ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον έλεγχο της εντολής

  27.1.2015 - (2014/2165(REG))

  Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
  Εισηγητής: Pavel Svoboda

  Διαδικασία : 2014/2165(REG)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0013/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0013/2015
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τον έλεγχο της εντολής

  (2014/2165(REG))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία[1],

  –       έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 για τη θέσπιση του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[2], και συγκεκριμένα τα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 3 παράγραφος 1,

  –       έχοντας υπόψη την οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993 για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι[3],

  –       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Ιουλίου 2005 και της 30ής Απριλίου 2009[4],

  –       έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 4 και 11 και το Παράρτημα I του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών όσον αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, (A8-0013/2015),

  Α.     εκτιμώντας ότι στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 ορίζονται σαφώς τα αξιώματα που είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

  Β.     εκτιμώντας ότι, βάσει του άρθρου 11 και του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού, οι βουλευτές έχουν υποχρέωση να δηλώνουν με ακρίβεια τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και οποιοδήποτε άλλο αμειβόμενο λειτούργημα ή αμειβόμενη δραστηριότητα·

  Γ.     εκτιμώντας ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων υποψηφίων, αλλά ότι ορισμένα από αυτά δεν έχουν ακόμη γνωστοποιήσει – ή το έπραξαν με καθυστέρηση – τον κατάλογο των ενδεχόμενων αντικαταστατών, με τη σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα των εκλογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 4, του Κανονισμού·

  Δ.     εκτιμώντας ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το κράτος μέλος έχει προβεί σε μερική γνωστοποίηση των εκλεγέντων υποψηφίων και σε μεταγενέστερη συμπλήρωση του καταλόγου τους·

  Ε.     εκτιμώντας ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εκκρεμεί η εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την εκλογή ορισμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι οι διαδικασίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην ακύρωση της εκλογής των εν λόγω βουλευτών·

  ΣΤ.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με τις διαφορές που αφορούν το κύρος της εκλογής των βουλευτών του μόνο σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της ανωτέρω Πράξης, και όχι παράβασης της εθνικής εκλογικής νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει η Πράξη·

  Ζ.     εκτιμώντας ότι, για να προβεί στον έλεγχο της εντολής των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης του 1976, το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που δηλώνονται επισήμως από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, χωρίς να διαθέτει διακριτική ευχέρεια στο ζήτημα αυτό· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει το Κοινοβούλιο να αναφέρει, ενδεχομένως, δυνητικές περιπτώσεις ασυμβίβαστου μεταξύ της εθνικής εκλογικής νομοθεσίας, στην οποία βασίζονται τα αποτελέσματα, και δικαίου της ΕΕ·

  Η.     εκτιμώντας ότι οι πολίτες ορισμένων κρατών μελών, που διαβιούν σε μια άλλη χώρα για ορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να απολέσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο κράτος μέλος καταγωγής τους (αφαίρεση του εκλογικού δικαιώματος)· εκτιμώντας ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος του εκλέγεσθαι·

  Θ.     εκτιμώντας ότι η επιτροπή εκλογών του ΗΒ έχει ανακοινώσει ότι ορισμένοι πολίτες άλλων κρατών μελών που κατοικούν στο ΗΒ δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές·

  1.      κηρύσσει έγκυρη, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων αποφάσεων των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα οποία έχουν υποβληθεί ενστάσεις σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματα, την εντολή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, η εκλογή των οποίων γνωστοποιήθηκε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και οι οποίοι έχουν υποβάλει τις γραπτές δηλώσεις που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7, παράγραφοι 1 και 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 και του παραρτήματος Ι του Κανονισμού·

  2.      επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές να γνωστοποιούν αμέσως στο Κοινοβούλιο όχι μόνο όλα τα ονόματα των εκλεγέντων υποψηφίων, αλλά και αυτά των ενδεχόμενων αντικαταστατών τους, με τη σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας·

  3.      καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ολοκληρώσουν αμελλητί την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματά της·

  4.      θεωρεί ότι η αφαίρεση του εκλογικού δικαιώματος συνεπάγεται επιβολή τιμωρίας στους πολίτες που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ (άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ), αποστέρηση του δικαιώματός τους του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο κράτος μέλος της διαμονής τους (άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β) ΣΛΕΕ) και παραβίαση της αρχής της άμεσης και καθολικής ψηφοφορίας (άρθρο 14 παράγραφος 3 ΣΕΕ και άρθρο 1 παράγραφος 3 της Πράξης του 1976)· φρονεί ότι το εκλογικό δικαίωμα δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αφαιρείται στις ευρωπαϊκές εκλογές και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μην υπάρχει σε κάποιο κράτος μέλος η δυνατότητα αυτή·

  5.      καλεί τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν τις διατυπώσεις εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους όσον αφορά τη συμμετοχή πολιτών άλλων κρατών μελών στις ευρωπαϊκές εκλογές, είτε ως ψηφοφόροι είτε ως υποψήφιοι, και να καταργήσουν, ειδικότερα, τα περιττά διοικητικά εμπόδια προκειμένου να ασκούνται αποτελεσματικά τα δικαιώματα βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη να είναι συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ·

  6.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή καθώς και στις αρμόδιες εθνικές αρχές και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ L 278, 8.10.1976, σ. 5.
  • [2]  ΕΕ L 262, 7.10.2005, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ L 329, 30.12.1993, σ. 34.
  • [4]  Απόφαση στην υπόθεση Le Pen κατά Parliament, C-208/03, EU:C:2005:429· και απόφαση στην υπόθεση Italy και Donnici κατά Parliament, C-393/07 και C-9/08, EU:C:2009:275.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάλογος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εντολή των οποίων επικυρώθηκε

  (1η Ιουλίου 2014)

  Βέλγιο (21 βουλευτές)

  ANNEMANS Gerolf

  ARENA Maria

  ARIMONT Pascal

  BAYET Hugues

  BELET Ivo

  DE BACKER Philippe

  DEMESMAEKER Mark

  DEPREZ Gérard

  IDE Louis

  LAMBERTS Philippe

  LOONES Sander*

  MICHEL Louis

  NEYTS-UYTTEBROECK Annemie**

  RIES Frédérique

  ROLIN Claude

  STAES Bart

  STEVENS Helga

  TARABELLA Marc

  THYSSEN Marianne***

  VAN BREMPT Kathleen

  VANDENKENDELAERE Tom****

  VAN OVERTVELDT Johan*****

  VERHOFSTADT Guy

  (*)       Η επικύρωση ισχύει από 14ης Οκτωβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Sander LOONES σε αντικατάσταση του κ. Johan VAN OVERTVELDT.

  (**)    Η εντολή της κ. Annemie NEYTS-UYTTEBROECK έληξε την 1η Ιανουαρίου 2015.

  (***)   Η εντολή της κ. Marianne THYSSEN έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

  (****) Η επικύρωση ισχύει από 6ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Tom VANDENKENDELAERE σε αντικατάσταση της κ. Marianne THYSSEN.

  (*****) Η εντολή του κ. Johan VAN OVERTVELDT έληξε στις 11 Οκτωβρίου 2014.

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Βουλγαρία (17 βουλευτές)

  ALI Nedzhmi

  BAREKOV Nikolay

  DONCHEV Tomislav*

  DZHAMBAZKI Angel

  GABRIEL Mariya

  HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

  IOTOVA Iliana Malinova

  KOVATCHEV Andrey

  KYUCHYUK Ilhan

  MALINOV Svetoslav Hristov

  MIHAYLOVA Iskra

  NEKOV Momchil

  NOVAKOV Andrey **

  PAUNOVA Eva

  PIRINSKI Georgi

  RADEV Emil

  STANISHEV Sergey

  URUTCHEV Vladimir

  (*)    Η εντολή του κ. Tomislav DONCHEV έληξε στις 7 Νοεμβρίου 2014.

  (**)  Η επικύρωση ισχύει από 24ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Andrey NOVAKOV σε αντικατάσταση του κ. Tomislav DONCHEV.

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Τσεχική Δημοκρατία (21 βουλευτές)

  Charanzová Dita

  Dlabajová Martina

  Ježek Petr

  Keller Jan

  Konečná Kateřina

  Mach Petr

  Maštálka Jiří

  Niedermayer Ludek

  Poc Pavel

  Poche Miroslav

  Polčák Stanislav

  Pospíšil Jiří

  Ransdorf Miloslav

  Sehnalová Olga

  Šojdrová Michaela

  Štětina Jaromír

  Svoboda Pavel

  Telička Pavel

  Tošenovský Evžen

  Zahradil Jan

  Zdechovský Tomáš

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Δανία (13 βουλευτές)

  AUKEN Margrete

  BENDTSEN Bendt

  CHRISTENSEN Ole

  DOHRMANN Jørn

  KARI Rina Ronja

  KARLSSON Rikke

  KOFOD Jeppe

  MESSERSCHMIDT Morten

  PETERSEN Morten Helveg

  ROHDE Jens

  SCHALDEMOSE Christel

  TØRNӔS Ulla

  VISTISEN Anders Primdahl

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Γερμανία (96 βουλευτές)

  ALBRECHT Jan Philipp

  BALZ Burkhard

  BÖGE Reimer

  BROK Elmar

  BUCHNER Klaus

  BULLMANN Udo

  BÜTIKOFER Reinhard

  CASPARY Daniel

  COLLIN-LANGEN Birgit

  CRAMER Michael

  DE MASI Fabio

  DESS Albert

  ECK Stefan

  EHLER Christian

  ERNST Cornelia

  ERTUG Ismail

  FERBER Markus

  FLECKENSTEIN Knut

  FLORENZ Karl-Heinz

  GAHLER Michael

  GEBHARDT Evelyne

  GEIER Jens

  GERICKE Arne

  GIEGOLD Sven

  GIESEKE Jens

  GRÄSSLE Ingeborg

  GROOTE Matthias

  HÄNDEL Thomas

  HARMS Rebecca

  HÄUSLING Martin

  HENKEL Hans-Olaf

  HEUBUCH Maria

  HOFFMANN Iris

  HOHLMEIER Monika

  JAHR Peter

  KAMMEREVERT Petra

  KAUFMANN Sylvia-Yvonne

  KELLER Ska

  KOCH Dieter-Lebrecht

  KÖLMEL Bernd

  KÖSTER Dietmar

  KREHL Constanze Angela

  KUHN Werner

  LAMBSDORFF Alexander Graf

  LANGE Bernd

  LANGEN Werner

  LEINEN Jo

  LIESE Peter

  LIETZ Arne

  LINS Norbert

  LOCHBIHLER Barbara

  LÖSING Sabine

  LUCKE Bernd

  McALLISTER David

  MANN Thomas

  MEISSNER Gesine

  MELIOR Susanne

  MICHELS Martina

  MÜLLER Ulrike

  NEUSER Norbert

  NIEBLER Angelika

  NOICHL Maria

  PIEPER Markus

  PRETZELL Marcus

  PREUSS Gabriele

  QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

  REDA Julia

  REINTKE Theresa

  REUL Herbert

  RODUST Ulrike

  SCHOLZ Helmut

  SCHULZ Martin

  SCHULZE Sven

  SCHUSTER Joachim

  SCHWAB Andreas

  SIMON Peter

  SIPPEL Birgit

  SOMMER Renate

  SONNEBORN Martin

  STARBATTY Joachim

  STEINRUCK Jutta

  von STORCH Beatrix

  THEURER Michael

  TREBESIUS Ulrike

  TRÜPEL Helga

  VERHEYEN Sabine

  VOIGT Udo

  VOSS Axel

  WEBER Manfred

  von WEIZSÄCKER Jakob

  WERNER Martina

  WESTPHAL Kerstin

  WIELAND Rainer

  WINKLER Hermann

  ZELLER Joachim

  ZIMMER Gabriele

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Εσθονία (6 βουλευτές)

  ANSIP Andrus*

  KALLAS Kaja

  KELAM Tunne

  LAURISTIN Marju

  PAET Urmas**

  TARAND Indrek

  TOOM Yana

  (*)    Η εντολή του κ. Andrus ANSIP έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

  (**)  Η επικύρωση ισχύει από 3ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Urmas PAET σε αντικατάσταση του κ. Andrus ANSIP.

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Ιρλανδία (11 βουλευτές)

  BOYLAN Lynn

  CARTY Matt

  CHILDERS Nessa

  CLUNE Deirdre

  CROWLEY Brian

  FLANAGAN Luke “Ming”

  HARKIN Marian

  HAYES Brian

  KELLY Seán

  McGUINNESS Mairead

  NÍ RIADA Liadh

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Ελλάδα (21 βουλευτές)

  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Νίκος

  ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ Κώστας

  ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ Γεώργιος

  ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Λάμπρος

  ΓΛΕΖΟΣ Εμμανούηλ

  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Γιώργος

  ΚΑΪΛΗ Εύα

  ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γεώργιος

  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης

  ΚΟΥΝΕΒΑ Κωνσταντίνα

  ΚΥΡΚΟΣ Μιλτιάδης

  ΚΥΡΤΣΟΣ Γεώργιος

  ΜΑΡΙΑΣ Νότης

  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

  ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δημήτριος

  ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σοφία

  ΣΠΥΡΑΚΗ Μαρία

  ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Ελευθέριος

  ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Ελισσάβετ

  ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ Θεόδωρος

  ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Ισπανία (54 βουλευτές)

  AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

  ALBIOL GUZMÁN Marina

  ARIAS CAÑETE Miguel*

  AYALA SENDER Inés

  AYUSO Pilar

  BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

  BILBAO BARANDICA Izaskun

  BLANCO LÓPEZ José

  CABEZÓN RUIZ Soledad

  CALVET CHAMBON Enrique**

  COUSO PERMUY Javier***

  del CASTILLO VERA Pilar

  de GRANDES PASCUAL Luis

  DÍAZ DE MERA GARCÍA

  CONSUEGRA Agustín

  ECHENIQUE ROBBA Pablo

  ESTARÀS FERRAGUT Rosa

  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

  FISAS AYXELÀ Santiago

  GAMBÚS Francesc

  GARCÍA PÉREZ Iratxe

  GARDIAZABAL RUBIAL Eider

  GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

  GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

  GONZÁLEZ PONS Esteban

  GUERRERO SALOM Enrique

  GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

  HERRANZ GARCÍA Esther

  IGLESIAS TURRIÓN Pablo

  ITURGAIZ Carlos*****

  JÁUREGUI ATONDO Ramón

  JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

  JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

  JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

  LOPE FONTAGNÉ Verónica

  LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

  LÓPEZ BERMEJO Paloma

  LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

  LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

  MARAGALL Ernest

  MATO ADROVER Gabriel

  MAURA BARANDIARÁN Fernando

  MEYER Willy*******

  MILLÁN MON Francisco José

  NART Javier

  RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

  SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

  SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

  SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

  SOSA WAGNER Francisco********

  TERRICABRAS Josep-Maria

  TREMOSA i BALCELLS Ramon

  URTASUN Ernest

  VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

  VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

  VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

  ZALBA BIDEGAIN Pablo

  (*)      Η εντολή του κ. Miguel ARIAS CAÑETE έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

  (**)     Η επικύρωση ισχύει από 20ής Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Enrique CALVET CHAMBON σε αντικατάσταση του κ. Francisco SOSA WAGNER.

  (***)   Η επικύρωση ισχύει από 15ης Ιουλίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Javier COUSO PERMUY σε αντικατάσταση του κ. Willy MEYER.

  (****) Η επικύρωση ισχύει από 11ης Σεπτεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής της κ. Tania GONZÁLEZ PEÑAS σε αντικατάσταση του κ. Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO.

  (*****)Η επικύρωση ισχύει από 6ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Carlos ITURGAIZ σε αντικατάσταση του κ. Miguel ARIAS CAÑETE.

  (******) Η εντολή του κ. Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO έληξε την 1η Αυγούστου 2014.

  (*******) Η εντολή του κ. Willy MEYER έληξε στις 10 Ιουλίου 2014.

  (********) Η εντολή του κ. Francisco SOSA WAGNER έληξε στις 20 Οκτωβρίου 2014.

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Γαλλία (74 βουλευτές)

  ALIOT Louis

  ALLIOT-MARIE Michèle

  ANDRIEU Eric

  ARNAUTU Marie-Christine

  ARTHUIS Jean

  BALAS Guillaume

  BAY Nicolas

  BERÈS Pervenche

  BERGERON Joëlle

  BILDE Dominique

  BOUTONNET Marie-Christine

  BOVÉ José

  BRIOIS Steeve

  CADEC Alain

  CAVADA Jean-Marie

  CHAUPRADE Aymeric

  DANJEAN Arnaud

  DANTIN Michel

  DATI Rachida

  DELAHAYE Angélique

  DELLI Karima

  DENANOT Jean-Paul

  de SARNEZ Marielle

  D'ORNANO Mireille

  DURAND Pascal

  FERRAND Edouard

  GODDYN SYLVIE

  GOLLNISCH Bruno

  GOULARD Sylvie

  GRIESBECK Nathalie

  GROSSETÊTE Françoise

  GUILLAUME Sylvie

  HORTEFEUX Brice

  JADOT Yannick

  JALKH Jean-François

  JOLY Eva

  JOULAUD Marc

  JUVIN Philippe

  LAMASSOURE Alain

  LAVRILLEUX Jérôme

  LEBRETON Gilles

  LE GRIP Constance

  LE HYARIC Patrick

  LE PEN Jean-Marie

  LE PEN Marine

  LOISEAU Philippe

  MANSCOUR Louis-Joseph

  MARTIN Dominique

  MARTIN Edouard

  MAUREL Emmanuel

  MÉLENCHON Jean-Luc

  MELIN Joelle

  MONOT Bernard

  MONTEL Sophie

  MORANO Nadine

  MORIN-CHARTIER Elisabeth

  MUSELIER Renaud

  OMARJEE Younous

  PARGNEAUX Gilles

  PEILLON Vincent

  PHILIPPOT Florian

  PONGA Maurice

  PROUST Franck

  REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

  RIQUET Dominique

  RIVASI Michèle

  ROCHEFORT Robert

  ROZIÈRE Virginie

  SAÏFI Tokia

  SANDER Anne

  SCHAFFHAUSER Jean-Luc

  THOMAS Isabelle

  TROSZCZYNSKI Mylène

  VERGIAT Marie-Christine

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Ιταλία (73 βουλευτές)

  ADINOLFI Isabella

  AFFRONTE Marco

  AGEA Laura

  AIUTO Daniela

  BEGHIN Tiziana

  BENIFEI Brando Maria

  BETTINI Goffredo Maria

  BIZZOTTO Mara

  BONAFÈ Simona

  BORGHEZIO Mario

  BORRELLI Davide

  BRESSO Mercedes

  BRIANO Renata

  BUONANNO Gianluca

  CAPUTO Nicola

  CASTALDO Fabio Massimo

  CESA Lorenzo

  CHINNICI Caterina

  CICU Salvatore

  CIRIO Alberto

  COFFERATI Sergio Gaetano

  COMI Lara

  CORRAO Ignazio

  COSTA Silvia

  COZZOLINO Andrea

  D'AMATO Rosa

  DANTI Nicola

  DE CASTRO Paolo

  DE MONTE Isabella

  DORFMANN Herbert

  EVI Eleonora

  FERRARA Laura

  FITTO Raffaele

  FONTANA Lorenzo*

  FORENZA Eleonora

  GARDINI Elisabetta

  GASBARRA Enrico

  GENTILE Elena

  GIUFFRIDA Michela

  GUALTIERI Roberto

  KYENGE Kashetu

  LA VIA Giovanni

  MALTESE Curzio

  MARTUSCIELLO Fulvio

  MATERA Barbara

  MOI Giulia

  MORETTI Alessandra

  MORGANO Luigi

  MOSCA Alessia Maria

  MUSSOLINI Alessandra

  PANZERI Pier Antonio

  PAOLUCCI Massimo

  PATRICIELLO Aldo

  PEDICINI Piernicola

  PICIERNO Giuseppina

  PITTELLA Gianni

  POGLIESE Salvatore Domenico

  SALINI Massimiliano

  SALVINI Matteo

  SASSOLI David-Maria

  SCHLEIN Elena Ethel

  SERNAGIOTTO Remo

  SORU Renato

  SPINELLI Barbara

  TAJANI Antonio

  TAMBURRANO Dario

  TOIA Patrizia

  TOSI Flavio**

  TOTI Giovanni

  VALLI Marco

  VIOTTI Daniele

  ZANNI Marco

  ZANONATO Flavio

  ZULLO Marco

  (*)    Η επικύρωση ισχύει από 11ης Ιουλίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Lorenzo FONTANA σε αντικατάσταση του κ. Flavio TOSI.

  (**)  Η εντολή του κ. Flavio TOSI έληξε στις 9 Ιουλίου 2014.

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Κύπρος (6 βουλευτές)

  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Λευτέρης *

  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Τάκης

  ΜΑΥΡΙΔΗΣ Κώστας

  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δημήτρης

  ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος**

  ΣΥΛΙΚΟΤΗΣ Νεοκλής

  ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Ελένη

  (*)    Η επικύρωση ισχύει από 3ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Λευτέρη ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ σε αντικατάσταση του κ. Χρήστου ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ.

  (**)  Η εντολή του κ. Χρήστου ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Λετονία (8 βουλευτές)

  DOMBROVSKIS Valdis*

  GRIGULE Iveta

  KALNIETE Sandra

  KARIŅŠ Krišjānis

  MAMIKINS Andrejs

  PABRIKS Artis

  VAIDERE Inese**

  ŽDANOKA Tatjana

  ZĪLE Roberts

  (*)    Η εντολή του κ. Valdis DOMBROVSKIS έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

  (**)  Η επικύρωση ισχύει από 1ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής της κ. Inese VAIDERE σε αντικατάσταση του κ. Valdis DOMBROVSKIS.

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Λιθουανία (11 βουλευτές)

  AUŠTREVIČIUS Petras

  BALČYTIS Zigmantas

  BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

  GUOGA Antanas

  LANDSBERGIS Gabrielius

  MAZURONIS Valentinas

  PAKSAS Rolandas

  ROPÉ Bronis

  SAUDARGAS Algirdas

  TOMAŠEVSKI Valdemar

  USPASKICH Viktor

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Λουξεμβούργο (6 βουλευτές)

  BACH Georges

  DELVAUX-STEHRES Mady

  ENGEL Frank

  GOERENS Charles

  REDING Viviane

  TURMES Claude

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Κροατία (11 βουλευτές)

  BORZAN Biljana

  JAKOVČIĆ Ivan

  MALETIĆ Ivana

  PETIR Marijana

  PICULA Tonino

  PLENKOVIĆ Andrej

  RADOŠ Jozo

  ŠKRLEC Davor

  STIER Davor Ivo

  ŠUICA Dubravka

  TOMAŠIĆ Ruža

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Ουγγαρία (21 βουλευτές)

  BALCZÓ Zoltán

  BOCSKOR Andrea

  DELI Andor

  DEUTSCH Tamás

  ERDŐS Norbert

  GÁL Kinga

  GÁLL-PELCZ Ildikó

  GYÜRK András

  HÖLVÉNYI György

  JÁVOR Benedek

  KÓSA Ádám

  KOVÁCS Béla

  MESZERICS Tamás

  MOLNÁR Csaba

  MORVAI Krisztina

  NIEDERMÜLLER Péter

  SCHÖPFLIN György

  SZÁJER József

  SZANYI Tibor Jenő

  TŐKÉS László

  UJHELYI István

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Μάλτα (6 βουλευτές)

  CASA David

  COMODINI CACHIA Therese

  DALLI Miriam

  METSOLA Roberta

  MIZZI Marlene

  SANT Alfred

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Ολλανδία (26 βουλευτές)

  van BAALEN Johannes Cornelis

  BELDER Bas

  van de CAMP Wim

  van DALEN Peter

  EICKHOUT Bas

  GERBRANDY Gerben-Jan

  de GRAAFF Marcel

  HAZEKAMP Antje Anna Helena

  HUITEMA Jan

  JANSEN Hans

  de JONG Cornelis

  JONGERIUS Agnes

  de LANGE Esther

  LENAERS Jeroen

  MAEIJER Vicky

  van MILTENBURG Matthijs

  MINEUR Anne-Marie

  van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

  van NISTELROOIJ Lambert

  PIRI Kati

  SARGENTINI Judith

  SCHAAKE Marietje

  SCHREIJER-PIERIK Annie

  STUGER Olaf

  TANG Paul

  in 't VELD Sophia

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Αυστρία (18 βουλευτές)

  BECKER Heinz K.

  FREUND Eugen

  KADENBACH Karin

  KAPPEL Barbara

  KARAS Othmar

  KÖSTINGER Elisabeth

  LEICHTFRIED Jörg

  LUNACEK Ulrike

  MAYER Georg

  MLINAR Angelika

  OBERMAYR Franz

  REGNER Evelyn

  REIMON Michel

  RÜBIG Paul

  SCHMIDT Claudia

  VANA Monika

  VILIMSKY Harald

  WEIDENHOLZER Josef

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Πολωνία (51 βουλευτές)

  BONI Michał

  BUZEK Jerzy

  CZARNECKI Ryszard

  DUDA Andrzej Sebastian

  FOTYGA Anna Elżbieta

  GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

  GIEREK Adam

  GOSIEWSKA Beata Barbara

  GRÓBARCZYK Marek Józef

  GRZYB Andrzej

  HETMAN Krzysztof

  HÜBNER Danuta Maria

  IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

  JACKIEWICZ Dawid Bohdan

  JAZŁOWIECKA Danuta

  JUREK Marek

  KALINOWSKI Jarosław

  KARSKI Karol Adam

  KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

  KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

  KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

  KUDRYCKA Barbara

  KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

  LEGUTKO Ryszard Antoni

  LEWANDOWSKI Janusz

  LIBERADZKI Bogusław

  ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

  ŁYBACKA Krystyna

  MARUSIK Michał

  OLBRYCHT Jan

  OŻÓG Stanisław

  PIECHA Bolesław Grzegorz

  PIOTROWSKI Mirosław

  PITERA Julia

  PLURA Marek Mirosław

  PORĘBA Tomasz Piotr

  ROSATI Dariusz

  SARYUSZ-WOLSKI Jacek

  SIEKIERSKI Czesław Adam

  SZEJNFELD Adam

  THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

  UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

  WAŁĘSA Jarosław Leszek

  WENTA Bogdan Brunon

  WIŚNIEWSKA Jadwiga

  WOJCIECHOWSKI Janusz

  ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

  ZEMKE Janusz Władysław

  ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

  ZWIEFKA Tadeusz

  ŻÓŁTEK Stanisław Józef

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Πορτογαλία (21 βουλευτές)

  ASSIS Francisco

  COELHO Carlos

  FARIA José Inácio

  FERNANDES José Manuel

  FERREIRA Elisa

  FERREIRA João

  GOMES Ana

  MARINHO E PINTO António

  MATIAS Marisa

  MELO Nuno

  MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

  RANGEL Paulo

  RIBEIRO Sofia

  RODRIGUES Liliana

  RODRIGUES Maria João

  RUAS Fernando

  SERRÃO SANTOS Ricardo

  SILVA PEREIRA Pedro

  VIEGAS Miguel

  ZORRINHO Carlos

  ZUBER Inês Cristina

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Ρουμανία (32 βουλευτές)

  BOŞTINARU Victor

  BUDA Daniel

  BUŞOI Cristian Silviu

  CREŢU Corina*

  CRISTEA Andi-Lucian

  DĂNCILĂ Vasilica Viorica

  DIACONU Mircea

  DRĂGHICI Damian

  FRUNZULICĂ Doru-Claudian

  GRAPINI Maria

  HELLVIG Eduard-Raul

  IVAN Cătălin Sorin

  MACOVEI Monica Luisa

  MĂNESCU Ramona Nicole

  MARINESCU Marian-Jean

  MOISĂ Ionel-Sorin

  MUREȘAN Siegfried Vasile

  NEGRESCU Victor

  NICA Dan

  NICOLAI Norica

  PAŞCU Ioan Mircea

  PAVEL Emilian **

  PREDA Cristian Dan

  REBEGA Constantin-Laurențiu

  SÂRBU Daciana Octavia

  SÓGOR Csaba

  STOLOJAN Theodor Dumitru

  TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

  TAPARDEL Ana-Claudia

  UNGUREANU Traian

  VĂLEAN Adina-Ioana

  WEBER Renate

  WINKLER Iuliu

  (*)    Η εντολή της κ. Corina CREȚU έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

  (**)  Η επικύρωση ισχύει από 1ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Emilian PAVEL σε αντικατάσταση της κ. Corina CREȚU.

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Σλοβενία (8 βουλευτές)

  BOGOVIČ Franc

  FAJON Tanja

  PETERLE Alojz

  ŠOLTES Igor

  ŠULIN Patricija

  TOMC Romana

  VAJGL Ivo

  ZVER Milan

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Σλοβακία (13 βουλευτές)

  CSÁKY Pál

  FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

  KUKAN Eduard

  MAŇKA Vladimír

  MIKOLÁŠIK Miroslav

  NAGY József

  SMOLKOVÁ Monika

  ŠKRIPEK Branislav

  ŠTEFANEC Ivan

  SULÍK Richard

  ZÁBORSKÁ Anna

  ZALA Boris

  ŽITŇANSKÁ Jana

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Φινλανδία (13 βουλευτές)

  HALLA-AHO Jussi

  HAUTALA Heidi

  JAAKONSAARI Liisa

  JÄÄTTEENMÄKI Anneli

  KUMPULA-NATRI Miapetra

  KYLLÖNEN Merja

  PIETIKÄINEN Sirpa

  REHN Olli

  SARVAMAA Petri

  TERHO Sampo

  TORVALDS Nils

  VÄYRYNEN Paavo

  VIRKKUNEN Henna

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Σουηδία (20 βουλευτές)

  ADAKTUSSON Lars

  ANDERSSON Max

  BJÖRK Malin

  CEBALLOS Bodil

  CORAZZA BILDT Anna Maria

  ENGSTRÖM Linnéa*

  ERIKSSON Peter

  FEDERLEY Fredrick

  FJELLNER Christofer

  GUTELAND Jytte

  HEDH Anna

  HÖKMARK Gunnar

  LÖVIN Isabella**

  LUDVIGSSON Olle

  LUNDGREN Peter

  NILSSON Jens

  PAULSEN Marit

  POST Soraya

  ULVSKOG Marita

  WIKSTRÖM Cecilia

  WINBERG Kristina

  (*)      Η επικύρωση ισχύει από 8ης Οκτωβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Linnéa ENGSTRÖM σε αντικατάσταση της κ. Isabella LÖVIN.

  (**)    Η εντολή της κ. Isabella LÖVIN έληξε την 3η Οκτωβρίου 2014.

  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

  (1η Ιουλίου 2014)

  Ηνωμένο Βασίλειο (73 βουλευτές)

  AGNEW John Stuart

  AKER Tim

  ANDERSON Lucy

  ANDERSON Martina

  ARNOTT Jonathan

  ASHWORTH Richard

  ATKINSON Janice

  BASHIR Amjad

  BATTEN Gerard

  BEARDER Catherine

  BOURS Louise

  BRADBOURN Philip*

  BRANNEN Paul

  CAMPBELL BANNERMAN David

  CARVER Jim

  COBURN David

  COLLINS Jane

  CORBETT Richard

  DANCE Seb

  (The Earl of) DARTMOUTH William

  DEVA Nirj

  DODDS Anneliese

  DODDS Diane

  DUNCAN Ian

  ETHERIDGE Bill

  EVANS Jill

  FARAGE Nigel

  FINCH Raymond

  FORD Vicky

  FOSTER Jacqueline

  FOX Ashley

  GILL Nathan

  GILL Neena

  GIRLING Julie

  GRIFFIN Theresa

  HANNAN Daniel

  HELMER Roger

  HONEYBALL Mary

  HOOKEM Mike

  HOWITT Richard

  HUDGHTON Ian

  JAMES Diane

  KAMALL Syed

  KARIM Sajjad

  KHAN Afzal

  KIRKHOPE Timothy

  KIRTON-DARLING Jude

  LAMBERT Jean

  LEWER Andrew

  McAVAN Linda

  McCLARKIN Emma

  McINTYRE Anthea

  MARTIN David

  MOODY Clare

  MORAES Claude

  NICHOLSON James

  NUTTALL Paul

  O'FLYNN Patrick

  PARKER Margot

  REID Julia

  SCOTT CATO Molly

  SEYMOUR Jill

  SIMON Sion

  SMITH Alyn

  STIHLER Catherine

  SWINBURNE Kay

  TANNOCK Charles

  TAYLOR Keith

  VAN ORDEN Geoffrey

  VAUGHAN Derek

  WARD Julie

  WILLMOTT Glenis

  WOOLFE Steven

  (*)       Η εντολή του κ. Philip BRADBOURN έληξε στις 21 Δεκεμβρίου 2014.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  1. Γενικά

  Σύμφωνα με το Παράρτημα VI τμήμα XVI σημείο 10 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είναι αρμόδια για τον έλεγχο της εντολής των βουλευτών. Η έκθεση αυτή αφορά τα αποτελέσματα της άμεσης εκλογής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διεξήχθη από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2014 και βασίζεται στην επίσημη ανακοίνωση από όλα τα κράτη μέλη του συνόλου των αποτελεσμάτων των εκλογών.

  2. Νομικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο της εντολής

  Ο έλεγχος της εντολής των νεοεκλεγέντων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπεται από την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία (όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου 2002/772/EΚ, Ευρατόμ της 25ης Ιουνίου και 23ης Σεπτεμβρίου 2002) και τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης του 1976, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει τις εντολές των βουλευτών του. Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν επίσημα ανακοινωθεί από τα κράτη μέλη και αποφασίζει επί των ενστάσεων που ενδέχεται να υποβληθούν βάσει των διατάξεων της ανωτέρω Πράξης, αποκλειομένων των εθνικών διατάξεων στις οποίες η Πράξη παραπέμπει. Το Δικαστήριο έχει διευκρινίσει ότι η χρήση της διατύπωσης «λαμβάνει υπόψη» στην Πράξη του 1976 πρέπει να ερμηνευθεί ως υποδηλώνουσα την πλήρη έλλειψη διακριτικής ευχέρειας εκ μέρους του Κοινοβουλίου στο ζήτημα αυτό[1].

  Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Πράξης, η θητεία των βουλευτών άρχισε με την έναρξη της πρώτης συνόδου του Κοινοβουλίου, η οποία διεξήχθη στις 1 Ιουλίου 2014 (όγδοη κοινοβουλευτική περίοδος).

  Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 4 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο προβαίνει αμέσως, με βάση την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του, στον έλεγχο της εντολής και αποφασίζει για το κύρος της εντολής εκάστου των νεοεκλεγέντων βουλευτών του, καθώς και επί των ενδεχομένων αμφισβητήσεων, οι οποίες προβάλλονται βάσει των διατάξεων της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, εξαιρουμένων των αμφισβητήσεων που απορρέουν από εθνικούς εκλογικούς νόμους. Η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής βασίζεται στην επίσημη ανακοίνωση από κάθε κράτος μέλος του συνόλου των εκλογικών αποτελεσμάτων, στην οποία αναγράφονται τα ονόματα των εκλεγέντων υποψηφίων, καθώς και των ενδεχομένων αντικαταστατών, με τη σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα των εκλογών.

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, και υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει έγγραφη δήλωση σχετικά με την απουσία αξιωμάτων ασυμβίβαστων προς την ιδιότητα του βουλευτή (βλέπε κατωτέρω), οι βουλευτές καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα.

  3. Ειδικά ζητήματα

  α) Δηλώσεις των βουλευτών

  Οι βουλευτές καλούνται να υποβάλουν μία γραπτή δήλωση σχετικά με την απουσία ασυμβίβαστων αξιωμάτων και μία γραπτή δήλωση σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντά τους, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί το κύρος της εντολής τους (άρθρο 3 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο).

  Συγκεκριμένα, οι βουλευτές, η εκλογή των οποίων έχει ανακοινωθεί στο Κοινοβούλιο, δηλώνουν γραπτώς, προτού καταλάβουν την έδρα τους στο Κοινοβούλιο, ότι δεν κατέχουν οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφοι 1 και 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976. Κατόπιν γενικών εκλογών, η δήλωση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί, εφόσον είναι δυνατόν, το αργότερο έξι ημέρες πριν από την σύνοδο για τη συγκρότηση του Κοινοβουλίου σε Σώμα (άρθρο 3, παράγραφος 2). Οι βουλευτές προβαίνουν επίσης σε γραπτή δήλωση των οικονομικών συμφερόντων τους, αποκαλύπτοντας, για λόγους διαφάνειας, πληροφορίες σχετικά με τις πηγές των εισοδημάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 και το Παράρτημα Ι του Κανονισμού. Οι εν λόγω δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται σε δύο διαφορετικά έντυπα, τα οποία παραδίδονται στους βουλευτές μετά την εκλογή τους. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του βουλευτή, ο οποίος ενεργεί με πλήρη συνείδηση και γνώση. Οι δηλώσεις αυτές των βουλευτών πρέπει συνεπώς να διακρίνονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ιδίως όσον αφορά το ποσό του εισοδήματός τους, το οποίο πρέπει πάντοτε να προσδιορίζεται σαφώς.

  Σύμφωνα με τις διαθέσιμες μέχρι σήμερα πληροφορίες, όλοι οι βουλευτές έχουν υπογράψει τη δήλωση σχετικά με την απουσία ασυμβίβαστου αξιωμάτων και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων.

  β) Διαφορές

  Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης του 1976, το Κοινοβούλιο αποφαίνεται επί όλων των διαφορών που ενδέχεται να ανακύψουν από τις διατάξεις της Πράξης αυτής, με εξαίρεση τις διαφορές που ανακύπτουν από τις εθνικές διατάξεις, στις οποίες αναφέρεται η Πράξη.

  Το Δικαστήριο έχει ορίσει ότι, από τη διατύπωση του άρθρου 12 προκύπτει σαφώς ότι το άρθρο αυτό δεν εκχωρεί στο Κοινοβούλιο αρμοδιότητα διευθέτησης των διαφορών που απορρέουν από το σύνολο του ενωσιακού δικαίου. Σύμφωνα με την σαφή διατύπωση του εν λόγω άρθρου, αυτό εφαρμόζεται μόνο στις «διαφορές οι οποίες θα μπορούσαν ... να ανακύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας πράξης»[2]. Τα παραδείγματα τέτοιου είδους διαφορών μπορούν να εκτείνονται από ενστάσεις όσον αφορά την εκλογή βουλευτών σε λίστα που προβλέπει εναλλάξ γυναίκες και άνδρες υποψηφίους, κατά παράβαση της αρχής της άμεσης και καθολικής ψηφοφορίας (άρθρο 1 παράγραφος 3 της Πράξης) έως ενστάσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ένα κράτος μέλος έχει ορίσει κατώτατο όριο για την κατανομή εδρών, κατά παράβαση του άρθρου 3 της Πράξης.

  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες έως σήμερα, δεν έχει ακόμη υποβληθεί κάποια ένσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, δεδομένου ότι διαφορές μπορούν να ανακύψουν ακόμα και σε μεταγενέστερο στάδιο, το άρθρο 3 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο προβλέπει τα εξής: «Το Κοινοβούλιο, στηριζόμενο σε έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποφαίνεται επί ενδεχομένων ενστάσεων σχετικά με το κύρος της εντολής οιουδήποτε βουλευτή του».

  γ) Στέρηση του εκλογικού δικαιώματος

  Φαίνεται ότι οι πολίτες ορισμένων κρατών μελών, που διαβιούν σε μια άλλη χώρα για ορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να απολέσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Αυτό συμβαίνει, σε διαφορετική έκταση, στην Κύπρο, τη Δανία, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν εκλογή και εκλογιμότητα είναι αλληλένδετα, αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

  Η στέρηση του εκλογικού δικαιώματος δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στις σύγχρονες κοινωνίες, στις οποίες μπορεί κανείς εύκολα να διατηρήσει δεσμούς με τη χώρα καταγωγής του ακόμη και από μεγάλη απόσταση.

  Κυρίως όμως η στέρηση του εκλογικού δικαιώματος δεν μπορεί να θεωρείται ως συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο για δύο τουλάχιστον λόγους. Πρώτον, ισοδυναμεί με επιβολή τιμωρίας στους πολίτες που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ και με στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο κράτος μέλος της διαμονής τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) ΣΛΕΕ. Δεύτερον, ακόμη και όταν εφαρμόζεται μόνο σε πολίτες που διαμένουν σε μια τρίτη χώρα – όπως στην περίπτωση της Κύπρου, της Δανίας και της Μάλτας – παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της εκλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι κατοχυρωμένη στο άρθρο 14 παράγραφος 3 ΣΕΕ και στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της Πράξης του 1976.

  Ο εισηγητής υποστηρίζει συνεπώς ότι η στέρηση του εκλογικού δικαιώματος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές εκλογές και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μην υπάρχει σε κάποιο κράτος μέλος η δυνατότητα αυτή[3].

  δ) Άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων

  Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β) ΣΛΕΕ, οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στις δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας τους, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. Τα εν λόγω δικαιώματα εξειδικεύονται στην οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, που θεσπίζει τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012).

  Σε ορισμένα κράτη μέλη, η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών υπόκειται σε ορισμένες διατυπώσεις, οι οποίες ενδέχεται να καθιστούν ιδιαιτέρως δυσχερή, αν όχι αδύνατη, τη συμμετοχή στις εκλογές. Για παράδειγμα, η εκλογική επιτροπή του ΗΒ επεσήμανε ότι πολλοί πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ που κατοικούν στη χώρα αυτή κατήγγειλαν το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές επειδή δεν είχαν τηρήσει τις απαραίτητες διατυπώσεις[4].

  Αυτό συνιστά μια σοβαρή φαλκίδευση του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ και η πολυπλοκότητα ή ακόμη η ασάφεια των διατυπώσεων καταχώρισης ενδέχεται επίσης να θίξει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο ΗΒ, για παράδειγμα, το Παράρτημα 1, άρθρο 9, των διατάξεων του 2004 σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του 2013 σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τροποποίηση) καθώς και από τις διατάξεις του 2009 σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τροποποίηση) – διαλαμβάνει ότι ένας υποψήφιος που είναι πολίτης της Ένωσης δεν ορίζεται νομότυπα ως μεμονωμένος υποψήφιος ή ως υποψήφιος σε μια λίστα καταχωρισμένου κόμματος εάν δεν πληρούνται ορισμένες ειδικές διατυπώσεις καταχώρισης. Οι διατυπώσεις αυτές δεν ισχύουν για τους πολίτες του ΗΒ, ούτε της Ιρλανδίας, της Μάλτας και της Κύπρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 άρθρο 10 των διατάξεων αυτών, ένα πρόσωπο δεν ορίζεται νομότυπα ως μεμονωμένος υποψήφιος εάν, κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, δεν έχει κατατεθεί από τον ίδιο ή για λογαριασμό του το ποσό των 5.000 λιρών στον εκλογικό επόπτη.

  Ο εισηγητής διερωτάται εάν οι διατυπώσεις καταχώρισης για τη συμμετοχή πολιτών άλλων κρατών της ΕΕ στις ευρωπαϊκές εκλογές – στο ΗΒ καθώς και σε κάθε άλλη χώρα στην οποία ενδέχεται να έχουν ανακύψει παρεμφερή προβλήματα – δεν μπορούν να απλοποιηθούν προκειμένου να ασκούνται αποτελεσματικότερα τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή καλείται, σε κάθε περίπτωση, να μεριμνήσει ώστε οι σχετικές πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη να είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο.

  • [1]  Bλέπε απόφαση στην υπόθεση Le Pen κατά Parliament, C-208/03, EU:C:2005:429, σκέψη 50· και απόφαση στην υπόθεση Italy και Donnici κατά Κοινοβουλίου, C-393/07 και C-9/08, EU:C:2009:275 σκέψη 55.
  • [2]  Βλέπε απόφαση στην υπόθεση Italy και Donnici κατά Κοινοβουλίου, C-393/07 και C-9/08, EU:C:2009:275 σκέψη 54.
  • [3]  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εστιάσει στο πρόβλημα σε συνάρτηση με τις εθνικές εκλογές: βλ. COM(2013) 269 τελικό, COM(2013) 270 τελικό, COM(2014) 33 και COM(2014) 391 τελικό.
  • [4]  Βλ. http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/169867/EP-and-local-elections-report-May-2014.pdf . Σύμφωνα με τις διατάξεις του 2001 για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εκλογικό δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης) (διάταξη αριθ. 6), αλλοδαποί κάτοικοι που επιθυμούν να ψηφίσουν στο ΗΒ για τις ευρωπαϊκές εκλογές πρέπει να συμπληρώσουν μία ξεχωριστή δήλωση ότι δεν θα ψηφίσουν στη χώρα καταγωγής τους. Μόνο όσοι συμπλήρωσαν τη δήλωση αυτή δικαιούντο να παραλάβουν ένα ψηφοδέλτιο. Ωστόσο, μολονότι είχαν δηλωθεί ότι θα ψηφίσουν στο ΗΒ, οι εν λόγω πολίτες της ΕΕ δεν συμπλήρωσαν επιτυχώς την απαραίτητη δήλωση και, για το λόγο αυτό, δεν τους επετράπη να ψηφίσουν στο τοπικό εκλογικό τους κατάστημα. Προφανώς, δεν είχαν ενημερωθεί ούτε ήταν σε θέση να πληροφορηθούν με άλλο τρόπο τις προβλεπόμενες διατυπώσεις. Μια ομάδα πολιτών, την οποία αφορούσε το πρόβλημα αυτό, υπέβαλε επίσης αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 (αναφορά αριθ. 1440/2014 [Christian Heitsch]).

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

  BE

  30.06.2014

  BG

  06.06.2014

  CZ

  25.06.2014

  DK

  26.06.2014

  DE

  24.06.2014

  EE

  18.06.2014

  IE

  03.06.2014

  GR

  26.06.2014

  ES

  24.06.2014

  15.09.2014

  FR

  12.06.2014

  30.06.2014

  IT

  18.06.2014

  01.07.2014

  14.07.2014

  CY

  03.06.2014

  LV

  03.06.2014

  LT

  12.06.2014

  LU

  14.06.2014

  HU

  05.06.2014

  MT

  28.06.2014

  NL

  05.06.2014

  18.06.2014

  26.06.2014

  AU

  18.06.2014

  PL

  27.05.2014

  PT

  12.06.2014

  RO

  11.06.2014

  SL

  20.06.2014

  SK

  05.06.2014

  24.06.2014

  FI

  30.05.2014

  25.06.2014

  SV

  02.06.2014

  UK

  30.05.2014

  HR

  09.06.2014

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  20.1.2015

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος, Емил Радев

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström, Ангел Джамбазки