IZVJEŠĆE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o postupovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima

12.2.2015 - (COM(2013)0822 – C7‑0428/2013 – 2013/0408(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Caterina Chinnici


Postupak : 2013/0408(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0020/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0020/2015
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o postupovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima

(COM(2013)0822 – C8‑0428/2013 – 2013/0408(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0822),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 82. stavak 2. točku (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0428/2013),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0020/2015]),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Iako su države članice stranke Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, iskustvo je pokazalo da to samo po sebi ne osigurava uvijek dovoljan stupanj povjerenja u sustave kaznenog pravosuđa drugih država članica.

(3) Iako se Povelja o temeljnim pravima Europske unije (Povelja) pod određenim okolnostima primjenjuje na države članice te su države članice stranke Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, iskustvo je pokazalo da te činjenice same po sebi ne osiguravaju uvijek dovoljan stupanj povjerenja u sustave kaznenog pravosuđa drugih država članica.

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) U Stockholmskom programu21 stavlja se naglasak na jačanje prava pojedinaca u kaznenom postupku. U svojoj točki 2.4. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju da pripremi prijedloge kojima će se uspostaviti postupni pristup22 jačanju prava osumnjičenih ili optuženih osoba.

(4) Vijeće je 30. studenog 2009. donijelo Smjernice za jačanje postupovnih prava osumnjičenih ili optuženih osoba u kaznenom postupku („Smjernice”)22. Smjernicama se, uz primjenu postupnog pristupa, poziva na donošenje mjera vezanih uz pravo na prevođenje i tumačenje (mjera A), pravo na obavijest o pravima i razlozima optužbe (mjera B), pravo na pravne savjete i pravnu pomoć (mjera C), pravo na komunikaciju s rodbinom, poslodavcima i konzularnim tijelima (mjera D) te posebna jamstva za osumnjičene ili optužene osobe koje su ugrožene (mjera E). U Smjernicama se naglašava da je redoslijed prava indikativan, što podrazumijeva da se može mijenjati u skladu s prioritetima. Smjernice se primjenjuju u cjelini; prednosti se u potpunosti ostvaruju jedino provedbom svih njihovih sastavnica.

__________________

__________________

21 SL C 115, 4.5.2010., str. 1.

 

22 SL C 291, 4.12.2009., str. 1.

22 SL C 295, 4.12.2009., str. 1.

Justification

Consistency with the previous adopted measures of the Roadmap should be maintained.

Amandman  3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Europsko vijeće 10. prosinca 2009. pozdravilo je Smjernice i uključilo ih u Stockholmski program – otvorena i sigurna Europa koja služi svojim građanima te ih štiti (točka 2.4.). Europsko vijeće istaknulo je kako Smjernice nisu konačne te je pozvalo Komisiju da ispita dodatne elemente minimalnih postupovnih prava osumnjičenih i optuženih osoba, te procijeni treba li radi unapređenja bolje suradnje u tom području razmotriti i druga pitanja, na primjer pretpostavku nedužnosti.

Justification

Consistency with the previous adopted measures of the Roadmap should be maintained.

Amandman  4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) S obzirom na sudsku praksu Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava kaznena priroda postupaka ne može se uvijek odrediti isključivo na osnovi stupnja njihove klasifikacije i kazni koje se mogu izreći u okviru nacionalnog prava. Kako bi se ostvarili ciljevi Ugovora i ove Direktive te zajamčilo potpuno poštovanje temeljnih prava, uključujući i onih prava utvrđenih Poveljom i Europskom konvencijom o ljudskim pravima, primjereno je u svrhe ove Direktive uzeti u obzir ne samo formalnu klasifikaciju postupaka u nacionalnom pravu nego i njihove učinke na život i razvoj djece koje se to tiče. Ova se Direktiva treba primjenjivati uvijek kada postoji mogućnost da će postupci dovesti do upisa u kaznenu evidenciju.

Justification

The recital is based on the precedent set by the Engel case, consistently followed by both the Strasbourg and the Luxembourg Court, and emphasises the need to ensure that Member States fully respect fundamental rights and to prevent violations giving rise to European court rulings.

Amandman  5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b) Države članice trebale bi jamčiti da se u svim postupcima prema djeci postupa pažljivo i brižno, poštujući njihovu dob, njihove posebne potrebe, zrelost i razinu shvaćanja te da se uzmu u obzir poteškoće u komunikaciji koje ona možda imaju. Kazneni postupci koji uključuju djecu trebali bi se provoditi na način kojim se neće zastrašiti djecu i u skladu s kojim se obzirno postupa s djecom.

Amandman  6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6c) Jamstva predviđena u ovoj Direktivi stoga bi se trebala primjenjivati, uz eventualno potrebne prilagodbe, na sve postupke koji mogu dovesti do restriktivnih mjera ili značajnih posljedica na život djece i tako utjecati na razvojne procese kojima se formiraju njihove osobnosti. To se odnosi i na predmete u kojima, iako se ne naređuje kažnjavanje, postupci mogu dovesti do odluke kojom se, makar samo implicitno, daje do znanja da je dotično dijete odgovorno za kazneno djelo za koje ga se optužuje. U svim takvim predmetima primjena ove Direktive ne bi se trebala isključiti radi činjenice da postupci nisu pokrenuti zbog radnji klasificiranih u nacionalnom zakonodavstvu kao kazneno djelo te se stoga ne vode pred kaznenim sudom niti povlače za sobom sankcije koje su u nacionalnom zakonodavstvu službeno klasificirane kao kaznene sankcije.

Justification

The recital is based on the precedent set by the Engel case, consistently followed by both the Strasbourg and the Luxembourg Court, and emphasises the need to ensure that Member States fully respect fundamental rights and to prevent violations giving rise to European court rulings. The reference to ‘such adjustments as might be necessary’ reflects the flexible approach that needs to be brought to bear when applying the directive to the cases concerned.

Amandman  7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Države članice potiču se da djeci uključenoj u kaznene postupke osiguraju odgovarajuću podršku i pomoć u njihovu nastojanju da se reintegriraju u društvo, posebno poduzimanjem mjera u cilju sprečavanja diskriminacije osumnjičene ili optužene djece u pristupu obrazovanju i tržištu rada te njihove zaštite od marginalizacije.

Amandman  8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Oba bi se Direktiva trebala primjenjivati i na kaznena djela koja je ista osumnjičena ili optužena osoba počinila nakon navršenih 18 godina starosti i koja se zajedno istražuju i kazneno progone jer su neodvojivo povezana s kaznenim djelima u vezi s kojima su kazneni postupci protiv te osobe započeti prije dobi od 18. godine.

(9) Ova bi se Direktiva trebala primjenjivati i na kaznena djela navodno počinjena nakon što je osumnjičena ili optužena osoba navršila 18 godina starosti ako se ta kaznena djela zajedno istražuju i kazneno progone jer su neodvojivo povezana s kaznenim djelima za koje vrijedi ova Direktiva.

Amandman  9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Kada je osoba u trenutku kada postane osumnjičena ili optužena u kaznenom postupku starija od 18 godina, države članice se potiče na primjenu postupovnih jamstava predviđenih u ovoj Direktivi dok ta osoba ne navrši 21 godinu.

(10) Kada je osoba u trenutku kada postane osumnjičena ili optužena u kaznenom postupku starija od 18 godina, države članice bi trebale, osobito ako je kazneno djelo počinjeno prije nego što je osoba o kojoj je riječ navršila 18 godina starosti, primjenjivati postupovna jamstva predviđena u ovoj Direktivi najmanje dok ta osoba ne navrši 21 godinu.

Justification

The reference to the cut-off age of 21, designed to allow for the fact that the transition to adulthood is generally a longer process in wealthy countries, appeared in point 11 of the earlier recommendation issued by the Council of Europe Committee of Ministers on 24 September 2003 concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice.

Amandman  10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Države članice trebale bi odrediti dob djece na temelju vlastitih izjava djece, provjere njihova građanskog statusa, pregleda dokumenata, drugi h dokaza te, ako takvi dokazi nisu dostupni ili su neuvjerljivi, na temelju liječničkog pregleda.

(11) Države članice trebale bi odrediti dob djece na temelju vlastitih izjava djece, provjere njihova građanskog statusa, pregleda dokumenata, drugih dokaza te, ako takvi dokazi nisu dostupni ili su neuvjerljivi, na temelju liječničkog pregleda. Taj liječnički pregled trebao bi biti krajnje sredstvo i obaviti se uz strogo poštovanje prava djeteta, njegova tjelesnog integriteta i ljudskog dostojanstva. Ako ostaje sumnja u dob osobe, ta bi se osoba za sve potrebe trebala smatrati djetetom.

Amandman  11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Ova bi se Direktiva trebala primjenjivati uzimajući u obzir odredbe Direktive 2012/13/EU i Direktive 2013/48/EU. Informacije o prekršajima trebale bi se dostavljati pod uvjetima koji su predviđeni u članku 2. stavku 2. Direktive 2012/13/EU. Međutim, u ovoj su Direktivi predviđena dodatna jamstva u vezi s informacijama koje se dostavljaju nositelju roditeljske odgovornosti i u vezi s obveznim pristupom odvjetniku u cilju zadovoljavanja posebnih potreba djeteta.

(12) Ova bi se Direktiva trebala primjenjivati uzimajući u obzir odredbe Direktive 2012/13/EU i Direktive 2013/48/EU. Međutim, također bi trebalo osigurati informacije o prekršajima, uzimajući u obzir posebnu ranjivost djeteta.

Amandman  12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a) Djecu bi se trebalo odmah i izravno upoznati s njihovim pravima u vezi s postupcima, optužbama protiv njih, mogućim posljedicama i dostupnim pravnim lijekovima. Informacije bi im se trebale pružiti u pisanom i usmenom obliku, na način prilagođen njihovoj dobi i zrelosti te na jeziku koji razumiju.

Amandman  13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Djeca bi trebala imati pravo da nositelj roditeljske odgovornosti bude obaviješten o primjenjivim postupovnim pravima, usmeno ili pisanim putem. Ove bi se informacije trebale dostavljati odmah i s onoliko pojedinosti koliko je nužno za zaštitu pravičnosti postupka i učinkovito ostvarivanje prava djeteta na obranu. Ako je to obavještavanje nositelja roditeljske odgovornosti protivno najboljim interesa djeteta, treba obavijestiti drugu odgovarajuću odraslu osobu.

(15) Djeca bi također trebala imati pravo da nositelj roditeljske odgovornosti bude obaviješten o primjenjivim postupovnim pravima, usmeno i pisanim putem. Ove bi se informacije trebale dostavljati odmah i s onoliko pojedinosti koliko je nužno za zaštitu pravičnosti postupka i učinkovito ostvarivanje prava djeteta na obranu. Ako je to obavještavanje nositelja roditeljske odgovornosti protivno najboljim interesima djeteta, treba obavijestiti drugu odgovarajuću odraslu osobu.

Amandman  14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Djeca se ne bi trebala moći odreći svog prava na pristup odvjetniku jer u tome slučaju ne bi mogla u potpunosti razumjeti i pratiti kazneni postupak. Prema tome, nazočnost ili pomoć odvjetnika trebala bi za djecu biti obavezna.

(16) Djeca se ne bi trebala moći odreći svog prava na pristup odvjetniku jer u tome slučaju ne bi mogla u potpunosti razumjeti i pratiti kazneni postupak. Prema tome, nazočnost i pomoć odvjetnika trebala bi za djecu biti obavezna.

Amandman  15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) U nekim državama članicama za određivanje kazni za relativno manje prekršaje koje ne uključuju lišavanje slobode nisu nadležni javni tužitelj i sud nadležan za kaznena pitanja već neka druga nadležna tijela. To može biti slučaj, primjerice, u odnosu na prometne prekršaje koji se često počinjuju i koje je moguće utvrditi na temelju prometne kontrole. U takvim slučajevima ne bi bilo razumno tražiti od nadležnih tijela da osiguraju obavezan pristup odvjetniku. Ako je u zakonu države članice predviđeno da kazne za lakše prekršaje određuje takvo tijelo i postoji pravo na žalbu ili mogućnost upućivanja predmeta na neki drugi način sudu nadležnom za kaznena pitanja, obavezan pristup odvjetniku trebao bi se primjenjivati samo na postupke pred sudom pred kojim se vrši postupak povodom žalbe ili upućivanja. U nekim državama članicama postupke koji uključuju djecu mogu rješavati javni tužitelji koji mogu određivati kazne. U takvim bi postupcima djeca trebala imati obavezan pristup odvjetniku.

Briše se.

Justification

Not automatically ensuring mandatory access to a lawyer in the case of minor offences would be wrong. There are no offences without consequences for children that would justify not upholding their rights.

Amandman  16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) U nekim se državama članicama određeni lakši prekršaji, posebno lakši prometni prekršaji, lakša kršenja općih odredbi lokalnih propisa ili lakše povrede javnog reda smatraju kaznenim djelima. U slučaju takvih prekršaja bilo bi nerazmjerno zahtijevati od nadležnih tijela da osiguraju obavezan pristup odvjetniku. Ako je u zakonodavstvu države članice predviđeno da se lišavanje slobode ne može odrediti kao kazna za lakše prekršaje, pravo na obavezan pristup odvjetniku stoga bi se trebalo primjenjivati samo na postupke pred sudom nadležnim za kaznena pitanja.

Briše se.

Justification

Not automatically ensuring mandatory access to a lawyer in the case of minor offences would be wrong. There are no offences without consequences for children that would justify not upholding their rights.

Amandman  17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Djeca koja su osumnjičena ili optužena u kaznenom postupku trebaju imati pravo na pojedinačnu procjenu kako bi se utvrdile njihove posebne potrebe u smislu zaštite, obrazovanja, odgoja i društvene integracije, kako bi se utvrdilo hoće li im i u kojoj mjeri za vrijeme kaznenog postupka biti potrebne posebne mjere i kako bi se utvrdio stupanj njihove kaznene odgovornosti i prikladnost sankcije ili obrazovne mjere.

(19) Djeca koja su osumnjičena ili optužena u kaznenom postupku trebaju imati pravo na pojedinačnu procjenu kako bi se utvrdile njihove posebne potrebe u smislu zaštite, obrazovanja, odgoja i društvene integracije, kako bi se zajamčilo da je svaka odluka donesena za vrijeme postupka ili koja proizlazi iz njega u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena specifičnim okolnostima.

Justification

The amendment proceeds from the premiss a child’s guilt is established by the court after it has concluded the proceedings. Individual assessment, on the other hand, should serve to provide useful information to help determine the most appropriate measures to take at each stage. To avoid misunderstandings, and to spell out the general purpose of individual assessment more clearly, the recital should be amended as shown above. The enacting terms of the directive would, however, be a suitable place to enlarge upon some of the points mentioned in the original text of the recital.

Amandman  18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Kako bi se osigurao osobni integritet uhićene ili pritvorene osobe, dijete treba imati pristup liječničkom pregledu. Liječnički pregled treba obavljati liječnik.

(20) Kako bi se osigurao osobni integritet, dobrobit i zdravlje osumnjičenog ili optuženog djeteta lišenog slobode, procijenilo njegovo opće fizičko i psihičko stanje i moguće medicinske potrebe te pružile smjernice o tome treba li ga podvrgnuti ispitivanju ili drugim istražnim radnjama ili radnjama prikupljanja dokaza, ili drugim posebnim mjerama poduzetim ili predviđenim u vezi s njime, dijete treba imati pristup liječničkom pregledu. Osumnjičena ili optužena djeca koja nisu lišena slobode trebala bi imati pristup liječničkom pregledu ako se to postupcima traži ili ako je to u najboljem interesu djeteta. Liječnički pregled treba biti što manje invazivan i treba ga obavljati kvalificirani stručnjak.

Amandman  19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Kako bi se osigurala dovoljna zaštita djece koja ne mogu uvijek razumjeti sadržaj ispitivanja kojima su podvrgnuta te izbjeglo osporavanje sadržaja razgovora i nepotrebno ponavljanje ispitivanja, ispitivanje djece potrebno je audiovizualno snimati. To ne uključuje ispitivanje nužno za utvrđivanje identiteta djeteta.

(21) S obzirom na posebnu ranjivost djece, ispitivanja se mogu doživjeti kao traumatična te je stoga nužno da ih provode obučeni stručnjaci koji će uzeti u obzir djetetovu dob, zrelost, razinu shvaćanja i probleme u komunikaciji koje ona mogu imati. Ispitivanje bi se trebalo odvijati u nazočnosti odvjetnika i, ako to zatraži dijete i/ili ako je to u njegovu najboljem interesu, nositelja roditeljske odgovornosti odnosno, po potrebi, specijaliziranih stručnjaka. Temeljita dokumentacija i audiovizualno snimanje ispitivanja predstavljaju bitno jamstvo za to da se ispitivanje odvija na primjeren način i da bi se osigurala dovoljna zaštita djece koja ne mogu uvijek razumjeti sadržaj ispitivanja kojima su podvrgnuta. Kako bi se izbjeglo osporavanje sadržaja razgovora i nepotrebno ponavljanje ispitivanja, ispitivanje djece potrebno je stoga audiovizualno snimati.

Amandman  20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Međutim, ne bi bilo razmjerno tražiti od nadležnih tijela da osiguraju audiovizualno snimanje u svim okolnostima. Trebalo bi uzeti u obzir složenost predmeta, težinu navodnog kaznenog djela i moguće sankcije. Ako je dijete lišeno slobode prije osude, svako ispitivanje djeteta mora se audiovizualno snimati.

(22) Međutim, ne bi bilo razumno tražiti od nadležnih tijela da osiguraju audiovizualno snimanje čak i ako to nije u najboljem interesu djeteta. Ako je dijete lišeno slobode prije osude, svako ispitivanje djeteta mora se audiovizualno snimati.

Justification

Given that modern technology is making it ever easier and ever cheaper to make video recordings, and given the importance of the guarantees such recordings provide, an exception should be made only if this is in the best interests of the child.

Amandman  21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Takvi audiovizualni zapisi trebali bi biti dostupni samo pravosudnim tijelima i strankama u postupku. Osim toga, ispitivanje djece vrši se na način kojim se uzimaju u obzir njihova dob i stupanj zrelosti.

(23) Takva audiovizualna snimanja trebala bi biti dostupna samo pravosudnim tijelima i strankama u postupku.

Justification

This amendment should be read in conjunction with the proposed amendment to Article 9 of the Directive, which should contain the second sentence of this Recital 23.

Amandman  22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Djeca su u posebno ranjivom položaju kada se radi o pritvoru. Potrebno je uložiti posebne napore kako bi se izbjeglo lišavanje slobode djece s obzirom na opasnost za njihov fizički, psihički i društveni razvoj. Nadležna tijela trebala bi razmotriti uvođenje alternativnih mjera i odrediti takve mjere kadgod je to u najboljem interesu djeteta. To može uključivati obvezu izvješćivanja nadležnog tijela, ograničenja u vezi s komunikacijom s određenim osobama, zahtjev za sudjelovanje u terapiji ili liječenju ovisnosti i sudjelovanje u obrazovnim mjerama.

(25) Djeca su u posebno ranjivom položaju kada se radi o pritvoru. Potrebno je uložiti posebne napore kako bi se izbjeglo lišavanje slobode djece s obzirom na opasnost za njihov fizički, psihički i društveni razvoj i s obzirom na to da ono ozbiljno otežava njihovu reintegraciju u društvo. Stoga se lišavanje slobode treba primjenjivati samo u krajnjem slučaju i na najkraće moguće vrijeme. Nadležna tijela trebala bi razmotriti uvođenje alternativnih mjera i odrediti takve mjere kadgod je to u najboljem interesu djeteta. To može uključivati obvezu izvješćivanja nadležnog tijela, ograničenja u vezi s komunikacijom s određenim osobama, zahtjev za sudjelovanje u terapiji ili liječenju ovisnosti i sudjelovanje u obrazovnim mjerama.

Amandman  23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Kada se djeca lišavaju slobode, ona bi trebala imati koristi od posebnih zaštitnih mjera. Ona bi posebno trebala biti pritvorena odvojeno od odraslih, osim ako se smatra da je u najboljem interesu djeteta to ne učiniti, u skladu s člankom 37. točkom (c) Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Kada pritvoreno dijete navrši 18 godina, treba postojati mogućnost nastavka odvojenog pritvora, ako je to opravdano, uzimajući u obzir pojedinačne okolnosti slučaja. Posebnu pozornost treba posvetiti načinu postupanja prema pritvorenoj djeci s obzirom na njihovu ranjivost. Djeca trebaju imati pristup obrazovnim sadržajima u skladu s njihovim potrebama.

(26) Kada se djeca lišavaju slobode, ona bi trebala imati koristi od posebnih zaštitnih mjera. Ona bi posebno uvijek trebala biti pritvorena odvojeno od odraslih, osim ako se u iznimnim okolnostima smatra da je u najboljem interesu djeteta to ne učiniti, u skladu s člankom 37. točkom (c) Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Kada pritvoreno dijete navrši 18 godina, treba postojati mogućnost nastavka odvojenog pritvora, ako je to opravdano, uzimajući u obzir pojedinačne okolnosti slučaja. Posebnu pozornost treba posvetiti načinu postupanja prema pritvorenoj djeci s obzirom na njihovu ranjivost. Djeca trebaju imati pristup obrazovnim sadržajima u skladu s njihovim potrebama.

Amandman  24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a) Djeca lišena slobode posebno trebaju imati pravo održavati redovne i smislene kontakte s roditeljima, obitelji i prijateljima u obliku posjeta i dopisivanja, osim ako su iznimna ograničenja potrebna u najboljem interesu djeteta i u interesu pravde.

Amandman  25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Djeci treba suditi na raspravama zatvorenima za javnost u cilju zaštite njihove privatnosti i olakšavanja njihove ponovne integracije u društvo. Sud može u iznimnim slučajevima, nakon što je uzeo u obzir najbolje interese djeteta, odlučiti da je potrebno održati javnu raspravu.

(28) Djeci treba suditi na raspravama zatvorenima za javnost u cilju zaštite njihove privatnosti i olakšavanja njihove ponovne integracije u društvo. Samo u iznimnim slučajevima, ako je to u najboljem interesu djeteta, sudu može biti dopušteno održati javnu raspravu. Na takvu odluku dijete mora imati mogućnost uložiti žalbu. Države članice trebale bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se zajamčilo da nadležna tijela ne krše privatnost djeteta u vezi s kaznenim postupcima i njihovom ishodu. Također bi trebale nastojati spriječiti kršenja privatnosti počinjena od strane medija, uključujući i internet. Nadalje, države članice trebaju olakšati reintegraciju u društvo one djece koja su uključena u kaznene postupke i trebaju aktivno poduzimati korake kako bi spriječile diskriminaciju i marginalizaciju takve djece.

Justification

This amendment follows on from Amendment 17 proposed by the rapporteur. The word ‘exceptional’ in the Commission’s original proposal should be kept.

Amandman  26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a) Države članice trebale bi spriječiti dostupnost ili objavu bilo kakvih informacija ili osobnih podataka, posebno u medijima, kojima se može otkriti ili neizravno omogućiti otkrivanje djetetova identiteta, uključujući sliku ili ime djeteta ili djetetove obitelji.

Amandman  27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28b) Države članice trebaju jamčiti da je prilikom prijenosa zapisnika ili dokumenata koji sadrže osobne i osjetljive podatke o djeci, taj prijenos u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom o zaštiti podatka.

Amandman  28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28c) Države članice trebale bi razmotriti jamčenje da se zaštita privatnosti kako je navedeno u ovoj Direktivi produlji i nakon što dijete napuni 18 godina te tijekom njegova života, čime bi se izbjegla stigmatizacija, osuđivanje unaprijed i/ili povećanje izgleda za osuđivanje u budućnosti.

Amandman  29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30a) Države članice trebale bi jamčiti da se djeca imaju pravo osobno pojaviti i aktivno sudjelovati u suđenju, uključujući i tako što će im se omogućiti da budu saslušana i da izraze svoja stajališta kada se smatra da u dovoljnoj mjeri shvaćaju postupak.

Amandman  30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36) Budući da države članice ne mogu u zadovoljavajućoj mjeri ostvariti ciljeve ove Direktive, odnosno, utvrđivanje zajedničkih minimalnih standarda za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenom postupku, već se to, zbog opsežnosti mjere, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je predviđeno u članku 5. U skladu s načelom proporcionalnosti, utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je nužno za ostvarivanje tih ciljeva.

(36) Budući da države članice ne mogu u zadovoljavajućoj mjeri ostvariti ciljeve ove Direktive, odnosno, utvrđivanje zajedničkih minimalnih standarda diljem Unije za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenom postupku, već se to, zbog opsežnosti mjere, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je predviđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je nužno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman  31

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Direktiva se primjenjuje na osumnjičene ili optužene osobe protiv kojih je pokrenut kazneni postupak iz stavka 1. i na osobe koje su predmet postupka na temelju europskog uhidbenog naloga iz stavka 2. koje su za vrijeme trajanja tog postupka prestale biti djeca, ali je postupak pokrenut dok su još bile djeca.

3. Direktiva se primjenjuje na osumnjičene ili optužene osobe protiv kojih je pokrenut kazneni postupak iz stavka 1. i na osobe koje su predmet postupka na temelju europskog uhidbenog naloga iz stavka 2. koje su na početku tog postupka prestale biti djeca, a još nisu napunile 21 godinu, ali se postupak odnosi na prekršaje koje su navodno počinile prije nego što su napunile 18 godina.

Amandman  32

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Direktive, pojam „dijete“ znači osoba mlađa od 18 godina.

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

 

– „dijete” znači osoba mlađa od 18 godina. Ako i nakon provjere ostaje sumnja u vezi sa starošću osobe, ta se osoba za sve potrebe smatra maloljetnom;

Amandman  33

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – alineja 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– pojam „nositelj roditeljske odgovornosti” znači svaka osoba koja ima roditeljsku odgovornost nad djetetom kako je definirano u članku 2. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 2201/2003.

