Postup : 2014/0168(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0014/2015

Predkladané texty :

A8-0014/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/03/2015 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0053

SPRÁVA     ***I
PDF 593kWORD 89k
28.1.2015
PE 541.635v02-00 A8-0014/2015

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (prepracované znenie)

(COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Jarosław Wałęsa

(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (prepracované znenie)

(COM(2014)0323 – C8‑0014/2014 – 2014/0168(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0323),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0014/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2014(1),

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–       so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 13. novembra 2014 adresovaný Výboru pre medzinárodný obchod v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0014/2015),

A.     keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.      prijíma návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie sa týka kodifikácie a prepracovania nariadenia (ES) č. 625/2009 o spoločných pravidlách pre dovozy z určitých tretích krajín.

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa vykonala úprava s cieľom zabezpečiť, aby predchádzajúce komitologické a ad hoc rozhodovacie postupy v oblasti obchodnej politiky zodpovedali novému režimu delegovaných a vykonávacích aktov. Uskutočnilo sa to prostredníctvom súhrnného aktu pre obchod I (vykonávacie akty) a súhrnného aktu pre obchod II (delegované akty), ktorými sa mení viacero nariadení v oblasti obchodu vrátane nariadenia (ES) č. 625/2009 zo 7. júla 2009 o spoločných pravidlách pre dovozy z určitých tretích krajín.

Komisia pritom zistila niektoré chyby, ktoré bolo potrebné opraviť. S cieľom začleniť niektoré zásadné zmeny sa považovalo za potrebné nahradiť kodifikáciu prepracovaním. Čo sa týka podstaty týchto návrhov, do značnej miery sú to technické opravy. Ďalej, ako bolo dohodnuté v rámci súhrnného aktu pre obchod I, sa určité rozhodnutia v tomto nariadení budú prijímať na základe konzultačného postupu a iné na základe postupu preskúmania, čo sa odrazilo v texte.

Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti návrhu, stanovujú sa v ňom ochranné nástroje a nástroje dohľadu, ktoré možno uplatniť na dovoz výrobkov vrátane uhlia a ocele, ale s výnimkou textílií, ktoré sú predmetom osobitného nariadenia. Nariadenie sa vzťahuje iba na obmedzený počet krajín, konkrétne na Azerbajdžan, Bielorusko, Kazachstan, Severnú Kóreu, Turkménsko a Uzbekistan. Ochranný nástroj len zriedka používa v praxi a v súvislosti s dohľadom sa posledné platné opatrenie dohľadu vzťahovalo na výrobky z ocele, pričom jeho platnosť skončila 31. decembra 2012.

Pokiaľ ide o prepracovanie, hlavná zmena sa týka aktualizácie prílohy s cieľom vyňať z nej krajiny, ktoré sa už stali členmi Svetovej obchodnej organizácie, konkrétne Arménsko, Rusko, Tadžikistan a Vietnam.

Na základe týchto úvah a kladného stanoviska Výboru pre právne veci spravodajca odporúča prijať súčasný návrh Komisie bez akýchkoľvek zmien.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Ref. č.: D(2014)54273

Bernd Lange

predseda Výboru pre medzinárodný obchod

ASP 12G205

Brusel

Vec:           Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (prepracované znenie)

                  (COM(2014)0323 – C8‑0014/2014 – 2014/0168(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní, ako bol začlenený do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje predložiť pozmeňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu, bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 58 informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, návrh prepracovania stiahnuť.“

Na základe stanoviska právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na schôdzach konzultačnej pracovnej skupiny poverenej preskúmaním návrhu prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré sú v ňom ako také vyznačené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predošlých právnych aktov obsahujúcich tieto zmeny, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia existujúcich znení bez zmeny ich podstaty.

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 11. novembra 2014 schválil 19 hlasmi (pričom 2 poslanci sa hlasovania zdržali)(1), odporúčanie, aby Výbor pre medzinárodný obchod ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 104.

S úctou,

Pavel Svoboda

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny.

(1)

Prítomní boli títo poslanci: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Helga Stevens, Pavel Svoboda, Axel Voss, and Tadeusz Zwiefka.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 18. septembra 2014

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín

COM(2014)0323 final z 28. 5. 2014 – 2014/0168(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na schôdzi 10. júla 2014 preskúmala, okrem iného, vyššie uvedený návrh predložený Komisiou.

Na tejto schôdzi(1), po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva nariadenie Rady (ES) č. 625/2009 zo 7. júla 2009 o spoločných pravidlách pre dovozy z určitých tretích krajín, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala, že predmet návrhu neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny, ako tie, ktoré boli takýmto spôsobom označené. Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predošlého aktu spolu s uvedenými podstatnými zmenami, predmetom návrhu je iba priama kodifikácia platného právneho textu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

právny poradca                      právny poradca                      generálny riaditeľ

(1)

              Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej jazykovej verzie návrhu, ktorá je pôvodnou jazykovou verziou prerokúvaného textu.


POSTUP

Názov

Spoločné pravidlá na dovozy z určitých tretích krajín (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD)

Dátum predloženia v EP

28.5.2014

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

15.9.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

15.9.2014

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

3.9.2014

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Jarosław Wałęsa

3.9.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Dátum prijatia

22.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Dátum predloženia

28.1.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia