, Danijos, Surinamo, Airijos ir Etiopijos vyriausybėms ir parlamentams.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Laikydamasi Kotonu susitarime nustatytų sąlygų, AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja 2012 m. ir 2013 m. susitiko keturis kartus.

  23-oji sesija įvyko 2012 m. gegužės 28–30 d. Danijoje, 24-oji sesija – 2012 m. lapkričio 27–29 d. Paramaribe (Surinamas). 25-oji sesija surengta 2013 m. birželio 17–19 d. Briuselyje, 26-oji sesija – 2013 m. lapkričio 25–27 d. Adis Abeboje (Etiopija).

  Už vystymąsi atsakingam Komisijos nariui Andrisui Piebalgsui kreipusis į Asamblėją, Asamblėjos nariai kartu su juo surengė tradicinę klausimų valandą. Sesijose dalyvavo AKR ir ES tarybų pirmininkų pareigas einantys nariai.

  2012 m. vykusių sesijų metu priimtos devynios rezoliucijos ir viena deklaracija. 2013 m. vykusių sesijų metu priimtos devynios rezoliucijos. 2012 m. regioniniai susitikimai surengti Lusakoje (Zambija) ir Apijoje (Samoa). 2013 m. regioniniai susitikimai surengti Santo Dominge (Dominikos Respublika) ir Abudžoje (Nigerija).

  23-oji sesija Horsense (Danija)

  23-iosios sesijos metu AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja priėmė tris nuolatinių komitetų parengtas rezoliucijas:

   dėl konflikto Libijoje politinio poveikio kaimyninėms AKR ir ES valstybėms;

   dėl kainų nestabilumo, pasaulinių žemės ūkio produktų rinkų veikimo ir jų poveikio aprūpinimui maistu AKR valstybėse;

   dėl kasybos socialinio poveikio ir poveikio aplinkai AKR valstybėse.

  Be to, priimta skubi rezoliucija dėl saugumo padėties Nigerijoje.

  Asamblėja taip pat priėmė deklaraciją dėl Europos žuvininkystės politikos reformos ir jos poveikio AKR šalims.

  Abu pirmininkai pateikė tris deklaracijas: dėl padėties Malyje, dėl politinės padėties Madagaskare ir dėl padėties Sudane ir Pietų Sudane.

  24-oji sesija Paramaribe (Surinamas)

  24-osios sesijos metu AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja priėmė tris nuolatinių komitetų parengtas rezoliucijas:

   „Politinė ir humanitarinė krizė Somalyje: Europos Sąjungos ir AKR šalių grupės uždaviniai“;

   dėl informacinėmis ir ryšių technologijomis paremto verslumo ir jo poveikio AKR šalių vystymuisi;

   dėl energijos tiekimo užtikrinimo svarbos siekiant tvarios ekonomikos plėtros ir Tūkstantmečio vystymosi tikslų.

  Taip pat priimtos dvi skubios rezoliucijos:

   dėl padėties Malyje;

   dėl nestabilios ir nesaugios padėties Didžiųjų ežerų regione, ypač Kongo Demokratinės Respublikos rytuose.

  Pirmininkai pateikė keturias deklaracijas: dėl padėties Malyje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje, dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų, dėl veiksmų pasibaigus Kotonu susitarimui ir dėl Afrikos dramblių brakonieriavimo.

  25-oji sesija Briuselyje (Belgija)

  25-oji AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos sesija surengta Briuselyje (Belgija), nes, nepaisydama Asamblėjos narių primygtinio siūlymo, rotacijos tvarka ES Tarybai pirmininkaujanti Airija atsisakė ją organizuoti, taip sulaužydama seną tradiciją ir pažeisdama Kotonu susitarimo principus bei JPA darbo tvarkos taisykles.

  Asamblėja priėmė tris nuolatinių komitetų parengtas rezoliucijas:

   dėl karinių perversmų vėl keliamos grėsmės demokratijai ir politiniam stabilumui AKR valstybėse ir tarptautinės bendruomenės vaidmens;

   „Ekonominės partnerystės susitarimai. Tolesni veiksmai“;

   dėl sveikatos apsaugai skiriamų žmogiškųjų išteklių AKR šalyse.

  Taip pat priimtos dvi skubios rezoliucijos dėl padėties Gvinėjos Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje, JPA darbo tvarkos taisyklių daliniai pakeitimai ir rinkimų stebėjimo misijose dalyvaujančių AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos narių elgesio kodeksas.

  Pirmininkai pateikė dvi deklaracijas dėl Eritrėjos ir Madagaskaro.

  26-oji sesija Adis Abeboje (Etiopija)

  26-oji AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos sesija surengta Adis Abeboje (Etiopija).

  Asamblėja priėmė tris nuolatinių komitetų parengtas rezoliucijas:

   dėl teisinės valstybės principo laikymosi ir nešališkų ir nepriklausomų teisminių institucijų vaidmens;

   „Pietų šalių savitarpio bendradarbiavimas ir trišalis bendradarbiavimas: AKR šalių galimybės ir uždaviniai“;

   dėl ganyklinės gyvulininkystės socialinio poveikio ir poveikio aplinkai AKR šalyse.

  Taip pat priimta skubi rezoliucija dėl saugumo Didžiųjų ežerų regione.

  Pirmininkai pateikė keturias deklaracijas dėl Lampedūzoje įvykusios tragedijos, krizės Centrinės Afrikos Respublikoje, Madagaskaro Respublikos ir dėl 9-osios PPO ministrų konferencijos.

  Nuolatiniai komitetai: Politinių reikalų komitetas, Ekonominio vystymosi, finansų ir prekybos komitetas ir Socialinių reikalų ir aplinkos komitetas

  Trys nuolatiniai komitetai 2012 m. ir 2013 m. buvo susirinkę po keturis kartus: keturis kartus sesijų metu (Horsense, Paramaribe, Briuselyje ir Adis Abeboje) ir du kartus metuose tarp sesijų (Briuselyje). Pagrindinė nuolatinių komitetų funkcija – rengti pranešimus apie abiems pusėms svarbius klausimus, politinius, ekonominius ir socialinius pokyčius, kurie vėliau įtraukiami į rezoliucijas, priimamas per plenarines sesijas (daugiausia šeši pranešimai per metus).

  Kita svarbi Ekonominio vystymosi, finansų ir prekybos komiteto funkcija yra sudaryti nariams galimybę stebėti ypatingą svarbą AKR ir ES santykiams turinčios priemonės, per Europos plėtros fondą (EPF) vykdomo vystomojo bendradarbiavimo, naudojimą, taip padedant kompensuoti demokratijos trūkumą, atsiradusį dėl to, kad anksčiau AKR šalyse ypač trūko parlamentinio EPF tikrinimo.

  Be to, komitetai prižiūri, kaip Europos Komisija įgyvendina rezoliucijas, taip užtikrindami parlamentinį tikrinimą ir nuodugnų dialogą apie veiksmus, kurių imamasi.

  Dėl labai mažo Europos Parlamento narių lankomumo AKR nariai paprašė komitetų posėdžių laiką pakeisti taip, kad rengiant posėdžius Briuselyje jie nesutaptų su kita Europos Parlamento narių veikla. Tarp sesijų vykstančius posėdžius perkėlus iš trečiadienio–ketvirtadienio į ketvirtadienį–penktadienį, šiek tiek sumažėjo vertėjų žodžiu darbo krūvis, tačiau EP narių lankomumas dėl to nepadidėjo.

  Faktų nustatymo misijos

  2012 m. kovo mėn. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos biuras surengė faktų nustatymo misiją į Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centrą Isproje (Italija) ir 2012 m. liepos mėn. misiją į Fidžį, per kurią turėjo būti įvertinta valdžios institucijų pažanga šalyje atkuriant konstitucinę tvarką ir parlamentinę demokratiją.

  2013 m. JPA biuras surengė tris faktų nustatymo misijas.

  Misija Malyje leido geriau suprasti nestabilią politinę padėtį ir įvertinti Malio valdžios institucijų pasiruošimą rengti rinkimus.

  Misija Liberijoje prisidėjo prie parlamentinio lygmens politinio dialogo, numatyto Kotonu susitarimo 8 straipsnyje ir siūlyto Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos C. Ashton. Diskutuojant su valdžios institucijomis, Parlamento nariais, taip pat pilietinės visuomenės ir tarptautinių organizacijų atstovais, buvo svarstomi klausimai dėl gero valdymo, įskaitant biudžeto paramos ir įstatymų leidžiamosios valdžios organizavimo parlamentinį tikrinimą.

  Misija Haityje buvo 2010 m. misijos, kuria siekta patikrinti politinėje aklavietėje atsidūrusios šalies rekonstrukcijos ir politinių pokyčių padėtį, tęsinys.

  Rinkimų stebėjimo misijos

  JPA biuras taip pat surengė dvi rinkimų stebėjimo misijas: 2013 m. liepos mėn. į Malį, kur vyko prezidento rinkimai, ir 2013 m. gruodžio mėn. į Madagaskarą, kur vyko parlamento rinkimai ir antrasis prezidento rinkimų turas.

  2013 m. birželio 19 d. Asamblėja priėmė rinkimų stebėjimo misijose dalyvaujančių AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos narių elgesio kodeksą.

  Tolesnė raida

  Dėl kokybiškai atliekamo darbo Asamblėjai pavyko tapti svarbia AKR ir ES santykių ir bendradarbiavimo srities veikėja. Siekdama propaguoti vystymosi tikslus ir pagarbą visoms žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, įskaitant pagarbą pagrindinėms socialinėms teisėms, teisinės valstybės principais grindžiamą demokratiją ir skaidrų bei atskaitingą valdymą – tai neatsiejamos tvaraus vystymosi dalys, ji ir toliau aktyviai stebi politinius, ekonominius ir socialinius pokyčius AKR šalyse.

  Norėdama užtikrinti, kad derybų rezultatai nepažeistų Kotonu (2000 m.) įgaliojime nurodytų vystymosi ir ekonominių tikslų, Asamblėja atliko ir vis dar atlieka pagrindinį vaidmenį stebint derybas dėl ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) ir šių susitarimų įgyvendinimą. Atsižvelgiant į tai, ypatingas dėmesys taip pat skiriamas regioninei ir subregioninei integracijai ir bendradarbiavimui.

  Teisiškai privaloma sistema ir bendras institucijų buvimas sutvirtina AKR ir ES bendradarbiavimą. JPA svarbu ir toliau itin dėmesingai stebėti pokyčius siekiant užtikrinti, kad svarstant galimybes ir alternatyvas, kurios bus numatomos 2020 m. pasibaigus Kotonu susitarimui, į jos nuomonę bus atsižvelgta. Nedarant poveikio galimiems po 2020 m. vyksiančių AKR ir ES derybų rezultatams, po 2020 m. JPA parlamentinis aspektas neturėtų būti sumažintas, jis turėtų ir toliau atlikti svarbų vaidmenį.

  GALUTINIO VARDINIO BALSAVIMO REZULTATAI

  „Už“ balsavę nariai: 21

  PPE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

   

  S-D: Seb Dance, Doru-Claudian Frunzulică, Louis-Joseph Manscour, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira

   

  ECR: Nirj Deva

   

  ALDE: Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

   

  Verts/ALE: Heidi Hautala, Maria Heubuch

   

  EFDD: Rosa D'Amato

  „Prieš“ balsavę nariai: 2

  EFDD: Nathan Gill

   

  NI: Louis Aliot

  Susilaikę nariai: 2

  GUE/NGL: Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  21.1.2015

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  21

  2

  2

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Rosa D’Amato