Procedūra : 2014/0206(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0017/2015

Pateikti tekstai :

A8-0017/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0114

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 531kWORD 67k
30.1.2015
PE 541.342v02-00 A8-0017/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir taikant Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų (kodifikuota redakcija)

(COM(2014)0443 – C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Andrzej Duda

(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir taikant Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų (kodifikuota redakcija)

(COM(2014)0443 – C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0443),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0087/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo(1),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 ir 59 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0017/2015),

A.     kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.      priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą su pakeitimais, padarytais atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.      paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2014 m. rugsėjo 17 d., Briuselis

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir taikant Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų (kodifikuota redakcija)

2014 m. liepos 2 d. COM(2014)0443 (final)2014/0206(COD)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2014 m. liepos 10 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Šiame posėdyje(1)apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama kodifikuoti kodifikuoti 2008 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 594/2008 dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir taikant Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas                        Juriskonsultas                        Generalinis direktorius

(1)

             Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ir Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos laikinojo susitarimo dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų taikymo tvarka (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

COM(2014)0443 – C8-0087/2014 – 2014/0206(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

2.7.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

15.1.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Andrzej Duda

21.10.2014

 

 

 

Priėmimo data

11.11.2014

 

 

 

Pateikimo data

30.1.2015

Teisinis pranešimas - Privatumo politika