Postup : 2013/0408(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0020/2015

Predkladané texty :

A8-0020/2015

Rozpravy :

PV 08/03/2016 - 16
CRE 08/03/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 09/03/2016 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0079

SPRÁVA     ***I
PDF 780kWORD 480k
12.2.2015
PE 541.593v02-00 A8-0020/2015

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní

(COM(2013)0822 – C7‑0428/2013 – 2013/0408(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Caterina Chinnici

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní

(COM(2013)0822 – C7‑0428/2013 – 2013/0408(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0822),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0428/2013),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0020/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Hoci sú členské štáty stranami Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovoru OSN o právach dieťaťa, skúsenosť dokazuje, že táto skutočnosť sama o sebe nezabezpečuje vždy dostatočný stupeň dôvery v systémy trestného súdnictva iných členských štátov.

(3) Hoci sa na členské štáty za určitých podmienok uplatňujú ustanovenia Charty základných práv Európskej únie a hoci sú členské štáty stranami Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovoru OSN o právach dieťaťa, skúsenosť dokazuje, že iba tieto skutočnosti nezabezpečujú vždy dostatočný stupeň dôvery v systémy trestného súdnictva iných členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Štokholmský program21 je do značnej miery zameraný na posilnenie práv jednotlivcov v trestnom konaní. Európska rada vyzvala v oddiele 2.4 Komisiu, aby predložila návrhy na postupné22 posilnenie práv obvinených a podozrivých osôb.

(4) Rada 30. novembra 2009 prijala plán na posilnenie procesných práv osôb podozrivých alebo obvinených v trestnom konaní („plán“)22. V pláne sa uplatňuje postupný prístup a požaduje sa prijatie opatrení týkajúcich sa práva na preklad a tlmočenie (opatrenie A), práva na informácie o právach a informácie o obvineniach (opatrenie B), práva na právne poradenstvo a právnu pomoc (opatrenie C), práva na komunikáciu s príbuznými, zamestnávateľmi a konzulárnymi orgánmi (opatrenie D) a opatrení týkajúcich sa osobitných záruk pre podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré sú zraniteľné (opatrenie E).. V pláne sa zdôrazňuje, že poradie práv má orientačný charakter, z čoho vyplýva, že tento plán možno zmeniť v závislosti od priorít. Je navrhnutý tak, aby fungoval ako celok; jeho prínosy sa v plnom rozsahu ukážu len vtedy, ak sa realizujú všetky jeho zložky.

__________________

__________________

21 Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.

 

22 Ú. v. EÚ C 291, 4.12.2009, s. 1.

22 Ú. v. EÚ C 295, 4.12.2009, s. 1.

Odôvodnenie

Treba zachovať súlad s predchádzajúcimi opatreniami prijatými v rámci plánu procesných práv.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Európska rada 10. decembra 2009 uvítala plán a zaradila ho do Štokholmského programu – otvorenej a bezpečnej Európy, ktorá slúži občanom a chráni ich (bod 2.4.). Európska rada zdôraznila, že plán nie je vyčerpávajúci, pričom vyzvala Komisiu, aby preskúmala ďalšie prvky týkajúce sa minimálnych procesných práv podozrivých a obvinených osôb a posúdila, či je v záujme lepšej spolupráce v tejto oblasti potrebné zaoberať sa ďalšími otázkami, ako je prezumpcia neviny.

Odôvodnenie

Treba zachovať súlad s predchádzajúcimi opatreniami prijatými v rámci plánu procesných práv.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. So zreteľom na judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva nemožno trestnoprávny charakter konania určiť vždy na základe dôležitosti, ktorá sa prikladá tomuto konaniu a prípadným sankciám podľa práva jednotlivých štátov. V záujme dosiahnutia cieľov zmlúv a tejto smernice a tiež s cieľom v plnej miere dodržiavať základné práva vrátane práv stanovených v Charte základných práv a Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd je pri uplatňovaní tejto smernice preto vhodné brať do úvahy nielen formálne zaradenie tohto konania v rámci právneho poriadku jednotlivých štátov, ale aj vplyv tohto konania na život a vývoj dieťaťa. Táto smernica by sa mala v každom prípade uplatniť, ak by toto konanie malo viesť k zápisu do registra trestov.

Odôvodnenie

Odôvodnenie vychádza z predchádzajúceho rozhodnutia vo veci „Engel”, ktorým sa priebežne riadi tak súd v Štrasburgu, ako aj súd v Luxemburgu, a zdôrazňuje sa v ňom potreba zaručiť úplné dodržiavanie základných práv členskými štátmi a predchádzať ich porušovaniu a odsúdeniu zo strany európskych súdov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa v rámci všetkých konaní zaobchádzalo s deťmi starostlivo, citlivo a s ohľadom na ich vek, osobitné potreby, vyspelosť a úroveň chápania a aby sa zohľadnili akékoľvek komunikačné problémy, ktoré by mohli mať. Trestné konania týkajúce sa detí by sa mali viesť spôsobom, ktorý nie je zastrašujúci a zohľadňuje potreby detí.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6c. Je preto potrebné uplatňovať záruky ustanovené v tejto smernici, aj s prípadnými nutnými zmenami, na všetky konania, ktoré by mohli priniesť obmedzujúce opatrenia alebo v každom prípade významne ovplyvniť život dieťaťa a jeho osobnostný vývoj, ako aj vtedy, keď síce nie je uložená sankcia, no konanie by mohlo viesť k rozhodnutiu, ktoré – hoci len nepriamo – potvrdí zodpovednosť dotknutého dieťaťa za trestný čin, za ktorý bolo obvinené. Prekážku pri uplatňovaní tejto smernice by vo všetkých týchto prípadoch nemala predstavovať skutočnosť, že konanie nebolo začaté z dôvodu skutkov, ktoré sa podľa vnútroštátneho práva klasifikujú ako trestný čin, že trestný súd sa nimi nezaoberá ani že z nich nevyplynú sankcie, ktoré sa podľa vnútroštátneho práva formálne klasifikujú ako trestnoprávne.

Odôvodnenie

Odôvodnenie vychádza z predchádzajúceho rozhodnutia vo veci „Engel”, ktorým sa priebežne riadi tak súd v Štrasburgu, ako aj súd v Luxemburgu, a zdôrazňuje sa v ňom potreba zaručiť úplné dodržiavanie základných práv členskými štátmi a predchádzať ich porušovaniu a odsúdeniu zo strany európskych súdov. Odkaz na „prípadné nutné zmeny” sa týka potrebnej pružnosti pri uplatňovaní tejto smernice v jednotlivých prípadoch.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a. Členským štátom sa odporúča, aby deťom, ktoré sú účastníkmi trestného konania, poskytli primeranú podporu a pomoc v ich úsilí o opätovné začlenenie do spoločnosti, najmä tým, že sa prijmú opatrenia na predchádzanie diskriminácii podozrivých alebo obvinených detí z hľadiska prístupu k vzdelávaniu a na pracovný trh a opatrenia, ktorými budú chránené pred odsúvaním na okraj spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Táto smernica by sa mala uplatňovať aj pokiaľ ide o trestné činy, ktoré tá istá podozrivá alebo obvinená osoba spáchala po dosiahnutí veku 18 rokov a ktoré sú vyšetrované a stíhané spoločne, pretože sú neoddeliteľne spojené s trestnými činmi, v prípade ktorých sa trestné konanie proti takejto osobe začalo viesť predtým, než dosiahla vek 18 rokov.

(9) Táto smernica by sa mala uplatňovať, aj pokiaľ ide o trestné činy, ktoré boli údajne spáchané po tom, čo vyšetrovaná alebo obvinená osoba dosiahla 18 rokov, ak tieto trestné činy vyšetrované a stíhané spoločne, pretože sú neoddeliteľne spojené s trestnými činmi, na ktoré sa uplatňuje táto smernica.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Ak je osoba v čase, keď sa stane podozrivou alebo obvinenou osobou v trestnom konaní, staršia ako 18 rokov, členským štátom sa doporučuje uplatniť procesné záruky uvedené v tejto smernici, pokým táto osoba nedosiahne vek 21 rokov.

(10) Ak je osoba v čase, keď sa stane podozrivou alebo obvinenou osobou v trestnom konaní, staršia ako 18 rokov, členské štáty by mali najmä vtedy, keď bol trestný čin spáchaný skôr, než dotknutá osoba dosiahla 18 rokov, uplatniť procesné záruky ustanovené v tejto smernici, aspoň pokým táto osoba nedosiahne vek minimálne 21 rokov.

Odôvodnenie

Odkaz na vekovú hranicu 21 rokov, ktorou sa má zohľadniť všeobecné predĺženie obdobia prechodu do dospelosti vo vyspelých štátoch, sa nachádza už v bode 11 odporúčania Výboru ministrov Rady Európy z 24. septembra 2003 o nových spôsoboch riešenia kriminality mládeže a úlohe justície mladistvých.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Členské štáty by mali určiť vek detí na základe vyhlásení dieťaťa, overenia ich občianskeho stavu, rešerše dokumentov, iných dôkazov, a ak takéto dôkazy nie sú k dispozícii alebo nie sú jednoznačné, na základe lekárskej prehliadky.

(11) Členské štáty by mali určiť vek detí na základe vyhlásení dieťaťa, overenia ich občianskeho stavu, rešerše dokumentov, iných dôkazov, a ak takéto dôkazy nie sú k dispozícii alebo nie sú jednoznačné, na základe lekárskej prehliadky. Lekárska prehliadka by mala byť krajným opatrením a mali by sa pri nej dôsledne rešpektovať práva dieťaťa, fyzická nedotknuteľnosť a ľudská dôstojnosť. Ak pretrvávajú pochybnosti o veku dotknutej osoby, malo by sa v zásade predpokladať, že ide o dieťa.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Táto smernica by sa mala implementovať pri zohľadnení ustanovení smernice 2012/13/EÚ a smernice 2013/48/EÚ. Informácie týkajúce sa menej závažných trestných činov by sa mali poskytovať za tých istých podmienok, aké sú stanovené v článku 2 ods. 2 smernice 2012/13/EÚ. V tejto smernici sú však stanovené ďalšie doplňujúce záruky týkajúce sa informácií, ktoré sa majú poskytnúť nositeľovi rodičovských práv a povinností, a povinného prístupu k obhajcovi s cieľom zohľadniť osobitné potreby detí.

(12) Táto smernica by sa mala vykonávať pri zohľadnení ustanovení smernice 2012/13/EÚ a smernice 2013/48/EÚ. Mali by sa však poskytnúť aj informácie o menej závažných trestných činoch, s ohľadom na osobitnú zraniteľnosť detí.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a. Deti by mali byť urýchlene a priamo informované o svojich právach v súvislosti s konaním, vznesenými obvineniami, možnými následkami a dostupnými opravnými prostriedkami. Tieto informácie by sa mali poskytnúť písomne a ústne, a to spôsobom primeraným ich veku a vyspelosti a v jazyku, ktorému rozumejú.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Deti by mali mať právo, aby nositelia rodičovských práv a povinností boli ústne alebo písomne informovaní o uplatniteľných procesných právach. Tieto informácie sa poskytnú bezodkladne a v takom rozsahu, aký je potrebný na zaručenie spravodlivého konania a na účinné uplatnenie práva dieťaťa na obhajobu. Ak by informovanie nositeľa rodičovských práv a povinností o týchto právach bolo v rozpore s najlepšími záujmami dieťaťa, mala by byť informovaná iná dospelá osoba.

(15) Deti by takisto mali mať právo, aby nositelia rodičovských práv a povinností boli ústne a písomne informovaní o uplatniteľných procesných právach. Tieto informácie by sa mali poskytnúť bezodkladne a v takom rozsahu, aký je potrebný na zaručenie spravodlivého konania a na účinné uplatnenie práva dieťaťa na obhajobu. Ak by informovanie nositeľa rodičovských práv a povinností o týchto právach bolo v rozpore s najlepšími záujmami dieťaťa, mala by byť informovaná iná dospelá osoba.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Deti by nemali mať možnosť vzdať sa svojho práva na obhajcu, pretože nie sú schopné v plnej miere pochopiť trestné konanie a porozumieť mu. Preto by prítomnosť alebo pomoc obhajcu mala byť v prípade detí povinná.

(16) Deti by nemali mať možnosť vzdať sa svojho práva na obhajcu, pretože nie sú schopné v plnej miere pochopiť trestné konanie a porozumieť mu. Preto by prítomnosť a pomoc obhajcu mala byť v prípade detí povinná.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) V prípade relatívne menej závažných trestných činov má v niektorých členských štátoch právomoc ukladať tresty iné, ako je pozbavenie osobnej slobody, iný orgán ako prokurátor a súd s právomocou v trestných veciach. Môže ísť napríklad o dopravné priestupky páchané vo veľkom rozsahu, ktoré mohli byť uložené pri cestnej kontrole. V takýchto situáciách by bolo neprimerané požadovať, aby príslušné orgány zaručili povinný prístup k obhajcovi. Ak právo členského štátu ustanovuje uloženie trestu v súvislosti s menej závažnými trestnými činmi takýmto orgánom a existuje buď právo na opravný prostriedok alebo iná možnosť ako túto vec postúpiť súdu s právomocou v trestných veciach, potom by sa právo na povinný prístup k obhajcovi malo vzťahovať iba na konania o tomto opravnom prostriedku alebo v súvislosti s takýmto postúpením súdu. V niektorých členských štátoch môžu konania vzťahujúce sa na deti viesť prokurátori, ktorí môžu ukladať tresty. V takých konaniach by mali mať deti povinný prístup k obhajcovi.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nebolo by správne automaticky nezabezpečovať povinný prístup k obhajcovi v prípade menej závažných trestných činov. Neexistujú trestné činy bez následkov na deti, ktoré by odôvodňovali nedodržiavanie ich práv.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) V niektorých členských štátoch sa za trestné činy považujú niektoré menej závažné priestupky, najmä menej závažné dopravné priestupky, menej závažné priestupky týkajúce sa všeobecne záväzných nariadení obcí a menej závažné priestupky voči verejnému poriadku. V prípade týchto menej závažných trestných činov by bolo neprimerané požadovať, aby príslušné orgány zaručili povinný prístup k obhajcovi. Ak právo členského štátu stanovuje, že pozbavenie osobnej slobody nemožno použiť ako trest v prípade menej závažných trestných činov, právo na povinný prístup k obhajcovi by sa teda malo uplatniť len pri konaniach na súde s právomocou v trestných veciach.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nebolo by správne automaticky nezabezpečovať povinný prístup k obhajcovi v prípade menej závažných trestných činov. Neexistujú trestné činy bez následkov na deti, ktoré by odôvodňovali nedodržiavanie ich práv.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní by mali mať právo na individuálne posúdenie na účely zistenia ich osobitných potrieb týkajúcich sa ochrany, výchovy, vzdelávania a sociálnej integrácie, ďalej na určenie toho, či a v akom rozsahu by bolo potrebné prijať osobitné opatrenia počas trestného konania a na určenie rozsahu ich trestnej zodpovednosti a primeranosti trestu alebo výchovného opatrenia pre nich.

(19) Deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní by mali mať právo na individuálne posúdenie na účely zistenia ich osobitných potrieb týkajúcich sa ochrany, výchovy, vzdelávania a sociálnej integrácie s cieľom zaistiť, aby každé rozhodnutie prijaté počas trestného konania alebo po ňom bolo čo najviac prispôsobené ich konkrétnej situácii.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh vychádza z predpokladu, že vinu dieťaťa stanovuje súd na konci konania, kým cieľom individuálneho posúdenia by malo byť poskytnutie užitočných informácií na posúdenie opatrení, ktoré by boli v každej fáze najvhodnejšie. Aby sa zabránilo nedorozumeniam a objasnila sa všeobecná funkcia individuálneho posúdenia, bolo by vhodné zmeniť znenie odôvodnenia, ako sa uvádza vyššie. Normatívne ustanovenia smernice by však boli vhodným miestom na rozpracovanie niektorých bodov uvedených v pôvodnom znení odôvodnenia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Aby sa zabezpečila nedotknuteľnosť dieťaťa, ktoré bolo zatknuté alebo zadržané, malo by mať dieťa prístup k lekárskej prehliadke. Lekársku prehliadku by mal vykonať lekár.

(20) Aby sa zabezpečila nedotknuteľnosť, blaho a zdravie podozrivého alebo obvineného dieťaťa, ktoré bolo pozbavené osobnej slobody, aby sa posúdil jeho celkový fyzický a duševný stav a akékoľvek zdravotné potreby a určilo sa, či ho treba podrobiť výsluchu, iným formám vyšetrovania či získavania dôkazov alebo akýmkoľvek osobitným opatreniam, ktoré boli prijaté alebo naplánované kvôli nemu, malo by mať dieťa prístup k lekárskej prehliadke. Podozrivé alebo obvinené deti, ktoré sú pozbavené osobnej slobody, by mali mať prístup k lekárskej prehliadke, ak si to vyžaduje konanie alebo je to v najlepšom záujme dieťaťa. Lekárska prehliadka by mala byť čo najmenej invazívna a mal by ju vykonať kvalifikovaný odborník.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Aby sa zabezpečila dostatočná ochrana detí, ktoré nie sú vždy schopné pochopiť obsah výsluchov, ktoré sa s nimi vedú, a aby sa predišlo možnému spochybneniu obsahu výsluchu a tým jeho zbytočnému opakovaniu, výsluch detí by sa mal audiovizuálne zaznamenávať. Netýka sa to výsluchu potrebného na zistenie totožnosti dieťaťa.

(21) Keďže deti sú mimoriadne zraniteľné, výsluch sa môže vnímať ako traumatický, preto je nevyhnutné, aby ho viedli vyškolení odborníci s ohľadom na vek dieťaťa, jeho vyspelosť, úroveň chápania a akékoľvek prípadné komunikačné ťažkosti. Výsluch by mal prebiehať v prítomnosti obhajcu, a ak je to na žiadosť dieťaťa a/alebo v jeho najlepšom záujme, aj v prítomnosti nositeľa rodičovských práv a povinností a v prípade potreby aj v prítomnosti špecializovaných odborníkov. Nevyhnutnou zárukou je podrobná dokumentácia a audiovizuálny záznam výsluchu, ktoré zaručia náležitý priebeh výsluchu a zabezpečia dostatočnú ochranu detí, ktoré nie sú vždy schopné pochopiť obsah výsluchov, ktoré sa s nimi vedú. Aby sa predišlo možnému spochybneniu obsahu výsluchu, a tým jeho zbytočnému opakovaniu, výsluch detí by sa teda mal audiovizuálne zaznamenávať.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Bolo by však neprimerané požadovať, aby príslušné orgány zabezpečili audiovizuálny záznam za každých okolností. Je potrebné riadne zohľadniť komplexnosť prípadu, závažnosť údajného trestného činu a potenciálny trest, ktorý môže byť uložený. Ak je dieťa pozbavené osobnej slobody pred odsúdením, každý výsluch dieťaťa by sa mal audiovizuálne zaznamenať.

(22) Bolo by však nerozumné požadovať, aby príslušné orgány zabezpečili audiovizuálny záznam aj vtedy, keď to nie je v najlepšom záujme dieťaťa. Ak je dieťa pozbavené osobnej slobody pred odsúdením, každý výsluch dieťaťa by sa mal audiovizuálne zaznamenať.

 

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že moderné technológie umožňujú robiť audiovizuálne záznamy čoraz jednoduchším a lacnejším spôsobom, ako aj vzhľadom na dôležitosť záruk poskytovaných vďaka týmto záznamom by sa nemali zavádzať výnimky z dôvodov, ktoré nie sú v najlepšom záujme dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) K takýmto audiovizuálnym záznamom majú prístup iba justičné orgány a strany konania. Okrem toho by sa výsluch detí mal vykonávať spôsobom, ktorý zohľadňuje ich vek a úroveň vyspelosti.

(23) K takýmto audiovizuálnym záznamom majú prístup iba justičné orgány a strany konania.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh by sa mal vnímať v spojitosti s navrhovanou zmenou článku 9 smernice, ktorá by mala obsahovať druhú vetu odôvodnenia 23.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Pokiaľ ide o pozbavenie osobnej slobody, deti sa nachádzajú v osobitne zraniteľnej pozícii. Osobitné úsilie by sa malo vynaložiť na to, aby sa zabránilo pozbaveniu osobnej slobody detí vzhľadom na súvisiace riziká pre ich fyzický, duševný a sociálny vývoj. Príslušné orgány by mali zvážiť prijatie alternatívnych opatrení a zaviesť takéto opatrenia kedykoľvek to bude v najlepšom záujme dieťaťa. Medzi takéto opatrenia môže patriť povinnosť hlásiť sa príslušnému orgánu, obmedzenie kontaktu s určitými osobami, požiadavka podrobenia sa terapeutickej liečbe alebo liečbe závislosti a účasť na výchovných opatreniach.

(25) Pokiaľ ide o pozbavenie osobnej slobody, deti sa nachádzajú v osobitne zraniteľnej pozícii. Osobitné úsilie by sa malo vynaložiť na to, aby sa zabránilo pozbaveniu osobnej slobody detí vzhľadom na súvisiace riziká pre ich fyzický, duševný a sociálny vývoj a vzhľadom na to, že je tým vážne ohrozené ich opätovné začlenenie do spoločnosti. Pozbavenie osobnej slobody by sa preto malo využívať iba ako posledná možnosť a na čo najkratšie primerané obdobie. Príslušné orgány by mali zvážiť prijatie alternatívnych opatrení a zaviesť takéto opatrenia kedykoľvek to bude v najlepšom záujme dieťaťa. Medzi takéto opatrenia môže patriť povinnosť hlásiť sa príslušnému orgánu, obmedzenie kontaktu s určitými osobami, požiadavka podrobenia sa terapeutickej liečbe alebo liečbe závislosti a účasť na výchovných opatreniach.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Ak sú deti pozbavené osobnej slobody, mali by sa na ne vzťahovať osobitné ochranné opatrenia. Mali by byť najmä umiestnené oddelene od dospelých osôb, pokiaľ sa nedospeje k záveru, že to nie je v najlepšom záujme dieťaťa, a to v súlade s článkom 37 písm. c) Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Ak dieťa pozbavené osobnej slobody dosiahne vek 18 rokov, mala by existovať možnosť, aby v odôvodnených prípadoch takáto osoba zostala umiestnená oddelene počas pozbavenia osobnej slobody pri zohľadnení individuálnych okolností prípadu. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať spôsobu zaobchádzania s deťmi pozbavenými osobnej slobody vzhľadom na ich prirodzenú zraniteľnosť. Deti by mali mať prístup k vzdelávacím zariadeniam podľa ich potrieb.

(26) Ak sú deti pozbavené osobnej slobody, mali by sa na ne vzťahovať osobitné ochranné opatrenia. Mali by byť najmä vždy umiestnené oddelene od dospelých osôb, pokiaľ sa za výnimočných okolností nedospeje k záveru, že je v najlepšom záujme dieťaťa neurobiť tak, a to v súlade s článkom 37 písm. c) Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa. Ak dieťa pozbavené osobnej slobody dosiahne vek 18 rokov, mala by existovať možnosť, aby zostalo umiestnené oddelene počas pozbavenia osobnej slobody, ak je to odôvodnené a pri zohľadnení individuálnych okolností prípadu. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať spôsobu zaobchádzania s deťmi pozbavenými osobnej slobody vzhľadom na ich prirodzenú zraniteľnosť. Deti by mali mať prístup k vzdelávacím zariadeniam podľa ich potrieb.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26a. Deti pozbavené osobnej slobody by mali mať najmä právo na pravidelný a zmysluplný kontakt s rodičmi, rodinou a priateľmi prostredníctvom návštev a korešpondencie, okrem prípadov, keď je v záujme dieťaťa a spravodlivosti nevyhnutné uplatniť výnimočné obmedzenia.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Deti by mali byť súdené s vylúčením verejnosti, aby sa chránilo ich súkromie a uľahčila sa ich reintegrácia do spoločnosti. Vo výnimočných prípadoch môže súd po tom, ako riadne zohľadnil najlepšie záujmy dieťaťa, rozhodnúť, že prerokovanie veci by malo byť verejné.

(28) Deti by mali byť súdené s vylúčením verejnosti, aby sa chránilo ich súkromie a uľahčila sa ich reintegrácia do spoločnosti. Len vo výnimočných prípadoch, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa, by mal mať súd možnosť uskutočniť verejné prerokovanie. Proti takémuto rozhodnutiu by malo mať dieťa možnosť odvolať sa. Členské štáty by mali prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány neporušovali súkromie detí v súvislosti s trestným konaním a jeho výsledkom. Takisto by sa mali usilovať, aby sa zamedzilo možným zásahom do súkromia zo strany médií vrátane internetu. Ďalej by členské štáty mali uľahčiť opätovné začlenenie detí, ktoré sú účastníkmi trestného konania, do spoločnosti a mali by aktívne prijímať kroky na predchádzanie diskriminácii a marginalizácii takýchto detí.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nadväzuje na pozmeňujúci návrh 17, ktorý predložila spravodajkyňa. Výraz „výnimočných“, použitý v pôvodnom návrhu Komisie, by sa mal zachovať.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

28a. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa – najmä v médiách – nesprístupňovali ani nezverejňovali žiadne informácie ani osobné údaje, ktoré by mohli odhaliť alebo nepriamo umožniť prezradenie totožnosti dieťaťa vrátane vyobrazenia alebo mena dieťaťa alebo jeho rodiny.

 

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

28b. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby prenos záznamov alebo dokumentov s osobnými a citlivými údajmi o deťoch prebiehal v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

28c. Členské štáty by mali zvážiť možnosť zabezpečiť, aby sa ochrana súkromia stanovená v tejto smernici predĺžila, keď dieťa dovŕši 18 rokov, ako aj počas celého jeho života, a tak sa predišlo stigmatizácii, predsudkom a/alebo sprísneniu rozsudkov v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

30a. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby deti mali právo osobne sa dostaviť na konanie pred súdom a aktívne sa na ňom zúčastniť, a ak sa usúdi, že konaniu dostatočne rozumejú, mali by pre ne zabezpečiť možnosť vypočutia a vyjadrenia ich názorov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36) Keďže cieľ tejto smernice, ktorým je ustanovenie spoločných minimálnych noriem týkajúcich sa procesných záruk pre podozrivé alebo obvinené deti v trestnom konaní, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu tohto opatrenia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(36) Keďže cieľ tejto smernice, ktorým je ustanoviť v celej Únii spoločné minimálne normy týkajúce sa procesných záruk pre podozrivé alebo obvinené deti v trestnom konaní, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu tohto opatrenia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Táto smernica sa uplatňuje na podozrivé alebo obvinené osoby, na ktoré sa vzťahuje trestné konanie uvedené v odseku 1, a na osoby, na ktoré sa vzťahuje konanie o európskom zatykači uvedené v odseku 2, ktoré počas týchto konaní, na začiatku ktorých boli ešte deťmi, dospeli.

3. Táto smernica sa uplatňuje na podozrivé alebo obvinené osoby, na ktoré sa vzťahuje trestné konanie uvedené v odseku 1, a na osoby, na ktoré sa vzťahuje konanie o európskom zatykači uvedené v odseku 2, ktoré už nie sú deťmi, ale stále nedosiahli vek 21 rokov na začiatku týchto konaní súvisiacich s trestnými činmi údajne spáchanými pred tým, ako tieto osoby dovŕšili vek 18 rokov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tejto smernice „dieťa“ znamená osobu mladšiu ako 18 rokov.

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

 

– „dieťa“ znamená osobu mladšiu ako 18 rokov; pokiaľ – a to aj v nadväznosti na preverenie údajov – pretrvávajú pochybnosti o veku dotknutej osoby, malo by sa v zásade predpokladať, že ide o dieťa;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„nositeľom rodičovských práv a povinností“ sa označuje každá osoba, ktorá má rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu, ako je definované v článku 2 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli deti bezodkladne informované o svojich právach v súlade so smernicou 2012/13/EÚ. Takisto sú informované o nasledovných právach v tom istom rozsahu ako v prípade smernice 2012/13/EÚ:

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli deti bezodkladne písomnou a ústnou formou a primerane ich veku, chápaniu a intelektuálnej spôsobilosti jednoduchým jazykom, ktorému rozumejú, informované o obvineniach vznesených proti nim, priebehu konania a o ich právach v súlade so smernicou 2012/13/EÚ vrátane týchto práv:

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) právo na obhajcu, ako je stanovené v článku 6;

(2) právo na pomoc obhajcu, ako je stanovené v článku 6;

Odôvodnenie

V súlade so zmenami článku 6.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) právo na slobodu a právo na osobitné zaobchádzanie v prípade pozbavenia osobnej slobody, ako je stanovené v článkoch 10 a 12;

(5) právo na slobodu a právo na osobitné zaobchádzanie v prípade zadržania a pozbavenia osobnej slobody, ako je stanovené v článkoch 10 a 12;

Odôvodnenie

Toto doplnenie je v súlade s novým odsekom, ktorý sa má vložiť do článku 12 týkajúceho sa záruk uplatňovaných v prípade zadržania detí.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a. právo na účinné opravné prostriedky, ako je ustanovené v článku 18a.

Odôvodnenie

Toto doplnenie súvisí so zavedením nového článku o účinných opravných prostriedkoch, a to v znení, ktoré zodpovedá ustanoveniam ostatných smerníc balíka, ktorý je súčasťou plánu procesných práv.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9b. právo na prístup k spravodlivosti, ktorá je prispôsobená ich potrebám.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štát zabezpečia, aby nositeľ rodičovských práv a povinností vo vzťahu k dieťaťu alebo, ak by to bolo v rozpore s najlepšími záujmami dieťaťa, iná vhodná osoba dostali informácie poskytované dieťaťu v súlade s článkom 4.

Členské štáty zabezpečia, aby informácie poskytované dieťaťu v súlade s článkom 4 boli čo najskôr poskytnuté nositeľovi rodičovských práv a povinností, alebo ak to nie je možné alebo by to bolo v rozpore s najlepšími záujmami dieťaťa, inej vhodnej dospelej osobe, ktorú určí dieťa a schváli príslušný orgán, alebo ak dieťa neurčilo žiadnu takú osobu, osobe, ktorú určí príslušný orgán a dieťa s ňou súhlasí.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že „iná“ vhodná dospelá osoba môže byť vyzvaná, aby zohrávala kľúčovú úlohu, pokiaľ nie je možné odvolať sa na nositeľa rodičovských práv a povinností, spravodajkyňa považuje za vhodné spresniť, ako by sa mala na účely tohto článku a celej smernice, v ktorej sa tento výraz používa na viacerých miestach, vyberať osoba, ktorá sa považuje za inú vhodnú dospelú osobu. Preto sa aj v týchto prípadoch bude primerane uplatňovať všeobecné pravidlo stanovené vyššie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právo na povinný prístup k obhajcovi

Právo na povinnú pomoc obhajcu

Odôvodnenie

Cieľom navrhovaného znenia je ozrejmiť, že obhajca musí byť schopný poskytovať dieťaťu podporu a pomoc v rámci konania, nielen poskytovať mu podporu zvonku.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v súlade so smernicou 2013/48/EÚ deťom počas trestného konania pomáhal obhajca. Práva na prístup k obhajcovi sa nemožno vzdať.

1. Členské štáty zabezpečia, aby obhajca deťom pomáhal vo všetkých fázach konania. Práva na pomoc obhajcu sa nemožno vzdať.

Odôvodnenie

Cieľom navrhovaného znenia je ozrejmiť, že obhajca musí byť schopný poskytovať dieťaťu podporu a pomoc počas celého konania, nielen poskytovať mu podporu zvonku.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Výnimky ustanovené v smernici 2013/48/EÚ sa neuplatňujú na deti.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na tento účel sa vykoná osobitné posúdenie detí. V posúdení sa zohľadní najmä osobnosť a vyspelosť dieťaťa a ich materiálne a sociálne pomery.

2. Na tento účel sa vykoná individuálne posúdenie detí. V posúdení sa zohľadní najmä osobnosť a vyspelosť dieťaťa, jeho rodinné, materiálne a sociálne pomery, prostredie, v ktorom žije, a akákoľvek osobitná zraniteľnosť.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Individuálne posúdenie sa vykoná vo vhodnej fáze konania a v každom prípade pred obžalovaním.

3. Individuálne posúdenie sa vykoná v čo najskoršej fáze konania a v každom prípade pred obžalovaním alebo nariadením opatrení obmedzujúcich osobnú slobodu, okrem prípadov, keď to nie je možné.

Odôvodnenie

Vzhľadom na význam individuálneho posúdenia z hľadiska celého konania je vhodné spresniť, že toto posúdenie sa musí uskutočniť v ranej fáze konania. Ak nie je možné vykonať ho pred obmedzením osobnej slobody, musí sa vykonať ihneď potom.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Rozsah a stupeň podrobnosti individuálneho posúdenia sa môže líšiť v závislosti od okolností prípadu, závažnosti údajného trestného činu a trestu, ktorý sa uloží, ak je dieťa uznané za vinné zo spáchania údajného trestného činu, bez ohľadu na to, či dieťa bolo už predtým predmetom záujmu príslušných orgánov v rámci trestného konania.

4. Rozsah a stupeň podrobnosti individuálneho posúdenia sa môže líšiť v závislosti od okolností prípadu a so zohľadnením najlepších záujmov dieťaťa.

 

Účelom posúdenia je zistiť a zdokumentovať všetky informácie týkajúce sa individuálnych vlastností a situácie dieťaťa, ktoré by mohli byť užitočné na to, aby príslušný orgán:

 

a) zistil, či je nutné, aby dieťa malo v priebehu konania prospech z osobitných opatrení;

 

b) zhodnotil primeranosť a účinnosť prípadných ochranných opatrení;

 

c) na konci konania prijal rozhodnutie, ktoré je v jeho právomoci.

Odôvodnenie

Cieľom tohto doplnenia je spresniť predovšetkým účel a obsah individuálneho posúdenia, pri ktorom je nutné zistiť a zaznamenať všetky užitočné informácie, ktoré umožňujú zohľadniť najlepší záujem dieťaťa vo všetkých rozhodnutiach, ktoré môže príslušný orgán prijať v priebehu konania.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Individuálne posúdenie sa vykoná za maximálnej účasti dieťaťa.

5. Individuálne posúdenie sa vykoná za maximálnej účasti dieťaťa. Vykonáva ho kvalifikovaná osoba na základe multidisciplinárneho prístupu, prípadne aj so zapojením nositeľa rodičovských práv a povinností alebo inej vhodnej dospelej osoby a/alebo špecializovaného odborníka.

Odôvodnenie

Cieľom tohto spresnenia je objasniť, akým spôsobom by sa mohlo vykonať individuálne posúdenie vzhľadom na konkrétne okolnosti, aby bolo možné dosiahnuť ciele uvedené v predchádzajúcom odseku.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty sa môžu odchýliť od povinnosti uvedenej v odseku 1, ak nie je primerané vykonať individuálne posúdenie vzhľadom na okolností prípadu a na to, či dieťa bolo už predtým predmetom záujmu orgánov členského štátu v rámci trestného konania.

7. Členské štáty sa môžu odchýliť od povinnosti vykonať individuálne posúdenie, ak si to vyžadujú okolnosti prípadu a je to v najlepšom záujme dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak je dieťa pozbavené osobnej slobody, členské štáty zabezpečia, aby dieťa malo prístup k lekárskej prehliadke s cieľom posúdiť najmä všeobecný duševný a fyzický stav dieťaťa na účely zistenia toho, či je dieťa schopné podrobiť sa výsluchu alebo iným vyšetrovacím úkonom alebo úkonom spojeným so zhromažďovaním dôkazov, či akýmkoľvek opatreniam prijatým alebo plánovaným voči dieťaťu.

1. Ak je dieťa pozbavené osobnej slobody, ak si to vyžaduje konanie alebo ak je to v najlepšom záujme dieťaťa, členské štáty zabezpečia, aby dieťa malo bezodkladne prístup k lekárskej prehliadke a zdravotnej starostlivosti, aby bolo možné zhodnotiť, chrániť a v prípade potreby zlepšiť zdravotný stav a blaho dieťaťa. Lekárska prehliadka musí byť čo najmenej invazívna a musí ju vykonať kvalifikovaný odborník.

 

1a. Výsledky tejto lekárskej prehliadky sa zohľadnia pri posúdení toho, či je dieťa schopné podrobiť sa výsluchu alebo iným vyšetrovacím úkonom alebo úkonom spojeným so zhromažďovaním dôkazov, či akýmkoľvek opatreniam prijatým alebo plánovaným voči dieťaťu.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Výsledok lekárskej prehliadky sa zaznamená písomne.

3. Výsledok lekárskej prehliadky sa zaznamená písomne, pričom sa bezodkladne prijmú všetky príslušné opatrenia, ktoré sú potrebné z hľadiska ochrany telesného a duševného zdravia dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby každý výsluch detí políciou alebo iným orgánom presadzovania práva alebo justičným orgánom vykonávaný pred obžalovaním bol audiovizuálne zaznamenaný, okrem prípadu, keď takéto zaznamenávanie nie je primerané vzhľadom na komplexnosť prípadu, závažnosť údajného trestného činu a potenciálny trest, ktorý môže byť uložený.

1. Členské štáty zabezpečia, aby každý výsluch detí políciou alebo iným orgánom presadzovania práva alebo justičným orgánom bol audiovizuálne zaznamenaný, okrem prípadu, keď takéto zaznamenávanie nie je v najlepšom záujme dieťaťa.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že moderné technológie umožňujú robiť audiovizuálne záznamy čoraz jednoduchším a lacnejším spôsobom, ako aj vzhľadom na dôležitosť záruk poskytovaných vďaka týmto záznamom by sa nemali zavádzať výnimky z dôvodov, ktoré nie sú v najlepšom záujme dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Členské štáty zabezpečia, aby bol výsluch detí vedený spôsobom, ktorý zohľadňuje ich vek, úroveň vyspelosti a akékoľvek ďalšie potreby zistené počas individuálneho posúdenia, ktoré sa vykonáva v súlade s článkom 7.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Odsekom 1 nie je dotknutá možnosť klásť otázky na účely zistenia totožnosti dieťaťa bez takéhoto audiovizuálneho zaznamenávania.

3. Odsekom 1 nie je dotknutá možnosť klásť otázky výlučne na účely zistenia totožnosti dieťaťa bez takéhoto audiovizuálneho zaznamenávania.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby pozbavenie osobnej slobody detí pred ich odsúdením bolo iba krajným opatrením a malo čo najkratšie primerané trvanie. Je potrebné riadne zohľadniť vek a individuálnu situáciu dieťaťa.

1. Členské štáty zabezpečia, aby pozbavenie osobnej slobody detí pred ich odsúdením bolo iba krajným opatrením, ku ktorému boli predložené konkrétne a podrobné dôvody, a malo čo najkratšie primerané trvanie, pričom treba v každom prípade zaistiť rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a dieťaťa vo väzbe. Je potrebné riadne zohľadniť vek, individuálnu situáciu a osobnosť dieťaťa, ako aj konkrétne okolnosti, za akých bol trestný čin spáchaný.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že pozbavenie osobnej slobody detí je iba krajným opatrením, súdy by sa mali čo najviac snažiť o to, aby tento trest ukladali, len ak je to absolútne nevyhnutné, pričom tento krok konkrétne a podrobne zdôvodnia. V každom prípade musí byť zabezpečené rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a práv dieťaťa vo väzbe s náležitým zreteľom na osobnosť dieťaťa a konkrétne okolnosti, za akých bol trestný čin spáchaný.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby každé pozbavenie osobnej slobody detí pred ich odsúdením pravidelne preskúmaval súd.

2. Členské štáty zabezpečia, aby každé pozbavenie osobnej slobody detí pred ich odsúdením pravidelne v primeraných časových intervaloch preskúmaval súd. Každé dieťa pozbavené osobnej slobody má právo na napadnutie zákonnosti pozbavenia osobnej slobody pred súdom alebo iným príslušným, nezávislým a nestranným orgánom a na rýchle rozhodnutie v súvislosti s každým takýmto napadnutím.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Vyšetrovacia väzba

 

Členské štáty zabezpečia, aby deti umiestnené do vyšetrovacej väzby boli oddelené od dospelých osôb a odsúdených detí.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) podrobenie sa terapeutickej liečbe alebo liečbe závislosti,

d) účasť na liečebných programoch alebo programoch liečby závislosti,

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) účasť na výchovných opatreniach.

e) účasť na výchovných programoch.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 12 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1. Členské štáty zabezpečia, aby zatýkanie detí prebiehalo na základe postupov a so zárukami primeranými ich veku a stupňu ich vyspelosti.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 12 – odsek -1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a. Členské štáty ďalej zabezpečia, aby po tom, ako bolo dieťa zatknuté, malo okamžite a v každom prípade pred začiatkom výsluchu právo na stretnutie s nositeľom rodičovských práv a povinností alebo inou vhodnou dospelou osobou podľa článku 5 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli deti počas pozbavenia osobnej slobody umiestnené oddelene od dospelých osôb, pokiaľ sa nedospeje k záveru, že to nie je v najlepšom záujme dieťaťa. Ak dieťa pozbavené osobnej slobody dosiahne vek 18 rokov, členské štáty mu v odôvodnenom prípade umožnia zostať umiestnené oddelene počas pozbavenia osobnej slobody pri zohľadnení individuálnych okolností tejto osoby.

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli deti počas pozbavenia osobnej slobody umiestnené oddelene od dospelých osôb a mohli zostať takto umiestnené aj po dosiahnutí 18 rokov, pokiaľ sa nedospeje k záveru, že to nie je v ich najlepšom záujme alebo v najlepšom záujme iných detí pozbavených osobnej slobody.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečenie a zachovanie zdravotného stavu a fyzického vývoja dieťaťa,

a) zabezpečenie a zachovanie zdravotného stavu a fyzického a duševného vývoja dieťaťa,

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) ochranu dôstojnosti a identity dieťaťa,

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) posilnenie vývoja dieťaťa a jeho budúcej integrácie do spoločnosti.

d) zabezpečenie prístupu k programom, ktoré podporujú vývoj dieťaťa a jeho budúcu integráciu do spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) zaistenie zabezpečenia osobitných potrieb týchto detí s telesným a zmyslovým postihnutím a s poruchami učenia.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db) zabezpečenie ochrany všetkých ostatných práv dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc) zabezpečenie slobody dieťaťa vyjadriť svoje náboženstvo alebo vieru.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Členské štáty zabezpečia, aby dieťa pozbavené osobnej slobody, jeho obhajca a nositeľ rodičovských práv a povinností alebo iná vhodná dospelá osoba mali k dispozícii účinné prostriedky na podávanie sťažností a opravné prostriedky. Členské štáty zabezpečia tiež pravidelné vykonávanie nezávislých kontrol, ktorými sa overí stav zariadenia na zadržiavanie osôb a zaobchádzanie so zadržanými osobami, a na základe zistení prijmú primerané opatrenia.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby stav zariadení, v ktorých sú zadržiavané osoby zapojené do trestného konania, a spôsob, akým sa s nimi zaobchádza, bol primeraný a v súlade s ich základnými právami, by členské štáty mali zabezpečiť účinné prostriedky na podávanie sťažností a opravné prostriedky a takisto vykonávanie pravidelných kontrol zariadení na zadržiavanie nezávislými subjektmi.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa trestné konania, ktoré sa vzťahujú na deti, konali s vylúčením verejnosti, okrem prípadu, keď po riadnom zvážení najlepších záujmov dieťaťa, výnimočné okolnosti neodôvodňujú odchýlenie od tohto pravidla.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa trestné konania, ktoré sa vzťahujú na deti, konali s vylúčením verejnosti, pokiaľ za výnimočných okolností najlepší záujem dieťaťa neodôvodňuje odchýlenie od tohto pravidla.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, že príslušné orgány prijmú v trestnom konaní primerané opatrenia na ochranu súkromia dieťaťa a členov rodiny vrátane ich mien a podobizní. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány verejne nešírili informácie, ktoré by mohli viesť k zisteniu totožnosti dieťaťa.

2. Členské štáty zabezpečia, že príslušné orgány prijmú v trestnom konaní primerané opatrenia na ochranu súkromia a blaha dieťaťa a členov rodiny vrátane ich mien a podobizní. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a neštátne subjekty, napríklad médiá, verejne nešírili informácie, ktoré by mohli viesť k zisteniu totožnosti dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby nositeľ rodičovských práv a povinností alebo iná vhodná dospelá osoba podľa článku 5 mali prístup na súdne prerokovanie veci, ktoré sa vzťahuje na dieťa.

Ak to nie je v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa, členské štáty zabezpečia, aby nositeľ rodičovských práv a povinností alebo iná vhodná dospelá osoba podľa článku 5 ods. 1 mali prístup na súdne prerokovanie veci, ktoré sa vzťahuje na dieťa, a aby mu mohli byť prípadne nápomocní v iných fázach konania, na ktorom je dieťa prítomné.

Odôvodnenie

Vzhľadom na dôležitosť, akú môže mať pre dieťa blízkosť nositeľa rodičovských práv a povinností alebo inej vhodnej dospelej osoby počas konania, by členské štáty mali v najlepšom záujme dieťaťa umožniť ich prítomnosť, pokiaľ neexistujú dôvody proti. Prítomnosť nositeľa rodičovských práv a povinností sa na základe bodu 10 odporúčania Výboru ministrov Rady Európy z 24. septembra 2003 považuje nielen za právo, ale aj za povinnosť.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 16 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právo detí osobne sa zúčastniť na konaní pred súdom, ktorého cieľom je posúdiť otázku ich viny

Právo detí osobne sa dostaviť na konanie pred súdom, ktorého cieľom je posúdiť otázku ich viny, a zúčastniť sa na ňom

Odôvodnenie

Ide o doplnenie pozmeňujúceho návrhu 44, ktorý predložila spravodajkyňa.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli deti prítomné na konaní pred súdom.

1. Členské štáty zabezpečia, aby deti mali právo byť prítomné a zúčastniť sa na konaní pred súdom, a prijmú všetky potrebné opatrenia, ktoré im umožnia plnú účasť, vrátane možnosti byť vypočutý a vyjadriť svoj názor.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že deti neboli prítomné na konaní pred súdom, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie o ich vine, mali právo na konanie, na ktorom majú právo sa zúčastniť, ktoré umožňuje nové posúdenie skutkovej podstaty veci vrátane posúdenia nových dôkazov a ktoré môže viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia.

2. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že deti neboli prítomné na konaní pred súdom, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie o ich vine, mali právo na obnovu konania, na ktorom majú právo sa zúčastniť, ktoré umožňuje nové posúdenie skutkovej podstaty veci vrátane posúdenia nových dôkazov a ktoré môže viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa právnej pomoci zaručovali účinný výkon práva na prístup k obhajcovi, ako je uvedené v článku 6.

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa právnej pomoci zaručovali účinný výkon práva na pomoc obhajcu, ako je uvedené v článku 6.

Odôvodnenie

Táto zmena je v súlade so zmenou článku 6.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Opravné prostriedky

 

Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní, ako aj vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači mali podľa vnútroštátneho práva účinné opravné prostriedky v prípadoch porušenia práv vyplývajúcich z tejto smernice.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie, ktoré sa vyskytuje v článku 12 smernice 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody, by v záujme jednotnosti a účinnosti malo byť takisto zahrnuté do tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby justičné orgány, orgány presadzovania práva a zamestnanci zariadení na výkon trestu odňatia slobody, ktorí sa zaoberajú prípadmi týkajúcimi sa detí, boli profesionálmi špecializujúcimi sa na oblasť trestných konaní, ktoré sa vzťahujú na deti. Absolvujú odbornú prípravu v oblasti zákonných práv detí, vhodných techník vypočúvania, detskej psychológie, komunikácie v jazyku prispôsobenom deťom a pedagogických schopností.

1. Členské štáty zabezpečia, aby justičné orgány, orgány presadzovania práva a zamestnanci zariadení na výkon trestu odňatia slobody, ktorí sa zaoberajú prípadmi týkajúcimi sa detí, boli profesionálmi špecializujúcimi sa na oblasť trestných konaní, ktoré sa vzťahujú na deti. Absolvujú odbornú prípravu v oblasti zákonných práv detí, vhodných techník vypočúvania, detskej psychológie, komunikácie v jazyku prispôsobenom deťom a pedagogických schopností, ako aj pravidiel zachovávania dôvernosti.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 19a

 

Nediskriminácia

 

1. Členské štáty dodržiavajú a zaručujú práva stanovené v tejto smernici, pokiaľ ide o každé dieťa v ich jurisdikcii, a to bez akejkoľvek diskriminácie a bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné názory, štátnu príslušnosť, etnický alebo sociálny pôvod, majetok, zdravotné postihnutie, pôvod alebo iný status.

 

2. Členské štáty podporujú odbornú prípravu všetkých odborníkov, ktorí sú zapojení do správy justície pre mladistvých, najmä vzhľadom na obzvlášť zraniteľné skupiny, ako sú deti žijúce na ulici, deti patriace k rasovej, etnickej, náboženskej alebo jazykovej menšine, deti migrantov, deti domorodého obyvateľstva, dievčatá, deti so zdravotným postihnutím a deti, ktoré sa opakovane dostávajú do konfliktu so zákonom, ktoré môžu byť obeťou absencie jednotnej politiky a de facto diskriminácie. Treba zabezpečiť ich účinný prístup k spravodlivosti.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh smernice o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní tvorí spolu s niekoľkými už prijatými(1) alebo v súčasnosti prerokúvanými(2) opatreniami súčasť plánu na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní, ktorý prijala Rada 30. novembra 2009(3).

Štokholmský program zdôraznil posilnenie práv jednotlivcov v trestnom konaní. Stanovenie spoločných minimálnych noriem zaručujúcich dostatočne jednotné využívanie práva na spravodlivý proces vo všetkých fázach konania osobami vo veku do 18 rokov je v súlade s cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie rozsudkov a súdnych rozhodnutí v trestných veciach a zaručiť hladké fungovanie európskeho priestoru spravodlivosti.

Návrh smernice takisto tvorí súčasť programu EÚ v oblasti práv dieťaťa(4) a je zameraný na podporu práv detí s ohľadom na ďalšie nástroje vrátane usmernení Výboru ministrov Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí(5), keďže tieto nástroje nemajú záväzný účinok ako právne predpisy EÚ, v dôsledku čoho sa záruky, ktoré sú v nich stanovené, neuplatňujú v členských štátoch v plnej miere a jednotne.

Viac ako 1 milión detí je podľa odhadov Komisie každý rok v EÚ vystavených trestnému konaniu, čo predstavuje 12 % z celkového počtu osôb zapojených do trestných konaní. Okrem toho sú znepokojujúce aj značné rozdiely medzi členskými štátmi v zaobchádzaní s deťmi vystavenými trestnému konaniu. Z výskumov EÚ vyplýva, že v súčasnosti v EÚ nie sú dostatočne chránené práva detí v rôznych fázach trestného konania a že existuje množstvo rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva proti členským štátom.

Napriek veľkému množstvu medzinárodných právnych nástrojov v tejto oblasti neexistuje vymedzenie „spravodlivého procesu“ s deťmi, a preto súdy musia vynášať rozsudky na základe neúplného a roztriešteného právneho poriadku.

V súčasnosti existujú osobitné orgány prokuratúry pre mladistvých len v šiestich členských štátoch (Belgicko, Česká republika, Grécko, Luxembursko, Slovensko a Taliansko), v deviatich členských štátoch nie sú zriadené žiadne súdy pre mladistvých a len v 12 členských štátoch je zavedená povinná osobitná odborná príprava sudcov a právnych zástupcov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do kontaktu s deťmi. V niektorých členských štátoch nie je pre deti zaručená pomoc právneho zástupcu, v iných ju možno poskytnúť len pred súdom, ale nie na policajných staniciach a v ďalších o nej stále rozhoduje príslušný súd. Z toho vyplýva, že v súčasnosti nie je značnému počtu detí v EÚ priznané základné právo na pomoc právneho zástupcu.

Komisia v tejto súvislosti predkladá návrh zameraný na stanovenie obmedzeného, ale náležite štruktúrovaného zoznamu práv detí podozrivých alebo obvinených v trestnom konaní (alebo detí, na ktoré sa vzťahuje konanie o európskom zatykači), ktorý je založený na súbore minimálnych, vzájomne prepojených noriem, ktoré sú zamerané na splnenie osobitných potrieb detí vo všetkých fázach konania.

Spravodajkyňa súhlasí s cieľmi a všeobecnou koncepciou návrhu, ako aj so všetkými hlavnými ustanoveniami, z ktorých najdôležitejšie sú tieto: neodňateľné právo na pomoc obhajcu, ktoré je úzko prepojené s právom na bezplatnú právnu pomoc, právo na individuálne posúdenie, pravidlá priebehu výsluchu, zabezpečenie účasti dieťaťa na súdnom konaní, stanovenie povinnej osobitnej odbornej prípravy pre sudcov, orgány presadzovania práva a zamestnancov väzníc, právnych zástupcov a ďalších, ktorí pri svojej práci prichádzajú do kontaktu s deťmi, ustanovenia týkajúce sa pozbavenia osobnej slobody, podľa ktorých by deti mali byť držané vo vyšetrovacej väzbe len v prípadoch, keď nie je iná alternatíva, pričom v takých prípadoch treba zabezpečiť, aby deti boli zadržiavané oddelene od dospelých, pokiaľ nie je v ich záujme, aby sa postupovalo inak.

Spravodajkyňa predkladá niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je výlučne zlepšiť, rozšíriť, posilniť či spresniť súbor rôznych práv uvedených v návrhu Komisie.

Tento súbor práv rozšírila len o zavedenie nového článku o opravných prostriedkoch v prípade porušenia práv stanovených v návrhu a o pridanie nového odseku na začiatok článku 12 (o práve na osobitné zaobchádzanie v prípade pozbavenia osobnej slobody) s cieľom stanoviť niekoľko minimálnych záruk, napríklad právo dieťaťa na návštevu zo strany nositeľa rodičovských práv a povinností alebo inej vhodnej dospelej osoby, pre prípad zatknutia dieťaťa, ktorý návrh Komisie neupravuje.

Medzi návrhmi na rozšírenie práv je všeobecné rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice tak, aby sa vzťahovala na mladých ľudí vo veku od 18 do 21 rokov, v prípade, keď trestný čin spáchali pred dovŕšením 18 rokov.

Rôzne ďalšie návrhy na rozšírenie či posilnenie sa týkajú jednotlivých práv. Spravodajkyňa takisto zastáva celkové stanovisko, že pokiaľ ide o výnimky, mali by sa povoliť iba na základe individuálnych posúdení najlepšieho záujmu dieťaťa, a nie na základe kritérií, ktoré by boli ešte nejasnejšie (alebo, naopak, príliš prísne), a najmä minimálne by súviseli s problémami, ktoré sa majú vyriešiť prostredníctvom záruk, a návrh náležite zmenila.

Pozmeňujúce návrhy, ktorých cieľom je objasnenie ustanovení navrhovaných Komisiou, zahŕňajú zmeny článku 5, v ktorom sa stanovuje, ako sa má určiť „iná vhodná dospelá osoba“, ktorá má konať namiesto nositeľa rodičovských práv a povinností, a zmeny článku 7, v ktorom sú podrobnejšie vymedzené hlavné ciele individuálneho posúdenia.

Celkovo sa osobitná pozornosť venovala potrebe zabezpečiť, aby stanovenie osobitných záruk zohľadňujúcich vek a zraniteľnosť detí podozrivých alebo obvinených v trestnom konaní nespôsobilo narušenia, ktoré by zabránili tomu, aby trestné konanie splnilo riadny účel, ktorým je objektívne a nestranne stanoviť, či dotknutú osobu možno považovať za trestne zodpovednú za daný trestný čin.

(1)

Už prijaté opatrenia zahŕňajú: smernicu 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní; smernicu 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní; smernicu 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody; odporúčanie Komisie z 27. novembra 2013 o procesných zárukách pre zraniteľné osoby podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní; a odporúčanie Komisie z 27. novembra 2013 o práve na právnu pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní.

(2)

Tieto opatrenia zahŕňajú návrh smernice o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na trestnom konaní, ktorý bol predložený 27. novembra 2013, a návrh smernice o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači, ktorý bol tiež predložený 27. novembra 2013.

(3)

Uznesenie Rady z 30. novembra 2009 o pláne na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní.

(4)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 15. februára 2011.

(5)

Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí, ktoré prijal Výbor ministrov Rady Európy 17. novembra 2010.


POSTUP

Názov

Procesné záruky pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní

Referenčné čísla

COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD)

Dátum predloženia v EP

27.11.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

13.1.2014

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

3.9.2014

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Caterina Chinnici

22.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.10.2014

3.12.2014

 

 

Dátum prijatia

5.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

Dátum predloženia

12.2.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia