Procedure : 2014/2165(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0013/2015

Indgivne tekster :

A8-0013/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/02/2015 - 9.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0028

BETÆNKNING     
PDF 223kWORD 152k
27.1.2015
PE 541.585v02-00 A8-0013/2015

om valgs prøvelse

(2014/2165(REG))

Retsudvalget

Ordfører: Pavel Svoboda

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BILAG: Liste over de medlemmer af Europa-Parlamentet, hvis mandat er erklæret gyldigt
 BEGRUNDELSE
 MEDDELELSER FRA MEDLEMSSTATERNE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om valgs prøvelse

(2014/2165(REG))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet(1),

–       der henviser til sin afgørelse af 28. september 2005 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer(2), navnlig artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1,

–       der henviser til Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere(3),

–       der henviser til EU-Domstolens domme af 7. juli 2005 og 30. april 2009(4),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 3, 4 og 11 og bilag I,

–       der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0013/2015),

A.     der henviser til, at det fastsættes i artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976, hvilke hverv der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet;

B.     der henviser til, at medlemmerne i henhold til forretningsordenens artikel 11 og bilag I er forpligtet til at give nøjagtige oplysninger om deres erhverv samt alle andre funktioner og aktiviteter, de udfører mod vederlag;

C.     der henviser til, at alle medlemsstater har meddelt Europa-Parlamentet navnene på de valgte kandidater, men at nogle af dem endnu ikke eller med forsinkelse har meddelt listen over eventuelle suppleanter med angivelse af den rækkefølge, hvori de er valgt, som fastsat i forretningsordenens artikel 3, stk. 4;

D.     der henviser til, at nogle medlemsstater i første omgang kun meddelte navnene på nogle af de valgte kandidater og først senere navnene på resten;

E.     der henviser til, at nogle medlemsstater er i færd med at behandle indsigelser mod valget af visse medlemmer på grundlag af gældende national lovgivning, og at disse procedurer vil kunne føre til, at valget af de pågældende medlemmer annulleres;

F.     der henviser til, at Parlamentet ifølge artikel 12 i akten af 20. september 1976 udelukkende træffer afgørelse om indsigelser mod gyldigheden af sine medlemmers mandat i tilfælde, hvor akten er blevet krænket, men ikke tager stilling til eventuelle krænkelser af de nationale valglove, som der henvises til i akten;

G.     der henviser til, at Parlamentet med henblik på prøvelse af valget af sine medlemmer i overensstemmelse med artikel 12 i akten fra 1976 skal tage de valgresultater, der er officielt er bekendtgjort af medlemsstaterne, til efterretning uden nogen skønsbeføjelser i dette spørgsmål; der henviser til, at denne bestemmelse dog ikke er til hinder for, at Parlamentet i givet fald rapporterer om tilfælde, hvor nationale valgregler, som resultatet er baseret på, muligvis er uforenelige med EU-retten;

H.     der henviser til, at visse medlemsstaters statsborgere, der har boet i et andet land i en bestemt periode, kan fratages retten til at stemme i deres hjemland (fortabelse af valgretten); der henviser til, at dette i bestemte tilfælde også kan indebære en fortabelse af valgbarhed;

I.      der henviser til, at valgkommissionen i Det Forenede Kongerige har rapporteret, at et antal statsborgere fra andre medlemsstater, der er bosiddende i Det Forenede Kongerige, ikke kunne udøve deres stemmeret ved det sidste valg til Europa-Parlamentet;

1.      erklærer med forbehold af de ansvarlige myndigheders eventuelle afgørelser i de medlemsstater, hvor der er gjort indsigelse mod valgresultatet, mandatet gyldigt for de af Europa-Parlamentets medlemmer, der er omfattet af bilaget til denne afgørelse, hvis valg er meddelt af de ansvarlige nationale myndigheder, og som skriftligt har afgivet erklæringer på grundlag af artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976 og forretningsordenens bilag I;

2.      gentager anmodningen til de nationale myndigheder om at meddele Parlamentet navnene på de valgte kandidater samt navnene på deres eventuelle suppleanter med angivelse af den rækkefølge, hvori de er valgt;

3.      anmoder medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om snarest at afslutte behandlingen af de indsigelser, de har modtaget, og underrette Parlamentet om resultatet heraf;

4.      finder, at fortabelse af valgretten er ensbetydende med at straffe statsborgere, der har gjort brug af retten til fri bevægelighed inden for EU (artikel 20, stk. 2, litras a), i TEUF), ved at nægte dem deres valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet i deres bopælsmedlemsstat (artikel 20, stk. 2, litra b), i TEUF), og krænker princippet om direkte valg (artikel 14, stk. 3, i TEU og artikel 1, stk. 3, i akten fra 1976); finder, at en fortabelse af valgretten til Europa-Parlamentet ikke må finde sted under nogen omstændigheder, og opfordrer Kommissionen til at sikre, at ingen medlemsstater giver mulighed herfor;

5.      opfordrer medlemsstaterne til at forenkle registreringsformaliteterne i forbindelse med deltagelse af statsborgere fra andre medlemsstater i valget til Europa-Parlamentet, enten som vælgere eller som kandidater, især ved at fjerne unødvendige administrative hindringer, således at de rettigheder, der er omhandlet i 20, stk. 2, litra a) og b), i TEUF, sikres i praksis; anmoder Kommissionen om at sikre, at praksis i medlemsstaterne er i overensstemmelse med EU-retten;

6.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til de ansvarlige nationale myndigheder og medlemsstaternes parlamenter.

(1)

EFT L 278 af 8.10.1976, s. 5.

(2)

EUT L 262 af 7.10.2005, s. 1.

(3)

EFT L 329 af 30.12.1993, s. 34.

(4)

Dom i sagen Le Pen mod Parlamentet, sag C-208/03, EU:C:2005:429; og dommen i sagen Italien og Donnici mod Parlamentet, sag C-393/07 og C-9/08, EU:C:2009:275.


BILAG: Liste over de medlemmer af Europa-Parlamentet, hvis mandat er erklæret gyldigt

(1. juli 2014)

Belgien (21 medlemmer)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander*

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie**

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne***

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom****

VAN OVERTVELDT Johan*****

VERHOFSTADT Guy

(*)          Mandatet gyldigt med virkning fra den 14. oktober 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Sander Loones i stedet for Johan Van Overtveldt, der var trådt tilbage.

(**)        Annemie Neyts-Uyttebroecks mandat sluttede den 1. januar 2015.

(***)       Marianne Thyssens mandat sluttede den 1. november 2014.

(****)     Mandatet gyldigt med virkning fra den 6. november 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Tom Vandenkendelaere i stedet for Marianne Thyssen, der var trådt tilbage.

(*****)   Johan Van Overtveldts mandat sluttede den 11. oktober 2014.

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Bulgarien (17 medlemmer)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey **

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*)    Tomislav Donchevs mandat sluttede den 7. november 2014.

(**)  Mandatet gyldigt med virkning fra den 24. november 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Andrey Novakov i stedet for Tomislav Donchev, der var trådt tilbage..

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Den Tjekkiske Republik (21 medlemmer)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Danmark (13 medlemmer)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Tyskland (96 medlemmer)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Estland (6 medlemmer)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*)    Andrus Ansips mandat sluttede den 1. november 2014.

(**)  Mandatet gyldigt med virkning fra den 3. november 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Umas Paet i stedet for Andrus Ansip, der var trådt tilbage..

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Irland (11 medlemmer)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Grækenland (21 medlemmer)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Spanien (54 medlemmer)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*)              Miguel Arias Cañetes mandat sluttede den 1. november 2014.

(**)            Mandatet gyldigt med virkning fra den 20. november 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Enrique Calvet Chambon i stedet for Francisco Sosa Wagner, der var trådt tilbage.

(***)          Mandatet gyldigt med virkning fra den 15. juli 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Javier Couso Permuy i stedet for Willy Meyer, der var trådt tilbage.

(****)        Mandatet gyldigt med virkning fra den 11. september 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Tania González Peñas i stedet for Carlos Jiménez Villarejo, der var trådt tilbage.

(*****)      Mandatet gyldigt med virkning fra den 6. november 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Carlos Iturgaiz i stedet for Miguel Arias Cañete, der var trådt tilbage.

(******)    Carlos Jiménez Villarejos mandat sluttede den 1. august 2014.

(*******)  Willy Meyers mandat sluttede den 10. juli 2014.

(********) Francisco Sosa Wagners mandat sluttede den 20. oktober 2014.

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Frankrig (74 medlemmer)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Italien (73 medlemmer)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio**

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*)    Mandatet gyldigt med virkning fra den 11. juli 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Lorenzo Fontana i stedet for Flavio Tosi, der var trådt tilbage.

(**)  Flavio Tosis mandat sluttede den 9. juli 2014.

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Cypern (6 medlemmer)

CHRISTOFOROU Lefteris *

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*)    Mandatet gyldigt med virkning fra den 3. november 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Lefteris Christoforou i stedet for Christos Stylianides, der var trådt tilbage.

(**)  Christos Stylianides’s mandat sluttede den 1. november 2014.

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Letland (8 medlemmer)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*)    Valdis Dombrovskis’s mandat sluttede den 1. november 2014.

(**)  Mandatet gyldigt med virkning fra den 1. november 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Inese Vaidere i stedet for Valdis Dombrovskis, der var trådt tilbage.

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Litauen (11 medlemmer)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Luxembourg (6 medlemmer)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Kroatien (11 medlemmer)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Ungarn (21 medlemmer)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Malta (6 medlemmer)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Nederlandene (26 medlemmer)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Østrig (18 medlemmer)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Polen (51 medlemmer)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Portugal (21 medlemmer)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Rumænien (32 medlemmer)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian **

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*)    Corina Creţus mandat sluttede den 1. november 2014.

(**)  Mandatet gyldigt med virkning fra den 1. november 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Emilian Pavel i stedet for Corina Creţu.

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Slovenien (8 medlemmer)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Slovakiet (13 medlemmer)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Finland (13 medlemmer)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Sverige (20 medlemmer)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*)    Mandatet gyldigt med virkning fra den 8. oktober 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Linnéa Engström i stedet for Isabella Lövin, der var trådt tilbage.

(**)  Isabella Lövins mandat sluttede den 3. oktober 2014.

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Det Forenede Kongerige (73 medlemmer)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*)       Philip Bradbourns mandat sluttede den 21. december 2014.


BEGRUNDELSE

1. Generelt

I henhold til forretningsordenens bilag VI, afsnit XVI, punkt 10, er Retsudvalget ansvarlig for prøvelse af medlemmernes mandater. Denne betænkning vedrører resultaterne af det direkte valg til Europa-Parlamentet, der blev afholdt fra den 22. maj til den 25. maj 2014, og er udarbejdet på grundlag af de officielle meddelelser fra de enkelte medlemsstater om de samlede valgresultater.

2. De retlige rammer for valgs prøvelse

Valgs prøvelse af de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet reguleres af akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmer af Europa-Parlamentet (som ændret ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom af 25. juni 2002 og af 23. september 2002 og Parlamentets forretningsorden).

Ifølge artikel 12 i akten fra 1976 skal Europa-Parlamentet prøve valget af sine medlemmer. Med henblik herpå tager Europa-Parlamentet de valgresultater, der officielt er bekendtgjort af medlemsstaterne, til efterretning og træffer afgørelse i eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå på grundlag af bestemmelserne i denne akt, bortset fra tvivlsspørgsmål vedrørende de nationale bestemmelser, som denne akt henviser til. Domstolen har præciseret, at anvendelsen af udtrykket "til efterretning" i forbindelse med akten fra 1976 skal fortolkes således, at der overhovedet ikke er overladt Parlamentet noget skøn i relation hertil(1).

Ifølge artikel 5 i akten begyndte medlemmernes mandat ved åbningen af Parlamentets første mødeperiode, der fandt sted den 1. juli 2014 (ottende valgperiode).

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 3 og 4, foretager Parlamentet på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg omgående valgs prøvelse og træffer afgørelse om hvert enkelt nyvalgt medlems mandat og om eventuelle indsigelser indgivet på grundlag af bestemmelserne i akten af 20. september 1976, men ikke om indsigelser på grundlag af de nationale valglove. Betænkningen fra det kompetente udvalg udarbejdes på grundlag af de officielle meddelelser fra de enkelte medlemsstater om de samlede valgresultater med navnene på de valgte kandidater og på eventuelle suppleanter med angivelse af den rækkefølge, hvori de er valgt.

Der bør bemærkes, at det af forretningsordenens artikel 3, stk. 2, andet afsnit, fremgår, at ethvert medlem, hvis mandat endnu ikke er prøvet, eller for hvem der ikke er truffet afgørelse om en indsigelse, og som har undertegnet en skriftlig erklæring om, at han/hun ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet (se nedenfor), deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder.

3. Særlige spørgsmål

a) Medlemmernes erklæringer

Medlemmer skal underskrive en skriftlig erklæring om, at de ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og en erklæring om deres økonomiske interesser, idet deres mandat først kan erklæres gyldigt, efter at den pågældende har afgivet disse erklæringer (forretningsordenens artikel 3, stk. 4, andet afsnit).

Medlemmer, hvis valg er meddelt Parlamentet, afgiver især, inden de kan deltage i Parlamentets møder, en skriftlig erklæring om, at de ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976. Efter valg til Europa-Parlamentet afgives denne erklæring om muligt senest seks dage før Parlamentets konstituerende møde (forretningsordenens artikel 3, stk. 2). I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9 og bilag I afgiver medlemmerne af hensyn til åbenheden endvidere en skriftlig erklæring om deres økonomiske interesser med oplysninger om deres indtægtskilder. Disse erklæringer udfærdiges på to separate blanketter, der udleveres til medlemmerne efter valget. Ansvaret for disse erklæringer hviler udelukkende på medlemmet, der afgiver erklæringerne på tro og love. Medlemmerne bør derfor være så nøjagtige som muligt, især med hensyn til størrelsen af deres indkomst, som bør altid være klart angivet.

Ifølge de foreliggende ajourførte oplysninger har alle medlemmer underskrevet erklæringen om, at de ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet og erklæringen om deres økonomiske interesser.

b) Tvivlsspørgsmål

I henhold til artikel 12 i akten fra 1976 træffer Europa-Parlamentet afgørelse i eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå på grundlag af bestemmelserne i denne akt, bortset fra tvivlsspørgsmål vedrørende de nationale bestemmelser, som akten henviser til.

De EU-Domstolen har fastslået, at det tydeligt fremgår af selve ordlyden af artikel 12, at denne bestemmelse ikke giver Parlamentet beføjelse til at træffe afgørelse i tvivlsspørgsmål rejst på grundlag af EU-retten i sin helhed. Efter bestemmelsens klare ordlyd omfatter den alene "tvivlsspørgsmål, [opstået] på grundlag af bestemmelserne i denne akt"(2). Eksempler på sådanne tvivlsspørgsmål kan variere fra indsigelser vedrørende valg af medlemmer på en liste, der opstillede skiftevis kvindelige og mandlige kandidater, idet dette angiveligt var i strid med princippet om direkte almindelige valg (aktens artikel 1, stk. 3), til indsigelser om, hvorledes en medlemsstat fastsatte spærregrænsen for tildeling af mandater, idet dette angiveligt var i strid med aktens artikel 3.

Ifølge de foreliggende ajourførte oplysninger er der ikke blevet indbragt tvivlspørgsmål for Europa-Parlamentet. Såfremt en indsigelse imidlertid indgives på et senere tidspunkt, fastslås det i forretningsordenens artikel 3, stk. 4, tredje afsnit, at "Parlamentet når som helst på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg [kan] træffe afgørelse om enhver indsigelse mod gyldigheden af et medlems mandat".

c) Fortabelse af valgretten

Visse medlemsstaters statsborgere, der har boet i et andet land i en bestemt periode, kan tilsyneladende fratages valgretten i deres hjemland. Dette er omend i forskelligt omfang tilfældet i Cypern, Danmark, Irland, Malta og Det Forenede Kongerige. Når valgret og valgbarhed er indbyrdes forbundne, kan dette også indebære en fortabelse af valgbarheden.

Fortabelse af valgretten kan dårligt forsvares i et moderne samfund, hvor kontakten til hjemlandet let kan opretholdes selv over store afstande.

Fremfor alt kan fortabelse af valgretten af mindst to grunde ikke betragtes som forenelig med EU-retten. For det første er fortabelse af valgretten ensbetydende med at straffe statsborgere, der har gjort brug af retten til fri bevægelighed inden for EU, ved at nægte dem deres valgret og valgbarhed til Europa-Parlamentet i deres bopælsmedlemsstat (artikel 20, stk. 2, litra a) og b), i TEUF). For det andet er en sådan fortabelse af valgretten klart i strid med princippet om, at Europa-Parlamentets medlemmer vælges ved almindelige direkte valg (artikel 14, stk. 3, i TEU og artikel 1, stk. 3 i akten fra 1976).

Ordføreren finder derfor, at en fortabelse af valgretten til Europa-Parlamentet ikke må finde sted under nogen omstændigheder, og opfordrer Kommissionen til at sikre, at ingen medlemsstater giver mulighed herfor(3).

d) Udøvelse af valgrettigheder

I henhold til artikel 20, stk. 2, litra b), i TEUF har unionsborgerne valgret og er valgbare ved valg til Europa-Parlamentet og ved kommunale valg i den medlemsstat, hvor de har bopæl, på samme betingelser som statsborgere i denne stat. Disse rettigheder er konkretiseret i Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (som ændret ved Rådets direktiv 2013/1/EU af 20. december 2012).

I visse medlemsstater er udøvelsen af disse rettigheder underlagt visse formaliteter, der kan gøre deltagelsen i valg særdeles vanskelig, hvis ikke umulig. Eksempelvis har valgkommissionen i Det Forenede Kongerige rapporteret, at et antal statsborgere fra andre EU-medlemsstater, der er bosiddende i Det Forenede Kongerige, ikke var i stand til at udøve deres valgret ved det sidste valg til Europa-Parlamentet, da de ikke havde overholdt de nødvendige formaliteter(4).

Dette er en alvorlig indskrænkning af unionsborgeres ret, og kompleksiteten eller endda forskelle i registreringsformaliteter kan også påvirke valgbarheden ved valget til Europa-Parlamentet. I Det Forenede Kongerige bestemmes det f.eks. i bestemmelse 9 i bilag 1 til European Parliamentary Elections Regulations fra 2004 – som ændret ved European Parliamentary Elections (Amendment) Regulations 2013 og European Parliamentary Elections (Amendment) Regulations 2009 – at en kandidat, der er unionsborger, ikke er gyldigt opstillet som individuel kandidat eller kandidat på en registreret partiliste, medmindre særlige registreringsformaliteter er opfyldt. Disse formaliteter pålægges ikke britiske, irske, maltesiske eller cypriotiske statsborgere. Derudover vil en person i henhold til bestemmelse 10 i bilag 1 til samme Regulations ikke blive gyldigt opstillet som individuel kandidat, medmindre der deponeres et beløb på 5000 £ af kandidaten selv eller på dennes vegne hos valglederen ved stedet og for det tidsrum, der kræves, for levering af opstillingspapirerne.

Ordføreren spørger sig selv, hvorvidt registreringsformaliteterne i forbindelse med deltagelse af statsborgere fra andre medlemsstater i valget til Europa-Parlamentet – i Det Forenede Kongerige og i andre lande, hvor lignende problemer kan være opstået – ikke kan forenkles, således at rettighederne, der er omhandlet i 20, stk. 2, litra a) og b), i TEUF, sikres i praksis. Kommissionen anmodes under alle omstændigheder om at sikre, at den relevante praksis i medlemsstaterne er i overensstemmelse med EU-retten.

(1)

Dom i sagen Le Pen mod Parlamentet, sag C-208/03, EU:C:2005:429, præmis 50, og dommen i sagen Italien og Donnici mod Parlamentet, sag C-393/07 og C-9/08, EU:C:2009:275, præmis 55.

(2)

Se dommen i sagen Italien mod Parlamentet, sag C-393/07 og C-9/08, EU:C:2009:275, præmis 54.

(3)

Europa-Kommissionen er allerede opmærksom på dette problem i forbindelse med nationale valg: Se COM(2013) 269, COM(2013) 270, COM(2014)33 og C(2014) 391.

(4)

Se http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/169867/EP-and-local-elections-report-May-2014.pdf . I henhold til regulation 6 i bestemmelser fra 2001 om valgretten for unionsborgere til valget til Europa-Parlamentet (European Parliamentary Elections (Franchise of Relevant Citizens of the Union) Regulations 2001) skal indenlandsk bosatte udlændinge, der ønsker at udøve deres valgret ved valg til Europa-Parlamentet i Det Forenede Kongerige, udfylde en særskilt erklæring om, at de ikke vil stemme i deres hjemland. Kun de personer, der havde udfyldt denne erklæring, havde ret til at få udleveret en stemmeseddel. Selv om de pågældende unionsborgere var blevet optaget på valglisten i Storbritannien, havde de ikke korrekt udfyldt den nødvendige erklæring, og de fik derfor ikke lov til at stemme på deres lokale valgsted. De var tilsyneladende ikke blevet informeret om de foreskrevne formaliteter, og de var heller ikke på anden vis blevet gjort opmærksom herpå. En gruppe borgere, der var berørt af dette problem, indgav et andragende til Europa-Parlamentet, der henviste det til det ansvarlige udvalg i henhold til artikel 215, stk. 6, i Europa-Parlamentets forretningsorden (andragende nr. 1440/2014 [Christian Heitsch]).


MEDDELELSER FRA MEDLEMSSTATERNE

BE

30.06.2014

BG

06.06.2014

CZ

25.06.2014

DK

26.06.2014

DE

24.06.2014

EE

18.06.2014

IE

03.06.2014

GR

26.06.2014

ES

24.06.2014

15.09.2014

FR

12.06.2014

30.06.2014

IT

18.06.2014

01.07.2014

14.07.2014

CY

03.06.2014

LV

03.06.2014

LT

12.06.2014

LU

14.06.2014

HU

05.06.2014

MT

28.06.2014

NL

05.06.2014

18.06.2014

26.06.2014

AU

18.06.2014

PL

27.05.2014

PT

12.06.2014

RO

11.06.2014

SL

20.06.2014

SK

05.06.2014

24.06.2014

FI

30.05.2014

25.06.2014

SV

02.06.2014

UK

30.05.2014

HR

09.06.2014


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

20.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

2

Til stede ved den endelige afstemning medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik