Procedūra : 2014/0168(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0014/2015

Pateikti tekstai :

A8-0014/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/03/2015 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0053

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 652kWORD 90k
28.1.2015
PE 541.635v02-00 A8-0014/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija)

(COM(2014) 0323 – C8-0014/2014 – 2014/0323(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Jarosław Wałęsa

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija)

(COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0323(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0323),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0014/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 10 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–       atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(2),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 13 d. Teisės reikalų komiteto laišką Tarptautinės prekybos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalimi,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8-0014/2015),

A.     kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra, ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.      priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą ir atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas yra susijęs su 2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 625/2009 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių kodifikavimu ir nauja redakcija.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, buvo vykdomas suderinimo procesas siekiant užtikrinti, kad ankstesnės komitologijos ir ad hoc sprendimų priėmimo procedūros prekybos politikos srityje būtų suderintos su nauja deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų tvarka. Tai buvo padaryta priėmus I bendrąjį prekybos reglamentą (angl. Omnibus I) (įgyvendinimo aktai) ir II bendrąjį prekybos reglamentą (angl. Omnibus II) (deleguotieji aktai), kuriais buvo iš dalies pakeisti keletas prekybos srities reglamentų, įskaitant 2009 m. liepos 7 d. reglamentą (EB) Nr. 625/2009 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių.

Šio proceso metu Komisija aptiko tam tikrų klaidų, kurias reikėjo ištaisyti. Siekiant įtraukti kai kuriuos esminius pakeitimus buvo nuspręsta, kad kodifikavimą būtina pakeisti išdėstymu nauja redakcija. Šie pasiūlymai iš esmės dažniausiai yra techniniai pataisymai. Be to, kaip susitarta pagal I bendrąjį prekybos reglamentą (angl. Omnibus I), kai kurie sprendimai šiame reglamente bus priimami remiantis patariamąja procedūra, o kai kurie – remiantis nagrinėjimo procedūra, tai atspindėta tekste.

Kalbant apie pasiūlymo taikymo sritį, pasakytina, kad jame nustatomos apsaugos ir priežiūros priemonės, kurios gali būti taikomos produktų importams, įskaitant anglį ir plieną, tačiau neįtraukiant tekstilės gaminių, kuriems taikomas atskiras reglamentas. Reglamentas taikomas tik ribotam skaičiui šalių, būtent: Azerbaidžanui, Baltarusijai, Kazachstanui, Šiaurės Korėjai, Turkmėnistanui ir Uzbekistanui. Apsaugos priemonė praktikoje naudojama retai, o kalbant apie priežiūrą pasakytina, kad paskutinė priežiūros priemonė buvo taikoma plieno produktams ir ji baigė galioti 2012 m. gruodžio 31 d.

Kalbant apie naują redakciją pasakytina, kad esminis pokytis yra susijęs su priedo atnaujinimu iš jo išbraukiant šalis, kurios dabar jau tapo Pasaulio prekybos organizacijos narėmis – Armėnija, Rusija, Tadžikistanas ir Vietnamas.

Atsižvelgdamas į šiuos aspektus ir remdamasis Teisės reikalų komiteto palankia nuomone, pranešėjas rekomenduoja šį Komisijos pasiūlymą priimti be pakeitimų.


PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Ref. D(2014)54273

Bernd Lange

Tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas

ASP 12G205

Briuselis

Tema:        Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija)

                  (COM(2014) 0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 169 ir 170 straipsniuose išdėstytų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir Komisijai, o pastaroji iki 58 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo posėdžiuose konsultacinės darbo grupės, nagrinėjusios išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą, nuomonę ir laikydamasis nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamajame pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie ankstesnių aktų nepakeistų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2014 m. lapkričio 11 d. posėdyje nusprendė (už balsavo 19 narių, 2 susilaikė)(1) rekomenduoti atsakingam Tarptautinės prekybos komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 104 straipsniu.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

(1)

Posėdyje dalyvavo ššie Parlamento nariai: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Helga Stevens, Pavel Svoboda, Axel Voss, ir Tadeusz Zwiefka.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2014 m. rugsėjo 18 d., Briuselis

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija)

2014 m. gegužės 28 d. COM(2014) 0323 final – 2014/0323(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2014 m. liepos 10 d. susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Tame posėdyje(1), apsvarsčius pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija 2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 625/2009 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad minėtame pasiūlyme nėra jokių kitų esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip esminiai pakeitimai. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas                        Juriskonsultas                        Generalinis direktorius

(1)

             Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendros importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklės (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2014) 0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

28.5.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

15.9.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

15.9.2014

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

3.9.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jarosław Wałęsa

3.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Priėmimo data

22.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Pateikimo data

28.1.2015

Teisinė informacija - Privatumo politika