Procedure : 2014/2217(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0015/2015

Ingediende teksten :

A8-0015/2015

Debatten :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Stemmingen :

PV 10/03/2015 - 10.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0050

VERSLAG     
PDF 178kWORD 116k
28.1.2015
PE 541.538v03-00 A8-0015/2015

over vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013

(2014/2217(INI))

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Rapporteur: Marc Tarabella

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013 (2014/2217(INI))

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

–       gezien artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

–       gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM),

–       gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW),

–       gezien het VN-verdrag van 1949 ter bestrijding van de handel in personen en van de exploitatie van prostitutie door anderen,

–       gezien de Verklaring en het Actieprogramma van Peking die op 15 september 1995 tijdens de vierde wereldvrouwenconferentie werden aangenomen, alsmede de daaruit voortkomende documenten die tijdens de bijzondere VN-zittingen Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) en Peking +15 (2010) werden aangenomen,

–       gezien Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken(1),

–       gezien Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit van de Raad 2001/220/JBZ(2),

–       gezien het VN-Verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap en met name artikel 6 betreffende vrouwen met een handicap,

–       gezien Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel(3),

–       gezien Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 5 april 2011 betreffende het voorkomen en tegengaan van mensenhandel en het beschermen van de slachtoffers, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad(4),

–       gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen (richtlijn vrouwelijke bestuurders (COM(2012)0614)),

–       gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Overeenkomst van Istanbul),

–       gezien het Europees Pact voor gendergelijkheid (2011-2020) van 7 maart 2011(5),

–       gezien de mededeling van de Commissie van 5 maart 2010 getiteld "Een grotere inzet voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: Een vrouwenhandvest" (COM(2010)0078),

–       gezien de mededeling van de Commissie van 21 september 2010 getiteld "Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015" (COM(2010)0491),

–       gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Europa 2020: een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

–       gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 16 september 2013 getiteld "Tussentijdse herziening van de strategie voor gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015" (SWD(2013)0339),

–       gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van woensdag 8 mei 2013 getiteld "Report on Progress on equality between women and men in 2012" (SWD(2013)0171),

–       gezien de mededeling van de Commissie van 25 november 2013 getiteld "Vrouwelijke genitale verminking uitbannen" (COM(2013)0833),

–       gezien het verslag van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) van 2012 getiteld "Evaluatie van de uitvoering door de EU-lidstaten van het actieprogramma van Peking: Geweld tegen vrouwen – slachtofferhulp",

–       gezien de conclusies van de Raad van 5 en 6 juni 2014 over de preventie en bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, met inbegrip van vrouwelijke genitale verminking,

–       gezien zijn resolutie van 6 februari 2014 over het uitbannen van vrouwelijke genitale verminking(6),

–       gezien het bestaan sinds 1975 van EU-richtlijnen inzake verschillende aspecten van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Richtlijn 2010/41/EU(7), Richtlijn 2010/18/EU(8), Richtlijn 2006/54/EU(9), Richtlijn 2004/113/EG(10), Richtlijn 92/85/EEG(11), Richtlijn 86/613/EEG(12) en Richtlijn 79/7/EEG)(13),

–       gezien zijn resolutie van 12 september 2013 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid(14),

–       gezien zijn resolutie van 12 maart 2013 over de gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw(15),

–       gezien zijn resolutie van 11 juni 2013 over onderwijs- en beroepsmobiliteit van vrouwen in de EU(16),

–       gezien zijn resolutie van 12 maart 2013 over de uitbanning van genderstereotypen in de EU(17),

–       gezien zijn resolutie van 6 februari 2013 over de 57ste zitting van de VN-Raad voor de rechten van de Mens: uitbanning en preventie van alle vormen van geweld jegens vrouwen en meisjes(18),

–       gezien zijn resolutie van 11 september 2012 over de arbeidsomstandigheden van vrouwen in de dienstensector(19),

–       gezien zijn resolutie van 24 mei 2012 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid(20),

–       gezien zijn resolutie van 10 februari 2010 over gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie – 2009(21), van 8 maart 2011 over gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie – 2010(22), en van 13 maart 2012 over gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie – 2011(23),

–       gezien zijn resolutie van 6 juli 2011 over vrouwen en leidinggevende functies in het bedrijfsleven(24),

–       gezien zijn resolutie van 5 april 2011 over de prioriteiten en het ontwerp van een nieuw beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen(25),

–       gezien zijn resolutie van 8 maart 2011 over armoede bij vrouwen in de Europese Unie(26),

–       gezien zijn resolutie van 17 juni 2010 over de genderaspecten van de economische neergang en de financiële crisis(27),

–       gezien zijn resolutie van 3 februari 2009 over de bestrijding van discriminatie op grond van geslacht en solidariteit tussen de generaties(28),

–       gezien zijn resolutie van 26 februari 2014 over seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid(29),

–       gezien zijn resolutie van 13 oktober 2005 over vrouwen en armoede in de Europese Unie(30),

–       gezien zijn resolutie van 25 februari 2014 over het bestrijden van geweld tegen vrouwen(31),

–       gezien zijn resolutie van 3 februari 2009 over de bestrijding van discriminatie op grond van geslacht en solidariteit tussen de generaties(32),

–       gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (de richtlijn moederschapsverlof (COM(2008)0637)),

–       gezien de conclusies van de Raad van 20 mei 2014 over gendergelijkheid in de sport,

–       gezien Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)(33)1,

–       gezien het voortgangsverslag van de Commissie van 3 juni 2013 over de doelstellingen van Barcelona met als titel "Ontwikkeling van opvangdiensten voor jonge kinderen in Europa met het oog op een duurzame en inclusieve groei",

–       gezien het verslag van de Commissie uit september 2014 getiteld "Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe",

–       gezien het onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) van maart 2014 getiteld "Violence against women: an EU-wide survey", waarin voor de eerste keer gegevens werden gepresenteerd betreffende de omvang, de aard en de gevolgen van verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, alsook de reactie van slachtoffers op gewelddadige incidenten en hun bewustzijn van hun rechten,

–       gezien artikel 52 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A8-0015/2015),

A.     overwegende dat gelijkheid tussen vrouwen en mannen een grondrecht is dat wordt erkend in de Verdragen sinds het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap uit 1957 en in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie; overwegende dat de geboekte vooruitgang onvoldoende blijft en er veel ongelijkheden tussen vrouwen en mannen blijven bestaan, ondanks het feit dat de Europese Unie veel teksten heeft aangenomen om een gelijke behandeling van mannen en vrouwen te waarborgen en iedere vorm van discriminatie op grond van geslacht te bestrijden en ondanks het feit dat de Unie de taak op zich heeft genomen om het beginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in al haar activiteiten te integreren;

B.     overwegende dat het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen de afwezigheid van directe of indirecte discriminatie veronderstelt, waaronder op grond van moederschap, vaderschap en wat betreft de verdeling van gezinstaken;

C.     overwegende dat het van cruciaal belang is rekening te houden met de meervoudige en elkaar overlappende vormen van discriminatie die veel vrouwen en meisjes in Europa ondervinden (op grond van handicap, migrantenachtergrond, etnische afkomst, leeftijd, seksuele gerichtheid, genderidentiteit, zwangerschap, huisvestingsstatus, een laag opleidingsniveau, als slachtoffers van geweld, enz.) en het feit dat hun situatie er de laatste jaren op achteruit is gegaan;

D.     overwegende dat de Europa 2020-strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve economie ambitieuze doelstellingen bevat, waaronder een arbeidsparticipatie van 75% en een vermindering met ten minste 20 miljoen van het aantal mensen dat zich in een situatie van armoede of sociale uitsluiting bevindt of dreigt daarin terecht te komen tegen 2020, die enkel kunnen worden bereikt indien de lidstaten innovatief beleid ten uitvoer leggen met het oog op daadwerkelijke gelijkheid van vrouwen en mannen;

E.     overwegende dat de door de lidstaten genomen beleidsmaatregelen ter consolidatie van de begroting hoofdzakelijk de openbare sector treffen, waarin voornamelijk vrouwen werkzaam zijn en waarvan de voorzieningen het vaakst door vrouwen worden gebruikt, en dus een dubbele straf inhouden, en overwegende dat dit beleid leidt tot een grote stijging van de onzekerheid op arbeidsgebied, met name door een toename van deeltijds werk (32% bij vrouwen, tegenover 8,2% bij mannen) en het aantal tijdelijke contracten, om het nog niet te hebben over een daling van de lonen;

F.     overwegende dat er meer vrouwen dan mannen in armoede leven en uitgesloten zijn, en met name oudere vrouwen, van wie het pensioen gemiddeld 39% lager is dan dat van mannen, en alleenstaande moeders; overwegende dat vrouwen omwille van hun gezin vaker halftijds of met een tijdelijk contract of een contract van bepaalde duur werken dan mannen, en dat de armoede onder vrouwen grotendeels te wijten is aan hun onzekere tewerkstelling;

G.     overwegende dat de strijd tegen armoede een van de vijf meetbare doelstellingen vormt die de Commissie heeft voorgesteld in het kader van de Europa 2020-strategie; overwegende dat geïntegreerd richtsnoer 10 van de Europa 2020-strategie (bevordering van sociale integratie en bestrijding van armoede) de lidstaten ertoe zou kunnen aanzetten nationale beleidsmaatregelen te nemen die met name vrouwen beschermen tegen het risico om tot armoede te vervallen en eenoudergezinnen en oudere vrouwen een inkomen garanderen;

H.     overwegende dat er binnen de EU sprake is van een dalend geboortecijfer, wat nog versterkt wordt door de crisis, omdat stellen, en met name jongere vrouwen, vanwege de werkloosheid, marginalisering en onzekerheid over de toekomst en de economie, het besluit om kinderen te krijgen uitstellen, waardoor de vergrijzing binnen de EU nog verder toeneemt;

I.      overwegende dat de huidige belastingstelsels in bepaalde lidstaten gebaseerd zijn op een beperkte opvatting van het gezin, en gezinnen die afhankelijk zijn van één inkomen begunstigen, vaak arbeid van vrouwen ontmoedigen en eenoudergezinnen, kroostrijke gezinnen en gezinnen met afhankelijke familieleden ten laste onvoldoende ondersteunen;

J.      overwegende dat, hoewel 60% van de afgestudeerden in de EU vrouw is, hun vertegenwoordiging in hogere bestuurlijke en leidinggevende functies onevenredig laag is, en minder dan 33% van de wetenschappers en ingenieurs in de EU vrouw is, terwijl bijna 80% van de werknemers in de gezondheids-, onderwijs- en welzijnssector vrouw is;

K.     overwegende dat er een sterke horizontale segregatie of genderkloof bestaat op de arbeidsmarkt: ongeveer de helft van de vrouwen met een baan is terug te vinden in 10 van de 130 beroepen die zijn opgenomen in de internationale standaardberoepenclassificatie (ISCO) van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en slechts 16% van de werknemers is actief in een sector waarin de verhouding tussen mannen en vrouwen paritair is;

L.     overwegende dat de rol van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), die 99% van de Europese ondernemingen uitmaken en goed zijn voor twee op de drie banen in de particuliere sector, cruciaal is voor de verwezenlijking van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei; overwegende dat slechts 31% van de ondernemers in de EU vrouw is; overwegende dat 10% van de vrouwen in de EU ondernemer is tegenover 19% van de mannen; overwegende dat de stijging van het aantal vrouwelijke ondernemers moet worden aangemoedigd en ondersteund;

M.    overwegende dat ongeveer 42% van diegenen die actief zijn in de landbouw in de EU vrouwen zijn en dat drie op tien Europese landbouwbedrijven worden beheerd door vrouwen; overwegende dat de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, waarbij de deelname van vrouwen aan het economische en sociale leven wordt bevorderd, met name in de landbouw, een voortdurende bekommernis in Europa moet zijn;

N.     overwegende dat de arbeidsparticipatie van vrouwen 63% bedraagt, dat het loonverschil tussen vrouwen en mannen 16,4% bedraagt, dat 73% van de nationale parlementsleden man is, dat de raden van bestuur van de grote bedrijven voor 17,8% uit vrouwen bestaan en dat vrouwen per week bijna drie keer meer tijd besteden aan huishoudelijke taken dan mannen (bv. zorgen voor kinderen, ouderen en personen met een handicap en zich bezighouden met het huishouden);

O.     overwegende dat 37% van de leden van het nieuwe Europees Parlement, 9 van de 28 nieuwe commissarissen en 7 van de 28 rechters van het Hof van Justitie van de Europese Unie vrouwen zijn;

P.     overwegende dat de werkloosheid bij vrouwen onderschat wordt, aangezien veel vrouwen niet als werkloze zijn ingeschreven, met name vrouwen die in landelijke of afgezonderde gebieden wonen en zich vaak enkel bezighouden met het huishouden en de zorg voor de kinderen; overwegende dat deze situatie aanleiding geeft tot een ongelijke toegang tot openbare diensten (subsidies, pensioenen, moederschapsverlof, ziekteverlof, toegang tot sociale zekerheid, enz.);

Q.     overwegende dat het aan het huidige tempo tot 2038 zal duren om de doelstelling van een arbeidsparticipatiegraad van 75% te bereiken voor vrouwen, en dat gelijke beloning pas in 2084 een realiteit zal zijn; overwegende dat pariteit in de nationale parlementen, de Europese instellingen en de raden van bestuur van Europese bedrijven mogelijk zal zijn in 2034, maar dat het tot 2054 zal duren vooraleer de huishoudelijke taken gelijk verdeeld zijn;

R.     overwegende dat het gebrek aan bevordering van beleid om werk en privéleven beter te combineren in het algemeen en het ontbreken van betaalbare en kwalitatief hoogstaande diensten voor kinderopvang en bijstand voor ouderen en personen die bijzondere zorg nodig hebben in het bijzonder een ernstig obstakel vormen voor de economische onafhankelijkheid van vrouwen en voor hun doorstroming naar verantwoordelijke posities, en voor de gelijke deelname van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, ook als manier om armoede te bestrijden en te voorkomen;

S.     overwegende dat de verdeling van de gezins- en huishoudelijke taken tussen mannen en vrouwen, met name dankzij het beter benutten van ouderschaps- en vaderschapsverlof, een conditio sine qua non is voor de verwezenlijking van gelijkheid tussen vrouwen en mannen; overwegende dat er in een kwart van de lidstaten geen regelingen zijn voor vaderschapsverlof;

T.     overwegende dat de traditionele genderrollen en stereotypen nog steeds een aanzienlijke invloed hebben op de taakverdeling tussen mannen en vrouwen in het huishouden, op het werk en in de samenleving in het algemeen en daardoor de arbeidskansen en de persoonlijke en professionele ontwikkeling van vrouwen hinderen, waardoor vrouwen zich niet volledig kunnen ontplooien als persoon en als deelnemer aan de economie;

U.     overwegende dat de media een rol kunnen spelen zowel in de verspreiding van stereotypen, de aantasting van het beeld van de vrouw en de overseksualisering van meisjes als in de bestrijding van genderstereotypen, de bevordering van de deelname van vrouwen aan de besluitvorming en de bevordering van gendergelijkheid;

V.     overwegende dat de Raad nog steeds geen officieel standpunt heeft ingenomen over de twee wetgevingsresoluties van het Europees Parlement over onderwerpen die van fundamenteel belang zijn voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, te weten zijn resolutie van 20 oktober 2010 over het voorstel voor een richtlijn inzake moederschapsverlof en zijn resolutie van 20 november 2013 over het voorstel voor een richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen;

W.    overwegende dat de Commissie in haar verslag over de toepassing van Richtlijn 2005/60/EG van 6 december 2013 vraagtekens heeft geplaatst bij de overeenstemming van de nationale wetgeving van 26 lidstaten met de nieuwe bepalingen van deze richtlijn(34);

X.     overwegende dat, volgens het onderzoek van het FRA van maart 2014, een op de drie vrouwen in de EU het slachtoffer is geworden van fysiek en/of seksueel geweld, een op de vijf vrouwen fysiek geweld heeft ondergaan na de leeftijd van 15 jaar, en bijna een op de twee vrouwen het slachtoffer is geworden van psychologisch geweld; overwegende dat geweld tegen vrouwen een schending van de grondrechten inhoudt met mogelijk ernstige psychologische gevolgen, alle lagen van de samenleving treft, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, sociale positie of land van afkomst of verblijf, en een van de minst gemelde misdrijven is; overwegende dat geweld tegen vrouwen een van de grootste belemmering vormt voor daadwerkelijke gelijkheid tussen vrouwen en mannen;

Y.     overwegende dat het geweld tegen vrouwen en meisjes op internet toeneemt en dat minderjarigen in dit verband buitengewoon zorgwekkend gedrag vertonen op sociale netwerken;

Z.     overwegende dat de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel afloopt in 2016; overwegende dat de overgrote meerderheid (80%) van de geregistreerde slachtoffers van mensenhandel in de EU, volgens het verslag van Eurostat van 2014 inzake mensenhandel, vrouwen en meisjes zijn;

Aa.   overwegende dat zes lidstaten het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (de Overeenkomst van Istanbul) nog steeds niet hebben ondertekend en dat slechts acht lidstaten dit verdrag hebben geratificeerd;

Ab.   overwegende dat de verzameling van betrouwbare, vergelijkbare en naar geslacht gedifferentieerde gegevens met name belangrijk is in het kader van de uitwerking van nationaal en Europees overheidsbeleid, in het bijzonder met betrekking tot geweld tegen vrouwen;

Ac.   overwegende dat vrouwen te maken hebben met specifieke gezondheidsproblemen en minder vaak dan mannen het onderwerp van klinische proeven zijn, en dat deze verschillen grote gevolgen hebben voor de gezondheid van vrouwen;

Ad.   overwegende dat meisjes en vrouwen minder vaak aan lichaamsbeweging doen dan jongens en mannen, met name in de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar, en dat sport een middel is om jezelf te uiten en te ontplooien en burgerschap en solidariteit tot uiting helpt brengen en dat regelmatig sporten de fysieke en psychische gezondheid verbetert; overwegende dat geweld tegen vrouwen, stereotypen, loonverschillen en belemmeringen voor de vertegenwoordiging van vrouwen in bestuursfuncties eveneens voorkomen in de sport;

Ae.   overwegende dat seksuele en reproductieve rechten fundamentele mensenrechten zijn en dat hiermee rekening moet worden gehouden in het actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid;

Af.    overwegende dat het door de Commissie opgestelde jaarverslag betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen een uiterst belangrijk instrument is om de evolutie van de situatie van vrouwen in Europa te evalueren;

1.      vraagt de EU-instellingen en de lidstaten om rekening te houden met het genderperspectief, met de rechten van vrouwen en met gelijke kansen bij de uitwerking van hun beleid, in het kader van hun begrotingsprocedures en bij de toepassing van EU-programma's en -acties, door middel van proactieve maatregelen, en met name in de context van stimuleringsprogramma's, door stelselmatig gendereffectbeoordelingen uit te voeren;

2.      betreurt dat de doelstellingen van de Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 dreigen te mislukken, in het bijzonder wat de economische onafhankelijkheid betreft, onder meer doordat het voorstel voor een richtlijn betreffende moederschapsverlof werd ingetrokken; wijst er tegelijkertijd op dat de economische verschillen tussen mannen en vrouwen geleidelijk aan toenemen;

3.      verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten een genderpijler op te nemen in de Europa 2020-strategie om te meten hoe de vermindering van het verschil in werkgelegenheid tussen mannen en vrouwen vordert en om de beleidsmaatregelen in het kader van de jaarlijkse groeianalyse om te zetten in de landenspecifieke aanbevelingen;

4.      verzoekt de Commissie en de lidstaten een algemeen investeringsplan voor de sociale infrastructuur te ontwikkelen, aangezien het Europese bruto binnenlands product (bbp) met een gendergerelateerd investeringsplan naar schatting geleidelijk zal stijgen, en tegen 2018 2,4% hoger zal liggen dan zonder een investeringsplan;

5.      merkt op dat een gelijke deelname van vrouwen en mannen aan het arbeidsproces het economisch potentieel van de EU aanzienlijk zou kunnen verhogen en tegelijkertijd ervoor zou kunnen zorgen dat dit een eerlijk en inclusief karakter krijgt; wijst erop dat een volledige convergentie van de arbeidsparticipatiecijfers zich, volgens prognoses van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), zou vertalen in een stijging van het bbp per inwoner met 12,4% tegen 2030;

6.      benadrukt dat het belangrijk is om armoede onder vrouwen te bestrijden, en met name onder oudere vrouwen, vrouwen die het slachtoffer zijn geweest van gendergeweld, vrouwen met een handicap, migrantenvrouwen, vrouwen die tot een minderheid behoren en alleenstaande moeders; verzoekt de lidstaten dus krachtigere inclusiestrategieën ten uitvoer te leggen en de middelen die worden uitgetrokken voor sociaal beleid op een meer doeltreffende manier aan te wenden, met name in het kader van het Europees Sociaal Fonds en de structuurfondsen;

7.      betreurt het feit dat de doeltreffendheid van het sociale beleid met betrekking tot de vermindering van de armoede in 2012 met 50% gedaald is in vergelijking met 2005 in huishoudens met slechts één volwassene, een situatie waarin de meeste weduwen en alleenstaande moeders zich bevinden; uit zijn bezorgdheid over het feit dat de doeltreffendheid van het sociale beleid dat in sommige lidstaten wordt gevoerd slechts een derde van het Europese gemiddelde bedraagt; verzoekt de lidstaten bijgevolg hun sociale beleid, met name gericht op werklozen, te versterken teneinde de toenemende armoede, in het bijzonder onder vrouwen, tegen te gaan;

8.      roept de Raad en de Commissie op de genderdimensie van armoede en sociale uitsluiting aan te pakken; betreurt het dat de landenspecifieke aanbevelingen die tot nu toe zijn aangenomen als onderdeel van de jaarlijkse cycli van het Europees semester niet voldoende zijn afgestemd op de werkgelegenheids- en sociale doelstellingen van de Europa 2020-strategie; vraagt dat de structurele oorzaken van armoede bij vrouwen stelselmatig worden aangepakt in het kader van de landenspecifieke aanbevelingen;

9.      verzoekt de Commissie en de lidstaten rekening te houden met de evolutie van de gezinsstructuren bij de uitwerking van hun belasting- en uitkeringsstelsels, door met name eenoudergezinnen en ouderen financieel te ondersteunen door middel van belastingkortingen of steun voor gezondheidszorg;

10.    verzoekt de lidstaten en de Commissie erop toe te zien dat de gelijkheid van mannen en vrouwen en de integratie van het genderperspectief worden meegewogen in de cohesiebeleidsfondsen en worden bevorderd tijdens de voorbereiding en uitvoering van de programma's in het kader daarvan, onder meer op het vlak van toezicht, rapportage en evaluatie;

11.    betreurt dat het jaarverslag nog slechts een werkdocument is dat als bijlage bij het verslag over de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is gevoegd en vraagt de Commissie onverwijld de volledige politieke legitimiteit van dit verslag te erkennen door te zorgen voor een officiële en afzonderlijke goedkeuring ervan;

12.    staat erop dat het absoluut noodzakelijk is het verschil in beloning en het verschil in pensioenen tussen vrouwen en mannen te verminderen, eveneens door het aanhoudend grote aantal vrouwen met een deeltijdse, laagbetaalde of onzekere baan aan te pakken en door kwalitatief voldoende hoogstaande opvangvoorzieningen voor kinderen en andere afhankelijke personen te waarborgen; veroordeelt in de scherpste bewoordingen dat meer dan een derde van de oudere vrouwen in de EU geen enkel pensioen krijgt; vraagt de lidstaten bijgevolg er onmiddellijk voor te zorgen dat de rechten die zijn vervat in Richtlijn 2006/54/EG, en met name het beginsel van gelijke beloning en de transparantie van de lonen, volledig ten uitvoer worden gelegd, alsook hun nationale regelgeving op het vlak van gelijke behandeling te herzien om deze te vereenvoudigen en te moderniseren; vraagt de Commissie regelmatig de omzetting van richtlijnen met betrekking tot de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te blijven evalueren en vraagt de Commissie zo spoedig mogelijk een herschikking van Richtlijn 2006/54/EG voor te stellen overeenkomstig artikel 32 van die richtlijn en op basis van artikel 157 van het VWEU, met inachtneming van de gedetailleerde aanbevelingen zoals opgenomen in de bijlage bij de resolutie van het Parlement van 24 mei 2012;

13.    veroordeelt in de scherpste bewoordingen dat vrouwen niet hetzelfde loon ontvangen wanneer zij hetzelfde werk of gelijkwaardig werk doen als mannen, en veroordeelt eveneens zowel horizontale als verticale segregatie; beklemtoont voorts dat de overgrote meerderheid van de lage lonen en vrijwel alle zeer lage lonen voor deeltijdwerk worden betaald, en dat 80% van die arme loontrekkenden vrouwen zijn; benadrukt dat een afname van de loonkloof met 1 procentpunt volgens de conclusies van de beoordeling van de Europese meerwaarde een economische groei van 0,1% zal opleveren, wat betekent dat het dichten van de loonkloof bijgevolg van cruciaal belang is in de huidige economische crisis; dringt er bijgevolg bij de lidstaten, werkgevers en vakverenigingen op aan om bruikbare en concrete jobevaluatie-instrumenten te ontwikkelen en toe te passen die kunnen helpen bepalen wat gelijkwaardig werk is en zodoende gelijk loon voor vrouwen en mannen kunnen helpen verzekeren;

14.    vraagt de Commissie en de lidstaten proactief beleid ten uitvoer te leggen ten gunste van kwalitatief hoogstaande banen voor vrouwen, om zo de Europa 2020-doelstellingen te kunnen bereiken, met name door stereotypen en verticale en horizontale segregatie op de arbeidsmarkt te bestrijden en door de overgang van deeltijds werk naar voltijds werk te ondersteunen en door zich met name te richten op de categorie personen die niet werken en geen onderwijs of opleiding volgen; verzoekt de lidstaten in het kader van hun nationale hervormingsprogramma's specifieke streefdoelen inzake werkgelegenheid vast te stellen teneinde ervoor te zorgen dat vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen om de arbeidsmarkt te betreden en er te blijven;

15.    spoort de Commissie en de lidstaten ertoe aan om proactief beleid ten uitvoer te leggen en vrouwen aan te sporen om loopbanen in de wetenschap na te streven, en om de participatie van vrouwen in sectoren die traditioneel als 'mannelijk' worden beschouwd te bevorderen, in het bijzonder door voorlichtings- en bewustmakingscampagnes, en dan vooral in de wetenschappelijke sector en de sector van de nieuwe technologieën, om zo ten volle te profiteren van het menselijke kapitaal dat de Europese vrouwen vertegenwoordigen; benadrukt dat met name de informatie- en communicatietechnologie nieuwe mogelijkheden bieden en roept de Commissie op ervoor te zorgen dat ten volle rekening wordt gehouden met het genderperspectief bij het bepalen van de prioriteit voor de digitale agenda de komende vijf jaar;

16.    onderstreept dat financiële onafhankelijkheid een belangrijke manier is om gelijkheid te bereiken en dat het potentieel dat ondernemerschap bij vrouwen heeft voor groei en concurrentievermogen in de EU wordt onderschat en onvoldoende wordt uitgebuit; vraagt het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) bijgevolg meer en betere gegevens te verzamelen over ondernemerschap bij vrouwen; verzoekt de lidstaten, de Commissie, andere relevante organen, zoals kamers van koophandel, en de industrie ondernemerschap bij vrouwen aan te moedigen, te bevorderen en te steunen door de toegang tot krediet te vergemakkelijken, bureaucratische rompslomp en andere belemmeringen voor startende vrouwelijke ondernemers te verminderen, een genderperspectief op te nemen in het relevante beleid, de totstandbrenging van een enkelvoudig, meertalig en elektronisch gegevensuitwisselingsplatform voor vrouwelijke ondernemers te bevorderen, en regionale en Europese mentoring- en "peer-to-peer"-netwerken te ondersteunen;

17.    is van mening dat, om de herintreding van vrouwen op de arbeidsmarkt te bevorderen, veelzijdig beleid nodig is (met inbegrip van beroepsonderwijs en een leven lang leren, en de bevordering van stabielere werkgelegenheid en op maat gemaakte arbeidspatronen), en vestigt de aandacht op het feit dat het concept flexibele werkuren steeds meer gemeengoed wordt; wijst erop dat er meer behoefte is aan flexibiliteit bij deeltijdse werknemers, en dat meer vrouwen deeltijds werken dan mannen; dringt er bijgevolg op aan dat het recht op collectieve onderhandelingen zoveel mogelijk moet worden verdedigd, aangezien dit bijdraagt tot de bestrijding van discriminatie en de verdediging en versterking van de rechten;

18.    benadrukt dat flexibelere werkregelingen vrouwen meer mogelijkheden kunnen bieden om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt, maar wijst er tegelijkertijd op dat deze flexibiliteit negatieve gevolgen kan hebben voor de lonen en pensioenen van vrouwen; benadrukt bijgevolg dat er specifieke voorstellen nodig zijn om een beter evenwicht tussen werk en privéleven te creëren, en moedigt mannen en vrouwen aan te zorgen voor een evenwichtigere verdeling van beroeps- en gezinstaken en sociale verantwoordelijkheden, met name op het gebied van hulp aan afhankelijke personen en kinderopvang;

19.    vraagt de lidstaten om in de programma's voor plattelandsontwikkeling strategieën op te nemen die het scheppen van banen voor vrouwen in landelijke gebieden stimuleren, om hen zo een fatsoenlijk pensioen te garanderen, naast beleid om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politieke, economische en sociale fora van deze sector te verbeteren en gelijke kansen te bevorderen in landelijke gebieden, rekening houdend met het multifunctionele karakter van de landbouw;

20.    benadrukt dat er een toenemende consensus bestaat binnen de EU over de noodzaak om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen door onder meer de participatie van vrouwen in het economische en politieke besluitvormingsproces te bevorderen, wat een kwestie is die zowel de grondrechten als de democratie raakt, aangezien dit momenteel een democratisch deficit inhoudt; is bijgevolg ingenomen met de wettelijk vastgelegde pariteitssystemen en genderquota die bepaalde lidstaten hebben ingevoerd, en vraagt de Raad een standpunt in te nemen over de richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen om het wetgevingsproces zo spoedig mogelijk te kunnen voortzetten; vraagt de Raad en de Commissie de nodige maatregelen te nemen om de lidstaten ertoe aan te zetten maatregelen te nemen die de evenwichtige deelname van mannen en vrouwen in de verschillende domeinen van de besluitvorming mogelijk maken; verzoekt de EU-instellingen eveneens al het mogelijke te doen om de gendergelijkheid te waarborgen in het college van commissarissen en in de hoge functies van alle instellingen, agentschappen, instituten en organen van de EU;

21.    roept de Commissie en de lidstaten ertoe op de mogelijkheid te bestuderen om in openbare aanbestedingen genderclausules op te nemen om ondernemingen ertoe aan te zetten om binnen hun organisatie te streven naar gendergelijkheid; erkent dat het mededingingsrecht van de EU moet worden geëerbiedigd bij de uitwerking van dit idee;

22.    feliciteert Zweden, België, Frankrijk, Slovenië, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk met het bereiken van de doelstellingen van Barcelona en vraagt de andere lidstaten zich te blijven inzetten; vraagt de lidstaten verder te gaan dan de doelstellingen van Barcelona, door te opteren voor een meer systematische en geïntegreerde aanpak op het vlak van onderwijs en diensten voor voorschoolse opvang tussen de nationale en plaatselijke autoriteiten, met name voor zeer jonge kinderen jonger dan 3 jaar; vraagt de Commissie financiële steun te blijven verlenen aan de lidstaten om betaalbare kinderopvang en met name kinderdagverblijven aan te bieden aan ouders, onder meer door ervoor te zorgen dat deze structuren voorhanden zijn op de werkplek; is van mening dat er alleen een juist evenwicht tussen gezinsplanning, privéleven en professionele ambities kan worden bereikt als de betrokkenen zowel in economisch als in maatschappelijk opzicht daadwerkelijk vrij zijn in hun keuze en door de politieke en economische besluitvorming op Europees en nationaal niveau worden ondersteund, zonder dat daaruit nadelen voortvloeien, en als de noodzakelijke infrastructuur voorhanden is; verzoekt de lidstaten meer middelen voor kinderen te begroten, met name door het openbaar netwerk van kleuterscholen, crèches en openbare diensten voor vrijetijdsactiviteiten voor kinderen uit te breiden; roept de Commissie tevens op het gebrek aan betaalbare kinderopvang aan te pakken in de landenspecifieke aanbevelingen;

23.    veroordeelt in de scherpste bewoordingen dat, ondanks de beschikbare EU-financiering (er werd 3,2 miljard EUR uit de structuurfondsen voor 2007-2013 toegewezen aan ondersteuning van de lidstaten bij de ontwikkeling van voorzieningen voor kinderopvang en de bevordering van de werkgelegenheid voor vrouwen), sommige lidstaten bezuinigingen hebben doorgevoerd die gevolgen hebben voor de beschikbaarheid (bijvoorbeeld door de sluiting van crèches), kwaliteit (bijvoorbeeld als gevolg van een tekort aan personeel) en de prijs van de kinderopvang;

24.    verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor betaald vaderschapsverlof met een minimumduur van tien werkdagen en wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen te stimuleren die het voor mannen, en met name voor vaders, mogelijk maken hun recht op het combineren van privéleven en beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld door ouderschapsverlof te bevorderen dat zowel door de moeder als door de vader kan worden opgenomen, maar niet kan worden overgedragen, tot de kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt;

25.    betreurt de impasse in de Raad met betrekking tot de richtlijn moederschapsverlof; verzoekt de lidstaten de onderhandelingen hierover opnieuw op te starten en herhaalt zijn bereidheid samen te werken;

26.    verzoekt de lidstaten te voorzien in betaalbare, flexibele, kwaliteitsvolle en toegankelijke diensten voor personen die hulp nodig hebben bij hun dagelijkse activiteiten omdat zij onvoldoende zelfstandig zijn, opdat zij privéleven, gezin en werk kunnen combineren;

27.    verzoekt de Commissie de ratificaties op nationaal niveau te stimuleren en de procedure voor de toetreding van de EU tot de Overeenkomst van Istanbul zo snel mogelijk op te starten; onderstreept dat de onmiddellijke toetreding van alle lidstaten tot de Overeenkomst van Istanbul een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de totstandkoming van een geïntegreerd beleid en de bevordering van de internationale samenwerking bij de bestrijding van elke vorm van geweld tegen vrouwen;

28.    herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om op basis van artikel 84 van het VWEU een voorstel voor een wettekst in te dienen dat maatregelen omvat ter bevordering en ondersteuning van de acties die de lidstaten ondernemen om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen, door een alomvattend en doeltreffend beleidskader voor gendergeweld te ontwikkelen, dat gericht is op preventie, vervolging van daders, bescherming van slachtoffers, passende en toereikende dienstverlening en onderwijs over gelijkheid, en door sancties in te voeren voor de discriminatie van en het geweld tegen vrouwen; verzoekt de lidstaten bovendien systematisch te werken aan het verbeteren van de positie van vrouwen bij het melden van geweld aan de autoriteiten, alsook aan de opleiding en training van deskundigen die met de slachtoffers werken;

29.    verzoekt de Commissie haar mededeling getiteld "Vrouwelijke genitale verminking uitbannen" doeltreffend ten uitvoer te leggen en daar voldoende middelen beschikbaar voor te stellen;

30.    vraagt de Raad de passerelle-clausule toe te passen en een unaniem besluit vast te stellen waarin gendergeweld wordt gedefinieerd als een van de vormen van criminaliteit die zijn vastgelegd in artikel 83, lid 1, van het VWEU, zoals dat nu reeds het geval is voor mensenhandel en de seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen;

31.    verzoekt de Commissie de digitale markt beter te reguleren om vrouwen en meisjes te beschermen tegen geweld op internet;

32.    beveelt de lidstaten aan om in hun nationale actieplannen ter bestrijding van huiselijk geweld te vermelden dat migrantenvrouwen zonder papieren precies dezelfde hulp moeten krijgen als vrouwen die legaal in het land verblijven en om instellingen niet te verplichten om dit soort gevallen aan de autoriteiten te melden;

33.    verzoekt de lidstaten te investeren in gratis openbare gezondheidsdiensten ter ondersteuning van alle vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, met inbegrip van vluchtelingen, onder meer door de capaciteit te vergroten en gespecialiseerde steun te verlenen aan vrouwen van verschillende nationaliteiten en vrouwen met een handicap;

34.    herhaalt zijn verzoek aan de Commissie en de lidstaten om een Europees Jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen in te stellen in 2016 en voldoende middelen uit te trekken voor het uitvoeren van bewustmakingsacties; benadrukt dat met het oog daarop gezorgd moet worden voor gepaste educatie van alle betrokken autoriteiten, diensten en beroepen, zoals politieagenten, artsen, rechters, advocaten, leerkrachten en alle anderen die vanuit hun positie hulp kunnen bieden aan vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld;

35.    verzoekt de Commissie om, rekening houdend met het feit dat de termijn voor de omzetting van Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel door de lidstaten op 11 januari 2015 verstreken is, werk te maken van een Europees register van Europese beschermingsbevelen;

36.    erkent dat geweld tegen vrouwen in oorlogsgebieden een flagrante schending is van de grondrechten van vrouwen en denigrerend en vernederend is voor vrouwen; benadrukt dat gelijkheid van vrouwen en mannen een wezenlijke factor is bij vredesopbouw en uiting geeft aan de noodzaak soortgelijke, tegen vrouwen gerichte verschijnselen te voorkomen en te bestrijden;

37.    verzoekt het EIGE en Eurostat vergelijkbare gegevens te blijven verzamelen, en met name geharmoniseerde gegevens over geweld, om de lidstaten en de Commissie de nodige instrumenten te bieden om doeltreffend beleid uit te werken; roept de Commissie en de lidstaten verder op hun aandacht te vestigen op de institutionele mechanismen voor gendergelijkheid in de lidstaten, teneinde ervoor te zorgen dat de economische crisis en de hervormingen die als gevolg daarvan worden doorgevoerd daaraan geen afbreuk doen, want zonder deze mechanismen levert de horizontale prioritering van gendergelijkheid in alle beleid, en de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering daarvan, geen resultaat op;

38.    vraagt de Commissie om het DAPHNE-programma te handhaven in het programma Rechten en burgerschap, zowel wat de financiering als de zichtbaarheid ervan betreft, opdat de verenigingen die geweld tegen vrouwen bestrijden hun werk kunnen voortzetten;

39.    verzoekt de Commissie nogmaals een Europees Waarnemingscentrum voor gendergeweld op te richten (naar het voorbeeld van het huidige Europees Instituut voor gendergelijkheid), dat onder leiding moet staan van een Europees coördinator voor de preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes;

40.    dringt er bij de Commissie op aan mediacampagnes en andere uitingen waarin slachtoffers van seksueel geweld verantwoordelijk worden gesteld voor dat geweld, krachtig te veroordelen, aangezien dergelijke aannames tegen alle basisbeginselen van de gelijkheid van vrouwen en mannen indruisen;

41.    onderstreept dat onderwijs een beslissende rol speelt in de strijd tegen genderstereotypen en om een einde te maken aan discriminatie op grond van geslacht; onderstreept dat jongens en mannen bij de bevordering van de rechten van vrouwen en de gelijkheid van mannen en vrouwen moeten worden betrokken; verzoekt de Commissie en de lidstaten bijgevolg serieus te werken aan het bestrijden van genderstereotypen en de lidstaten voor te stellen bewustwording te creëren omtrent gelijke rechten en kansen voor mannen en vrouwen in hun onderwijsstelsels;

42.    roept de Raad en de Commissie op maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de media taal op een niet-seksistische manier gebruiken en ervoor zorgen dat vrouwen actief deelnemen en op een evenwichtige manier vertegenwoordigd zijn, en zorgen voor diverse beelden van beide geslachten, die verder gaan dan de algemene schoonheidsidealen en seksistische stereotypen over rollen die worden vervuld op verschillende levensterreinen, met name wanneer het gaat om inhoud die gericht is op kinderen en jongeren;

43.    vraagt de lidstaten om, naar aanleiding van de aanname van de conclusies van de Raad over gendergelijkheid in de sport, de mogelijkheden die sport biedt om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen ten volle te benutten, met name door concrete actieplannen uit te werken om stereotypen en geweld te bestrijden, de gelijkheid van mannen en vrouwen die beroepshalve met sport bezig zijn te stimuleren en de vrouwensport te promoten;

44.    wijst erop dat uit verschillende studies is gebleken dat de abortuscijfers vergelijkbaar zijn in landen waar deze ingreep wettig is en in landen waar hij verboden is, en dat er zelfs meer abortussen zijn in die laatste landen (Wereldgezondheidsorganisatie, 2014);

45.    wijst er met nadruk op dat vrouwen zeggenschap moeten hebben over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met name door gemakkelijke toegang tot contraceptie en abortus; ondersteunt daarom maatregelen en acties om de toegang van vrouwen tot diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid te verbeteren en hen meer bewust te maken van hun rechten en de beschikbare diensten; verzoekt de lidstaten en de Commissie maatregelen en acties uit te voeren die ertoe moeten leiden dat mannen zich meer bewust worden van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van seksuele en reproductieve kwesties;

46.    wijst op het belang van een actief beleid inzake preventie, opleiding en voorlichting gericht op adolescenten, jongeren en volwassenen, om te waarborgen dat de burgers een goede seksuele en reproductieve gezondheid kunnen genieten en om zo seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschappen te voorkomen;

47.    verzoekt de lidstaten, wanneer zij Verordening (EU) nr. 536/2014 toepassen in klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, te zorgen voor een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in die proeven en bijzondere aandacht te schenken aan transparantie met betrekking tot de man-vrouwverhouding bij deelnemers; verzoekt de Commissie bij de beoordeling van de juiste tenuitvoerlegging van deze verordening specifiek te kijken naar aspecten van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen;

48.    wijst erop dat de EU op 22 januari 2012 het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap heeft geratificeerd, waarin is vastgelegd dat de verdragslanden moeten waarborgen en bevorderen dat alle personen met een handicap al hun mensenrechten en fundamentele vrijheden volledig kunnen uitoefenen zonder enige vorm van discriminatie op grond van handicap, en zich moeten onthouden van elke handeling of praktijk die niet verenigbaar is met dit verdrag;

49.    verzoekt de Commissie de gelijkheid van vrouwen en mannen op vastberaden wijze te bevorderen in de externe betrekkingen van de EU met derde landen en zodoende bij te dragen aan een alomvattende strategische benadering op het gebied van gelijkheid; belangrijk hierbij is tevens de versterking van de samenwerking met internationale en regionale organisaties om de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen en de voorlichting over vrouwenrechten te verbeteren;

50.    verzoekt de EU beleidsmaatregelen die voor afhankelijkheid van gezinsleden in het kader van gezinshereniging zorgen te beëindigen en verzoekt de EU en haar lidstaten migrantenvrouwen een autonoom verblijfsrecht te verlenen, vooral in geval van huiselijk geweld;

51.    verzoekt de Commissie de gelijkheid van vrouwen en mannen en vrouwenrechten op te nemen in alle partnerschapsovereenkomsten en alle onderhandelingen met derde landen;

52.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten.

(1)

PB L 181 van 29.6.2013, blz. 4.

(2)

PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57.

(3)

PB L 338 van 21.12.2011, blz. 2.

(4)

PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1.

(5)

Conclusies van de Raad van 7 maart 2011.

(6)

Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0105.

(7)

PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1.

(8)

PB L 68 van 18.3.2010, blz. 13.

(9)

PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.

(10)

PB L 367 van 14.12.2004, blz. 23.

(11)

PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.

(12)

PB L 359 van 19.12.1986, blz. 56.

(13)

PB L 6 van 10.1.1972, blz. 24.

(14)

Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0375.

(15)

Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0073.

(16)

Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0247.

(17)

Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0074.

(18)

Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0045.

(19)

PB C 233E van 3.12.2013, blz. 47.

(20)

PB C 233E van 13.9.2013, blz. 75.

(21)

PB C 341 E van 16.12.2010, blz. 35.

(22)

PB C 199 E van 7.7.2012, blz.65.

(23)

3Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0069.

(24)

PB C 33 E van 5.2.2013, blz.134.

(25)

PB C 296 E van 2.10.2012, blz.26.

(26)

PB C 199 E van 7.7.2012, blz. 77.

(27)

PB C 236 E van 12.8.2011, blz. 79.

(28)

PB C 67 E van 18.3.2010, blz. 31.

(29)

Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0162.

(30)

PB C 233 E van 28.9.2006, blz. 130.

(31)

Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0126.

(32)

PB C 67 E van 18.3.2010, blz. 31.

(33)

1 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.

(34)

Verslag over de toepassing van richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking) (COM(2013)0861).


TOELICHTING

De crisis heeft de Europese economieën en samenlevingen zwaar getroffen. Na een periode van bezuinigingen is het nu tijd om de groei opnieuw aan te zwengelen opdat Europa kan worden omgevormd tot een slimme, duurzame en inclusieve economie, zoals de Europa 2020-strategie voorschrijft.

De rapporteur is van mening dat het dringend nodig is bepaalde fundamentele kwesties aan te pakken om de ambitieuze Europa 2020-doelstellingen te kunnen bereiken.

Om te beginnen is het absoluut noodzakelijk dat er rekening wordt gehouden met het genderperspectief en met de rechten van vrouwen bij de uitwerking van beleid en in het kader van begrotingsprocedures, met name in de context van herstelbeleid, door stelselmatig gendereffectbeoordelingen uit te voeren. De fouten die werden gemaakt in het kader van het bezuinigingsbeleid kunnen en mogen niet worden herhaald.

Wat de preciezere doelstellingen van de Europa 2020-strategie betreft, dient de Europese Unie niet enkel een arbeidsparticipatiegraad van 75% te bereiken, maar is het ook noodzakelijk de kwaliteit van de arbeid te verhogen.

Ondanks de inspanningen van de Commissie en de lidstaten verloopt de toename van de arbeidsparticipatiegraad van vrouwen zeer langzaam. Sinds 2002 was er een stijging van 58,1% tot 62,8%. Ook moest de door de crisis veroorzaakte schok worden verwerkt. Indien de huidige trend aanhoudt, zal de Europa 2020-doelstelling pas in 2038 worden bereikt. Het is dus dringend noodzakelijk om de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Hiervoor zijn hoogwaardige banen nodig. De gevolgen van de crisis op de kwaliteit van de banen van vrouwen zijn echter dramatisch gebleken: er was een toename van deeltijds werk waar vrouwen steeds moeilijker aan ontkomen, alsook een stijging van de onzekerheid met de veralgemening van contracten van bepaalde duur, en een dubbele straf voor vrouwen die vaker dan mannen werkzaam zijn in de openbare sector. Daarnaast ging het welzijn op het werk erop achteruit en had dit eveneens negatieve gevolgen voor de familieleden, en met name kinderen.

Naast deze conjuncturele problemen bestaan er ook hardnekkige structurele problemen, zoals de stagnatie van het verschil in beloning ("gender pay gap"). Indien de huidige trend aanhoudt, zullen we tot 2084 moeten wachten vooraleer de lonen van vrouwen en mannen gelijk zijn. De rapporteur is van mening dat in dit opzicht met name dringend moet worden gezorgd voor de toepassing van Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep. 26 lidstaten moeten nog antwoorden op de vragen van de Commissie over de overeenstemming van hun nationale regelgeving met de richtlijn. Het is absoluut noodzakelijk dat de lidstaten zorgen voor de correcte toepassing van deze richtlijn, met name op het vlak van de transparantie van de lonen, en zorgen voor daadwerkelijke toegang tot informatie voor justitiabelen. Volgens een studie van de OESO van december 2012 met als titel "Closing the gender gap - Act now", zou het bbp van de Unie met 12% kunnen toenemen moest er daadwerkelijk sprake zijn van gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Een werkelijk gelijke behandeling van vrouwen en mannen in het beroepsleven is noodzakelijk om de groei te herstellen.

Het is eveneens dringend nodig dat de Raad een standpunt inneemt over de richtlijn moederschapsverlof. De richtlijn die momenteel van toepassing is dateert van 1992 en weerspiegelt de evolutie in de samenleving niet. Ook zorgt de richtlijn voor onvoldoende bescherming voor moeders. Het is dus dringend nodig deze richtlijn bij te werken, en het Parlement herhaalt in deze context bereid te zijn mee te werken aan een compromis.

De hardnekkigheid van stereotypen is eveneens een structurele kwestie die zorgen baart. Er moet worden gezorgd voor een mentaliteitsverandering om de horizontale en verticale segregatie te verminderen, en vrouwen, net als mannen, eindelijk de mogelijkheid te bieden de beroepen van hun keuze uit te oefenen, met het gewenste niveau van verantwoordelijkheid.

Met betrekking tot stereotypen is de rapporteur van mening dat het van wezenlijk belang is maatregelen te bevorderen om de combinatie van privéleven en werk te vereenvoudigen, in het bijzonder door de deelname van vaders en moeders aan het gezinsleven te erkennen en te valoriseren.

Om hun beroep ongestoord te kunnen uitoefenen en aldus een passende bijdrage te leveren aan de Europese groei, moeten ouders toegang hebben tot kwalitatief hoogstaande opvangdiensten die voltijdse kinderopvang aanbieden. Volgens het voortgangsverslag van de Commissie van 3 juni 2013 over de doelstellingen van Barcelona met als titel "Ontwikkeling van opvangdiensten voor jonge kinderen in Europa met het oog op een duurzame en inclusieve groei", hebben zes lidstaten de twee doelstellingen bereikt: Zweden, België, Frankrijk, Slovenië, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Toch blijft de kostprijs van opvangdiensten een aanzienlijk obstakel vormen. Zo beschouwt 53% van de moeders die verklaren niet te werken of deeltijds te werken omwille van redenen die samenhangen met opvangdiensten de kostprijs als een obstakel. Dit cijfer ligt hoger dan 70% in Ierland, Nederland, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk.

Deze prijskwestie brengt ons bij het onderwerp van de armoede, een probleem dat bijzonder belangrijk is voor de rapporteur. Een van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie is namelijk een vermindering met ten minste 20 miljoen van het aantal mensen dat zich in een situatie van armoede of sociale uitsluiting bevindt of dreigt daarin terecht te komen tegen 2020. Twee categorieën personen zijn bijzonder kwetsbaar voor armoede: oudere vrouwen en alleenstaande moeders.

22% van de oudere vrouwen loopt het risico in armoede te vervallen, tegenover 16,3% van de mannen. De precaire situatie van oudere vrouwen is een rechtstreeks gevolg van de loonkloof. Vrouwen ontvangen pensioenen die gemiddeld 39% lager liggen dan de pensioenen van mannen, en meer dan een derde van de oudere vrouwen in Europa ontvangt geen pensioen. Het is nodig te zorgen voor correctiemechanismen, met name om de belasting- en uitkeringsstelsels te wijzigen.

Deze opmerking geldt eveneens voor eenoudergezinnen, waarvan 35,5% kwetsbaar is voor armoede. 91% van de alleenstaande ouders is vrouw. Ook hier slagen de socialezekerheidsstelsels er niet in het risico op armoede te verminderen voor deze families.

De bestrijding van geweld tegen vrouwen vormt eveneens een belangrijke maatschappelijke uitdaging. In dit verband herinnert de rapporteur aan de desbetreffende standpunten van het Parlement, en wordt aangedrongen op de verzameling van vergelijkbare gegevens in de lidstaten. De activiteiten van het Europees Instituut voor gendergelijkheid zijn doorslaggevend.

Ook de kwestie van seksuele en reproductieve rechten verdient te worden aangekaart. Het gaat hier namelijk om een probleem op het gebied van volksgezondheid en de eerbiediging van het grondrecht van vrouwen om over hun eigen lichaam te beschikken. In deze context is het belangrijk te herinneren aan grote politieke beginselen die het Parlement reeds in het verleden heeft verdedigd.

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, betreurt de rapporteur dat het jaarverslag van de Commissie nog slechts een werkdocument is dat als bijlage bij het verslag over de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is gevoegd. Hiermee wordt een sterk politiek signaal gegeven dat de rechten van vrouwen slechts secundair zijn, van ondergeschikt belang. Welnu, de analyse van de vooruitgang van de gelijkheid van vrouwen en mannen zou niet secundair mogen zijn. Een daadwerkelijke gelijke behandeling van vrouwen en mannen is noodzakelijk om de groei te doen terugkeren. Daarom vraagt de rapporteur de Commissie onverwijld de volledige politieke legitimiteit van dit verslag te erkennen door te zorgen voor een officiële en afzonderlijke goedkeuring ervan.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.1.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

9

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Dubravka Šuica, Marc Tarabella

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Rosa D’Amato

Juridische mededeling - Privacybeleid