SPRAWOZDANIE w sprawie weryfikacji mandatów

27.1.2015 - (2014/2165(REG))

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Pavel Svoboda

Procedura : 2014/2165(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0013/2015
Teksty złożone :
A8-0013/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie weryfikacji mandatów

(2014/2165(REG))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając akt z dnia 20 września 1976 r. dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich[1],

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego[2], w szczególności jej art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1,

–  uwzględniając dyrektywę Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami[3],

–  uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 lipca 2005 r. i z dnia 30 kwietnia 2009 r.[4],

–  uwzględniając art. 3, 4 i 11 Regulaminu oraz załącznik I do Regulaminu,

–  uwzględniając oficjalne komunikaty właściwych organów państw członkowskich w sprawie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0013/2015),

A.  mając na uwadze, że w art. 7 ust. 1 i 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. wyraźnie wymieniono stanowiska, których nie można łączyć z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego;

B.  mając na uwadze, że w świetle art. 11 Regulaminu i załącznika I do Regulaminu posłowie są zobowiązani do złożenia szczegółowych oświadczeń dotyczących ich działalności zawodowej oraz każdej innej funkcji lub działalności, z tytułu której otrzymują wynagrodzenie;

C.  mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie zgłosiły Parlamentowi nazwiska wybranych kandydatów, lecz niektóre spośród nich nie przekazały jeszcze (lub zrobiły to z opóźnieniem) list ewentualnych zastępców w kolejności ustalonej według wyników głosowania, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 4 Regulaminu;

D.  mając na uwadze, że w niektórych przypadkach państwa członkowskie częściowo zgłosiły wybranych kandydatów, a następnie przekazały dalsze szczegóły;

E.  mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich zgodnie z ustawodawstwem krajowym ma miejsce analiza zastrzeżeń dotyczących ważności wyboru niektórych posłów do Parlamentu Europejskiego i że procedury te mogą doprowadzić do anulowania wyboru tych posłów;

F.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 12 aktu z dnia 20 września 1976 r. Parlament ma obowiązek rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących ważności mandatu swoich członków jedynie w sytuacji, gdy spory te dotyczą naruszeń postanowień wyżej wymienionego aktu, nie zaś w przypadku naruszeń krajowych przepisów wyborczych, do których akt ten się odnosi;

G.  mając na uwadze, że w celu weryfikacji mandatów zgodnie z art. 12 aktu z 1976 r. Parlament musi odnotować wyniki wyborów ogłoszone urzędowo przez właściwe organy państw członkowskich, bez możliwości podejmowania decyzji w tej sprawie; mając jednak na uwadze, że przepis ten nie zabrania Parlamentowi zgłaszania w stosownych przypadkach ewentualnych niezgodności między krajowym prawem wyborczym, na którym opierają się te wyniki, a prawem UE;

H.  mając na uwadze, że obywatele niektórych państw członkowskich, którzy od pewnego czasu mieszkają za granicą, mogą zostać pozbawieni prawa głosowania w państwie członkowskim pochodzenia; mając na uwadze, że w niektórych przypadkach mogą oni w rezultacie zostać również pozbawieni prawa do kandydowania;

I.  mając na uwadze, że Komisja Wyborcza Zjednoczonego Królestwa podała, iż część obywateli innych państw członkowskich mających miejsce zamieszkania na terenie Zjednoczonego Królestwa nie mogła głosować podczas ostatnich wyborów europejskich;

1.  stwierdza ważność mandatu posłów do Parlamentu Europejskiego wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji, o których wyborze poinformowały właściwe organy krajowe i którzy złożyli pisemne oświadczenia wymagane na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. oraz załącznika I do Regulaminu, z zastrzeżeniem ewentualnych decyzji właściwych organów państw członkowskich podważających wyniki wyborów;

2.  ponawia wniosek do właściwych organów krajowych o pilne przekazanie Parlamentowi Europejskiemu oprócz wszystkich nazwisk wybranych kandydatów także nazwisk ich ewentualnych zastępców w kolejności ustalonej według wyników głosowania;

3.  wzywa właściwe organy państw członkowskich do niezwłocznego rozstrzygnięcia sporów wyborczych, które do nich wpłynęły, i do powiadomienia Parlamentu o wyniku;

4.  uważa, że pozbawianie prawa wyborczego jest równoznaczne z karaniem obywateli korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium UE (art. 20 ust. 2 lit. a) TFUE), z odbieraniem im prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim miejsca zamieszkania (art. 20 ust. 2 lit. b) TFUE) oraz z naruszeniem zasady powszechnych wyborów bezpośrednich (art. 14 ust. 3 TUE i art. 1 ust. 3 aktu z 1976 r.); uznaje, że pod żadnym pozorem w wyborach europejskich nie można stosować pozbawiania prawa wyborczego, i wzywa Komisję do zapewnienia, aby żadne państwo członkowskie nie dopuszczało takiej możliwości;

5.  wzywa państwa członkowskie, aby zapewniły uproszczenie formalności rejestrowych związanych z uczestnictwem w wyborach europejskich obywateli innych państw członkowskich, zarówno w charakterze wyborców, jak i kandydatów, w szczególności poprzez zniesienie niepotrzebnych barier administracyjnych z myślą o skuteczności praw wynikających z art. 20 ust. 2 lit. a) i b) TFUE; wzywa Komisję do zapewnienia, aby praktyki stosowane przez państwa członkowskie były zgodne z prawem UE;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Komisji, a także właściwym organom krajowym i parlamentom państw członkowskich.

  • [1]  Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5.
  • [2]  Dz.U. L 262 z 7.10.2005, s. 1.
  • [3]  Dz.U. L 329 z 30.12.1993, s. 34.
  • [4]  Wyrok w sprawie Le Pen przeciwko Parlamentowi, C-208/03, EU:C:2005:429 i wyrok w sprawie Włochy i Donnici przeciwko Parlamentowi, C-393/07 oraz C-9/08, EU:C:2009:275.

ZAŁĄCZNIK: Lista posłów do Parlamentu Europejskiego, których mandat zostaje uznany za ważny

(1 lipca 2014 r.)

Belgia (21 posłów)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander*

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie**

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne***

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom****

VAN OVERTVELDT Johan*****

VERHOFSTADT Guy

(*)  Mandat ważny od dnia 14 października 2014 r., czyli od dnia powiadomienia przez

właściwy organ krajowy o wyborze posła Sandera LOONESA na miejsce

posła Johana VAN OVERTVELDTA.

(**)    Mandat posłanki Annemie NEYTS-UYTTEBROECK wygasł z dniem 1 stycznia 2015 r.

(***)    Mandat posłanki Marianne THYSSEN wygasł z dniem 1 listopada 2014 r.

(****)  Mandat ważny od dnia 6 listopada 2014 r., czyli od dnia powiadomienia przez właściwy organ krajowy o wyborze posła Toma VANDENKENDELAEREGO na miejsce posłanki Marianne THYSSEN.

(*****) Mandat posła Johana VAN OVERTVELDTA wygasł z dniem 11 października 2014 r.

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Bułgaria (17 posłów)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey **

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*)  Mandat posła Tomislava DONCHEVA wygasł z dniem 7 listopada 2014 r.

(**)  Mandat ważny od dnia 24 listopada 2014 r., czyli od dnia powiadomienia przez właściwy organ krajowy o wyborze posła Andrey’a NOVAKOVA na miejsce posła Tomislava DONCHEVA.

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Republika Czeska (21 posłów)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Dania (13 posłów)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Niemcy (96 posłów)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Estonia (6 posłów)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*)  Mandat posła Andrusa ANSIPA wygasł z dniem 1 listopada 2014 r.

(**)  Mandat ważny od dnia 3 listopada 2014 r., czyli od dnia powiadomienia przez właściwy organ krajowy o wyborze posła Urmasa PAETA na miejsce posła Andrusa ANSIPA.

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Irlandia (11 posłów)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Grecja (21 posłów)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Hiszpania (54 posłów)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*)    Mandat posła Miguela ARIASA CAÑETEGO wygasł z dniem 1 listopada 2014 r.

(**)  Mandat ważny od dnia 20 listopada 2014 r., czyli od dnia powiadomienia przez właściwy organ krajowy o wyborze posła Enrique CALVETA CHAMBONA na miejsce posła Francisca SOSY WAGNERA.

(***)  Mandat ważny od dnia 15 lipca 2014 r., czyli od dnia powiadomienia przez właściwy organ krajowy o wyborze posła Javiera COUSA PERMUYA na miejsce posła Willy'ego MEYERA.

(****)  Mandat ważny od dnia 11 września 2014 r., czyli od dnia powiadomienia przez właściwy organ krajowy o wyborze posłanki Tani GONZÁLEZ PEÑAS na miejsce posła Carlosa JIMÉNEZA VILLAREJO.

(*****) Mandat ważny od dnia 6 listopada 2014 r., czyli od dnia powiadomienia przez właściwy organ krajowy o wyborze posła Carlosa ITURGAIZA na miejsce posła Miguela ARIASA CAÑETEGO.

(******) Mandat posła Carlosa JIMÉNEZA VILLAREJO wygasł z dniem 1 sierpnia 2014 r.

(*******) Mandat posła Willy'ego MEYERA wygasł z dniem 10 lipca 2014 r.

(********) Mandat posła Francisca SOSY WAGNERA wygasł z dniem 20 października 2014 r.

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Francja (74 posłów)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Włochy (73 posłów)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio**

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*)  Mandat ważny od dnia 11 lipca 2014 r., czyli od dnia powiadomienia przez właściwy organ krajowy o wyborze posła Lorenza FONTANY na miejsce posła Flavia TOSIEGO.

(**)  Mandat posła Flavia TOSIEGO wygasł z dniem 9 lipca 2014 r.

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Cypr (6 posłów)

CHRISTOFOROU Lefteris *

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*)  Mandat ważny od dnia 3 listopada 2014 r., czyli od dnia powiadomienia przez właściwy organ krajowy o wyborze posła Lefterisa CHRISTOFOROUA na miejsce posła Christosa STYLIANIDESA.

(**)  Mandat posła Christosa STYLIANIDESA wygasł z dniem 1 listopada 2014 r.

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Łotwa (8 posłów)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*)  Mandat posła Valdisa DOMBROVSKISA wygasł z dniem 1 listopada 2014 r.

(**)  Mandat ważny od dnia 1 listopada 2014 r., czyli od dnia powiadomienia przez właściwy organ krajowy o wyborze posłanki Inese VAIDERE na miejsce posła Valdisa DOMBROVSKISA.

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Litwa (11 posłów)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Luksemburg (6 posłów)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Chorwacja (11 posłów)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Węgry (21 posłów)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Malta (6 posłów)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Holandia (26 posłów)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Austria (18 posłów)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Polska (51 posłów)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Portugalia (21 posłów)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Rumunia (32 posłów)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian **

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*)  Mandat posłanki Coriny CREȚU wygasł z dniem 1 listopada 2014 r.

(**)  Mandat ważny od dnia 1 listopada 2014 r., czyli od dnia powiadomienia przez właściwy organ krajowy o wyborze posła Emiliana PAVELA na miejsce posłanki Coriny CREŢU.

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Słowenia (8 posłów)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Słowacja (13 posłów)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Finlandia (13 posłów)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Szwecja (20 posłów)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*)    Mandat ważny od dnia 8 października 2014 r., czyli od dnia powiadomienia przez właściwy organ krajowy o wyborze posłanki Linnéi ENGSTRÖM na miejsce posłanki Isabelli LÖVIN.

(**)    Mandat posłanki Isabelli LÖVIN wygasł z dniem 3 października 2014 r.

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(1 lipca 2014 r.)

Zjednoczone Królestwo (73 posłów)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(hrabia) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*)  Mandat posła Philipa BRADBOURNA wygasł z dniem 21 grudnia 2014 r.

UZASADNIENIE

1. Uwagi ogólne

Zgodnie z sekcją XVI art. 10 załącznika VI do Regulaminu za weryfikację mandatów poselskich odpowiedzialna jest Komisja Prawna. Niniejsze sprawozdanie dotyczy wyników wyborów bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się między 22 a 25 maja 2014 r., i opiera się na oficjalnych komunikatach wszystkich państw członkowskich w sprawie pełnych wyników wyborów.

2. Ramy prawne regulujące weryfikację mandatów

Weryfikację mandatów nowo wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego reguluje Akt z dnia 20 września 1976 r. dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (zmieniony decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 r.) oraz Regulamin Parlamentu.

W szczególności zgodnie z art. 12 aktu z 1976 r. Parlament Europejski weryfikuje mandaty posłów do PE. W tym celu odnotowuje wyniki ogłoszone oficjalnie przez państwa członkowskie i rozstrzyga spory, jakie mogą wyniknąć na tle postanowień aktu, inne niż wynikające z przepisów krajowych, do których akt ten się odnosi. Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, że zastosowanie wyrażenia „odnotowuje” w kontekście aktu z 1976 r. należy interpretować jako wskazujące na całkowity brak możliwości podejmowania przez Parlament decyzji w tej sprawie[1].

Zgodnie z art. 5 aktu kadencja posłów rozpoczęła się wraz z otwarciem pierwszego posiedzenia Parlamentu, które miało miejsce dnia 1 lipca 2014 r. (ósma kadencja).

Zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 Regulaminu Parlament, na podstawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, przystępuje niezwłocznie do weryfikacji mandatów i stwierdza ważność mandatu każdego z nowo wybranych posłów, a także rozstrzyga ewentualne spory zgłoszone mu zgodnie z postanowieniami aktu z dnia 20 września 1976 r., z wyjątkiem sporów opartych na krajowych ordynacjach wyborczych. Sprawozdanie komisji przedmiotowo właściwej opiera się na oficjalnym komunikacie każdego państwa członkowskiego w sprawie pełnych wyników wyborów, zawierającym nazwiska wybranych kandydatów oraz nazwiska ich ewentualnych zastępców w kolejności ustalonej według wyników głosowania.

Należy zauważyć, że – zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit pierwszy Regulaminu – do czasu zweryfikowania mandatu posła lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu oraz pod warunkiem uprzedniego podpisania przez posła oświadczenia stwierdzającego, że nie zajmuje on żadnego stanowiska niepołączalnego z wykonywaniem mandatu posła do PE (zob. poniżej), poseł bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw.

3. Kwestie szczegółowe

a) Oświadczenia posłów

Posłowie są zobowiązani do podpisania pisemnego oświadczenia w sprawie niezajmowania żadnego stanowiska niepołączalnego z wykonywaniem mandatu posła do PE oraz pisemnego oświadczenia majątkowego. W przypadku braku tych oświadczeń ważność mandatu posła nie może zostać potwierdzona (art. 3 ust. 4 akapit drugi Regulaminu).

W szczególności posłowie, o których wyborze Parlament został poinformowany, przed objęciem mandatu parlamentarnego składają pisemne oświadczenie, w którym stwierdzają, że nie zajmują żadnego stanowiska niepołączalnego z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. Oświadczenie takie jest sporządzane po wyborach powszechnych, w miarę możliwości nie później niż sześć dni przed inauguracyjnym posiedzeniem Parlamentu (art. 3 ust. 2 Regulaminu). Posłowie składają ponadto pisemne oświadczenie majątkowe, dla celów przejrzystości ujawniając informacje na temat źródeł utrzymania, zgodnie z art. 9 i załącznikiem I do Regulaminu. Oświadczenia te należy złożyć na dwóch oddzielnych formularzach, przekazanych posłom po wyborach. Wyłączną odpowiedzialność za złożenie oświadczeń ponosi poseł, który sporządza je zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. W związku z tym posłowie powinni być jak najbardziej precyzyjni, w szczególności przy podawaniu wysokości swoich dochodów, która zawsze powinna zostać jasno określona.

Zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami wszyscy posłowie podpisali oświadczenie w sprawie niezajmowania żadnego stanowiska niepołączalnego z wykonywaniem mandatu posła do PE oraz oświadczenie majątkowe.

b) Spory

Zgodnie z art. 12 aktu z 1976 r. Parlament rozstrzyga wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle postanowień tego aktu, inne niż wynikające z przepisów krajowych, do których akt ten się odnosi.

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że z samej treści art. 12 jasno wynika, iż artykuł ten nie daje Parlamentowi uprawnień do rozstrzygania sporów wynikających z prawa unijnego jako całości. Zgodnie z jasnym sformułowaniem tego artykułu odnosi się on jedynie do „sporów, jakie mogą wyniknąć na tle postanowień niniejszego aktu”[2]. Przykłady takich sporów obejmują zastrzeżenia co do wyboru posłów z listy, na której zastosowano zasadę umieszczania na przemian kandydatek i kandydatów, co miałoby stanowić naruszenie zasady powszechności wyborów bezpośrednich (art. 1 ust. 3 aktu), lub zastrzeżenia co do sposobu ustanowienia progu minimalnego w rozdziale mandatów, co miałoby stanowić naruszenie art. 3 aktu.

Zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami Parlamentowi Europejskiemu nie zgłoszono żadnych sporów. Biorąc jednak pod uwagę, że spory mogą pojawić się nawet na późniejszym etapie, należy pamiętać, że art. 3 ust. 4 akapit trzeci Regulaminu stanowi, iż na podstawie sprawozdania właściwej komisji „Parlament może (...) rozstrzygać w dowolnym momencie w sprawie sporów dotyczących ważności mandatu posła”.

c) Pozbawienie prawa wyborczego

Wszystko wskazuje na to, że obywatele niektórych państw członkowskich, którzy od pewnego czasu mieszkają za granicą, mogą zostać pozbawieni prawa głosowania w państwie członkowskim pochodzenia. Sytuacja taka – choć w różnym stopniu – ma miejsce na Cyprze, w Danii i Irlandii, na Malcie i w Zjednoczonym Królestwie. W przypadkach, gdzie kryteria, jakie musi spełniać kandydat, obejmują prawo do głosowania, obywatele mogą również zostać tym samym pozbawieni prawa do kandydowania.

Trudno znaleźć uzasadnienie dla mechanizmu pozbawiania prawa wyborczego we współczesnym świecie, w którym w łatwy sposób można utrzymywać kontakty z krajem ojczystym nawet z większych odległości.

Co najważniejsze, pozbawianie prawa wyborczego należy uznać za niezgodne z prawem UE przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to równoznaczne z karaniem obywateli korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium UE (art. 20 ust. 2 lit. a) TFUE) oraz z odbieraniem im prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim miejsca zamieszkania (art. 20 ust. 2 lit. b) TFUE). Po drugie, jest to wyraźne naruszenie zasady wyboru Parlamentu w wyborach powszechnych zapisanej w art. 14 ust. 3 TUE oraz w art. 1 ust. 3 aktu z 1976 r., nawet jeśli dotyczy to wyłącznie obywateli mających miejsce zamieszkania w państwie trzecim, jak w przypadku Cypru, Danii i Malty.

Sprawozdawca uważa zatem, że w żadnym wypadku w wyborach europejskich nie można stosować pozbawiania prawa wyborczego, i wzywa Komisję do zapewnienia, aby żadne państwo członkowskie nie dopuszczało takiej możliwości[3].

d) Wykonywanie praw wyborczych

Zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. b) TFUE obywatele UE mają prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych w państwie członkowskim miejsca zamieszkania na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa. Prawa te zostały doprecyzowane w dyrektywie Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (zmienionej dyrektywą Rady 2013/1/UE z dnia 20 grudnia 2012 r.).

W niektórych państwach członkowskich wykonywanie tych praw podlega pewnym formalnościom, w wyniku których uczestnictwo w wyborach może zostać znacznie utrudnione, a nawet uniemożliwione. Komisja Wyborcza Zjednoczonego Królestwa podała na przykład, że niektórzy obywatele innych państw członkowskich mający miejsce zamieszkania na terenie kraju skarżyli się, iż nie mogli głosować w ostatnich wyborach europejskich, ponieważ nie dopełnili niezbędnych formalności[4].

Jeżeli jest to poważne ograniczenie prawa przysługującego obywatelom UE, skomplikowane lub wręcz rozbieżne formalności rejestrowe mogą mieć również wpływ na prawo do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dla przykładu, w Zjednoczonym Królestwie art. 9 załącznika 1 do przepisów w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2004 r. – zmienionych przez przepisy (zmieniające) w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2013 r., jak również przepisy (zmieniające) w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2009 r. – stanowi, że kandydat będący obywatelem Unii nie może być należycie zgłoszony jako kandydat niezależny ani jako kandydat z listy zarejestrowanej partii, jeżeli nie zostaną spełnione określone formalności rejestrowe. Formalności te nie obejmują obywateli Zjednoczonego Królestwa ani obywateli Irlandii, Malty czy Cypru. Co więcej, zgodnie z art. 10 załącznika 1 do tych samych przepisów dana osoba nie może być należycie zgłoszona jako kandydat niezależny, jeśli nie wpłaci mężowi zaufania kaucji w wysokości 5000 GBP w miejscu i terminie wyznaczonym na dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych lub jeśli kaucja ta nie zostanie wpłacona w jej imieniu.

Sprawozdawca zastanawia się, czy formalności rejestrowe związane z uczestnictwem obywateli innych państw członkowskich UE w wyborach europejskich – zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i innych państwach, gdzie mogły pojawić się takie problemy – nie mogą zostać uproszczone w celu umożliwienia skuteczniejszego wykonywania praw, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. a) i b) TFUE. W każdym razie wzywa się Komisję do zapewnienia, aby odpowiednie praktyki stosowane przez państwa członkowskie były zgodne z prawem UE.

  • [1]  Zob. wyrok w sprawie Le Pen przeciwko Parlamentowi, C-208/03, EU:C:2005:429, pkt 50, i wyrok w sprawie Włochy i Donnici przeciwko Parlamentowi, C-393/07 oraz C-9/08, EU:C:2009:275, pkt 55.
  • [2] 
  • [3]  Komisja Europejska zwróciła już uwagę na ten problem w związku z wyborami krajowymi: zob. COM(2013) 269 final, COM(2013) 270 final, COM(2014) 33 oraz C(2014) 391 final.
  • [4]  Zob. http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/169867/EP-and-local-elections-report-May-2014.pdf . Zgodnie z przepisami w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego (prawa wyborczego obywateli Unii) z 2001 r. (art. 6) osoby spoza Zjednoczonego Królestwa mające miejsce zamieszkania na jego terytorium, które chcą głosować w wyborach europejskich w Zjednoczonym Królestwie, muszą wypełnić oddzielne oświadczenie, w którym zobowiązują się, że nie będą głosowały w swoim państwie pochodzenia. Jedynie osoby, które wypełniły takie oświadczenie, są uprawnione do otrzymania karty do głosowania. Jednak pomimo tego, że obywatele UE, o których mowa, byli zarejestrowani do głosowania w Zjednoczonym Królestwie, nie mogli oddać głosu w miejscowych lokalach wyborczych, gdyż nie wypełnili poprawnie wymaganego oświadczenia. Prawdopodobnie nie zostali oni poinformowani o takim wymogu ani nie mieli sposobności dowiedzenia się w inny sposób o obowiązujących formalnościach. Grupa obywateli, których dotyczy ten problem, złożyła również petycję do Parlamentu Europejskiego i petycja ta została przekazana komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu (petycja nr 1440/2014 [Christian Heitsch]).

KOMUNIKATY POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

BE

30.06.2014

BG

06.06.2014

CZ

25.06.2014

DK

26.06.2014

DE

24.06.2014

EE

18.06.2014

IE

03.06.2014

GR

26.06.2014

ES

24.06.2014

15.09.2014

FR

12.06.2014

30.06.2014

IT

18.06.2014

01.07.2014

14.07.2014

CY

03.06.2014

LV

03.06.2014

LT

12.06.2014

LU

14.06.2014

HU

05.06.2014

MT

28.06.2014

NL

05.06.2014

18.06.2014

26.06.2014

AU

18.06.2014

PL

27.05.2014

PT

12.06.2014

RO

11.06.2014

SL

20.06.2014

SK

05.06.2014

24.06.2014

FI

30.05.2014

25.06.2014

SV

02.06.2014

UK

30.05.2014

HR

09.06.2014

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

20.1.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström