Процедура : 2014/2212(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0018/2015

Внесени текстове :

A8-0018/2015

Разисквания :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Гласувания :

PV 11/03/2015 - 9.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0069

ДОКЛАД     
PDF 258kWORD 179k
2.2.2015
PE 541.454v02-00 A8-0018/2015

относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г.

(2014/2212(INI))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Илдико Гал-Пелц

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г.

(2014/2212(INI))

Европейският парламент,

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2014 г., озаглавено „Годишен обзор на растежа за 2015 г.“ (COM(2014)0902),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 13 ноември 2013 г., озаглавено „Годишен обзор на растежа за 2014 г.“, и доклада на Комисията от 13 ноември 2013 г., озаглавен „Единен пазар за растеж и работни места: Анализ на постигнатия напредък и на оставащите пречки в държавите членки – Принос към Годишния обзор на растежа за 2014 г.“ (COM(2013)0785),

–    като взе предвид доклада на Комисията от 28 ноември 2012 г., озаглавен „Степен на интеграция на единния пазар 2013 г. – Принос към Годишния обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0752),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г., озаглавено „По-добро управление за единния пазар“ (COM(2012)0259),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 19 март 2014 г., озаглавено „Преглед на резултатите от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2014)0130),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юни 2014 г., озаглавено „Европейски семестър 2014 г.: специфични за всяка държава препоръки – Постигане на растеж“ (COM(2014)0400),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено „Акт за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – „Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206),

–    като взе предвид доклада на Марио Монти от 9 май 2010 г., изготвен по искане на председателя на Европейската комисия, озаглавен „Нова стратегия за единния пазар – в служба на европейската икономика и европейското общество“,

–    като взе предвид проучването от септември 2014 г., озаглавено „Цената на „отказа от Европа“ в областта на единния пазар“, възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO),

–    като взе предвид проучването от септември 2014 г., озаглавено „Показатели за измерване на ефективността на единния пазар – Изграждане на единния пазар като стълб на европейския семестър“, възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO),

–    като взе предвид проучването от септември 2014 г., озаглавено „Приносът на вътрешния пазар и защитата на потребителите за растежа“, възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO),

–    като взе предвид изданието на онлайн информационното табло за единния пазар от юли 2014 г.,

–    като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 26 – 27 юни 2014 г.,

–    като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 20 – 21 март 2014 г.,

–    като взе предвид разискванията на Съвета по конкурентоспособност от 25 – 26 септември 2014 г. относно стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места,

–    като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г. с препоръки до Комисията относно управлението на единния пазар(1), както и отговора на Комисията от 8 май 2013 г.,

–    като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2014 г. относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2014 г.(2), както и отговора на Комисията от 28 май 2014 г.,

–    като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2014 г. относно европейския семестър за координация на икономическата политика: изпълнение на приоритетите за 2014 г.(3),

–    като взе предвид член 52 от своя правилник,

–    като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0018/2015),

A.  като има предвид, че в контекста на средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“ единният пазар и цифровият единен пазар следва да се разглеждат като ключови инструменти за възраждане на икономическия растеж и за създаването на качествени работни места в ЕС и същевременно за осигуряване на взаимното допълване с по-традиционните движещи сили на растежа, като например насърчаването на инвестициите в научни изследвания, развитие и иновации, обучение и образование, като се отделя специално внимание на нуждите на МСП;

Б.   като има предвид, че стратегията за единния пазар изисква прилагането на цялостен подход, който да взема под внимание опасенията на гражданите, потребителите и МСП и да включва приоритетите на единния пазар във всички области на политиката, така че да се гарантира завършването на изграждането на жизнеспособен единен пазар, служещ като катализатор за икономическото възстановяване и устойчивия растеж;

В.   като има предвид, че е необходимо да се укрепи управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър като хоризонтален приоритет на различните политики на Съюза, като се запазва необходимото равновесие между социалното, икономическото и екологичното измерение, и че е необходимо да се подобри качеството на транспонирането, изпълнението и прилагането на правилата, които регулират единния пазар, с оглед на тяхното практическо и икономическо функциониране, като се намали значително срокът на процедурите за установяване на неизпълнение на задължения;

Г.   като има предвид, че с управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър и със съответните специфични за всяка държава препоръки за изграждане на по-конкурентоспособна Европа, която създава качествени работни места при условия на справедлив растеж, привличащ по-силно инвеститорите, беше поставено началото на един подчертано положителен процес;

Д.  като има предвид, че 20 години след официалното си създаване единният пазар все още не е напълно завършен, основно поради факта, че държавите членки не са транспонирали или приложили изцяло законодателството на Съюза;

Е.   като има предвид, че към стратегията на ЕС относно единния пазар трябва да се подходи със съгласуваност и решителност и че тя трябва да бъде координирана и да се основава на цялостен подход и на прагматично, изчерпателно и широкообхватно споразумение, подкрепяно от всички държави членки и от институциите на ЕС; като има предвид, че все още са необходими силно лидерство, ангажираност и координация от страна на всички институции на ЕС, и по-специално от страна на председателите на Комисията и на Съвета, както и ясна политическа ангажираност, сътрудничество и солидарност от страна на държавите членки с цел пълноценно въвеждане и прилагане на правилата на единния пазар и повишаване на надеждността на единния пазар и на доверието в него и неговото управление;

Ж.  като има предвид, че макар и да съществуват много инструменти – основно специфични показатели – за измерване на икономическите резултати на единния пазар в рамките на европейския семестър, досега те все още не са оказали каквото и да било явно въздействие върху политиката;

З.   като има предвид, че следва да се положат максимални усилия, не само за да се осигурят яснота, простота, оперативност и приложимост на законодателството, но и за да се създаде предвидима и стабилна рамка за оценка на това как законодателството в областта на единния пазар действа на практика;

И.  като има предвид, че за да се стимулират устойчивият растеж и конкурентоспособността, да се привлекат инвестиции, да се насърчи социалното сближаване и да се създадат работни места, така че да се съживи европейската икономика, е необходим добре функциониращ и ефективен единен пазар, основан на устойчива и силно иновативна и конкурентоспособна социална пазарна икономика; като има предвид, че сред най-важните приоритети на работната програма на Комисията за 2015 г. е постигането на по-задълбочен и справедлив вътрешен пазар с укрепена промишлена база; като има предвид, че също така с оглед постигането на целите, залегнали в работната програма, държавите членки и ЕС следва да изготвят съвместно европейска индустриална политика, като се основават на дейността, извършена вече през последните години в тази област, и насочат вниманието си върху стратегическите сектори; като има предвид, че единният пазар е необходим също така и за да се даде възможност да бъдат взети надлежно предвид нуждите на гражданите, потребителите и предприятията, както и да се гарантира, че предложените политики могат да предоставят добавена стойност на европейските граждани и други участници;

Й.  като има предвид, че е необходимо да се обърне по-голямо внимание на единния пазар в контекста на европейския семестър, за да се използва по-добре потенциалът му за растеж и заетост, неговото укрепване да се постави в центъра на европейската индустриална стратегия, положителните му ефекти да получат по-голяма публичност и да се даде възможност на гражданите и предприятията да се възползват напълно от преимуществата му;

К.  като има предвид, че държавите членки са поели ангажимент за завършване на изграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 г. и за включване на „енергийните острови“ във вътрешния енергиен пазар през 2015 г.;

Л.  като има предвид, че един напълно интегриран вътрешен енергиен пазар е изключително необходим за общите цели на енергийната сигурност и устойчивост на Съюза и е от решаващо значение за неговата глобална конкурентоспособност, за икономическия растеж и създаването на нови работни места, както се отчита в Акта за единния пазар ІI и в стратегията „Европа 2020“;

I. Изграждане на единния пазар като стълб на европейския семестър

1.   отново призовава Комисията да подобри управлението на единния пазар чрез разработване на аналитични инструменти за по-точно измерване на икономическата и регулаторната ефективност на единния пазар в рамките на единния пазар като стълб на европейския семестър; счита, че този аналитичен инструмент би могъл да бъде ценен принос за специфичните за всяка държава препоръки, годишния обзор на растежа (ГОР), насоките на Европейския съвет за държавите членки и националните планове за действие, целящи изпълнението на насоките за единния пазар;

2.   подчертава значението и добавената стойност на докладите за интеграцията на единния пазар през предходните години предвид на техния принос за изпълнението на общите приоритети, посочени в годишния обзор на растежа, изготвян от Комисията, и определянето на специфичните за отделните държави препоръки в контекста на европейския семестър; поради това изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че за 2015 г. не е предвиден доклад за интеграцията на единния пазар;

3.   освен това изразява съжаление във връзка с факта, че не е предвиден доклад за интеграцията на единния пазар, тъй като това се случва в момент, когато Парламентът и Комисията участват в разработването на конкретни показатели за оценка на интеграцията на вътрешния пазар и на всички възможни ползи от една по-нататъшна целенасочена интеграция в ключовите за растежа области; поради това призовава да се положат повече усилия за гарантирането на по-доброто прилагане и изпълнение на вече действащите правила;

4.   призовава Комисията да предостави пояснения относно преструктурирането на годишния обзор на растежа за 2015 г., както и по въпроса защо не е публикувала подпомагащо проучване относно актуалното състояние на интеграцията на единния пазар по отношение на ключовите области с най-голям потенциал за растеж; призовава Комисията да публикува поне събраните данни относно единния пазар с цел да допълни годишния обзор на растежа за тази година;

5.   призовава Комисията да представи, възможно най-рано през 2015 г., доклад относно състоянието на интеграцията на единния пазар, така че с този доклад да може да се зададе насоката за единния пазар като стълб на европейския семестър за 2015 г.; подчертава обаче, че в бъдеще ще трябва да се преразгледа моментът на представяне на доклада; счита, че с цел да се постигне максимално въздействие, а също така и с оглед на специфичните за всяка държава препоръки, този доклад следва да бъде публикуван заедно с годишния обзор на растежа;

6.   настоятелно призовава Комисията да представя всяка година задължителен доклад с цел да се следи функционирането на единния пазар в рамките на процеса на европейския семестър и да се представя анализ на състоянието на интеграцията на единния пазар в ключовите области с най-голям потенциал за растеж; призовава Комисията да посочи приоритети на политиката в контекста на годишния обзор на растежа, които ще допринесат за освобождаването на пълния потенциал за растеж на единния пазар, както и за премахването на все още съществуващите пречки за по-нататъшната интеграция;

7.   отбелязва подкрепата, изразена в годишния обзор на растежа за 2015 г. за един интегриран единен пазар, който предлага на потребителите същите възможности като тези, с които те разполагат на пазара в тяхната държава, и подчертава, че правата, които се предоставят на потребителите онлайн, следва да не са по-малки от тези, предлагани на традиционните пазари в техните държави;

8.   изтъква констатацията в годишния обзор на растежа за 2015 г., че с цел да се повиши конкурентоспособността в Европа трябва да се избягва ненужно обременяващото регулиране, особено по отношение на МСП, да се подобри достъпът до финансиране и да се гарантира качеството на инвестициите в научни изследвания и иновации;

9.   отбелязва потенциалните ползи, които предлага модернизирането на администрацията, както се посочва в годишния обзор на растежа, както и начина, по който то може да допринесе за премахването на бюрокрацията и на регулаторните пречки, с което ще се помогне на предприятията и на гражданите чрез насърчаване на конкуренцията, на създаването на работни места и на растежа в Европа;

10. призовава за всеобхватно преразглеждане на рамката за управление на единния пазар, както и за засилване на мониторинга и оценката на правилното, своевременно и ефективно въвеждане и прилагане на правилата на единния пазар; подчертава необходимостта от използване на единния пазар като трети стълб на европейския семестър, за да се обхване ясен набор от приоритети, свързани с реалната икономика, при пълно зачитане на принципите на субсидиарност и пропорционалност в рамките на ЕС;

11. призовава Комисията да се съобразява изцяло с ключовите сектори на растеж и създаване на качествени работни места за изграждане на единен пазар на ЕС, съответстващ на 21-ви век, определени предварително от Комисията и уточнени впоследствие в проучването от септември 2014 г., озаглавено „Цената на „отказа от Европа“ в областта на единния пазар“, и включващи услугите, цифровия единен пазар, и по-специално електронната търговия, законодателството в областта на защитата на потребителите, възлагането на обществени поръчки и концесии, свободното движение на стоки; призовава Комисията също така за завършване на изграждането на единния пазар в областта на транспорта и енергетиката;

12. счита, че е необходимо да се определи интегрирана система за измерване, която да съчетава различни методики, като например комбинирани показатели, систематичен набор от показатели и секторни инструменти с цел измерване на резултатите от дейността на единния пазар с оглед на включването му в европейския семестър; подчертава, че за да се измери и да се даде тласък за задълбочаване на единния пазар в основни приоритетни области, следва да се разгледат въвеждането на основен показател и целта на този показател по отношение на интеграцията на вътрешния пазар;

13. призовава Комисията да въведе методология за количествени цели за намаляването на административната тежест на европейско равнище; отбелязва положителния опит в някои държави членки от поставянето на цели за нетно намаляване на административната тежест с цел понижаване на разходите за привеждане в съответствие; изисква тази методология да се вземе предвид в новата инициатива на Комисията за намаляване на административната тежест;

14. отбелязва, че в контекста на оценката на икономическото въздействие на единния пазар в рамките на европейския семестър следва да се положат допълнителни усилия за насърчаване на предоставянето на подходяща информация за прилаганата методика и използваните данни, за да се гарантират надеждността и съпоставимостта на постигнатите резултати, да се установят подходящи връзки с последващи оценки и да се насочи вниманието към пропуски в данните, необходими за провеждане на оценките;

15. отново призовава за това процедурите да предвиждат подходящо участие на Европейския парламент в цикъла на икономическото управление, като уреждат приемането от Парламента и от Съвета на други мерки, необходими за укрепване на управлението на единния пазар, по-специално мерки, насочени към областите, в които регулаторната рамка на Съюза е установена в съответствие с обикновената законодателна процедура, определена в член 294 от ДФЕС;

16. изразява съжаление по повод на факта, че специфичните за всяка държава препоръки не са приведени в достатъчна степен в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“; поради това призовава за полагането на решителни усилия за насочване и координиране на националните политики и политиките на ЕС, както и за продължаването на конкретните мерки, необходими за укрепване на единния пазар и за оползотворяване на неговия потенциал, с цел да се насърчи един интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и да се създадат работни места, особено за младите хора;

17. счита, че трябва да се засили ангажираността на националните парламенти по отношение на специфичните за всяка държава препоръки; призовава държавите членки да предоставят на Комисията възможността да представя специфичните за всяка държава препоръки в националните парламенти преди приемането им от Съвета; призовава освен това държавите членки да се ангажират по-сериозно с изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки и да транспонират изцяло целите на ЕС в собствените си цели на национално равнище; поради това счита, че държавите членки следва да докладват ежегодно и задълбочено за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно областите на единния пазар; освен това напомня отново призива си към Комисията да докладва в компетентната комисия на Парламента относно мерките, предприети за осигуряване на напредък при изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, както и относно напредъка, постигнат до този момент; приканва държавите членки да изложат причините за значителните разлики по отношение на специфичните за всяка държава препоръки пред компетентната комисия на Парламента;

18. подкрепя акцента, поставен в специфичните за всяка държава препоръки за 2014 г. върху значението на премахването на необоснованите ограничения и бариери в секторите с ключово значение като търговията на дребно, електронната търговия и бизнес услугите; призовава настоятелно съответните държави членки да разгледат тези препоръки възможно най-внимателно и да си поставят като приоритет спешното отстраняване на пречките пред растежа на единния пазар;

19. изисква предстоящите специфични за всяка държава препоръки в цикъла на Европейския семестър да отразяват констатациите на доклада за интеграцията на единния пазар по далеч по-решителен и по-стриктен начин в сравнение с предишните препоръки;

20. изразява съжаление по повод на факта, че до момента Комисията не е определила насърчаването на единния пазар за приоритет в рамките на европейския семестър; призовава Комисията да превърне управлението на единния пазар – особено по отношение на мерките, свързани със заетостта, растежа и конкурентоспособността – в основна част на всички следващи етапи на процеса на европейския семестър; припомня на Комисията, че наличието на истински единен пазар в тези области ще засили значително икономическия растеж и създаването на работни места в ЕС; призовава за използване на възможността, предоставената от тази нова рамка, и за разгръщане в максимална степен на мерките, включени в Актовете за единния пазар I и II, като обръща внимание на необходимостта да се вземат предвид опасенията и очакванията на гражданите;

21. подчертава необходимостта от възприемането на цялостен подход от страна на ЕС, държавите членки, регионите, общините, социалните партньори и заинтересованите страни при прилагането и разработването на политики, за да се постигне напредък в областта на социалната пазарна икономика;

22. призовава Комисията, държавите членки и регионите да гарантират пълното усвояване на фондовете на ЕС за периода 2007 – 2013 г.; отбелязва, че е налице възможност за държавите членки и регионите да насочат своите политики и инвестиции през периода 2014 – 2020 г. към секторите, в които се генерират по-силен растеж и повече работни места, особено за младите хора, като например цифровия единен пазар, енергетиката, услугите и „зелената“ икономика, като същевременно извършват действителни и качествени инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и иновации, за да се гарантира достъпът на всички граждани до мрежовата инфраструктура;

ІІ. Неизползван потенциал на единния пазар в ключовите области на растеж

23. припомня, че единният пазар е основен двигател на растежа и на създаването на работни места и изпълнява неотменна роля за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; отбелязва обаче, че въпреки това в много отношения този потенциал остава неизползван;

24.     припомня трите приоритета, заложени в стратегията „Европа 2020“, а именно:– развитие на икономика, основана на знанието и иновациите;

– насърчаване на по-екологична и конкурентноспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;

– насърчаване на икономика с изобилие на работни места, което да позволи достигане на високо равнище на социално и териториално сближаване;

25. приветства новия подход на Комисията в рамките на годишния обзор на растежа за 2015 г., с който се осигурява координирано стимулиране на инвестициите в ЕС, за да се повиши вътрешното търсене и да се насърчава една по-конкурентна икономика; изразява твърда увереност, че за да се преследва възможно най-амбициозна цел, трябва да се отдава приоритет на инвестициите за насърчаване на цифровата икономика и на създаването на по-конкурентен вътрешен пазар в сътрудничество с държавите членки;

26. изразява дълбока загриженост относно спада на частните инвестиции в Европа и относно недоверието на частните инвеститори, което води до нежелание за инвестиране, по-специално вследствие на липсата на структурни реформи, на стратегия на ЕС за насърчаване на растежа, както и на все още съществуващите на единния пазар пречки пред растежа в области като електронната търговия; призовава държавите членки активно да подкрепят Плана за инвестиции и да дадат своя принос за Европейския фонд за стратегически инвестиции, като допълнят средствата, предоставени от бюджета на ЕС и от ЕИБ, с цел насочване и насърчаване на инвестициите от страна на частния сектор;

27. призовава Комисията, държавите членки, регионите и всички съответни заинтересовани страни да се съсредоточат върху реалната икономика при определянето и разработваването на инвестиционни политики, което на свой ред ще привлече частни инвестиции; освен това призовава да се инвестира в обучението както на отделни лица, така и на дружества, за да бъдат те подготвени за цифровата ера, в това число в най-новите технологии в енергийния сектор, тъй като по този начин ще се постигне ефект на лоста, като се гарантира създаването на световна цифрова мрежа, осигурява се подкрепа за образованието и за научна дейност и иновации с високо качество и се постига солиден напредък по отношение на изграждането на единния пазар в транспортния сектор, което ще ни даде възможност да се конкурираме с основните световни сили в условия на равнопоставеност;

28. призовава Комисията и държавите членки да подобрят нормативната уредба за МСП, като се има предвид техният капацитет за създаване на работни места; призовава да се използват максимално възможностите, които предоставя Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) не само по отношение на насърчаването на предприемачеството в Европа, но и по отношение на подобряването на достъпа на МСП до финансиране и до пазарите както в ЕС, така и в световен мащаб;

29. подчертава необходимостта от свързване на инвестициите с иновациите и предприемачеството с цел максимално увеличаване на възможностите, предлагани от цифровата икономика и цифровото общество, и с цел разгръщане на интелигентна европейска индустриална политика; посочва, че инвестициите следва да са насочени по специален начин към МСП, които срещат най-много трудности в достъпа до инвестиции, както и да подкрепят с конкретни мерки стартиращите предприятия и социалното предприемачество и иновациите като източник на бъдещи работни места за младите хора;

30. отбелязва необходимостта от възраждане на духа на предприемачеството в Европа с помощта на конкретни мерки, като за целта на МСП следва да се осигури лесен достъп до кредитиране, особено на МСП в ключови сектори; призовава също така за насърчаване на форми на финансиране, алтернативни на банковото финансиране;

31. призовава държавите членки да насочат по-решително своите икономики към иновациите и растежа, за да ни подготвят за бъдещите задачи и изисквания на цифровата ера; отбелязва, че това ще направи нашите предприятия по-иновативни и с по-големи възможности за гъвкавост на световния пазар, особено с пълното въвеждане на ИКТ;

Цифров единен пазар

32. счита, както е посочено в годишния обзор на растежа за 2015 г., че постигането на напредък в изграждането на единния цифров пазар е от решаващо значение за стимулирането на растежа, за създаването на качествени работни места, за поддържането на глобалната конкурентоспособност на европейската икономика и за осигуряването на ползи както за предприятията, така и за потребителите; във връзка с това призовава Комисията да изготви амбициозен план за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016 – 2020 г., като по този начин продължи да подкрепя целите на стратегията „Европа 2020“;

33. отбелязва значението на инвестициите, включително в широколентови мрежи, за постигането на приоритетните цели в ключовата област на цифровия пазар; препоръчва значителна част от бъдещия инвестиционен план в размер на 315 милиарда евро да бъде насочена в целеви и стратегически инвестиции в областта на цифровите технологии; отбелязва освен това, че взаимовръзката между елементи като високата степен на навлизане на мрежите и високата компетентност на населението и предприятията в използването на ИКТ е ключов фактор за постигане на истински цифров единен пазар; призовава ЕС и държавите членки да дадат приоритет на инвестициите в инфраструктурата на цифровите мрежи и в обучението на своите предприятия и граждани в областта на цифровите технологии;

34. счита, че разпокъсаността и липсата на правна сигурност са основните проблеми в тази област, както и че трябва да се разгледат въпросите, свързани с непоследователното прилагане на съществуващите правила на ЕС в държавите членки;

35. отбелязва, че завършването на изграждането на цифровия единен пазар би могло да доведе до допълнителен растеж на БВП с 0,4 % (520 милиарда евро по цени за 2014 г.) за периода до 2020 г. и до увеличение на заетостта в диапазона от 0,1 процента, което се равнява на над 223 000 работни места, създадени до 2020 г., според данните, съдържащи се в проучването „Цената на „отказа от Европа“ в областта на единния пазар“; счита, че преодоляването на пречките пред електронната търговия, инвестициите в широколентова инфраструктура и разгръщането на нови технологии, като например тези от четвърто и пето поколение, са от решаващо значение за разработването на цифрови решения, тъй като те разчитат на бързи и ефективни връзки; счита, че приемането на обща рамка на ЕС за защита на данните и на директивата за мрежова и информационна сигурност е от съществено значение за завършване на изграждането на единния цифров пазар до 2015 г.; призовава за инвестиции с цел премахване на неравенствата в ЕС по отношение на достъпа до мрежи от четвърто поколение;

36. подчертава връзката между високите нива на онлайн продажби и нарастването на БВП на глава от населението, поради което настоятелно призовава за напредък в постигането на истинска трансгранична електронна търговия и в изчисленията в облак; счита, че е от съществено значение да се преустанови разпокъсаността на 28-те цифрови пазара, да се осигури универсален достъп до мрежата, а сигурността в мрежата и доверието на потребителите да се превърнат в ключови елементи на цифровия единен пазар, защото без доверие не може да има онлайн пазар;

37. подчертава, че съгласно доклада за „цената на отказа от Европа“ постигането на напредък в електронното управление ще спести 100 милиарда евро годишно; призовава да се съсредоточат и укрепят усилията на държавите членки за модернизирането на техните публични администрации, така че гражданите и предприятията да могат да извършват все по-голяма част от формалностите по електронен път при използване на правата си на вътрешния пазар, по-специално на трансгранично равнище;

38. подчертава, че е налице необходимост от това правилата на ЕС в областта на единния пазар да бъдат приложими за цифровата ера и че това води до въвеждане на правила на единния пазар за онлайн разплащания, разработване на общоевропейски електронни решения (напр. електронно фактуриране и електронен подпис), извършване на реформа на правата върху интелектуалната собственост, както и изясняване на изискванията относно ДДС, където е целесъобразно, така че да се изгради доверие в електронната търговия и да се гарантира, че на онлайн потребителите се предоставя същото равнище на защита, на каквото са свикнали на своя традиционен пазар;

39. подчертава, че преразглеждането на неотдавнашната рамка за икономическо управление е чудесна възможност държавите членки да бъдат настоятелно приканени да увеличат усилията си в посока на цифровия единен пазар, което означава не само по-силен растеж и повече работни места, особено в сектора на МСП и сред младите хора, но също така и един ориентиран към бъдещето и модерен Европейски съюз;

40. счита, че държавите членки трябва да увеличат усилията си за модернизиране на своите публични администрации, като предлагат повече и по-лесно достъпни цифрови услуги за гражданите и предприятията, като намаляват разходите и повишават ефективността, улесняват трансграничното сътрудничество и прилагат рамки за оперативна съвместимост на публичните администрации;

41. подчертава значението на електронната идентификация и удостоверителните услуги за повишаване на количеството и качеството на електронната търговия от гледна точка на растежа; във връзка с това призовава държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да приложат до 1 юли 2016 г. регламента относно електронните трансакции в рамките на вътрешния пазар;

42. определя усъвършенстването на цифровите умения в Съюза като ключов приоритет;

Свободно движение на стоки

43. счита, че свободното движение на стоки, капитали, услуги и хора все още предлага на гражданите и стопанските субекти неизползван потенциал по отношение на ефективността, растежа и създаването на работни места;

44. отново изразява своята подкрепа за сключването на всеобхватни търговски и инвестиционни споразумения, които биха допринесли за създаването на висококачествени работни места за европейските работници и биха били съвместими с него, биха били от непосредствена полза за европейските потребители и биха открили нови възможности за дружествата от ЕС, по-специално за малките и средните предприятия (МСП), които спазват социалните, екологичните и потребителските стандарти като ключов фактор за предоставяне на нови възможности за растеж; изразява становището, че Парламентът трябва да участва активно в преговорите относно достиженията на правото в областта на единния пазар и че всяко изменение на съществуващото законодателство или въвеждането на ново законодателство трябва да зачита напълно ролята на Парламента като съзаконодател;

45. призовава държавите членки да укрепят веригата на стойността при трансграничните производства като ключов елемент за насърчаване на конкурентоспособността и икономическия растеж, за създаване на работни места и за намаляване на съществуващите пречки за търговията в сектори, които са сравнително големи, но тъй като не са достатъчно интегрирани, не увеличават ползите от единния пазар;

46. призовава за засилен контрол над пречките за стоки в рамките на единния пазар;

Услуги

47. подчертава, че в стратегията „Европа 2020“ следва да бъдат включени конкретни мерки на политиката, насочени към преодоляване на пречките в сектора на услугите, обхванати от Директивата за услугите, а така също и например в сектора на финансовите услуги, при което да се постави по-ясен акцент върху задълбочаването на единния пазар;

48. подчертава, че в сектора на услугите съществува значителен неизползван потенциал за растеж, както става ясно от прогнозните оценки, включени в доклада „Цената на „отказа от Европа“ в областта на единния пазар“, в който се посочват потенциални печалби от 337 милиарда евро до 637 милиарда евро;

49. счита, че тъй като секторът на услугите е една от областите с най-голям потенциал за растеж в ЕС, е необходимо да се засилят мерките за увеличаване на конкуренцията в сектора, включително в търговията на дребно, както и да се опрости законодателството за предприятията, по-специално за МСП; подчертава, че е важно на всички потребители, семейства и предприятия да се гарантира универсален достъп до обществените услуги;

50. счита, че следва да бъдат укрепени защитата на потребителите, възможностите за избор и конкуренцията в областта на финансовите услуги, като се обръща специално внимание на различните нужди на потребителите, в т.ч. на най-уязвимите сред тях; счита, че следва да бъдат подобрени финансовите възможности на потребителите, като се има предвид значителното объркване, което може да възникне по отношение на финансовите продукти, както и като се имат предвид проблемите, които това може да създаде на отделни потребители и на единния пазар;

51. отново заявява, че е необходимо да се подновят усилията за борба с измамата и избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане и поради това призовава да се обърне по-голямо внимание на доброто данъчно управление както в частния, така и в публичния сектор в ЕС; подчертава, че в доклада относно „цената на отказа от Европа“ се посочва, че могат да се генерират 9 милиарда евро годишно с действия като стандартизиране на електронните фактури и координиране на трансграничните данъчни системи; приветства изявлението на председателя на Европейската комисия за автоматичен обмен на информация относно националните фискални решения; подчертава необходимостта от засилване и подобряване на фискалната координация за избягване на нелоялна конкуренция, нарушения на пазара и осигуряване на равни възможности в рамките на единния пазар;

52. приветства изявлението на Комисията в рамките на годишния обзор на растежа за 2015 г., че „борбата с данъчните измами и с укриването на данъци е от съществено значение за гарантирането на справедливост и позволява на държавите членки да събират дължимите им приходи от данъци“;

53. отново потвърждава своята позиция, че общото равнище и качеството на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност следва да бъдат завишени с цел стимулиране на иновациите, като посочва различията между държавите членки по отношение на осъществяваните инвестиции; припомня на Комисията за необходимостта да се създаде истински единен пазар на знания, научни изследвания и иновации и да се завърши изграждането на европейското научноизследователско пространство; подчертава, че понастоящем 85 % от средствата за иновации се използват изключително на национално равнище, без трансгранично сътрудничество, което впоследствие не позволява да се използва изцяло добавената стойност на европейско равнище;

Обществени поръчки и концесии

54. приветства факта, че през 2014 г. бяха приети Директивата относно обществените поръчки и Директивата за възлагане на договори за концесия, което позволи извършването на модернизация в областта на обществените поръчки в ЕС, с което се насърчи устойчивостта на договорите за обществени поръчки; подчертава добавената стойност от приемането на Директивата за възлагане на договори за концесия, преди всичко по отношение на улесняването и повишаването на прозрачността на процедурите и откриването на повече възможности за МСП, като по този начин се дава възможност за преодоляване на проблемите в тези договори, осигуряване на правна сигурност, гъвкавост и прозрачност, както и подкрепа за развитието на икономическата инфраструктура и висококачествени обществени услуги;

55. подчертава, че за да се подобрят качеството, ефективността и прозрачността на инвестициите и публичните разходи, е необходимо цялостно и бързо прилагане на законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите;

56. подчертава необходимостта от подходящо и своевременно транспониране на законодателството относно обществените поръчки и концесиите; подчертава значението на обществените поръчки и стойността на партньорствата за иновации като ключова движеща сила на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, особено за МСП, като е необходимо те да бъдат подкрепени с конкретни мерки за засилване на конкуренцията и иновациите;

Право в областта на защитата на потребителите

57. изразява съжаление, че разпокъсаното прилагане от страна на държавите членки на законодателството на ЕС за защита на потребителите води до различия в равнището на защита на потребителите и в степента на строгост при прилагането и протичането във времето на предприетите мерки за изпълнение; счита, че това ограничава последователността и съгласуваността на законодателните разпоредби в тези сектори или между различните канали за продажба;

58. призовава Комисията да осигури бързото изпълнение и прилагане на съществуващите разпоредби, като например Директивата за правата на потребителите, разпоредбите относно алтернативното решаване на спорове и онлайн решаване на спорове, като същевременно гарантира намаляването на административните тежести; призовава Комисията да предостави подходяща защитата на потребителите при трансгранични продажби, съответстваща на тази, които те получават на своите традиционни пазари, както и да засили защитата на данните в цифровата ера, тъй като това ще спомогне за укрепване на доверието на потребителите в пазаруването онлайн; припомня важността на ефективното прилагане на правата на онлайн потребителите, както и на нуждата от достъпни и ефективни средства за правна защита в случай на спор;

59. призовава за предприемането на мерки за насърчаване на устойчивото потребление, по-конкретно по отношение на периода на употреба на продуктите, и за преодоляване на практиките, насочени към умишлено намаляване на този период на употреба; във връзка с това се надява, че Комисията ще изготви съгласуван план за действие;

60. подчертава, че Директивата за правата на потребителите е важна стъпка напред по отношение на увеличаване на правната сигурност за потребителите и бизнеса при онлайн трансакциите и към днешна дата е основният инструмент за защита на потребителите при онлайн услугите;

61. отбелязва, че могат да бъдат постигнати допълнителни ползи чрез подобряване на функционирането на единния пазар, като например въвеждането на система за онлайн решаване на спорове за потребителски спорове, което би могло да доведе до икономии от около 22 милиарда евро;

Енергия

62. призовава Комисията да осигури функциониращ вътрешен енергиен пазар с недискриминационен достъп до него и високо равнище на защита на потребителите, както и подходящи равнища на капацитет за взаимно свързване и адекватност на системите;

63. отново подчертава необходимостта от увеличаване на енергийната сигурност в Европа чрез диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на енергия и подчертава необходимостта от доизграждане на вътрешния енергиен пазар като приоритет и от прекратяване на изолирането на енергийни острови в рамките на Съюза;

64. счита, че за да се подобри доизграждането на вътрешния пазар, интегрирането на възобновяемите енергийни източници и сигурността на доставките, държавите членки трябва неотложно да постигнат минимална цел за 10 % капацитет на взаимна свързаност на електрическите мрежи, а в идеалния случай – да достигнат равнище от 30 %;

65. счита, че либерализацията на пазарите на газ и електроенергия е от основно значение за оправомощаване на потребителите и призовава Комисията да постави потребителите в центъра на своята политика за вътрешния енергиен пазар на ЕС;

ІІІ. Инструменти за оценка на интеграцията на вътрешния пазар и инструменти за управление

66. признава, че информационното табло за единния пазар може да се разглежда като най-добра практика за наблюдение и оценка на степента на спазване от страна на държавите членки на задълженията им в областта на единния пазар, като се има предвид също така, че това би могло да доведе до подобрения и процеси на догонване в отделните страни; подчертава обаче, че този индекс от показатели не предоставя инструменти за оценка на качеството; подчертава значението на подобряването на диалога със и между държавите членки с цел идентифициране на трудностите, които те изпитват при прилагането на законодателството в областта на единния пазар, и справяне с тях; във връзка с това призовава Комисията да съдейства в по-голяма степен на държавите членки, при поискване от тяхна страна, при прилагането на сложното законодателство в областта на единния пазар;

67. счита, че по отношение на регулаторните характеристики на единния пазар би могъл да бъде разработен комплексен показател за измерване на пропуските в единния пазар, т.е. на допълнителната тежест, носена от гражданите и дружествата при трансгранични дейности поради липса на правила за уреждане на единния пазар; счита, че с помощта на този показател ще се улесни разработването на заключения, които биха могли да доведат до политически препоръки за институциите на ЕС и държавите членки;

68. взема под внимание информационното табло с показатели по Програмата в областта на цифровите технологии като важен инструмент за оценка на напредъка, постигнат от държавите членки в тази област; счита, че комплексният индекс за оценяване на пропуските в единния пазар следва да включва това информационно табло;

69. призовава Комисията да обмисли възможността да включи в своите предложения за правни инструменти в рамките на единния пазар задължението за извършване на систематичен преглед на транспонирането, съответствието, ефективността и пригодността за използване по предназначение на правните инструменти, включително методология и критерии за подобен преглед; счита, че подобна методология и подобни критерии ще дадат възможност за по-добра оценка на това дали правните инструменти се транспонират, прилагат и изпълняват правилно и също така дали и до каква степен те допринасят за постигане на техните цели и до каква степен са пригодни за използване по предназначение;

70. подкрепя създаването на устойчив единен пазар въз основа на изграждането на приобщаваща икономика с ефективно използване на ресурсите, на икономика, основана на знания, обхващаща всякакви мерки за насърчаване на иновациите в областта на устойчивите технологии; единен пазар, който балансира интересите на потребителите и предприятията и в рамките на който се извършват подобрения по отношение на неформален механизъм за разрешаване на проблеми на единния пазар, като например SOLVIT, като същевременно се подобряват познанията на обществеността относно единните звена за контакт, така че да се повиши осведомеността на хората по отношение на наличните възможности за генериране на растеж и работни места в рамките на единния пазар;

71. признава засиленото използване на порталите „Вашата Европа“ и „Вашата Европа – Съвети“, които следва да могат да предоставят необходимата информация на всеки, който живее, работи, учи и се движи между държавите членки в ЕС;

72. приветства факта, че средният дефицит при транспонирането на законодателството от държавите членки е спаднал под лимита от 1 %, договорен от Европейския съвет, и възлиза на 0,6 %, което представлява най-добрият резултат, регистриран от момента на създаване на информационното табло за единния пазар; подчертава, че принципът на нулева толерантност в транспонирането на законодателството на ЕС трябва да бъде основно правило и за държавите членки, и за Съюза;

73. отбелязва, че правилното изпълнение и прилагане на законодателството на ЕС е от решаващо значение за доизграждането на единния пазар; ето защо призовава Комисията да използва решително всички свои правомощия за постигането на тази цел и настоятелно призовава държавите членки и Комисията да полагат повече усилия за прилагане на законодателството в областта на единния пазар и за мониторинг на това прилагане, наред с другото и посредством извършването на редовни проверки, като същевременно непрекъснато обмислят проблемите във връзка с прилагането и следят за повишаване на ефективността на законодателството и за използване на последващите оценки в по-голяма степен и по-ефективно; призовава за осъществяване на засилен мониторинг на ефективността на правата на потребителите в цифровата среда, особено като се има предвид скоростта, с която нарушенията на законодателството за защита на потребителите могат да се разпространяват в тази среда;

74. припомня обаче, че в процеса на производствата за установяване на неизпълнение на задължения са разкрити редица недостатъци по отношение на бързото реагиране и коригиране на пропуските в изпълнението и прилагането на разпоредбите за единния пазар; призовава държавите членки да работят по-ефективно с Комисията за по-бързо разрешаване на случаите;

75. признава, че неизпълнението може да бъде в резултат на неясноти в първоначалното изготвяне; поради това подчертава необходимостта както първичното, така и вторичното законодателство да следват по-добри принципи на регулиране във всяко отношение, използвайки подходящи консултации, оценки на въздействието и проверки след прилагането;

76. настоятелно подчертава, че всички усилия следва да бъдат насочени към осигуряване на по-строго прилагане на процедурите за установяване на неизпълнение на задължения в случаи на нарушаване на законодателството на Съюза в сферата на единния пазар и че държавите членки и Европейският съвет следва и занапред да развиват процедурата за установяване на неизпълнение на задължения в рамките на бъдещото преразглеждане на Договора за функционирането на Европейския съюз; счита също така, че процедурите за установяване на неизпълнение на задължения следва винаги да са последната инстанция и че такива процедури следва да бъдат откривани едва след неколкократни опити за координация и коригиране;

°

°       °

77. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, на Съвета, на Европейския съвет и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0054.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2014)0130.

(3)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2014)0038.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Единният пазар е в основата на европейската конкурентоспособност и представлява нейната най-голяма икономическа сила. Този пазар, в който участват 500 милиона души, дава на Европейския съюз (ЕС), възможността да представлява световна икономическа движеща сила. Той предоставя на предприятията от целия континент „национален“ пазар, на който те могат да продават своите стоки и услуги, привлича инвестиции от цял свят и служи като трамплин за европейската търговия с отдалечени пазари.

Кризата показа, че ЕС трябва да работи за подобряването на икономическия си модел и за възвръщането на конкурентоспособността си. За тази цел е необходима комбинация от стабилни публични финанси, структурни реформи и целенасочени инвестиции. „Европа 2020“ е стратегията на ЕС за стимулиране на устойчивия растеж и разкриване на работни места, а на единния пазар е отредена ключова роля в тази насока.

Понастоящем обаче единният пазар не използва пълноценно потенциала си. ЕС трябва да насърчава държавите членки да извършват много по-активна трансгранична търговия с услуги и да предприеме спешни действия, за да върви в крак с промените в цифровите технологии. Европа се нуждае от функциониращ единен пазар, съответстващ на 21-ви век, за да могат европейските предприятия да запазят своите предни конкурентни позиции, а потребителите да се възползват от достъпа до висококачествени продукти и услуги на цялата територия на ЕС. Даването на нов тласък на единния пазар ще послужи за повторно активиране на двигателя на Европа за растеж и трудова заетост и в крайна сметка ще спомогне за увеличаване на възможностите, предоставени на гражданите. Първото предизвикателство е следователно да се даде възможност на гражданите да станат пълноправни действащи лица в рамките на единния пазар.

За да може те да се възползват от предимствата на единния пазар, правилата му трябва да бъдат прилагани и изпълнявани правилно. Въпреки че за постигането на тази цел Комисията работеше съвместно с държавите членки, обстоятелствата днес показват, че в тази област все още има голяма нужда от подобрения. Средният дефицит в транспонирането отчита лек спад, а държавите членки се нуждаят от време (средно 8 месеца) за транспониране на директивите след изтичане на крайния срок за транспониране. Средната продължителност на производствата за установяване на неизпълнение на задължения се е увеличила. Освен това дори когато правилата са транспонирани правилно, те често не функционират добре при изпълнението. Предприятията и гражданите често не познават своите права и срещат много трудности, когато се опитват да ги упражняват.

През март 2012 г. Европейският съвет призна необходимостта от засилване на управлението на единния пазар и от подобряване на неговото изпълнение и прилагане. Подобни призиви бяха отправяни от Европейския парламент.

Това е третият доклад относно управлението на единния пазар в рамките на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) и представлява част от пакета от три парламентарни доклада във връзка с европейския семестър през 2015 г. Той се съсредоточава по-специално върху доклада на Комисията „Единен пазар за растеж и работни места“, който придружава годишния обзор на растежа и разглежда състоянието на интеграцията на единния пазар.

Изграждане на единния пазар като стълб на европейския семестър

Укрепването на управлението на единния пазар е свързано с конкретната възможност за създаване на специален стълб в рамките на Европейския семестър. Докладчикът счита, че координацията на икономическите политики и политиките в областта на заетостта следва да се допълва от основна част, обхващаща всички възможни лостове за стимулиране на реалната икономика, които в противен случай може да останат изключени от общото координиране на европейския семестър. Такъв стълб за единния пазар следва да обхване ясен набор от приоритети, свързани с реалната икономика и ключовите сектори на растеж.

По тази причина докладчикът насърчава целенасоченото организиране на работата на Съвета по конкурентоспособност, така че тя да бъде посветена изрично на включването на тези важни за реалната икономика приоритети в рамките на европейския семестър. Постигането на тези приоритети е от съществено значение за стимулирането на растежа и създаването на работни места и за превъзмогването на наличните пропуски по отношение на осъществяването на целите на стратегията „Европа 2020“, като се използва пълният потенциал на единния пазар за осигуряване на икономическа конвергенция между държавите членки в рамките на еврозоната и извън нея и в централните и периферни райони на ЕС. Инициативата на италианското председателство относно новия „подход към вътрешния пазар“ в контекста на средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“ е стъпка в правилната посока.

Докладчикът отдава особено внимание на основните области на растеж, чийто потенциал за икономическо възстановяване и за сближаване е от значение с оглед на по-нататъшното доизграждане и задълбочаване на единния пазар при същевременно укрепване на защитата на правата на гражданите. За постигането на подобни цели не са достатъчни чисто количествените статистически данни относно прилагането на законодателството в областта на единния пазар. Необходимо е вниманието да се съсредоточи и върху качеството на прилагане на законодателството в държавите членки въз основа на конкретни ключови показатели за секторите на единния пазар, разработени на европейско равнище.

Докладчикът счита, че управлението на единния пазар трябва да се подобри, за да може той да изпълнява ролята на двигател на ЕС за насърчаване и улесняване на растежа и създаването на работни места, но също така и да служи като мерило за ангажимента на държавите членки за провеждане на структурни реформи. Това означава възстановяване на политическия надзор на най-високо равнище, като се избягват каквито и да било изкуствени разграничения между това, какво се предприема на равнището на ЕС, и това, какво се извършва на равнището на държава членка, като същевременно се разработват по-ефикасни инструменти, за да се гарантира, че единният пазар е от полза както за гражданите, така и за предприятията.

Докладчикът подчертава, че прекалено много проблеми, с които се сблъскват гражданите и предприятията в единния пазар, остават нерешени или се разрешават само с цената на прекомерно много време и разходи. За да може единният пазар да функционира на практика, предприятията и гражданите трябва да познават своите права и възможности и да са в състояние да ги използват ефективно.

За постигане на по-голяма ефективност при прилагането на законодателството в областта на единния пазар съществува неотложна необходимост от по-нататъшно развитие и укрепване на съществуващите механизми и постигане на по-добро взаимодействие между тях. Следва да се предприемат мерки, за да се гарантира, че проблемите могат да бъдат разрешени ефективно на национално равнище и когато е възможно – по неофициален път. Това създава повече възможности за потребителите, установява стандарти за качество и стимулира по-конкурентни цени. Насърчаването на конкурентоспособността, както и създаването на нови възможности в рамките на единния цифров пазар са ключови области за съживяването на тази обща икономическа област.

Докладът на Комисията относно степента на интеграция на единния пазар, придружаващ годишния обзор на растежа, вече посочва проблеми и недостатъци. Въпреки това той следва също така да включва ясен набор от приоритети, свързани с реалната икономика, и да посочва ефективните лостове за стимулиране на растежа и конкурентоспособността.

Докладчикът изразява също така убеждението си, че координацията на приоритетите на единния пазар в рамките на европейския семестър следва да бъде интегрирана стабилно в рамките на по-задълбочен демократичен процес, в който пълноценно участват националните парламенти, зачитат се правомощията на Европейския парламент и на социалните партньори и на всички други заинтересовани страни се предоставя необходимото пространство.

Неизползван потенциал на единния пазар в ключовите области на растеж

В съобщението относно по-доброто управление за единния пазар и във възложеното от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите проучване от септември 2014 г., озаглавено „Цената на „отказа от Европа“ в областта на единния пазар“, чрез методика, която следва да бъде редовно оценявана и преразглеждана, бяха определени следните ключови области за подобряване на функционирането на единния пазар и за задълбочаването му: свободното движение на стоки, услуги, обществени поръчки и концесии, цифровият единен пазар, правото в областта на защитата на потребителите (достиженията на правото за защита на потребителите), както и енергетиката и транспортът.

Докладчикът счита, че това все още представляват приоритетни области и че усилията за координация трябва да бъдат подновени. Докладчикът счита също така, че те следва да бъдат обогатявани и съчетавани с други аспекти, строго свързани с политиките за единния пазар, за които следва да бъдат изготвени други мерки и предложения.

Настоящият доклад дава възможност да се направи оценка на фактическото състояние на най-важните предложения, като се има предвид важната роля, която им е отредена за функционирането на единния пазар.

Инструменти за оценка на интеграцията на вътрешния пазар и инструменти за управление

Предвид на вече обширното законодателство, включващо разпоредби за единния пазар, правилното прилагане и изпълнение на тези правила придобива все по-голямо значение, за да се допринася ефективно за икономическото възстановяване. При все това статистиката за дефицита при транспонирането в държавите членки по отношение на правилата на единния пазар, както и увеличаващият се брой на производствата за установяване на неизпълнение на задължения пораждат сериозни опасения и ясно показват, че все още не се възползваме напълно от потенциалните преимущества, присъщи на завършен единен пазар.

Докато транспонирането на законодателството на ЕС в националното законодателство би могло да се възприеме просто като правна техника на държавите членки, налице е значителен потенциал за подобряване на управлението на единния пазар още на този етап.

Едновременното и съвместно транспониране на всички мерки, свързани с даден законодателен акт на Съюза, прави транспонирането по-прозрачно и последователно чрез отразяване на постигнатото споразумение на равнището на Съюза. Освен това, при все че вече съществуват инструменти за сравняване на разпоредбите на директивите, приети на равнището на Съюза, със съответните разпоредби на национално равнище, тяхната добавена стойност по отношение на прозрачността почти не е използвана.

Заключение

На фона на големия брой разпоредби за единния пазар е очевидно, че не всички имат едно и също значение и оказват еднакво въздействие върху гражданите и предприятията. Докато в идеалния вариант всички тези разпоредби биха били прилагани и наблюдавани в еднаква степен, за постигането на осезаеми подобрения на единния пазар трябва да бъдат подбрани ключови области за действие. Затова се предлага да се разгледат по-специално икономическото значение и потенциалът за растеж на специфичните области и инструменти. Докато броят на ключовите области и инструменти следва да бъде ограничен още, един годишен преглед на тези приоритети би позволил да се отрази настоящото значение на тези области и да се реагира на новите тенденции и тяхното въздействие върху единния пазар.

Въз основа на тези съображения докладчикът счита, че за да се постигнат осезаеми подобрения, е необходимо по-ясно и по-строго управление на единния пазар. За тази цел е уместно да се създаде прозрачна и предвидима рамка, в която адекватно и редовно да се отразяват възможните отрицателни и положителни резултати на държавите членки при изпълнението и прилагането. Както вече беше поискано в докладите на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, подобно строго управление на единния пазар следва да се организира в рамките на годишен цикъл на управление на единния пазар и следва да се разглежда в светлината на европейския семестър. Предвид на икономическото значение на единния пазар редовната оценка на състоянието му би представлявала добавена стойност за тези оценки и би допълнила картината.

Докладчикът счита, че ако всички тези предложени мерки се съчетаят със силно ръководство от страна на всички европейски институции и ясна политическа ангажираност от страна на държавите членки, засиленото управление на единния пазар ще допринесе да се премахнат все още съществуващите ограничения и да се даде възможност на всички участници да се възползват напълно от предимствата на четирите свободи.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

3

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Othmar Karas, Emma McClarkin, Marc Tarabella

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Правна информация - Политика за поверителност