RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

  28.1.2015 - (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD)) - ***I

  Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  Raportöör: Jarosław Wałęsa
  (Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 104)
  PR_COD_1recastingam


  Menetlus : 2014/0177(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0016/2015
  Esitatud tekstid :
  A8-0016/2015
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

  (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0345),

  –       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0023/2014),

  –       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

  –       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. detsembri 2014. aasta arvamust[1],

  –       võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta2,

  –       võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 13. novembri 2014. aasta kirja rahvusvahelise kaubanduse komisjonile,

  –       võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59,

  –       võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0016/2015),

  A.     arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

  1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

  2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

  3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 8

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (8) Kui kohaldatakse liidu järelevalvet, tuleb kõnealuste toodete vabasse ringlusse lubamisel esitada ühtsetele kriteeriumidele vastav impordidokument; liikmesriikide ametiasutused peaksid selle dokumendi importija taotlusel kinnitama kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, kuid ilma et see annaks importijale importimisõigust; seetõttu saaks kõnealune dokument kehtida ainult ajavahemikul, mil impordieeskirju ei muudeta.

  (8) Kui kohaldatakse liidu järelevalvet, tuleks kõnealuste toodete vabasse ringlusse lubamisel esitada ühtsetele kriteeriumidele vastav järelevalvedokument; liikmesriikide ametiasutused peaksid selle dokumendi importija taotlusel kinnitama kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, kuid ilma et see annaks importijale importimisõigust; seetõttu saaks kõnealune dokument kehtida ainult ajavahemikul, mil impordieeskirju ei muudeta.

   

  (Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

  Selgitus

  Järjepidevuse huvides tuleks jääda dokumendi esialgse nime juurde, et vältida niiviisi kulukaid ja ajamahukaid muudatusi liikmesriikide dokumentides ja IT-süsteemides.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4. Artiklis 13 osutatud kiireloomulistel juhtudel saadab asjaomane liikmesriik või saadavad asjaomased liikmesriigid viivitamatult vajaliku impordistatistika ja majandusandmed komisjonile või teistele liikmesriikidele.

  4. Artiklis 13 osutatud kiireloomulistel juhtudel saadab asjaomane liikmesriik või saadavad asjaomased liikmesriigid vajaliku impordistatistika ja majandusandmed viivitamata komisjonile või teistele liikmesriikidele.

  Selgitus

  Sõnastuse muutus, et teksti mitte valesti tõlgendada.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Nõukogu, komisjon, liikmesriigid ja nende ametnikud ei tohi infoandja eriloata avaldada mitte mingisugust käesoleva määruse alusel saadud konfidentsiaalset infot või muud konfidentsiaalselt edastatud infot.

  Komisjon, liikmesriigid ja nende ametnikud ei tohi teabeandja eriloata avaldada mitte mingisugust käesoleva määruse alusel saadud konfidentsiaalset teavet või muud konfidentsiaalselt edastatud teavet.

  Selgitus

  Pärast Lissaboni lepingu jõustumist ei võta rakendusakte vastu mitte nõukogu, vaid komisjon, kes järgib uut komiteemenetlust.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  IV a peatükk (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  IV a PEATÜKK

   

  VÄLISTÖÖTLEMINE

  Selgitus

  Tuleks jätkata nõukogu määruse (EMÜ) 3030/93 (mida hakatakse kehtetuks tunnistama) välistöötlemist käsitleva muudetud VII lisa kohaldamist ning viia üle uuesti sõnastatud versiooni, kuna välistöötlemine on ikka veel kasutusel.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 24 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Artikkel 24 a

   

  V lisa tabelis loetletud tekstiiltoodete liitu reimportimise suhtes, mis toimub liidus kehtivate majandusliku mõjuga välistöötlemise korda käsitlevate eeskirjade kohaselt, ei kohaldata määruse artiklites 2, 3 ja 4 nimetatud koguselisi piirnorme, kui selle suhtes kohaldatakse V lisa tabelis esitatud koguselisi eripiirnorme ja kui reimport toimub iga koguselise eripiirnormi osas pärast töötlemist loetelus nimetatud vastavas kolmandas riigis.

  Selgitus

  Vt IV a peatükiga seotud muudatusettepanekut

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 24 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Artikkel 24 b

   

  Komisjonile antakse volitused võtta käesoleva määruse artikli 26 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, millega kohaldatakse käesoleva peatüki ja V lisaga reguleerimata reimpordi suhtes koguselisi eripiirnorme, kui asjaomaste toodete suhtes kohaldatakse käesoleva määruse artiklites 2, 3 ja 4 ettenähtud koguselisi piirnorme.

   

  Kui välistöötlemise alla kuuluvate kaupade reimpordi vastaste koguseliste eripiirnormide kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, ning kui tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse esimese lõigu kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktide suhtes käesoleva määruse artiklis 27 sätestatud menetlust

  Selgitus

  Vt IV a peatükiga seotud muudatusettepanekut

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 24 c (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Artikkel 24 c

   

  1. Komisjonil on õigus võtta käesoleva määruse artikli 26 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et jõustada ülekandeid I lisa jaotises A sätestatud tootekategooriate vahel ning artiklis 24 b osutatud koguseliste eripiirnormide osade eelnevat kasutamist või ülekandmist.

   

  Kui esimeses lõigus osutatud meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, takistades välistöötlemisega seotud kauplemist, võttes arvesse õiguslikku nõuet teha selliseid ülekandeid ühelt aastalt järgmisele, ja sellist kahju oleks raske heastada, ning kui tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse esimese lõigu kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktide suhtes käesoleva määruse artiklis 27 sätestatud menetlust.

   

  2. Lõike 1 kohaseid automaatseid ülekandeid võib siiski teha järgmistes piirides:

   

  – ülekandmine I lisa jaotises A sätestatud toote kategooriate vahel kuni 20% koguselise piirnormi ulatuses, mis on kehtestatud selle kategooria puhul, kuhu üle kantakse,

   

  – koguselise eripiirnormi ülekandmine ühelt aastalt teisele kuni 10,5 % tegelikule kasutamisaastale kinnitatud koguselisest piirnormist,

   

  – koguselise eripiirnormi eelnev kasutamine kuni 7,5 % tegelikule kasutamisaastale kinnitatud koguselisest piirnormist.

   

  3. Komisjonile antakse volitused võtta käesoleva määruse artikli 26 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada koguselisi eripiirnorme, kui tekib vajadus lisaimpordi järele.

   

  Kui tekib vajadus lisaimpordi järele ja koguseliste eripiirnormide kohandamisega viivitamine tekitaks nimetatud lisaimpordile juurdepääsu takistamisega kahju, mida oleks raske heastada, ning kui tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse esimese lõigu kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktide suhtes käesoleva määruse artiklis 27 sätestatud menetlust.

   

  4. Komisjon teavitab asjaomast kolmandat riiki või asjaomaseid kolmandaid riike kõikidest eelmiste lõigete alusel võetud meetmetest.

  Selgitus

  Vt IV a peatükiga seotud muudatusettepanekut

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 24 d (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Artikkel 24 d

   

  1. Artikli 24 a kohaldamisel teatavad liikmesriikide pädevad asutused komisjonile saadud taotlustes esitatud kogused, enne kui nad annavad liidu majandusliku mõjuga välistöötlemise korda käsitlevate määruste kohaselt välja eelload. Komisjon kinnitab, kas taotletud kogused nende reimportimisel mahuvad liidu vastava piirnormi piiresse liidus kehtivate majandusliku välistöötlemise eeskirjade kohaselt.

   

  2. Komisjonile esitatud teatises sisalduvad taotlused vastavad nõuetele, kui igas taotluses on selgelt märgitud:

   

  a) kolmas riik, kus kaup tuleb töödelda;

   

  b) kõnealuste tekstiiltoodete kategooria;

   

  c) reimporditav kogus;

   

  d) liikmesriik, kus reimporditud tooted tuleb lasta vabasse ringlusse;

   

  e) andmed selle kohta, kas taotlused on seotud:

   

  i) kas tegemist on varasema loaomanikuga, kes taotleb nõukogu määruse (EÜ) nr 3036/941a artikli 3 lõike 4 või artikli 3 lõike 5 viienda lõigu kohaselt varuks hoitud koguseid, või:

   

  ii) kas tegemist on selle määruse artikli 3 lõike 4 kolmanda lõigu või artikli 3 lõike 5 kohase taotlejaga.

   

  3. Käesoleva artikli eelmistes lõigetes nimetatud teatised edastatakse elektrooniliselt selleks rajatud arvutivõrgu kaudu, välja arvatud siis, kui olulistel tehnilistel põhjusel on vaja ajutiselt kasutada muid sidevahendeid.

   

  4. Võimaluse korral kinnitab komisjon liikmesriikide pädevatele asutustele iga toote kategooria ja iga asjaomase kolmanda riigi osas üldkoguse, mis on esitatud teatatud taotlustes. Need liikmesriikide teatised, mida ei saa kinnitada, sest taotletud kogused ei mahu enam liidu koguseliste piirnormide piiresse, säilitab komisjon nende saabumise järjekorras ning kinnitab samas järjekorras, kui uued kogused vabanevad artiklis 24 c ettenähtud soodustuste kohaldamise tõttu.

   

  5. Pädevad asutused teatavad komisjonile viivitamata igast kogusest, mis impordiloa kehtivuse tähtaja jooksul on kasutamata jäetud ja millest neile on teatatud. Need kasutamata kogused kantakse automaatselt üle liidu koguselistesse piirnormidesse, mis ei ole varuks hoitud nõukogu määruse (EÜ) nr 3036/94 artikli 3 lõike 4 esimese lõigu või artikli 3 lõike 5 viienda lõigu alusel.

   

  Kogused, millest loaomanik on loobunud nõukogu määruse (EÜ) nr 3036/94 artikli 3 lõike 4 kolmanda lõigu alusel, lisatakse automaatselt liidu kvoodi piires kogustele, mis ei ole varuks hoitud nimetatud määruse artikli 3 lõike 4 esimese lõigu või artikli 3 lõike 5 viienda lõigu alusel.

   

  Kõikidest niisugustest eelmistes lõikudes kirjeldatud kogustest teavitatakse komisjoni lõike 3 kohaselt.

   

  ______________

   

  1a Nõukogu 8. detsembri 1994. aasta määrus (EÜ) nr 3036/94, millega kehtestatakse majandusliku mõjuga välise töötlemise kord, mida kohaldatakse teatavate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis reimporditakse ühendusse pärast töö või töötluse läbimist teatavates kolmandates riikides (EÜT L 322, 15.12.1994, lk 1).

  Selgitus

  Vt IV a peatükiga seotud muudatusettepanekut

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 24 e (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Artikkel 24 e

   

  Liikmesriikide pädevad asutused teatavad komisjonile asutuste nimed ja aadressid, kes on pädevad välja andma artiklis 24 d nimetatud eellube, ning nende asutuste pitserite jäljendid.

  Selgitus

  Vt IV a peatükiga seotud muudatusettepanekut

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 26

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

  1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

  2. Artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2, artikli 12 lõikes 3 ning artiklites 13 ja 30 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 20. Veebruari 2014. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

  2. Artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2, artikli 12 lõikes 3 ning artiklites 13 ja 30 ning artiklis 24 b ja artikli 24 c lõigetes 1 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 20. veebruar 2014. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

  3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2, artikli 12 lõikes 3 ning artiklites 13 ja 30 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

  3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2, artikli 12 lõikes 3 ning artiklites 13 ja 30 ning artiklis 24 b ja artikli 24 c lõigetes 1 ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

   

  4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

  4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

  5. Artikli 5 lõike 2 ning artiklite 13 ja 30 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

  5. Artikli 5 lõike 2 ning artiklite 13 ja 30 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

  6. Artikli 3 lõike 3 ja artikli 12 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega nelja kuu võrra.

  6. Artikli 3 lõike 3 ja artikli 12 lõike 3 ning artikli 24 b ja artikli 24 c lõigete 1 ja 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega nelja kuu võrra.

  Selgitus

  Määruse 3030/93 VII lisas on sätestatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine. Kuna VII lisa sisu viiakse uuesti sõnastamise ettepanekus üle V lisasse, tuleb muuta ka artiklit 26, et volitada delegeeritud õigusakte vastu võtma.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 27 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväite kooskõlas artikli 26 lõikes 5 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon õigusakti viivitamata kehtetuks pärast seda, kui Euroopa Parlamendi või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide.

  2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväite kooskõlas artikli 26 lõigetes 5 ja 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon õigusakti viivitamata kehtetuks pärast seda, kui Euroopa Parlamendi või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide.

  Selgitus

  Määruse 3030/93 VII lisas on sätestatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine. Kuna VII lisa sisu viiakse uuesti sõnastamise ettepanekus üle V lisasse, tuleb muuta ka artiklit 27, et volitada delegeeritud õigusakte vastu võtma.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu määrus

  I lisa – A. ARTIKLIS 1 OSUTATUD TEKSTIILITOOTED – tabel – V rühm – viimane rida (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  163 Ažuurne riie ja tooted ažuursest riidest, jaemüügiks pakendatud

   

  3005 90 31

  Selgitus

  CN-kood 3005 90 31 kantakse üle nõukogu määrusest (EMÜ) 3030/93 (mida hakatakse kehtetuks tunnistama) uuesti sõnastatud versiooni I lisa jaotise A kategooriasse 163. Nimetatud toodet kasutati eelnevalt koos Hiinaga ning seda hakatakse võib-olla tulevikus uuesti kasutama.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu määrus

  VII lisa – Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatuste loeteluga – rida 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Komisjoni määrus (EÜ) nr 3168/94 (EÜT L 335, 23.12.1994, lk 23)

  välja jäetud

  Selgitus

  Komisjoni määrus (EÜ) 3168/94 jääb kehtima iseseisva õigusaktina ning seda kehtetuks ei tunnistata.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.
   2 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.

  SELETUSKIRI

  Komisjoni ettepanek käsitleb 7. märtsi 1994. aasta määruse (EÜ) nr 517/94 (teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta) kodifitseerimist ja uuesti sõnastamist.

  Ettepanek on osa Lissaboni lepingu jõustumise järgsest ühtlustamisest, millega tagati, et kaubanduspoliitika varasemad otsustamisprotsessid viidi vastavusse delegeeritud ja rakendusaktide uuele korrale. Seda tehti esimese ja teise koondõigusakti abil, millest esimene hõlmas rakendusakte ja teine delegeeritud akte ja millega muudeti rida kaubandusvaldkonna määrusi, kaasa arvatud siin käsitletav akt.

  Ühtlustamisprotsessi käigus märkas komisjon vigu, mis tuli parandada. Et teha mõned olulised muudatused, peeti vajalikuks muuta kodifitseerimine uuestisõnastamiseks. Sisult on need muudatused enamasti tehnilised parandused. Nagu esimeses koonddirektiivis kokku lepitud, on artiklis 23 ette nähtud otsustamismenetlus asendatud kontrollimenetluse teel otsustamisega.

  Ainsad riigid, kust EL tekstiilitooteid impordib ja keda ei hõlma kahepoolsed lepingud, protokollid ega muud kokkulepped või ELi impordi erieeskirjad (sealhulgas üldiste tariifsete soodustuste kava ja algatus „kõik peale relvade”), on Valgevene ja Põhja-Korea.

  Määruses sätestatakse rea nendest kahest riigist imporditavate tekstiiltoodete kohta koguselised aastapiirangud, mida hallatakse ja jagatakse komisjoni rakendusmääruse abil, mis võimaldab rakendada liidu järelevalve- ja kaitsemeetmeid. Peale selle võimaldab määrus kohaldada järelevalvemeetmeid muudele kolmandatele riikidele, kui sealt pärit tekstiiltooted põhjustavad või ähvardavad põhjustada ELi sarnaste või otseselt konkureerivate toodete tootmisele tõsist kahju.

  Tekstiilitööstus on ELi jaoks tundlik sektor. Seetõttu on tähtis, et kohaldatavad eeskirjad oleksid ettevõtjate jaoks selged ja kasutajasõbralikud ning tagaksid õiguskindluse.

  Kui parlament ja nõukogu ettepanekut läbi vaatasid, selgus, et komisjoni ettepanekusse on vaja sisse viia veel tehnilisi parandusi. Seega esitab raportöör mõned muudatusettepanekud, millega täpsustatakse veel ettepanekut ning tagatakse suurem õiguskindlus ja järjepidevus.

  Nende kaalutluste ja õiguskomisjoni heakskiitva arvamuse alusel soovitab raportöör komisjoni käesoleva ettepaneku vaid väikeste muudatustega vastu võtta.

  LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

  Ref. D(2014)54269

  Bernd Lange

  Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees

  ASP 12G205

  Brüssel

  Teema:       Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastamine)

                    COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD))

  Austatud esimees

  Õiguskomisjon vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 104 uuesti sõnastamise kohta.

  Selle artikli lõige 3 on järgmine:

  „Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni.

  Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

  Kui vastutav komisjon kavatseb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 8 kohaselt esitada muudatusettepanekuid ka ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, teatab ta oma kavatsusest viivitamatult nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon peaks teavitama parlamendikomisjoni enne artikli 58 kohaselt toimuvat hääletust oma seisukohast muudatusettepanekute suhtes ja teatama, kas ta kavatseb uuesti sõnastamise ettepaneku tagasi võtta.”

  Arvestades õigusteenistuse arvamust, kelle esindajad osalesid uuesti sõnastatud ettepaneku läbi vaadanud konsultatiivse töörühma koosolekutel, ning võttes arvesse arvamuse koostaja soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus vastavalt esile toodud, ning et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimisel piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

  Õiguskomisjon arutas seda küsimust oma 11. novembri 2014. aasta koosolekul ning soovitab 19 poolthäälega (erapooletuid oli 2)[1] rahvusvahelise kaubanduse komisjonil kui vastutaval komisjonil uurida ülalnimetatud ettepanekut vastavalt kodukorra artiklile 104.

  Austusega

  Pavel Svoboda

  Lisatud: konsultatiivse töörühma arvamus

  • [1]  Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Helga Stevens, Pavel Svoboda, Axel Voss ja Tadeusz Zwiefka.

  LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

   

   

   

   

  ÕIGUSTEENISTUSTE

  KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

  Brüssel, 17. september 2014

  ARVAMUS

                                                                EUROOPA PARLAMENDILE

                                                                NÕUKOGULE

                                                                KOMISJONILE

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

  COM(2014)0345 final 12.6.2014 – 2014/0177(COD)

  Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 10. juulil 2014. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

  Vaadanud koosolekul[1] läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sõnastatakse uuesti nõukogu 7. märtsi 1994. aasta määrus (EÜ) nr 517/94 teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja ühenduse impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ning nimetatud sisuliste muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti teksti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

  F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

  Õigusnõunik                          Õigusnõunik                          Peadirektor

  • [1]               Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimine (uuesti sõnastatud)

  Viited

  COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  12.6.2014

   

   

   

  Vastutav komisjon

   istungil teada andmise kuupäev

  INTA

  28.1.2015

   

   

   

  Arvamuse esitajad

   istungil teada andmise kuupäev

  JURI

  28.1.2015

   

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

   otsuse kuupäev

  JURI

  3.9.2014

   

   

   

  Raportöörid

   nimetamise kuupäev

  Jarosław Wałęsa

  3.9.2014

   

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  5.11.2014

  3.12.2014

  21.1.2015

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  22.1.2015

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  32

  3

  2

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

  Esitamise kuupäev

  29.1.2015