ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (přepracované znění)

28.1.2015 - (COM(2014)0345 – C8‑0023/2014 – 2014/0177(COD)) - ***I

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Jarosław Wałęsa
(Přepracování – článek 104 jednacího řádu)


Postup : 2014/0177(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0016/2015
Předložené texty :
A8-0016/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (přepracované znění)

(COM(2014)0345 – C8‑0023/2014 – 2014/0177(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0345),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0023/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. prosince 2014[1],

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[2],

–       s ohledem na dopis, který dne 13. listopadu 2014 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro mezinárodní obchod podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–       s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0016/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise neobsahuje návrh Komise žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.      přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a také parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Je-li uplatňován dohled Unie, mělo by být propuštění dotyčných výrobků do volného oběhu podmíněno předložením dovozního dokumentu splňujícího jednotná kritéria. Tento dokument by měl být na jednoduchou žádost dovozce potvrzen orgány členského státu v určité lhůtě bez toho, že by dovozce získal právo dovozu. Tento dokument by proto měl platit jen po takovou dobu, dokud se nezmění pravidla dovozu.

(8) Je-li uplatňován dohled Uniemělo by být propuštění dotyčných výrobků do volného oběhu podmíněno předložením kontrolního dokladu splňujícího jednotná kritéria. Tento dokument by měl být na jednoduchou žádost dovozce potvrzen orgány členského státu v určité lhůtě, aniž by dovozce získal právo dovozu. Tento dokument by proto měl platit jen po takovou dobu, dokud se nezmění pravidla dovozu.

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

Zachování názvu dokumentu v zájmu jednotnosti umožní předejít nákladným a časově náročným úpravám dokumentů a informačních systémů členských států.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V naléhavých případech uvedených v článku 13 jsou dotyčný členský stát nebo dotyčné členské státy povinny zaslat nezbytné statistické údaje o dovozu a ekonomické údaje ihned Komisi a ostatním členským státům.

4. V naléhavých případech uvedených v článku 13 jsou dotyčný členský stát nebo dotyčné členské státy povinny neprodleně zaslat nezbytné statistické údaje o dovozu a ekonomické údaje Komisi a ostatním členským státům.

Odůvodnění

Pozměněné znění ustanovení, abychom se vyhnuli případným problémům s jeho výkladem

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rada ani Komise ani členské státy ani úředníci těchto orgánů a států nesmějí vyzradit žádné informace důvěrné povahy, které získali podle tohoto nařízení, ani žádné informace poskytnuté jim důvěrně bez toho, že by k tomu měli zvláštní povolení poskytovatele takových informací.

Komise ani členské státy ani úředníci těchto orgánů a států nesmějí vyzradit žádné informace důvěrné povahy, které získali podle tohoto nařízení, ani žádné informace poskytnuté jim důvěrně, aniž by k tomu měli zvláštní povolení poskytovatele takových informací.

Odůvodnění

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost nepřijímá prováděcí akty Rada, ale Komise novým postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Kapitola IV a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

KAPITOLA IVa

 

PASIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK

Odůvodnění

Revidovaná příloha VII o pasivním zušlechťovacím styku přiložená k nařízení Rady (EHS) č. 3030/93, které prochází postupem zrušení, by měla zůstat v platnosti a měla by se přesunout do přepracovaného znění, neboť pasivní zušlechťovací styk se stále používá.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Článek 24 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 24a

 

Zpětný dovoz textilních výrobků do Unie, které jsou vyjmenovány v tabulce obsažené v příloze V, realizovaný v souladu s pravidly pro hospodářský pasivní zušlechťovací styk platnými v Unii, nepodléhá množstevním limitům uvedeným v článcích 2, 3 a 4 tohoto nařízení, pokud tyto výrobky podléhají určitým množstevním limitům uvedeným v tabulce obsažené v příloze V a pokud byly zpětně dovezeny po zušlechtění v uvedené odpovídající třetí zemi u každého uvedeného množstevního limitu.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh ke kapitole IVa.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Článek 24 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 24b

 

Komisi je v souladu s článkem 26 tohoto nařízení svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem podrobení zpětného dovozu, na který se nevztahuje tato kapitola a příloha V, zvláštním množstevním limitům, pokud dotyčné výrobky podléhají množstevním limitům stanoveným v článcích 2, 3 a 4 tohoto nařízení.

 

Pokud by prodlení při ukládání zvláštních množstevních limitů na zpětné dovozy v rámci pasivního zušlechťovacího styku způsobilo obtížně napravitelnou škodu, a je to tedy vzhledem k závažným naléhavým důvodům nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci podle prvního pododstavce postup stanovený v článku 27 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh ke kapitole IVa.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Článek 24 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 24c

 

1. Komisi je v souladu s článkem 26 tohoto nařízení svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem provádění převodů mezi kategoriemi výrobků uvedenými v příloze I oddíle A a prozatímního využívání převodů částí zvláštních množstevních limitů uvedených v článku 24b z jednoho roku do druhého.

 

Pokud by prodlení při ukládání opatření uvedených v prvním pododstavci způsobilo těžko napravitelnou škodu tím, že by vzhledem k právnímu požadavku provádět takové převody z jednoho roku do druhého bránilo pasivnímu zušlechťovacímu styku, a je to tedy vzhledem k závažným naléhavým důvodům nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci podle prvního pododstavce postup stanovený v článku 27 tohoto nařízení.

 

2. Automatické převody podle odstavce 1 však mohou být prováděny v rámci těchto limitů:

 

– převod mezi kategoriemi výrobků uvedenými v příloze I oddíle A až do výše 20 % množstevního limitu stanoveného pro kategorii, do níž se převod provádí,

 

– převod zvláštního množstevního limitu z jednoho roku do druhého až do výše 10,5 % množstevního limitu stanoveného pro rok jeho skutečného využití,

 

– prozatímní využití určitého množstevního limitu až do výše 7,5 % množstevního limitu stanoveného pro rok jeho skutečného využití.

 

3. Komisi je v souladu s článkem 26 tohoto nařízení svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem přizpůsobení zvláštních množstevních limitů v případě, že je zapotřebí dodatečný dovoz.

 

Pokud by v případě, kdy je zapotřebí dodatečný dovoz, prodlení při přizpůsobení zvláštních množstevních limitů způsobilo těžko napravitelnou škodu tím, že by bránilo přístupu k takovému požadovanému dodatečnému dovozu, a je to tedy vzhledem k závažným naléhavým důvodům nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci podle prvního pododstavce postup stanovený v článku 27 tohoto nařízení.

 

4. O veškerých opatřeních přijatých podle předchozích odstavců Komise informuje příslušnou třetí zemi nebo příslušné třetí země.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh ke kapitole IVa.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Článek 24 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 24d

 

1. Pro účely uplatňování článku 24a oznámí příslušné orgány členských států před vydáním předběžných povolení podle příslušných pravidel Unie pro hospodářský pasivní zušlechťovací styk Komisi množství, jejichž povolení je požadováno v žádostech, které obdržely. Komise oznámí své potvrzení o tom, že požadované(á) množství je (jsou) k dispozici pro zpětný dovoz v rámci příslušných limitů Unie, podle příslušných pravidel Unie pro hospodářský pasivní zušlechťovací styk.

 

2. Žádosti zahrnuté v oznámeních pro Komisi jsou platné, pokud u každého případu jasně stanovují:

 

a) třetí zemi, v níž má být zboží zpracováno;

 

b) příslušnou kategorii textilních výrobků;

 

c) množství, které má být zpětně dovezeno;

 

d) členský stát, v němž mají být zpětně dovezené výrobky propuštěny do volného oběhu;

 

e) zda se žádosti týkají:

 

i) minulého příjemce, který žádá o množství vyhrazená ve smyslu čl. 3 odst. 4 nebo v souladu s čl. 3 odst. 5 pátým pododstavcem nařízení Rady (ES) č. 3036/941a, nebo

 

ii) žadatele podle čl. 3 odst. 4 třetího pododstavce nebo podle čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení.

 

3. Sdělení uvedená v předchozích odstavcích tohoto článku jsou předávána elektronicky v rámci integrované sítě zřízené pro tento účel, ledaže je ze závažných technických důvodů nutné dočasně používat jiné komunikační prostředky.

 

4. Je-li to možné, Komise potvrdí příslušným orgánům plné množství uvedené v žádostech oznámených pro každou kategorii výrobků a každou příslušnou třetí zemi. Sdělení předložená členskými státy, pro něž nelze vydat potvrzení, neboť požadovaná množství již nejsou k dispozici v rámci množstevních limitů Unie, zakládá Komise v chronologickém pořadí, v němž je obdržela, a potvrzuje je ve stejném chronologickém pořadí, jakmile budou na základě uplatnění odchylek podle článku 24c k dispozici další množství.

 

5. Příslušné orgány sdělí Komisi neprodleně poté, co byly informovány, veškerá množství, která nebudou během platnosti dovozního povolení využita. Tato nevyužitá množství jsou automaticky znovu připsána k množstvím v rámci množstevních limitů Unie, která nebyla vyhrazena podle čl. 3 odst. 4 prvního odstavce nebo čl. 3 odst. 5 pátého pododstavce nařízení Rady (ES) č. 3036/94.

 

Množství, jichž se strany vzdaly podle čl. 3 odst. 4 třetího pododstavce nařízení Rady (ES) č. 3036/94, se automaticky přičítají k množstvím v rámci kvóty Unie, která nejsou vyhrazena podle čl. 3 odst. 4 prvního pododstavce nebo čl. 3 odst. 5 pátého pododstavce uvedeného nařízení.

 

Všechna tato množství uvedená v předchozích pododstavcích jsou oznamována Komisi podle výše uvedeného odstavce 3.

 

______________

 

1a Nařízení Rady (ES) č. 3036/94 ze dne 8. prosince 1994 o zavedení hospodářského režimu pasivního zušlechťovacího styku pro některé textilní a oděvní výrobky dovážené zpět do Společenství po zpracování nebo opracování v některých třetích zemích (Úř. věst. L 322, 15.12.1994, s. 1.).

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh ke kapitole IVa.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Článek 24 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 24e

 

Příslušné orgány členských států poskytnou Komisi názvy a adresy orgánů, které jsou oprávněny vydávat předběžná povolení uvedená v článku 24d, spolu se vzory otisků razítek, jež používají.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh ke kapitole IVa.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Článek 26

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3 a článcích 13 a 30 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 20. února 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3 a článcích 13 a 30 a rovněž v článku 24b a čl. 24c odst. 1 a 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 20. února 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3 a článcích 13 a 30 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3 a článcích 13 a 30 a rovněž v článku 24b a čl. 24c odst. 1 a 3 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci, které je v něm stanoveno. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 2 a článků 13 a 30 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 2 a článků 13 a 30 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3 a čl. 12 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3 a čl. 12 odst. 3 a rovněž článku 24b a čl. 24c odst. 1 a 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce.

Odůvodnění

Příloha VII nařízení č. 3030/93 umožnila přijímání aktů v přenesené pravomoci. Obsah přílohy VII byl přesunut do přílohy V stávajícího návrhu na přepracované znění, a tudíž je nutné změnit také článek 26, a tím svěřit pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 26 odst. 5. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 26 odst. 5 nebo 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

Odůvodnění

Příloha VII nařízení č. 3030/93 umožnila přijímání aktů v přenesené pravomoci. Obsah přílohy VII byl přesunut do přílohy V stávajícího návrhu na přepracované znění, a tudíž je nutné změnit také článek 27, a tím svěřit pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Příloha I – A. TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 – tabulka – skupina V – poslední řádek (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

163 Gáza a výrobky z gázy v úpravě nebo balení pro maloobchodní prodej

 

3005 90 31

Odůvodnění

Jde to přesun kódu KN 3005 90 31 pro gázu a výrobky z gázy z nařízení Rady (EHS) č. 3030/93, které prochází postupem zrušení, do přílohy I.A, kategorie 163 přepracovaného znění. Tento výrobek byl využíván v minulosti ve vztazích s Čínou a je možné, že bude v budoucnu znovu využíván.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Příloha VII – Zrušené nařízení a jeho následné změny – řádek 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení Komise (ES) č. 3168/94 (Úř. věst. L 335, 23.12.1994, s. 23)

vypouští se

Odůvodnění

Nařízení Komise (ES) č. 3168/94 zůstane platné jako samostatný akt a nebude zrušeno.

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
  • [2]  Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise se týká provedení kodifikace a přepracování nařízení (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla Unie týkající se dovozu.

Návrh je součástí sjednocování předpisů po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost s cílem zajistit, aby byly předchozí rozhodovací postupy v rámci obchodní politiky v souladu s novým systémem aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. To bylo provedeno na základě předpisů Omnibus I (prováděcí akty) a Omnibus II (akty v přenesené pravomoci), které novelizovaly celou řadu nařízení v oblasti obchodu, včetně uvedeného aktu.

Komise přitom zjistila několik chyb, které bylo nutné opravit. Aby bylo možné do předpisu začlenit některé podstatné změny, bylo považováno za nutné nahradit kodifikaci přepracováním. Pokud jde o podstatu těchto změn, jedná se do značné míry o technické opravy. Kromě toho, jak bylo dohodnuto v rámci předpisu Omnibus I, byl předchozí rozhodovací proces v článku 23 nahrazen rozhodováním v rámci přezkumného postupu.

V současné době jsou jedinými zeměmi, z nichž EU dováží textil a na něž se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla EU týkající se dovozu – včetně všeobecného systému preferencí a režimu „Vše kromě zbraní“ – Bělorusko a Severní Korea.

V tomto nařízení je stanoveno roční množstevní omezení dovozu řady textilních výrobků z těchto dvou zemí, jehož řízení a distribuce se provádí na základě prováděcího nařízení Komise, přičemž toto nařízení umožňuje Unii zavést kontrolní nebo ochranná opatření. Nařízení kromě toho umožňuje stanovit kontrolní opatření v případě jiných třetích zemí, pokud dovoz, který z nich pochází, způsobuje nebo by mohl způsobit závažné škody z hlediska výroby podobných nebo přímo konkurenčních výrobků v EU.

Odvětví textilu je pro EU citlivou záležitostí. Je proto důležité, aby byla platná pravidla jasná a pro dotyčné subjekty snadno pochopitelná a aby přispívala k právní jistotě.

V průběhu projednávání návrhu v Parlamentu a Radě bylo zjištěno, že návrh Komise vyžaduje další technické opravy. Zpravodaj proto předkládá několik pozměňovacích návrhů, které se snaží tento návrh dále ujasnit a zajistit větší právní jistotu a jednotnost.

Na základě těchto úvah a kladného stanoviska Výboru pro právní záležitosti zpravodaj doporučuje, aby byl tento návrh Komise přijat pouze s malými změnami.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Jednací č.: D(2014)54269

Bernd Lange

Předseda Výboru pro mezinárodní obchod

ASP 12G205

Brusel

Věc:           Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (přepracované znění)

                  COM(2014)0345 – C8 - 0023/2014 – 2014/0177(COD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování právních předpisů začleněného do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou v příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 58 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.“

Podle stanoviska právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti na své schůzi konané dne 11. listopadu 2014 doporučil (19 poslanců hlasovalo pro a 2 poslanci se zdrželi hlasování[1]), aby Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 104.

S pozdravem

Pavel Svoboda

Příloha: stanovisko poradní skupiny

  • [1]  Přítomní členové výboru: Max Andersson, Joëlle Bergeronová, Marie-Christine Boutonnetová, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachiaová, Mady Delvauxová, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragutová, Lidia Joanna Geringerová de Oedenberg, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regnerová, Virginie Rozièreová, Helga Stevensová, Pavel Svoboda, Axel Voss a Tadeusz Zwiefka.

PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu 17. září 2014

STANOVISKO

                                                    PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (přepracované znění)

COM(2014)0345 ze dne 12. 6. 2014 – 2014/0177(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 10. července 2014 sešla poradní skupina složená ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné posoudila výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi[1] poradní skupina přezkoumala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství, a dospěla k jednomyslnému závěru, že návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které jsou jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby              vedoucí právní služby              generální ředitel

  • [1]  Poradní skupina pracovala na základě anglického znění návrhu, které je původním zněním projednávaného textu.

POSTUP

Název

Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD)

Datum předložení EP

12.6.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

28.1.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

28.1.2015

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

3.9.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jarosław Wałęsa

3.9.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2014

3.12.2014

21.1.2015

 

Datum přijetí

22.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Datum předložení

29.1.2015