Διαδικασία : 2014/0168(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0014/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0014/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0053

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 736kWORD 95k
28.1.2015
PE 541.635v02-00 A8-0014/2015

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές από ορισμένες τρίτες χώρες (αναδιατύπωση)

(COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Jarosław Wałęsa

(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές από ορισμένες τρίτες χώρες (αναδιατύπωση)

(COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0323),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0014/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014(1),

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–       έχοντας υπόψη την από 13 Νοεμβρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0014/2015),

Α.     εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.      εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά την κωδικοποίηση και αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 625/2009 για το κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες.

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας έγινε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προηγούμενες διαδικασίες επιτροπολογίας και ad hoc λήψης αποφάσεων στο πεδίο της εμπορικής πολιτικής έχουν ευθυγραμμιστεί με το νέο καθεστώς κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων.  Αυτό έγινε με τις δέσμες μέτρων Omnibus I (εκτελεστικές πράξεις) και Omnibus ΙΙ (κατ' εξουσιοδότηση πράξεις), που τροποποίησαν μια σειρά κανονισμών στο πεδίο του εμπορίου, μεταξύ των οποίων και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 625/2009 της 7ης Ιουλίου 2009, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες.

Στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή εντόπισε ορισμένα λάθη που έπρεπε να διορθωθούν. Για να ενσωματωθούν όμως ορισμένες ουσιώδεις τροποποιήσεις, κρίθηκε απαραίτητο η κωδικοποίηση να μετατραπεί σε αναδιατύπωση. Όσον αφορά το περιεχόμενο των προτάσεων αυτών, πρόκειται κυρίως για τεχνικές διορθώσεις. Ακόμη, όπως συμφωνήθηκε με την Omnibus I, ορισμένες αποφάσεις στον κανονισμό αυτόν θα ληφθούν στη βάση της συμβουλευτικής διαδικασίας, ενώ άλλες στη βάση της διαδικασίας εξέτασης, πράγμα που αντικατοπτρίζεται στο κείμενο.

Όσον αφορά το πεδίο της πρότασης, ορίζονται μέσα διασφάλισης και μέσα εποπτείας, τα οποία μπορούν να εφαρμόζονται στις εισαγωγές προϊόντων, μεταξύ των οποίων ο χάλυβας και ο άνθρακας, αλλά από τα οποία εξαιρούνται τα κλωστοϋφαντουργικά, που αποτελούν αντικείμενο άλλου κανονισμού. Ο κανονισμός ισχύει για έναν περιορισμένο αριθμό χωρών, δηλαδή το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, το Καζακστάν, τη Βόρεια Κορέα, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν. Το μέσο διασφάλισης σπάνια χρησιμοποιείται στην πράξη και, όσον αφορά την εποπτεία, το τελευταίο μέτρο εποπτείας ίσχυσε για τα προϊόντα χάλυβα και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Σε σχέση με το τι αλλάζει η αναδιατύπωση, η κύρια αλλαγή αφορά την ενημέρωση του παραρτήματος, ώστε να διαγραφούν χώρες που έγιναν στο μεταξύ μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, δηλαδή η Αρμενία, το Βιετνάμ, η Ρωσία και το Τατζικιστάν.

Μετά από τις σκέψεις αυτές και στη βάση της θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, ο εισηγητής συνιστά την έγκριση της παρούσας πρότασης της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ref. D(2014)54273

Bernd Lange

Πρόεδρος, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ASP 12G205

Βρυξέλλες

Θέμα:         Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (αναδιατύπωση)

                  (COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 58, σχετικά με την τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την πρόταση αναδιατύπωσης.»

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων κρίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία τροποποίηση επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προϋπαρχουσών πράξεων σε συνδυασμό με τις ως άνω τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Νοεμβρίου 2014, συνιστά στην αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, με 19 ψήφους υπέρ και 2 αποχές(1), να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με τιμή,

Pavel Svoboda

Συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

(1)

Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Helga Stevens, Pavel Svoboda, Axel Voss, and Tadeusz Zwiefka.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

                                                  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (αναδιατύπωση)

COM(2014) 323 τελικό της 28.5.2014 - 2014/0168 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε την 10η Ιουλίου 2014 με σκοπό να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής(1), μετά από εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 625/2009 της 7ης Ιουλίου 2009 για το κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας οδηγήθηκε στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες. Η συμβουλευτική ομάδα συμπέρανε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης, σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus                         Jurisconsultus                         Γενικός Διευθυντής

(1)

   Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

28.5.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

15.9.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

15.9.2014

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

3.9.2014

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Jarosław Wałęsa

3.9.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Ημερομηνία κατάθεσης

28.1.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου