Διαδικασία : 2014/2217(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0015/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0015/2015

Συζήτηση :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0050

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 218kWORD 177k
28.1.2015
PE 541.538v02-00 A8-0015/2015

σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013

(2014/2217(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγητής: Marc Tarabella

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013

(2014/2217(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 εδάφιο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων,

–       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της 15ης Σεπτεμβρίου 1995 που εγκρίθηκαν από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα που προέκυψαν και εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις(1),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(2),

–       έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, και ιδίως το άρθρο της 6 για τις γυναίκες με αναπηρίες, της 13ης Δεκεμβρίου 2006,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας(3),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4),

–       έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (οδηγία για τις γυναίκες σε διοικητικές θέσεις (COM(2012)0614)),

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–       έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020) της 7ης Μαρτίου 2011(5),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM (2010)2020),

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο «Ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών» (2010-2015) (SWD(2013)0339),

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2013 με τίτλο «Έκθεση προόδου όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012» (SWD(2013)0171),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2013 με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (COM(2013)0833),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με τίτλο «Επισκόπηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ: Βία κατά των γυναικών – Υποστήριξη των θυμάτων» που δημοσιεύθηκε το 2012,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης-6ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων(6),

–       έχοντας υπόψη ότι από το 1975 υφίστανται ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τις διάφορες πτυχές της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών (οδηγία 2010/41/EΕ(7), οδηγία 2010/18/EΕ(8), οδηγία 2006/54/EΕ(9), οδηγία 2004/113/EΚ(10), οδηγία 92/85/EΟΚ(11), οδηγία 86/613/EΟΚ(12) και οδηγία 79/7/EΟΚ(13)),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας(14),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών(15),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην ΕΕ(16),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ(17),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την 57η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: Εξάλειψη και πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών(18),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών(19),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας(20),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009(21), της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2010(22) και της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011(23),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων(24),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(25),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(26),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης(27),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(28),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την πορνεία και τον αντίκτυπό τους στην ισότητα των φύλων(29),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις γυναίκες και τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση(30),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(31),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(32),

–       έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (οδηγία για την άδεια μητρότητας (COM(2008)0637)),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(33)1,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής για τους στόχους της Βαρκελώνης με τίτλο «Η ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Ευρώπη για μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» της 3ης Ιουνίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «Στατιστικά στοιχεία για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη»,

–       έχοντας υπόψη την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) του Μαρτίου 2014 με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: πανευρωπαϊκή έρευνα» η οποία, για πρώτη φορά, συνέλεξε στοιχεία σχετικά με την έκταση, την φύση και τις συνέπειες διαφόρων μορφών βίας σε βάρος των γυναικών, καθώς επίσης τις αντιδράσεις των θυμάτων σε βίαια περιστατικά και την συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων τους,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0015/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται από τις Συνθήκες ήδη από την Συνθήκη της Ρώμης του 1957 και τον Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ότι, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει πολλά κείμενα για να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση για άνδρες και γυναίκες και για να καταπολεμήσει κάθε μορφής διακρίσεις λόγω φύλου και ότι η Ένωση έχει αναλάβει το ειδικό καθήκον της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες της δραστηριότητές της, η πρόοδος που έχει σημειωθεί παραμένει ανεπαρκής και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών προϋποθέτει την απουσία κάθε μορφής διάκρισης, άμεσης ή έμμεσης, και όσον αφορά τη μητρότητα, την πατρότητα και τον καταμερισμό των οικογενειακών υποχρεώσεων·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία να συνεκτιμηθούν οι πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες και κορίτσια στην Ευρώπη (λόγω αναπηρίας, καταγωγής μετανάστη, εθνοτικής ομάδας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, εγκυμοσύνης, κατάστασης στέγασης, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, του ότι είναι θύματα βίας, κλπ.) και το γεγονός ότι έχει επιδεινωθεί η κατάστασή τους κατά τα τελευταία χρόνια·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για τη διασφάλιση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης στο 75% και της μείωσης του αριθμού των ανθρώπων που πλήττονται ή απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια έως το 2020, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν τα κράτη μέλη εφαρμόσουν καινοτόμες πολιτικές υπέρ της πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη επηρεάζουν κυρίως τον δημόσιο τομέα, στον οποίο οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη παρουσία και αποτελούν τους κυριότερους δικαιούχους, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να πλήττονται διπλά, και ότι οι εν λόγω πολιτικές αυξάνουν την επισφαλή εργασία, ιδίως λόγω της αύξησης της μερικής απασχόλησης (32% μεταξύ των γυναικών σε σύγκριση με το 8,2% μεταξύ των ανδρών) και των προσωρινών συμβάσεων εργασίας, χωρίς να παραβλέπονται οι μειώσεις μισθών·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού, ιδίως οι ηλικιωμένες γυναίκες, των οποίων οι συντάξεις είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερες κατά 39% από τις συντάξεις των ανδρών, και οι ανύπαντρες μητέρες, είναι περισσότερες από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για οικογενειακούς λόγους, οι γυναίκες απασχολούνται πιο συχνά από τους άνδρες σε θέσεις μερικής απασχόλησης, με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου, και ότι η φτώχεια των γυναικών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επισφάλεια της εργασίας τους·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ένας από τους πέντε μετρήσιμους στόχους που πρότεινε η Επιτροπή για τη στρατηγική Ευρώπη 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 10 της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας) θα ενθαρρύνει την έγκριση εθνικών πολιτικών για την προστασία ιδίως των γυναικών από τον κίνδυνο της φτώχειας, εξασφαλίζοντας ασφάλεια εισοδήματος για τις μονογονεϊκές οικογένειες ή τις ηλικιωμένες γυναίκες·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται και ότι η εν λόγω τάση εντείνεται με την κρίση, δεδομένου ότι η ανεργία, η επισφάλεια και η αβεβαιότητα όσον αφορά το μέλλον και την οικονομία πιέζουν τα νοικοκυριά, και ιδίως τις πιο νέες γυναίκες, να μεταθέσουν για αργότερα την απόφασή τους να τεκνοποιήσουν, γεγονός που συμβάλλει περαιτέρω στην πανευρωπαϊκή τάση γήρανσης του πληθυσμού·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φορολογικά συστήματα που εφαρμόζουν σήμερα ορισμένα κράτη μέλη αντικατοπτρίζουν μια περιοριστική αντίληψη της δομής της οικογένειας ευνοώντας τις οικογένειες στις οποίες εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο συζύγων, αποθαρρύνοντας συχνά την απασχόληση των γυναικών και μη παρέχοντας επαρκή στήριξη στις μονογονεϊκές οικογένειες, τις πολυμελείς οικογένειες και τις οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 60% σχεδόν των κατόχων πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών στην ΕΕ, η εκπροσώπησή τους στις υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις και στις θέσεις-κλειδιά είναι δυσανάλογα χαμηλή, και το ποσοστό των επιστημόνων και των μηχανικών της ΕΕ που είναι γυναίκες είναι μικρότερο από το 33% ενώ αποτελούν σχεδόν το 80% του ενεργού πληθυσμού στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της πρόνοιας·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ισχυρός οριζόντιος διαχωρισμός ή καταμερισμός της αγοράς εργασίας βάσει του φύλου, με περίπου το ήμισυ των γυναικών που εργάζονται να περιορίζεται στα 10 από τα 130 επαγγέλματα της διεθνούς τυποποιημένης ταξινόμησης επαγγελμάτων (ISCO) που έχει καταρτισθεί από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), και μόνο το 16% των εργαζομένων να απασχολείται σε τομείς με ίση αναλογία ανδρών και γυναικών·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% των ευρωπαϊκών εταιρειών και εξασφαλίζουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, έχει καίρια σημασία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τη διασφάλιση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 31% των επιχειρηματιών στην ΕΕ είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό επιχειρηματικότητας μεταξύ γυναικών στην ΕΕ είναι 10% σε σύγκριση με το 19% των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών πρέπει να προωθείται και να υποστηρίζεται·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 42% του τακτικού αγροτικού πληθυσμού στην ΕE είναι γυναίκες και ότι οι 3 στις 10 ευρωπαϊκές γεωργικές εκμεταλλεύσεις τελούν υπό γυναικεία διαχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η εξασφάλιση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, και ιδίως στη γεωργία, πρέπει να αποτελούν διαρκή μελήματα σε επίπεδο Ευρώπης·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αγγίζει το 63%, ότι οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών ανέρχονται σε ποσοστό 16,4%, ότι το 73% των βουλευτών σε εθνικό επίπεδο είναι άνδρες, ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 17,8% των μελών στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων επιχειρήσεων και αφιερώνουν τρεις φορές περισσότερο χρόνο την εβδομάδα στις οικιακές εργασίες σε σύγκριση με τους άντρες (π.χ. φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες και εκτελώντας οικιακά καθήκοντα)·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το 37% των βουλευτών του νεοεκλεγέντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 9 από τους 28 νέους Επιτρόπους και 7 από τους 28 δικαστές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γυναίκες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι υποεκτιμημένο, δεδομένου ότι πολλές γυναίκες δεν έχουν εγγραφεί ως άνεργες, και ιδίως εκείνες που ζουν σε αγροτικές ή απομονωμένες περιοχές, καθώς και πολλές από αυτές που ασχολούνται αποκλειστικά με τις οικιακές εργασίες και τη φροντίδα των παιδιών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσιες παροχές (επιδόματα, σύνταξη, άδειες μητρότητας, άδειες ασθενείας, πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.)·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τον ρυθμό αυτό, ο στόχος του 75% όσον αφορά τη γυναικεία απασχόληση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί πριν από το 2038, ενώ ο στόχος της ίσης αμοιβής θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα το 2084· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα διοικητικά συμβούλια ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα μπορούσε να επιτευχθεί το 2034, αλλά ότι η ίση κατανομή των οικιακών εργασιών δεν θα καταστεί δυνατή πριν το 2054·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία προώθησης πολιτικών που προσφέρουν μια ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής γενικά και η έλλειψη προσιτών από οικονομική άποψη και ποιοτικών παιδικών σταθμών και υπηρεσιών παροχής φροντίδας για τους ηλικιωμένους και τα άτομα που χρειάζονται ειδική φροντίδα, ιδιαίτερα, θέτουν σημαντικά εμπόδια στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και στην άνοδό τους σε θέσεις ευθύνης, καθώς και στην ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων και ως μέσων για την πρόληψη και μείωση της φτώχειας·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιμερισμός των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών, μέσω κυρίως της αύξησης της χρήσης της γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ένα τέταρτο των κρατών μελών δεν προβλέπεται άδεια πατρότητας·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα εξακολουθούν να έχουν μεγάλη επιρροή στην κατανομή των ρόλων μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα, περιορίζοντας συνεπώς τις επιλογές απασχόλησης και ατομικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των γυναικών και εμποδίζοντάς τες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους ως άτομα και οικονομικοί φορείς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα μέσα ενημέρωσης τόσο στη διάδοση των στερεοτύπων, την υποβάθμιση της εικόνας της γυναίκας, την υπερβολική σεξουαλικοποίηση των νεαρών κοριτσιών, όσο και στην εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων, την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την προαγωγή της ισότητας των φύλων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ακόμη δεν έχει λάβει επίσημη θέση μετά την έγκριση των δύο νομοθετικών ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου που αφορούν μείζονα θέματα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως τα ψηφίσματά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την άδεια μητρότητας και της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή της, της 6ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ, η Επιτροπή θέτει ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας 26 κρατών μελών με τις νέες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας(34)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) του Μαρτίου 2014, μια στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική επίθεση, ενώ μια στις πέντε έχει υποστεί σωματική βία μετά την ηλικία των 15 ετών και σχεδόν μια στις δύο έχει υποστεί ψυχολογική βία· ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχει πιθανές σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες, επηρεάζει όλα τα στρώματα της κοινωνίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαίδευσης, εισοδήματος, κοινωνικής θέσης και χώρας καταγωγής ή διαμονής, και είναι ένα από τα εγκλήματα που καταγγέλλονται λιγότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία σε βάρος των γυναικών αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για την πραγματική ισότητα ανδρών και γυναικών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών στο διαδίκτυο βαίνει αυξανόμενη, ενώ εξαιρετικά ανησυχητική είναι εν προκειμένω η συμπεριφορά των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων θα περατωθεί το 2016· ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat του 2014 για την εμπορία ανθρώπων, η μεγάλη πλειοψηφία (80%) των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας στην ΕΕ είναι γυναίκες και κορίτσια·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι κράτη μέλη δεν έχουν υπογράψει ακόμη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και ότι μόνο οκτώ την έχουν επικυρώσει·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων, κατανεμημένων ανά φύλο, έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα θέματα υγείας και συμμετέχουν λιγότερο συχνά σε κλινικές δοκιμές σε σύγκριση με τους άνδρες, ενώ οι εν λόγω διαφορές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών·

Λ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες, ιδιαίτερα εκείνες ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών, αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη σωματική δραστηριότητα σε σχέση με τα αγόρια και τους άνδρες, και ότι ο αθλητισμός λειτουργεί ως μέσο προσωπικής επιβεβαίωσης και ολοκλήρωσης καθώς και ως μέσο αλληλεγγύης και ενεργοποίησης του πολίτη και ότι η τακτική σωματική άσκηση βελτιώνει την πνευματική και σωματική υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών, τα στερεότυπα, οι μισθολογικές διαφορές και τα εμπόδια όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, είναι φαινόμενα που παρατηρούνται και στον τομέα του αθλητισμού·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί εργαλείο ύψιστης σημασίας για να αξιολογηθεί η εξέλιξη της κατάστασης των γυναικών στην Ευρώπη·

1.      ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τα θέματα ισότητας των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των ευκαιριών κατά την χάραξη των πολιτικών τους, κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών διαδικασιών τους και κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων και δράσεων της ΕΕ, μέσω προονητικών μέτρων, ιδίως στα πλαίσια της παροχής δέσμης κινήτρων, και με τη διενέργεια εκτιμήσεων αντίκτυπου με βάση το φύλο για κάθε περίπτωση ξεχωριστά·

2.      εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι στόχοι της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015 σύντομα θα αποδειχθεί ότι απέτυχαν, ιδίως όσον αφορά την οικονομική ανεξαρτησία, εν μέρει λόγω της απόσυρσης της πρότασης οδηγίας για την άδεια μητρότητας· υπογραμμίζει ότι, ταυτόχρονα, οι οικονομικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών έχουν σημειώσει σταδιακή άνοδο·

3.      ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν έναν πυλώνα για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, προκειμένου να εκτιμηθεί η πρόοδος στη μείωση του χάσματος απασχόλησης μεταξύ των φύλων και να μεταφερθούν τα μέτρα πολιτικής που περιέχονται στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης στις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ)·

4.      ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα γενικό επενδυτικό σχέδιο για τις κοινωνικές υποδομές, καθώς εκτιμάται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο που ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου θα συμβάλει στη σταδιακή αύξηση του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ), κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον μέχρι το 2018 σε σχέση με αυτό που θα πετύχαινε χωρίς το επενδυτικό σχέδιο·

5.      επισημαίνει ότι η ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τις οικονομικές δυνατότητες της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τον δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα της· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η πλήρης σύγκλιση των ποσοστών συμμετοχής των δύο φύλων θα επέφερε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά 12,4% έως το 2030·

6.      θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί κατεπειγόντως η φτώχεια στις γυναίκες, και ιδίως τις ηλικιωμένες και τις μόνες μητέρες, αλλά και τις γυναίκες που είναι θύματα βίας λόγω φύλου, τις γυναίκες με αναπηρίες, τις μετανάστριες και τις γυναίκες από μειονότητες· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν περισσότερο αποδοτικές στρατηγικές ένταξης και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τους πόρους που επενδύονται στις κοινωνικές πολιτικές, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα διαρθρωτικά ταμεία·

7.      θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών πολιτικών στην μείωση της φτώχειας έπεσε κατά 50% σχεδόν το 2012 σε σύγκριση με το 2005 σε οικογένειες με ένα μόνον ενήλικα, μια κατάσταση που περιλαμβάνει κυρίως χήρες και μόνες μητέρες· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών πολιτικών σε ορισμένα κράτη μέλη αντιστοιχεί μόλις στο ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις κοινωνικές πολιτικές που έχουν στόχο κυρίως τους ανέργους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση της φτώχειας, ιδίως της φτώχειας των γυναικών·

8.      καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη την διάσταση του φύλου σε σχέση με την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) που έχουν εγκριθεί έως τώρα στο πλαίσιο των ετήσιων κύκλων των ευρωπαϊκών εξαμήνων δεν έχουν ευθυγραμμιστεί επαρκώς με τους στόχους για την απασχόληση και τους κοινωνικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητεί οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) να λαμβάνουν συστηματικά υπόψη τις διαρθρωτικές αιτίες της γυναικείας φτώχειας·

9.      ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους την εξέλιξη των οικογενειακών δομών κατά τη χάραξη των οικείων πολιτικών φορολογίας και παροχών, μεταξύ άλλων ενισχύοντας οικονομικά τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους ηλικιωμένους μέσω της παροχής φορολογικών εκπτώσεων ή ενισχύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

10.    καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου να λαμβάνονται υπόψη και να προωθούνται κατά την προετοιμασία και εφαρμογή των ταμείων για την πολιτική συνοχής καθώς και στα προγράμματά της, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παρακολούθηση, τη λογοδοσία και την αξιολόγηση·

11.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση δεν αποτελεί πλέον παρά μόνο ένα έγγραφο εργασίας που προσαρτάται στην έκθεση για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητεί μετ' επιτάσεως από την Επιτροπή να αποδώσει στην εν λόγω έκθεση πλήρη πολιτική νομιμότητα προωθώντας την επίσημη και χωριστή έγκρισή της·

12.    επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων σε θέματα αμοιβών και σύνταξης μέσω και της επίλυσης του θέματος της σταθερής συγκέντρωσης των γυναικών σε θέσεις μερικής, χαμηλόμισθης και επισφαλούς απασχόλησης και της εξασφάλισης εγκαταστάσεων φροντίδας ικανοποιητικής ποιότητας για παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα· εκφράζει την βαθειά αγανάκτησή του για το γεγονός ότι πλέον του ενός τρίτου των ηλικιωμένων γυναικών που ζουν στην ΕΕ δεν λαμβάνουν κανενός είδους σύνταξη· ζητεί, εν προκειμένω, μετ' επιτάσεως από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την οδηγία 2006/54/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ίσης αμοιβής και της μισθολογικής διαφάνειας, και να επανεξετάσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες στον τομέα της ίσης μεταχείρισης με σκοπό την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό τους· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάζει τακτικά την μεταφορά των οδηγιών για την ισότητα των φύλων και ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει αναδιατύπωση της οδηγίας 2006/54/ΕΚ το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το άρθρο 32 της εν λόγω οδηγίας και βάσει του άρθρου 157 της ΣΛΕΕ, εν συνεχεία των λεπτομερών συστάσεων που παρατίθενται στο παράρτημα του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2012·

13.    εκφράζει την βαθειά του αγανάκτηση για το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν λαμβάνουν τον ίδιο μισθό στις περιπτώσεις που καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις εργασίας με τους άνδρες ή θέσεις εργασίας ίσης αξίας, και καταδικάζει, εξίσου, τον οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό· τονίζει επίσης το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χαμηλών μισθών και σχεδόν το σύνολο των πολύ χαμηλών μισθών αφορά τη μερική απασχόληση, και υπενθυμίζει ότι περίπου το 80% των φτωχών μισθωτών είναι γυναίκες· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, η μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων θα αυξήσει την οικονομική ανάπτυξη κατά 0,1%, και για τον λόγο αυτόν η εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος είναι εξαιρετικά σημαντική στο περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης που επικρατεί· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη, τους εργοδότες και τα συνδικαλιστικά κινήματα να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν χρήσιμα και συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης της εργασίας, τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό τού τι αποτελεί εργασία ίσης αξίας, ώστε να εξασφαλισθεί έτσι ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών·

14.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προορατικές πολιτικές προς όφελος της ποιοτικής απασχόλησης των γυναικών με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως μέσω της καταπολέμησης των στερεοτύπων και των οριζόντιων και κάθετων διαχωρισμών στην αγορά εργασίας, της προώθησης της μετάβασης από τη μερική στην πλήρη απασχόληση, καθώς και μέσω της εστίασης στα άτομα εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)· καλεί τα κράτη μέλη να θέτουν συγκεκριμένους στόχους απασχόλησης στο πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών τους προγραμμάτων προκειμένου να διασφαλισθούν για τις γυναίκες ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή στην αγορά εργασίας·

15.    ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προορατικές πολιτικές για να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες στις επιστήμες και να προωθήσουν, κυρίως μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τη είσοδο των γυναικών σε τομείς δραστηριότητας που παραδοσιακά χαρακτηρίζονται «ανδροκρατούμενοι», κυρίως στον τομέα των επιστημών και των νέων τεχνολογιών, με σκοπό να επωφεληθούν πλήρως από το ανθρώπινο δυναμικό που αντιπροσωπεύουν οι γυναίκες της Ευρώπης· τονίζει, συγκεκριμένα ότι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών προσφέρουν νέες ευκαιρίες και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να ληφθεί πλήρως υπόψη η διάσταση του φύλου στην προτεραιότητα που δίδεται στο ψηφιακό θεματολόγιο στα επόμενα πέντε χρόνια·

16.    τονίζει ότι η οικονομική ανεξαρτησία αποτελεί καίριο μέσο διασφάλισης της ισότητας και ότι η επιχειρηματικότητα των γυναικών συνιστά ένα υποτιμημένο και ανεκμετάλλευτο δυναμικό για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) να συλλέξει περισσότερα και καλύτερα στοιχεία για την επιχειρηματικότητα των γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, άλλα αρμόδια όργανα, όπως εμπορικά επιμελητήρια, και την βιομηχανία, να ενθαρρύνουν, να προωθούν και να στηρίζουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πίστωση, περιορίζοντας την γραφειοκρατία και άλλα εμπόδια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου στις συναφείς πολιτικές, προωθώντας τη δημιουργία μιας ενιαίας και πολυγλωσσικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφοριών και ανταλλαγής εμπειριών για τις γυναίκες που ασχολούνται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, μέσω της υποστήριξης περιφερειακών και ευρωπαϊκών δικτύων καθοδήγησης και διομότιμων δικτύων·

17.    πιστεύει ότι για την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, είναι απαραίτητη μια πολυδιάστατη πολιτική (στην οποία εντάσσεται η επαγγελματική κατάρτιση και η δια βίου μάθηση, και η προώθηση πιο σταθερής απασχόλησης και εξατομικευμένα εργασιακά πρότυπα) και εφιστά την προσοχή στην γενίκευση του ελαστικού ωραρίου· επισημαίνει ότι το αίτημα για ευελιξία προέρχεται κυρίως από εργαζόμενους με μερική απασχόληση, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν δικαίωμα που πρέπει να προστατευθεί στο βαθμό που συμβάλλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την διασφάλιση και ενίσχυση δικαιωμάτων·

18.    τονίζει το γεγονός ότι η αυξημένη ευελιξία στις εργασιακές ρυθμίσεις μπορεί να αυξήσει τις ευκαιρίες των γυναικών να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας, αλλά επισημαίνει, συγχρόνως, ότι αυτή η ευελιξία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους μισθούς και τις συντάξεις των γυναικών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την ισορροπία εργασίας και ιδιωτικής ζωής, και ενθαρρύνει άνδρες και γυναίκες να επιμερίζονται με πιο ισορροπημένο τρόπο τις επαγγελματικές, οικογενειακές και κοινωνικές τους ευθύνες, ιδίως σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας σε εξαρτώμενα άτομα και τη φύλαξη των παιδιών·

19.    ζητεί από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν, στο πλαίσιο προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου, στρατηγικές για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές που θα τους επιτρέπουν να λαμβάνουν αξιοπρεπείς συντάξεις, πολιτικές που ευνοούν την εκπροσώπηση των γυναικών στα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά φόρα του εν λόγω τομέα και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στις αγροτικές περιοχές σύμφωνα με την πολυλειτουργικότητα της γεωργίας·

20.    τονίζει την διαρκώς αυξανόμενη συναίνεση εντός της ΕΕ όσον αφορά την ανάγκη να προωθηθεί η ισότητα των φύλων μέσω, μεταξύ άλλων, της παρουσίας των γυναικών στην διαμόρφωση οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων και δεδομένου ότι η επικρατούσα κατάσταση δείχνει ένα δημοκρατικό έλλειμμα, αποτελεί θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων και δημοκρατίας· επικροτεί, ως εκ τούτου, τα θεσμοθετημένα συστήματα ίσης εκπροσώπησης και τις ποσοστώσεις όσον αφορά τα δύο φύλα που έχουν υιοθετηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη και ζητεί από το Συμβούλιο να λάβει θέση σχετικά με την οδηγία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, με σκοπό να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό η νομοθετική διαδικασία· ζητεί από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέτρα που καθιστούν δυνατή την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στους διάφορους τομείς λήψης αποφάσεων· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στο Σώμα των Επιτρόπων και στα υψηλά αξιώματα όλων των θεσμικών οργάνων, λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ·

21.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμπερίληψης ρητρών σχετικά με το φύλο στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επιδιώξουν την ισότητα των φύλων στο προσωπικό τους· αναγνωρίζει ότι αυτή η ιδέα μπορεί να αναπτυχθεί μόνο με σεβασμό στο δίκαιο του ανταγωνισμού της ΕΕ·

22.    συγχαίρει τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης και ζητεί από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους· ζητεί από τα κράτη μέλη να προχωρήσουν πέρα από τους στόχους της Βαρκελώνης και να υιοθετήσουν μια πιο συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα εφαρμοσθεί από κοινού από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, σε θέματα εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών προσχολικής μέριμνας, ιδίως για τα πολύ μικρά παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει χρηματοοικονομική ενίσχυση στα κράτη μέλη ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους γονείς οικονομικά προσιτά συστήματα φύλαξης παιδιών, ιδίως βρεφονηπιακούς σταθμούς, ακόμα και μέσω της δημιουργίας τέτοιων δομών στους χώρους εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής/οικογενειακής ζωής μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι ενδιαφερόμενοι έχουν πραγματική ελευθερία επιλογής, από οικονομική και κοινωνική άποψη, και υποστηρίζονται από πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, χωρίς αυτό να τους θέτει σε μειονεκτική θέση, και εφόσον διατίθενται οι απαραίτητες υποδομές· ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους για την υποστήριξη των παιδιών, μεταξύ άλλων μέσω της διεύρυνσης του δημόσιου δικτύου παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των υπηρεσιών που παρέχουν εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά· καλεί επίσης την Επιτροπή να συμπεριλάβει την έλλειψη οικονομικά προσιτών παιδικών σταθμών στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

23.    εκφράζει τη βαθειά αγανάκτησή του για το γεγονός ότι παρά το επίπεδο της διαθέσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ (κατά την περίοδο 2007-2013 διατέθηκαν 3,2 δισεκατομμύρια EUR από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη στήριξη των κρατών μελών με στόχο την ανάπτυξη εγκαταστάσεων φύλαξης παιδιών και την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης), ορισμένα κράτη μέλη προέβησαν σε περικοπές του προϋπολογισμού που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα (π.χ. κλείσιμο παιδικών σταθμών) και την ποιότητα (π.χ. μείωση του αναγκαίου προσωπικού) των υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και οδηγούν στην αύξηση του κόστους τους ·

24.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν άδεια πατρότητας μετ' αποδοχών ελάχιστης διάρκειας 10 εργασίμων ημερών και να προωθήσουν μέτρα, νομοθετικά ή άλλα, που να παρέχουν τη δυνατότητα στους άνδρες, και ιδίως στους πατέρες, να ασκούν το δικαίωμά τους να συνδυάζουν την ιδιωτική με την επαγγελματική ζωή, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της γονικής άδειας, που θα μπορεί να λαμβάνει είτε ο πατέρας είτε η μητέρα, χωρίς όμως δυνατότητα μεταβίβασης, έως ότου το παιδί φτάσει σε ορισμένη ηλικία·

25.    εκφράζει τη λύπη του για τα εμπόδια που θέτει το Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία για την άδεια μητρότητας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να επαναλάβουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις και επισημαίνει την βούλησή του να συνεργασθεί·

26.    ζητεί από τα κράτη μέλη να συστήσουν οικονομικά προσιτές, ευέλικτες και προσβάσιμες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τη φροντίδα των ατόμων που αδυνατούν να εκτελέσουν μόνοι τους τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής λόγω έλλειψης επαρκούς λειτουργικής αυτονομίας, με στόχο τη συμφιλίωση της προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής·

27.    καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την επικύρωση σε εθνικό επίπεδο και να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· υπογραμμίζει ότι η άμεση προσχώρηση όλων των κρατών μελών στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής και στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών·

28.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει, δυνάμει του άρθρου 84 της ΣΛΕΕ, πρόταση νομοθετικής πράξης για τη θέσπιση μέτρων ενθάρρυνσης και στήριξης της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, στηρίζοντας ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο πολιτικής σχετικά με τη βία λόγω φύλου, το οποίο να εστιάζει στην πρόληψη, στη δίωξη των δραστών, στην προστασία των θυμάτων και στην κατάλληλη και επαρκή παροχή υπηρεσιών, καθώς και στην εκπαίδευση σε θέματα ισότητας, και θεσπίζοντας κυρώσεις για συμπεριφορές που εισάγουν διακρίσεις και βία κατά των γυναικών· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να καταβάλουν συστηματικές προσπάθειες για να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να αναφέρουν περιστατικά βίας στις αρχές, καθώς και για την εκπαίδευση και κατάρτιση των ειδικών που έρχονται σε επαφή με τα θύματα·

29.    ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, με χρήση επαρκών πόρων, την αποτελεσματική εφαρμογή της ανακοίνωσής της για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

30.    ζητεί από το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα «γέφυρας» και να εκδώσει ομόφωνη απόφαση με την οποία να αναγνωρίζει την έμφυλη βία ως έναν από τους τομείς εγκληματικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, στους οποίους περιλαμβάνεται ήδη η εμπορία ανθρώπων και η γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών·

31.    ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τους κανόνες για την ψηφιακή αγορά με στόχο την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από τη βία στο διαδίκτυο·

32.    συνιστά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν, στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας, την υποχρέωση παροχής στήριξης στις μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που παρέχεται στις γυναίκες με νόμιμο καθεστώς, χωρίς να απαιτείται από τους αρμόδιους φορείς να αναφέρουν τέτοιου είδους περιπτώσεις στις αρχές·

33.    συνιστά στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες υγείας τους με στόχο τη στήριξη όλων των γυναικών που υφίστανται βία, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης της χωρητικότητάς τους και της παροχής εξειδικευμένης αρωγής σε γυναίκες διαφορετικών ιθαγενειών και σε γυναίκες με αναπηρία·

34.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανακηρύξουν το έτος 2016 Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης· τονίζει, εν προκειμένω, ότι είναι αναγκαία η κατάλληλη εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων αρχών και υπηρεσιών καθώς και επαγγελματιών, όπως αστυνομικών, ιατρών, δικαστών, δικηγόρων, εκπαιδευτικών και όσων άλλων μπορούν από τη θέση τους να παράσχουν βοήθεια σε γυναίκες θύματα βίας·

35.    ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει ένα μητρώο ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η προθεσμία για την μεταφορά στο δίκαιο των κρατών μελών της οδηγίας 2011/99/ΕΚ σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας έληξε στις 11 Ιανουαρίου 2015·

36.    αναγνωρίζει ότι στις εμπόλεμες ζώνες η βία σε βάρος των γυναικών αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και εκδηλώνεται μέσω της ταπεινωτικής και εξευτελιστικής μεταχείρισης των γυναικών· τονίζει ότι η ισότητα των φύλων είναι ουσιαστικός παράγοντας στην οικοδόμηση ειρήνης ενώ εκφράζει την αναγκαιότητα πρόληψης αλλά και καταπολέμησης φαινομένων όπως αυτά που θίγουν τις γυναίκες·

37.    καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και τη Eurostat να συνεχίσουν να συλλέγουν συγκρίσιμα δεδομένα, και ιδίως εναρμονισμένα δεδομένα σχετικά με τη βία, ώστε να προσφέρουν στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα απαραίτητα μέσα για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εστιάσουν την προσοχή τους στην κατάσταση στα κράτη μέλη όσον αφορά τους θεσμικούς μηχανισμούς για την προώθηση της ισότητας των φύλων, ώστε η οικονομική κρίση και οι συνακόλουθες μεταρρυθμίσεις να μην επιβαρύνουν τους εν λόγω μηχανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς αυτούς η οριζόντια προτεραιότητα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που περιλαμβάνεται στο σύνολο των εφαρμοζόμενων πολιτικών, και με τις ιδιαιτερότητες που συνεπάγεται η διαχείριση της, δεν θα παράγει αποτελέσματα·

38.    ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ, τόσο από άποψη χρηματοδότησης όσο και προβολής του, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα και ιθαγένεια» προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα στις οργανώσεις που εργάζονται για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών να συνεχίσουν το έργο τους·

39.    ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τη βία λόγω φύλου (κατά το πρότυπο του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων), υπό τη διεύθυνση ενός ευρωπαϊκού συντονιστή για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

40.    παροτρύνει την Επιτροπή να καταδικάσει απερίφραστα τις εκστρατείες και άλλα μηνύματα στα μέσα ενημέρωσης που παρουσιάζουν τα θύματα σεξουαλικής βίας ως υπεύθυνα για τέτοιου είδους πράξεις, δεδομένου ότι οι εν λόγω αντιλήψεις αντίκεινται σε όλες τις βασικές αρχές της ισότητας των φύλων·

41.    υπογραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση των φυλετικών στερεοτύπων και στην εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου· επαναλαμβάνει την ανάγκη συμμετοχής των αγοριών και των ανδρών στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει αποφασιστική πολιτική δράση για την καταπολέμηση των στερεοτύπων για τα φύλα και προτείνει στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ευαισθητοποίση σχετικά με θέματα ίσων δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες στα εκπαιδευτικά τους συστήματα·

42.    ζητεί από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να θεσπίσουν μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χρησιμοποιούν τη γλώσσα με μη σεξιστικό τρόπο, μεριμνούν για την ενεργό συμμετοχή και την ισορροπημένη εκπροσώπηση των γυναικών, φροντίζουν για την ποικιλομορφία εικόνων και των δυο φύλων, πέρα από γενικευμένες ιδέες περί ομορφιάς και σεξιστικά στερεότυπα για τους ρόλους τους σε διάφορους τομείς της ζωής, και ιδιαίτερα όταν το περιεχόμενο απευθύνεται σε παιδιά και νέους·

43.    ζητεί από τα κράτη μέλη, σε συνέχεια της έγκρισης των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει ο αθλητισμός για την προώθηση της ισότητας των φύλων, ιδίως μέσω του προσδιορισμού συγκεκριμένων σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και της βίας, για την ενθάρρυνση της ισότητας μεταξύ των επαγγελματιών αθλητών και αθλητριών και για την προώθηση του γυναικείου αθλητισμού·

44.    επισημαίνει ότι διάφορες μελέτες δείχνουν ότι τα ποσοστά των αμβλώσεων σε χώρες στις οποίες η διαδικασία είναι νόμιμη είναι παρόμοια με εκείνα σε χώρες όπου απαγορεύονται, και μάλιστα ότι συχνά είναι υψηλότερα στις τελευταίες (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2014)·

45.    τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν τον έλεγχο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας τους και των συναφών δικαιωμάτων, κυρίως μέσω της ευχερούς πρόσβασης στην αντισύλληψη και την άμβλωση· στηρίζει, συνεπώς, μέτρα και δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και για την καλύτερη ενημέρωση των γυναικών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις διαθέσιμες υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα και ενέργειες για να ευαισθητοποιήσουν τους άνδρες σε ό, τι αφορά τις ευθύνες τους σε σεξουαλικά και αναπαραγωγικά ζητήματα·

46.    τονίζει τη σημασία ύπαρξης ενεργών πολιτικών πρόληψης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τους έφηβους, τους νέους και τους ενήλικες ούτως ώστε οι πολίτες μας να μπορούν να απολαμβάνουν καλή σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, αποτρέποντας έτσι τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες·

47.    ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε κλινικές δοκιμές κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 σε κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια όσον αφορά τη σύνθεση από άποψη φύλου των συμμετεχόντων· ζητεί από την Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης εφαρμογής του ως άνω κανονισμού, να παρακολουθεί συγκεκριμένα τις πτυχές που αφορούν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

48.    υπενθυμίζει ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2011, η ΕΕ επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν και να προωθήσουν την πλήρη εφαρμογή όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρία χωρίς καμία διάκριση με βάση την αναπηρία, καθώς και να απέχουν από την εμπλοκή οιασδήποτε πράξης δράσης ή πρακτικής που είναι ασυμβίβαστες με τη σύμβαση·

49.    καλεί την Επιτροπή να προωθήσει αποφασιστικά την ισότητα των δύο φύλων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, ενισχύοντας έτσι μια συνολική στρατηγική προσέγγιση σε θέματα ισότητας· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς με σκοπό την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των γυναικών·

50.    καλεί την ΕΕ να θέσει τέλος στις πολιτικές που δημιουργούν εξάρτηση μεταξύ των μελών της οικογένειας στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να χορηγήσουν στις μετανάστριες ένα αυτόνομο καθεστώς διαμονής, ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας·

51.    καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμπερίληψη της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλες τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και σε όλες τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες·

52.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 4.

(2)

ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.

(3)

ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.

(4)

ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.

(5)

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0105.

(7)

ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 68 της 18.3.2010, σ. 13.

(9)

ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.

(10)

ΕΕ L 367 της 14.12.2004, σ. 23.

(11)

ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 359 της 19.12.1986, σ. 56.

(13)

ΕΕ L 6 της 10.1.1979, σ. 24.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0375.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0073.

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0247.

(17)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0074.

(18)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0045.

(19)

ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 47.

(20)

ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 75.

(21)

ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 35.

(22)

ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 65.

(23)

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0069.

(24)

ΕΕ C 33 E της 5.2.2013, σ. 134.

(25)

ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 26.

(26)

ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 77.

(27)

ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 79.

(28)

ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 31.

(29)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0162.

(30)

ΕΕ C 233 E της 28.9.2006, σ. 130.

(31)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0126.

(32)

ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 31.

(33)

1 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.

(34)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) (COM(2013)0861).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι οικονομίες και οι κοινωνίες των ευρωπαϊκών χωρών έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση. Έπειτα από μια περίοδο λιτότητας, έφτασε η ώρα της ανάκαμψης προκειμένου να διασφαλιστεί στην Ευρώπη μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, όπως προβλέπεται και στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της εν λόγω στρατηγικής, ο εισηγητής θεωρεί επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων θεμελιωδών ζητημάτων.

Καταρχήν, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου και τα δικαιώματα των γυναικών κατά τη χάραξη των πολιτικών και την κατάρτιση των δημοσιονομικών διαδικασιών, ιδίως στο πλαίσιο των πολιτικών ανάκαμψης, μέσω της συστηματικής διενέργειας εκτιμήσεων αντίκτυπου με βάση το φύλο. Τα σφάλματα των πολιτικών λιτότητας δεν μπορούν, και δεν πρέπει, να επαναληφθούν.

Όσον αφορά τους πιο συγκεκριμένους στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται όχι μόνο να επιτύχει τον στόχο του 75% όσον αφορά την απασχόληση αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας.

Παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών, ο ρυθμός αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών παραμένει αργός. Από το 2002, αυξήθηκε από το 58,1% στο 62,8% ενώ στη συνέχεια υπέστη τις συνέπειες της κρίσης. Εάν συνεχιστεί η σημερινή τάση, ο στόχος της στρατηγικής ΕΕ 2020 δεν θα επιτευχθεί πριν το 2038. Ως εκ τούτου, είναι επείγουσα και απαραίτητη η προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται υψηλής ποιότητας θέσεις απασχόλησης. Είναι αλήθεια ότι οι επιπτώσεις της κρίσης όσον αφορά την ποιότητα της απασχόλησης των γυναικών είναι καταστροφικές: αύξηση του καθεστώτος της μερικής απασχόλησης από το οποίο οι γυναίκες δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να εξέλθουν, αύξηση της επισφαλούς εργασίας λόγω της γενικευμένης χρήσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, διπλό μειονέκτημα για τις γυναίκες που υπερεκπροσωπούνται στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και αύξηση του αισθήματος δυσαρέσκειας στην εργασία και των επιπτώσεων στα μέλη της οικογένειας, και ιδίως στα παιδιά.

Στα εν λόγω συγκυριακά φαινόμενα προστίθεται η επιμονή διαρθρωτικών φαινομένων, και ιδίως οι μισθολογικές διαφορές που παραμένουν αμετάβλητες (gender pay gap). Εάν συνεχιστεί η σημερινή τάση, θα πρέπει να περιμένουμε έως το 2084 για τη διασφάλιση ίσων μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο εισηγητής υπογραμμίζει την πρωταρχική ανάγκη εφαρμογής της οδηγίας 2006/54/ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Εκκρεμούν οι απαντήσεις 26 κρατών μελών στις ερωτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών νομοθεσιών με την εν λόγω οδηγία. Τα κράτη μέλη πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνήσουν για την ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας, ιδίως ως προς τη διαφάνεια των μισθών, καθώς και για την πραγματική πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο «Closing the Gender Gap: Act Now» (Μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων: Δράση τώρα) που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2012, θα μπορούσε να επιτευχθεί αύξηση του ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά 12% αν υπήρχε πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Η επιστροφή στην ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πραγματική ισότητα στον επαγγελματικό τομέα.

Εξίσου επιτακτική είναι η ανάγκη να λάβει το Συμβούλιο θέση σχετικά με την οδηγία για την άδεια μητρότητας. Η ισχύουσα οδηγία, του 1992, δεν αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της κοινωνίας και δεν προστατεύει επαρκώς τις μητέρες. Επομένως, η επικαιροποίησή της εν λόγω οδηγίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δράττεται της ευκαιρίας να επαναλάβει την πρόθεσή του για συνεργασία με στόχο την επίτευξη συμβιβασμού.

Η εμμονή σε στερεότυπα αποτελεί επίσης ανησυχητικό διαρθρωτικό φαινόμενο. Η αλλαγή νοοτροπίας είναι απαραίτητη για τη μείωση του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού, και για να μπορέσουν επιτέλους οι γυναίκες, όπως και οι άνδρες, να ασκούν τα επαγγέλματα που επιθυμούν, στο επίπεδο θέσεων ευθύνης που επιθυμούν.

Όσον αφορά τα στερεότυπα, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η προώθηση των μέτρων για τον συνδυασμό της ιδιωτικής με την επαγγελματική ζωή, μεταξύ άλλων μέσω της αναγνώρισης και της αξιοποίησης της συμμετοχής και των δύο γονέων στην οικογενειακή ζωή.

Για να μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους με ηρεμία και να συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό δεόντως στην ανάπτυξη της ΕΕ, είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές και πλήρους ωραρίου υπηρεσίες φύλαξης παιδιών. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής «Στόχοι της Βαρκελώνης – Η ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Ευρώπη για μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», της 3ης Ιουνίου 2013, 6 κράτη μέλη έχουν επιτύχει και τους δύο στόχους: η Σουηδία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Σλοβενία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, το κόστος των υπηρεσιών φροντίδας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Ειδικότερα, το 53% των μητέρων που δηλώνουν ότι δεν εργάζονται ή εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης για λόγους που συνδέονται με τις επίσημες υπηρεσίες μέριμνας, θεωρούν την τιμή αυτών των υπηρεσιών εμπόδιο. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 70% στην Ιρλανδία, στις Κάτω Χώρες, στη Ρουμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ζήτημα της τιμής συνδέεται με το ζήτημα της φτώχειας, το οποίο αποτελεί πρόκληση ιδιαίτερης σημασίας κατά την άποψη του εισηγητή. Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι ένας από τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020 είναι η μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια του αριθμού των ανθρώπων που πλήττονται ή κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό έως το 2020. Δύο κατηγορίες ανθρώπων είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες στη φτώχεια: οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες.

Το 22% των ηλικιωμένων γυναικών εκτίθεται στον κίνδυνο της φτώχειας, σε αντίθεση με το 16,3% των ανδρών. Η επισφαλής κατάσταση των ηλικιωμένων γυναικών αποτελεί άμεση συνέπεια της μισθολογικής απόκλισης. Κατά μέσο όρο, οι συντάξεις των γυναικών είναι κατά 39% χαμηλότερες από τις συντάξεις των ανδρών, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο των ηλικιωμένων γυναικών στην Ευρώπη δεν λαμβάνει σύνταξη. Είναι απαραίτητη η δημιουργία διορθωτικών μηχανισμών, μεταξύ άλλων μέσω της τροποποίησης των πολιτικών φορολογίας και παροχών.

Η παρατήρηση αυτή αφορά και τις μονογονεϊκές οικογένειες, εκ των οποίων το 35,5% εκτίθεται στον κίνδυνο της φτώχειας. Επιπλέον, το 91% των ανύπαντρων γονέων είναι γυναίκες. Και σε αυτή την περίπτωση, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν κατορθώσει να μειώσουν τους κινδύνους της φτώχειας στους οποίους εκτίθενται οι εν λόγω οικογένειες.

Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών συνιστά μία ακόμη κοινωνική πρόκληση μείζονος σημασίας. Εν προκειμένω, ο εισηγητής θα ήθελε να υπενθυμίσει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το θέμα αυτό, εμμένοντας στη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων από όλα τα κράτη μέλη. Η δράση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων είναι καθοριστικής σημασίας.

Το ζήτημα των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων χρήζει επίσης εξέτασης. Πρόκειται για ένα ζήτημα που άπτεται της δημόσιας υγείας και του σεβασμού του θεμελιώδους δικαιώματος των γυναικών να έχουν τον έλεγχο του σώματός τους. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμιστούν οι βασικές πολιτικές αρχές που έχει ήδη υποστηρίξει στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τελευταίο σημείο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αποτελεί πλέον παρά μόνο ένα έγγραφο εργασίας που προσαρτάται στην έκθεση για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Το πολιτικό μήνυμα είναι ισχυρό: τα δικαιώματα των γυναικών είναι δευτερεύουσας σημασίας. Δεν θα έπρεπε, όμως, η αξιολόγηση της προόδου της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών να αποτελεί δευτερεύον ζήτημα. Ο δρόμος προς την ανάπτυξη εξαρτάται από την πραγματική ισότητα των φύλων. Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να αποδώσει στην εν λόγω έκθεση πλήρη πολιτική νομιμότητα προωθώντας την επίσημη και χωριστή έγκρισή της.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.1.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

9

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Ildikó Gáll-Pelcz, Dubravka Šuica, Marc Tarabella, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Мария Габриел

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου