ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení

12.2.2015 - (COM(2013)0822 – C7‑0428/2013 – 2013/0408(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Caterina Chinnici


Postup : 2013/0408(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0020/2015
Předložené texty :
A8-0020/2015
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení

(COM(2013)0822 – C8‑0428/2013 – 2013/0408(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě COM (2013)0822,

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0428/2013),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0020/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a také parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Přestože jsou členské státy stranami Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte, zkušenosti dokládají, že to samo o sobě ne vždy zaručuje dostatečnou úroveň důvěry v systémy trestního soudnictví jiných členských států.

(3) Přestože ustanovení Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listiny“) platí za určitých podmínek pro členské státy a přestože jsou členské státy stranami Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte, zkušenosti dokládají, že tyto okolnosti samy o sobě ne vždy zaručují dostatečnou úroveň důvěry v systémy trestního soudnictví jiných členských států.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Stockholmský program21 se výrazně zaměřuje na posílení práv jednotlivců v trestním řízení. Evropská rada v bodě 2.4 uvedeného programu vyzvala Komisi, aby předložila návrhy na vytvoření postupného přístupu22 k posílení práv podezřelých nebo obviněných osob.

(4) Rada přijala dne 30. listopadu 2009 cestovní mapu pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení (dále jen „cestovní mapa“)22. V této cestovní mapě je požadováno postupné přijímání opatření týkajících se práva získat překlad a tlumočení (opatření A), práva získat informace o právech a o obvinění (opatření B), práva obdržet právní poradenství a právní pomoc (opatření C), práva na komunikaci s příbuznými, zaměstnavateli a konzulárními úřady (opatření D) a stanovení zvláštních záruk pro podezřelé či obviněné osoby, které jsou zranitelné (opatření E). Cestovní mapa zdůrazňuje, že pořadí těchto práv je pouze orientační a může dojít k jeho změně v závislosti na prioritách. Je navržena jako funkční celek; teprve poté, co budou provedeny všechny její části, budou naplno pociťovány její pozitivní účinky.

__________________

__________________

21 Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s.1.

 

22 Úř. věst. C 291, 4.12.2009, s. 1.

22 Úř. věst. C 295, 4.12.2009, s. 1.

Odůvodnění

Měl by být zachován soulad s dříve přijatými opatřeními cestovní mapy.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Dne 10. prosince 2009 Evropská rada cestovní mapu uvítala a učinila ji součástí Stockholmského programu – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je (bod 2.4). Evropská rada zdůraznila, že cestovní mapa není vyčerpávající, a vyzvala Komisi, aby posoudila další prvky minimálních procesních práv podezřelých a obviněných osob a vyhodnotila, zda je třeba se v zájmu podpory lepší spolupráce v této oblasti zabývat i dalšími otázkami, jako je například presumpce neviny.

Odůvodnění

Měl by být zachován soulad s dříve přijatými opatřeními cestovní mapy.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Z hlediska judikatury soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva nelze trestní povahu řízení stanovovat pouze na základě mimořádné důležitosti přikládané kvalifikaci daného řízení a případným sankcím v souladu s právními předpisy členských států. S cílem dosáhnout cílů Smluv a této směrnice a s cílem dodržování všech základních práv uvedených mj. v Listině a v Evropské úmluvě o lidských právech je proto nutné při uplatňování této směrnice přihlížet nikoli pouze k formální kvalifikaci řízení v rámci příslušného trestního řádu, ale také k důsledkům řízení pro život a vývoj dítěte. V každém případě by se tato směrnice měla uplatňovat, pokud by výsledkem řízení měl být záznam v trestním rejstříku.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se zakládá na soudním rozhodnutí ve věci „Engel“, kterým se soustavně řídí jak soud ve Štrasburku, tak i soud v Lucemburku, a poukazuje na nutnost zajistit dodržování všech základních práv ze strany členských států a vyhnout se porušování předpisů a odsouzení evropskými soudy.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Členské státy by měly v rámci veškerých řízení zajistit, aby bylo s dětmi zacházeno s péčí, citlivostí a byl zohledněn jejich věk, zvláštní potřeby, vyspělost a rozumové schopnosti, a dále by měly vzít v úvahu komunikační problémy na straně dětí. Trestní řízení týkající se dětí by měla probíhat tak, aby děti nebyly zastrašovány a bylo k nim přistupováno citlivě.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c) Proto by se záruky uvedené v této směrnici, s případnými nezbytnými změnami, měly uplatňovat v rámci všech řízení, která by mohla vést k omezujícím opatřením a mít důsledky pro život dítěte, a tudíž i pro vývoj jeho osobnosti, a také v případech, kdy se sice neuplatňují sankce, kdy však může řízení skončit, také pouze implicitně, výrokem o odpovědnosti dítěte za trestný čin, který je mu přičítán. Ve všech těchto případech by uplatňování směrnice nemělo bránit to, že k řízení nedošlo v důsledku chování považovaného právem daného členského státu za trestný čin, neprobíhá v rámci trestního soudu a nenese s sebou sankce považované v právu daného členského státu za formálně trestní sankce.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se zakládá na soudním rozhodnutí ve věci „Engel“, kterým se soustavně řídí jak soud ve Štrasburku, tak i soud v Lucemburku, a poukazuje na nutnost zajistit dodržování všech základních práv ze strany členských států a vyhnout se porušování předpisů a odsouzení evropskými soudy. Zmínka o „případných nezbytných změnách“ odráží nezbytnou flexibilitu, které je nutné zachovávat při uplatňování směrnice na dané případy.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Členské státy se vybízejí k tomu, aby dětem, kterých se týká trestní řízení, poskytovaly při jejich úsilí o opětovné zařazení se do společnosti odpovídající podporu a pomoc, a to zejména přijetím opatření, která budou předcházet diskriminaci podezřelých či obviněných dětí, pokud jde o jejich přístup ke vzdělání a vstup na trh práce, a která je budou chránit před marginalizací.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Tato směrnice by se rovněž měla vztahovat na trestné činy, které stejná podezřelá nebo obviněná osoba spáchala po dosažení věku 18 let a které jsou společně vyšetřovány a stíhány, protože jsou neoddělitelně spojeny s trestnými činy, u nichž trestní řízení bylo proti dané osobě zahájeno před tím, než dosáhla věku 18 let.

(9) Tato směrnice by se rovněž měla vztahovat na trestné činy, které byly údajně spáchány poté, co podezřelá nebo obviněná osoba dosáhla věku 18 let, pokud jsou společně vyšetřovány a stíhány, protože jsou neoddělitelně spojeny s trestnými činy, na něž se tato směrnice vztahuje.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Pokud je osoba v okamžiku, kdy se stane osobou podezřelou nebo obviněnou v trestním řízení, starší 18 let, doporučuje se členským státům, aby uplatňovaly procesní záruky podle této směrnice do doby, než tato osoba dosáhne věku 21 let.

(10) Pokud je osoba v okamžiku, kdy se stane osobou podezřelou nebo obviněnou v trestním řízení, starší 18 let, měly by členské státy, zejména v případě, že ke spáchání trestného činu došlo předtím, než tato osoba dosáhla věku 18 let, uplatňovat procesní záruky podle této směrnice alespoň do doby, než tato osoba dosáhne věku 21 let.

Odůvodnění

Odkaz na věkovou hranici 21 let, podle něhož by se mělo v bohatších zemích přihlížet k všeobecnému prodloužení doby přechodu k dospělosti, se nachází již v bodě 11 doporučení výboru ministrů Rady Evropy, který se týká nové možnosti výkladu kriminality mladistvých a úlohy soudního systému pro mladistvé ze dne 24. září 2003.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Členské státy by měly stanovit věk dětí na základě prohlášení samotných dětí, ověření jejich osobního stavu, kontroly dokladů, jiných důkazů, a pokud nejsou důkazy k dispozici nebo nejsou jednoznačné, na základě lékařské prohlídky.

(11) Členské státy by měly stanovit věk dětí na základě prohlášení samotných dětí, ověření jejich osobního stavu, kontroly dokladů, jiných důkazů, a pokud nejsou důkazy k dispozici nebo nejsou jednoznačné, na základě lékařské prohlídky. Lékařská prohlídka by měla být provedena pouze jako poslední možné řešení a musí probíhat důsledně v souladu s právy dítěte, právem na fyzickou integritu a lidskou důstojnost. Pokud přetrvávají pochybnosti ohledně nezletilosti dané osoby, je za všech okolností nutné předpokládat, že se jedná o dítě.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Tato směrnice by měla být provedena s přihlédnutím k ustanovením směrnice 2012/13/EU a směrnice 2013/48/EU. Údaje týkající se méně závažných trestných činů by měly být poskytovány za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 směrnice 2012/13/EU. Tato směrnice však s cílem zohlednit zvláštní potřeby dětí stanovuje další doplňující záruky ohledně informací, které mají být poskytnuty nositeli rodičovské zodpovědnosti, a povinný přístup k obhájci.

(12) Tato směrnice by měla být provedena s přihlédnutím k ustanovením směrnice 2012/13/EU a směrnice 2013/48/EU. Měly by se však poskytovat i údaje týkající se méně závažných trestných činů, přičemž se zohlední zvláštní zranitelnost dětí.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Děti by měly být neprodleně a přímo vyrozuměny o svých právech v souvislosti s řízením, sdělených obviněních, možných důsledcích a opravných prostředcích. Vyrozumění by mělo být poskytnuto písemně a ústně tak, aby zohledňovalo jejich věk a rozumovou vyspělost, a v jazyku, kterému rozumí.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Děti by měly mít právo na to, aby byl nositel rodičovské zodpovědnosti informován o platných procesních právech, a to ústně nebo písemně. Tyto informace by mu měly být sděleny neprodleně a v natolik podrobné formě, aby byl zajištěn spravedlivý proces a účinný výkon práva na obhajobu dítěte. Tam, kde by informování nositele rodičovské zodpovědnosti o těchto právech bylo v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, měla by být informována jiná vhodná dospělá osoba.

(15) Děti by měly mít rovněž právo na to, aby byl o platných procesních právech, a to ústně i písemně, informován i nositel rodičovské zodpovědnosti. Tyto informace by mu měly být sděleny neprodleně a v natolik podrobné formě, aby byl zajištěn spravedlivý proces a účinný výkon práva na obhajobu dítěte. Tam, kde by informování nositele rodičovské zodpovědnosti o těchto právech bylo v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, měla by být informována jiná vhodná dospělá osoba.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Děti by neměly mít možnost vzdát se svého práva na přístup k obhájci, protože nejsou schopny plně pochopit a sledovat trestní řízení. V případě dětí by proto přítomnost nebo pomoc obhájce měly být povinné.

(16) Děti by neměly mít možnost vzdát se svého práva na přístup k obhájci, protože nejsou schopny plně pochopit a sledovat trestní řízení. V případě dětí by proto přítomnost a pomoc obhájce měly být povinné.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) V některých členských státech má pravomoc ukládat jiné tresty než odnětí svobody za poměrně méně závažné delikty jiný orgán než státní zástupce a soud s příslušností v trestních věcech. Tak tomu může být například ve vztahu k dopravním deliktům, které jsou páchány ve větší míře a které lze zjistit při dopravní kontrole. V takových případech by bylo nepřiměřené požadovat, aby příslušné orgány zajišťovaly povinný přístup k obhájci. V členských státech, jejichž právo umožňuje uložení trestu za méně závažné delikty takovým orgánem, přičemž proti jeho rozhodnutí se lze odvolat nebo existuje jiná možnost, jak se v této věci obrátit na soud s příslušností v trestních věcech, by se proto povinný přístup k obhájci měl vztahovat pouze na taková řízení před uvedeným soudem. V některých členských státech řízení týkající se dětí mohou projednávat státní zástupci, kteří mohou ukládat sankce. V takových řízeních by děti měly mít povinný přístup k obhájci.

vypouští se

Odůvodnění

V případě méně závažných trestných činů by bylo chybou nezajistit povinný přístup k obhájci. Vzhledem k tomu, že všechny trestné činy mají pro děti určité důsledky, nebylo by možné zdůvodnit, že jejich právo na takový přístup nebylo zachováno.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) V některých členských státech se určité méně závažné delikty, zejména méně závažné dopravní delikty, méně závažné delikty proti obecným místním vyhláškám a méně závažné delikty proti veřejnému pořádku, považují za trestné činy. Bylo by nepřiměřené požadovat, aby příslušné orgány zajišťovaly povinný přístup k obhájci u takových méně závažných trestných činů. Jestliže právní předpisy členského státu stanoví, že za méně závažný trestný čin nelze uložit trest odnětí svobody, mělo by právo na povinný přístup k obhájci platit pouze v řízeních u soudu s příslušností v trestních věcech.

vypouští se

Odůvodnění

V případě méně závažných trestných činů by bylo chybou nezajistit povinný přístup k obhájci. Vzhledem k tomu, že všechny trestné činy mají pro děti určité důsledky, nebylo by možné zdůvodnit, že jejich právo na takový přístup nebylo zachováno.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení by měly mít právo na individuální posouzení, jehož cílem je identifikovat jejich zvláštní potřeby, pokud jde o ochranu, vzdělávání, odbornou přípravu a sociální integraci, a stanovit, zda a do jaké míry mohou být v průběhu trestního řízení nutná zvláštní opatření, a stanovit míru jejich trestní odpovědnosti a přiměřenost trestu nebo výchovného opatření.

(19) Děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení by měly mít právo na individuální posouzení, jehož cílem je zjistit jejich zvláštní potřeby, pokud jde o ochranu, vzdělávání, odbornou přípravu a sociální integraci, aby bylo zajištěno, že každé rozhodnutí přijaté v průběhu trestního řízení nebo z něj vyplývající bude odrážet v co nejvyšší možné míře individuální povahu jejich případu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se zakládá na předpokladu, že vinu dítěte stanovuje soud na konci řízení, zatímco cílem individuálního posouzení je zjistit informace, které by byly užitečné z hlediska vyhodnocení nejvhodnějších opatření v každé fázi. Aby v této věci nedocházelo k nejasnostem a aby byl ozřejměn obecný účel individuálního posouzení, je nutné bod odůvodnění pozměnit, jak je uvedeno. V textu článku by však bylo vhodné se podrobněji zabývat některými body uvedenými v původním znění bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Aby byla zajištěna osobní nedotknutelnost zatčeného nebo zadržovaného dítěte, mělo by mít dítě přístup k lékařskému vyšetření. Lékařské vyšetření by měl provádět lékař.

(20) Aby byla zajištěna osobní nedotknutelnost, kvalita života a zdraví podezřelého nebo obviněného dítěte, jehož osobní svoboda je omezena, aby bylo možné vyhodnotit jeho celkový tělesný a duševní stav a jakékoli jeho zdravotní potřeby a aby bylo možné vydat doporučení ohledně toho, zda se může podrobit výslechu nebo jiným vyšetřovacím či důkazním úkonům nebo jiným zvláštním opatřením či úkonům přijatým nebo plánovaným vůči němu, mělo by mít takové dítě přístup k lékařskému vyšetření. Podezřelé či obviněné děti, které nejsou zbaveny osobní svobody, by měly mít přístup k lékařskému vyšetření, pokud to vyžaduje řízení nebo je to v nejlepším zájmu daného dítěte. Lékařské vyšetření by mělo být co nejméně invazivní a měl by je provádět kvalifikovaný odborník.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Aby byla zajištěna dostatečná ochrana dětí, které nejsou vždy schopny chápat obsah výslechů s nimi vedenými, a aby se zabránilo zpochybňování obsahu výslechu, a tudíž zbytečnému opakování výslechů, měly by být výslechy dětí audiovizuálně zaznamenávány. Neplatí to však pro výslech nutný k identifikaci dítěte.

(21) Vzhledem k obzvláště velké zranitelnosti dětí pro ně může být prožitek z výslechu traumatizující, proto je zásadně zapotřebí, aby výslech prováděli odborně vyškolení odborníci, kteří zohlední věk dítěte, jeho vyspělost, rozumové schopnosti a veškeré komunikační problémy na straně dítěte. Výslech by měl probíhat za přítomnosti obhájce, a požádá-li o to dítě či je-li to v nejlepším zájmu dítěte, nositele rodičovské zodpovědnosti, a je-li to zapotřebí, i za přítomnosti kvalifikovaného odborníka. Důkladná dokumentace a audiovizuální záznam výslechu je nezbytnou zárukou, která zajistí řádné vedení výslechu a dostatečnou ochranu dětí, které nejsou vždy schopny chápat obsah výslechů s nimi vedenými. Aby se zabránilo zpochybňování obsahu výslechu, a tudíž jeho zbytečnému opakování, měly by být výslechy dětí audiovizuálně zaznamenávány.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Bylo by však nepřiměřené požadovat po příslušných orgánech, aby musely zajišťovat audiovizuální záznam za všech okolností. Je třeba řádně zohlednit složitost věci, závažnost údajného trestného činu a případný trest, který lze uložit. Pokud je dítě před odsouzením zbaveno osobní svobody, měly by se audiovizuálně zaznamenávat všechny výslechy.

(22) Bylo by však nesmyslné požadovat po příslušných orgánech, aby musely zajišťovat audiovizuální záznam i v případech, kdy to není v nejlepším zájmu dítěte. Pokud je dítě před odsouzením zbaveno osobní svobody, měly by se audiovizuálně zaznamenávat všechny výslechy. Pokud je dítě před odsouzením zbaveno osobní svobody, měly by se audiovizuálně zaznamenávat všechny výslechy.

Odůvodnění

Vzhledem k technickému rozvoji, v jehož důsledku lze audiovizuální záznamy pořizovat velmi jednoduše a se stále nižšími náklady, a vzhledem k významu jejich zajištění se nezdá být vhodné zavádět výjimky z jiných důvodů, než z důvodu nejlepšího zájmu dítěte.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Tyto audiovizuální záznamy by měly být přístupné pouze justičním orgánům a stranám řízení. Výslech dětí by navíc měl být prováděn způsobem, který bere zřetel na jejich věk a úroveň vyspělosti.

(23) Tyto audiovizuální záznamy by měly být přístupné pouze justičním orgánům a stranám řízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat v souvislosti s navrhovaným pozměňovacím návrhem k článku 9 směrnice, který by měl obsahovat druhou větu tohoto 23. bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Děti jsou obzvláště zranitelnou skupinou, pokud jde o zbavení osobní svobody. Vzhledem k nevyhnutelným rizikům pro jejich tělesný, duševní a sociální vývoj je třeba věnovat zvláštní úsilí, aby se zamezilo zbavování osobní svobody dětí. Příslušné orgány by měly zvážit alternativní opatření a ukládat tato opatření, kdykoliv je to v nejlepším zájmu dítěte. Mezi tato opatření může patřit povinnost hlásit se u příslušného orgánu, zákaz styku s konkrétními osobami, povinnost podrobit se terapeutické léčbě nebo léčbě závislosti na návykových látkách a účast na výchovných opatřeních.

(25) Děti jsou obzvláště zranitelnou skupinou, pokud jde o zbavení osobní svobody. Vzhledem k nevyhnutelným rizikům pro jejich tělesný, duševní a sociální vývoj a k tomu, že zbavení osobní svobody vážně narušuje jejich schopnost opětovného začleňování se do společnosti, je třeba věnovat zvláštní úsilí, aby se zamezilo zbavování osobní svobody dětí. Zbavení osobní svobody by tedy mělo být využito pouze jako krajní možnost po co nejkratší přiměřenou dobu. Příslušné orgány by měly zvážit alternativní opatření a ukládat tato opatření, kdykoliv je to v nejlepším zájmu dítěte. Mezi tato opatření může patřit povinnost hlásit se u příslušného orgánu, zákaz styku s konkrétními osobami, povinnost podrobit se terapeutické léčbě nebo léčbě závislosti na návykových látkách a účast na výchovných opatřeních.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Jsou-li děti zbaveny osobní svobody, měla by pro ně platit zvláštní ochranná opatření. Zejména by měly být drženy odděleně od dospělých osob, ledaže se má za to, že odloučení není v nejlepším zájmu dítěte, v souladu s čl. 37 písm. c) Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte. Pokud vězněné dítě dosáhne věku 18 let, měla by u něj existovat možnost pokračovat v odděleném uvěznění, je-li to důvodné, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu. Zvláštní pozornost by měla být věnována způsobu výkonu zbavení osobní svobody u dětí vzhledem k jejich přirozené zranitelnosti. Děti by měly mít přístup ke vzdělávacímu zařízení v souladu s jejich potřebami.

(26) Jsou-li děti zbaveny osobní svobody, měla by pro ně platit zvláštní ochranná opatření. Zejména by měly být vždy drženy odděleně od dospělých osob, ledaže se má za výjimečných okolností za to, že odloučení není v nejlepším zájmu dítěte, v souladu s čl. 37 písm. c) Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte. Pokud vězněné dítě dosáhne věku 18 let, měla by u něj existovat možnost pokračovat v odděleném uvěznění, je-li to důvodné, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu. Zvláštní pozornost by měla být věnována způsobu výkonu zbavení osobní svobody u dětí vzhledem k jejich přirozené zranitelnosti. Děti by měly mít přístup ke vzdělávacímu zařízení v souladu s jejich potřebami.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a) Děti zbavené osobní svobody by zejména měly mít právo na udržení pravidelných a přínosných vazeb s rodiči, rodinou a přáteli prostřednictvím návštěv a písemného styku, není-li zapotřebí výjimečných omezení z důvodu nejlepších zájmů dítěte či spravedlnosti.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Děti by měly být souzeny s vyloučením veřejnosti, aby se chránilo jejich soukromí a usnadnilo se jejich opětovné začlenění do společnosti. Ve výjimečných případech může soud rozhodnout o tom, že soudní jednání bude veřejné poté, co přihlédl k nejlepším zájmům dítěte.

(28) Děti by měly být souzeny s vyloučením veřejnosti, aby se chránilo jejich soukromí a usnadnilo se jejich opětovné začlenění do společnosti. Pouze ve výjimečných případech, a je-li to v nejlepším zájmu dítěte, by měl mít soud možnost uspořádat veřejné jednání. Dítě by mělo mít proti takovému rozhodnutí právo se odvolat. Členské státy by měly přijmout vhodná opatření k zajištění toho, aby příslušné orgány nezasahovaly v souvislosti s trestním řízením a jeho výsledkem do soukromí dětí. Měly by rovněž usilovat o to, aby se zamezilo možným zásahům do soukromí ze strany sdělovacích prostředků, včetně internetu. Dále by členské státy měly usnadnit opětovné zapojení dětí účastnících se trestního řízení do společnosti, k čemuž by měly přijmout opatření zaměřená na prevenci diskriminace a marginalizace těchto dětí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh č. 17 předložený zpravodajkou. Slovo „výjimečných“ z původního návrhu Komise by mělo být zachováno.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a) Členské státy by měly zajistit, aby nebyly zejména ve veřejných sdělovacích prostředcích poskytnuty či zveřejněny žádné informace či osobní údaje, na jejichž základě by mohla být odhalena či nepřímo zjistitelná totožnost dítěte, a to včetně podoby či jména dítěte nebo jeho rodiny.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28b) Při předávání záznamů či písemností obsahujících osobní a citlivé údaje dětí by členské státy měly zajistit, aby toto předávání probíhalo v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28c) Členské státy by měly zvážit možnost zajistit ochranu soukromí dětí stanovenou v této směrnice jejím rozšířením po dosažení věku 18 let dítěte na celý život takové osoby, čímž by bylo zabráněno stigmatizaci, předsudkům a/nebo zvyšování budoucích trestů.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a) Členské státy by měly zajistit právo dítěte na jeho osobní přítomnost a aktivní účast při řízení, včetně jeho slyšení a možnosti vyjádřit své názory, je-li natolik rozumově vyspělé, že může smyslu řízení porozumět.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) Jelikož cíle této směrnice, totiž stanovení společných minimálních norem pro procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, avšak lze jej z důvodu rozsahu nebo účinků činnosti lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(36) Jelikož cíle této směrnice, totiž stanovení společných celounijních minimálních norem pro procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, avšak lze jej z důvodu rozsahu nebo účinků činnosti lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice se vztahuje na podezřelé nebo obviněné osoby, s nimiž je vedeno trestní řízení podle odstavce 1, a na osoby, které jsou účastníky řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu podle odstavce 2, které již nejsou dětmi v průběhu těchto řízení, jež byla zahájena v době, když byly děti.

3. Tato směrnice se vztahuje na podezřelé nebo obviněné osoby, s nimiž je vedeno trestní řízení podle odstavce 1, a na osoby, které jsou účastníky řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu podle odstavce 2, které již nejsou dětmi, ovšem dosud nedosáhly věku 21 let na začátku těchto řízení, jež se týkají trestných činů, které tyto osoby údajně spáchaly před dosažením věku 18 let.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely této směrnice se „dítětem“ rozumí osoba mladší 18 let věku.

Pro účely této směrnice se:

 

– „dítětem“ rozumí osoba mladší 18 let; Pokud, a to i na základě lékařské prohlídky, přetrvávají pochybnosti ohledně nezletilosti dané osoby, je za všech okolností nutné předpokládat, že se jedná o dítě;

 

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– „nositelem rodičovské zodpovědnosti“ každá osoba, která má rodičovskou zodpovědnost k dítěti, jak ji vymezuje čl. 2 odst. 7 nařízení (ES) č. 2201/2003.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby děti byly neprodleně informovány o svých právech v souladu se směrnicí 2012/13/EU. Současně musí být děti ve stejném rozsahu jako podle směrnice 2012/13/EU informovány o následujících právech:

1. Členské státy zajistí, aby děti byly v souladu se směrnicí 2012/13/EU odpovídajícím způsobem vzhledem ke svému věku, znalostem a intelektuálním schopnostem neprodleně písemně i ústně jednoduchým jazykem, kterému rozumí, informovány o obvinění, jež je proti nim vzneseno, o průběhu řízení a o svých právech, a to i o následujících:

 

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. jejich právu na obhájce, stanoveném v článku 6,

2. jejich právu na pomoc obhájce, stanoveném v článku 6,

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navazuje na změnu článku 6.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. jejich právu na osobní svobodu a o právu na zvláštní zacházení v případě vazby, stanovených v článcích 10 a 12,

5. jejich právu na osobní svobodu a o právu na zvláštní zacházení v případě zatčení či vazby, stanovených v článcích 10 a 12,

Odůvodnění

Doplnění tohoto článku souvisí se začleněním nového odstavce týkajícího se záruk v případě zatčení dítěte uvedených v článku 12.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a. jejich právu na účinné opravné prostředky, stanoveném v článku 18a.

Odůvodnění

Toto doplnění souvisí se začleněním nového článku o opravných prostředcích, přičemž je použito znění, které se již objevilo v jiných směrnicích „balíčku“, který je součástí „plánu“.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9b. jejich právu na soudní řízení přizpůsobené jejich potřebám.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nositel rodičovské zodpovědnosti dítěte, respektive jiná vhodná dospělá osoba v případech, kdy by to bylo v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte, obdržel informace, které jsou poskytovány dítěti podle článku 4.

Členské státy zajistí, aby informace, které jsou poskytovány dítěti podle článku 4, byly co nejdříve poskytnuty nositeli rodičovské zodpovědnosti k dítěti, respektive – pokud by to nebylo možné nebo by to bylo v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte –, jiné vhodné dospělé osobě, kterou dítě určí, a pokud dítě tuto osobu neurčí, pak osobě, kterou určí příslušný orgán a se kterou dítě souhlasí.

 

Odůvodnění

Pro účely tohoto odstavce a celé směrnice, která používá stejný výraz i v jiných bodech, by bylo vzhledem k úloze jiné vhodné dospělé osoby, pokud není možné se odvolávat na nositele rodičovské odpovědnosti, vhodné upřesnit, jakým způsobem se tato jiná vhodná dospělá osoba určuje. Proto by se i v těchto případech mělo odkazovat na obecné pravidlo stanovené v tomto článku.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Právo na povinný přístup k obhájci

Právo na povinnou pomoc obhájce

Odůvodnění

Z navrhovaného znění by mělo patrnější, že obhájce musí být v rámci řízení schopen dítěti pomáhat, nikoli mu pouze poskytovat podporu „zvenčí“.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby děti v trestním řízení získaly pomoc obhájce v souladu se směrnicí 2013/48/EU. Práva na přístup k obhájci se nelze vzdát.

1. Členské státy zajistí, aby děti získaly pomoc obhájce ve všech fázích řízení. Práva na pomoc obhájce se nelze vzdát.

Odůvodnění

Z navrhovaného znění by mělo patrnější, že obhájce musí být v rámci řízení schopen dítěti pomáhat, nikoli mu pouze poskytovat podporu „zvenčí“.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 6. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Na děti se výjimky podle směrnice 2013/48/EU nevztahují.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro tento účel musí být děti individuálně posouzeny. Toto posouzení zohlední zejména osobnost a zralost dítěte a jeho materiální a sociální zázemí.

2. Pro tento účel musí být děti individuálně posouzeny. Toto posouzení zohlední zejména osobnost a zralost dítěte a jeho rodinné, materiální a sociální zázemí, prostředí, v němž žije, a případné další faktory zranitelnosti.

 

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Individuální posouzení se provede ve vhodné fázi řízení, nejpozději však před podáním obžaloby.

3. Je-li to možné, provede se individuální posouzení v nejranější a nejvhodnější fázi řízení, nejpozději však před podáním obžaloby nebo před přijetím opatření omezujících osobní svobodu dítěte.

Odůvodnění

Vzhledem k významu individuálního posouzení pro celý průběh řízení se považuje za vhodné stanovit povinnost provádět toto posouzení v jeho počáteční fázi. V případě, že ho není možné provést před omezením osobní svobody, mělo by se provést co ihned poté.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Rozsah a míra podrobnosti individuálního hodnocení se může lišit v závislosti na okolnostech věci, závažnosti údajného trestného činu a případného trestu, který bude uložen, pokud je dítě uznáno vinným, a na skutečnosti, zda se orgány činné v trestním řízení dítětem zabývaly již v minulosti, či nikoliv.

4. Rozsah a míra podrobnosti individuálního hodnocení se může lišit v závislosti na okolnostech případu a s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

 

 

Při tomto posuzování je nutné zjistit a zdokumentovat veškeré informace týkající se individuálních vlastností a zázemí dítěte, které by mohly být užitečné k tomu, aby příslušný orgán:

 

a) zjistil, zda by dítě mělo v průběhu řízení prospěch ze zvláštních opatření;

 

b) zhodnotil přiměřenost a účinnost případných vazebných opatření;

 

c) na konci řízení přijal rozhodnutí, které je v jeho kompetenci.

Odůvodnění

Cílem tohoto doplnění je jasně stanovit především účel a obsah individuálního posuzování, to, že je nutné zjistit a zaznamenat veškeré okolnosti, aby bylo možné zajistit, aby veškerá rozhodnutí, která příslušný orgán v průběhu řízení přijímá, přihlížela k nejlepšímu zájmu dítěte, který je příslušným způsobem zastoupen.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Individuální posouzení se provede za úzké spoluúčasti dítěte.

5. Individuální posouzení se provede za úzké spoluúčasti dítěte. Toto posuzování provádí kvalifikovaná osoba na základě multidisciplinárního přístupu, příp. se zapojením nositele rodičovské zodpovědnosti nebo jiné vhodné dospělé osoby, příp. specializovaného odborníka.

Odůvodnění

Cílem tohoto upřesnění je lépe stanovit, jakým způsobem má vzhledem k okolnostem případu probíhat individuální posuzování, aby bylo možné dosáhnout cílů uvedených v předchozím odstavci.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Členské státy se mohou od této povinnosti v odstavci 1 odchýlit v případech, kdy není přiměřené provádět individuální posouzení vzhledem k okolnostem věci a skutečnosti, zda se orgány činné v trestním řízení členských států dítětem zabývaly již v minulosti, či nikoliv.

7. Členské státy se mohou od této povinnosti provádět individuální posouzení odchýlit, vyžadují-li si to okolnosti a je-li to v nejlepším zájmu dítěte.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě, že je dítě zbaveno osobní svobody, členské státy zajistí, aby mělo právo na lékařské vyšetření zejména za účelem posouzení jeho obecného duševního a tělesného stavu s cílem určit jeho schopnost čelit výslechu nebo jiným vyšetřovacím nebo důkazním úkonům nebo opatřením plánovaným vůči němu.

1. V případě, že je dítě zbaveno osobní svobody, pokud to okolnosti řízení vyžadují nebo je-li to v nejlepším zájmu dítěte, zajistí členské státy, aby mělo bezodkladně právo na lékařské vyšetření a lékařskou péči za účelem posouzení, ochrany a, je-li to třeba, zlepšení jeho zdravotního a duševního stavu. Lékařské vyšetření musí být co nejméně invazivní a musí je provádět kvalifikovaný odborník.

 

1a. Výsledky tohoto lékařského vyšetření musí být zohledněny při rozhodování o jeho schopnosti čelit výslechu nebo jiným vyšetřovacím nebo důkazním úkonům nebo opatřením plánovaným vůči němu.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Závěry lékařského vyšetření se písemně zaprotokolují.

3. Závěry lékařského vyšetření se písemně zaprotokolují, přičemž se neodkladně přijmou veškerá příslušná opatření, která jsou nutná z hlediska ochrany tělesného a duševního zdraví dítěte.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každý výslech dětí prováděný orgány činnými v trestním řízení před vznesením obžaloby byl audiovizuálně zaznamenáván, pokud to není nepřiměřené s ohledem na složitost věci, závažnost údajného trestného činu a případného trestu, který lze uložit.

1. Členské státy zajistí, aby každý výslech dětí prováděný orgány činnými v trestním řízení byl audiovizuálně zaznamenáván, pokud to není v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.

Odůvodnění

Vzhledem k technickému rozvoji, v jehož důsledku lze audiovizuální záznamy pořizovat velmi jednoduše a se stále nižšími náklady, a vzhledem k významu jejich zajištění se nezdá být vhodné zavádět výjimky z jiných důvodů, než z důvodu nejlepšího zájmu dítěte.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 9. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy zajistí, aby byl výslech dítěte prováděn způsobem, který zohledňuje jeho věk, úroveň vyspělosti a jakékoli další potřeby zjištěné během individuálního posouzení, které se provádí podle článku 7.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odstavcem 1 není dotčena možnost pokládat bez audiovizuálního záznamu otázky pro účely osobní identifikace dítěte.

3. Odstavcem 1 není dotčena možnost pokládat bez audiovizuálního záznamu otázky výlučně pro účely osobní identifikace dítěte.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby děti byly zbaveny osobní svobody před odsouzením pouze v nejkrajnějších případech a na co nejkratší možnou dobu. Je třeba řádně zohlednit věk a individuální situaci dítěte.

1. Členské státy zajistí, aby děti byly zbaveny osobní svobody před odsouzením pouze v nejkrajnějších případech poté, co k tomu byly předloženy konkrétní a podrobné důvody, a na co nejkratší možnou dobu, a vždy přitom dodržovat zásady ochrany lidské důstojnosti a práv dítěte při zbavení osobní svobody. Je třeba řádně zohlednit věk, individuální situaci a osobnost dítěte a konkrétní okolnosti spáchání trestného činu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ke zbavení osobní svobody se u dětí přistupuje pouze v nejkrajnějším případě, měly by soudy co nejvíce usilovat o to, aby tento trest ukládaly, jen je-li naprosto nevyhnutelný, přičemž takové rozhodnutí musí konkrétně a podrobně zdůvodnit. V takovém případě musí být vždy zajištěno dodržování lidské důstojnosti a práv dítěte zbaveného osobní svobody a musí se náležitě přihlédnout k osobnosti dítěte a ke konkrétním okolnostem spáchání trestného činu.

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby každé zbavení osobní svobody dětí před jejich odsouzením bylo podrobeno pravidelnému přezkumu soudem.

2. Členské státy zajistí, aby každé zbavení osobní svobody dětí před jejich odsouzením bylo podrobeno pravidelnému přezkumu soudem, a to vždy po uplynutí přiměřené lhůty. Každé dítě zbavené osobní svobody má právo napadnout zákonnost rozhodnutí o zbavení osobní svobody před soudem nebo jiným příslušným, nezávislým a nestranným orgánem a na urychlené projednání svého protestu.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Zajišťovací vazba

 

Členské státy zajistí, aby bylo dítě při výkonu zajišťovací vazby umístěno odděleně od dospělých osob a odsouzených dětí.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) podstoupení terapeutické léčby nebo léčby závislosti na návykových látkách;

d) účast na léčebných programech a programech léčby závislosti na návykových látkách;

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) účast na výchovných opatření.

e) účast na výchovných programech.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 12. – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Členské státy zajistí, aby zatýkání dětí probíhalo na základě postupů a záruk přiměřených věku a stupni zralosti dítěte.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 12. – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a. Členské státy rovněž zajistí, aby poté, co je dítě zatčeno, mělo okamžitě a za všech okolností ještě před zahájením výslechu právo na setkání s nositelem rodičovské odpovědnosti nebo s jinou vhodnou dospělou osobou uvedenou v čl. 5 odst. 1.

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby děti byly drženy v oddělené vazbě od dospělých osob, ledaže by se mělo za to, že to není v nejlepším zájmu dítěte. Pokud dítě ve vazbě dosáhne věku 18 let, členské státy zajistí možnost pokračovat v oddělené vazbě, je-li to s přihlédnutím ke konkrétním poměrům dané osoby důvodné.

1. Členské státy zajistí, aby děti byly drženy v oddělené vazbě od dospělých osob a aby po dosažení 18 let věku mohly pokračovat v oddělené vazbě, ledaže by to nebylo v nejlepším zájmu dítěte nebo jiných dětí ve vazbě.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zajistily a udržely zdravotní stav a fyzický vývoj dítěte;

a) zajistily a udržely zdravotní stav a fyzický a mentální vývoj dítěte;

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) ochránily důstojnost a totožnost dítěte,

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) podporovaly rozvoj dítěte a jeho budoucí začlenění do společnosti.

d) zajistily přístup k programům, které podporují rozvoj dítěte a jeho budoucí začlenění do společnosti,

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) zajistily zabezpečení zvláštních potřeb pro děti s fyzickým či smyslovým postižením nebo s poruchami učení,

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db) zajistily ochranu všech dalších práv dítěte,

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc) zajistily právo dětí vyjádřit své náboženství nebo víru.

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Čl. 12. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy zajistí, aby zadržené dítě, jeho obhájce a nositel rodičovské zodpovědnosti, příp. jiná vhodná dospělá osoba měli k dispozici účinné nápravné a opravné prostředky. Členské státy zajistí rovněž provádění pravidelných nezávislých kontrol ke zjištění, jakým způsobem se se zadrženými osobami zachází a za jakých podmínek jsou drženy ve vazbě, a vyvodí z těchto kontrol patřičné důsledky.

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby se se zadrženými osobami zacházelo v průběhu řízení přiměřeně a aby podmínky jejich vazby byly v souladu s požadavky na dodržování základních práv zaručených na úrovni Evropské unie, se považuje za vhodné, aby členské státy zajistily účinné nápravné a opravné prostředky a také provádění příslušných pravidelných kontrol ze strany nezávislých subjektů.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby trestní řízení vedená s dětmi probíhala s vyloučením veřejnosti, ledaže výjimečné okolnosti, po řádném posouzení nejlepších zájmů dítěte, opravňují k odchýlení se od tohoto pravidla.

1. Členské státy zajistí, aby trestní řízení vedená s dětmi probíhala s vyloučením veřejnosti, ledaže za výjimečných okolností nejlepší zájmy dítěte opravňují k odchýlení se od tohoto pravidla.

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány v trestním řízení přijaly vhodná opatření na ochranu soukromí dítěte a rodinných příslušníků, včetně jejich jmen a podoby. Členské státy dále zajistí, aby příslušné orgány nešířily veřejně informace, které by mohly vést ke zjištění totožnosti dítěte.

2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány v trestním řízení přijaly vhodná opatření na ochranu soukromí a klidného života dítěte a rodinných příslušníků, včetně jejich jmen a podoby. Členské státy dále zajistí, aby příslušné orgány a soukromé subjekty, jako jsou například veřejné sdělovací prostředky, nešířily veřejně informace, které by mohly vést ke zjištění totožnosti dítěte.

 

Pozměňovací návrh   70

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nositel rodičovské zodpovědnosti nebo jiná vhodná dospělá osoba uvedená v článku 5 měli přístup na soudní jednání týkající se dítěte.

Pokud to není v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, zajistí členské státy, aby nositel rodičovské zodpovědnosti nebo jiná vhodná dospělá osoba uvedená v čl. 5 odst. 1 měli přístup na soudní jednání týkající se dítěte a aby mu mohli být v jiných fázích řízení nápomocni.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je v zásadě důležité, aby byl nositel rodičovské zodpovědnosti nebo jiná vhodná dospělá osoba dítěti nablízku, je vhodné, aby členské státy, pokud neexistují důvody proti, v nejlepším zájmu dítěte tuto možnost poskytly. Podle bodu 10 doporučení výboru ministrů Rady Evropy ze dne 24. září 2003 je přítomnost nositele rodičovské zodpovědnosti v zásadě považována nejen za právo, ale i za povinnost.

Pozměňovací návrh   71

Návrh směrnice

Čl. 16 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Právo dětí být osobně přítomen při řízení před soudem, ve kterém se má posoudit otázka viny

Právo dětí být osobně přítomen při řízení před soudem, ve kterém se má posoudit otázka jejich viny, a tohoto řízení se účastnit

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh zpravodajky č. 44.

Pozměňovací návrh   72

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby děti byly přítomny při řízení před soudem.

1. Členské státy zajistí, aby děti měly právo být přítomny a účastnit se řízení před soudem, a přijmou veškerá vhodná opatření k účinnému zajištění jejich přítomnosti, včetně možnosti být vyslechnut a vyjádřit svůj názor.

Pozměňovací návrh   73

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby v případě, kdy děti nebyly osobně přítomny při řízení před soudem, ve kterém se rozhodovalo o jejich vině, měly právo na řízení, ve kterém mají právo účasti a které umožní nové určení podstaty věci, včetně posouzení nových důkazních prostředků, a které může vést ke zrušení původního rozhodnutí.

2. Členské státy zajistí, aby v případě, kdy děti nebyly osobně přítomny při řízení před soudem, ve kterém se rozhodovalo o jejich vině, měly právo na opakované řízení, ve kterém mají právo účasti a které umožní nové určení podstaty věci, včetně posouzení nových důkazních prostředků, a které může vést ke zrušení původního rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   74

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní právní předpisy upravující právní pomoc zaručovaly účinný výkon práva na přístup k obhájci, uvedeného v článku 6.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní právní předpisy upravující právní pomoc zaručovaly účinný výkon práva na pomoc obhájce, uvedeného v článku 6.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh souvisí se změnou článku 6.

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice

Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18a

 

Opravné prostředky

 

Členské státy zajistí, aby podezřelé nebo obviněné děti v rámci trestního řízení, jakož i vyžádané děti v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu, měly podle vnitrostátního práva účinnou právní ochranu v případech porušení jejich práv podle této směrnice.

Odůvodnění

Ustanovení je zcela v souladu s ustanovením článku 12 směrnice 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody. Z důvodu nutnosti zajistit účinnost a důslednost právních předpisů je nutné toto ustanovení začlenit také do této směrnice.

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby pracovníci orgánů činných v trestním řízení a věznic, kteří se zabývají věcmi týkajícími se děti, byli odborníci se specializací na oblast trestního řízení s dětmi. Měli by být speciálně vyškoleni v problematice lidských práv, vhodných technik výslechu, dětské psychologie, komunikace v jazyce přizpůsobeném dětem a pedagogických dovedností.

1. Členské státy zajistí, aby pracovníci orgánů činných v trestním řízení a věznic, kteří se zabývají věcmi týkajícími se děti, byli odborníci se specializací na oblast trestního řízení s dětmi. Měli by být speciálně vyškoleni v problematice lidských práv, vhodných technik výslechu, dětské psychologie, komunikace v jazyce přizpůsobeném dětem a pedagogických dovedností a v pravidlech o zachovávání důvěrnosti.

Pozměňovací návrh   77

Návrh směrnice

Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 19a

 

Zákaz diskriminace

 

1. Členské státy dodržují a zajišťují práva stanovená v této směrnici u všech dětí spadajících pod jejich jurisdikci, a to v souladu se zásadou zákazu diskriminace, bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru, politické či jiné přesvědčení, státní příslušnost, etnický nebo sociální původ, majetkové poměry, zdravotní postižení, původ či jiné společenské postavení rodičů nebo zákonného opatrovníka dítěte.

 

2. Členské státy podporují odbornou přípravu všech odborníků zapojených do výkonu soudnictví pro mladistvé, zejména s ohledem na zvlášť zranitelné skupiny dětí, jako jsou například děti žijící na ulici, děti z řad rasových, etnických, náboženských nebo jazykových menšin, děti migrantů, domorodců, dívky, zdravotně postižené děti a děti, které se opakovaně dostávají do střetu se zákonem, které mohou být obětí nedostatečné konzistentnosti příslušných politik, jejímž důsledkem je jejich faktická diskriminace. Těmto dětem musí být zajištěn účinný přístup ke spravedlnosti.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh směrnice o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení je spolu s řadou již přijatých[1] nebo projednávaných[2] opatření součástí cestovní mapy pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení, kterou přijala Rada dne 30. listopadu 2009[3].

Stockholmský program poukázal na význam práv jednotlivců v trestním řízení. Nutnost zajistit pomocí minimálních společných norem účinné a dostatečně jednotné uplatňování práva na spravedlivý proces v průběhu všech fází řízení ze strany osoby mladší osmnácti let souvisí s cílem prosazovat vzájemné uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí v trestních věcech a zajistit řádné fungování evropského prostoru práva.

Na druhou stranu návrh projednávané směrnice je součástí programu EU pro práva dětí[4] a zaměřuje se na podporu práv dětí i s ohledem na jiné nástroje, mj. zejména na pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem[5], s přihlédnutím k tomu, že tyto nástroje postrádají skutečnou závaznost, jakou mají normativní akty Unie, a proto se záruky uvedené v této směrnici neuplatňují v členských státech v plné míře a jednotně.

Podle odhadů Evropské komise je každý rok vystaven trestnímu řízení více než 1 milion dětí, neboli 12 % osob účastnících se trestního řízení na stejném území. Kromě těchto číselných údajů nás znepokojují také značné rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o zacházení s dětmi vystavenými trestnímu řízení. Studie provedené na evropské úrovni ukazují, že v současné době nejsou práva dětí v různých fázích řízení v Unii dostatečně zaručena a existuje řada případů, kdy Evropský soud pro lidská práva členské státy odsoudil.

Navzdory množství mezinárodních dokumentů totiž neexistuje normativní definice základních prvků „spravedlivého řízení s dětmi“, přičemž judikatura se tak pohybuje v neúplném a roztříštěném rámci.

V současnosti existuje orgán veřejného žalobce, který by se specializoval na děti, pouze v šesti členských státech (Belgii, České republice, Itálii, Lucembursku, Řecku a Slovensku) a v devíti zemích nejsou žádné specializované soudy. Speciální povinné vzdělávání pro soudce a právní zástupce, kteří se dostávají do kontaktu s dětmi, existuje pouze ve 12 členských státech. V některých členských státech není pomoc právního zástupce zaručena vůbec, v jiných je poskytována pouze u soudu, nikoli však na policejní stanici, a ještě v dalších o ní rozhoduje příslušný soudce. Z toho vyplývá, že v současné době není značné části dětí EU přiznáno základní právo na pomoc právního zástupce.

A právě v tomto kontextu Komise předložila návrh směrnice, která se zaměřuje na stanovení omezeného, avšak propracovaného seznamu práv dětí podezřelých nebo obviněných v trestním řízení (nebo dětí, které se účastní řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu), jenž by se zakládal na souboru „minimálních“ norem, které by byly provázány a uzpůsobeny specifickým požadavkům dětí v průběhu celého řízení.

Zpravodajka podporuje cíle a celkovou koncepci návrhu a také všechny jeho hlavní ustanovení, mezi nimiž mají zvláštní význam: právo na povinnou pomoc obhájce, které je úzce spojeno s právem na obhajobu zdarma, právo na individuální posouzení, pravidla týkající se výslechu, ustanovení týkající se účasti dítěte na řízení, ustanovení týkající se povinného zvláštního vzdělávání pro soudce, orgány činné v trestním řízení, vězeňské orgány, právní zástupce a jiné subjekty, které se dostávají do styku s dětmi, ustanovení týkající se zbavování osobní svobody, kdy by se vyšetřovací vazba používala pouze v těch nejzávažnějších případech (extrema ratio), kdy by nebylo možné použít alternativní opatření, a bylo by zároveň zajištěno, že děti budou drženy v oddělené vazbě od dospělých osob, ledaže by bylo v jejich zájmu, aby se postupovalo jinak.

Zpravodajka navrhuje řadu pozměňovacích návrhů, které se téměř výlučně zaměřují na zdokonalení, rozšíření, zpřísnění nebo upřesnění pravidel týkajících se různých práv uvedených v návrhu Komise.

Jediné doplnění tohoto seznamu se týká vložení nového článku o opravných prostředcích v případě porušení práv uvedených ve směrnici a vložení nového odstavce na začátku článku 12 (týkajícího se specifického zacházení v případě odnětí svobody), jehož cílem je zavedení minimálních záruk, mj. práva na návštěvu nositele rodičovské zodpovědnosti nebo jiné vhodné dospělé osoby, v případě zatčení dítěte, což není v návrhu Komise upraveno.

Navrhované „rozšíření“ práv obsahuje zejména obecné rozšíření oblasti působnosti celé směrnice, která by se měla vztahovat i na osoby, které již dosáhly 18 let věku, jsou však mladší 21 let, pokud spáchaly trestný čin v době před dovršením 18 let.

Jiné návrhy se týkají „rozšíření“ či „upevnění“ jednotlivých práv. Pokud jde o „odchylky“, byl předložen vhodný návrh, podle něhož jsou tyto odchylky přípustné pouze po vyhodnocení jednotlivých případů s ohledem na nejlepší zájem dítěte, nikoli na jiné prvky, které jsou ještě vágnější (příp. naopak příliš rigidní) a především nemají žádnou spojitost s problémy, které mají záruky vyřešit.

Mezi případy, kdy byly předloženy pozměňovací návrhy k ustanovením navrženým Komisí, patří pozměňovací návrh k článku 5, který obsahuje návod, jak by se měla stanovovat „jiná vhodná dospělá osoba“, pokud není možné odkazovat na nositele rodičovské zodpovědnosti, a pozměňovací návrh k článku 7, v němž jsou podrobněji stanoveny cíle individuálního posouzení.

V tomto ohledu je obecně nutné zajistit, aby zavedení zvláštních záruk s přihlédnutím k nezletilosti a zranitelnosti osob podezřelých nebo obviněných v trestním řízení nevedlo ke zkreslení situace, která by změnila úlohu a řádnou strukturu trestního řízení, jež se pojí s úkolem soudního orgánu objektivně a nestranně zjistit, zda je daná osoba trestně odpovědná za spáchaný trestný čin.

  • [1]  Mezi již přijatá opatření patří: směrnice 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení, směrnice 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení, směrnice 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody, doporučení ze dne 27. listopadu 2013 o procesních zárukách pro zranitelné osoby podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. doporučení ze dne 27. listopadu 2013 o bezplatné právní pomoci.
  • [2]  Mezi ně patří návrh směrnice o posílení některých aspektů presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem předložený dne 27. listopadu 2013 a návrh směrnice o právu na prozatímní právní pomoc pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení, jež jsou zbaveny osobní svobody, a pro osoby vyžádané v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu předložený dne 27. listopadu 2013.
  • [3]  Usnesení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o cestovní mapě pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení.
  • [4]  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 15. února 2011.
  • [5]  Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem, které schválil Výbor ministrů Rady Evropy dne 17. listopadu 2010.

POSTUP

Název

Procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení

Referenční údaje

(COM(2013)0822 – C8-0428/2013 – 2013/0408(COD))

Datum předložení EP

27.11.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

13.1.2014

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

3.9.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Caterina Chinnici

22.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

16.10.2014

3.12.2014

 

 

Datum přijetí

5.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

Datum předložení

12.2.2015