Postup : 2014/2217(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0015/2015

Predkladané texty :

A8-0015/2015

Rozpravy :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 10/03/2015 - 10.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0050

SPRÁVA     
PDF 193kWORD 163k
28.1.2015
PE 541.538v03-00 A8-0015/2015

o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013

(2014/2217(INI))

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Spravodajca: Marc Tarabella

DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kríza tvrdo zasiahla európske hospodárstva a spoločnosti. Po období úsporných opatrení nastal čas na obnovu rastu, aby sa tak Európa v súlade so zámerom stratégie Európa 2020 stala inteligentným, udržateľným a inkluzívnym hospodárstvom.

Spravodajca sa domnieva, že v záujme dosiahnutia ambicióznych cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 je naliehavo potrebné riešiť niekoľko základných otázok.

V prvom rade je nevyhnutné, aby sa pri tvorbe rozpočtových politík a postupov bralo do úvahy rodové hľadisko a práva žien, najmä v rámci stimulačných politík, a neustále treba vykonávať posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť. Omyly politík úsporných opatrení sa nemôžu a nesmú opakovať.

Pokiaľ ide o podrobnejšie ciele stratégie Európa 2020, potrebné je nielen to, aby Európska únia dosiahla cieľ 75 % miery zamestnanosti, ale aby sa takisto zlepšila kvalita práce.

Miera zamestnanosti žien sa napriek úsiliu Komisie a členských štátov naďalej zvyšuje relatívne pomaly. Od roku 2002 sa totiž zvýšila z 58,1 % na 62,8 %, pričom v dôsledku krízy utrpela šok. Ak bude súčasný trend pokračovať, cieľ stratégie EÚ 2020 sa nedosiahne prv než v roku 2038. Podpora účasti žien na trhu práce je preto nevyhnutná a naliehavo potrebná.

Vyžaduje si to kvalitné pracovné miesta. Pokiaľ ide totiž o kvalitu zamestnanosti žien, dôsledky krízy sú ničivé: stále sa zvyšuje podiel práce na čiastočný úväzok a ženy majú stále väčšie problémy vyhnúť sa tomu; pracovné miesta sú stále neistejšie, čo dokazuje všeobecné rozšírenie pracovných zmlúv na dobu určitú; ženy, ktoré sú nadmerne zastúpené vo verejných službách, sú postihnuté dvojnásobne, nehovoriac o náraste ťažkostí v práci a dôsledkoch pre rodinných príslušníkov, najmä pre deti.

K týmto pravidelne sa opakujúcim faktorom sa pridružujú dlhodobé štrukturálne javy, najmä pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní. Ak bude súčasný trend pokračovať, bude potrebné počkať až do roku 2084, aby ženy a muži dostávali rovnakú mzdu. Spravodajca sa domnieva, že v prvom rade je naliehavo potrebné, aby sa uplatňovala smernica 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania. Otázky Európskej komisie o súlade vnútroštátnych právnych predpisov s uvedenou smernicou ešte nezodpovedalo 26 členských štátov. Je nevyhnutné, aby členské štáty zabezpečili riadne uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ ide o transparentnosť miezd, a aby občanom poskytli náležitý prístup k informáciám. Podľa štúdie OECD s názvom Nerovnosť medzi ženami a mužmi: je čas konať (Closing the Gender Gap: act Now) z decembra 2012 by sa HDP v EÚ mohol zvýšiť o 12 %, keby na trhu práce existovala skutočná rovnosť medzi ženami a mužmi. Podmienkou obnovenia rastu je jednoznačne skutočná rovnosť v zamestnaní.

Rovnako je naliehavo potrebné, aby Rada prijala pozíciu k smernici o materskej dovolenke. Smernica z roku 1992, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje, neodráža spoločenský vývoj ani neposkytuje matkám dostatočnú ochranu. Preto je naliehavo potrebná jej aktualizácia a Európsky parlament opakovane vyjadril odhodlanie spolupracovať v záujme dosiahnutia kompromisu.

Pretrvávajúce stereotypy sú takisto znepokojivým štrukturálnym javom. Treba sa usilovať o zmenu myslenia ľudí s cieľom zmenšiť rozsah horizontálnej a vertikálnej segregácie, a tak konečne ženám aj mužom umožniť, aby vykonávali povolania, ktoré chcú vykonávať, s mierou zodpovednosti podľa vlastných predstáv.

Pokiaľ ide o stereotypy, spravodajca sa domnieva, že zásadný význam má podpora opatrení na zosúladenie súkromného a pracovného života, a to napríklad uznaním podieľania sa otcov i matiek na rodinnom živote využitím súvisiacich výhod.

Na to, aby mohli rodičia pokojne vykonávať svoje povolanie a tým riadne prispievať k európskemu rastu, je nevyhnutné, aby mali prístup ku kvalitným a celodenným službám starostlivosti o deti. Podľa správy Komisie z 3. júna 2013 o barcelonských cieľoch, nazvanej Rozvoj služieb starostlivosti o deti v Európe na zabezpečenie udržateľného a inkluzívneho rastu, dosiahlo oba ciele 6 členských štátov: Švédsko, Belgicko, Francúzsko, Slovinsko, Dánsko a Spojené kráľovstvo. Významným nedostatkom sú však naďalej náklady na služby starostlivosti o deti. Cenu považuje za prekážku 53 % matiek, ktoré uvádzajú, že nepracujú alebo pracujú na čiastočný úväzok z dôvodov súvisiacich so službami starostlivosti o dieťa. V Írsku, Holandsku, Rumunsku a v Spojenom kráľovstve je tento podiel vyšší než 70 %.

Otázka ceny nás privádza k problematike chudoby, ktorú spravodajca považuje za mimoriadne dôležitú výzvu. Jedným z cieľov stratégie Európa 2020 je znížiť do roku 2020 počet ľudí postihnutých alebo ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov. Chudobou sú zvlášť ohrozené dve kategórie osôb: staršie ženy a osamelé matky.

Chudobou je ohrozených 22 % starších žien, v porovnaní so 16,3 % mužov. Zložitá situácia starších žien je priamym dôsledkom rozdielov v odmeňovaní. Dôchodky žien sú v priemere o 39 % nižšie než dôchodky mužov, pričom viac ako tretina starších žien v Európe nepoberá žiaden dôchodok. Je potrebné zaviesť nápravné mechanizmy, napríklad zmenou politiky zdaňovania a poskytovania dávok.

Platí to aj pre rodiny s jedným rodičom, z ktorých je 35,5 % ohrozených chudobou. Ženy predstavujú 91 % osamelých rodičov. Systémy sociálneho zabezpečenia nie sú schopné znížiť riziko chudoby, ktorému sú tieto rodiny vystavené.

Významnou spoločenskou výzvou je aj boj proti násiliu páchanému voči ženám. V tejto súvislosti by chcel spravodajca upozorniť na stanovisko Európskeho parlamentu a na požiadavku zberu porovnateľných údajov vo všetkých členských štátoch. Rozhodujúci význam má pôsobenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť.

Potrebné je viesť dialóg aj o otázke sexuálnych a reprodukčných práv. Ide o problém v oblasti verejného zdravia a o dodržiavanie základného práva žien rozhodovať o svojom tele. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť hlavné politické zásady, ktoré Európsky parlament podporoval už v minulosti.

V neposlednom rade spravodajca vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že výročná správa Európskej komisie je teraz už len pracovným dokumentom, ktorý je pripojený k správe o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie. Politické posolstvo je jednoznačné: práva žien sú zjavne vedľajším problémom. K preskúmaniu pokroku v oblasti rodovej rovnosti sa však nesmie pristupovať ako k záležitosti malého významu. Návrat k rastu závisí od skutočnej rovnoprávnosti žien a mužov. Preto spravodajca naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila plnú politickú legitímnosť tejto správy tým, že podporí jej prijatie v rámci oficiálneho a osobitného postupu.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

9

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Dubravka Šuica, Marc Tarabella

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia