Postup : 2013/0214(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0021/2015

Předložené texty :

A8-0021/2015

Rozpravy :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Hlasování :

PV 10/03/2015 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0047

DOPLŇUJÍCÍ ZPRÁVA     ***I
PDF 912kWORD 271k
16.2.2015
PE 549.277v01-00 A8-0021/2015

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Alain Lamassoure

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP
 VRÁCENÍ PŘÍSLUŠNÉMU VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0462),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0209/2013),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. října 2013(1),

–       s ohledem na článek 59 a čl. 61 odst. 2 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Rozpočtového výboru (A7‑0211/2014),

–       s ohledem na pozměňovací návrhy, které přijal na svém zasedání dne 17. dubna 2014(2),

–       s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18. září 2014 o nevyřízených záležitostech ze sedmého volebního období,

–       s ohledem na doplňující zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8‑0021/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

NAŘÍZENÍ (EU) 2015/…

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o evropských fondech dlouhodobých investic

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(4),

v souladu s řádným legislativním postupem(5),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)         Dlouhodobé financování je zásadním nástrojem, který umožní nasměrovat evropské hospodářství v souladu se strategií Evropa 2020 na cestu k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění a k vysoké zaměstnanosti a konkurenceschopnosti a který umožní vybudovat ekonomiku budoucnosti tak, aby byla méně náchylná k systémovým rizikům a byla odolnější. Evropské fondy dlouhodobých investic (dále jen „fondy ELTIF“) poskytují dlouhodobé finanční prostředky pro různé infrastrukturní projekty, nekotované společnosti nebo kotované malé a střední podniky, které vydávají kapitálové nebo dluhové nástroje, pro něž neexistuje snadno identifikovatelný kupec. Poskytováním finančních prostředků pro takové projekty přispívají fondy ELTIF k financování reálné ekonomiky Unie a provádění jejích politik.

(2)         Na straně poptávky mohou fondy ELTIF poskytovat stabilní příjem správcům důchodového pojištění, pojišťovnám, nadacím, obcím a dalším subjektům s pravidelnými a opakujícími se závazky; fondy ELTIF usilují o dlouhodobé výnosy v rámci dobře regulovaných struktur. Fondy ELTIF sice poskytují menší likviditu než investice do převoditelných cenných papírů, ale mohou poskytovat stabilní příjem individuálním investorům spoléhajícím se na pravidelný peněžní tok, který může fond ELTIF zajistit. Fondy ELTIF mohou také nabídnout dobré příležitosti pro zhodnocení kapitálu v čase investorům, kteří nemají stabilní příjem.

(3)  Financování projektů v oblasti např. dopravní infrastruktury, výroby nebo distribuce udržitelné energie, sociální infrastruktury (bydlení nebo nemocnice), zavádění nových technologií a systémů, které snižují využívání zdrojů a energie, nebo dalšího růstu malých a středních podniků může být omezené. Jak ukázala finanční krize, nedostatek finančních prostředků by mohlo pomoci vyřešit doplnění bankovního financování o širší výběr zdrojů financování, které lépe mobilizují kapitálové trhy. Fondy ELTIF mohou v tomto ohledu hrát klíčovou úlohu a mohou rovněž vést k získávání kapitálu tím, že přilákají investory ze třetích zemí.

(3a)       Toto nařízení se zaměřuje na podporu dlouhodobých evropských investic do reálné ekonomiky. Dlouhodobé investice do projektů, podniků a infrastruktury ve třetích zemích mohou také do fondů ELTIF přivést kapitál, a být proto ku prospěchu evropskému hospodářství. Proto by se těmto investicím nemělo bránit.

(6)  Vzhledem k neexistenci nařízení, které by stanovilo pravidla pro fondy ELTIF, by mohla být na vnitrostátní úrovni přijímána rozdílná opatření, která by mohla narušit hospodářskou soutěž v důsledku odlišných opatření na ochranu investic. Rozdílné vnitrostátní požadavky na složení portfolia, diverzifikaci a způsobilá aktiva, zejména v případě investování do komodit, vytvářejí překážky pro přeshraniční nabízení investičních fondů, které se zaměřují na nekotované společnosti a reálná aktiva, protože investoři nedokáží snadno srovnat různé investiční nabídky, které se jim předkládají. Rozdílné vnitrostátní požadavky rovněž vedou k různé míře ochrany investorů. Rozdílné vnitrostátní požadavky týkající se investičních technik, jako jsou povolené výše půjček, používání finančních derivátových nástrojů, pravidla vztahující se na prodej na krátko nebo repo obchody, rovněž vedou k nesouladu v úrovni ochrany investorů. Navíc rozdílné vnitrostátní požadavky na odkoupení nebo dobu držení znemožňují přeshraniční prodej fondů investujících do nekotovaných aktiv. Zvyšováním právní nejistoty mohou tyto rozdíly podkopat důvěru investorů při zvažování investice do takových fondů a snížit rozsah efektivního výběru investorů z různých dlouhodobých investičních příležitostí. V důsledku toho je vhodným právním základem tohoto nařízení článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládaný podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie.

(7)  Jednotná pravidla v celé Unii jsou nezbytná pro zajištění soudržného a stabilního produktového profilu fondů ELTIF napříč Unií. Konkrétněji, aby se zajistilo hladké fungování vnitřního trhu a vysoká úroveň ochrany investorů, je nezbytné stanovit jednotná pravidla pro provozování fondů ELTIF, zejména s ohledem na složení portfolia těchto fondů a investičních nástrojů, které mohou používat pro investování do dlouhodobých aktiv, například do kapitálových nebo dluhových nástrojů vydávaných kotovanými malými a středními podniky či nekotovanými společnostmi a do reálných aktiv. Dále jsou nutná jednotná pravidla týkající se portfolia fondů ELTIF, aby se zajistilo, že fondy ELTIF, které usilují o generování pravidelného zisku, mají diverzifikované portfolio investičních aktiv vhodných pro zachování pravidelného peněžního toku. Fondy ELTIF jsou prvním krokem k vytvoření jednotného vnitřního trhu pro získávání kapitálu, který lze použít na dlouhodobé investice do evropského hospodářství. Bezproblémové fungování vnitřního trhu dlouhodobých investic vyžaduje, aby Komise i nadále zkoumala překážky, které mohou bránit přeshraničnímu získávání dlouhodobého kapitálu, včetně překážek, které vznikají na základě daňového zacházení s těmito investicemi.

(8)  Je nutné zajistit, aby pravidla provozování fondů ELTIF, zejména pokud jde o složení jejich portfolia a investičních nástrojů, které mohou používat, byla na správce fondů ELTIF přímo použitelná, a proto je třeba tato nová pravidla přijmout ve formě nařízení. To zároveň zamezí vzniku odlišných vnitrostátních požadavků, čímž se zajistí jednotné podmínky pro používání označení fondů ELTIF. Správci fondů ELTIF by měli dodržovat stejná pravidla v celé Unii, aby se tím posílila důvěra investorů ve fondy ELTIF a zajistila udržitelná důvěryhodnost tohoto označení. Zároveň se přijetím jednotných pravidel omezí složitost regulačních požadavků, které se na fondy ELTIF vztahují. Prostřednictvím jednotných pravidel se rovněž sníží náklady správců na plnění odlišných vnitrostátních požadavků, kterými se fondy investující do kotovaných a nekotovaných společností a srovnatelných kategorií reálných aktiv řídí. To platí zejména pro správce fondů ELTIF, kteří chtějí získávat kapitál na přeshraniční bázi. Přijetí jednotných pravidel zároveň přispívá k eliminaci narušení hospodářské soutěže.

(9)  Nová pravidla pro fondy ELTIF úzce souvisejí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU(6), jelikož tato směrnice tvoří právní rámec, kterým se řídí správa a nabízení alternativních investičních fondů v Unii. Fondy ELTIF jsou z povahy věci unijní alternativní investiční fondy spravované správci alternativních investičních fondů, kteří jsou držiteli povolení v souladu se směrnicí 2011/61/EU.

(10)       Zatímco směrnice 2011/61/EU umožňuje také postupné zavádění režimu třetích zemí, kterým se řídí neunijní správci alternativních investičních fondů a neunijní alternativní investiční fondy, nová pravidla pro fondy ELTIF mají omezenější rozsah a zdůrazňují evropský rozměr nového produktu dlouhodobého investování. Tudíž pouze unijní alternativní investiční fond definovaný ve směrnici 2011/61/EU by měl být způsobilý stát se povoleným fondem ELTIF, a to pouze tehdy, pokud jej spravuje unijní správce alternativního investičního fondu, který získal povolení v souladu se směrnicí 2011/61/EU.

(11)  Nová pravidla vztahující se na fondy ELTIF by měla vycházet ze stávajícího regulačního rámce stanoveného směrnicí 2011/61/EU a aktů přijatých pro provádění této směrnice. Proto by měla pravidla pro produkty týkající se fondů ELTIF platit společně s pravidly stanovenými ve stávajících právních předpisech Unie. Na fondy ELTIF by se měla vztahovat zejména pravidla pro správu a nabízení stanovená směrnicí 2011/61/EU. Stejně tak na přeshraniční činnosti fondů ELTIF by se měla odpovídajícím způsobem vztahovat pravidla poskytování přeshraničních služeb a svobody usazování stanovená směrnicí 2011/61/EU. Tato pravidla by měla být doplněna konkrétními pravidly nabízení vytvořenými pro přeshraniční nabízení fondů ELTIF jak retailovým, tak profesionálním investorům v celé Unii.

(12)       Pro všechny unijní alternativní investiční fondy, které chtějí být nabízeny jako fondy ELTIF, by měla platit jednotná pravidla. Unijní alternativní investiční fondy, které nechtějí být nabízeny jako fondy ELTIF, nejsou povinny se těmito pravidly řídit, a tím souhlasí, že nebudou využívat výhod, které z toho plynou. Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a neunijní alternativní investiční fondy by neměly být k nabízení jako fondy ELTIF způsobilé.

(13)  Aby se zajistilo dodržování harmonizovaných pravidel pro činnost fondů ELTIF těmito fondy, je nezbytné vyžadovat, aby činnost fondů ELTIF podléhala povolení udělenému příslušnými orgány. Harmonizované postupy pro udělení povolení správcům alternativních investičních fondů a dohled nad nimi stanovené směrnicí 2011/61/EU by tudíž měly být doplněny o speciální postup udělení povolení fondům ELTIF. Měly by být zavedeny postupy, jejichž pomocí by se zajistilo, že správcem fondu ELTIF může být pouze unijní správce alternativního investičního fondu, jemuž bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí 2011/61/EU a který je schopen správu fondů ELTIF vykonávat. Měla by být přijata všechna potřebná opatření pro zajištění, že fond ELTIF bude schopen splňovat harmonizovaná pravidla pro činnost těchto fondů. V případě, že je fond ELTIF řízen vnitřně a není jmenován externí správce alternativních investičních fondů, měl by se na něj vztahovat zvláštní povolovací postup.

(14)       Vzhledem k tomu, že unijní alternativní investiční fondy mohou mít různé právní formy, které jim nemusí nezbytně poskytovat právní subjektivitu, je třeba ustanovením vyžadujícím, aby fondy ELTIF přijímaly určitá opatření, v případech, kdy je fond ELTIF spravován jako unijní alternativní investiční fond, který nemá možnost jednat za sebe, protože nemá vlastní právní subjektivitu, rozumět tak, že se vztahují na správce fondu ELTIF.

(15)  Aby se zajistilo, že fondy ELTIF jsou zacílené na dlouhodobé investice a přispívají k financování udržitelného růstu hospodářství Unie, měla by pravidla týkající se portfolia fondů ELTIF vyžadovat jasné vymezení kategorií aktiv, do nichž smějí fondy ELTIF investovat, a podmínek jejich způsobilosti. Fond ELTIF by měl investovat minimálně 70 % svého kapitálu do způsobilých investičních aktiv. Pro zajištění integrity fondů ELTIF je rovněž žádoucí zakázat fondu ELTIF provádění určitých finančních transakcí, které by mohly ohrozit jeho investiční strategii a cíle tím, že povedou k rizikům, která se liší od rizik, která lze očekávat u fondu zaměřeného na dlouhodobé investice. Aby se zajistilo jasné zaměření na dlouhodobé investice – což může být užitečné pro retailové investory, kteří nejsou obeznámeni s méně obvyklými investičními strategiemi –, neměl by mít fond ELTIF povoleno investovat do finančních derivátových nástrojů kromě investování do těchto nástrojů pro účely zajištění před riziky vyplývajícími z vlastních investic. Vzhledem k likvidní povaze komodit a finančních derivátových nástrojů, které vůči nim vytvářejí nepřímou expozici, nevyžaduje investování do komodit dlouhodobý závazek investora, a proto by mělo být vyloučeno ze způsobilých investičních aktiv. Toto zdůvodnění se nepoužije na investice do infrastruktury nebo do společností spojených s komoditami nebo společností, jejichž výnos nepřímo souvisí s výnosem komodit, jako jsou zemědělské statky v případě zemědělských komodit nebo elektrárny v případě energetických komodit.

(16)  Definice dlouhodobé investice je široká. Způsobilá investiční aktiva jsou většinou nelikvidní, vyžadují závazky trvající určitou dobu a mají ekonomický profil dlouhodobé povahy. Způsobilá investiční aktiva jsou nepřevoditelné cenné papíry, a proto nemají přístup k likviditě sekundárních trhů. Často vyžadují závazky na dobu určitou, což omezuje jejich obchodovatelnost. Jelikož se však kotované malé a střední podniky mohou potýkat s problémy s likviditou a s přístupem na sekundární trh, měly by se rovněž považovat za podniky kvalifikované pro dané portfolio. Ekonomický cyklus investic vyhledávaných fondy ELTIF je v zásadě dlouhodobé povahy v důsledku vysokých kapitálových závazků a času potřebného pro generování výnosů. ▌

(17)       Fondu ELTIF by mělo být povoleno investovat do jiných než způsobilých investičních aktiv, neboť to může být zapotřebí pro efektivní správu peněžního toku fondu, ovšem pouze v rozsahu, který je v souladu s dlouhodobou investiční strategií fondu.

(18)  Mělo by být stanoveno, že způsobilá investiční aktiva zahrnují účasti, jako jsou kapitálové nebo kvazikapitálové nástroje, dluhové nástroje v podnicích kvalifikovaných pro portfolio a úvěry jim poskytované. Měla by zahrnovat také účast na jiných fondech, které se zaměřují na taková aktiva, jako jsou investice do nekotovaných podniků, které vydávají kapitálové nebo dluhové nástroje, pro něž ne vždy existuje snadno identifikovatelný kupec. Kategorii způsobilých aktiv by měla tvořit rovněž přímá účast na reálných aktivech, jestliže nejsou sekuritizovaná, pokud přinášejí předvídatelné peněžní toky (pravidelné i nepravidelné), tj. pokud mohou být vytvářeny a hodnoceny na základě metody diskontovaných peněžních toků. Tato aktiva by mohla orientačně zahrnovat sociální infrastrukturu spojenou s předvídatelným výnosem, jako je energetická, dopravní a komunikační infrastruktura či zařízení v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče nebo průmyslu. Aktiva jako umělecká díla, rukopisy, zásoby vína nebo šperky by naopak způsobilými být neměla, neboť obvykle nejsou spojena s předvídatelnými peněžními toky.

(18a)  Způsobilá investiční aktiva by měla zahrnovat i reálná aktiva s hodnotou vyšší než 10 000 000 EUR, která poskytují hospodářský a sociální užitek. K těmto aktivům patří infrastruktura, duševní vlastnictví, plavidla, vybavení, strojní zařízení, letadla nebo železniční park a nemovitosti. Investice do obchodních nemovitostí či nemovitostí určených k bydlení by měly být povoleny jen v případě, že slouží jako příspěvek k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění nebo k provádění energetické či regionální politiky Unie nebo politiky soudržnosti Unie. U investic do nemovitého majetku by měl být jednoznačně doložen dlouhodobý závazek. Účelem tohoto nařízení není podpora spekulativních investic.

(18b)     Vzhledem k rozsahu infrastrukturních projektů vyžadují takové projekty velké množství kapitálu, který je třeba investovat na dlouhou dobu. Tyto infrastrukturní projekty zahrnují infrastrukturu veřejných budov, jako jsou školy, nemocnice či věznice, sociální infrastrukturu, jako je sociální bydlení, dopravní infrastrukturu, jako jsou komunikace, systémy hromadné dopravy nebo letiště, energetickou infrastrukturu, jako jsou energetické sítě, projekty pro přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování dopadů této změny, elektrárny nebo plynovody, vodohospodářskou infrastrukturu, jako jsou systémy dodávky vody, systémy odpadních vod či zavlažovací systémy, komunikační infrastrukturu, jako jsou sítě, a infrastrukturu odpadového hospodářství, jako jsou recyklační systémy nebo systémy pro sběr odpadů.

(19)  Mělo by být stanoveno, že kvazikapitálové nástroje představují druh nástroje financování, který je kombinací kapitálového nástroje a dluhového nástroje, jehož výnos je spojen se ziskem nebo ztrátou podniku kvalifikovaného pro portfolio a jehož splacení není v případě selhání zcela zajištěno. Tyto nástroje zahrnují různé nástroje financování, jako jsou podřízené úvěry, vklady tichých společníků, účastnické úvěry, práva na podíl ze zisku, konvertibilní dluhopisy a opční dluhopisy.

(20)       Aby se zohlednily stávající obchodní postupy, mělo by být fondu ELTIF povoleno kupovat stávající podíly v podniku kvalifikovaném pro portfolio od stávajících společníků tohoto podniku. S cílem zajistit co nejširší možnosti získávání financí je také třeba povolit investice do jiných fondů ELTIF, do evropských fondů rizikového kapitálu (EuVECA), jež upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013(7), a do evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF), jež upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013(8). Aby se předešlo rozmělnění investic do podniků kvalifikovaných pro portfolio, mělo by být fondům ELTIF povoleno investovat pouze do takových jiných fondů ELTIF, EuVECA a EuSEF, které samy neinvestovaly více než 10 % svého kapitálu do jiných fondů ELTIF.

(21)  Použití finančních podniků může být nezbytné pro spojování a organizování příspěvků od různých investorů, včetně investic veřejného charakteru, do infrastrukturních projektů. Proto je třeba fondům ELTIF povolit investování do způsobilých investičních aktiv prostřednictvím finančních podniků, pokud jsou takové podniky určeny pro financování dlouhodobých projektů a růstu malých a středních podniků.

(24)       Nekotované podniky se mohou potýkat s problémy, pokud jde o přístup na kapitálové trhy a financování dalšího růstu a expanze. Typické způsoby získávání finančních prostředků zahrnují soukromé financování prostřednictvím majetkové účasti nebo úvěrů. Vzhledem k tomu, že tyto nástroje jsou ze své podstaty dlouhodobé investice, vyžadují dlouhodobý kapitál, který mohou fondy ELTIF poskytnout. Kotované malé a střední podniky se navíc často potýkají s nemalými překážkami, které jim brání v získání dlouhodobého financování, a fondy ELTIF by mohly představovat cenný alternativní zdroj financování.

(24a)     Kategorie dlouhodobých aktiv ve smyslu tohoto nařízení by proto měly zahrnovat nekotované společnosti, které vydávají kapitálové nebo dluhové nástroje, pro něž nemusí existovat snadno identifikovatelný kupec, a kotované společnosti s maximální kapitalizací ve výši 500 000 000 EUR.

(26)  Pokud správce fondu ELTIF vlastní podíl v podniku kvalifikovaném pro portfolio, existuje riziko, že upřednostňuje své zájmy nad zájmy investorů fondu ELTIF. Aby se takovému střetu zájmů zamezilo, měl by fond ELTIF investovat pouze do aktiv, která nemají žádnou spojitost se správcem, pokud neinvestuje tento fond ELTIF do podílových jednotek nebo akcií jiných fondů ELTIF, EuVECA nebo EuSEF, které spravuje správce fondu ELTIF.

(27)       Aby měli správci fondů ELTIF určitou míru flexibility z hlediska investování svých fondů, mělo by být povoleno obchodování s jinými než dlouhodobými investicemi do maximální výše 30 % kapitálu fondu ELTIF.

(28)       Aby se omezilo riskování ze strany fondů ELTIF, je nezbytné snížit riziko selhání protistrany stanovením jasných požadavků na diverzifikaci portfolia fondů ELTIF. Veškeré OTC deriváty by měly podléhat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012(9).

(29)       Aby se zamezilo uplatňování podstatného vlivu investujícího fondu ELTIF na správu jiného fondu ELTIF nebo emitenta, je nezbytné zamezit nadměrné koncentraci stejných investic fondu ELTIF.

(30)  Aby správci fondů ELTIF mohli po celou dobu trvání fondu získávat další kapitál, mělo by jim být povoleno vypůjčování si peněžních prostředků až do výše 30 % hodnoty kapitálu fondu ELTIF. To by mělo sloužit jako prostředek pro poskytnutí dalších výnosů investorům. Aby se eliminovalo riziko nesouladu měn, měl by si fond ELTIF půjčovat pouze v měně, ve které správce fondu ELTIF očekává získání aktiva. V zájmu řešení problémů souvisejících s činnostmi stínového bankovnictví by však hotovost, kterou si fond ELTIF vypůjčí, neměla být používána k poskytování úvěrů podnikům kvalifikovaným pro portfolio.

(31)       Vzhledem k dlouhodobé a nelikvidní povaze investic fondu ELTIF by správce fondu ELTIF měl mít dostatečný čas na uplatnění investičních limitů. Doba potřebná pro provedení těchto limitů by měla zohledňovat zvláštnosti a vlastnosti investic, ale neměla by překročit pět let od data povolení fondu ELTIF nebo polovinu doby trvání fondu ELTIF v závislosti na tom, která lhůta nastane dříve.

(31a)  Fondy ELTIF jsou vzhledem k profilu jejich portfolia a jejich zaměření na kategorie dlouhodobých aktiv určeny k tomu, aby směrovaly soukromé úspory do evropského hospodářství. Fondy ELTIF jsou koncipovány také jako investiční nástroj, jehož prostřednictvím může skupina Evropské investiční banky (EIB) směrovat prostředky na financování evropské infrastruktury a malých a středních podniků. Na základě tohoto nařízení jsou fondy ELTIF strukturovány jako sdílený investiční nástroj odpovídající zaměření skupiny EIB, jímž je přispívat k vyváženému a nerušenému rozvoji vnitřního trhu dlouhodobých investic v zájmu Unie. Fondy ELTIF mohou vzhledem ke svému zaměření na kategorie dlouhodobých aktiv plnit určenou úlohu jako prioritní nástroj pro realizaci evropského investičního plánu, jenž byl předložen ve sdělení Komise ze dne 26. listopadu 2014.

(31b)     Komise by měla upřednostňovat své procesy pro všechny žádosti fondů ELTIF o financování z EIB a tyto procesy zracionalizovat. Komise by tudíž měla zracionalizovat podávání veškerých stanovisek či příspěvků ke všem žádostem fondů ELTIF o financování z EIB.

(31c)     Členské státy i regionální a místní orgány navíc mohou mít zájem na tom, aby se informace o fondech ELTIF dostaly k potenciálním investorům a veřejnosti.

(32)  Bez ohledu na skutečnost, že fondy ELTIF nejsou povinny nabízet práva na odkoupení před koncem doby svého trvání, by fondu ELTIF nemělo nic bránit v tom, aby usiloval o přijetí svých podílových jednotek nebo akcií na regulovaném trhu ▌nebo v rámci mnohostranného obchodního systému, a tak poskytl investorům možnost prodat své podílové jednotky nebo akcie před koncem doby trvání fondu ELTIF. Statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF by neměly obsahovat ustanovení, která by bránila přijímání podílových jednotek nebo akcií fondu ELTIF k obchodování na regulovaných trzích nebo v rámci mnohostranného obchodního systému, ani by neměla investorům bránit ve volném převodu svých podílových jednotek nebo akcií třetím stranám, které tyto podílové jednotky nebo akcie chtějí koupit. Účelem tohoto opatření je podpořit sekundární trhy jakožto významné místo, kde mohou retailoví investoři koupit nebo prodat podílové jednotky nebo akcie fondů ELTIF.

(32a)     Přestože individuální investoři mohou mít zájem na investování do fondu ELTIF, v důsledku nelikvidní povahy většiny investic do dlouhodobých projektů nemůže fond ELTIF investorům nabídnout pravidelný odkup. Závazek jednotlivého investora investovat do takových aktiv je ze své podstaty přijímán na celé období investice. Fondy ELTIF by tudíž měly být strukturovány v zásadě tak, aby nenabízely pravidelný odkup před koncem doby trvání fondu ELTIF.

(32b)  Chce-li fond ELTIF přilákat investory, zejména investory retailové, kteří nemusí být ochotni zavázat svůj kapitál na delší období, měl by být schopen těmto investorům nabídnout právo na předčasné odkoupení při splnění určitých podmínek. Správce fondu ELTIF by tudíž měl mít možnost se podle investiční strategie fondu ELTIF rozhodnout, zda zřídí fond ELTIF s právem na odkoupení či bez něj. Pokud je zaveden režim práv na odkoupení, měla by být tato práva spolu s jejich hlavními rysy předem jasně definována a zveřejněna ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF.

(33)       Aby správce po ukončení činnosti fondu ELTIF efektivně vypořádal investorům jejich podílové jednotky nebo akcie, měl by začít prodávat aktiva portfolia fondu ELTIF včas, aby se zajistila řádná realizace hodnoty. Při stanovování harmonogramu pro systematické snižování míry investic by měl správce fondu ELTIF vzít v potaz různé profily splatností investic a dobu nezbytnou pro nalezení kupce aktiv, do nichž tento fond ELTIF investoval. Vzhledem k nemožnosti zachování investičních limitů během likvidačního období by tyto limity měly přestat platit na začátku likvidačního období.

(33a)  S cílem rozšířit přístup retailových investorů k fondům ELTIF může SKIPCP investovat do podílových jednotek nebo akcií vydaných fondem ELTIF, pokud jsou tyto podílové jednotky nebo akcie způsobilé ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES(10).

(33b)     Fond ELTIF by měl mít možnost snížit svůj kapitál na poměrném základě (pro rata) v případě, že se zbaví některého ze svých aktiv, zejména v případě investic do infrastruktury.

(34)       Může se stát, že nekotovaná aktiva, do nichž fond ELTIF investuje, získají během doby trvání fondu kotování na regulovaném trhu. Pokud k tomu dojde, takové aktivum by již nemuselo splňovat požadavek na nekotovaný charakter stanovený tímto nařízením. Aby správci fondu ELTIF mohli řádným způsobem prodat investice do takových aktiv, která by přestala být způsobilá, mohla by se tato aktiva započítávat do 70% limitu způsobilých investičních aktiv až po dobu dalších tří let.

(35)  Vzhledem ke specifické povaze fondů ELTIF i cílových retailových a profesionálních investorů je důležité, aby byly stanoveny pevné požadavky na transparentnost, na jejichž základě budou potenciální investoři schopni učinit informované rozhodnutí a budou si plně vědomi všech souvisejících rizik. Kromě splnění požadavků na transparentnost stanovených směrnicí 2011/61/EU by fondy ELTIF měly zveřejnit prospekt, jehož obsah by měl povinně zahrnovat veškeré informace, které musí zveřejňovat subjekty kolektivního investování uzavřeného typu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES(11) a nařízením Komise (ES) č. 809/2004(12). Při nabízení fondu ELTIF retailovým investorům by mělo být povinné zveřejnit sdělení klíčových informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014(13). Veškeré marketingové dokumenty by navíc měly výslovně upozorňovat na rizikový profil fondu ELTIF.

(35a)     Fondy ELTIF mohou být zajímavé pro investory, jako jsou obce, církve, charitativní organizace a nadace, které by měly mít možnost požádat o to, aby se s nimi při splnění podmínek stanovených v příloze II oddílu II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU(14) zacházelo stejně jako s profesionálními investory.

(36)  Jelikož jsou fondy ELTIF zacílené nejen na profesionální, ale i na retailové investory v celé Unii, je nezbytné v zájmu zajištění odpovídající úrovně ochrany retailových investorů doplnit marketingové požadavky, které stanoví směrnice 2011/61/EU. Mělo by být tudíž vytvořeno zázemí pro upisování podílových jednotek či akcií, provádění plateb podílníkům nebo akcionářům, odkupování či vyplácení podílových jednotek či akcií a zpřístupňování informací, které musí fondy ELTIF a jejich správci poskytovat. S cílem zajistit, aby retailoví investoři nebyli v porovnání s profesionálními investory znevýhodněni, je nutné zavést určité záruky pro situace, kdy jsou fondy ELTIF nabízeny retailovým investorům. V případě, že jsou fondy ELTIF retailovým investorům nabízeny nebo jsou u nich umísťovány prostřednictvím distributora, měl by tento distributor splňovat příslušné požadavky stanovené ve směrnici 2014/65/EU a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014(15).

(36a)  Správce fondu ELTIF nebo distributor by měl získat veškeré nezbytné informace týkající se znalostí a zkušeností retailového investora, jeho finanční situace, ochoty podstupovat riziko, investičních cílů a časového horizontu, aby mohl posoudit, zda je daný fond ELTIF pro nabízení tomuto retailovému investorovi vhodný, a to s ohledem mj. na dobu trvání a zamýšlenou investiční strategii fondu ELTIF. Jestliže je doba trvání fondu ELTIF, který je nabízen retailovým investorů nebo je u nich umístěn, delší než deset let, měl by správce fondu ELTIF nebo jeho distributor vydat jasné písemné upozornění, že tento produkt nemusí být vhodný pro ty retailové investory, kteří nemohou přijmout takový dlouhodobý a nelikvidní závazek.

(36b)  Je-li fond ELTIF nabízen retailovým investorům, měl by depozitář tohoto fondu ELTIF splňovat ustanovení směrnice 2009/65/ES, pokud jde o způsobilé subjekty, které mohou působit jako depozitáře, pravidlo o nezproštění odpovědnosti a využívání aktiv.

(36c)     Ve snaze posílit ochranu retailových investorů toto nařízení dále stanoví, že v případě retailového investora, jehož portfolio, které tvoří vklady v hotovosti a finanční nástroje vyjma finančních nástrojů sloužících jako kolaterál, nepřesahuje hodnotu 500 000 EUR, by správce fondu ELTIF či každý distributor měl poté, co provede test vhodnosti a poskytne náležité investiční poradenství, zajistit, aby daný retailový investor neinvestoval ve fondech ELTIF souhrnnou částku přesahující 10 % jeho portfolia a aby původní investovaná částka v jednom či více fondech ELTIF nebyla nižší než 10 000 EUR.

(36d)     Za výjimečných okolností upřesněných ve statutu či zakládacích dokumentech fondu ELTIF by mohla být doba trvání fondu ELTIF v zájmu větší flexibility prodloužena či zkrácena, například v situaci, kdy by byl určitý projekt dokončen později nebo dříve, než se předpokládalo, aby tak byla uvedena v soulad s dlouhodobou investiční strategií fondu.

(37)       Příslušný orgán fondu ELTIF by měl průběžně ověřovat, zda fond ELTIF splňuje ustanovení tohoto nařízení. Jelikož příslušné orgány již mají rozsáhlé pravomoci jim svěřené podle směrnice 2011/61/EU, je nezbytné, aby byly tyto pravomoci rozšířeny s ohledem na toto nařízení.

(38)  Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy – ESMA) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010(16) by měl být schopen vykonávat ve vztahu k tomuto nařízení veškeré pravomoci, které mu byly svěřeny podle směrnice 2011/61/EU a měl by za tímto účelem obdržet veškeré potřebné zdroje, zejména lidské zdroje.

(39)       Orgán ESMA by měl hrát klíčovou roli při uplatňování tohoto nařízení tím, že bude zajišťovat jednotné uplatňování předpisů Unie příslušnými vnitrostátními orgány. Vzhledem k vysoce odborným znalostem, jimiž orgán ESMA disponuje, by bylo efektivní a vhodné pověřit ho vypracováním návrhů regulačních technických norem, které se nebudou týkat strategických rozhodnutí, a jejich předložením Komisi. Tyto regulační technické normy by se měly týkat okolností, za nichž slouží finanční derivátové nástroje pouze k zajištění proti riziku vyplývajícímu z investic, okolností, za nichž bude doba trvání fondu ELTIF dostatečně dlouhá, aby pokryla životní cyklus každého individuálního aktiva fondu ELTIF, prvků harmonogramů pro řádný prodej aktiv fondu ELTIF, definic, metodik výpočtu, prezentace zveřejnění nákladů a charakteristik zázemí, které musí fondy ELTIF zajistit v každém členském státě, v němž hodlají podílové jednotky nebo akcie nabízet.

(40)  Na výměnu, předávání a zpracování osobních údajů pro účely tohoto nařízení by se měly v plném rozsahu vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/EC(17) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(18).

(41)       Jelikož cílů tohoto nařízení – konkrétně zajistit jednotné požadavky na investice a podmínky činnosti fondů ELTIF v celé Unii, při plném zohlednění potřeby vyvážit bezpečnost a důvěryhodnost fondů ELTIF s efektivním fungováním trhu dlouhodobého financování a náklady pro jednotlivé zúčastněné subjekty – nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, nýbrž jich může být z důvodu jejich rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(42)       Toto nařízení dodržuje základní práva a zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie, zvláště pak ochranu spotřebitelů, svobodu podnikání, právo na právní ochranu a spravedlivý proces, ochranu osobních údajů a přístup ke službám obecného hospodářského zájmu. Toto nařízení musí být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola I

Obecná ustanovení

Článek 1Předmět

a cíl

1.          Toto nařízení stanoví jednotná pravidla pro udělování povolení, investiční politiky a podmínky činnosti unijních alternativních investičních fondů nebo jejich podfondů, které jsou nabízeny v Unii jako evropské fondy dlouhodobých investic (dále jen „fondy ELTIF“).

1a.        Cílem tohoto nařízení je zvýšit v souladu s unijním cílem inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění objem kapitálu a směrovat jeho tok do evropských dlouhodobých investic do reálné ekonomiky.

2.          Členské státy nesmí v oblasti, na niž se vztahuje toto nařízení, přidat žádné další požadavky.

Článek 2Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(1)         „kapitálem“ souhrn vkladů do kapitálu a nesplaceného upsaného kapitálu, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech příslušných poplatků, srážek a výdajů, které přímo či nepřímo hradí investoři;

(1a)       „profesionálním investorem“ investor, který je považován za profesionálního klienta nebo s nímž může být na požádání jako s profesionálním klientem zacházeno v souladu s přílohou II směrnice 2014/65/EU;

(1b)       „retailovým investorem“ investor, který není profesionálním investorem;

(2)         „kapitálovým nástrojem“ vlastnický podíl v podniku, který má podobu akcií nebo jiných forem účasti na kapitálu podniku kvalifikovaného pro portfolio a který byl vydán jeho investorům;

(3)  „kvazikapitálovým nástrojem“ jakýkoli druh nástroje financování, jehož výnos je spojen se ziskem nebo ztrátou podniku kvalifikovaného pro portfolio a jehož splacení není v případě selhání zcela zajištěno;

(3a)       „reálným aktivem“ aktivum, které má díky své podstatě a vlastnostem hodnotu a může poskytovat výnosy, včetně infrastruktury a dalších aktiv poskytujících hospodářský a sociální užitek, jako je vzdělávání, poradenství, výzkum a vývoj, a včetně obchodních nemovitostí či nemovitostí určených k bydlení, avšak pouze tehdy, jsou-li nedílnou nebo doplňkovou součástí dlouhodobého investičního projektu, který přispívá k unijnímu cíli udržitelného a inteligentního růstu podporujícího začlenění;

(4)         „finančním podnikem“:

a)     úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013(19);

b)     investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU;

c)  pojišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES(20);

d)     finanční holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení (EU) č. 575/2013;

e)     smíšená holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení (EU) č. 575/2013;

f)      správcovská společnost ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES;

g)     správce alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU.

(4a)       „unijním alternativním investičním fondem“ unijní alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. k) směrnice 2011/61/EU;

(4b)       „unijním správcem alternativního investičního fondu“ unijní správce alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. l) směrnice 2011/61/EU;

(5)         „příslušným orgánem fondu ELTIF“ příslušný orgán unijního alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. h) směrnice 2011/61/EU;

(6)         „domovským členským státem fondu ELTIF“ členský stát, v němž fond ELTIF získal povolení;

(6a)  „správcem fondu ELTIF“ unijní správce alternativního investičního fondu s patřičným povolením, který byl schválen pro správu fondu ELTIF, nebo vnitřně řízený fond ELTIF, pokud právní forma tohoto fondu umožňuje vnitřní řízení a externí správce alternativního investičního fondu nebyl jmenován;

(6b)       „příslušným orgánem správce fondu ELTIF“ příslušný orgán domovského členského státu správce unijního alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. q) směrnice 2011/61/EU;

(6c)       „zapůjčením cenných papírů“ a „vypůjčením si cenných papírů“ jakákoli transakce, kterou protistrana převádí cenné papíry, jež je spojena se závazkem vypůjčitele vrátit k určitému budoucímu datu nebo na požádání převodce cenné papíry stejné hodnoty, přičemž u protistrany převádějící cenné papíry jde o zapůjčení cenných papírů a u protistrany, na kterou jsou cenné papíry převedeny, jde o vypůjčení si cenných papírů;

(6d)       „repo obchodem“ repo obchod ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 83 nařízení (EU) č. 575/2013;

(6e)  „finančním nástrojem“ finanční nástroj ve smyslu přílohy I oddílu C směrnice 2014/65/EU;

(6f)        „prodejem na krátko“ činnost vymezená v čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012(21);

(6g)       „regulovaným trhem“ regulovaný trh ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 21 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU;

(6h)       „mnohostranným obchodním systémem“ mnohostranný obchodní systém vymezený v čl. 4 odst. 1 bodu 22 směrnice 2014/65/EU.

Článek 3Udělování povolení

a centrální veřejný rejstřík

1.          Fond ELTIF může být v Unii nabízen, pouze pokud mu bylo uděleno povolení v souladu s tímto nařízením. Povolení fondu dlouhodobých investic je platné ve všech členských státech.

2.          K podání žádosti o povolení fondu jakožto fondu ELTIF a k získání tohoto povolení je způsobilý pouze fond, který je unijním alternativním investičním fondem.

4.  O povoleních vydaných či odejmutých podle tohoto nařízení informují příslušné orgány fondu ELTIF čtvrtletně orgán ESMA.

Orgán pro cenné papíry a trhy vede centrální veřejný rejstřík všech fondů ELTIF, jimž bylo uděleno povolení podle tohoto nařízení, s uvedením jejich správce a příslušného orgánu. Tento rejstřík je zpřístupněn veřejnosti v elektronické podobě.

Článek 3a

Označení a zákaz přeměny

1.          Označení „ELTIF“ nebo „evropský fond dlouhodobých investic“ se pro subjekt kolektivního investování nebo jím vydané podílové jednotky nebo akcie smí používat pouze tehdy, pokud bylo tomuto subjektu kolektivního investování uděleno povolení podle tohoto nařízení.

2.          Fondy ELTIF se nesmí přeměnit na subjekty kolektivního investování, na něž se toto nařízení nevztahuje.

Článek 4Žádost o povolení fondu ELTIF

1.          Žádost o udělení povolení fondu ELTIF se podává příslušnému orgánu fondu ELTIF.

Žádost o povolení fondu ELTIF musí obsahovat:

a)     statut nebo zakládací dokumenty fondu;

b)     údaje o totožnosti navrhovaného správce fondu ELTIF, o jeho současných a předchozích zkušenostech s řízením fondů a o jeho historii;

c)     údaje o totožnosti depozitáře;

d)  popis informací, které mají být poskytnuty investorům, včetně popisu způsobů, jakými se bude postupovat při řešení stížností podaných retailovými investory.

Příslušný orgán fondu ELTIF může v souvislosti s dokumentací nebo informacemi uvedenými podle druhého pododstavce požádat o vyjasnění a informace.

2.          Pouze unijní správce alternativního investičního fondu, jemuž bylo uděleno povolení podle směrnice 2011/61/EU, smí podat žádost o povolení správy fondu ELTIF, o jehož povolení se žádá v souladu s odstavcem 1. Je-li příslušný orgán fondu ELTIF tentýž jako příslušný orgán unijního správce alternativního investičního fondu, musí tato žádost o povolení odkazovat na dokumenty předložené za účelem povolení podle směrnice 2011/61/EU.

Žádost o povolení vykonávat správu fondu ELTIF musí obsahovat:

a)     písemnou dohodu s depozitářem;

b)     informace o pověření, pokud jde o správu portfolia, řízení rizik a administrativní úkony v souvislosti s fondy ELTIF;

c)  informace o investičních strategiích, rizikovém profilu a dalších charakteristikách alternativních investičních fondů, které je unijní správce alternativních investičních fondů oprávněn spravovat.

Příslušný orgán fondu ELTIF může požádat příslušný orgán unijního správce alternativních investičních fondů o vyjasnění a informace v souvislosti s dokumentací uvedenou v druhém pododstavci nebo o ověření, zda fondy ELTIF spadají do působnosti povolení unijního správce alternativních investičních fondů spravovat alternativní investiční fondy. Příslušný orgán unijního správce alternativních investičních fondů je povinen odpovědět do 10 pracovních dnů od data obdržení žádosti předložené příslušným orgánem fondu ELTIF.

3.          Žadatelé jsou informováni do dvou měsíců od data podání úplné žádosti, zda bylo povolení fondu ELTIF uděleno a zda bylo unijnímu správci alternativních investičních fondů uděleno povolení být správcem tohoto fondu ELTIF.

4.          Veškeré následné změny dokumentace uvedené v odstavci 1 a 2 musí být neprodleně oznámeny příslušnému orgánu fondu ELTIF.

5.          Odchylně od odstavců 1 a 2 žádá unijní alternativní investiční fond, jehož právní forma umožňuje vnitřní řízení a jehož řídící orgán rozhodne, že nejmenuje externího správce alternativních investičních fondů, o povolení fondu ELTIF podle tohoto nařízení a současně o povolení být správcem alternativního investičního fondu podle směrnice 2011/61/EU.

Aniž je dotčen článek 7 směrnice 2011/61/EU, žádost o povolení vnitřně řízeného fondu ELTIF musí obsahovat:

a)     statut nebo zakládací dokumenty fondu;

b)     popis informací, které mají být poskytnuty investorům, včetně popisu způsobů, jakými se bude postupovat při řešení stížností podaných retailovými investory.

Odchylně od odstavce 3 je vnitřně řízený unijní alternativní investiční fond informován o tom, zda bylo povolení fondu ELTIF uděleno, do tří měsíců od data podání úplné žádosti.

Článek 5Podmínky pro udělení povolení fondu ELTIF

1.          Unijní alternativní investiční fond je povolen jako fond ELTIF pouze tehdy, pokud jeho příslušný orgán:

a)     shledá, že je tento unijní alternativní investiční fond schopen plnit všechny požadavky tohoto nařízení;

b)  schválil žádost unijního správce alternativních investičních fondů, jemuž bylo v souladu se směrnicí 2011/61/EU uděleno povolení spravovat fond ELTIF, statut fondu nebo zakládací dokumenty a volbu depozitáře.

1a.        Pokud žádá unijní alternativní investiční fond o povolení podle čl. 4 odst. 5, udělí příslušný orgán tomuto unijnímu alternativnímu investičnímu fondu povolení pouze tehdy, shledá-li, že tento fond splňuje požadavky tohoto nařízení i požadavky směrnice 2011/61/EU, pokud jde o povolení stát se unijním správcem alternativních investičních fondů.

2.          Příslušný orgán fondu ELTIF může odmítnout schválit žádost unijního správce alternativních investičních fondů o spravování fondu ELTIF, pouze pokud unijní správce alternativních investičních fondů:

a)     nesplňuje toto nařízení;

b)     nesplňuje směrnici 2011/61/EU;

c)     nemá povolení příslušného orgánu spravovat alternativní investiční fondy, které sledují obdobné investiční strategie jako typ fondů, jež jsou předmětem tohoto nařízení; nebo

d)     nepředložil dokumentaci uvedenou v čl. 4 odst. 2 nebo jakékoli vysvětlení či informace podle něj požadované.

Před odmítnutím schválení žádosti příslušný orgán fondu ELTIF konzultuje příslušný orgán unijního správce alternativních investičních fondů.

3.          Příslušný orgán fondu ELTIF nepovolí unijní alternativní investiční fond, který žádá o povolení, jako fond ELTIF, brání-li tomuto fondu právní předpisy v nabízení podílových jednotek nebo akcií v jeho domovském členském státě.

3a.        Příslušný orgán fondu ELTIF sdělí unijnímu alternativnímu investičnímu fondu důvod, proč jej odmítl povolit jako fond ELTIF.

3b.        Žádost, která byla podle této kapitoly zamítnuta, nesmí být podána znovu u příslušných orgánů jiných členských států.

4.          Podmínkou udělení povolení fondu ELTIF nesmí být požadavek, aby fond ELTIF spravoval unijní správce alternativních investičních fondů povolený v domovském členském státě fondu ELTIF nebo aby unijní správce alternativních investičních fondů vykonával v domovském členském státě fondu ELTIF jakékoli činnosti nebo jimi v tomto státě někoho pověřil.

Článek 6Použitelná pravidla a odpovědnost

1.          Fond ELTIF musí vždy dodržovat ustanovení tohoto nařízení.

2.  Fond ELTIF a správce fondu ELTIF musí vždy dodržovat požadavky směrnice 2011/61/EU.

3.          Za zajištění souladu s tímto nařízením odpovídá správce fondu ELTIF, který je v souladu se směrnicí 2011/61/EU rovněž odpovědný za jakékoli porušení tohoto nařízení. Správce fondu ELTIF odpovídá také za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nedodržování tohoto nařízení.

Kapitola II

Povinnosti týkající se investičních politik fondů ELTIF

Oddíl I

Obecná pravidla a způsobilá aktiva

Článek 7Podfondy

Pokud fond ELTIF zahrnuje více než jeden podfond, každý podfond se pro účely této kapitoly považuje za samostatný fond ELTIF.

Článek 8Způsobilé investice

1.          Fond ELTIF smí v souladu s cíli uvedenými v čl. 1 odst. 1a investovat pouze do těchto kategorií aktiv a pouze za podmínek stanovených v tomto nařízení:

a)     způsobilá investiční aktiva;

b)     aktiva uvedená v čl. 50 odst. 1 směrnice 2009/65/ES.

2.  Fond ELTIF nesmí provádět žádné z těchto činností:

a)     prodej aktiv na krátko;

b)     získání přímé či nepřímé expozice vůči komoditám, mimo jiné prostřednictvím finančních derivátových nástrojů, certifikátů, které je zastupují, indexů, které jsou na nich založeny, či jakéhokoli jiného prostředku nebo nástroje, který by k takovéto expozici vedl;

c)     uzavírání dohod o zápůjčkách nebo výpůjčkách cenných papírů, uzavírání repo obchodů či jiných dohod, jež mají obdobný ekonomický účinek a představují podobná rizika, pokud je jimi dotčeno více než 10 % aktiv fondu ELTIF;

d)     používat finanční derivátové nástroje kromě případů, kdy tyto nástroje slouží pouze k zajištění proti riziku vyplývajícímu z dalších investic fondu ELTIF.

2a.  Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, vypracuje orgán ESMA poté, co uspořádá otevřenou veřejnou konzultaci, návrhy regulačních technických norem, jimiž upřesní kritéria pro určení toho, za jakých okolností slouží finanční derivátové nástroje výhradně účelu zajištění proti rizikům vyplývajícím z investic uvedených v odst. 2 písm. d).

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do …(22)+.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 9Způsobilá investiční aktiva

Do aktiv uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) může fond ELTIF investovat, pouze pokud spadají do jedné z těchto kategorií:

a)          kapitálové nebo kvazikapitálové nástroje, které byly:

i)      vydány podnikem kvalifikovaným pro portfolio a získány fondem ELTIF ▌od podniku kvalifikovaného pro portfolio nebo od třetí strany přes sekundární trh;

ii)  vydány podnikem kvalifikovaným pro portfolio výměnou za kapitálový nebo kvazikapitálový nástroj dříve získaný fondem ELTIF ▌od podniku kvalifikovaného pro portfolio nebo od třetí strany přes sekundární trh;

iii)     vydány podnikem, jehož je podnik kvalifikovaný pro portfolio většinově vlastněnou dceřinou společností, výměnou za kapitálový nebo kvazikapitálový nástroj, který fond ELTIF získal v souladu s body i) nebo ii) od podniku kvalifikovaného pro portfolio nebo od třetí strany přes sekundární trh;

b)          dluhové nástroje vydané podnikem kvalifikovaným pro portfolio;

c)          úvěry, které fond ELTIF poskytl podniku kvalifikovanému pro portfolio se splatností, jež není delší než doba trvání fondu ELTIF;

d)          podílové jednotky nebo akcie jednoho nebo několika jiných fondů ELTIF, evropských fondů rizikového kapitálu (EuVECA) a evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF), pokud uvedené fondy samy neinvestovaly do fondů ELTIF více než 10 % svého kapitálu;

e)          přímá účast nebo nepřímá účast skrze podniky kvalifikované pro portfolio na individuálních reálných aktivech s hodnotou nejméně 10 000 000 EUR nebo ekvivalentu v měně, v níž výdaje vznikly, k okamžiku jejich vzniku.

Článek 10Podnik kvalifikovaný pro portfolio

1.          Podnik kvalifikovaný pro portfolio podle čl. 9 prvního pododstavce je portfoliový podnik, který není subjektem kolektivního investování a který splňuje všechny tyto požadavky:

a)     není finančním podnikem;

b)     je podnikem, který:

i)      nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v rámci mnohostranného obchodního systému; nebo

ii)     byl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v rámci mnohostranného obchodního systému a jeho tržní kapitalizace nepřesahuje 500 000 000 EUR;

c)  je usazen v členském státě nebo ve třetí zemi, pokud tato třetí země:

i)       není uvedena na seznamu Finančního akčního výboru jako vysoce riziková a nespolupracující jurisdikce;

ii)      podepsala s domovským členským státem správce fondu ELTIF a s každým dalším členským státem, v němž mají být podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF nabízeny, dohodu s cílem zajistit, aby tato třetí země zcela splňovala zásady stanovené v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku, a zajišťuje účinnou výměnu informací v oblasti daní včetně mnohostranných daňových dohod.

2.          Odchylně od odst. 1 písm. a) tohoto článku může být podnik kvalifikovaný pro portfolio finanční podnik, který financuje výhradně podniky kvalifikované pro portfolio uvedené v odstavci 1 tohoto článku nebo reálná aktiva uvedená v čl. 9 odst. 1 písm. e).

Článek 11Střet zájmů

Fond ELTIF nesmí investovat do způsobilých investičních aktiv, v nichž má jeho správce přímý nebo nepřímý podíl nebo takový podíl získá, vyjma držení podílových jednotek nebo akcií fondů ELTIF, EuSEF nebo EuVECA, které spravuje.

Oddíl 2Ustanovení o investičních politikách

Článek 12Složení a diverzifikace portfolia

1.          Fond ELTIF musí investovat minimálně 70 % svého kapitálu do způsobilých investičních aktiv.

2.          Fond ELTIF nesmí investovat více než:

a)     10 % svého kapitálu do nástrojů vydaných jedním podnikem kvalifikovaným pro portfolio nebo do úvěrů poskytnutých tomuto podniku;

b)     10 % svého kapitálu přímo či nepřímo do jediného reálného aktiva;

c)     10 % svého kapitálu do podílových jednotek nebo akcií jednoho fondu ELTIF, EuVECA nebo EuSEF;

d)     5 % svého kapitálu do aktiv uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud tato aktiva byla vydána jedním subjektem.

3.  Souhrnná hodnota podílových jednotek nebo akcií fondů ELTIF, EuVECA a EuSEF v portfoliu fondu ELTIF nesmí překročit 20 % hodnoty jeho kapitálu.

4.          Souhrnné rizikové expozice vůči protistraně fondu ELTIF v důsledku OTC transakcí s deriváty, repo obchodů nebo reverzních repo obchodů nesmí překročit 5 % jeho kapitálu.

5.          Odchylně od odst. 2 písm. a) a b) může fond ELTIF zvýšit 10% limit uvedený ve zmíněných písmenech na 20 %, pokud souhrnná hodnota aktiv držených fondem ELTIF v podnicích kvalifikovaných pro portfolio a v individuálních reálných aktivech, do nichž investuje více než 10 % svého kapitálu, nepřekročí 40 % hodnoty jeho kapitálu.

5a.        Odchylně od odst. 2 písm. d) může fond ELTIF zvýšit 5% limit v něm stanovený na 25 % v případě dluhopisů emitovaných úvěrovou institucí se sídlem v členském státě, která na základě právních předpisů podléhá zvláštnímu veřejnému dohledu určenému na ochranu držitelů dluhopisů. Výnosy z emise těchto dluhopisů musí být investovány v souladu s právními předpisy do aktiv, která jsou po celou dobu platnosti dluhopisů schopna krýt závazky spojené s těmito dluhopisy a která by v případě neplnění emitenta byla přednostně použita pro výplatu jistiny a narostlého úroku.

6.  Společnosti, které pro účely konsolidované účetní závěrky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU(23) nebo v souladu s uznávanými mezinárodními účetními pravidly náleží do stejné skupiny, se pro účely výpočtu limitů uvedených v odstavcích 1 až 5a považují za jeden podnik kvalifikovaný pro portfolio nebo jeden subjekt.

Článek 12a

Oprava investičních pozic

Jestliže fond ELTIF poruší požadavky na diverzifikaci stanovené v čl. 12 odst. 2 až 5a a správce fondu ELTIF nemá nad porušením kontrolu, přijme správce fondu ELTIF v odpovídající lhůtě a s náležitým přihlédnutím k zájmům investorů fondu ELTIF opatření, která jsou zapotřebí k nápravě situace.

Článek 13Koncentrace

1.          Fond dlouhodobých investic může získat maximálně 25 % podílových jednotek nebo akcií jednoho fondu ELTIF, EuVECA nebo EuSEF.

2.          Na investice do aktiv uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení se vztahují limity koncentrace stanovené v čl. 56 odst. 2 směrnice 2009/65/ES.

Článek 14Vypůjčování si peněžních prostředků

1.          Fond ELTIF si může vypůjčit peněžní prostředky, pokud takové vypůjčení splňuje všechny následující podmínky:

a)        nepředstavuje více než 30 % hodnoty kapitálu fondu ELTIF;

b)        slouží k investování do způsobilých investičních aktiv, kromě úvěrů uvedených v čl. 9 písm. c), pokud nejsou k uskutečnění příslušné investice dostatečné držené peněžní prostředky nebo peněžní ekvivalenty fondu ELTIF;

c)        je smluvně dohodnuto ve stejné měně jako aktiva, která mají být za vypůjčené peněžní prostředky pořízena;

ca)      jeho doba splatnosti není delší než doba trvání fondu ELTIF;

cb)      zatěžuje aktiva, která nepředstavují více než 30 % hodnoty kapitálu fondu ELTIF.

2.          Správce fondu ELTIF v prospektu fondu ELTIF specifikuje, zda má v rámci své investiční strategie v úmyslu si vypůjčit peníze, či nikoli.

Článek 15Uplatňování pravidel složení a diverzifikace portfolia

1.          Investiční limit stanovený v čl. 12 odst. 1:

a)     platí k datu stanovenému ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF;

b)     přestává platit, jakmile fond ELTIF zahájí prodej aktiv s cílem vypořádat investorům jejich podílové jednotky nebo akcie po ukončení doby trvání fondu ELTIF;

c)     může být dočasně pozastaven, když fond ELTIF získá další kapitál nebo sníží svůj stávající kapitál, pokud takové pozastavení netrvá déle než 12 měsíců.

Datum uvedené v prvním pododstavci písm. a) zohlední zvláštnosti a vlastnosti aktiv, do nichž bude fond ELTIF investovat, ale nenastane později, než je buď pět let od data povolení fondu ELTIF, nebo polovina doby trvání fondu ELTIF stanovená v souladu s čl. 16 odst. 2, v závislosti na tom, která lhůta nastane dříve. Za výjimečných okolností může příslušný orgán fondu ELTIF po předložení řádně odůvodněného investičního plánu schválit prodloužení této lhůty nejvýše o jeden další rok.

2.  Pokud dlouhodobá aktiva, do nichž fond ELTIF investoval, vydal podnik kvalifikovaný pro portfolio, který již nesplňuje ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. b), mohou být tato dlouhodobá aktiva nadále započítávána pro účely výpočtu investičního limitu uvedeného v čl. 12 odst. 1 nejvýše po dobu tří let od data, kdy portfoliový podnik přestal požadavky stanovené v čl. 10 odst. 1 písm b) splňovat.

Kapitola III

Odkoupení podílových jednotek nebo akcií fondů ELTIF, obchodování s nimi, jejich vydávání a rozdělování výnosů a kapitálu

Článek 16Pravidla pro odkoupení a doba trvání fondu ELTIF

1.          Investoři fondu ELTIF nemohou žádat o odkoupení svých podílových jednotek nebo akcií před koncem doby trvání fondu ELTIF. Vypořádání investorů je možné ode dne následujícího po datu, k němuž končí doba trvání fondu ELTIF.

Statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF jasně uvádějí konkrétní datum jako konec doby trvání fondu a mohou také uvádět právo na dočasné prodloužení doby trvání fondu ELTIF a podmínky pro výkon tohoto práva.

Statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF a sdělení investorům stanoví postupy pro vypořádání podílových jednotek nebo akcií a pro prodej aktiv a jasně uvedou, že vypořádání investorů bude zahájeno v den, který následuje po datu, k němuž končí doba trvání fondu ELTIF.

1a.  Odchylně od odstavce 1 mohou statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF stanovit možnost odkoupení před koncem doby trvání fondu ELTIF, pokud budou splněny všechny následující podmínky:

a)     odkoupení nejsou schválena před datem uvedeným v čl. 15 odst. 1 písm. a);

b)     v okamžiku povolení a po celou dobu trvání fondu ELTIF je jeho správce schopen příslušným orgánům prokázat, že jsou zavedeny řádný systém správy likvidity a účinné postupy pro monitorování rizik likvidity fondu ELTIF a že tyto jsou v souladu s dlouhodobou investiční strategií fondu ELTIF a navrhovanými pravidly pro odkoupení;

c)     správce fondu ELTIF stanoví definovaná pravidla pro odkoupení, v nichž budou jasně uvedeny časové lhůty, v rámci kterých mohou investoři o odkoupení žádat;

d)     pravidla pro odkoupení fondu ELTIF zajišťují, aby celková výše odkoupení byla v rámci každého daného časového období omezena na procentní podíl na aktivech fondu ELTIF uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b). Tento procentní podíl je sladěn se správou likvidity a investiční strategií, které správce fondu ELTIF zveřejní;

e)  pravidla pro odkoupení fondu ELTIF zajišťují, že pokud celková výše žádostí o odkoupení v rámci každého daného časového období překročí procentní podíl uvedený v písmenu d), bude s investory zacházeno spravedlivě a odkoupení se schválí na poměrném základě (pro rata).

2.          Doba trvání fondu ELTIF musí být v souladu s dlouhodobou podstatou fondu ELTIF a musí být dostatečně dlouhá, aby pokryla životní cyklus každého individuálního aktiva fondu ELTIF, měřeného podle nelikvidního profilu a ekonomického životního cyklu aktiva, a stanovený investiční cíl fondu ELTIF.

3.          Investoři mohou požádat o ukončení činnosti fondu ELTIF, pokud nebudou jejich požadavky učiněné v souladu s politikou odkupu fondu ELTIF uspokojeny do jednoho roku od data, kdy byly předloženy.

4.          Vždy musí existovat možnost výplaty investorů v hotovosti.

5.          Věcné vypořádání z aktiv fondu ELTIF je možné, pouze jsou-li splněny všechny následující podmínky:

a)     statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF tuto možnost předpokládají, pod podmínkou, že se všem investorům dostane spravedlivého zacházení;

b)  investor písemně požádá o vypořádání ve formě podílu na aktivech fondu ELTIF;

c)     převádění těchto aktiv není omezeno žádnými zvláštními pravidly.

6.          Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem, které upřesní okolnosti, za nichž je doba trvání fondu ELTIF dostatečně dlouhá na to, aby pokrývala životní cyklus každého individuálního aktiva fondu ELTIF, jak je uvedeno v odstavci 2.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do …(24)+.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 17Sekundární trh

1.          Statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF nesmí bránit tomu, aby byly podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v rámci mnohostranného obchodního systému.

2.  Statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF nesmí investorům znemožňovat volné převádění jejich podílových jednotek nebo akcií na třetí strany jiné než správce fondu ELTIF.

3.          Fond ELTIF ve svých periodických zprávách zveřejňuje tržní hodnotu svých kotovaných podílových jednotek nebo akcií spolu s čistou hodnotou aktiv na podílovou jednotku nebo akcii.

4.          Pokud dojde k podstatné změně hodnoty aktiva, správce fondu ELTIF oznámí tuto informaci investorům ve svých periodických zprávách.

Článek 18Vydávání nových podílových jednotek nebo akcií

1.          Fond ELTIF může nabízet nové emise akcií nebo podílových jednotek v souladu se svým statutem nebo zakládacími dokumenty.

2.          Fond ELTIF nesmí vydávat nové akcie nebo podílové jednotky za cenu nižší, než je příslušná čistá hodnota aktiv, aniž by tyto akcie nebo podílové jednotky za tuto cenu nejprve nabídl stávajícím investorům fondu ELTIF.

Článek 19Prodej aktiv fondu ELTIF

1.          Fond ELTIF přijme podrobný harmonogram pro řádný prodej svých aktiv s cílem vypořádat investory po ukončení doby jeho trvání a oznámí jej příslušnému orgánu fondu ELTIF nejpozději jeden rok před datem, k němuž končí doba trvání fondu ELTIF.

2.          Harmonogram uvedený v odstavci 1 musí zahrnovat:

a)     hodnocení trhu potenciálních kupců;

b)     hodnocení a srovnání potenciálních prodejních cen;

c)     ocenění aktiv určených k prodeji;

d)     časový rámec pro plán prodeje.

3.          Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění kritérií, která mají být použita k hodnocení podle odst. 2 písm. a) a ocenění podle odst. 2 písm. c).

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do …(25)+.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 20

Rozdělení výnosů a kapitálu

1.          Fond ELTIF může investorům pravidelně rozdělovat výnosy generované aktivy obsaženými v jeho portfoliu. K těmto výnosům patří:

a)     výnosy, které aktiva pravidelně generují;

b)     zhodnocení kapitálu realizované po prodeji aktiv ▌.

2.          Výnosy potřebné pro budoucí závazky fondu ELTIF se nerozdělí.

2a.        Fond ELTIF může snížit svůj kapitál na poměrném základě (pro rata) v případě, že prodá některé ze svých aktiv před koncem doby svého trvání, pokud správce fondu ELTIF náležitě posoudí takový prodej jako operaci, jež je v zájmu investorů.

3.          Ve svém statutu nebo zakládacích dokumentech fond ELTIF uvede politiku rozdělování zisku, kterou bude fond uplatňovat během doby svého trvání.

Kapitola IV

Požadavky na transparentnost

Článek 21Transparentnost

1.          Podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF nesmí být v Unii nabízeny bez předchozího vydání prospektu.

Podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF nesmí být v Unii retailovým investorům nabízeny bez předchozího vydání sdělení klíčových informací v souladu s nařízením (EU) č. 1286/2014.

2.          Prospekt musí obsahovat informace, které jsou nezbytné pro investory, aby mohli učinit informované posouzení investice, která je jim nabízena, a zejména rizik s ní souvisejících.

3.          Prospekt musí obsahovat alespoň:

a)     sdělení popisující, jak investiční cíle fondu ELTIF a strategie pro dosažení těchto cílů určují dlouhodobou povahu fondu;

b)  informace, které mají poskytovat subjekty kolektivního investování uzavřeného typu v souladu se směrnicí 2003/71/ES a nařízením (ES) č. 809/2004;

c)     informace, které mají být sděleny investorům v souladu s článkem 23 směrnice 2011/61/EU, pokud již nejsou zahrnuty podle písm. b) tohoto odstavce;

d)     výrazně uvedené kategorie aktiv, do nichž má fond ELTIF povolení investovat;

da)   výrazně uvedené jurisdikce, v nichž má fond ELTIF povolení investovat;

e)     veškeré další informace, které příslušné orgány považují pro účely odstavce 2 za důležité.

4.          Prospekt ▌a veškeré další marketingové dokumenty musí investory výrazným způsobem upozorňovat na nelikvidní charakter fondu ELTIF.

Prospekt a veškeré další marketingové dokumenty zejména jasně:

a)     informují investory o dlouhodobém charakteru investic fondu;

b)     informují investory o konci doby trvání fondu a možnosti dobu trvání prodloužit, pokud je tato možnost stanovena, a o podmínkách této možnosti;

c)  uvádějí, zda má být fond nabízen retailovým investorům;

d)     vysvětlují práva investorů na vypořádání jejich investice v souladu s článkem 16 a se statuty nebo zakládacími dokumenty fondu;

e)     uvádějí četnost a časový harmonogram případného rozdělení výnosů investorům během doby trvání fondu;

f)      radí investorům, že by do fondu ELTIF měli investovat pouze malou část svého celkového investičního portfolia;

fa)    popisují politiku zajištění fondu ELTIF, včetně výrazného upozornění na to, že finanční derivátové nástroje smějí být použity pouze za účelem zajištění proti riziku vyplývajícímu z dalších investic fondu, a včetně uvedení možného dopadu použití finančních derivátových nástrojů na rizikový profil fondu ELTIF;

fb)    informují investory o rizicích spojených s investováním do reálných aktiv, včetně infrastruktury;

fe)    informují investory pravidelně, nejméně jednou ročně, o jurisdikcích, ve kterých fond investoval.

5.  Kromě informací požadovaných podle článku 22 směrnice 2011/61/EU obsahuje výroční zpráva fondu ELTIF následující informace:

a)     výkaz peněžních toků;

b)     informace o jakékoli účasti na nástrojích využívajících rozpočtové prostředky Unie;

c)     informace o hodnotě jednotlivých podniků kvalifikovaných pro portfolio a hodnotě jiných aktiv, do kterých fond ELTIF investoval, včetně hodnoty použitých finančních derivátových nástrojů;

d)     informace o jurisdikcích, v nichž se nacházejí aktiva fondu ELTIF.

6.          Na žádost retailového investora poskytne správce fondu ELTIF rovněž doplňující informace týkající se kvantitativních omezení, která se uplatňují při řízení rizik fondu ELTIF, metod zvolených za tímto účelem a nejnovějšího vývoje hlavních rizik a výnosů jednotlivých kategorií aktiv.

Článek 21a

Další požadavky na prospekt

1.          Fond ELTIF zašle svůj prospekt, jakékoli jeho změny a své výroční zprávy příslušným orgánům fondu ELTIF. Na požádání poskytne fond ELTIF tuto dokumentaci příslušným orgánům správce fondu ELTIF. Fond ELTIF poskytne tuto dokumentaci v časové lhůtě, kterou tyto příslušné orgány určí.

2.          Nedílnou součást prospektu tvoří statut fondu nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF a jsou k němu připojeny.

Dokumenty uvedené v prvním pododstavci nemusí být k prospektu připojeny, je-li investor informován, že mu tyto dokumenty budou na požádání zaslány, nebo je-li mu známo místo, kde do nich může v každém členském státě, v němž jsou podílové jednotky nebo akcie nabízeny, nahlédnout.

3.          Prospekt určí způsob, jakým bude výroční zpráva dána k dispozici investorům. Stanoví, že retailovým investorům se na požádání a bezplatně doručí papírová kopie výroční zprávy.

4.  Prospekt a nejnovější zveřejněná výroční zpráva jsou investorům poskytnuty na požádání a bezplatně.

Prospekt může být poskytnut na trvalém nosiči nebo prostřednictvím internetových stránek. Na požádání se retailovým investorům poskytne bezplatně papírová kopie.

5.          Podstatné náležitosti prospektu musí být průběžně aktualizovány.

Článek 22

Zveřejnění nákladů

1.          Prospekt musí investory výrazným způsobem informovat o výši jednotlivých nákladů, které investor přímo či nepřímo nese. Jednotlivé náklady musí být rozděleny do těchto kategorií:

a)     náklady na zřízení fondu ELTIF;

b)     náklady související s nákupem aktiv;

c)     poplatky za správu a výkonnost;

d)     distribuční náklady;

e)  další náklady, včetně administrativních a regulačních nákladů a nákladů na depozitáře, opatrování, profesionální služby a audit.

2.          V prospektu se uvede celkový poměr nákladů ke kapitálu fondu ELTIF.

4.          Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem, kterými se stanoví společné definice, metodiky výpočtu a formáty prezentace nákladů uvedených v odstavci 1 a celkového poměru uvedeného v odstavci 2.

Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem zohlední orgán ESMA ▌regulační technické normy uvedené v čl. 8 odst. 5 písm. a) až c) nařízení (EU) č. 1286/2014.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do …(26)+.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Kapitola V

Nabízení podílových jednotek nebo akcií fondů ELTIF

Článek 23Zázemí pro investory

1.          Správce fondu ELTIF, jehož podílové jednotky a akcie mají být nabízeny retailovým investorům, musí v každém členském státě, v němž hodlá nabízet podílové jednotky nebo akcie daného fondu, zajistit zázemí pro upisování podílových jednotek či akcií, provádění plateb podílníkům nebo akcionářům, odkupování či vyplácení podílových jednotek či akcií a zpřístupňování informací, které musí fondy ELTIF a jejich správci poskytovat.

2.          Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které stanoví typy a vlastnosti zázemí uvedeného v odstavci 1, jeho technickou infrastrukturu a náplň jeho úkolů vůči retailovým investorům.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do …(27)+.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 23a

Proces vnitřního hodnocení pro fondy ELTIF nabízené retailovým investorům

1.          Správce fondu ELTIF, jehož podílové jednotky a akcie mají být nabízeny retailovým investorům, vytvoří a uplatňuje specifický vnitřní proces hodnocení tohoto fondu ELTIF předtím, než je fond retailovým investorům nabízen a distribuován.

2.          V rámci vnitřního procesu uvedeného v odstavci 1 posoudí správce fondu ELTIF, zda je fond vhodný pro nabízení retailovým investorům, a zohlední přitom alespoň:

a)     dobu trvání fondu ELTIF; a dále

b)     zamýšlenou investiční strategii fondu ELTIF.

3.          Správce fondu ELTIF dá všem distributorům k dispozici veškeré příslušné informace o fondu ELTIF, který je nabízen retailovým investorům, včetně všech informací o době trvání fondu a jeho investiční strategii, o procesu vnitřního hodnocení a o jurisdikcích, v nichž má fond ELTIF povoleno investovat.

Článek 23b

Zvláštní požadavky v oblasti distribuce fondů ELTIF retailovým investorům

1.          V případě, že jsou podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF přímo nabízeny retailovým investorům nebo jsou u nich umísťovány, musí správce fondu ELTIF získat informace o:

a)     znalosti a zkušenosti daného retailového investora, pokud jde o investiční oblast relevantní pro fond ELTIF;

b)     jeho finanční situaci, včetně jeho schopnosti nést ztráty;

c)      investičních cílech daného retailového investora, včetně jeho časového horizontu.

Na základě informací získaných v souladu s prvním pododstavcem doporučí správce fondu ELTIF daný fond ELTIF pouze tehdy, je-li pro daného retailového investora vhodný.

2.          Jestliže je doba trvání fondu ELTIF, který je nabízen retailovým investorům nebo je u nich umísťován, delší než deset let, vydá správce fondu ELTIF nebo distributor jasné písemné varování, že daný fond ELTIF nemusí být vhodný pro ty retailové investory, kteří nejsou schopni unést takový dlouhodobý a nelikvidní závazek.

Článek 23c

Zvláštní ustanovení týkající se depozitáře fondu ELTIF nabízeného retailovým investorům

1.          Odchylně od ustanovení čl. 21 odst. 3 směrnice 2011/61/EU musí být depozitářem fondu ELTIF nabízeného retailovým investorům subjekt podle čl. 23 odst. 2 směrnice 2009/65/ES.

2.  Odchylně od ustanovení čl. 21 odst. 13 druhého pododstavce a čl. 21 odst. 14 směrnice 2011/61/EU nesmí mít depozitář fondu ELTIF nabízeného retailovým investorům možnost zprostit se odpovědnosti v případě ztráty finančních nástrojů, které má ve svém opatrování třetí osoba.

3.          Odpovědnost depozitáře uvedená v čl. 21 odst. 12 směrnice 2011/61/EU nesmí být v případě nabízení fondu ELTIF retailovým investorům vyloučena ani omezena dohodou.

4.          Jakákoli dohoda, která je v rozporu s odstavcem 3, je neplatná.

5.          Aktiva, která má depozitář fondu ELTIF v opatrování, nesmí být tímto depozitářem ani žádnou třetí osobou, jíž byla tato opatrovnická funkce svěřena, využívána na vlastní účet. Využívání zahrnuje jakékoli transakce týkající se aktiv, jež jsou v opatrování, mimo jiné včetně převodu, zastavení, prodeje a zapůjčení.

Aktiva, která má depozitář fondu ELTIF v opatrování, mohou být využívána pouze tehdy, pokud:

a)     je jejich využití provedeno na účet ELTIF;

b)     depozitář plní pokyny správce fondu ELTIF jménem fondu ELTIF;

c)      se využití uskutečňuje ve prospěch fondu ELTIF a v zájmu podílníků nebo akcionářů; a dále

d)     je transakce kryta vysoce kvalitním a likvidním kolaterálem, který fond ELTIF obdržel na základě ujednání o převodu vlastnického práva.

Tržní hodnota kolaterálu uvedeného v druhém pododstavci písm. d) musí být v každém okamžiku rovna přinejmenším tržní hodnotě využitých aktiv zvýšené o přirážku.

Článek 24Další požadavky pro nabízení fondů ELTIF retailovým investorům

1.          Podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF mohou být nabízeny retailovým investorům pod podmínkou, že správce fondu ELTIF nebo distributor poskytne retailovým investorům náležité investiční poradenství.

2.  Správce fondu ELTIF smí podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF přímo nabízet retailovým investorům nebo je u nich umísťovat pouze tehdy, má-li povolení poskytovat služby uvedené v čl. 6 odst. 4 písm. a) a písm. b) bodě i) směrnice 2011/61/EU, a pouze poté, co vykonal test vhodnosti uvedený v čl. 23b odst. 1 tohoto nařízení.

3.          V případě, že portfolio finančních nástrojů potenciálního retailového investora nepřesahuje 500 000 EUR, správce fondu ELTIF nebo jakýkoli distributor – po vykonání testu vhodnosti uvedeného v čl. 23b odst. 1 a poskytnutí náležitého investičního poradenství – zajistí na základě informací poskytnutých potenciálním retailovým investorem, aby tento potenciální retailový investor neinvestoval do fondů ELTIF souhrnnou sumu přesahující 10 % jeho portfolia finančních nástrojů, za předpokladu a aby původní minimální částka investovaná do jednoho nebo více fondů ELTIF činila 10 000 EUR.

Potenciální retailový investor je odpovědný za to, že správci fondu ELTIF nebo distributorovi poskytne přesné informace o svém portfoliu finančních nástrojů a svých investicích do fondů ELTIF, jak je uvedeno v prvním pododstavci.

Pro účely tohoto odstavce se do portfolia finančních nástrojů zahrnují i vklady v hotovosti a finanční nástroje, ale nikoli finanční nástroje poskytnuté jako kolaterál.

4.  Statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF, který je nabízen retailovým investorům, stanoví, že všem investorům je zajištěno rovné zacházení a žádným individuálním investorům ani skupinám investorů se nedostává preferenčního zacházení ani zvláštních ekonomických výhod.

5.          Fond ELTIF, který je nabízen retailovým investorům, nevede k jakékoli další odpovědnosti pro retailového investora nebo nevyžaduje dodatečné závazky jménem takového investora nad rámec původního kapitálového závazku.

6.          Retailoví investoři mohou během období upisování a minimálně dva týdny po upsání podílových jednotek nebo akcií fondu ELTIF toto upsání bez sankce zrušit a získat peníze zpět.

7.          Správce fondu ELTIF, který je nabízen retailovým investorům, stanoví vhodné postupy a ujednání pro řešení stížností retailových investorů, jež retailovým investorům umožní podávat stížnosti v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků jejich členského státu.

Článek 25Nabízení podílových jednotek nebo akcií fondů ELTIF

1.          Správce fondu ELTIF může podílové jednotky nebo akcie daného ▌fondu ELTIF nabízet profesionálním a retailovým investorům ve svém domovském členském státě po předložení oznámení v souladu s článkem 31 směrnice 2011/61/EU.

2.  Správce fondu ELTIF může podílové jednotky nebo akcie daného fondu ELTIF nabízet profesionálním a retailovým investorům v jiných členských státech, než je domovský členský stát správce fondu ELTIF, po předložení oznámení v souladu s článkem 32 směrnice 2011/61/EU.

3.          Správce fondu ELTIF oznámí příslušnému orgánu v souvislosti s každým fondem ELTIF, který spravuje, zda jej hodlá nabízet retailovým investorům, nebo nikoli.

4.          Kromě dokumentace a informací, které jsou vyžadovány podle článků 31 a 32 směrnice 2011/61/EU, předloží správce fondu ELTIF příslušným orgánům následující podklady:

a)     prospekt fondu ELTIF;

b)     sdělení klíčových informací fondu ELTIF, pokud je fond nabízen retailovým investorům; a dále

c)     informace o zázemí podle článku 23.

5.  Působnost a pravomoci příslušných orgánů v souladu s články 31 a 32 směrnice 2011/61/EU je nutné chápat tak, že se vztahují i na nabízení fondů ELTIF retailovým investorům a zahrnují další požadavky stanovené v tomto nařízení.

6.          Kromě pravomocí, které má příslušný orgán domovského členského státu správce fondu ELTIF podle čl. 31 odst. 3 prvního pododstavce směrnice 2011/61/EU, zakáže tento příslušný orgán rovněž nabízení fondu ELTIF, pokud správce tohoto fondu nesplňuje nebo nebude splňovat toto nařízení.

7.          Kromě pravomocí, které má příslušný orgán domovského členského státu správce fondu ELTIF podle čl. 32 odst. 3 prvního pododstavce směrnice 2011/61/EU, odmítne tento příslušný orgán rovněž předat oznámení se všemi nezbytnými dokumenty příslušným orgánům členského státu, v němž má být fond ELTIF nabízen, pokud správce tohoto fondu nesplňuje toto nařízení.

Kapitola VI

Dohled

Článek 26Dohled příslušných orgánů

1.          Příslušné orgány průběžně vykonávají nad dodržováním tohoto nařízení dohled.

2.          Příslušný orgán fondu ELTIF odpovídá za dohled nad dodržováním pravidel stanovených v kapitolách II, III a IV.

3.          Příslušný orgán fondu ELTIF odpovídá za dohled nad dodržováním povinností stanovených ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF a povinností stanovených v prospektu, přičemž uvedené povinnosti musí být v souladu s tímto nařízením.

4.          Příslušný orgán správce fondu ELTIF odpovídá za dohled nad přiměřeností opatření a organizací správce fondu ELTIF, aby správce fondu ELTIF byl schopen dodržovat povinnosti a pravidla týkající se zřizování a fungování všech fondů ELTIF, které spravuje.

Příslušný orgán správce fondu ELTIF odpovídá za dohled nad tím, zda správce fondů ELTIF dodržuje toto nařízení.

5.  Příslušné orgány monitorují subjekty kolektivního investování zřízené nebo nabízené na jejich územích s cílem ověřit, zda nepoužívají označení fondu ELTIF nebo se za fond ELTIF nevydávají, aniž by k tomu měly povolení a dodržovaly toto nařízení.

Článek 27Pravomoci příslušných orgánů

1.          Příslušné orgány musí mít veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení.

2.          Pravomoci svěřené příslušným orgánům v souladu se směrnicí 2011/61/EU, včetně těch, jež souvisejí se sankcemi, jsou vykonávány i ve vztahu k tomuto nařízení.

2a.        Příslušný orgán fondu ELTIF zakáže užívání označení „ELTIF“ nebo „evropský fond dlouhodobých investic“ v případě, že správce fondu ELTIF přestane splňovat toto nařízení.

Článek 28Pravomoci a působnost orgánu ESMA

1.          Orgán ESMA má pravomoci nezbytné k plnění úkolů, které mu jsou tímto nařízením svěřeny.

2.          Pravomoci orgánu ESMA podle směrnice 2011/61/EU jsou vykonávány také ve vztahu k tomuto nařízení a v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

3.          Pro účely nařízení (EU) č. 1095/2010 se toto nařízení považuje za další právně závazný akt Unie, který stanoví úkoly orgánu ESMA podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 29Spolupráce mezi příslušnými orgány

1.          Je-li příslušný orgán fondu ELTIF odlišný od příslušného orgánu správce fondu ELTIF, jsou tyto orgány povinny za účelem plnění povinností podle tohoto nařízení vzájemně spolupracovat a vyměňovat si informace.

1a.        Příslušné orgány vzájemně spolupracují v souladu se směrnicí 2011/61/EU.

2.  Příslušné orgány a orgán ESMA za účelem plnění svých příslušných povinností podle tohoto nařízení vzájemně spolupracují v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010.

3.          Příslušné orgány a orgán ESMA si v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010 vyměňují veškeré informace a dokumentaci potřebné k plnění svých příslušných úkolů podle tohoto nařízení, zejména k rozpoznání a nápravě porušení tohoto nařízení.

Kapitola VII

Závěrečná ustanovení

Článek 29a

Zpracování žádostí Komisí

Komise upřednostňuje své procesy pro všechny žádosti fondů ELTIF o financování z EIB a tyto procesy zracionalizuje. Komise zracionalizuje podávání veškerých stanovisek či příspěvků ke všem žádostem fondů ELTIF o financování z EIB.

Článek 30Přezkum

1.          Komise zahájí přezkum uplatňování tohoto nařízení nejpozději do …(28)+. Přezkum se zaměří zejména na:

a)      dopad článku 16;

b)     to, jaký má uplatňování minimálního limitu 70 % způsobilých investičních aktiv, který je stanoven v čl. 12 odst. 1, dopad na diverzifikaci aktiv ▌;

c)      rozsah, v jakém jsou fondy ELTIF v Unii nabízeny, mimo jiné na to, zda by správci alternativních investičních fondů, na něž se vztahuje čl. 3 odst. 2 směrnice 2011/61/EU, měli zájem fondy ELTIF nabízet;

ca)    rozsah, v jakém by měl být seznam způsobilých aktiv a investic aktualizován, jakož i pravidla diverzifikace, složení portfolia a omezení týkající se vypůjčování si hotovosti.

2.  Na základě přezkumu uvedeného v odstavci 1 a po konzultaci s orgánem ESMA předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které zhodnotí příspěvek tohoto nařízení a fondů ELTIF, pokud jde o dokončení unie kapitálových trhů a dosažení cílů stanovených v čl. 1 odst. 1a. Tato zpráva je v případě potřeby doplněna o legislativní návrh.

Článek 31Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne …(29)+.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne …

Za Evropský parlament                                Za Radu

Předseda                                                       Předseda

Or. en

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0448.

(3)

* Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučnou kurzívou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(4)

            Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s. 71.

(5)

           Postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne ….

(6)

            Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení(ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)

           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).

(8)

           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).

(9)

            Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(10)

           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(11)

           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64).

(12)

           Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1).

(13)

          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se retailových investičních produktů a investičních produktů na bázi pojištění (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(14)

          Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(15)

          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(16)

          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(17)

           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(18)

           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(19)

           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(20)

           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(21)

          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1).

(22)

+            OJ please insert the date: 3 months after the date of entry into force of this Regulation.

(23)

          Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

(24)

+            OJ please insert the date: 3 months after the date of entry into force of this Regulation.

(25)

+            OJ please insert the date: 3 months after the date of entry into force of this Regulation.

(26)

+            OJ please insert the date: 3 months after the date of entry into force of this Regulation.

(27)

+            OJ please insert the date: 3 months after the date of entry into force of this Regulation.

(28)

+            OJ please insert the date: four years after the date of entry into force of this Regulation.

(29)

+            OJ please insert the date: six months after entry into force of this Regulation.


POSTUP

Název

Evropské fondy dlouhodobých investic

Referenční údaje

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Datum předložení EP

26.6.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

4.7.2013

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

CONT

15.7.2013

EMPL

28.10.2013

JURI

11.9.2013

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

2.7.2013

 

 

 

Datum přijetí

5.11.2013

25.11.2013

23.1.2014

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

2

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Zdravka Bušić, Saïd El Khadraoui, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Catherine Stihler


VRÁCENÍ PŘÍSLUŠNÉMU VÝBORU

Datum vrácení příslušnému výboru podle čl. 61 odst. 2 jednacího řádu

17.04.2014

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

 

 

 

 

Datum přijetí

15.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi

Datum předložení

16.02.2015

Právní upozornění - Ochrana soukromí