Процедура : 2014/0168(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0014/2015

Внесени текстове :

A8-0014/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/03/2015 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0053

ДОКЛАД     ***I
PDF 754kWORD 91k
28.1.2015
PE 541.635v02-00 A8-0014/2015

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общия режим за внос от някои трети страни (преработка)

(COM(2014)0323 – C8‑0014/2014 – 2014/0168(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Ярослав Валенса

(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общия режим за внос от някои трети страни (преработка)

(COM(2014)0323 – C8‑0014/2014 – 2014/0168(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0323),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0014/2014),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 10 декември 2014 г.(1),

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–       като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 13 ноември 2014 г. до комисията по международна търговия съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

–       като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0014/2015),

A.     като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове без промяна по същество;

1.      приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, като взема предвид препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

Все още непубликуванo в Официален вестник.

(2)

ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията се отнася до кодификация и преработка на Регламент (ЕО) № 625/2009 относно общия режим за внос от някои трети страни.

След влизането в сила на Договора от Лисабон беше извършено привеждане в съответствие с цел да се гарантира, че предишните процедури по комитология и ad hoc вземане на решения в областта на търговската политика са приведени в съответствие с режима на делегираните актове и актовете за изпълнение. Това беше направено чрез Общ акт за търговията I (актове за изпълнение) и Общ акт за търговията II (делегирани актове), които измениха редица регламенти в областта на търговията, включително Регламент (ЕО) № 625/2009 от 7 юли 2009 г. относно общия режим за внос от някои трети страни.

По време на привеждането в съответствие Комисията установи някои грешки, които трябва да бъдат коригирани. За да се включат някои изменения по същество, беше счетено, че кодификацията трябва да се превърне в преработка. Що се отнася до съдържанието на тези предложения, те до голяма степен представляват технически корекции. Освен това, както беше договорено в рамките на Общ акт за търговията I, някои решения в този регламент ще се вземат въз основа на консултативната процедура, а други – въз основа на процедурата по разглеждане, като това е отразено в текста.

Що се отнася до обхвата на предложението, то определя надзорните и предпазните инструменти, които могат да се прилагат за вноса на продукти, включително въглища и стомана, като се изключват текстилните продукти, които са предмет на отделен регламент. Регламентът се прилага само за ограничен брой страни, а именно Азербайджан, Беларус, Казахстан, Северна Корея, Туркменистан и Узбекистан. Предпазният инструмент на практика се използва рядко, а що се отнася до надзора, последната надзорна мярка се е прилагала по отношение на продуктите от стомана, като срокът ѝ на действие е изтекъл на 31 декември 2012 г.

Що се отнася до обхвата на преработката, основната промяна касае актуализирането на приложението с цел изваждане на страните, които вече са станали членки на Световната търговска организация, т.е. Армения, Русия, Таджикистан и Виетнам.

Съгласно тези съображения и въз основа на положителното становище на комисията по правни въпроси, докладчикът препоръчва приемането на настоящото предложение на Комисията без никакви изменения.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Ref. D(2014)54273

Бернд Ланге

Председател, комисия по международна търговия

ASP 12G205

Брюксел

Относно: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общия режим за внос от някои трети страни (преработка)

                  (COM(2014)0323 – C8‑0014/2014 – 2014/0168(COD))

Уважаеми г-н председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 169 и 170, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 58, следва да уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.“

След становището на Правната служба, чиито представители участваха в заседанията на консултативната група, която разглежда предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени, различни от вече съществуващите в предложението, и че по отношение на кодифицирането на непроменените разпоредби от предишните актове с посочените промени, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание от 11 ноември 2014 г. комисията по правни въпроси, с 19 гласа „за“ и двама „въздържали се“(1), препоръчва комисията по международна търговия, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Становище на консултативната група.

(1)

Присъстваха следните членове на ЕП: Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Даниел Буда, Костас Хрисогонос, Серджо Гаетано Коферати, Терез Комодини Какиа, Мади Делво, Паскал Дюран, Ангел Джамбазки, Роса Естарас Ферагут, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Хейди Хаутала, Дитмар Кьостер, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, Емил Радев, Евелин Регнер, Виржини Розиер, Хелга Стивънс, Павел Свобода, Аксел Фос и Тадеуш Звефка.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 18 септември 2014 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общия режим за внос от някои трети страни (преработка)

COM(2014) 323 final от 28.5.2014 г. – 2014/0168(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 10 юли 2014 г. за разглеждането, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на заседанието(1), след като разгледа предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за преработка на Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. относно общия режим за внос от някои трети страни, консултативната група заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива. Консултативната група констатира също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР                                Х. ЛЕГАЛ                            Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт                       Генерален директор

(1)

              Консултативната група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Oбщ режим за внос от някои трети страни (преработен текст)

Позовавания

COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.5.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

15.9.2014

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

15.9.2014

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

3.9.2014

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jarosław Wałęsa

3.9.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Дата на приемане

22.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Дата на внасяне

28.1.2015

Правна информация - Политика за поверителност