Ziņojums - A8-0016/2015Ziņojums
A8-0016/2015

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā (pārstrādāta redakcija)

28.1.2015 - (COM(2014)0345 – C8‑0023/2014 – 2014/0177(COD)) - ***I

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Jarosław Wałęsa
(Pārstrādāšana – Reglamenta 104. pants)


Procedūra : 2014/0177(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0016/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0016/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā (pārstrādāta redakcija)

(COM(2014)0345 – C8‑0023/2014 – 2014/0177(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0345),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8–0023/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 10. decembra atzinumu[1],

–       ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu[2],

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas 2014. gada 13. novembra vēstuli Starptautiskās tirdzniecības komitejai saskaņā ar Reglamenta 104. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu,

–       ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A8‑0016/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās grupas atzinumu Komisijas priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai šo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.      pieņem nostāju pirmajā lasījumā, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Ja tiek piemērota Savienības uzraudzība, tad attiecīgo ražojumu laišanu brīvā apgrozībā būtu jāatļauj tikai tad, ja tiek uzrādīts vienotiem kritērijiem atbilstošs importa dokuments. Šādu dokumentu dalībvalstu iestādēm būtu jāapstiprina noteiktā laikā pēc tam, kad importētājs to iesniedzis, taču nedodot šajā laikā tiesības importēt. Šim dokumentam būtu jābūt spēkā tikai tik ilgi, kamēr pastāv nemainīgi importa noteikumi.

(8) Ja tiek ieviesta Savienības uzraudzība, tad uzraudzīto ražojumu laišana brīvā apgrozībā būtu jāatļauj tikai tad, ja tiek uzrādīts vienotiem kritērijiem atbilstošs uzraudzības dokuments. Šāds dokuments dalībvalstu iestādēm būtu jāapstiprina noteiktā laikā pēc tam, kad importētājs to iesniedzis, taču nedodot šajā laikā tiesības importēt. Šim dokumentam vajadzētu būt spēkā tikai tik ilgi, kamēr pastāv nemainīgi importa noteikumi.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir konsekvences nolūkā saglabāt dokumenta nosaukumu, lai izvairītos no nepieciešamības veikt izmaiņas dalībvalstu dokumentos un IT sistēmās, jo tas rada lielas izmaksas un prasa laiku.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Šīs regulas 13. pantā minētos ārkārtas gadījumos attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis nekavējoties nosūta Komisijai un citām dalībvalstīm vajadzīgo importa statistiku un ekonomiskos datus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ne Padome, ne Komisija, ne dalībvalstis, ne to amatpersonas neizpauž nedz saskaņā ar šo regulu saņemtu informāciju, kas ir konfidenciāla pēc būtības, nedz arī uz konfidenciāliem nosacījumiem sniegtu informāciju, ja nav saņemta informācijas sniedzēja īpaša atļauja.

Ne Komisija, ne dalībvalstis, ne to amatpersonas bez informācijas sniedzēja īpašas atļaujas neizpauž nedz konfidenciālu informāciju, ko tās saņēmušas atbilstīgi šai regulai, nedz arī konfidenciāli sniegtu informāciju.

Pamatojums

Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā Padome vairs nepieņem īstenošanas aktus — to dara Komisija saskaņā ar jauno komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

IVa nodaļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

IVa NODAĻA

 

PASĪVĀS APSTRĀDES PĀRVADĀJUMI

Pamatojums

Pārskatītais VII pielikums par pasīvās apstrādes pārvadājumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 3030/93, kura patlaban tiek atcelta, būtu jāpatur spēkā un jāpārceļ uz pārstrādāto redakciju, jo pasīvās apstrādes pārvadājumi joprojām tiek izmantoti.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

24.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.a pants

 

V pielikumā iekļautajā tabulā norādītos tekstilizstrādājumus, ievedot tos atpakaļ Savienībā saskaņā ar Savienībā spēkā esošo saimnieciskās pasīvās apstrādes kārtību, neskar kvantitātes ierobežojumi, kas minēti šīs regulas 2., 3. un 4. pantā, ja uz tiem attiecas īpaši kvantitātes ierobežojumi, kas minēti V pielikumā iekļautajā tabulā, un ja tie tiek ievesti atpakaļ pēc apstrādes atbilstošajā trešā valstī, kura norādīta saistībā ar katru konkrētu kvantitātes ierobežojumu.

Pamatojums

Sk. grozījumu, kas attiecas uz IVa nodaļu.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

24.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.b pants

 

Komisija saskaņā ar šīs regulas 26. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai piemērotu īpašus kvantitātes ierobežojumus preču atpakaļievešanai, uz ko neattiecas šī nodaļa un V pielikums, ar nosacījumu, ka uz minētajiem izstrādājumiem attiecas šīs regulas 2., 3. un 4. pantā noteiktie kvantitātes ierobežojumi.

 

Ja, kavējoties ieviest īpašus kvantitātes ierobežojumus pasīvās apstrādes tirdzniecības preču atpakaļievešanai, varētu rasties grūti novēršams kaitējums un ja tādēļ tas ir nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, piemēro šīs regulas 27. pantā paredzēto procedūru.

Pamatojums

Sk. grozījumu, kas attiecas uz IVa nodaļu.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

24.c pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.c pants

 

1. Komisija saskaņā ar šīs regulas 26. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai veiktu preču pārvietošanu no vienas I pielikuma A daļā norādītās kategorijas uz citu un priekšlaicīgi izmantotu vai pārnestu no viena gada uz citu gadu daļu no 24.b pantā minētajiem īpašajiem kvantitātes ierobežojumiem.

 

Ja, kavējoties ieviest šā punkta pirmajā daļā minētos pasākumus, varētu rasties kaitējums — proti, tiktu kavēta pasīvās apstrādes preču tirdzniecība, ņemot vērā juridiskās prasības šādai pārnešanai no viena gada uz citu —, un šādu kaitējumu būtu grūti novērst un tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, piemēro šīs regulas 27. pantā paredzēto procedūru.

 

2. Preču automātisku pārvietošanu saskaņā ar šā panta 1. punktu tomēr var veikt, ievērojot šādus ierobežojumus:

 

− izstrādājumus no vienas I pielikuma A nodaļā minētās kategorijas uz citu kategoriju drīkst pārvietot līdz 20 % apmērā no kvantitātes ierobežojuma, kas noteikts tai kategorijai, uz kuru pārvietojums tiek veikts,

 

− no viena gada uz citu gadu drīkst pārnest līdz 10,5 % no īpašā kvantitātes ierobežojuma, kas noteikts faktiskajam izmantošanas gadam,

 

− īpašo kvantitātes ierobežojumu drīkst priekšlaicīgi izmantot līdz 7,5 % apmērā no faktiskajam izmantošanas gadam noteiktā kvantitātes ierobežojuma.

 

3. Komisija saskaņā ar šīs regulas 26. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai koriģētu īpašos kvantitātes ierobežojumus, ja ir vajadzīgs papildu imports.

 

Ja gadījumos, kad ir vajadzīgs papildu imports, tiktu kavēta konkrēto kvantitātes ierobežojumu pielāgošana, un tādējādi varētu rasties kaitējums — proti, tiktu kavēta piekļuve šādam vajadzīgajam papildu importam —, un šādu kaitējumu būtu grūti novērst, un tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, piemēro šīs regulas 27. pantā paredzēto procedūru.

 

4. Komisija informē attiecīgo trešo valsti vai valstis par visiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar iepriekš minētajiem punktiem.

Pamatojums

Sk. grozījumu, kas attiecas uz IVa nodaļu.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

24.d pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.d pants

 

1. Lai piemērotu 24.a pantu, dalībvalstu kompetentās iestādes, pirms saskaņā ar attiecīgo Savienības saimnieciskās pasīvās apstrādes kārtību tiek izsniegtas iepriekšējas atļaujas, paziņo Komisijai par pieprasīto atļauju skaitu. Komisija apstiprina to, ka, ievērojot attiecīgos Savienības ierobežojumus, pieprasītais daudzums (-i) atpakaļievešanai ir pieejam(-i) saskaņā ar attiecīgo Savienības saimnieciskās pasīvās apstrādes kārtību.

 

2. Komisijai adresētajos paziņojumos iekļautie pieprasījumi ir derīgi, ja tajos par katru no šiem pieprasījumiem skaidri norāda:

 

a) trešo valsti, kurā paredzēta preču apstrāde;

 

b) attiecīgo tekstilizstrādājumu kategoriju;

 

c) atpakaļievešanai paredzēto daudzumu;

 

d) dalībvalstis, kurās paredzēts laist brīvā apgrozībā atpakaļ ievestos izstrādājumus;

 

e) to, vai pieprasījums attiecas uz:

 

i) agrāko saņēmēju, kas iesniedzis pieteikumu izstrādājumu daudzumiem, kas noteikti Padomes Regulas (EK) Nr. 3036/941a 3. panta 4. punktā vai saskaņā ar tās 3. panta 5. punkta piekto daļu, vai

 

ii) pieteikuma iesniedzēju saskaņā ar minētās regulas 3. panta 4. punktu vai 3. panta 5. punktu.

 

3. Šā panta iepriekšējos punktos minētos paziņojumus nosūta elektroniski, izmantojot šim nolūkam izveidotu integrēto tīklu, ja vien svarīgu tehnisku iemeslu dēļ nav īslaicīgi jāizmanto citi saziņas līdzekļi.

 

4. Komisija iespēju robežās sniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm apstiprinājumu par katras izstrādājumu kategorijas pilno apjomu, kas norādīts paziņotajos pieprasījumos, un par katru konkrēto trešo valsti. Dalībvalstu iesniegtos paziņojumus, par kuriem nevar sniegt apstiprinājumu, jo pieprasītie apjomi vairs nav pieejami, ņemot vērā Savienībā noteiktos kvantitātes ierobežojumus, Komisija glabā, ievērojot hronoloģisko secību, kādā tie saņemti, un apstiprina tādā pašā secībā, tiklīdz kļūst pieejami nākamie apjomi, piemērojot 24.c pantā paredzētos elastīgos noteikumus.

 

5. Kompetentās iestādes pēc attiecīgas informācijas saņemšanas nekavējoties ziņo Komisijai par daudzumiem, kas importa atļaujas derīguma termiņā nav izmantoti. Šos neizmantotos daudzumus, ievērojot Savienības kvantitātes ierobežojumus, automātiski pieskaita daudzumiem, kas nav rezervēti saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 3036/94 3. panta 4. punkta pirmo daļu vai 3. panta 5. punkta piekto daļu.

 

Daudzumus, no kuriem atsakās, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 3036/94 3. panta 4. punkta trešo daļu, automātiski pieskaita tiem daudzumiem Savienības kvotu ietvaros, kas nav rezervēti saskaņā ar minētās regulas 3. panta 4. punkta pirmo daļu vai 3. panta 5. punkta piekto daļu.

 

Par visiem šiem daudzumiem, kas minēti iepriekšējās punkta daļās, ziņo Komisijai saskaņā ar šā panta 3. punktu.

 

______________

 

1a Padomes 1994. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 3036/94, kas nosaka izvešanas pārstrādei saimniecisko režīmu dažu veidu tekstiliju un apģērbu ievešanai atpakaļ Kopienā pēc apstrādes vai pārstrādes noteiktās trešās valstīs (OV L 322, 15.12.1994., 1. lpp.).

Pamatojums

Sk. grozījumu, kas attiecas uz IVa nodaļu.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

24.e pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.e pants

 

Dalībvalstu kompetentās iestādes nosūta Komisijai to iestāžu nosaukumus un adreses, kuru kompetencē ir izdot 24.d pantā minētās iepriekšējās atļaujas, kā arī izmantojamo spiedogu nospiedumu paraugus.

Pamatojums

Sk. grozījumu, kas attiecas uz IVa nodaļu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

26. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 5. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā un 30. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 20. februāris. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 5. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā un 30. pantā, kā arī 24.b pantā un 24.c panta 1. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 20. februāra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 5. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā un 30. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt šīs regulas 3. panta 3. punktā, 5. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā un 30. pantā, kā arī 24.b pantā un 24.c panta 1. un 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5. Saskaņā ar 5. panta 2. punktu un 13. un 30. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5. Saskaņā ar 5. panta 2. punktu un 13. un 30. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 3. panta 3. punktu un 12. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par četriem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 3. panta 3. punktu un 12. panta 3. punktu, kā arī 24.b pantu un 24.c panta 1. un 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par četriem mēnešiem.

Pamatojums

Deleģēto aktu pieņemšana bija paredzēta Regulas Nr. 3030/93 VII pielikumā. Tā kā VII pielikuma saturs tiek pārvietots uz šā pārstrādātās redakcijas projekta V pielikumu, grozījumi ir jāveic arī 26. pantā, lai paredzētu pilnvarojumu deleģēto aktu pieņemšanai.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 26. panta 5. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 26. panta 5. vai 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.

Pamatojums

Deleģēto aktu pieņemšana bija paredzēta Regulas Nr. 3030/93 VII pielikumā. Tā kā VII pielikuma saturs tiek pārvietots uz šā pārstrādātās redakcijas projekta V pielikumu, grozījumi ir jāveic arī 27. pantā, lai paredzētu pilnvarojumu deleģēto aktu pieņemšanai.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

I pielikums – A. 1. PANTĀ MINĒTIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI – tabula – V grupa – pēdējā rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

163 Marle un marles izstrādājumi, safasēti vai iepakoti mazumtirdzniecībai

 

3005 90 31

Pamatojums

KN kods 3005 90 31 „Marle un marles izstrādājumi” tiek pārcelts no Padomes Regulas (EEK) Nr. 3030/93, kura patlaban tiek atcelta, uz pārstrādātās redakcijas I pielikuma A nodaļas 163. kategoriju. Šie konkrētie izstrādājumi iepriekš tika izmantoti sadarbībā ar Ķīnu un varētu tikt atkal izmantoti.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

VII pielikums – Atceltā regula ar tai sekojošo grozījumu sarakstu – 7. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisijas Regula (EK) Nr. 3168/94 (OV L 335, 23.12.1994., 23. lpp.)

svītrots

Pamatojums

Komisijas Regula (EK) Nr. 3168/94 netiks atcelta, bet paliks spēkā kā atsevišķs tiesību akts.

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
  • [2]  OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.

PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums attiecas uz kodifikāciju un pārstrādāšanu, kas tiek veikta 1994. gada 7. marta Regulai (EK) Nr. 517/94 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Kopienā.

Priekšlikums ir daļa no korekcijas pasākumiem, kas tiek veikti pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu, ka iepriekšējās lēmumu pieņemšanas procedūras tirdzniecības politikas jomā ir pielāgotas jaunajam deleģēto aktu un īstenošanas aktu režīmam. Tas tika paveikts, izmantojot Omnibus I (īstenošanas akti) un Omnibus II (deleģētie akti), ar kuriem grozīja virkni tirdzniecības jomas regulu, tostarp šo tiesību aktu.

Minēto pasākumu laikā Komisija atklāja dažas kļūdas, kuras vajadzēja izlabot. Lai iekļautu dažus būtiskus grozījumus, tika uzskatīts par nepieciešamu no kodifikācijas pāriet uz pārstrādāšanu. Šie grozījumi būtībā ir tehniski labojumi. Turklāt saskaņā ar Omnibus I satvarā panākto vienošanos 23. pantā minētā iepriekšējā lēmumu pieņemšanas procedūra ir aizstāta ar lēmumu pieņemšanu, izmantojot pārbaudes procedūru.

Šobrīd Baltkrievija un Ziemeļkoreja ir vienīgās valstis, no kurām ES importē tekstilizstrādājumus un uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā, tostarp vispārējā preferenču sistēma un iniciatīva „Viss, izņemot ieročus”.

Regulā ir noteikti ikgadēji kvantitātes ierobežojumi vairāku veidu tekstilizstrādājumu importam no abām valstīm, kura pārvaldība un sadale tiek veikta saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulu. Regulā ir arī paredzēta iespēja ieviest Savienības mēroga uzraudzības un aizsardzības pasākumus. Turklāt Regula ļauj ieviest pret citām trešām valstīm vērstus uzraudzības pasākumus, ja tekstilizstrādājumu imports no šīm izcelsmes valstīm rada vai var radīt nopietnu kaitējumu līdzīgu vai tieši konkurējošu produktu ražošanai Eiropas Savienībā.

Tekstilizstrādājumu nozare Eiropas Savienībā ir sarežģīta un svarīga joma. Tādēļ ir būtiski nodrošināt to, ka piemērojamie noteikumi ir skaidri un iesaistītajiem uzņēmējiem draudzīgi un ka ar tiem tiek garantēta juridiskā noteiktība.

Izvērtējot Parlamenta un Padomes priekšlikumu, kļuva skaidrs, ka ir nepieciešams izdarīt vēl dažus tehniskus labojumus Komisijas priekšlikumā. Tādēļ referents ierosina dažus grozījumus, lai padarītu priekšlikumu vēl precīzāku un nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību un konsekvenci.

Ņemot vērā minētos apsvērumus un pamatojoties uz Juridiskās komitejas labvēlīgo atzinumu, referents iesaka pieņemt šo Komisijas priekšlikumu ar nelieliem grozījumiem.

PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

Ref. D(2014)54269

Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājam

Bernd Lange

ASP 12G205

Briselē

Temats:      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā (pārstrādāta redakcija)

                  COM(2014)0345 – C8 - 0023/2014 – 2014/0177(COD))

God. priekšsēdētāj!

Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 104. pantu par pārstrādāšanu.

Šā panta 3. punktā ir teikts:

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 169. un 170. pantā, grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr, ja atbildīgā komiteja saskaņā ar Iestāžu nolīguma 8. punktu ir nolēmusi arī iesniegt grozījumus priekšlikuma kodificētajām daļām, tā nekavējoties paziņo šo nodomu Padomei un Komisijai, un Komisijas pienākums, pirms notiek balsošana saskaņā ar 58. pantu, ir informēt šo komiteju par savu nostāju attiecībā uz grozījumiem un par to, vai Komisija paredz atsaukt pārstrādāšanas priekšlikumu.”

Iepazinusies ar Juridiskā dienesta atzinumu, kura pārstāvji piedalījās konsultatīvajā darba grupā, kas izskatīja priekšlikumu pārstrādāt tiesību aktu, un atbilstīgi atzinuma sagatavotāja ieteikumam Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku izmaiņu kā vien tās, kas kā tādas norādītas priekšlikumā, un ka attiecībā uz iepriekšējo aktu nemainīto noteikumu un šo izmaiņu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai pašreizējā teksta kodifikācija, negrozot tā būtību.

Visbeidzot, pēc jautājuma apspriešanas 2014. gada 11. novembra sanāksmē Juridiskā komiteja, ar 19 balsīm par un diviem deputātiem atturoties[1], pieņēma ieteikumu Starptautiskās tirdzniecības komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt izskatīt iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 104. pantu.

Cieņā

Pavel Svoboda

Pielikumā: konsultatīvās darba grupas atzinums.

  • [1]  Klātesot šādiem deputātiem: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Helga Stevens, Pavel Svoboda, Axel Voss un Tadeusz Zwiefka.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2014. gada 17. septembrī

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā

COM(2014)0345 final, 12.6.2014. – 2014/0177(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu un it īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2014. gada 10. jūlijā rīkoja sanāksmi, lai apspriestu arī minēto Komisijas priekšlikumu.

Šajā sanāksmē[1], izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru pārstrādā Padomes 1994. gada 7. marta Regulu (EK) Nr. 517/94 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Kopienā, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai to kodifikācija, negrozot to būtību.

F. Drexler                              H. Legal                                L. Romero Requena

juriskonsults                           juriskonsults                           ģenerāldirektors

  • [1]  Konsultatīvā darba grupa strādāja, izmantojot angļu valodas versiju, kas ir apspriežamā teksta oriģinālā versija.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Tekstilizstrādājumu imports no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai citi īpaši noteikumi par importu Savienībā (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

12.6.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

28.1.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

28.1.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

JURI

3.9.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Jarosław Wałęsa

3.9.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

5.11.2014

3.12.2014

21.1.2015

 

Pieņemšanas datums

22.1.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Iesniegšanas datums

29.1.2015