Amandman  34

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da djeca odmah budu obaviještena o svojim pravima u skladu s Direktivom 2012/13/EU. Ona su obaviještena i o sljedećim pravima u okviru područja primjene istovjetnog području primjene Direktive 2012/13/EU:

1. Države članice jamče da djeca odmah i izravno budu obaviještena – u pisanom ili usmenom obliku, postupcima primjerenima njihovoj dobi, njihovom shvaćanju i njihovoj intelektualnoj sposobnosti, na jednostavnom jeziku koji shvaćaju – o optužbama protiv njih, tijeku kaznenog postupka i svojim pravima u skladu s Direktivom 2012/13/EU, uključujući i o sljedećim pravima:

Amandman  35

Prijedlog direktive

Članak 4 – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) pravu na odvjetnika, kako je predviđeno člankom 6.;

(2) pravu na pomoć odvjetnika, kako je predviđeno člankom 6.;

Justification

In line with the changes made to Article 6.

Amandman  36

Prijedlog direktive

Članak 4 – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) pravu na slobodu i pravu na posebno postupanje za vrijeme pritvora, kako je predviđeno u člancima 10. i 12.;

(5) pravu na slobodu i pravu na posebno postupanje pri uhićenju ili za vrijeme pritvora, kako je predviđeno u člancima 10. i 12.;

Justification

The addition is in line with the new paragraph to be inserted in Article 12 on the safeguards applying when children are arrested.

Amandman  37

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) pravu na učinkovite pravne lijekove, kako je predviđeno u članku 18.a;

Justification

The addition is linked to the insertion of a new article on effective remedies, worded in similar terms to other directives in the ‘road map’ package.

Amandman  38

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b) pravu na pristup pravosuđu prilagođenom njihovim potrebama.

Amandman  39

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da nositelj roditeljske odgovornosti djeteta ili, ako je to protivno najboljim interesima djeteta, druga odgovarajuća odrasla osoba, dobije informacije koje dijete prima u skladu s člankom 4.

Države članice osiguravaju da nositelj roditeljske odgovornosti djeteta ili, ako je to nemoguće ili protivno najboljim interesima djeteta, druga odgovarajuća odrasla osoba koju određuje dijete i odobrava nadležno tijelo ili, ako dijete ne odredi takvu osobu, osoba koju određuje nadležno tijelo i prihvaća dijete, dobije što je prije moguće informacije koje dijete prima u skladu s člankom 4.

Justification

Given that the ‘other’ appropriate adult might be called upon to play a key role when the holder of parental responsibility cannot be approached, the rapporteur has thought fit to specify how a person considered another appropriate adult should be selected for the purposes of the above article and the entire directive, which uses the same expression in several other places. In those cases too the general rule set out above will accordingly have to be applied.

Amandman  40

Prijedlog direktive

Članak 6. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravo na obavezan pristup odvjetniku

Pravo na obaveznu pomoć odvjetnika

Justification

The wording proposed is intended to make it clearer that the lawyer must be able to buoy up and help the child in the proceedings, instead of merely being a source of ‘outside’ support.

Amandman  41

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da djeci za vrijeme trajanja kaznenog postupka pomaže odvjetnik u skladu s Direktivom 2013/48/EU. Nije se moguće odreći prava na pristup odvjetniku.

1. Države članice osiguravaju da djeci pomaže odvjetnik u svakoj fazi postupka. Nije se moguće odreći pomoći odvjetnika.

Justification

The wording proposed is intended to make it clearer that the lawyer must be able to buoy up and help the child over the entire course of the proceedings, instead of merely being a source of ‘outside’ support.

Amandman  42

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Izuzeća iz Direktive 2013/48/EU ne primjenjuju se na djecu.

Amandman  43

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U tu je svrhu djecu potrebno pojedinačno ocjenjivati. Ocjena uzima posebno u obzir osobnost i zrelost djeteta i njihovu gospodarsku i socijalnu pozadinu.

2. U tu je svrhu djecu potrebno pojedinačno ocjenjivati. Ocjena uzima posebno u obzir osobnost i zrelost djeteta te njegovu obiteljsku, gospodarsku i socijalnu pozadinu, njegovo životno okruženje i sve posebne ranjivosti.

Amandman  44

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pojedinačna ocjena provodi se u odgovarajućoj fazi postupka i u svakom slučaju prije podizanja optužnice.

3. Pojedinačna ocjena provodi se u najranijoj odgovarajućoj fazi postupka i u svakom slučaju prije podizanja optužnice ili naređivanja mjera za lišavanje slobode, osim ako to nije moguće.

Justification

Given its importance for the proceedings as a whole, it should be clearly stated that individual assessment must take place at an early stage. If the assessment cannot precede deprivation of liberty, it must be carried out immediately afterwards.

Amandman  45

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Opseg i detalji pojedinačne ocjene mogu se razlikovati ovisno o okolnostima predmeta, težini navodnog kaznenog djela i kazni koja će biti određena ako djetetu bude utvrđena krivnja za navodno kazneno djelo, bez obzira na to je li dijete prije privuklo pozornost nadležnih tijela države članice u kontekstu kaznenog postupka.

4. Opseg i detalji pojedinačne ocjene mogu se razlikovati ovisno o okolnostima predmeta, uzimajući u obzir najbolje interese djeteta.

 

Ocjena služi uspostavljanju i bilježenju onakvih informacija o individualnim karakteristikama i okolnostima djeteta koje bi mogle biti od koristi nadležnom tijelu kako bi ono moglo sljedeće:

 

(a) odrediti trebaju li se tijekom postupka poduzeti posebne mjere u vezi s djetetom;

 

(b) ocijeniti primjerenost i učinkovitost svih mjera predostrožnosti;

 

(c) na kraju postupka donijeti odluke koje spadaju u njegovu nadležnost.

Justification

The additions are intended to spell out more clearly what should be the aims and substance of individual assessment, which should serve to establish and record every item of useful information enabling the child’s best interests to be properly reflected and taken into account in all decisions that the competent authority might be called upon to take in the course of the proceedings.

Amandman  46

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Pojedinačne ocjene izvršavaju se uz usku uključenost djeteta.

5. Pojedinačne ocjene izvršavaju se uz usku uključenost djeteta. Provode ih stručne osobe u skladu s multidisciplinarnim pristupom i, kada se to smatra preporučljivim, uz uključenost nositelja roditeljske odgovornosti ili druge odgovarajuće odrasle osobe i/ili specijaliziranog stručnjaka.

Justification

The purpose of the additional details is to clarify how, depending on the particular circumstances, individual assessment could be carried out in order to achieve the aims specified in the preceding paragraph.

Amandman  47

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Države članice mogu odstupiti od obveze iz stavka 1. kada provedba pojedinačne ocjene nije razmjerna uzimajući u obzir okolnosti slučaja i činjenicu je li dijete prethodno privuklo pozornost nadležnih tijela države članice u kontekstu kaznenog postupka.

7. Države članice mogu odstupiti od obveze provedbe pojedinačne ocjene ako je to odstupanje opravdano okolnostima predmeta i u najboljem interesu djeteta.

Amandman  48

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ako je dijete lišeno slobode, države članice osiguravaju da dijete ima pravo na liječnički pregled u svrhu procjene njegova općeg psihičkog i fizičkog stanja te kako bi se utvrdila sposobnost djeteta da bude podvrgnuto ispitivanju ili drugim istražnim radnjama ili radnjama prikupljanja dokaza, ili drugim poduzetim ili predviđenim mjerama protiv djeteta.

1. Ako je dijete lišeno slobode, ako se to postupkom zahtijeva ili ako je to u najboljem interesu djeteta, države članice jamče da dijete bez odgode ima pravo na liječnički pregled i medicinsku skrb kako bi se procijenilo, zaštitilo i, prema potrebi, poboljšalo njegovo zdravlje i dobrobit. Liječnički pregled treba biti što manje invazivan i treba ga obavljati kvalificirani stručnjak.

 

1a. Rezultati tog liječničkog pregleda uzimaju se u obzir u vezi s utvrđivanjem sposobnosti djeteta da bude podvrgnuto ispitivanju ili drugim istražnim radnjama ili radnjama prikupljanja dokaza, ili drugim poduzetim ili predviđenim mjerama protiv djeteta.

Amandman  49

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Zaključak liječničkog pregleda bilježi se u pisanom obliku.

3. Zaključak liječničkog pregleda bilježi se u pisanom obliku te se svi koraci potrebni za zaštitu fizičkog i psihičkog zdravlja djeteta poduzimaju bez odgode.

Amandman  50

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju audiovizualno snimanje ispitivanja djece koje policija, druga tijela za provedbu zakona ili sudska tijela provode prije podizanja optužnice, osim ako to nije razmjerno s obzirom na složenost predmeta, težinu navodnog kaznenog djela i moguću kaznu.

1. Države članice osiguravaju audiovizualno snimanje ispitivanja djece koje provode policija, druga tijela za provedbu zakona ili sudska tijela, osim ako to nije u najboljem interesu djeteta.

Justification

Given that modern technology is making it ever easier and ever cheaper to make video recordings, and given the importance of the guarantees such recordings provide, an exception should be made only if this is in the best interests of the child.

Amandman  51

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Države članice jamče da se ispitivanje djece provodi na način koji uzima u obzir njihovu dob, razinu zrelosti i sve druge potrebe utvrđene tijekom pojedinačne ocjene provedene u skladu s člankom 7.

Amandman  52

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Stavkom 1. ne dovodi se u pitanje mogućnost postavljanja pitanja u svrhu utvrđivanja identiteta djeteta bez takvog audiovizualnog snimanja.

3. Stavkom 1. ne dovodi se u pitanje mogućnost postavljanja pitanja isključivo u svrhu utvrđivanja identiteta djeteta bez takvog audiovizualnog snimanja.

Amandman  53

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da je lišavanje djece slobode prije osude samo krajnja mjera i da se primjenjuje na najkraće moguće vrijeme. Treba uzeti u obzir dob i pojedinačnu situaciju djeteta.

1. Države članice osiguravaju da je lišavanje djece slobode prije osude samo krajnja mjera, nakon što se iznese konkretno i detaljno obrazloženje, i da se primjenjuje na najkraće moguće vrijeme, jamčeći u svakom slučaju poštovanje ljudskog dostojanstva i prava djeteta u pritvoru. Treba uzeti u obzir dob, pojedinačnu situaciju i osobnost djeteta kao i konkretne okolnosti u kojima je kazneno djelo počinjeno.

Justification

Given that children are deprived of their liberty only as a last resort, the courts should, as far as possible, endeavour to impose this penalty only where absolutely unavoidable, giving specific and detailed reasons for so doing. In each case, respect for the human dignity and the rights of the child in custody must be ensured, due account being taken of the child's personality and the particular circumstances under which the offence was committed.

Amandman  54

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice osiguravaju da lišavanje slobode djece prije osude podliježe povremenom preispitivanju suda.

2. Države članice osiguravaju da lišavanje slobode djece prije osude podliježe povremenom preispitivanju suda, u razumnim vremenskim intervalima. Svako dijete lišeno slobode ima pravo pred sudom ili drugim mjerodavnim, neovisnim i nepristranim tijelom, osporavati zakonitost lišavanja slobode te pravo na brzu odluku o svakom takvom osporavanju.

Amandman  55

Prijedlog direktive

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Pritvor

 

Države članice jamče da djeca u pritvoru budu odvojena od odraslih i od osuđene djece.

Amandman  56

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) podvrgavanje terapijskom postupku ili liječenju od ovisnosti,

(d) sudjelovanje u terapijskim programima ili programima liječenja od ovisnosti,

Amandman  57

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) sudjelovanje u obrazovnim mjerama.

(e) sudjelovanje u obrazovnim programima.

Amandman  58

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak - 1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1. Države članice jamče da se uhićenja djece provode na temelju postupaka i uz poštovanje zaštitnih mjera primjerenih dobi i stupnju zrelosti djeteta.

Amandman  59

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak - 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1a. Države članice nadalje jamče da dijete nakon uhićenja ima pravo odmah i svakako prije ispitivanja sastati se s nositeljem roditeljske odgovornosti ili drugom odgovarajućom odraslom osobom u skladu s člankom 5. stavkom 1.

Amandman  60

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju pritvaranje djece odvojeno od odraslih osoba, osim ako se smatra da je u najboljem interesu djeteta to ne činiti. Kada pritvoreno dijete navrši 18 godina, države članice moraju predvidjeti mogućnost da ostane u odvojenom pritvoru, ako je to opravdano, uzimajući u obzir pojedinačne okolnosti pritvorene osobe.

1. Države članice osiguravaju pritvaranje djece odvojeno od odraslih osoba, a to se može nastaviti i kada dijete navrši 18 godina, osim ako je u najboljem interesu djeteta ili u najboljem interesu druge pritvorene djece to ne činiti.

Amandman  61

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) osiguranja i očuvanja zdravlja i fizičkog razvoja djeteta,

(a) osiguranja i očuvanja zdravlja i fizičkog te psihičkog razvoja djeteta,

Amandman  62

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) zaštite dostojanstva i identiteta djeteta,

Amandman  63

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) poticanja razvoja djeteta i njegove buduće integracije u društvo.

(d) osiguranja pristupa programima koji potiču razvoj djeteta i njegovu buduću integraciju u društvo,

Amandman  64

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) osiguranja ispunjenja posebnih potreba djece s fizičkim poremećajima, osjetilnim oštećenjima ili poremećajima učenja,

Amandman  65

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db) osiguranja zaštite svih drugih prava djeteta,

Amandman  66

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2. – točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc) osiguranja slobode djeteta da izrazi svoju vjeru ili uvjerenje.

Amandman  67

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Države članice jamče da djeci u pritvoru, njihovim odvjetnicima i nositeljima roditeljskih odgovornosti ili drugim odgovarajućim odraslim osobama stoje na raspolaganju učinkovita sredstva žalbe i pravni lijekovi. Države članice također jamče da se redovno provode neovisne inspekcije kako bi se provjerilo stanje objekata za pritvor i tretiranje pritvorenika te na temelju rezultata donose odgovarajuće zaključke.

Justification

With a view to ensuring that the state of the facilities in which persons involved in criminal proceedings are held and the manner in which they are treated are appropriate and in keeping with their fundamental rights, Member States should ensure that they have effective means of complaint and redress and that independent bodies carry out periodic inspections of detention facilities.

Amandman  68

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da kazneni postupci koji uključuju djecu budu zatvoreni od javnosti, osim ako je, kada se uzme u obzir najbolji interes djeteta, izuzeće opravdano zbog iznimnih okolnosti.

1. Države članice osiguravaju da kazneni postupci koji uključuju djecu budu zatvoreni od javnosti, osim ako u iznimnim okolnostima najbolji interesi djeteta opravdavaju izuzeće.

Amandman  69

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice osiguravaju da nadležna tijela poduzmu odgovarajuće mjere u kaznenom postupku za zaštitu privatnosti djeteta i njihovih članova obitelj, uključujući njihovih imena i slika. Države članice osiguravaju da nadležna tijela ne šire u javnosti informacije koje bi mogle dovesti do prepoznavanja djeteta.

2. Države članice osiguravaju da nadležna tijela poduzmu odgovarajuće mjere u kaznenom postupku za zaštitu privatnosti i dobrobiti djeteta i članova obitelji, uključujući njihovih imena i slika. Države članice osiguravaju da ni nadležna tijela ni nedržavni akteri, kao što su mediji, ne šire u javnosti informacije koje bi mogle dovesti do prepoznavanja djeteta.

Amandman  70

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da nositelj roditeljske odgovornosti ili druga odgovarajuća odrasla osoba iz članka 5. imaju pristup sudskim raspravama koje se odnose na dijete.

Osim u slučajevima u kojima to ne bi bilo u interesu djeteta, države članice osiguravaju da nositelj roditeljske odgovornosti ili druga odgovarajuća odrasla osoba iz članka 5. stavka 1. imaju pristup sudskim raspravama koje se odnose na dijete i mogu, po potrebi, nazočiti drugim fazama postupka u kojima prisustvuje dijete.

Justification

In view of how important it is for a child to have the holder of parental responsibility or another appropriate adult close by during the proceedings, States should, in the best interests of the child, allow them to be present, except where there are good reasons for them not to be. The presence of the holder of parental responsibility is viewed as not merely a right, but a duty, under point 10 of the Council of Europe Committee of Ministers recommendation of 24 September 2003.

Amandman  71

Prijedlog direktive

Članak 16. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravo djece osobno nazočiti na raspravi na kojoj se utvrđuje njihova krivnja

Pravo djece osobno nazočiti na raspravi na kojoj se utvrđuje njihova krivnja i sudjelovati u njoj

Obrazloženje

This complements Amendment 44 proposed by the rapporteur.

Amandman  72

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju nazočnost djece na suđenju.

1. Države članice osiguravaju da djeca imaju pravo prisustvovati suđenju i sudjelovati u njemu te poduzimaju sve potrebne korake kako bi im omogućile da u potpunosti sudjeluju, uključujući i davanje mogućnosti da budu saslušana i izražavaju svoja stajališta.

Amandman  73

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice osiguravaju da, u slučaju kada djeca nisu bila nazočna na suđenju na kojem je donesena odluka o njihovoj krivnji, ona imaju pravo na postupak u kojem imaju pravo sudjelovati i koji omogućuje novo utvrđivanje osnovanosti predmeta uključujući izvođenje novih dokaza, što bi moglo dovesti do ukidanja izvorne odluke.

2. Države članice osiguravaju da, u slučaju kada djeca nisu bila nazočna na suđenju na kojem je donesena odluka o njihovoj krivnji, ona imaju pravo na ponovno suđenje u kojem imaju pravo sudjelovati i kojim se omogućuje novo utvrđivanje osnovanosti predmeta uključujući izvođenje novih dokaza, što bi moglo dovesti do ukidanja izvorne odluke.

Amandman  74

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da nacionalno zakonodavstvo o pravnoj pomoći jamči učinkovito ostvarivanje prava na pristup odvjetniku iz članka 6.

Države članice osiguravaju da se nacionalnim zakonodavstvom o pravnoj pomoći jamči učinkovito ostvarivanje prava na pomoć odvjetnika iz članka 6.

Obrazloženje

In line with the change made to Article 6.

Amandman  75

Prijedlog direktive

Članak 18.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 18.a

 

Pravni lijekovi

 

Države članice jamče da osumnjičena ili optužena djeca u kaznenom postupku, kao i djeca koja podliježu postupku na temelju europskog uhidbenog naloga, imaju učinkovit pravni lijek u okviru nacionalnog prava u slučaju kršenja njihovih prava iz ove Direktive.

Justification

For the sake of consistency and effectiveness, this provision, which appears in Article 12 of Directive 2013/48/EU of 22 October 2013 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty, should be included in this directive as well.

Amandman  76

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da su pravosudna tijela i tijela za provedbu zakona te zatvorsko osoblje, koji se bave predmetima koji uključuju djecu, stručnjaci specijalizirani za područje kaznenih postupaka koji uključuju djecu. Oni prolaze odgovarajuće osposobljavanje o zakonskim pravima djece, odgovarajućim tehnikama obavljanja razgovora, dječjoj psihologiji, komunikaciji na jeziku prilagođenom djetetu i pedagoškim vještinama.

1. Države članice osiguravaju da su pravosudna tijela i tijela za provedbu zakona te zatvorsko osoblje, koji se bave predmetima koji uključuju djecu, stručnjaci specijalizirani za područje kaznenih postupaka koji uključuju djecu. Oni prolaze odgovarajuće osposobljavanje o zakonskim pravima djece, odgovarajućim tehnikama obavljanja razgovora, dječjoj psihologiji, komunikaciji na jeziku prilagođenom djetetu i pedagoškim vještinama kao i o pravilima povjerljivosti.

Amandman  77

Prijedlog direktive

Članak 19.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 19.a

 

Nediskriminacija

 

1. Države članice poštuju i jamče prava iz ove Direktive za svako dijete u svojoj nadležnosti, bez diskriminacije bilo koje vrste i neovisno o rasi, boji kože, spolu, seksualnoj orijentaciji, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnosti, etničkom ili socijalnom podrijetlu, imovini, invalidnosti, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika.

 

2. Države članice promiču osposobljavanje svih stručnjaka uključenih u djelovanje maloljetničkog pravosuđa, posebno s obzirom na osobito ranjive skupine djece, kao što su djeca s ulice, djeca koja pripadaju rasnim, etničkim, vjerskim ili jezičnim manjinama, djeca migranata, djeca pripadnici autohtonih naroda, djevojčice, djeca s invaliditetom, djeca koja su opetovano u sukobu sa zakonom, koja su žrtve nedostatka dosljedne politike i de facto diskriminacije. Osigurava se njihov učinkovit pristup pravosuđu.

EXPLANATORY STATEMENT

The proposal for a directive on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings comes under the Roadmap for strengthening procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings adopted by the Council on 30 November 2009[1], together with a number of other measures that have already been adopted[2] or are currently under discussion[3].

The Stockholm Programme put a strong focus on strengthening of the rights of individuals in criminal proceedings. Laying down common minimum standards guaranteeing sufficiently uniform enjoyment of the right to a fair trial at all stages in proceedings by persons under the age of 18 is in keeping with the objective of facilitating mutual recognition of sentences and judicial decisions in criminal matters and ensuring the smooth operation of the European area of justice.

The proposal for a directive also forms part of the EU Agenda for the Rights of the Child[4] and seeks to promote children’s rights with reference to other instruments as well, including the Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice[5], given that those instruments do not have the binding force of EU legislation, as a result of which the safeguards they provide are not fully and uniformly applied in the Member States.

According to the Commission's estimates, more than 1 million children are involved in criminal proceedings in the EU each year (12% of the overall number). Furthermore, there are major disparities in the way in which children involved in criminal proceedings are treated in the various Member States. EU research shows that, at present, children’s rights are not being sufficiently protected at the various stages in criminal proceedings in the EU; countless judgments against Member States have been handed down by the European Court of Human Rights.

Despite the large number of international legal instruments in this area, there is no definition of what constitutes a ‘fair trial’ for children, and courts are therefore obliged to hand down judgments on the basis of an incomplete and fragmentary body of law.

Currently, only six Member States (Belgium, Czech Republic, Greece, Italy, Luxembourg and Slovakia) have dedicated juvenile prosecution services, and nine Member States do not even have juvenile courts. Special training for judges and lawyers who come into contact with children in their work is compulsory in only 12 Member States. In some Member States, there is no legal obligation for children to be assisted by a lawyer; in others, it is available only in the courts, but not in police stations; in others still, the decision is up to the relevant court. As a result, a substantial number of children in the EU do not enjoy the basic right to be assisted by a lawyer.

It is against this background that the Commission has submitted the proposal before us, which seeks to lay down a limited but properly structured catalogue of rights for children suspected or accused in criminal proceedings (or subject to European arrest warrant proceedings) based on a set of minimum, interconnected standards geared to meeting the specific needs of children at all stages in proceedings.

The rapporteur endorses the aims of the proposal and the general approach taken, as well as all the main provisions, the most important of which are: the mandatory right to be assisted by a lawyer, in close connection with the right to free legal aid; the right to an individual assessment; the rules on questioning; the provision for the child to take part in the proceedings; compulsory special training for judges, law enforcement authorities and prison staff, lawyers and others who come into contact with children in their work; the provisions on detention, under which children should be held on remand only where there is no alternative, and in such cases, it must be ensured that the children are held separately from adults, except where it is in their best interests not to do so.

The rapporteur is tabling a number of amendments, which seek almost exclusively to enhance, extend, strengthen or clarify the various rights set out in the Commission proposal.

The only additions to this catalogue of rights are a new article on remedies for infringement of the rights set out in the proposal and a new paragraph at the start of Article 12 (on the right to specific treatment in case of deprivation of liberty), the purpose of which is to establish a number of basic safeguards, including the right of a child to be visited by the holder of parental responsibility or another appropriate adult, in connection with the arrest of children, which is not covered by the Commission proposal.

The proposed extensions to rights include the general extension of the scope of the directive to cover young people between the ages of 18 and 21, where the offence in question was committed before the age of 18.

There are several other proposals to extend or strengthen specific rights. The rapporteur also takes the general view that derogations should be allowed only on the basis of case-by-case assessments of the best interests of the child, and not on that of criteria that would be still vaguer (or, conversely, excessively rigid) and, above all, would bear little relation to the problems that the safeguards are intended to address, and has amended the proposal accordingly.

The amendments seeking to clarify the provisions proposed by the Commission include those to Article 5, which sets out how the ‘other appropriate adult’ who is to act in place of the holder of parental rights is to be designated, and Article 7, where the main aims of the individual assessment are set out in greater detail.

At all times, particular care has been taken to ensure that the establishment of special safeguards taking account the age and vulnerability of children suspected or accused in criminal proceedings will not give rise to distortions that will prevent criminal proceedings from playing their proper role, which is to determine, objectively and impartially, whether a given person can be held criminally responsible for a given offence.

  • [1]  Council Resolution of 30 November 2009 on a roadmap for strengthening procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings.
  • [2]  The measures already adopted include: Directive 2010/64/EU of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings; Directive 2012/13/EU of 22 May 2012 on the right to information in criminal proceedings; Directive 2013/48/EU of 22 October 2013 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty; the Commission Recommendation of 27 November 2013 on procedural safeguards for vulnerable persons suspected or accused in criminal proceedings; and the Commission Recommendation of 27 November 2013 on the right to legal aid for suspects or accused persons in criminal proceedings.
  • [3]  These include the proposal for a directive on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and the right to be present at trial in criminal proceedings, submitted on 27 November 2013 and the proposal for a directive on provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings, also submitted on 27 November 2013.
  • [4]  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 15 February 2011.
  • [5]  Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice, adopted by the Council of Europe Committee of Ministers on 17 November 2010.

POSTUPAK

Naslov

Postupovna jamstva za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenom postupku

Referentni dokumenti

COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD)

Datum podnošenja EP-u

27.11.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

13.1.2014

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

3.9.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Caterina Chinnici

22.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.10.2014

3.12.2014

 

 

Datum usvajanja

5.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

50

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

Datum podnošenja

12.2.2015