Procedure : 2014/0168(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0014/2015

Ingediende teksten :

A8-0014/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/03/2015 - 9.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0053

VERSLAG     ***I
PDF 341kWORD 212k
28.1.2015
PE 541.635v02-00 A8-0014/2015

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (herschikking)

(COM(2014)0323 – C8‑0014/2014 – 2014/0168(COD))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Jarosław Wałęsa

(Herschikking – Artikel 104 van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (herschikking)

(COM(2014)0323 – C8‑0014/2014 – 2014/0168(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0323),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0014/2014),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 10 december 2014(1),

–       gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(2),

–       gezien de brief d.d. 13 november 2014 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie internationale handel overeenkomstig artikel 104, lid 3, van zijn Reglement,

–       gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A8-0014/2015),

A.     overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.      stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.      verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.

(2)

PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.


TOELICHTING

Dit voorstel beoogt de codificatie van Verordening (EG) nr. 625/2009 van de Raad van 7 juli 2009 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen.

Het voorstel maakt deel uit van een aanpassingsoperatie die er na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor moest zorgen dat de vroegere besluitvormingsprocedures in de handelspolitiek in overeenstemming zouden zijn met de nieuwe regeling van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. Dit geschiedde middels Omnibus I (uitvoeringshandelingen) en Omnibus II (gedelegeerde handelingen), waarbij een reeks verordeningen op handelsgebied werden gewijzigd, waaronder Verordening (EG) nr. 625/2009 van 7 juli 2009 inzake een gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen.

Bij deze operatie ontdekte de Commissie enkele fouten die moesten worden gecorrigeerd. Voor de invoeging van enkele inhoudelijke wijzigingen werd het nodig geoordeeld om de codificatie in een herschikking om te zetten. De inhoud van deze amendementen behelsde voornamelijk technische correcties. Voorts zullen, zoals in de tekst weergegeven, sommige besluiten in deze verordening volgens de adviesprocedure worden genomen en andere volgens de onderzoeksprocedure, een en ander zoals in Omnibus I overeengekomen.

Het voorstel bevat een nadere regeling van het vrijwarings- en toezichtsinstrument dat op de invoer van producten kan worden toegepast, zoals op kolen en staal maar niet op textielproducten, waarvoor een aparte regeling geldt. De verordening geldt slechts voor een beperkt aantal landen namelijk Azerbeidzjan, Belarus, Kazachstan, Noord-Korea, Turkmenistan en Oezbekistan. Het vrijwaringsinstrument wordt in de praktijk slechts zelden toegepast, en de laatste toezichtsmaatregel gold voor staalproducten en liep op 31 december 2012 af.

De belangrijkste wijziging die deze herschikking brengt is verwijdering van de landen die inmiddels lid zijn geworden van de WHO, namelijk Armenië, Rusland, Tadzjikistan en Vietnam.

Gezien deze overwegingen en afgaande op het positieve oordeel van de Commissie juridische zaken kan uw rapporteur aanbevelen dit voorstel van de Commissie ongewijzigd over te nemen.


BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

Ref. D(2014)54273

Bernd Lange

Voorzitter, Commissie internationale handel

ASP 12G205

Brussel

Betreft:      Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (herschikking)

                  (COM(2014)0323 – C8‑0014/2014 – 2014/0168(COD))

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel behandeld krachtens artikel 104 van het Reglement inzake herschikking.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ter zake bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Wanneer de ter zake bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 8 van het Interinstitutioneel Akkoord, ook amendementen op de gecodificeerde delen van het ontwerp van wetgevingshandeling in te dienen, stelt zij de Raad en de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Alvorens tot stemming wordt overgegaan maakt laatstgenoemde overeenkomstig artikel 58 haar standpunt inzake de amendementen kenbaar en geeft zij aan of zij voornemens is het herschikkingsontwerp in te trekken."

In navolging van het advies van de Juridische Dienst, waarvan vertegenwoordigers hebben deelgenomen aan de vergaderingen van de adviesgroep tijdens welke het herschikkingsvoorstel is behandeld, en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel in kwestie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel zijn aangegeven en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke wijzigingen, kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

Tot slot beveelt de Commissie juridische zaken, die het voorstel op haar vergadering van 11 november 2014 heeft besproken, uw commissie als ter zake bevoegde commissie met 19 stemmen voor en twee onthoudingen(1) aan dit voorstel overeenkomstig artikel 104 te behandelen.

Met bijzondere hoogachting,

Pavel Svoboda

Bijlage advies van de adviesgroep

(1)

Bij de stemming waren aanwezig: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Helga Stevens, Pavel Svoboda, Axel Voss, en Tadeusz Zwiefka.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 18 september 2014

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (herschikking)

COM(2014)0323 van 28.5.2014 – 2014/0168(COD)

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de adviesgroep bestaande uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 10 juli 2014 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie te bestuderen.

Tijdens deze bijeenkomst(1) is het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Verordening (EG) nr. 625/2009 van 7 juli 2009 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen bestudeerd en is de adviesgroep unaniem tot de slotsom gekomen dat het voorstel geen andere materiële wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven. Met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere handeling met die inhoudelijke wijzigingen heeft de adviesgroep geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande handeling behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER                                   H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur                               Juridisch adviseur                    Directeur-generaal

(1)

             De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie van het voorstel, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.


PROCEDURE

Titel

Gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD)

Datum indiening bij EP

28.5.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

15.9.2014

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

JURI

15.9.2014

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

JURI

3.9.2014

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Jarosław Wałęsa

3.9.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Datum goedkeuring

22.1.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

2

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Datum indiening

28.1.2015

Juridische mededeling - Privacybeleid