JELENTÉS a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

12.2.2015 - (COM(2013)0822 – C7‑0428/2013 – 2013/0408(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Caterina Chinnici


Eljárás : 2013/0408(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0020/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0020/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2013)0822 – C7‑0428/2013 – 2013/0408(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0822),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 82. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C7-0428/2013),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8–0020/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Noha mindegyik tagállam részes fele az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménynek, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának és a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek, a tapasztalatok szerint önmagában ez a tény nem minden esetben nyújt alapot arra, hogy kellő mértékben megbízzanak a többi tagállam büntetőjogi igazságszolgáltatási rendszerében.

(3) Noha az Európai Unió Alapjogi Chartájának rendelkezései bizonyos feltételek mellett mindegyik tagállamra vonatkoznak, és mindegyik tagállam részes fele az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménynek (EJEE), a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának és a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek, a tapasztalatok szerint önmagában ez a tény nem minden esetben nyújt alapot arra, hogy kellő mértékben megbízzanak a többi tagállam büntetőjogi igazságszolgáltatási rendszerében.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Stockholmi Program21 határozott hangsúlyt fektet a büntetőeljárásokban részt vevő egyéneket megillető jogok megerősítésére. A program 2.4. pontjában az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy fokozatos megközelítést22 alkalmazva terjesszen elő javaslatokat a gyanúsítottak és vádlottak jogainak megerősítésére.

(4) A Tanács 2009. november 30-án elfogadta a büntetőeljárásokban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó ütemtervet („az ütemterv”)22. Az ütemterv, fokozatos megközelítést alkalmazva, intézkedések elfogadására hívott fel a fordításhoz és tolmácsoláshoz való jog (A. intézkedés), a jogokról és a vádról való tájékoztatáshoz való jog (B. intézkedés), a jogi tanácsadáshoz való jog és a költségmentesség (C. intézkedés), a hozzátartozókkal, munkaadókkal és konzuli hatóságokkal való kapcsolattartáshoz való jog (D. intézkedés), valamint a kiszolgáltatott gyanúsítottakra vagy vádlottakra vonatkozó különleges biztosítékok (E. intézkedés) vonatkozásában. Az ütemterv hangsúlyozza, hogy a jogok sorrendje csak tájékoztató jellegű, vagyis az a prioritások figyelembevételével módosítható. Az ütemtervet egészében történő működésre tervezték, előnyei csak mindegyik összetevőjének végrehajtásával válnak teljes mértékben érzékelhetővé.

__________________

__________________

21 HL C 115., 2010.5.4., 1. o.

 

22 HL C 291., 2009.12.4., 1. o.

22 HL C 295., 2009.12.4., 1. o.

Indokolás

Fenn kell tartani az ütemterv korábban elfogadott intézkedéseivel való összhangot.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az Európai Tanács 2009. december 10-én üdvözölte az ütemtervet és „A stockholmi program - A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa” részévé tette azt (2.4. pont). Az Európai Tanács hangsúlyozta az ütemterv nem kimerítő jellegét, felkérve a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a vádlottak és a gyanúsítottak minimális eljárási jogainak további elemeit, és mérje fel, hogy egyéb kérdésekkel – például az ártatlanság vélelmével – szükséges-e foglalkozni a jobb együttműködés elősegítése érdekében e területen.

Indokolás

Fenn kell tartani az ütemterv korábban elfogadott intézkedéseivel való összhangot.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Figyelembe véve az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogát, egy eljárás büntető jellege nem mindig határozható meg pusztán minősítésének erőssége és a nemzeti jog által kiszabható büntetések súlya alapján. A Szerződések és ezen irányelv célkitűzéseinek megvalósítása, valamint a – többek között a Chartában és az emberi jogok európai egyezményében foglalt – alapvető jogok tiszteletben tartása érdekében ezen irányelv alkalmazásában az eljárás nemzeti jog szerinti hivatalos minősítése mellett azt is figyelembe kell venni, milyen hatással van az eljárás az érintett gyermek életére és fejlődésére. Ez az irányelv alkalmazandó minden olyan esetben, ha fennáll annak a lehetősége, hogy az eljárás következtében a bűnügyi nyilvántartásba történő bejegyzésre kerül sor.

Indokolás

A preambulumbekezdés a strasbourgi és a luxemburgi bíróság által egyaránt következetesen alkalmazott, úgynevezett Engel-féle jogértelmezésen alapul, amely hangsúlyozza, hogy az államoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogokat, valamint meg kell előzni az európai bíróságok jogsértéseit és jogsértő ítéleteit.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyermekeket valamennyi eljárás során odafigyeléssel és érzékenyen kezeljék, tiszteletben tartva korukat, különleges szükségleteiket, érettségüket és megértési képességüket, valamint figyelembe véve esetleges kommunikációs nehézségeiket. A gyermekeket érintő büntetőeljárásokat megfélemlítéstől mentesen, a gyermekek iránt érzékeny módon kell lefolytatni.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c) Ezért az ezen irányelv által előírt garanciákat – azok esetlegesen szükséges módosításaival – indokolt alkalmazni minden olyan eljárásban, amely korlátozó intézkedéseket vezethet be vagy más jelentős következményekkel jár a gyermek életére, és ezáltal befolyásolja személyiségfejlődését, illetve azokban az esetekben, amelyekben bár nem alkalmaznak szankciót, az eljárás végén olyan döntés születhet, amely az illetőnek tulajdonított bűncselekmény vonatkozásában megállapítja – még ha csak hallgatólagosan is – a gyermek felelősségét. Ezekben az esetekben nem akadályozhatja az irányelv végrehajtását az a tény, hogy az eljárás nem a nemzeti jog szerint bűncselekménynek minősülő viselkedés miatt indult, nem büntetőbíróság előtt zajlik, illetve nem eredményez olyan büntetéseket, amelyeket a nemzeti jog hivatalosan büntetőjogi szankcióknak minősít.

Indokolás

A preambulumbekezdés a strasbourgi és a luxemburgi bíróság által egyaránt következetesen alkalmazott, úgynevezett Engel-féle jogértelmezésen alapul, amely hangsúlyozza, hogy az államoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogokat, valamint meg kell előzni az európai bíróságok jogsértéseit és jogsértő ítéleteit. Az „esetlegesen szükséges módosításaival” kitétel azt a kellő rugalmasságot tükrözi, amelyre az irányelv szóban forgó esetekben történő alkalmazása során szükség lesz.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a büntetőeljárásokban érintett gyermekeknek nyújtsanak megfelelő támogatást és segítséget a társadalomba való visszailleszkedést célzó erőfeszítéseikhez, különösen azáltal, hogy intézkedéseket hoznak a gyanúsított vagy vádlott gyermekek megkülönböztetéssel szembeni védelmére az oktatáshoz és a munkaerőpiachoz való hozzáférés terén, valamint a kirekesztéstől való megóvásuk érdekében.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Ezt az irányelvet továbbá olyan bűncselekmények vonatkozásában kell alkalmazni, amelyeket a fent említett gyanúsított vagy vádlott személyek 18. életévük betöltését követően követték el, és amelyeket – mivel elválaszthatatlanul kapcsolódnak olyan bűncselekményekhez, amelyek esetében a büntetőeljárás kezdetén az érintett személy még nem töltötte be 18. életévét – együttesen kell a nyomozást lefolytatni, valamint vonatkozásukban vádat emelni.

(9) Ezt az irányelvet továbbá olyan bűncselekmények vonatkozásában kell alkalmazni, amelyek feltételezett elkövetésekor a gyanúsított vagy vádlott személy már betöltötte 18. életévét, amennyiben az ilyen bűncselekmények ügyében együttesen folytatnak nyomozást és emelnek vádat, mivel elválaszthatatlanul kapcsolódnak olyan bűncselekményekhez, amelyek esetében ez az irányelv alkalmazandó.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Olyan esetekben, amikor valamely személy gyanúsítottá vagy vádlottá válásának időpontjában már betöltötte 18. életévét, a Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy egészen az érintett személy 21 éves korának betöltéséig alkalmazzák az ezen irányelvben meghatározott eljárási biztosítékokat.

(10) Olyan esetekben, amikor valamely személy gyanúsítottá vagy vádlottá válásának időpontjában már betöltötte 18. életévét, a tagállamoknak – különösen akkor, ha a bűncselekmény elkövetésére a szóban forgó személy 18. életévének betöltése előtt kerül sor – legalább az érintett személy 21 éves korának eléréséig alkalmazniuk kell az ezen irányelvben meghatározott eljárási biztosítékokat.

Indokolás

A jóléti államokban a felnőttkorba való átmenet időszakának általános meghosszabbodását figyelembe vevő 21. életév jelentette küszöbre való hivatkozás már az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának „A fiatalkori bűnözés kezelésének új módszerei és a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatás szerepe” című, 2003. szeptember 24-i ajánlásának 11. pontjában is megtalálható.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A tagállamok a gyermek életkorát a gyermek saját állításai, a gyermek családi állapotának ellenőrzése, dokumentumkutatás, egyéb bizonyítékok, vagy ha ilyen bizonyítékok nem állnak rendelkezésre vagy nem meggyőzőek, orvosi vizsgálat alapján állapítja meg.

(11) A tagállamok a gyermek életkorát a gyermek saját állításai, a gyermek családi állapotának ellenőrzése, dokumentumkutatás, egyéb bizonyítékok, vagy ha ilyen bizonyítékok nem állnak rendelkezésre vagy nem meggyőzőek, orvosi vizsgálat alapján állapítja meg. Az orvosi vizsgálatot végső esetben, továbbá a gyermek jogai, testi épsége és az emberi méltóság szigorú tiszteletben tartása mellett kell elvégezni. Amennyiben továbbra is kétséges az érintett személy kora, minden esetben vélelmezni kell a kiskorúságot.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Ezen irányelv végrehajtásakor figyelembe kell venni a 2012/13/EU irányelv és a 2013/48/EU irányelv rendelkezéseit. A kisebb súlyú jogsértések tekintetében a tájékoztatást a 2012/13/EU irányelv 2. cikke (2) bekezdésében meghatározott feltételek mellett kell nyújtani. Mindazonáltal ez az irányelv további kiegészítő biztosítékokat nyújt a szülői felelősség gyakorlója számára nyújtandó információk, valamint az ügyvédi segítség kötelező igénybevétele tekintetében annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a gyermekek sajátos szükségleteit.

(12) Ezen irányelv végrehajtásakor figyelembe kell venni a 2012/13/EU irányelv és a 2013/48/EU irányelv rendelkezéseit. Mindazonáltal a kisebb súlyú jogsértések tekintetében is tájékoztatást kell nyújtani, figyelembe véve a gyermekek különös sebezhetőségeit.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A gyermekeket haladéktalanul és közvetlenül tájékoztatni kell az eljárásokkal kapcsolatos jogaikról, az ellenük felhozott vádakról, a lehetséges következményekről és a rendelkezésre álló jogorvoslatokról. A tájékoztatást írásban és szóban, koruknak és érettségüknek megfelelően, számukra érthető nyelvezeten kell biztosítani.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A gyermekek esetében biztosítani kell a jogot arra, hogy a szülői felelősség gyakorlója szóban vagy írásban tájékoztatást kapjon az alkalmazandó eljárási jogokról. Ezt a tájékoztatást haladéktalanul meg kell adni, és olyan részletességgel, amely az eljárás tisztességességének megóvásához és a gyermek védelemhez való jogának tényleges gyakorlásához szükséges. Abban az esetben, ha a szülői felelősség gyakorlójának az ezekről a jogokról való tájékoztatása ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével, másik megfelelő nagykorú személyt kell tájékoztatni.

(15) A gyermekek esetében is biztosítani kell a jogot arra, hogy a szülői felelősség gyakorlója is szóban és írásban tájékoztatást kapjon az alkalmazandó eljárási jogokról. Ezt a tájékoztatást haladéktalanul meg kell adni, és olyan részletességgel, amely az eljárás tisztességességének megóvásához és a gyermek védelemhez való jogának tényleges gyakorlásához szükséges. Abban az esetben, ha a szülői felelősség gyakorlójának az ezekről a jogokról való tájékoztatása ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével, másik megfelelő nagykorú személyt kell tájékoztatni.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A gyermekek számára nem szabad lehetővé tenni az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról való lemondást, mivel a gyermekek nem képesek a büntetőeljárás teljes mértékben történő megértésére és követésére. Ezért a gyermekek számára kötelezővé kell tenni az ügyvédi jelenlétét vagy segítség igénybevételét.

(16) A gyermekek számára nem szabad lehetővé tenni az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról való lemondást, mivel a gyermekek nem képesek a büntetőeljárás teljes mértékben történő megértésére és követésére. Ezért a gyermekek számára kötelezővé kell tenni az ügyvédi jelenlétét és segítség igénybevételét.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Egyes tagállamokban az ügyésztől vagy a büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságtól eltérő hatóságok is hatáskörrel rendelkeznek viszonylag kisebb súlyú jogsértések esetében a szabadságelvonástól eltérő büntetések kiszabására. Ez lehet a helyzet például a nagy számban elkövetett közlekedési szabálysértések esetén, amelyeket közúti ellenőrzést követően állapíthatnak meg. Ilyen esetben nem lenne ésszerű megkövetelni az illetékes hatóságoktól, hogy biztosítsák az ügyvédi segítség kötelező igénybevételéhez való jogot. Amennyiben valamely tagállam joga úgy rendelkezik, hogy a kisebb súlyú jogsértésekre vonatkozó büntetéseket ilyen hatóság szabja ki, és az ilyen büntetés kiszabásával szemben jogorvoslati kérelemmel lehet élni, illetve az ügyet más módon büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság elé lehet terjeszteni, az ügyvédi segítség kötelező igénybevételéhez való jogot csak a jogorvoslati kérelem révén vagy más módon a büntetőbíróság elé terjesztett ügyekkel kapcsolatban lefolytatott eljárásra kell alkalmazni. Néhány tagállamban a gyermekek részvételével zajló eljárást adott esetben büntetések kiszabására jogosult ügyészek kezelik. Az ilyen eljárásokban a gyermekek számára kötelezővé kell tenni az ügyvédi segítség igénybevételét.

törölve

Indokolás

Nem engedhető meg, hogy a kisebb súlyú jogsértések esetén ne biztosítsák automatikusan az ügyvédi segítség kötelező igénybevételéhez való jogot. Nem létezik olyan, a gyermek szempontjából következménnyel nem járó jogsértés, amely indokolttá tenné, hogy a védelemhez való jogát figyelmen kívül hagyják.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Egyes tagállamokban bizonyos kisebb súlyú jogsértések, különösen a kisebb súlyú közlekedési jogszabálysértések, az általános önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos kisebb súlyú jogsértések és a közrend elleni kisebb súlyú jogszabálysértések bűncselekménynek minősülnek. Ilyen esetekben aránytalan lenne megkövetelni az illetékes hatóságoktól, hogy biztosítsák az ügyvédi segítség kötelező igénybevételéhez való jogot. Amennyiben valamely tagállam joga úgy rendelkezik, hogy kisebb súlyú jogsértések esetében nem szabható ki büntetésként szabadságelvonás, az ügyvédi segítség kötelező igénybevételéhez való jog csak a büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság előtti eljárásokra alkalmazandó.

törölve

Indokolás

Nem engedhető meg, hogy a kisebb súlyú jogsértések esetén ne biztosítsák automatikusan az ügyvédi segítség kötelező igénybevételéhez való jogot. Nem létezik olyan, a gyermek szempontjából következménnyel nem járó jogsértés, amely indokolttá tenné, hogy a védelemhez való jogát figyelmen kívül hagyják.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek számára biztosítani kell az egyéni értékeléshez való jogot a védelem, oktatás, képzés és társadalmi integráció tekintetében fennálló sajátos szükségleteik feltérképezésének érdekében, hogy meghatározzák, a gyermek igényel-e különleges intézkedéseket a büntetőeljárás során, és ha igen, milyen mértékben, valamint hogy megállapítsák az érintett gyermekek büntetőjogi felelősségének mértékét, illetőleg a büntetés vagy oktatási intézkedés megfelelőségét.

(19) A büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek számára biztosítani kell az egyéni értékeléshez való jogot a védelem, oktatás, képzés és társadalmi integráció tekintetében fennálló sajátos szükségleteik feltérképezésének érdekében, annak biztosítása céljából, hogy az eljárás során és annak eredményeképpen hozott valamennyi döntés a lehető legnagyobb mértékben egyénre szabott legyen.

Indokolás

A módosítás abból a feltevésből indul ki, hogy a bíróság a gyermek bűnösségét az eljárás lefolytatását követően állapítja meg. Másrészt az egyéni értékelés célja az kell legyen, hogy hasznos információkat nyújtson a legmegfelelőbb intézkedések meghatározásához minden szakaszban. A félreértések elkerülése és az egyéni értékelés általános céljának tisztázása érdekében helyénvaló a preambulumbekezdés szövegének a fenti módon történő módosítása. Ugyanakkor az irányelv rendelkező része megfelelő hely volna a preambulumbekezdés eredeti szövegében említett pontok némelyikének részletezésére.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A letartóztatott vagy fogva tartott gyermek személyi sérthetetlenségének biztosítása érdekében a gyermek számára biztosítani kell az orvosi vizsgálathoz való jogot. Az orvosi vizsgálatot orvosnak kell elvégeznie.

(20) A szabadságától megfosztott, gyanúsított vagy vádlott gyermek személyi sérthetetlenségének biztosítása, általános fizikai és szellemi állapotának és esetleges orvosi ellátási szükségleteinek felmérése, valamint annak megállapítása érdekében, hogy a gyermeket kihallgatás, nyomozati vagy bizonyítási intézkedések, vagy bármilyen vele kapcsolatban hozott vagy tervezett intézkedés alá kell-e vonni, a gyermek számára biztosítani kell az orvosi vizsgálathoz való jogot. A szabadságuktól nem megfosztott, gyanúsított vagy vádlott gyermekek számára biztosítani kell a az orvosi vizsgálathoz való hozzáférést, amennyiben az eljárás vagy a gyermek mindenek felett álló érdeke ezt megköveteli. Az orvosi vizsgálatnak, amennyire csak lehet, nem invazívnak kell lennie, és azt képzett szakembernek kell elvégeznie.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen azoknak a gyermekeknek a megfelelő védelmét, akik nem minden esetben képesek megérteni kihallgatásuk tartalmát, valamint annak elkerülése érdekében, hogy vitassák a kihallgatásokon elhangzottakat, és ezért a kikérdezés szükségtelen megismétlésére kerüljön sor, a szóban forgó kihallgatásokat audiovizuális felvételen rögzíteni kell. Ez nem vonatkozik a gyermek személyazonosságának megállapítását szolgáló kihallgatásra.

(21) Tekintettel arra, hogy a gyermekek különösen kiszolgáltatottak, a kihallgatás traumatikus lehet számukra, ezért alapvetően fontos, hogy a kihallgatást képzett szakemberek folytassák le, figyelembe véve a gyermekek korát, érettségét, megértési képességét és esetleges kommunikációs nehézségeit. A kihallgatásnak ügyvéd jelenlétében, valamint – amennyiben a gyermek azt kéri és/vagy az a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja – a szülői felelősség gyakorlójának és szükség esetén szakembereknek a jelenlétében kell lezajlania. A kihallgatások teljes körű dokumentálása és audiovizuális felvétele alapvető biztosíték, amely egyaránt szolgálja a kihallgatások megfelelő lefolytatását és azoknak a gyermekeknek a megfelelő védelmét, akik nem minden esetben képesek megérteni kihallgatásuk tartalmát. Annak elkerülése érdekében, hogy vitassák a kihallgatásokon elhangzottakat, és ezért a kikérdezés szükségtelen megismétlésére kerüljön sor, a szóban forgó kihallgatásokat audiovizuális felvételen rögzíteni kell.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Ugyanakkor aránytalan lenne előírni, hogy az illetékes hatóságok minden körülmények között biztosítsák az audiovizuális felvétel készítését. Kellően figyelembe kell venni az ügy összetettségét, a feltételezett vagy vád szerinti bűncselekmény súlyát, valamint a lehetségesen kiszabható büntetést. A büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet meghozatalát megelőzően szabadságától megfosztott gyermek bármilyen kihallgatásáról audiovizuális felvételt kell készíteni.

(22) Ugyanakkor ésszerűtlen lenne előírni, hogy az illetékes hatóságok olyan esetben is biztosítsák az audiovizuális felvétel készítését, amikor az nem a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja. A büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet meghozatalát megelőzően szabadságától megfosztott gyermek bármilyen kihallgatásáról audiovizuális felvételt kell készíteni.

Indokolás

Tekintettel a technológiai fejlődésre, amely révén rendkívül könnyen és egyre kisebb költséggel készíthetők audiovizuális felvételek, és tekintettel e garancia fontosságára, nem helyénvaló a gyermek érdekén kívüli más esetekben kivételeket alkalmazni.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Az ilyen audiovizuális felvételeket csak az igazságügyi hatóságok és az eljárásban részt vevő felek számára kell hozzáférhetővé tenni. Emellett a gyermekek kihallgatását az érintettek életkorának és érettségi fokának megfelelő módon kell lefolytatni.

(23) Az ilyen audiovizuális felvételeket csak az igazságügyi hatóságok és az eljárásban részt vevő felek számára kell hozzáférhetővé tenni.

Indokolás

A módosítást az ezen irányelv 9. cikkéhez javasolt módosítással összefüggésben kell értelmezni; ebben a cikkben kell szerepelnie a 23. preambulumbekezdés második mondatának.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A gyermekek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak a fogva tartás tekintetében. Különleges erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy elkerülhető legyen a gyermekek szabadságának elvonása, tekintettel az ezzel járó, a gyermekek fizikai, szellemi és szociális fejlődését érintő kockázatokra. Az illetékes hatóságoknak alternatív intézkedéseket kell fontolóra venniük, illetőleg elrendelniük, amennyiben ez a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja. Az ilyen intézkedések közé tartozhat például a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknál való jelentkezési kötelezettség meghatározása, a meghatározott személyekkel való kapcsolatfelvételre vonatkozó korlátozás vagy a gyógykezeléseken és oktatási intézkedésekben való részvételre való kötelezés.

(25) A gyermekek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak a fogva tartás tekintetében. Különleges erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy elkerülhető legyen a gyermekek szabadságának elvonása, tekintettel az ezzel járó, a gyermekek fizikai, szellemi és szociális fejlődését érintő kockázatokra, és tekintettel arra, hogy az súlyosan hátráltatja a társadalomba való visszailleszkedésüket. Ezért a szabadságelvonást csak legvégső esetben és a lehető legrövidebb ideig kell alkalmazni. Az illetékes hatóságoknak alternatív intézkedéseket kell fontolóra venniük, illetőleg elrendelniük, amennyiben ez a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja. Az ilyen intézkedések közé tartozhat például a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknál való jelentkezési kötelezettség meghatározása, a meghatározott személyekkel való kapcsolatfelvételre vonatkozó korlátozás vagy a gyógykezeléseken és oktatási intézkedésekben való részvételre való kötelezés.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A szabadságuktól megfosztott gyermekek javára különleges védelmi intézkedéseket kell meghatározni. Nevezetesen biztosítani kell a felnőttektől elkülönítve történő fogva tartásukat, kivéve ha ez ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével, az gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 37. cikke c) pontjának megfelelően. Ha egy fogva tartott gyermek betölti a 18. életévét, biztosítani kell annak lehetőségét, hogy indokolt esetben – figyelembe véve az eset sajátos körülményeit – folytatódjon az elkülönített fogva tartás. Tekintettel az állapotukból adódó kiszolgáltatottságra, különös figyelmet kell fordítani a gyermekek fogva tartásának módjára. A gyermekek számára biztosítani kell a szükségleteiknek megfelelő oktatási intézmények igénybevételét.

(26) A szabadságuktól megfosztott gyermekek javára különleges védelmi intézkedéseket kell meghatározni. Nevezetesen mindig biztosítani kell a felnőttektől elkülönítve történő fogva tartásukat, kivéve ha ez – kivételes körülmények miatt – ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével, a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 37. cikke c) pontjának megfelelően. Ha egy fogva tartott gyermek betölti a 18. életévét, biztosítani kell annak lehetőségét, hogy indokolt esetben – figyelembe véve az eset sajátos körülményeit – folytatódjon az elkülönített fogva tartás. Tekintettel az állapotukból adódó kiszolgáltatottságra, különös figyelmet kell fordítani a gyermekek fogva tartásának módjára. A gyermekek számára biztosítani kell a szükségleteiknek megfelelő oktatási intézmények igénybevételét.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a) A szabadságuktól megfosztott gyermekek számára biztosítani kell különösen a szüleikkel, családjukkal és barátaikkal való rendszeres és érdemi – látogatások és levelezés révén megvalósuló – kapcsolattartáshoz való jogot, kivéve, ha a gyermek mindenek felett álló érdeke és az igazságszolgáltatás érdeke ennek kivételes korlátozását teszi szükségessé.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) Magánéletük védelme és a társadalomba való visszailleszkedésük elősegítése érdekében a gyermeket érintő ítéleteket a nyilvánosság kizárására mellett kell kihirdetni. Kivételes esetekben és a gyermek mindenek felett álló érdekének kellő figyelembevételét követően a Bíróság dönthet úgy, hogy a tárgyalást nyilvánossá kell tenni.

(28) Magánéletük védelme és a társadalomba való visszailleszkedésük elősegítése érdekében a gyermeket érintő ítéleteket a nyilvánosság kizárására mellett kell kihirdetni. Kizárólag kivételes esetekben, ha az a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja, lehetővé kell tenni a bíróság számára, hogy nyilvános tárgyalást tartson. Biztosítani kell, hogy a gyermek fellebbezést nyújthasson be e döntés ellen. A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok a büntetőjogi eljárás és annak eredménye kapcsán ne sértsék meg a gyermekek magánélethez való jogát. Továbbá törekedniük kell a magánélethez való jog a médián, többek közt az interneten keresztül történő megsértéseinek megakadályozására. Ezenfelül a tagállamoknak elő kell segíteniük a büntetőeljárásokban érintett gyermekek társadalomba való visszailleszkedését, és aktívan fel kell lépniük e gyermekek hátrányos megkülönböztetésének és kirekesztésének megelőzése érdekében.

Indokolás

A módosítás az előadó által javasolt 17. módosítást követi. A Bizottság eredeti javaslatában szereplő „kivételes” szót meg kell tartani.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ne kerüljön nyilvánosságra és ne váljon elérhetővé – különösen a média számára – olyan információ vagy személyes adat – többek között a gyermek vagy családja képe vagy neve – amely felfedheti a gyermek személyazonosságát vagy közvetve lehetővé teheti annak nyilvánosságra hozatalát.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28b) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amennyiben sor kerül a gyermekek személyes és érzékeny adatait tartalmazó felvételek vagy dokumentumok továbbítására, az a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történjen.

 

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

28 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28c) A tagállamoknak meg kell fontolniuk annak biztosítását, hogy a magánélet ezen irányelv szerinti védelme kiterjedjen a gyermek 18. életévének betöltése utáni időszakra és egész életére, elkerülve a megbélyegzést, az előítéleteket és/vagy a későbbi esetleges súlyosabb ítéleteket.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyermekeknek jogában álljon személyesen megjelenni és aktívan részt venni a tárgyaláson, beleértve azt a lehetőséget is, hogy meghallgassák őket és kifejthessék álláspontjukat, amennyiben feltételezik róluk, hogy kellőképpen megértik az eljárást.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a büntetőeljárások során gyanúsított vagy vádlott gyermekeket megillető eljárási biztosítékokra vonatkozó minimumkövetelmények megállapítását a tagállamok nem tudják kellőképpen megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme miatt uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(36) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a büntetőeljárások során a gyanúsított vagy vádlott gyermekeket megillető eljárási biztosítékokra vonatkozó, az egész Európai Unióban alkalmazandó minimumkövetelmények megállapítását a tagállamok nem tudják kellőképpen megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme miatt uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ez az irányelvet alkalmazandó az (1) bekezdésben említett, büntetőeljárás hatálya alatt álló azon gyanúsított vagy vádlott személyekre, illetőleg a (2) bekezdésben említett, az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárások hatálya alá tartozó azon személyekre, akik az említett eljárások kezdetén még gyermeknek minősültek, azok folyamán azonban már nem minősülnek gyermeknek.

(3) Ez az irányelv alkalmazandó az (1) bekezdésben említett, büntetőeljárás hatálya alatt álló azon gyanúsított vagy vádlott személyekre, illetőleg a (2) bekezdésben említett, az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárások hatálya alá tartozó azon személyekre, akik már nem minősülnek gyermeknek, de még nem töltötték be 21. életévüket a feltételezetten még a 18. életévük betöltése előtt elkövetett jogsértésekkel kapcsolatos eljárások megindításakor.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a „gyermek”: a 18. életévét be nem töltött személy.

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában az alábbi meghatározások érvényesek:

 

- „gyermek” a 18. életévét be nem töltött személy. Amennyiben a személy korát illetően a vizsgálatokat követően is kételyek állnak fenn, őt minden esetben gyermeknek kell vélelmezni;

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

- a „szülői felelősség gyakorlója” az a személy, aki a 2201/2003/EK rendelet 2. cikkének (7) bekezdésében meghatározottak szerinti szülői felelősséget gyakorolja a gyermek felett.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermekeket haladéktalanul tájékoztassák a 2012/13/EU irányelvnek megfelelő jogaikról. Továbbá tájékoztatni kell őket a következő, ugyancsak a 2012/13/EU irányelv hatálya alá tartozó jogokról:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermekeket haladéktalanul tájékoztassák – írásban és szóban, a gyermek életkorának, ismereteinek és szellemi kapacitásának megfelelő módon, egyszerű, általuk érthető módon – az ellenük felhozott vádakról, az eljárás lefolytatásáról és a 2012/13/EU irányelvnek megfelelő jogaikról, többek között a következőkről:

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog, a 6. cikk értelmében;

(A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Indokolás

A változtatás a 6. cikkben bevezetett módosításokhoz kapcsolódik.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. a szabadsághoz való jog, és fogva tartás esetén a különleges bánásmódhoz való jog, a 10. és a 12. cikk értelmében;

5. a szabadsághoz való jog, valamint letartóztatás és fogva tartás esetén a különleges bánásmódhoz való jog, a 10. és a 12. cikk értelmében;

Indokolás

A letartóztatás esetének bevonása a 12. cikknek a gyermekek letartóztatása esetén nyújtandó garanciákról szóló, új bekezdéséhez kapcsolódik.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. a 18a. cikk értelmében vett hatékony jogorvoslathoz való jog.

Indokolás

A hatékony jogorvoslathoz való jog említése az erről szóló, új cikkhez kapcsolódik, amely illeszkedik az „ütemtervben” szereplő „intézkedéscsomag” más irányelveinek előírásaihoz.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9b. a szükségleteiknek megfelelő igazságszolgáltatáshoz való jog.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a gyermek feletti szülői felelősség gyakorlója, vagy abban az esetben, ha ez ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével, egy más megfelelő nagykorú személy megkapja a gyermeknek a 4. cikkel összhangban nyújtott tájékoztatást.

A tagállamok biztosítják, hogy a gyermek feletti szülői felelősség gyakorlója, vagy abban az esetben, ha ez lehetetlen vagy ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével, egy más megfelelő, a gyermek által megjelölt és az illetékes hatóság által jóváhagyott vagy – amennyiben a gyermek nem jelöl meg ilyet – az illetékes hatóság által kijelölt és a gyermek által elfogadott nagykorú személy mihamarabb megkapja a gyermeknek a 4. cikkel összhangban nyújtott tájékoztatást.

Indokolás

Tekintettel a másik megfelelő nagykorú személy fontosságára abban az esetben, ha nem lehet a szülői felelősség gyakorlójára támaszkodni, helyénvaló pontosan meghatározni, hogyan kell e másik nagykorú személyt kijelölni mind e cikk, mind az egész irányelv alkalmazásában, mivel ez utóbbi számos más ponton is használja ugyanezt a kifejezést. Tehát azokban az esetekben is az e cikkben meghatározott általános szabályra kell hivatkozni.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügyvédi segítség kötelező igénybevételéhez való jog

(A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Indokolás

A javasolt forma világosabbá igyekszik tenni, hogy a védőügyvédnek az eljárás során segítenie kell a gyermeket, nem csupán „külső” támogatást kell nyújtania számára.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermekeket – a 2013/48/EU irányelvvel összhangban – a büntetőeljárás teljes időtartama alatt ügyvédi segítségben részesüljenek. Az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról nem lehet lemondani.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermekek az eljárás minden szakaszában ügyvédi segítségben részesüljenek. Az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról nem lehet lemondani.

Indokolás

A javasolt forma világosabbá igyekszik tenni, hogy a védőügyvédnek a teljes eljárás során segítenie kell a gyermeket, nem csupán „külső” támogatást kell nyújtania számára.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A 2013/48/EU irányelvben meghatározott eltérések a gyermekekre nem alkalmazandók.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) E célból a gyermekeket egyénileg kell értékelni. Az értékelésnek különösen tekintettel kell lennie a gyermek személyiségére és érettségi fokára, valamint gazdasági és társadalmi hátterére.

(2) E célból a gyermekeket egyénileg kell értékelni. Az értékelésnek különösen tekintettel kell lennie a gyermek személyiségére és érettségi fokára, valamint családi, gazdasági és társadalmi hátterére, életkörülményeire és bármilyen különös kiszolgáltatottságára.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az egyéni értékelést az eljárás megfelelő szakaszában, de minden esetben a vádemelést megelőzően kell elvégezni.

(3) Az egyéni értékelést az eljárás legkorábbi és megfelelő szakaszában, de minden esetben a vádemelést vagy a személyi szabadságot korlátozó intézkedések elrendelését megelőzően kell elvégezni, kivéve, ha ez lehetetlen.

Indokolás

Tekintettel az egyéni értékelésnek az eljárás egésze szempontjából betöltött jelentőségére, le kell szögezni, hogy annak az eljárás kezdeti szakaszában kell megtörténnie. Ha az értékelésre nem kerülhet sor a személyi szabadság korlátozását megelőzően, rögtön annak bekövetkezte után el kell végezni.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az egyéni értékelés terjedelme és részletei eltérhetnek az ügy körülményeitől, a feltételezett bűncselekmény súlyától, illetőleg a kiszabott büntetés mértékétől függően, amennyiben a gyermeket a feltételezett bűncselekmény elkövetésében bűnösnek találják, függetlenül attól, hogy a gyermek korábban a tagállami hatóságok látókörébe került-e büntetőeljárások kapcsán.

(4) Az egyéni értékelés terjedelme és részletei eltérhetnek az ügy körülményeitől függően és a gyermek mindenek felett álló érdekeinek figyelembe vétele mellett.

 

Az értékelésnél fel kell tárni és dokumentálni kell a gyermek egyéni jellemzőire és helyzetére vonatkozó minden olyan információt, amely hasznos lehet az illetékes hatóságok számára a következőkhöz:

 

a) annak megállapítása, hogy a gyermeket különleges bánásmódban kell-e részesíteni az eljárás során;

 

b) az esetleges óvintézkedések megfelelőségének és hatékonyságának értékelése;

 

c) az eljárás kimenetelét befolyásoló, saját hatáskörben hozott döntések elfogadása.

Indokolás

A kiegészítés főként az egyéni értékelés célját és tartalmát hivatott pontosítani, amelynek fel kell tárnia és dokumentálnia kell minden olyan információt, amely hasznos lehet annak lehetővé tétele szempontjából, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekét megfelelően képviseljék és az illetékes hatóság által az eljárás során hozott valamennyi döntés elfogadásánál figyelembe vegyék.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az egyéni értékeléseket a gyermek szoros bevonása mellett kell elkészíteni.

(5) Az egyéni értékeléseket a gyermek szoros bevonása mellett kell elkészíteni. Az értékelést szakembernek kell végeznie multidiszciplináris megközelítés alkalmazásával és adott esetben a szülői felelősség gyakorlójának vagy más megfelelő nagykorú személynek és/vagy további szakembereknek a bevonásával.

Indokolás

A pontosítás révén jobban meg kívánják határozni, hogy adott körülmények között milyen módokon végezhető az egyéni értékelés az előző bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A tagállamok eltérhetnek az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségtől, ha az ügy körülményeit figyelembe véve az egyéni értékelés elvégzése nem tekinthető arányosnak, függetlenül attól, hogy a gyermek korábban a tagállami hatóságok látókörébe került-e büntetőeljárások kapcsán.

(7) A tagállamok eltérhetnek az egyéni értékelés elvégzésére vonatkozó kötelezettségtől, ha az eltérést az ügy körülményei indokolják és az a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A szabadságuktól megfosztott gyermekek esetében a tagállamok biztosítják, hogy a gyermek jogosult az orvosi vizsgálat igénybevételére különösen annak érdekében, hogy felmérjék általános szellemi és fizikai állapotát annak megállapítása céljából, hogy képes-e részt venni a kihallgatáson vagy a nyomozati vagy bizonyítékgyűjtési eljárásokban, illetőleg szembenézni a vele szemben meghozott vagy tervezett intézkedésekkel.

(1) A szabadságuktól megfosztott gyermekek esetében, amennyiben az eljárás megköveteli vagy ha az a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja a tagállamok biztosítják, hogy a gyermeket haladéktalanul orvosi vizsgálat alá vessék és orvosi ellátást kapjon, annak érdekében, hogy felmérjék, megóvják és szükség esetén feljavítsák egészségi állapotát. Az orvosi vizsgálatnak, amennyire csak lehet, nem invazívnak kell lennie, és azt képzett szakembernek kell elvégeznie.

 

(1a) Az orvosi vizsgálat eredményét figyelembe kell venni annak megállapításakor, hogy képes-e részt venni a kihallgatáson vagy a nyomozati vagy bizonyítékgyűjtési eljárásokban, illetőleg szembenézni a vele szemben meghozott vagy tervezett intézkedésekkel.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az orvosi vizsgálat következtetéseit írásban kell rögzíteni.

(3) Az orvosi vizsgálat következtetéseit írásban kell rögzíteni, és az azokból következő, a gyermek testi és lelki egészségének megóvásához szükséges minden intézkedést idejében meg kell hozni.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermeknek – a rendőrség vagy valamely más bűnüldözési vagy igazságügyi hatóság általi – vádemelést megelőző kihallgatásáról audiovizuális felvétel készül, kivéve, ha ez az intézkedés aránytalan, tekintettel az ügy összetettségére, a feltételezett bűncselekmény súlyára és a lehetségesen kiszabható büntetésre.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermeknek – a rendőrség vagy valamely más bűnüldözési vagy igazságügyi hatóság általi – vádemelést megelőző kihallgatásáról audiovizuális felvétel készül, kivéve, ha ez az intézkedés ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével.

Indokolás

Tekintettel a technológiai fejlődésre, amely révén rendkívül könnyen és egyre kisebb költséggel készíthetők audiovizuális felvételek, és tekintettel e garancia fontosságára, nem helyénvaló a gyermek érdekén kívüli más esetekben kivételeket alkalmazni.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermekek kihallgatása koruk, érettségi fokuk és a 7. cikknek megfelelően végrehajtott egyéni értékelés során meghatározott minden egyéb szükséglet figyelembevételével történik.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdés nem érinti azt a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel a gyermek személyazonosságának megállapítására, és ennek során mellőzzék az audiovizuális felvétel készítését.

(3) Az (1) bekezdés nem érinti azt a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel kizárólag a gyermek személyazonosságának megállapítására, és ennek során mellőzzék az audiovizuális felvétel készítését.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet meghozatala előtt a gyermekekkel szemben szabadságelvonással járó intézkedés alkalmazására csak a legvégső esetben, és a lehető legrövidebb időtartam vonatkozásában kerül sor. Megfelelően figyelembe kell venni a gyermek életkorát és sajátos helyzetét.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet meghozatala előtt a gyermekekkel szemben szabadságelvonással járó intézkedés alkalmazására csak a legvégső esetben, különös és részletes indoklással, a lehető legrövidebb időtartam vonatkozásában és mindig az emberi méltóságot és a fogva tartott gyermek jogait tiszteletben tartó körülmények között kerül sor. Megfelelően figyelembe kell venni a gyermek életkorát és sajátos helyzetét, a személyiségét, valamint a bűncselekmény elkövetésének egyedi körülményeit.

Indokolás

Mivel a gyermekekkel szemben a szabadságelvonás csak a legvégső esetben alkalmazható, a bíróságoknak törekedniük kell az intézkedés alkalmazásának lehetőség szerinti kerülésére, és amennyiben elrendelésére sor kerül, annak különös és részletes indokolására, valamint a gyermek fogva tartásának emberi értéket és a gyermek jogait tiszteletben tartó körülmények biztosítására. Továbbá, a szabadságelvonás kiskorúra való kiszabása során többek közt megfelelően figyelembe kell venni a gyermek személyiségét, valamint a bűncselekmény elkövetésének egyedi körülményeit.

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a bíróság rendszeresen felülvizsgál minden, a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet megelőző a gyermekekkel szemben szabadságelvonással járó intézkedést.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a bíróság rendszeresen, ésszerű időközönként felülvizsgál minden, a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet megelőző a gyermekekkel szemben szabadságelvonással járó intézkedést. A szabadságától megfosztott valamennyi gyermeknek jogában áll bíróság vagy más illetékes, független és pártatlan hatóság előtt vitatni a szabadságelvonás jogszerűségét, és minden ilyen esetben joga van a gyors határozathozatalhoz.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Előzetes letartóztatás

 

A tagállamok biztosítják, hogy az előzetes letartóztatásban lévő gyermekeket elkülönítsék a felnőttektől és az elítélt gyermekektől.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) gyógykezelésen vagy elvonókúrán való részvétel,

(A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) oktatási intézkedésekben való részvétel.

e) oktatási programokban való részvétel.

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermekek letartóztatása a gyermekek életkorának és érettségi szintjének megfelelő módon és óvintézkedések mellett történjen.

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) A tagállamok továbbá biztosítják, hogy a letartóztatott gyermeket azonnal, de mindenképp a kihallgatását megelőzően meglátogathassa a szülői felelősséget gyakorló személy vagy más, az 5. cikk (1) bekezdése szerinti megfelelő nagykorú személy.

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermekeket a nagykorú személyektől elkülönítve tartják fogva, kivéve, ha ez ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével. Ha egy fogva tartott gyermek betölti a 18. életévét, a tagállamoknak biztosítaniuk kell annak lehetőségét, hogy indokolt esetben – figyelembe véve a fogva tartott személy sajátos körülményeit – folytatódjon az elkülönített fogva tartás.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermekeket a nagykorú személyektől elkülönítve tartják fogva, és elkülönített fogva tartásuk a 18. életévük betöltése után is folytatódhat, kivéve, ha ez ellentétes a gyermekek és a többi fogva tartott személy mindenek felett álló érdekével.

 

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) megőrizzék és biztosítsák a gyermek egészségét és testi fejlődését,

a) megőrizzék és biztosítsák a gyermek egészségét, valamint testi és szellemi fejlődését,

 

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) megóvják a gyermek méltóságát és identitását;

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) elősegítsék a gyermek fejlődését és a társadalomba való jövőbeni beilleszkedését.

d) biztosítsák az olyan programokhoz való hozzáférést, amelyek elősegítik a gyermek fejlődését és a társadalomba való jövőbeni beilleszkedését,

 

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) biztosítsák, hogy rendelkezésre állnak a fizikai, érzékszervi és tanulási fogyatékossággal élő gyermekekre vonatkozó különleges előírások,

 

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db) biztosítsák a gyermekek valamennyi egyéb jogának védelmét,

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc) biztosítsák a gyermek azon szabadságát, hogy kifejezésre juttassa vallását vagy meggyőződését.

 

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a fogva tartott gyermek, a védőügyvédje és a szülői felelősség gyakorlója vagy más, megfelelő nagykorú személy hatékony panasztételi és jogorvoslati eszközökkel rendelkezzen. A tagállamok emellett biztosítják az intézmények állapotának, valamint a fogva tartott személyekkel való bánásmód feltételeinek rendszeres, független vizsgálatát és a következtetések alapján megteszik a megfelelő lépéseket.

Indokolás

Annak érdekében, hogy az intézmények állapota és a fogva tartott személyekkel való bánásmód feltételei egy büntetőeljárás keretében megfelelőek legyenek és eleget tegyenek az uniós szinten is szankciókkal védett alapvető jogi követelményeknek, helyénvaló, hogy a tagállamok hatékony panasztételi és jogorvoslati eszközöket biztosítsanak, és gondoskodjanak az intézmények rendszeres, független személyek általi ellenőrzéséről.

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermekeket érintő büntetőeljárásokra a nyilvánosság kizárása mellett kerül sor, kivéve, ha a gyermek mindenek felett álló érdekének megfelelő megfontolását követően – kivételes körülmények indokolják az ettől való eltérést.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermekeket érintő büntetőeljárásokra a nyilvánosság kizárása mellett kerül sor, kivéve, ha a gyermek mindenek felett álló érdeke – kivételes körülmények között – indokolja az ettől való eltérést.

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok megfelelő intézkedéseket tesznek a büntetőeljárás során a gyermekek és családtagjaik magánéletének védelmére, beleértve azok nevét és képi ábrázolását. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok ne tegyenek közzé olyan információkat, amelyek lehetővé teszik a gyermek személyazonosságának megállapítását.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok megfelelő intézkedéseket tesznek a büntetőeljárás során a gyermekek és családtagjaik magánéletének és jólétének védelmére, beleértve azok nevét és képi ábrázolását. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok és a nem állami szereplők, például a média, ne tegyenek közzé olyan információkat, amelyek lehetővé teszik a gyermek személyazonosságának megállapítását.

 

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a szülői felelősség gyakorlója vagy az 5. cikkben említett más megfelelő nagykorú személy jogosult legyen a gyermeket érintő bírósági tárgyalásokon való részvételre.

Hacsak nem ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével, a tagállamok biztosítják, hogy a szülői felelősség gyakorlója vagy az 5. cikk (1) bekezdésében említett más megfelelő nagykorú személy jogosult legyen a gyermeket érintő bírósági tárgyalásokon való részvételre, és adott esetben az eljárás egyéb azon szakaszaiban való részvételre, ahol a gyermek jelen van.

 

Indokolás

Tekintettel annak fontosságára, hogy elviekben a büntetőeljárás során a gyermek közelében lehet a szülői felelősség gyakorlója vagy más megfelelő nagykorú személy, helyénvaló, hogy a tagállamok – ha nincs ok az ellenkezőjére – a gyermek mindenek felett álló érdekében biztosítsák ezt a lehetőséget. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2003. szeptember 24-i ajánlásának 10. pontja értelmében a szülői felelősség gyakorlójának jelenléte elviekben többek között tekinthető kötelességnek és jognak is.

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyermekek személyes jelenléthez való joga azon a tárgyaláson, amelynek célja bűnösségük kérdésének vizsgálata

A gyermekek személyes jelenléthez és részvételhez való joga azon a tárgyaláson, amelynek célja bűnösségük kérdésének vizsgálata

Indokolás

A módosítás kiegészíti az előadó 44. módosítását.

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermek jelen legyen a tárgyaláson.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a gyermek jelen legyen és részt vehessen a tárgyaláson, és elfogadnak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy hatékonnyá tegyék a gyermek részvételét, ideértve például annak a lehetőségét, hogy meghallgassák és kifejthesse saját véleményét.

 

Módosítás  73

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy olyan esetekben, amikor a gyermekek nem voltak jelen a bűnösségüket megállapító határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson, joguk legyen egy olyan eljáráshoz, amelyen részt vehetnek, amelyen sor kerül az ügy újbóli, érdemi vizsgálatára – beleértve az új bizonyítékokat –, és az eljárás eredményeként megváltoztathatják az eredeti határozatot.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy olyan esetekben, amikor a gyermekek nem voltak jelen a bűnösségüket megállapító határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson, joguk legyen egy olyan megismételt tárgyaláshoz, amelyen részt vehetnek, amelyen sor kerül az ügy újbóli, érdemi vizsgálatára – beleértve az új bizonyítékokat –, és az eljárás eredményeként megváltoztathatják az eredeti határozatot.

Módosítás  74

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a költségmentességre vonatkozó nemzeti jog garanciát nyújt az ügyvédi segítség igénybevételéhez való, a 6. cikkben említett jog hatékony érvényesítésére.

(A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Indokolás

A változtatás a 6. cikkben bevezetett módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás  75

Irányelvre irányuló javaslat

18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a. cikk

 

Jogorvoslatok

 

A tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsított vagy megvádolt gyermekek, valamint az európai elfogatóparanccsal kapcsolatos eljárások alatt álló keresett gyermekek a nemzeti jog szerint hatékony jogorvoslati joggal rendelkezzenek az ezen irányelv szerinti jogaik megsértése esetén.

 

Indokolás

A rendelkezés teljes mértékben megfelel a 2013/48/EU irányelv 12. cikke szerinti rendelkezésnek, amely a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szól. A hatékonyság és a következetesség biztosítása érdekében ebbe az irányelvbe is bele kell foglalni ezt a rendelkezést.

Módosítás  76

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az igazságügyi és a bűnüldöző hatóságoknak, valamint a büntetés-végrehajtási intézményeknek a gyermekeket érintő ügyeket kezelő alkalmazottai, illetve felügyelői a gyermekeket érintő büntetőeljárás területén képzett szakemberek legyenek. Különleges képzést kell biztosítani számukra, amely felöleli a gyermekek törvényben meghatározott jogait, a megfelelő kihallgatási technikákat, a gyermekpszichológiát, a gyermekhez képességeihez igazított kommunikációt és a pedagógiai készségeket.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az igazságügyi és a bűnüldöző hatóságoknak, valamint a büntetés-végrehajtási intézményeknek a gyermekeket érintő ügyeket kezelő alkalmazottai, illetve felügyelői a gyermekeket érintő büntetőeljárás területén képzett szakemberek legyenek. Különleges képzést kell biztosítani számukra, amely felöleli a gyermekek törvényben meghatározott jogait, a megfelelő kihallgatási technikákat, a gyermekpszichológiát, a gyermekek képességeihez igazított kommunikációt és a pedagógiai készségeket, valamint a titoktartási szabályokat.

Módosítás  77

Irányelvre irányuló javaslat

19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. cikk

 

A megkülönböztetés tilalma

 

(1) A tagállamok tiszteletben tartják és biztosítják az ezen irányelvben leírt, a joghatóságuk alá tartozó gyermekekre vonatkozó jogokat, mindenfajta megkülönböztetés nélkül és tekintet nélkül a gyermek vagy szülei, vagy törvényes gyámja fajára, bőrszínére, nemére, szexuális irányultságára, nyelvére, vallására, politikai vagy egyéb véleményére, nemzetiségére, etnikai vagy társadalmi származására, vagyoni helyzetére, fogyatékosságára, születési vagy egyéb helyzetére.

 

 

(2) A tagállamok előmozdítják a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerben részt vevő valamennyi szakember képzését, kifejezetten középpontba helyezve a gyermekek különösen kiszolgáltatott csoportjait, mint az utcagyerekek, a faji, etnikai, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartozó gyermekek, a migráns gyermekek, az őslakos gyermekek, a leányok, a fogyatékossággal élő gyermekek, valamint a törvénnyel ismétlődően összeütközésbe kerülő gyermekek, akik a következetes szakpolitika hiányának és a tényleges megkülönböztetésnek az áldozatai lehetnek. Biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférésüket.

 

INDOKOLÁS

A büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló irányelvre irányuló javaslat más, korábban elfogadott[1] és jelenleg tárgyalt intézkedésekkel[2] együtt illeszkedik a büntetőeljárásokban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó, a Tanács által 2009. november 30-án elfogadott ütemtervbe[3].

A Stockholmi Program nagy hangsúlyt helyez a büntetőeljárásokban részt vevő egyéneket megillető jogok megerősítésére. Azért fontos közös minimumszabályokkal biztosítani, hogy a 18 év alatti személyek az eljárás minden szakaszában ténylegesen és kellően egyenlő módon rendelkezzenek a tisztességes eljáráshoz való joggal, mert ez kapcsolódik ahhoz a célkitűzéshez, hogy elősegítsük a büntetőügyekben hozott bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös elismerését, valamint biztosítsuk az európai igazságügyi térség megfelelő működését.

Másfelől a szóban forgó irányelvjavaslat illeszkedik az EU gyermekjogi ütemtervébe[4], és célja a gyermekek jogainak előmozdítása, figyelembe véve más eszközöket – különösen például az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló iránymutatásait[5] – is, tekintettel arra, hogy ezek az eszközök az Unió saját jogi aktusaival ellentétben nem rendelkeznek kötelező hatállyal, és ezért az ezekben előírt garanciákat nem alkalmazzák teljes mértékben és egységesen a tagállamokban.

Az Európai Bizottság becslése szerint az Unióban évente több mint 1 millió gyermeket vonnak büntetőeljárás alá, amely az ugyanazon a területen büntetőeljárásokban érintett személyek 12%-ának felel meg. A számadatokon túlmenően az is aggasztó, hogy a büntetőeljárás alá vont gyermekek kezelése az egyes tagállamokban jelentősen eltér. Az uniós szinten végzett kutatások azt mutatják, hogy az Európai Unión belül jelenleg nem kellően biztosítottak az eljárások különböző szakaszaiban a gyermekek jogai, és az Emberi Jogok Európai Bírósága sok esetben elmarasztalja a tagállamokat.

Valójában a nemzetközi dokumentumok sokasága ellenére a „fiatalkorúakat megillető tisztességes eljárás” alapvető elemeinek nincs törvényi meghatározásuk, és az ítélkezési gyakorlat egyre részlegesebbé és töredékesebbé válik.

Jelenleg csak 6 tagállamban vannak speciális, kiskorúakkal foglalkozó ügyészségek (Belgiumban, a Cseh Köztársaságban, Görögországban, Olaszországban, Luxemburgban és Szlovákiában), és 9 országban még speciális Bíróságok sincsenek; csak 12 tagállamban írnak elő kötelező speciális képzést a gyermekekkel kapcsolatba kerülő bírák és ügyvédek számára. Néhány országban nem garantált az ügyvédi segítségnyújtás; más országokban ez csak a Bíróságon lehetséges, a rendőrőrsökön nem; megint másokban erről az illetékes bíróság határoz. Ebből következik, hogy ma az EU területén jelentős számú gyermek esetében nem ismerik el az ügyvédi segítség igénybevételére vonatkozó alapvető jogot.

Ebbe a környezetbe illeszkedik a Bizottság irányelvjavaslata, amelynek célja, hogy meghatározza a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek (vagy az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárások hatálya alá tartozó gyermekek) jogainak korlátozott, de szerves jegyzékét az egymással kölcsönösen összefüggő és a gyermekek sajátos szükségleteit az egész eljárás során figyelembe vevő minimumszabályok strukturált rendszerén keresztül.

Az előadó egyetért a javaslat indíttatásával és általános megközelítésével, valamint főbb tartalmi elemeivel, amelyek közül különösen fontosnak tartja a következőket: az ügyvédi segítség kötelező igénybevételéhez való jog, szoros összefüggésben a költségmentességhez való joggal; az egyéni értékeléshez való jog; a kihallgatások szabályrendszere; a gyermek eljárásban való részvételének előírása; a gyermekekkel kapcsolatba kerülő bírák, bűnüldözésben és büntetés-végrehajtásban dolgozó személyek, ügyvédek és mások kötelező speciális képzésének előírása; a személyi szabadságtól való megfosztásra vonatkozó előírások, amelyek alapján az előzetes letartóztatás elrendelésére csak végső esetben kerülhet sor, amennyiben nem lehetséges alternatív intézkedést alkalmazni, és minden esetben biztosítani kell a gyermek felnőttektől elkülönített fogva tartását, kivéve, ha ennek az ellenkezője szolgálja a gyermek érdekét.

Az előadó javaslatot tesz néhány módosításra, amelyek célja szinte kizárólag a bizottsági javaslatban említett különböző jogokkal kapcsolatos szabályok finomítása, bővítése, erősítése vagy tisztázása. Az említett jogok tekintetében két kiegészítést javasol:

egyrészt egy új, az irányelv szerinti jogok megsértése esetén jogorvoslati eszközöket biztosító cikk bevezetését, valamint a (szabadságától megfosztott gyermekekkel kapcsolatos sajátos bánásmódra vonatkozó) 12. cikk elején egy új bekezdés beillesztését bizonyos, a gyermek esetleges letartóztatása esetén alkalmazandó, és a Bizottság szövegében nem szabályozott minimális garanciák – többek között a szülői felelősség gyakorlója vagy más megfelelő nagykorú személy általi látogathatóság – előírása érdekében.

A jogok kiterjesztésére irányuló javaslatok között külön említést érdemel az az „általános” javaslat, amely az egész irányelv alkalmazásának kiterjesztésére vonatkozik, nevezetesen azokra a személyekre, akik bár már betöltötték 18. életévüket, de még nem múltak el 21 évesek, és a bűncselekményt 18. életévük betöltése előtt követték el.

A további, „kiterjesztésre” vagy „megerősítésre” irányuló javaslatok egyes jogokra vonatkoznak. Ami az eltéréseket illeti, úgy véltük, olyan szabályt kell alkotni, amelyek alapján az eltérések a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgáló értékelések alapján, nem pedig más, bizonytalanabb (vagy éppen túlzottan merev), vagy akár a garanciák értelmétől távol eső elemek alapján igazolhatók.

Azon esetek között, amelyekben hasznosnak véltük pontosítani a Bizottság által javasolt szabályozást, meg kell említeni az 5. cikket, amelyet azzal egészítettünk ki, miként kell meghatározni a „másik megfelelő nagykorú személyt” olyan esetben, amikor a szülői felelősség gyakorlójára nem lehet hivatkozni, illetve a 7. cikket, amelyben pontosítottuk az egyéni értékelés főbb céljait.

Ez utóbbi vonatkozásban és általában véve is, figyelembe vettük annak szükségességét, hogy elismerjük, hogy a kiskorúság és a gyanúsított vagy vádlott gyermek kiszolgáltatott helyzete miatt biztosított különleges garanciák nem okozhatnak torzulást, vagyis meg kell őrizni a büntetőeljárás funkcióját és struktúráját, amely a tárgyilagos és pártatlan bíróság által egy adott bűncselekmény kapcsán lefolytatott vizsgálathoz és a büntetőjogi felelősség megállapításához kapcsolódik.

  • [1]  A már elfogadott intézkedések: a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, 2010. október 20-i 2010/64/EU irányelv; a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU irányelv; a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló, 2013. október 22-i 2013/48/EU irányelv; a büntetőeljárás során gyanúsított és vádolt kiszolgáltatott személyekre vonatkozó eljárási biztosítékokról szóló, 2013. november 27-i ajánlás; a büntetőeljárás során a gyanúsítottak vagy vádlottak költségmentességhez való jogáról szóló, 2013. november 27-i ajánlás.
  • [2]  Ezek között a büntetőeljárások során az ártatlanság vélelmének és a tárgyaláson való jelenléthez való jog bizonyos aspektusainak a megerősítését célzó, 2013. november 27-én benyújtott irányelvtervezet és a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló, 2013. november 27-én benyújtott irányelvtervezet.
  • [3]  A büntetőeljárásokban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó ütemtervről szóló, 2009. november 30-i tanácsi állásfoglalás.
  • [4]  A Bizottság 2011. február 15-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.
  • [5]  Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról (az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága, 2010. november 17.)

ELJÁRÁS

Cím

A büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékok

Hivatkozások

COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

27.11.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

13.1.2014

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

3.9.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Caterina Chinnici

22.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.10.2014

3.12.2014

 

 

Az elfogadás dátuma

5.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

Benyújtás dátuma

12.2.2015