Postup : 2014/0206(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0017/2015

Predkladané texty :

A8-0017/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0114

SPRÁVA     ***I
PDF 471kWORD 68k
30.1.2015
PE 541.342v02-00 A8-0017/2015

o návrhu nariadenia Európskeho nariadenia a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (kodifikované znenie)

(COM(2014)0443 – C8‑0087/2014 – 2014/0206(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Andrzej Duda

(Kodifikácia – článok 103 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADYKOMISIE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho nariadenia a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (kodifikované znenie)

(COM(2014)0443 – C8‑0087/2014 – 2014/0206(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2014)0443),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0087/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–       so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0017/2015),

A.     keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.      prijíma návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADYKOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 17. septembra 2014

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho nariadenia a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (kodifikované znenie)

COM(2014)0443 z 2.7.2014 – 2014/0206(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojom stretnutí 10. júla 2014 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Po preskúmaní(1) návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na kodifikáciu nariadenia Rady (ES) č. 594/2008 zo 16. júna 2008 o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala, že predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

právny poradca                      právny poradca                      generálny riaditeľ

(1)

             Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej jazykovej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.


POSTUP

Názov

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

COM(2014)0443 – C8-0087/2014 – 2014/0206(COD)

Dátum predloženia v EP

2.7.2014

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

15.1.2015

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Andrzej Duda

21.10.2014

 

 

 

Dátum prijatia

11.11.2014

 

 

 

Dátum predloženia

30.1.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia