Postup : 2014/0177(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0016/2015

Predkladané texty :

A8-0016/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.62
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0171

SPRÁVA     ***I
PDF 693kWORD 323k
28.1.2015
PE 541.634v02-00 A8-0016/2015

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (prepracované znenie)

(COM(2014)0345 – C8‑0023/2014 – 2014/0177(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Jarosław Wałęsa

(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (prepracované znenie)

(COM(2014)0345 – C8‑0023/2014 – 2014/0177(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0345),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0023/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2014(1),

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–       so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 13. novembra 2014 adresovaný Výboru pre medzinárodný obchod v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0016/2015),

A.     keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Ak sa použije dohľad Únie , prepustenie príslušných výrobkov do voľného obehu by malo podliehať predloženiu dovozného dokumentu, ktorý spĺňa jednotné kritériá. Tento dokument by mali na základe jednoduchej žiadosti dovozcu potvrdiť orgány členských štátov v určitej lehote bez toho, aby tým dovozca získal akékoľvek právo na dovoz. Tento dokument by mal byť platný len počas takého obdobia, kedy dovozné predpisy zostanú nezmenené.

(8) Ak sa použije dohľad Únie, prepustenie príslušných výrobkov do voľného obehu by malo podliehať predloženiu dokumentu dohľadu, ktorý spĺňa jednotné kritériá. Tento dokument by mali na základe jednoduchej žiadosti dovozcu potvrdiť orgány členských štátov v určitej lehote bez toho, aby tým dovozca získal akékoľvek právo na dovoz. Tento dokument by mal byť platný len počas takého obdobia, kedy dovozné predpisy zostanú nezmenené.

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Odôvodnenie

Zachovanie názvu dokumentu z dôvodu konzistentnosti a s cieľom predísť nákladným a časovo náročným zmenám v dokumentoch a informačných systémoch členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V naliehavých prípadoch uvedených v článku 13 príslušný členský štát alebo štáty ihneď zašlú Komisii a ostatným členským štátom potrebné významné štatistické a hospodárske údaje.

4. V naliehavých prípadoch uvedených v článku 13 príslušný členský štát alebo štáty zašlú bez meškania Komisii a ostatným členským štátom potrebné významné štatistické a hospodárske údaje.

Odôvodnenie

Zmena znenia, aby sa predišlo prípadným problém pri výklade.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rada, Komisia, členské štáty ani ich predstavitelia neuverejnia žiadne informácie dôverného charakteru získané podľa tohto nariadenia ani informácie poskytnuté dôverne bez osobitného povolenia toho, kto tieto informácie poskytol.

Komisia, členské štáty ani ich predstavitelia neuverejnia žiadne informácie dôverného charakteru získané v súlade s týmto nariadením ani informácie poskytnuté dôverne bez osobitného povolenia poskytovateľa týchto informácií.

Odôvodnenie

Od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti vykonávacie akty už neprijíma Rada, ale Komisia podľa nového komitologického postupu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Kapitola IV a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

KAPITOLA IVa

 

PASÍVNY ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK

Odôvodnenie

Revidovaná príloha VII o pasívnom zušľachťovacom styku (OPT) k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93, ktorá prechádza procesom zrušenia, by mala zostať v platnosti a mala by sa presunúť do prepracovaného znenia, keďže sa OPT stále používa.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 24 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 24a

 

Spätné dovozy textilných výrobkov uvedených v tabuľke v prílohe V do Únie realizované v súlade s nariadeniami o pasívnom hospodárskom zušľachťovacom styku platnými v Únii nepodliehajú množstvovým limitom uvedeným v článkoch 2, 3 a 4 tohto nariadenia, ak podliehajú špecifickým množstvovým limitom uvedeným v tabuľke v prílohe V a boli spätne dovezené po spracovaní v príslušnej uvedenej príslušnej tretej krajine pre každý zo špecifikovaných množstvových limitov.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh týkajúci sa kapitoly IVa.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 24 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 24b

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 tohto nariadenia s cieľom podrobiť spätný dovoz, na ktorý sa nevzťahuje táto kapitola a príloha V, špecifickým množstvovým limitom za predpokladu, že príslušné výrobky podliehajú množstvovým limitom stanoveným v článku 2, 3 a 4 tohto nariadenia.

 

Ak by omeškanie pri ukladaní špecifických množstvových limitov na spätné dovozy pri pasívnom zušľachťovacom styku spôsobilo ťažko napraviteľnú škodu, a je to teda z mimoriadne naliehavých dôvodov nutné, uplatní sa na delegované akty prijaté podľa prvého pododseku postup stanovený v článku 27 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh týkajúci sa kapitoly IVa.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 24 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 24c

 

1. Komisia je v súlade s článkom 26 tohto nariadenia splnomocnená prijímať delegované akty na účely prevodov medzi kategóriami výrobkov uvedenými v prílohe I oddiel A a na predchádzajúce využitie alebo prevod častí osobitných množstvových limitov uvedených v článku 24b z jedného roka do druhého.

 

Ak by omeškanie pri ukladaní opatrení uvedených v prvom pododseku spôsobilo ťažko napraviteľnú škodu tým, že by bránilo pasívnemu zušľachťovaciemu styku vzhľadom na právnu požiadavku vykonávať takéto prevody z jedného roka do nasledujúceho, a je to teda z mimoriadne naliehavých dôvodov nutné, uplatní sa na delegované akty prijaté podľa prvého pododseku postup stanovený v článku 27 tohto nariadenia.

 

2. Automatické prevody v súlade s odsekom 1 sa však môžu vykonať v rámci týchto limitov:

 

– prevod medzi kategóriami výrobkov uvedenými v prílohe I oddiel A až do výšky 20 % množstvového limitu stanoveného pre kategóriu, do ktorej sa prevod vykonáva,

 

– prevod špecifického množstvového limitu z jedného roka do druhého až do výšky 10,5 % množstvového limitu stanoveného pre rok skutočného použitia,

 

– použitie špecifického množstvového limitu vopred až do výšky 7,5 % z množstvového limitu stanoveného pre rok skutočného použitia.

 

3. Komisia je v súlade s článkom 16a tohto nariadenia splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom upraviť osobitné množstvové limity v prípade, že je potrebný dodatočný dovoz.

 

Ak by omeškanie pri úprave osobitných množstvových limitov v prípade, že je potrebný dodatočný dovoz, spôsobilo ťažko napraviteľnú škodu tým, že by bránilo v prístupe k požadovanému dodatočnému dovozu, a je to teda z mimoriadne naliehavých dôvodov nutné, uplatní sa na delegované akty prijaté podľa prvého pododseku postup stanovený v článku 27 tohto nariadenia.

 

4. Komisia informuje príslušnú tretiu krajinu alebo krajiny o všetkých opatreniach prijatých na základe predchádzajúcich odsekov.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh týkajúci sa kapitoly IVa.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 24 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 24d

 

1. Na účely uplatňovania článku 24a príslušné orgány členských štátov pred vydaním predbežných povolení v súlade s príslušnými pravidlami Únie týkajúcimi sa hospodárskeho pasívneho zušľachťovacieho styku oznámia Komisii množstvá uvedené v žiadostiach o povolenia, ktoré dostali. Komisia oznámi svoje potvrdenie, že požadované množstvo(-á) je (sú) k dispozícii pre spätný dovoz v rámci príslušných limitov Únie v súlade s príslušnými pravidlami Únie o hospodárskom pasívnom zušľachťovacom styku.

 

2. Žiadosti uvedené v oznámeniach pre Komisiu sú platné, ak sa v nich pri každom prípade jasne uvádza:

 

a) tretia krajina, v ktorej sa má tovar spracovať;

 

b) príslušnú kategóriu textilných výrobkov;

 

c) množstvo, ktoré sa má spätne doviezť;

 

d) členský štát, v ktorom sa majú prepustiť dovezené výrobky späť do voľného obehu;

 

e) údaje o tom, či sa žiadosti týkajú:

 

i) bývalého príjemcu, ktorý žiada o množstvá vyhradené v zmysle článku 3 ods. 4 alebo v súlade s článkom 3 ods. 5 piatym pododsekom nariadenia Rady (ES) č. 3036/941a , alebo

 

ii) žiadateľa podľa článku 3 ods. 4 tretieho pododseku alebo podľa článku 3 ods. 5 uvedeného nariadenia.

 

3. Oznámenia uvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto článku sa odovzdávajú elektronicky v rámci integrovanej siete zriadenej na tento účel, pokiaľ nie je potrebné z naliehavých technických dôvodov dočasne používať iné komunikačné prostriedky .

 

4. Pokiaľ je to možné, Komisia potvrdí príslušným orgánom celé množstvo uvedené v žiadostiach oznámených za každú kategóriu výrobkov a každú príslušnú tretiu krajinu. Oznámenia predložené členskými štátmi, pre ktoré nie je možné vydať potvrdenie, pretože požadované množstvá už nie sú k dispozícii v rámci množstvových limitov Únie, založí Komisia v chronologickom poradí tak, ako ich dostala, a potvrdí ich v rovnakom poradí, keď budú na základe uplatnenia odchýlok podľa článku 24c k dispozícii ďalšie množstvá.

 

5. Príslušné orgány ihneď po získaní informácie oznámia Komisii všetky množstvá, ktoré sa počas platnosti dovozného povolenia nevyužijú. Takéto nevyužité množstvá sa automaticky znova pripíšu k množstvám v rámci množstvových limitov Únie, ktoré neboli vyhradené podľa článku 3 ods. 4 prvého pododseku alebo článku 3 ods. 5 piateho pododseku nariadenia rady (ES) č. 3036/94.

 

Množstvá, ktorých sa strany vzdali podľa článku 3 ods. 4 tretieho pododseku nariadenia rady (ES) č. 3036/94, sa automaticky pripíšu k množstvám v rámci kvóty Únie, ktoré nie sú vyhradené podľa článku 3 ods. 4 prvého pododseku alebo článku 3 ods. 5 piateho pododseku uvedeného nariadenia.

 

Všetky takéto množstvá uvedené v predchádzajúcich pododsekoch sa oznamujú Komisii v súlade s odsekom 3.

 

______________

 

1aNariadenie Rady (ES) č. 3036/94 z 8. decembra 1994 ustanovujúce ekonomické opatrenia v režime pasívneho zušľachťovacieho styku uplatniteľné na určité textilné a odevné výrobky spätne dovezené do spoločenstva po spracovaní alebo zušľachtení v určitých tretích krajinách (Ú. v. ES L 322, 15.12.1994, s. 1).

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh týkajúci sa kapitoly IVa.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 24 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 24e

 

Príslušné orgány členských štátov poskytnú Komisii názvy a adresy orgánov príslušných na vydávanie predbežných povolení uvedených v článku 24d spolu so vzormi odtlačkov pečiatok, ktoré používajú.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh týkajúci sa kapitoly IVa.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, a v článkoch 13 a 30 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. Februára 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, a v článkoch 13 a 30, ako aj v článku 24b a článku 24c ods. 1 a 3, sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. Februára 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, a v článkoch 13 a 30 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, a v článkoch 13 a 30, ako aj v článku 24b a článku 24c ods. 1 a 3, môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 2 a článkov 13 a 30 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 2 a článkov 13 a 30 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3 a článku 12 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3 a článku 12 ods. 3, ako aj v článku 24b a článku 24c ods. 1 a 3, nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace.

Odôvodnenie

Príloha VII nariadenia č. 3030/93 umožnila prijímať delegované akty. Obsah prílohy VII sa presunul do prílohy V tohto návrhu na prepracované znenie,  preto je nutné zmeniť aj článok 26 s cieľom zveriť právomoc prijímať delegované akty.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

2. Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 5 alebo 6. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Odôvodnenie

Príloha VII nariadenia č. 3030/93 umožnila prijímať delegované akty. Obsah prílohy VII sa presunul do prílohy V tohto návrhu na prepracované znenie,  preto je nutné zmeniť aj článok 27 s cieľom zveriť právomoc prijímať delegované akty.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Príloha I – A. TEXTILNÉ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 – tabuľka – skupina V – posledný riadok (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

163 Gáza a výrobky z gázy upravené do foriem alebo balení na maloobchodný predaj.

 

3005 90 31

Odôvodnenie

Ide o presun kódu KN 3005 90 31 pre gázu a výrobky z gázy z nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93, ktoré prechádza postupom zrušenia, do prílohy I.A, kategórie 163 prepracovaného znenia. Tento konkrétny výrobok sa v minulosti používal v obchodnom styku s Čínou a mohol by sa využívať aj v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Príloha VII – Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien – riadok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nariadenie Komisie (ES) č. 3168/94 (Ú. v. EÚ L 335, 23.12.1994, s. 23)

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nariadenie Komisie (ES) č. 3168/94 zostane platné ako samostatný akt a nebude zrušené.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. EÚ C 77, 28.3.2002, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie sa týka kodifikácie a prepracovania nariadenia (ES) č. 517/94 zo 7. marca 1994 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie.

Návrh je súčasťou úpravy vykonanej po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy s cieľom zabezpečiť, aby predchádzajúce rozhodovacie postupy v oblasti obchodnej politiky zodpovedali novému režimu delegovaných a vykonávacích aktov. Toto sa uskutočnilo prostredníctvom súhrnného aktu pre obchod I (vykonávacie akty) a súhrnného aktu pre obchod II (delegované akty), ktorými sa mení viacero nariadení v oblasti obchodu vrátane uvedeného aktu.

Komisia pritom zistila niektoré chyby, ktoré bolo potrebné opraviť. S cieľom začleniť niektoré zásadné zmeny sa považovalo za potrebné nahradiť kodifikáciu prepracovaním. Čo sa týka podstaty týchto zmien, do značnej miery sú to technické opravy. Ďalej, ako bolo dohodnuté v rámci súhrnného aktu pre obchod I, predchádzajúci rozhodovací postup v článku 23 nahradilo rozhodnutie podľa postupu preskúmania.

V súčasnosti sú jedinými krajinami, z ktorých EÚ dováža textílie a na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly či iné dojednania, alebo iné osobitné dovozné predpisy EÚ vrátane všeobecného systému preferencií a iniciatívy „Všetko okrem zbraní“, Bielorusko a Severná Kórea.

Nariadením sa stanovujú ročné množstvové limity na dovozy niektorých textilných výrobkov z týchto dvoch krajín, ktorých riadenie a prideľovanie sa uskutočňuje prostredníctvom vykonávacieho nariadenia Komisie, čo umožňuje zavedenie opatrení dohľadu a ochranných opatrení Únie. Okrem toho sa v nariadení umožňuje uloženie opatrení dohľadu v tretích krajinách, ak dovozy textilných výrobkov s pôvodom v týchto krajinách spôsobujú alebo by mohli spôsobiť vážne škody z hľadiska produkcie podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov v EÚ.

Textilné odvetvie je pre EÚ veľmi citlivým sektorom. Je preto dôležité, aby uplatniteľné pravidlá boli jasné a zrozumiteľné pre dotknuté subjekty a aby zabezpečovali právnu istotu.

V priebehu prerokúvania návrhu v Parlamentu a Rade sa zistilo, že návrh Komisie si vyžaduje ďalšie technické opravy. Spravodajca preto predkladá niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktorými sa snaží tento návrh ďalej spresniť a zaistiť väčšiu právnu istotu a jednotnosť.

Na základe týchto úvah a kladného stanoviska Výboru pre právne veci spravodajca odporúča prijať súčasný návrh Komisie len s menšími zmenami.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Ref. č.: D(2014)54269

Bernd Lange

predseda Výboru pre medzinárodný obchod

ASP 12G205

Brusel

Vec:           Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (prepracované znenie)

                  COM(2014)0345 – C8 - 0023/2014 – 2014/0177(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní, ako bol začlenený do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje predložiť pozmeňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu, bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 58 informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, návrh prepracovania stiahnuť.“

Na základe stanoviska Právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na schôdzach konzultačnej pracovnej skupiny poverenej preskúmaním návrhu prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré sú v ňom ako také vyznačené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predošlých právnych aktov obsahujúcich tieto zmeny, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia existujúcich znení bez zmeny ich podstaty.

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 11. novembra 2014 schválil 19 hlasmi (pričom 2 poslanci sa hlasovania zdržali)(1) odporúčanie, aby Výbor pre medzinárodný obchod ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 104.

S úctou,

Pavel Svoboda

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny.

(1)

Prítomní boli títo poslanci: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Helga Stevens, Pavel Svoboda, Axel Voss, and Tadeusz Zwiefka.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 17. septembra 2014

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (prepracované znenie)

COM(2014)0345 final z 12. 6. 2014 – 2014/0177(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na schôdzi 10. júla 2014 preskúmala, okrem iného, vyššie uvedený návrh predložený Komisiou.

Na tejto schôdzi(1) po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva nariadenie Rady (ES) č. 517/94 zo 7. Marca 1994 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala, že predmet návrhu neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny a doplnenia, ako tie, ktoré boli takýmto spôsobom označené. Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predošlého aktu spolu s uvedenými podstatnými zmenami, predmetom návrhu je iba priama kodifikácia platného právneho textu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

právny poradca                      právny poradca                                 generálny riaditeľ

(1)

              Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej jazykovej verzie návrhu, ktorá je pôvodnou jazykovou verziou prerokúvaného textu.


POSTUP

Názov

Dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD)

Dátum predloženia v EP

12.6.2014

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

INTA

28.1.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

28.1.2015

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

JURI

3.9.2014

 

 

 

Spravodajcovia

               dátum vymenovania

Jarosław Wałęsa

3.9.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2014

3.12.2014

21.1.2015

 

Dátum prijatia

22.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Dátum predloženia

29.1.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia