Menetlus : 2014/0168(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0014/2015

Esitatud tekstid :

A8-0014/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/03/2015 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0053

RAPORT     ***I
PDF 500kWORD 80k
28.1.2015
PE 541.635v02-00 A8-0014/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

(COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Jarosław Wałęsa

(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 104)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

(COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0323),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7–0014/2014),

–       võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. detsembri 2014. aasta arvamust(1),

–       võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(2),

–       võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 13. novembri 2014. aasta kirja eelarvekomisjonile,

–       võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59,

–       võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0014/2015),

A.     arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.      võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku ning võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)

EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


SELETUSKIRI

Komisjoni ettepaneku eesmärk on kodifitseerida ja uuesti sõnastada määrus (EÜ) nr 625/2009 teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta.

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist viidi läbi ühtlustamine, eesmärgiga tagada, et varasemad komiteemenetlus ja ad hoc otsuste tegemise menetlus kaubanduspoliitikas oleksid vastavuses uue delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide korraga. Selleks kasutati kahte koondettepanekut, Omnibus I (rakendusaktid) ja Omnibus II (delegeeritud õigusaktid), millega muudeti mitmeid kaubandusvaldkonda reguleerivaid määrusi, sh 7. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 625/2009, mis käsitleb teatavatest kolmandatest riikidest importimise ühiseid eeskirju.

Ühtlustamise käigus tuvastas komisjon mõned vead, mis tuli parandada. Mõningate oluliste muudatuste sisseviimiseks otsustati, et kodifitseerimine tuleb asendada ümbersõnastamisega. Mis puudutab nende ettepanekute sisulist poolt, siis on enamasti tegu tehniliste parandustega. Nagu otsustati seoses koondettepanekuga Omnibus I, võetakse teatavad selle määruse otsused vastu nõuandemenetluse alusel ning ülejäänud kontrollimenetluse alusel, mis on ka tekstis kajastamist leidnud.

Mis puudutab ettepaneku reguleerimisala, siis on selles kindlaks määratud kaitse- ja järelevalvevahendid, mida võib kohaldada imporditavate toodete, kaasa arvatud söe ja terasetoodete, kuid välja arvatud tekstiiltoodete suhtes, mis kuuluvad eraldi määruse reguleerimisalasse. Määrust kohaldatakse vaid piiratud arvu riikide suhtes, milleks on Aserbaidžaan, Valgevene, Kasahstan, Põhja-Korea, Türkmenistan ja Usbekistan. Kaitsemeetmeid kasutatakse tegelikkuses väga harva ja viimane järelevalvemeede, mis kehtis terasetoodete suhtes, kaotas kehtivuse 31. detsembril 2012.

Mis puudutab uuestisõnastamist, siis põhilised muudatused on seotud määruse lisa ajakohastamisega, millest jäetakse välja riigid, mis on nüüdseks saanud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmeteks: Armeenia, Venemaa, Tadžikistan ja Vietnam.

Eeltoodud kaalutlustest lähtuvalt ning õiguskomisjoni pooldavale arvamusele tuginedes soovitab raportöör komisjoni ettepaneku ilma muudatusteta vastu võtta.


LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

Ref. D(2014)54273

Bernd Lange

Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees

ASP 12G205

Brüssel

Teema:       Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

                  (COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))

Austatud härra esimees

Õiguskomisjon vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 104 uuesti sõnastamise kohta.

Selle artikli lõige 3 on järgmine:

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Kui vastutav komisjon kavatseb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 8 kohaselt esitada muudatusettepanekuid ka ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, teatab ta oma kavatsusest viivitamatult nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon peaks teavitama parlamendikomisjoni enne artikli 58 kohaselt toimuvat hääletust oma seisukohast muudatusettepanekute suhtes ja teatama, kas ta kavatseb uuesti sõnastamise ettepaneku tagasi võtta.”

Arvestades õigusteenistuse arvamust, kelle esindajad osalesid uuesti sõnastatud ettepaneku läbi vaadanud konsultatiivse töörühma koosolekutel, ning võttes arvesse arvamuse koostaja soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus vastavalt esile toodud. Varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimisel piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Õiguskomisjon arutas seda küsimust oma 11. novembri 2014. aasta koosolekul ning soovitab 19 poolthäälega (erapooletuid oli 2)(1) rahvusvahelise kaubanduse komisjonil kui vastutaval komisjonil uurida ülalnimetatud ettepanekut vastavalt kodukorra artiklile 104.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

Lisatud: konsultatiivse töörühma arvamus

(1)

Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Helga Stevens, Pavel Svoboda, Axel Voss ja Tadeusz Zwiefka.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 18. september 2014

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                              KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kolmandatest riikidest importimise ühiste eeskirjade kohta

COM(2014) 323 final, 28.5.2014 – 2014/0168 (COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 10. juulil 2014 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et muu hulgas läbi vaadata komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekul(1) läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sõnastatakse uuesti nõukogu 7. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 625/2009, mis käsitleb teatavatest kolmandatest riikidest importimise ühiseid eeskirju, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud sisuliste muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurist                                    Jurist                                    Peadirektor

(1)

             Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku inglisekeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.


MENETLUS

Pealkiri

Teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühised eeskirjad (uuesti sõnastatud)

Viited

COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD)

EP-le esitamise kuupäev

28.5.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

15.9.2014

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

15.9.2014

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

3.9.2014

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Jarosław Wałęsa

3.9.2014

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

2

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Esitamise kuupäev

28.1.2015

Õigusteave - Privaatsuspoliitika