Procedure : 2013/0214(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0021/2015

Indgivne tekster :

A8-0021/2015

Forhandlinger :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Afstemninger :

PV 10/03/2015 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0047

TILLÆGSBETÆNKNING     ***I
PDF 725kWORD 196k
16.2.2015
PE 549.277v01-00 A8-0021/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Alain Lamassoure

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE
 REFERRAL BACK TO COMMITTEE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0462),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0209/2013),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse af 16. oktober 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 61, stk. 2,

–       der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A7‑0211/2014),

–       der henviser til de ændringer, der blev vedtaget på plenarmødet den 17. april 2014(2),

–       der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 18. september 2014 om uafsluttede sager fra syvende valgperiode,

–       der henviser til tillægsbetænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0021/2015),

1.      fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(3)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

FORORDNING (EU) 2015/...

om europæiske langsigtede investeringsfonde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(4),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(5),

og ud fra følgende betragtninger:

(1)         Langsigtet finansiering er et redskab af afgørende betydning for at lede den europæiske økonomi i retning af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, høj beskæftigelse og konkurrenceevne med henblik på at udforme den fremtidige økonomi således, at den ikke er så udsat for systemiske risici og er mere modstandsdygtig. Europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF'er) yder finansiering til diverse infrastrukturprojekter, unoterede selskaber eller noterede små og mellemstore virksomheder (SMV'er) af varig karakter, som udsteder egenkapital- eller gældsinstrumenter, der ikke er nogen umiddelbart identificerbar køber til. Ved at stille finansiering til rådighed for sådanne projekter bidrager ELTIF'er til at finansiere Unionens realøkonomi og gennemførelsen af dens politikker.

(2)         På efterspørgselssiden kan ELTIF'er tilbyde en stabil indtægt for pensionsadministratorer, forsikringsselskaber, fonde, kommuner og andre enheder, der har regelmæssige og tilbagevendende forpligtelser og søger langsigtede afkast inden for velregulerede strukturer. ELTIF'er giver mindre likviditet end investeringer i værdipapirer, men de kan give en stabil indtægt for individuelle investorer, der er afhængige af det løbende cash flow, som en ELTIF kan generere. ELTIF'er kan også give gode muligheder for kapitalvinding over en længere periode for investorer, der ikke modtager en stabil indtægt.

(3)  Der kan være knaphed på finansiering til projekter såsom transportinfrastrukturer, bæredygtig energiproduktion eller -distribution, social infrastruktur (boliger eller hospitaler), indførelsen af nye teknologier og systemer, der reducerer ressource- og energiforbruget, eller yderligere vækst blandt SMV'er. Som den finansielle krise har vist, kan man ved at supplere finansiering fra banker med en bredere vifte af finansieringskilder, som er bedre til at mobilisere kapitalmarkederne, bidrage til at fylde finansieringshullerne. ELTIF'er kan spille en afgørende rolle i den forbindelse og kan også mobilisere kapital ved at tiltrække investorer fra tredjelande.

(3a)       Denne forordning fokuserer på at fremme europæiske langsigtede investeringer i realøkonomien. Langsigtede investeringer i projekter, virksomheder og infrastrukturer i tredjelande kan også bibringe ELTIF'er kapital og dermed gavne den europæiske økonomi. Derfor bør sådanne investeringer ikke forhindres.

(6)  Hvis der ikke findes en forordning med regler for ELTIF'er, risikerer man, at der vedtages forskellige regler på nationalt plan, hvilket kan forårsage konkurrenceforvridninger som følge af forskelle i investeringsbeskyttelsesstandarder. Divergerende nationale krav vedrørende porteføljesammensætning, diversificering og investerbare aktiver, navnlig investering i råvarer, skaber hindringer for markedsføring på tværs af grænserne af investeringsfonde, der fokuserer på unoterede virksomheder og reale aktiver, fordi investorerne ikke uden besvær kan sammenligne de forskellige investeringsforslag, de står over for. Endvidere medfører divergerende nationale krav forskellige investorbeskyttelsesniveauer. Desuden fører divergerende nationale krav vedrørende investeringsteknik, f.eks. grænser for låntagning, anvendelse af finansielle derivater, regler for shortselling og værdipapirfinansieringstransaktioner, til diskrepanser i investorbeskyttelsesniveauerne. Dertil kommer, at divergerende nationale krav vedrørende indløsning og/eller ihændehaverperioder hindrer salg på tværs af grænserne af fonde, der investerer i unoterede aktiver. Sådanne forskelle kan, fordi de skaber øget retlig usikkerhed, undergrave investorernes tillid, når de overvejer at investere i sådanne fonde, og indskrænke investorernes råderum til at vælge effektivt mellem forskellige muligheder for langsigtet investering. Retsgrundlaget for denne forordning er derfor artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som fortolket i Den Europæiske Unions Domstols faste retspraksis.

(7)  Det er nødvendigt med ensartede regler i Unionen for at sikre, at ELTIF'ers produktprofil har samme stabile beskaffenhed i hele Unionen. Mere specifikt er det for at sikre, at det indre marked fungerer på tilfredsstillende vis, samt et højt niveau af investorbeskyttelse nødvendigt at fastlægge ensartede regler om ELTIF'ers drift, navnlig ELTIF'ers porteføljesammensætning og de investeringsinstrumenter, de har tilladelse til at anvende for at opnå eksponering for langsigtede aktiver såsom egenkapital- eller gældsinstrumenter udstedt af noterede SMV'er og af unoterede selskaber, og reale aktiver. Det er endvidere nødvendigt med ensartede regler om ELTIF'ers porteføljesammensætning for at sikre, at ELTIF'er, der tager sigte på at generere et løbende udbytte, til stadighed har en diversificeret portefølje af investeringsaktiver, der er egnet til at opretholde det løbende cash flow. ELTIF'er er et første skridt i retning af at etablere et integreret indre marked for tilvejebringelse af kapital, der kan kanaliseres over mod langsigtede investeringer i den europæiske økonomi. At få det indre marked for langsigtede investeringer til at fungere tilfredsstillende kræver, at Kommissionen fortsætter sin vurdering af potentielle hindringer, der kan stå i vejen for tilvejebringelsen af kapital på tværs af grænserne, herunder hindringer, der opstår som følge af den skattemæssige behandling af sådanne investeringer.

(8)  Det er af afgørende betydning at sikre, at reglerne om ELTIF'ernes drift, navnlig om deres porteføljesammensætninger og de investeringsinstrumenter, de kan anvende, finder direkte anvendelse på ELTIF-forvalterne, og derfor er det nødvendigt, at disse nye regler vedtages i form af en forordning. Det sikrer endvidere ensartede betingelser for brug af betegnelsen ELTIF ved at forhindre, at der opstår divergerende nationale krav. Forvaltere af ELTIF'er bør følge samme regler i hele Unionen for dermed at styrke investorernes tillid til ELTIF'er og sikre, at betegnelsen har blivende troværdighed. Ved at vedtage ensartede regler begrænser man samtidig kompleksiteten i de reguleringsmæssige krav, der gælder for ELTIF'er. Sådanne ensartede regler vil desuden reducere forvalternes udgifter til at overholde divergerende nationale regler for fonde, der investerer i noterede og unoterede virksomheder og sammenlignelige realaktivkategorier. Det gælder især ELTIF-forvaltere, der ønsker at tilvejebringe kapital på tværs af grænserne. Vedtagelsen af ensartede regler bidrager også til at fjerne konkurrenceforvridninger.

(9)  De nye regler om ELTIF'er hænger nøje sammen med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU(6), idet nævnte direktiv udgør den retlige ramme for forvaltning og markedsføring af alternative investeringsfonde (AIF'er) i Unionen. ELTIF'er er per definition EU-AIF'er, der forvaltes af forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), som har erhvervet tilladelse i henhold til direktiv 2011/61/EU.

(10)       Medens der i direktiv 2011/61/EU også gives mulighed for en trinvis indførelse af en tredjelandsordning for ikke-EU-FAIF'er og ikke-EU-AIF'er, har de nye regler for ELTIF'er et mere begrænset anvendelsesområde, der fokuserer på de nye langsigtede investeringsprodukters europæiske dimension. Følgelig bør kun en EU-AIF som defineret i direktiv 2011/61/EU, have mulighed for at blive en ELTIF, og kun hvis den forvaltes af en EU-FAIF, der har erhvervet tilladelse i henhold til direktiv 2011/61/EU.

(11)  De nye regler for ELTIF'er bør bygge på de gældende retlige rammer, der er fastlagt ved direktiv 2011/61/EU og de retsakter, der er vedtaget med henblik på dets gennemførelse. Produktreglerne vedrørende ELTIF'er bør derfor anvendes som supplement til reglerne i den gældende EU-lovgivning. Navnlig bør forvaltnings- og markedsføringsreglerne i direktiv 2011/61/EU gælde for ELTIF'er. På samme måde bør reglerne om grænseoverskridende levering af tjenesteydelser og etableringsret i direktiv 2011/61/EU tilsvarende gælde for ELTIF'ers grænseoverskridende aktiviteter. Disse regler bør suppleres med markedsføringsregler, der specifikt vedrører grænseoverskridende markedsføring af ELTIF'er til såvel professionelle investorer som detailinvestorer i hele Unionen.

(12)       Der bør gælde ensartede regler for alle EU-AIF'er, der ønsker at markedsføre sig som ELTIF'er. EU-AIF'er, der ikke ønsker at markedsføre sig som ELTIF'er, bør ikke være bundet af disse regler, men må dermed samtidig acceptere, at de ikke kan udnytte de deraf følgende fordele. Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) eller ikke-EU-AIF'er bør ikke kunne få tilladelse til at markedsføre sig som ELTIF'er.

(13)  For at sikre, at ELTIF'erne lever op til de harmoniserede regler om sådanne fondes aktiviteter, er det nødvendigt at kræve, at de godkendes af kompetente myndigheder. De harmoniserede procedurer for tilladelse til og tilsyn med FAIF'er, jf. direktiv 2011/61/EF, bør derfor suppleres med en særlig godkendelsesprocedure for ELTIF'er. Der bør fastsættes procedurer for at sikre, at kun EU-FAIF'er, der har erhvervet tilladelse i henhold til direktiv 2011/61/EF, og som er i stand til at forvalte en ELTIF, må forvalte ELTIF'er. Der bør træffes alle fornødne skridt til at sikre, at ELTIF'en kan overholde de harmoniserede regler for sådanne fondes aktiviteter. Der bør gælde en specifik godkendelsesprocedure, hvis ELTIF'erne forvaltes internt, og der ikke udpeges nogen ekstern FAIF.

(14)       Da EU-AIF'er kan have forskellige retlige former, der ikke nødvendigvis giver dem status som juridisk person, bør bestemmelser om, at ELTIF'er skal handle, forstås sådan, at de vedrører forvalteren af ELTIF'en i tilfælde, hvor ELTIF'en er oprettet som en EU-AIF, der ikke selv kan handle, fordi den ikke har status som juridisk person.

(15)  For at sikre, at ELTIF'er fokuserer på langsigtede investeringer og bidrager til at finansiere en bæredygtig vækst i Unionens økonomi, bør det i reglerne om ELTIF'ers portefølje klart defineres, hvilke kategorier af aktiver der er investerbare for ELTIF'er, og på hvilke betingelser de er investerbare. En ELTIF bør investere mindst 70 % af sin kapital i investerbare aktiver. For at sikre ELTIF'ers integritet bør det også forbydes ELTIF'er at indgå bestemte finansielle transaktioner, der vil kunne udgøre en risiko for deres investeringsstrategi og -mål ved at skabe risici, der er forskellige fra dem, der kan forventes i forbindelse med en fond, der fokuserer på langsigtede investeringer. For at sikre et klart fokus på langsigtede investeringer, hvilket kan være nyttigt for detailinvestorer, der ikke er vant til mindre konventionelle investeringsstrategier, bør det kun være tilladt for en ELTIF at investere i finansielle derivater, hvis det sker for at afdække risici knyttet til dens egne investeringer. Som følge af den likvide karakter af råvarer og finansielle derivater, der giver en indirekte eksponering for dem, forudsætter investeringer i råvarer ikke et langsigtet investorengagement, og de bør derfor udelukkes fra de investerbare aktiver. Dette gælder ikke for investeringer i infrastruktur eller selskaber, der omfatter råvarer, eller hvis præstationer indirekte hænger sammen med råvarers præstationer, f.eks. landbrugsbedrifter, når det drejer sig om landbrugsprodukter, eller kraftværker, når det drejer sig om energiprodukter.

(16)  Definitionen af, hvad der udgør en langsigtet investering, er bred. Investerbare aktiver ▌er generelt illikvide, forudsætter engagementer i et vist tidsrum og har en langsigtet økonomisk profil. Investerbare aktiver er ikke-omsættelige værdipapirer, og de har derfor ikke adgang til sekundære markeders likviditet. De forudsætter ofte engagementer med fast løbetid, hvilket begrænser deres omsættelighed. Da noterede SMV'er imidlertid kan stå over for problemer med likviditet og adgang til det sekundære marked, bør de også betragtes som kvalificerede porteføljevirksomheder. ELTIF-relevante investeringers økonomiske cyklus er primært af langsigtet karakter som følge af de omfattende kapitalbindinger og den lange varighed, der kræves for at generere afkast. ▌

(17)       En ELTIF bør have lov til at investere i andre aktiver end investerbare aktiver, afhængigt af hvad der er nødvendigt for effektivt at forvalte dens cashflow, men kun i det omfang det er i tråd med ELTIF'ens langsigtede investeringsstrategi.

(18)  Begrebet "investerbare aktiver" bør forstås som omfattende kapitalinteresser som f.eks. egenkapital- eller kvasi-egenkapitalinstrumenter, gældsinstrumenter i kvalificerede porteføljevirksomheder og lån til dem. De bør endvidere omfatte kapitalinteresser i andre fonde, der fokuserer på aktiver som f.eks. unoterede virksomheder, der udsteder egenkapital- eller gældsinstrumenter, der ikke altid er nogen umiddelbart identificerbar køber til. Direkte besiddelse af reale aktiver bør – medmindre de er securitiserede – også udgøre en kategori af investerbare aktiver, forudsat at de genererer et forudsigeligt cash flow (regelmæssigt eller uregelmæssigt) i den forstand, at de kan modelleres og vurderes på baggrund af en diskonteret cash flow-vurderingsmodel. Disse aktiver kan vejledningsvis omfatte social infrastruktur, som giver et forudsigeligt afkast, såsom energi-, transport- og kommunikationsinfrastruktur samt uddannelses-, sundheds-, velfærdsstøttende eller industrielle faciliteter. I modsætning hertil bør aktiver såsom kunstgenstande, håndskrifter, vinlagre eller smykker ikke udgøre investerbare aktiver, idet de normalt ikke genererer et forudsigeligt cash flow.

(18a)  Aktiver, der er investerbare for en ELTIF, bør omfatte reale aktiver med en værdi på over 10 000 000 EUR, der skaber en økonomisk og social gevinst. Sådanne aktiver omfatter infrastruktur, intellektuel ejendom, fartøjer, udstyr, maskineri, fly og rullende materiel samt fast ejendom. Investeringer i erhvervsejendomme eller boliger bør være tilladt i det omfang, de tjener det formål at bidrage til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst eller til Unionens energi-, regional- og samhørighedspolitikker. Investeringer i denne type fast ejendom bør være klart dokumenteret med henblik på at påvise den langsigtede forpligtelse i ejendommen. Denne forordning har ikke til formål at fremme spekulative investeringer.

(18b)     Infrastrukturprojekters størrelse indebærer, at de kræver store mængder kapital, som skal forblive investeret i lange tidsrum. Sådanne infrastrukturprojekter omfatter offentlig bygningsinfrastruktur, f.eks. skoler, hospitaler eller fængsler, social infrastruktur, f.eks. sociale boliger, transportinfrastruktur, f.eks. veje, massetransitsystemer og lufthavne, energiinfrastruktur, f.eks. energinet, projekter vedrørende tilpasning til og afbødning af klimaændringer, kraftværker og rørledninger, vandforvaltningsinfrastruktur, f.eks. vandforsyningssystemer, kloakker og kunstvandingssystemer, kommunikationsinfrastruktur, f.eks. netværk, og affaldsforvaltningsinfrastruktur, f.eks. genvindings- og indsamlingssystemer.

(19)  Begrebet "kvasi-egenkapitalinstrumenter" bør forstås som omfattende en type af finansieringsinstrumenter, som er en kombination af egenkapital og gæld, hvis afkast hænger sammen med den kvalificerede porteføljevirksomheds overskud eller tab, og hvor der ikke er fuld sikkerhed for tilbagebetaling af instrumentet i tilfælde af misligholdelse. Sådanne instrumenter omfatter en lang række finansieringsinstrumenter, som f.eks. underordnede lån, passive kapitalandele, lån med deltagerrettigheder, rettigheder til profitandele, konvertible obligationer og obligationer med warrants.

(20)       For at afspejle eksisterende forretningspraksis bør en ELTIF have tilladelse til at købe eksisterende kapitalandele i en kvalificeret porteføljevirksomhed fra den pågældende virksomheds eksisterende kapitalejere. For at sikre så vidtfavnende muligheder som muligt for kapitaltilvejebringelse bør også investeringer i andre ELTIF'er, europæiske venturekapitalfonde (EuVECA'er), reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013(7) og europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF'er), reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013(8), tillades. For at forebygge udvanding af investeringerne i kvalificerede porteføljevirksomheder bør det kun være tilladt for ELTIF'er at investere i andre ELTIF'er, EuVECA'er og ESEF'er, hvis sidstnævnte ikke selv har investeret mere end 10 % af deres kapital i andre ELTIF'er.

(21)  Det kan være nødvendigt at anvende finansielle virksomheder for at samle og organisere forskellige investorers bidrag, herunder investeringer af offentlig karakter, i infrastrukturprojekter. Det bør derfor være tilladt for ELTIF'er at investere i investerbare aktiver ved hjælp af finansielle virksomheder, når blot sådanne virksomheder udelukkende beskæftiger sig med finansiering af langsigtede projekter og SMV'ers vækst.

(24)       Unoterede virksomheder kan have svært ved at få adgang til kapitalmarkeder og finansiere yderligere vækst og ekspansion. Typiske metoder til at tilvejebringe kapital er privat finansiering via egenkapitalandele eller lån. Eftersom sådanne instrumenter i sagens natur er langsigtede investeringer, kræver de tålmodig kapital, som ELTIF'er kan tilvejebringe. Desuden oplever noterede SMV'er ofte betydelige vanskeligheder med at opnå langfristet finansiering, og ELTIF'er kan udgøre en værdifuld alternativ finansieringskilde.

(24a)     Langsigtede aktivklasser i denne forordnings forstand bør derfor omfatte unoterede virksomheder, som udsteder egenkapital- eller gældsinstrumenter, der muligvis ikke er nogen let identificerbar køber til, og noterede virksomheder med en maksimal kapitalisering på 500 000 000 EUR.

(26)  Hvis ELTIF-forvalteren besidder en andel i en kvalificeret porteføljevirksomhed, er der risiko for, at forvalteren prioriterer virksomhedens interesser højere end investorernes interesser i ELTIF'en. For at undgå sådanne interessekonflikter bør en ELTIF udelukkende investere i aktiver uden forbindelse til forvalteren, medmindre ELTIF'en investerer i andele eller kapitalandele i andre ELTIF'er, EuVECA'er eller EuSEF'er, der forvaltes af ELTIF'ens forvalter.

(27)       For at give ELTIF-forvalterne en vis fleksibilitet med hensyn til deres fondes investeringer bør handel med andre aktiver end langsigtede investeringer tillades, dog højst 30 % af ELTIF'ens kapital.

(28)       For at sætte grænser for ELTIF'ers risikotagning er det væsentligt at begrænse modpartsrisikoen ved at fastsætte klare diversificeringskrav for ELTIF'ers portefølje. Alle over the counter (OTC)-derivater bør være omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012(9).

(29)       For at forebygge, at en investerende ELTIF udøver en væsentlig indflydelse på ledelsen af en anden ELTIF eller et udstedende organ, er det nødvendigt at undgå, at en ELTIF i for høj grad koncentrerer sine investeringer.

(30)  For at forvaltere af ELTIF'er har mulighed for at tilvejebringe yderligere kapital i fondens levetid, bør det være tilladt for dem at låne kontanter, dog højst 30 % af værdien af fondens kapital. Disse bør anvendes til at give investorerne ekstra afkast. For at eliminere risikoen for valutamismatch bør ELTIF'en kun låne i den valuta, forvalteren forventer at erhverve aktivet i. For at imødegå bekymringer vedrørende skyggebankaktiviteter bør de kontanter, som ELTIF'en låner, ikke anvendes til at yde lån til kvalificerede porteføljevirksomheder.

(31)       På grund af ELTIF-investeringers langsigtede og illikvide karakter bør ELTIF'ens forvalter have tilstrækkelig tid til at anvende investeringsgrænserne. Ved fastlæggelsen af tidsfristen for anvendelsen af disse grænser, bør der tages højde for investeringernes særlige forhold og kendetegn, men fristen bør ikke overstige fem år efter den dato, hvor ELTIF'en er godkendt, eller halvdelen af ELTIF'ens levetid, afhængig af hvad der er tidligst.

(31a)  Som følge af deres porteføjleprofil og deres fokus på langsigtede aktivkategorier er ELTIF'er designet til at kanalisere private opsparinger over mod den europæiske økonomi. ELTIF'er er også tænkt som et investeringsinstrument, hvorigennem Den Europæiske Investeringsbank (EIB)-Gruppe kan kanalisere sin finansiering til europæisk infrastruktur eller SMV-finansiering. I kraft af denne forordning struktureres ELTIF'er som et instrument for kollektive investeringer, der afspejler EIB-Gruppens fokus på at bidrage til en afbalanceret og stabil udvikling af et indre marked for langsigtede investeringer, som er i Unionens interesse. ELTIF'er kan i kraft af deres fokus på langsigtede aktivklasser udfylde deres tiltænkte rolle som et prioriteret værktøj til gennemførelse af den europæiske investeringsplan, som fastsat i Kommissionens meddelelse af 26. november 2014.

(31b)     Kommissionen bør prioritere og strømline sine processer for alle ELTIF-ansøgninger om finansiering fra EIB. Kommissionen bør derfor strømline afgivelsen af eventuelle udtalelser eller indlæg vedrørende alle ELTIF-ansøgninger om finansiering fra EIB.

(31c)     Medlemsstater såvel som regionale og lokale myndigheder kan desuden have en interesse i at gøre potentielle investorer og offentligheden opmærksomme på ELTIF'er.

(32)  ELTIF'er giver ganske vist ikke indløsningsret før udløbet af ELTIF'ens levetid, men der bør intet være til hinder for, at en ELTIF forsøger at få andele eller kapitalandele optaget på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet ▌, hvorved investorer får mulighed for at sælge deres andele eller kapitalandele før udløbet af ELTIF'ens levetid. En ELTIF's fondsbestemmelser eller vedtægter bør derfor ikke være til hinder for, at andele eller kapitalandele af ELTIF'en optages eller handles på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet, og de bør heller ikke være til hinder for, at investorer frit kan overdrage deres andele eller kapitalandele til tredjeparter, der ønsker at købe de pågældende andele eller kapitalandele. Formålet med dette er at fremme sekundære markeder som en vigtig handelsplads for køb og salg af andele eller kapitalandele i en ELTIF for detailinvestorer.

(32a)     Individuelle investorer kan ganske vist være interesseret i at investere i en ELTIF, men den illikvide karakter af de fleste investeringer i langsigtede projekter udelukker, at en ELTIF kan tilbyde sine investorer regelmæssige indløsninger. En individuel investors engagement i en investering i sådanne aktiver omfatter i sagens natur hele investeringens varighed. ELTIF'er bør derfor principielt konstrueres, så de ikke tilbyder regelmæssige indløsninger før udløbet af ELTIF'ens levetid.

(32b)  Med henblik på at skabe incitamenter for investorer, navnlig detailinvestorer, som muligvis ikke er villige til at binde deres kapital i en lang periode, bør en ELTIF under visse omstændigheder kunne tilbyde sine investorer ret til tidlige indløsninger. Forvalteren af ELTIF'en bør derfor kunne afgøre, om ELTIF'en skal oprettes med eller uden indløsningsrettigheder i henhold til ELTIF'ens investeringsstrategi. Hvis der anvendes en ordning med indløsningsrettigheder, bør disse rettigheder og deres hovedtræk defineres klart på forhånd og nedfældes i ELTIF'ens fondsbestemmelser eller vedtægter.

(33)       For at investorerne effektivt kan indløse deres andele eller kapitalandele ved udløbet af ELTIF'ens levetid, bør ELTIF-forvalteren i god tid begynde at sælge ELTIF'ens aktivportefølje for at sikre, at værdien realiseres korrekt. Ved fastlæggelsen af en ordentlig tidsplan for afvikling af investeringerne bør ELTIF-forvalteren tage højde for investeringernes forskellige modenhedsprofil og det tidsrum, der skal til for at finde en køber af de aktiver, som ELTIF'en har investeret i. Da det i praksis er umuligt at fastholde investeringsgrænserne i afviklingsperioden, bør de ikke længere gælde, når afviklingsperioden begynder.

(33a)  Med henblik på at udvide adgangen til ELTIF'er for detailinvestorer kan et kollektivt investeringsinstitut (UCITS) investere i andele eller kapitalandele udstedt af en ELTIF, i det omfang ELTIF'ens andele eller kapitalandele er investerbare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(10).

(33b)     Det bør være muligt for en ELTIF at reducere sin kapital på pro rata-basis, i tilfælde af at den har afhændet et af sine aktiver, navnlig hvis der er tale om en infrastrukturinvestering.

(34)       Det kan forekomme, at de aktiver, en ELTIF har investeret i, optages til notering på et reguleret marked i fondens levetid. I så fald er det pågældende aktiv muligvis ikke længere i overensstemmelse med denne forordnings krav om, at aktiver skal være unoterede. For at give ELTIF-forvalterne mulighed for på en ordentlig måde at afvikle investeringer i sådanne aktiver, der ikke længere er investerbare, kan aktivet medregnes i beregningen af 70 %-grænsen for investerbare aktiver i op til tre år.

(35)  På grund af ELTIF'ers særlige kendetegn og målgruppen af detailinvestorer og professionelle investorer er det vigtigt, at der fastsættes velfunderede gennemsigtighedskrav, der kan sætte potentielle investorer i stand til at foretage en velfunderet vurdering og have fuldt kendskab til de medfølgende risici. Ud over at overholde gennemsigtighedskravene, jf. direktiv 2011/61/EU, bør ELTIF'er offentliggøre et prospekt med et obligatorisk indhold, der omfatter alle oplysninger, som institutter for kollektiv investering af den lukkede type skal give, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF(11) og Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004(12). Ved markedsføring af en ELTIF til detailinvestorer bør det være obligatorisk at offentliggøre et dokument med central information, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014(13). Endvidere bør alle markedsføringsdokumenter udtrykkeligt henlede opmærksomheden på ELTIF'ens risikoprofil.

(35a)     ELTIF'er kan være attraktive for investorer, som f.eks. kommuner, kirker, velgørende organisationer og stiftelser, der bør kunne anmode om at blive behandlet som professionelle kunder, når de opfylder betingelserne i afsnit II i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU(14).

(36)  Eftersom ELTIF'er som målgruppe har såvel professionelle investorer som detailinvestorer i hele Unionen, er det nødvendigt, at markedsføringskravene i direktiv 2011/61/EU suppleres med visse krav for at sikre et passende niveau af detailinvestorbeskyttelse. Der bør oprettes faciliteter, som muliggør tegning, udbetaling til deltagere, tilbagekøb eller indløsning af andele eller kapitaldele samt tilrådighedsstillelse af de oplysninger, som ELTIF'en og dens forvalter er forpligtet til at tilvejebringe. For at sikre, at detailinvestorer ikke er ringere stillet i forhold til professionelle investorer, bør der desuden etableres visse beskyttelsesforanstaltninger, når ELTIF'er markedsføres til detailinvestorer. I tilfælde af, at ELTIF'er markedsføres eller formidles til detailinvestorer gennem en distributør, bør denne distributør efterleve de relevante krav fastsat i direktiv 2014/65/EU og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014(15).

(36a)  ELTIF'ens forvalter eller distributøren bør indhente alle fornødne oplysninger om detailinvestorens viden og erfaring, finansielle situation, risikovillighed, investeringsmål og tidshorisont med henblik på at vurdere, om ELTIF'en er egnet for denne detailinvestor, under hensyntagen til bl.a. ELTIF'ens levetid og planlagte investeringsstrategi. Såfremt levetiden for en ELTIF, der tilbydes eller markedsføres til detailinvestorer, overstiger 10 år, bør forvalteren af ELTIF'en eller distributøren endvidere klart og i skriftlig form anføre, at dette produkt muligvis ikke er velegnet for detailinvestorer, der ikke er i stand til at opretholde en sådan langsigtet og illikvid forpligtelse.

(36b)  Når en ELTIF markedsføres til detailinvestorer, bør ELTIF'ens depositar leve op til bestemmelserne i direktiv 2009/65/EF for så vidt angår godkendte enheder, der har tilladelse til at fungere som depositarer, bestemmelsen om, at der ikke skal være mulighed for ansvarsfritagelse, og genanvendelsen af aktiver.

(36c)     Med henblik på at styrke beskyttelsen af detailinvestorerne fastsættes det endvidere i denne forordning, at ELTIF-forvalteren eller en eventuel distributør, når der er tale om detailinvestorer, hvis portefølje, bestående af kontantbeholdning og finansielle instrumenter – uden eventuelle finansielle instrumenter, der er stillet som sikkerhed – ikke overstiger 500 000 EUR, efter at have foretaget en egnethedstest og givet tilstrækkelig investeringsrådgivning, bør sikre, at detailinvestoren ikke investerer et samlet beløb, der overstiger 10 % af investorens portefølje i ELTIF'er, og at det første beløb, der investeres i én eller flere ELTIF('er), ikke er mindre end 10 000 EUR.

(36d)     Under særlige omstændigheder, som skal være angivet i ELTIF'ens fondsbestemmelser eller vedtægter, bør en ELTIF's levetid kunne forlænges eller afkortes for at skabe mere fleksibilitet, f.eks. i tilfælde hvor projekter afsluttes senere eller tidligere end forventet, med henblik på at bringe den i overensstemmelse med dens langsigtede investeringsstrategi.

(37)       ELTIF'ens kompetente myndighed bør løbende kontrollere, om ELTIF'en opfylder kravene i denne forordning. Da de kompetente myndigheder allerede har vide beføjelser i henhold til direktiv 2011/61/EU, er det nødvendigt, at disse beføjelser udvides i lyset af denne forordning.

(38)  Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning EU nr. 1095/2010(16), bør kunne udøve alle de beføjelser, der er tillagt ESMA i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU, med hensyn til denne forordning og bør tildeles alle nødvendige ressourcer til dette formål, navnlig menneskelige ressourcer.

(39)       ▌ ESMA ▌bør spille en central rolle ved anvendelsen af reglerne om ELTIF'er ved at sikre, at EU-bestemmelserne anvendes konsekvent af de nationale kompetente myndigheder. Da ESMA sidder inde med højt specialiseret faglig kompetence inden for værdipapirer og værdipapirmarkeder, er det effektivt og hensigtsmæssigt at lade denne myndighed udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ikke indebærer politikbeslutninger, med henblik på forelæggelse for Kommissionen ▌. Disse reguleringsmæssige tekniske standarder bør omhandle de omstændigheder, under hvilke anvendelsen af finansielle derivater udelukkende har til formål at afdække den risiko, der er indbygget i investeringer, de omstændigheder, under hvilke en ELTIF's levetid er tilstrækkelig lang til at dække levetiden for hvert af ELTIF'ens individuelle aktiver, vedrørende elementerne i en korrekt afhændelse af ELTIF-aktiver, vedrørende definitioner, beregningsmetodologier og form for angivelse af oplysninger om omkostninger samt vedrørende kendetegnene ved de faciliteter, ELTIF'erne skal etablere i hver enkelt medlemsstat, hvor de agter at markedsføre andele eller kapitalandele.

(40)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF(17) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001(18) bør være i fuld overensstemmelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne oplysninger med henblik på denne forordning.

(41)       Målene for denne forordning, nemlig at sikre ensartede krav til ELTIF'ers investeringer og driftsbetingelser i hele Unionen, samtidig med at der fuldt ud tages hensyn til behovet for at skabe en balance mellem ELTIF'ers sikkerhed og pålidelighed og velfungerende markeder for langsigtede investeringer og omkostningerne for de forskellige berørte parter, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af omfanget og virkningerne bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(42)       I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender som EU-rettens almindelige principper, navnlig for så vidt angår forbrugerbeskyttelse, friheden til at oprette og drive egen virksomhed, retten til adgang til retsmidler og til en upartisk domstol og beskyttelse af personoplysninger samt adgang til ydelser af almen økonomisk interesse. Forordningen skal anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Kapitel I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1Genstand

og mål

1.          Med denne forordning indføres der ensartede bestemmelser om godkendelse, investeringspolitik og driftsbetingelser for EU-baserede alternative investeringsfonde (EU-AIF'er) eller segmenter af EU-AIF'er, der markedsføres i Unionen som europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF'er).

1a.        Formålet med denne forordning er at rejse og kanalisere kapital til europæiske langsigtede investeringer i realøkonomien i overensstemmelse med Unionens mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

2.          Medlemsstaterne må ikke indføre yderligere krav på det område, der er omfattet af denne forordning.

Artikel 2Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)          "kapital": den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital, beregnet på grundlag af de investerbare beløb med fradrag af alle gebyrer og omkostninger, som direkte eller indirekte afholdes af investorerne

1a)        "professionel investor": en investor, der anses for at være en professionel kunde eller efter anmodning kan behandles som en professionel kunde i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2014/65/EF

1b)        "detailinvestor": en investor, som ikke er en professionel investor

2)          "egenkapital": ejerskabsinteresse i en kvalificeret porteføljevirksomhed, dvs. aktier eller andre former for andele i den kvalificerede porteføljevirksomheds kapital, udstedt til dens investorer

3)  "kvasi-egenkapital": alle finansielle instrumenter, hvor afkastet hænger sammen med den kvalificerede porteføljevirksomheds overskud eller tab, og hvor der ikke er fuld sikkerhed for tilbagebetaling af instrumentet i tilfælde af misligholdelse

3a)        "realaktiv": et aktiv, der har værdi som følge af sin substans og sine egenskaber, og som kan skabe forrentning, herunder infrastruktur og andre aktiver, der skaber økonomiske eller sociale fordele, såsom uddannelse, rådgivning, forskning og udvikling og inkluderer erhvervsejendomme eller boliger, men kun hvis de er en integreret del af eller et supplerende element i et langsigtet investeringsprojekt, som bidrager til Unionens mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

4)          "finansiel virksomhed": et af følgende selskaber:

a)     et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013(19)

b)     et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/65/EU

c)  et forsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF(20)

d)     et finansielt holdingselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 20), i forordning (EU) nr. 575/2013

e)     et blandet holdingselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 22), i forordning (EU) nr. 575/2013

f)      et forvaltningsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF

g)     en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2011/61/EF

4a)        "EU-AIF": en EU-AIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra k), i direktiv 2011/61/EU

4b)        "EU-FAIF": en EU-FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra l), i direktiv 2011/61/EU

5)          "ELTIF'ens kompetente myndighed": den kompetente myndighed i EU-AIF'ens hjemland som defineret i artikel 4, stk. 1, litra h), i direktiv 2011/61/EU

6)          "ELTIF'ens hjemland": den medlemsstat, hvor ELTIF'en er godkendt

6a)  "ELTIF'ens forvalter": den godkendte EU-FAIF, der er godkendt til at forvalte en ELTIF, eller en internt forvaltet ELTIF, hvor ELTIF'ens juridiske form tillader en intern ledelse, og hvor der ikke er blevet udpeget en ekstern FAIF

6b)        "ELTIF-forvalterens kompetente myndighed": den kompetente myndighed i EU-AIF'ens hjemland som defineret i artikel 4, stk. 1, litra q), i direktiv 2011/61/EU

6c)        "udlån af værdipapirer" og "indlån af værdipapirer": enhver transaktion, hvorved en part overdrager værdipapirer til en anden på betingelse af, at låntageren tilbageleverer værdipapirer af samme type på et senere tidspunkt, eller når overdrageren anmoder herom, en transaktion, der anses for at være "udlån af værdipapirer" for den part, der overdrager værdipapirer, og "indlån af værdipapirer" for den part, til hvilken de overdrages

6d)        "genkøbstransaktion": en genkøbstransaktion som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 83), i forordning (EU) nr. 575/2013

6e)  "finansielt instrument": et finansielt instrument som angivet i afsnit C i bilag I til direktiv 2014/65/EU

6f)         "shortselling": en aktivitet som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012(21)

6g)        "reguleret marked": et reguleret marked som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21) i direktiv 2014/65/EU

6h)        "multilateral handelsfacilitet" (MHF)": en multilateral handelsfacilitet som defineret i artikel 4, nr. 22), i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 3Godkendelse og

centralt offentligt register

1.          En ELTIF kun markedsføres i Unionen, hvis den er godkendt i overensstemmelse med denne forordning. Godkendelsen som ELTIF gælder i alle medlemsstater.

2.          Kun EU-AIF'er kan ansøge om og opnå godkendelse som ELTIF'er.

4.  ELTIF'ens kompetente myndighed underretter kvartalsvis ESMA om, hvilke godkendelser der er givet eller trukket tilbage i henhold til denne forordning.

ESMA fører et centralt offentligt register over alle ELTIF'er, som er godkendt i henhold til denne forordning, deres forvalter og deres kompetente myndighed. Registeret skal være tilgængeligt i elektronisk form.

Artikel 3a

Betegnelsen og forbud mod omdannelse

1.      Betegnelsen "ELTIF" eller "europæisk langsigtet investeringsfond" i forbindelse med et institut for kollektiv investering eller de andele eller kapitalandele, det udsteder, må kun anvendes, hvis instituttet for kollektiv investering er godkendt i overensstemmelse med denne forordning.

2.      ELTIF'er har ikke lov til at omdanne sig selv til institutter for kollektiv investering, som ikke er omfattet af denne forordning.

Artikel 4Ansøgning om godkendelse som ELTIF

1.          En ▌ansøgning om godkendelse som ELTIF indgives til dennes kompetente myndighed.

Ansøgningen om godkendelse som ELTIF skal indeholde følgende:

a)     fondsbestemmelserne eller vedtægterne

b)     oplysninger om den foreslåede ELTIF-forvalters identitet, og dennes nuværende og tidligere fondsforvaltningserfaring og -resultater

c)     oplysninger om depositarens identitet

d)  en beskrivelse af de oplysninger, der skal være tilgængelige for investorer, herunder en beskrivelse af ordningen for behandling af detailinvestorers klager.

ELTIF'ens kompetente myndighed kan udbede sig nærmere detaljer og oplysninger for så vidt angår den dokumentation og information, der fremlægges i henhold til andet afsnit.

2.          Kun EU-FAIF'er, som har fået meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2011/61/EU, må ansøge ELTIF'ens kompetente myndighed om at få meddelt tilladelse til at forvalte en ELTIF, for hvilken der er krav om godkendelse i henhold til stk. 1. Såfremt ELTIF'ens kompetente myndighed er den samme som EU-FAIF'ens kompetente myndighed, skal en sådan ansøgning henvise til den dokumentation, der er indgivet til godkendelse i henhold til direktiv 2011/61/EU.

En ansøgning om tilladelse til at forvalte en ELTIF skal indeholde følgende:

a)     den skriftlige aftale med depositaren

b)     oplysninger om delegeringsaftaler for så vidt angår porteføljeforvaltning og risikostyring og administration vedrørende ELTIF'en

c)  oplysninger om investeringsstrategierne, risikoprofilen og andre kendetegn for AIF'er, som EU-FAIF'en har fået meddelt tilladelse til at forvalte.

ELTIF'ens kompetente myndighed kan anmode EU-FAIF'ens kompetente myndighed om præcisering og oplysninger hvad angår den i andet afsnit omhandlede dokumentation eller om en erklæring om, hvorvidt ELTIF'er er omfattet af EU-FAIF'ens tilladelse til at forvalte AIF'er. EU-FAIF'ens kompetente myndighed skal afgive svar i løbet af 10 arbejdsdage efter den dato, på hvilken myndigheden modtager anmodningen fra ELTIF'ens kompetente myndighed.

3.          Ansøgere skal inden for en frist på to måneder efter datoen for indgivelse af en komplet ansøgning have meddelelse om, hvorvidt de har opnået godkendelse som ELTIF, herunder tilladelse til EU-FAIF'en til at forvalte ELTIF'en.

4.          ELTIF'ens kompetente myndighed underrettes omgående om eventuelle efterfølgende ændringer i den dokumentation, der er nævnt i stk. 1 og 2.

5.          Som undtagelse fra stk. 1 og 2 gælder, at en EU-AIF, hvis juridiske form tillader intern forvaltning, og hvis ledelsesorgan vælger ikke at udpege en ekstern FAIF, samtidigt skal ansøge om godkendelse som ELTIF i henhold til denne forordning og som FAIF i henhold til direktiv 2011/61/EU.

Uden at dette berører artikel 7 i direktiv 2011/61/EU skal ansøgningen om godkendelse som internt forvaltet ELTIF indeholde følgende:

a)     fondsbestemmelserne eller vedtægterne

b)     en beskrivelse af de oplysninger, der skal være tilgængelige for investorer, herunder en beskrivelse af ordningen for behandling af detailinvestorers klager.

Som undtagelse fra stk. 3 gælder, at en internt forvaltet EU-AIF inden for en frist på tre måneder efter datoen for indgivelse af en komplet ansøgning skal have meddelelse om, hvorvidt den er godkendt som ELTIF.

Artikel 5Betingelser for godkendelse som ELTIF

1.          En EU-AIF godkendes kun som ELTIF, hvis dens kompetente myndighed:

a)     finder det godtgjort, at EU-AIF'en er i stand til at opfylde alle kravene i denne forordning

b)  har godkendt ansøgningen fra en EU-FAIF, som har fået meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2011/61/EU til at forvalte ELTIF'en, fondsbestemmelserne eller vedtægterne og valget af depositar.

1a.        I tilfælde af at en EU-AIF indgiver en ansøgning i henhold til artikel 4, stk. 5, godkender den kompetente myndighed kun EU-AIF'en, hvis den finder det godtgjort, at EU-AIF'en opfylder kravene i såvel denne forordning som i direktiv 2011/61/EU vedrørende godkendelse af en EU-AIF.

2.          ELTIF'ens kompetente myndighed kan kun afvise at godkende EU-FAIF'ens ansøgning om at forvalte ELTIF'en, hvis EU-FAIF'en:

a)     ikke overholder denne forordning

b)     ikke overholder direktiv 2011/61/EU

c)     ikke har fået meddelt tilladelse af sin kompetente myndighed til at forvalte AIF'er, som følger investeringsstrategier, af den type, der er omfattet af denne forordning eller

d)     ikke har forelagt den dokumentation, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, eller eventuelle præciseringer eller oplysninger, der er anmodet om.

Før godkendelse af en ansøgning afvises, skal ELTIF'ens kompetente myndighed høre EU-FAIF'ens kompetente myndighed.

3.          ELTIF'ens kompetente myndighed undlader at meddele tilladelse til en ELTIF, hvis den EU-AIF, der har ansøgt om godkendelse, er retligt forhindret i at markedsføre sine andele eller kapitalandele i sit hjemland.

3a.         Den kompetente myndighed for ELTIF'en skal meddele EU-AIF'en grunden til sit afslag på at godkende den som ELTIF.

3b.        En ansøgning, der er blevet afvist i henhold til dette kapitel, må ikke indgives igen til de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat.

4.          Godkendelsen som ELTIF er ikke betinget af, at ELTIF'en forvaltes af en EU-FAIF, der har fået meddelt tilladelse i ELTIF'ens hjemland, eller at EU-FAIF'en har eller delegerer aktiviteter i ELTIF'ens hjemland.

Artikel 6Gældende regler og ansvar

1.          En ELTIF skal til enhver tid opfylde bestemmelserne i denne forordning.

2.  En ELTIF og forvalteren af en ELTIF skal til enhver tid overholde direktiv 2011/61/EU.

3.          ELTIF'ens forvalter er ansvarlig for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes, og er ligeledes ansvarlig i henhold til direktiv 2011/61/EU for overtrædelser af denne forordning. ELTIF'ens forvalter hæfter også for tab eller skader, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning.

Kapitel II

Forpligtelser vedrørende ELTIF'ers investeringspolitik

Afdeling I

Almindelige bestemmelser og investerbare aktiver

Artikel 7Investeringsafdelinger

Består en ELTIF af flere investeringsafdelinger, betragtes hver afdeling som en separat ELTIF i forbindelse med dette kapitel.

Artikel 8Investeringsmuligheder

1.          I overensstemmelse med de mål, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1a, en ELTIF ▌kun investere i følgende kategorier af aktiver og kun på de betingelser, der er fastsat i denne forordning:

a)     investerbare aktiver

b)     aktiver som omhandlet i artikel 50, stk. 1, i 2009/65/EF.

2.  En ELTIF må ikke beskæftige sig med følgende aktiviteter:

a)     short selling af aktiver

b)     direkte eller indirekte eksponering for råvarer, herunder via finansielle derivater, certifikater, der repræsenterer dem, indeks baseret på dem eller andre midler eller instrumenter, som ville indebære eksponering for dem

c)     indgåelse af udlåns- eller indlånstransaktioner vedrørende værdipapirer og genkøbstransaktioner samt andre aftaler, der har en tilsvarende økonomisk effekt og udgør en lignende risiko, såfremt mere end 10 % af ELTIF'ens aktiver berøres deraf

d)     anvendelse af finansielle derivater, medmindre anvendelsen af sådanne kun tjener det formål at afdække risikoen ved andre af ELTIF'ens investeringer.

2a.  For at sikre en konsekvent anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA efter at have afholdt en offentlig høring udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med angivelse af kriterierne for at fastslå, hvornår anvendelsen af derivater udelukkende tjener det formål at afdække risiko i forbindelse med de i stk. 2, litra d), omhandlede investeringer.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den …(22)+.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 9Investerbare aktiver

Et aktiv som nævnt i artikel 8, stk. 1, litra a), kan kun anvendes af en ELTIF til investering, hvis det tilhører en af følgende kategorier:

a)          egenkapital- eller kvasi-egenkapitalinstrumenter, som er:

i)      udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed, og som ELTIF'en har erhvervet ▌fra den kvalificerede porteføljevirksomhed eller fra en tredjepart gennem det sekundære marked

ii)  udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed til gengæld for et egenkapitalinstrument, som ELTIF'en tidligere har erhvervet ▌fra den kvalificerede porteføljevirksomhed eller fra en tredjepart gennem det sekundære marked

iii)     udstedt af en virksomhed, som den kvalificerede porteføljevirksomhed er et majoritetsejet datterselskab af, til gengæld for et kvasi-egenkapitalinstrument, som ELTIF'en i overensstemmelse med nr. i) eller ii) har erhvervet fra den kvalificerede porteføljevirksomhed eller fra en tredjepart gennem det sekundære marked

b)          gældsinstrumenter udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed

c)          lån, som ELTIF'en har ydet til en kvalificeret porteføljevirksomhed med en løbetid, der ikke overstiger ELTIF'ens levetid

d)          andele eller kapitalandele i en eller flere andre ELTIF'er, EuVECA'er og EuSEF'er, forudsat af disse ELTIF'er, EuVECA'er og EuSEF'er ikke selv har investeret mere end 10 % af deres kapital i ELTIF'er

e)          direkte besiddelse eller indirekte besiddelse gennem en kvalificeret porteføljevirksomhed af individuelle reale aktiver med en værdi på mindst 10 000 000 mio. EUR eller tilsvarende i den valuta og på det tidspunkt, udgifterne skal afholdes.

Artikel 10Kvalificeret porteføljevirksomhed

1.          En kvalificeret porteføljevirksomhed som nævnt i artikel 9 ▌er en anden porteføljevirksomhed end et institut for kollektiv investering, som opfylder følgende krav:

a)     den er ikke en finansiel virksomhed

b)     den er en virksomhed, der

i)      ikke har adgang til at handle på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet, eller

ii)     har adgang til at handle på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet og har desuden en markedskapitalisering på højst 500 000 000 EUR

c)  den er etableret i en medlemsstat eller i et tredjeland, forudsat at tredjelandet:

i)       ikke er identificeret af Den Finansielle Aktionsgruppe som en højrisiko- og ikke-samarbejdsvillig jurisdiktion

ii)      har undertegnet en aftale med ELTIF-forvalterens hjemland og med alle andre medlemsstater, hvor det er hensigten at markedsføre ELTIF'ens andele eller kapitalandele, med det formål at sikre, at tredjelandet overholder standarderne i artikel 26 i OECD's modelbeskatningsoverenskomst vedrørende indkomst og formue fuldt ud og sikrer effektiv udveksling af oplysninger om skatteforhold, herunder eventuelle multilaterale beskatningsaftaler.

2.          Uanset stk. 1, litra a), kan en kvalificeret porteføljevirksomhed være en finansiel virksomhed, som udelukkende finansierer kvalificerede porteføljevirksomheder som nævnt i denne artikels stk. 1 eller reale aktiver som nævnt i artikel 9, litra e).

Artikel 11Interessekonflikter

En ELTIF må ikke investere i et investerbart aktiv, som forvalteren af ELTIF'en har eller erhverver en direkte eller indirekte interesse i, medmindre det sker i form af besiddelse af andele eller kapitalandele i de ELTIF'er, EuSEF'er eller EuVECA'er, som forvalteren forvalter.

AFDELING 2BESTEMMELSER OM INVESTERINGSPOLITIK

Artikel 12Porteføljesammensætning og diversificering

1.          En ELTIF skal investere mindst 70 % af sin kapital i investerbare aktiver.

2.          En ELTIF må højst investere:

a)     10 % af sin kapital i instrumenter, som er udstedt af eller lån tildelt af en given kvalificeret porteføljevirksomhed

b)     10 % af sin kapital direkte eller indirekte i et enkelt realt aktiv

c)     10 % af sin kapital i andele eller kapitalandele i en given ELTIF, EuVECA eller EuSEF

d)     5 % af sin kapital i aktiver som nævnt i artikel 8, stk. 1, litra b), hvis disse aktiver er udstedt af et enkelt organ.

3.  Den samlede værdi af andele eller kapitalandele i ELTIF'er, EuvECA'er og EuSEF'er i en ELTIF-portefølje må højst udgøre 20 % af værdien af ELTIF'ens kapital.

4.          Den samlede risikoeksponering over for en modpart til en ELTIF stammende fra over the counter (OTC)-derivattransaktioner, genkøbsaftaler eller omvendte genkøbsaftaler må højst udgøre 5 % af værdien af ELTIF'ens kapital.

5.          Uanset stk. 2, litra a) og b), kan en ELTIF hæve den deri nævnte grænse på 10 % til 20 %, forudsat af den samlede værdi af de aktiver, som ELTIF'en besidder i kvalificerede porteføljevirksomheder og i individuelle reale aktiver, som den investerer mere end 10 % af sin kapital i, højst udgør 40 % af værdien af ELTIF'ens kapital.

5a.        Uanset stk. 2, litra d), kan en ELTIF forhøje den i samme stykke nævnte grænse på 5 % til 25 % for obligationer udstedt af et kreditinstitut, der har sit hjemsted i en medlemsstat, og som i henhold til lovgivningen er underkastet et særligt offentligt tilsyn med henblik på at beskytte indehaverne af disse obligationer. Specielt investeres provenuet fra udstedelsen af disse obligationer i henhold til loven i aktiver, som i tilstrækkelig grad i obligationernes samlede løbetid dækker de forpligtelser, der følger heraf, og som ifølge fortrinsret anvendes til tilbagebetaling af hovedstol og betaling af påløbne renter i tilfælde af misligholdelse fra udstederens side.

6.   Selskaber, som indgår i samme koncern med henblik på konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU(23) eller i overensstemmelse med anerkendte internationale regnskabsregler, anses for at være en enkelt kvalificeret porteføljevirksomhed eller en enkelt enhed ved beregning af de grænser, der er omhandlet i stk. 1–5a.

Artikel 12a

Berigtigelse af investeringspositioner

I tilfælde, hvor en ELTIF tilsidesætter diversificeringskravene, jf. artikel 12, stk. 2–5a, og hvor tilsidesættelsen skyldes forhold, som ligger uden for ELTIF-forvalterens kontrol, skal ELTIF-forvalteren inden for en rimelig tidsfrist træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at berigtige positionen under behørig hensyntagen til ELTIF-investorernes interesser.

Artikel 13Koncentration

1.          En ELTIF må højst erhverve 25 % af andelene eller kapitalandelene i en given ELTIF, EuVECA eller EuSEF.

2.          De koncentrationsgrænser, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF finder anvendelse på investeringer i de aktiver, der nævnt i denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).

Artikel 14Lån af kontanter

1.      En ELTIF kan låne kontanter, forudsat at et sådant lån opfylder følgende betingelser:

a)        det svarer højst til 30 % ELTIF'ens kapital

b)        det tjener det formål at investere i investerbare aktiver, undtagen for lån omhandlet i artikel 9, litra c), forudsat at ELTIF'ens besiddelser i kontanter og likvide midler ikke er tilstrækkelige til, at den kan foretage den pågældende investering

c)        det optages i den samme valuta som de aktiver, der skal erhverves med de lånte kontanter

ca)      det har en løbetid, der ikke overstiger ELTIF'ens levetid

cb)      det belaster aktiver, som udgør højst 30 % af værdien af ELTIF'ens kapital.

2.      ELTIF'ens forvalter skal præcisere i ELTIF'ens prospekt, hvorvidt denne agter at låne kontanter som led i sin investeringsstrategi eller ej.

Artikel 15Anvendelse af bestemmelser om porteføljesammensætning og -diversificering

1.          Investeringsgrænsen i artikel 12, stk. 1:

a)     finder anvendelse fra den dato, der er angivet i ELTIF'ens bestemmelser eller vedtægter ▌

b)     ophører med at finde anvendelse, når ELTIF'en påbegynder salg af aktiver med henblik på at imødekomme investorernes indløsningskrav efter ophør af ELTIF'ens levetid

c)     suspenderes midlertidigt, hvis ELTIF'en rejser yderligere kapital eller reducerer sin eksisterende kapital, forudsat at de højst suspenderes i 12 måneder.

Datoen i første afsnits litra a) skal tage højde for de særlige forhold og kendetegn ved de aktiver, som ELTIF'en skal investere i, og må ikke ligge mere end enten fem år efter datoen for ELTIF'ens godkendelse eller halvvejs inde i ELTIF'ens levetid, som fastsat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, afhængig af hvad der er tidligst. Under særlige omstændigheder kan ELTIF'ens kompetente myndighed efter forelæggelse af en behørigt begrundet investeringsplan godkende en forlængelse af denne tidsfrist med yderligere højst et år.

2.  Hvis et langsigtet aktiv, en ELTIF har investeret i, er udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed, som ikke længere opfylder kravene i artikel 10, stk. 1, litra b), kan det langsigtede aktiv højst medregnes i tre år fra den dato, hvor den kvalificerede porteføljevirksomhed ikke længere opfylder kravene i artikel 10, med henblik på at beregne den investeringsgrænse, der er nævnt i artikel 12, stk. 1.

Kapitel III

  Indløsning af, handel med og udstedelse af ELTIF-andele eller -kapitalandele og udlodning af udbytte

Artikel 16Indløsningspolitik

og ELTIF'ers levetid

1.          Investorer i en ELTIF kan ikke anmode om at få indløst deres andele eller kapitalandele, før ELTIF'ens levetid ophører. Indløsninger til investorerne kan påbegyndes dagen efter den dato, hvor ELTIF'ens levetid ophører.

ELTIF'ens fondsbestemmelser eller vedtægter skal klart angive en bestemt dato som den dato, hvor ELTIF'ens levetid ophører, og kan også give ret til midlertidig forlængelse af ELTIF'ens levetid og betingelserne for udøvelse af denne ret.

ELTIF'ens fondsbestemmelser eller vedtægter samt oplysningerne til investorerne skal indeholde en beskrivelse af procedurerne for indløsning af andele eller kapitalandele og afhændelse af aktiver og tydeligt angive, at indløsningen skal kunne finde sted dagen efter den dato, hvor ELTIF'ens levetid ophører.

1a.  Uanset stk. 1 kan ELTIF'ens fondsbestemmelser eller vedtægter foreskrive muligheden for indløsning inden ophør af ELTIF'ens levetid, forudsat at alle nedenstående betingelser er opfyldt:

a)     indløsninger godkendes ikke før den dato, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, litra a)

b)     på godkendelsestidspunktet og i hele ELTIF'ens levetid skal ELTIF'ens forvalter kunne påvise over for de kompetente myndigheder, at der forefindes et tilstrækkeligt likviditetsstyringssystem og effektive procedurer for kontrol med ELTIF'ens likviditetsrisiko, som er forenelige med ELTIF'ens langsigtede investeringsstrategi og den foreslåede indløsningspolitik

c)     ELTIF'ens forvalter opstiller en defineret indløsningspolitik, som klart angiver de perioder, hvor investorerne kan anmode om indløsning

d)     ELTIF'ens indløsningspolitik sikrer, at det samlede indløsningsbeløb inden for en given periode er begrænset til en procentdel af de af ELTIF'ens aktiver, som er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b). Denne procentdel tilpasses til den likviditetsstyrings- og investeringsstrategi, der er fremlagt af ELTIF'ens forvalter

e)  ELTIF'ens indløsningspolitik sikrer, at investorer behandles fair, og at indløsninger godkendes på pro-rata-basis, hvis de samlede indløsningskrav inden for en given periode overstiger den procentdel, der er omhandlet i litra d).

2.          En ELTIF's levetid skal være i overensstemmelse med ELTIF'ens langsigtede karakter og skal være tilstrækkelig lang til at dække hvert af ELTIF'ens individuelle aktivers livscyklus, målt i forhold til aktivets likviditetsprofil og økonomiske livscyklus, og til at opfylde ELTIF'ens anførte investeringsmål.

3.          Investorerne kan anmode om at få en ELTIF afviklet, hvis deres indløsningskrav, som er fremsat i henhold til ELTIF'ens indløsningspolitik, ikke imødekommes inden for en frist på et år efter den dato, hvor de er fremsat.

4.          Investorerne skal altid have mulighed for tilbagebetaling i kontanter.

5.          Tilbagebetaling i naturalier på grundlag af en ELTIF's aktiver er kun mulig, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)     ELTIF'ens fondsbestemmelser eller vedtægter giver mulighed herfor, forudsat at alle investorer får en retfærdig behandling

b)  investoren anmoder skriftligt om tilbagebetaling i form af en andel i ELTIF'ens aktiver

c)     der ikke findes særlige bestemmelser, som begrænser overdragelsen af sådanne aktiver.

6.          ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, under hvilke forhold en ELTIF's levetid anses for at være tilstrækkelig lang til at dække livscyklussen for hvert af ELTIF'ens individuelle aktiver, jf. stk. 2.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den …(24)+.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 17Sekundært marked

1.          ELTIF'ens bestemmelser og vedtægter må ikke forhindre andele eller kapitalandele i en ELTIF i at blive optaget til handel på et reguleret marked ▌eller i en multilateral handelsfacilitet ▌.

2.  En ELTIF's fondsbestemmelser eller vedtægter må ikke forhindre investorer i frit at overdrage deres andele eller kapitalandele til tredjeparter, bortset fra ELTIF'ens forvalter.

3.          En ELTIF offentliggør i sine periodiske rapporter markedsværdien af sine noterede andele eller kapitalandele sammen med nettoaktivværdien pr. andel eller kapitalandel.

4.          I tilfælde af, at der sker en væsentlig ændring i et aktivs værdi, oplyser ELTIF'ens forvalter investorerne herom i sine periodiske rapporter.

Artikel 18Udstedelse af nye kapitalandele eller andele

1.          En ELTIF kan udbyde nye kapitalandele eller andele i overensstemmelse med sine fondsbestemmelser eller vedtægter.

2.          En ELTIF må ikke udstede nye kapitalandele eller andele til en pris under deres nettoværdi uden først at have udbudt disse kapitalandele eller andele til den pågældende pris til de eksisterende investorer.

Artikel 19Afhændelse af ELTIF-aktiver

1.          En ELTIF skal vedtage en specificeret plan for korrekt afhændelse af sine aktiver med henblik på at indløse kapitalandele eller andele, når ELTIF'ens levetid ophører, og skal oplyse dette til ELTIF'ens kompetente myndighed senest et år før den dato, hvor ELTIF'ens levetid ophører.

2.          Den i stk. 1 omhandlede plan omfatter:

a)     en vurdering af markedet for potentielle købere

b)     en vurdering og sammenligning af potentielle salgspriser

c)     en værdiansættelse for de aktiver, som skal frigøres

d)     en ▌tidsramme for den planlagte afhændelse.

3.          ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de kriterier, der skal lægges til grund for vurderingerne i stk. 2, litra a), og værdiansættelsen i stk. 2, litra c).

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den …(25)+.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 20Udlodning af

provenu og kapital

1.          En ELTIF kan regelmæssigt udlodde det provenu til investorerne, som aktiverne i porteføljen har genereret. Dette provenu er sammensat af:

a)     det provenu, som aktiverne løbende generer

b)     den kapitalgevinst, der realiseres efter afhændelse af et aktiv ▌.

2.          Provenuet kan udloddes i det omfang, der ikke er behov for det til at opfylde ELTIF'ens fremtidige forpligtelser.

2a.        En ELTIF kan reducere sin kapital på pro rata-basis i tilfælde af, at der afhændes et aktiv, inden ELTIF'ens levetid ophører, forudsat at denne afhændelse efter et behørigt skøn fra ELTIF-forvalterens side vurderes at være i investorernes interesse.

3.          ELTIF'en skal i sine fondsbestemmelser eller vedtægter beskrive, hvilken udlodningspolitik den har til hensigt at anvende i fondens levetid.

Kapitel IV

Krav om gennemsigtighed

Artikel 21Gennemsigtighed

1.          Andele eller kapitalandele i en ▌ELTIF må ikke markedsføres i Unionen uden forudgående offentliggørelse af et prospekt.

Andele eller kapitalandele i en ▌ELTIF må ikke markedsføres til detailinvestorer i Unionen uden forudgående offentliggørelse af et dokument med central information, jf. ▌forordning (EU) nr. 1286/2014.

2.          Prospektet skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for, at investorerne kan foretage en velunderbygget vurdering af den investering, der tilbydes dem, og især de dermed forbundne risici.

3.          Prospektet skal mindst indeholde følgende:

a)     en erklæring om, hvordan ELTIF'ens investeringsmål og strategien for at nå disse mål gør fonden til en fond af langsigtet karakter

b)  de oplysninger, som institutter for kollektiv investering af den lukkede type skal opgive, jf. direktiv 2003/71/EF og forordning (EF) nr. 809/2004

c)     de oplysninger, som skal gives til investorer i henhold til artikel 23 i direktiv 2011/61/EU, hvis de ikke allerede er omfattet af litra b)

d)     en tydelig angivelse af, hvilke kategorier af aktiver ELTIF'en er godkendt til at investere i

da)   en tydelig angivelse af, inden for hvilke jurisdiktioner ELTIF'en har tilladelse til at investere

e)     eventuelle andre oplysninger, som de kompetente myndigheder anser for relevante med henblik på stk. 2.

4.          Prospektet ▌og eventuelle andre dokumenter vedrørende markedsføring skal tydeligt oplyse investorerne om ELTIF'ens illikvide karakter.

Prospektet ▌og eventuelle andre dokumenter vedrørende markedsføring skal navnlig tydeligt:

a)     informere investorerne om, at ELTIF'ens investeringer er af langsigtet karakter

b)     informere investorerne om, hvornår ELTIF'ens levetid ophører, samt om muligheden for at forlænge ELTIF'ens levetid, hvis der er bestemmelser herom, og om betingelserne herfor

c)  angive, om det er hensigten at markedsføre ELTIF'en til detailinvestorer

d)     forklare investorernes ret til at få indløst deres investering i henhold til artikel 16 og til ELTIF'ens fondsbestemmelser eller vedtægter

e)     angive, hvor hyppigt og hvornår eventuelle provenuer udloddes til investorerne i fondens levetid

f)      advisere investorerne om, at de kun bør investere en beskeden del af deres samlede investeringsportefølje i en ELTIF

fa)    beskrive ELTIF'ens risikodækningspolitik, med tydelig angivelse af at finansielle derivater kun kan anvendes til at afdække risikoen ved andre af ELTIF'ens investeringer, og en angivelse af de mulige konsekvenser af anvendelsen af finansielle derivater for ELTIF'ens risikoprofil

fb)    informere investorerne om de risici, der er forbundet med at investere i reale aktiver, herunder infrastruktur

fe)    informere investorerne regelmæssigt, og mindst en gang om året, om de jurisdiktioner, hvori ELTIF'en har investeret.

5.  Udover de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 22 i direktiv 2011/61/EU, skal ELTIF'ens årsrapport indeholde følgende:

a)     en pengestrømsopgørelse

b)     oplysninger om enhver deltagelse i instrumenter, der involverer Unionens budgetmidler

c)     oplysninger om værdien af den enkelte kvalificerede porteføljevirksomhed og værdien af andre aktiver, som ELTIF'en har investeret i, herunder værdien af anvendte finansielle derivater

d)     oplysninger om de jurisdiktioner, i hvilke ELTIF'ens aktiver befinder sig.

6.          Efter anmodning fra en detailinvestor giver ELTIF'ens forvalter yderligere oplysninger om de kvantitative grænser, der gælder for ELTIF'ens risikostyring, om de metoder, der er valgt med henblik herpå, og om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for aktivkategorierne.

Artikel 21a

Yderligere krav til prospektet

1.          En ELTIF skal fremsende sit prospekt og eventuelle ændringer hertil samt sin årsrapport til ELTIF'ens kompetente myndigheder. En ELTIF skal på anmodning fremlægge dokumentation for ELTIF-forvalterens kompetente myndighed. ELTIF'en skal levere denne dokumentation inden for den frist, disse kompetente myndigheder angiver.

2.          En ELTIF's fondsbestemmelser eller vedtægter udgør en integreret del af prospektet og knyttes som bilag til dette.

De i stk. 1 omhandlede dokumenter behøver dog ikke at være knyttet som bilag til prospektet, såfremt investor underrettes om, at vedkommende på anmodning enten kan få tilsendt disse dokumenter eller få oplyst, på hvilket sted i hver af de medlemsstater, hvor andelene markedsføres, vedkommende kan konsultere dem.

3.          Prospektet skal præcisere den måde, hvorpå årsrapporten gøres tilgængelig for investorer. Det skal fastsætte, at detailinvestorer på anmodning og gratis tilsendes en trykt udgave af årsrapporten.

4.  Prospektet og den senest offentliggjorte årsrapport udleveres på anmodning og gratis til investorerne.

Prospektet stilles til rådighed på et varigt medium eller via et websted. En trykt udgave leveres på anmodning og gratis til detailinvestorer.

5.          De væsentlige dele af prospektet holdes ajour.

Artikel 22

Oplysninger om omkostninger

1.          Prospektet skal tydeligt informere investorerne om størrelsen af de forskellige omkostninger, der afholdes direkte eller indirekte af investorerne. De forskellige omkostninger grupperes under følgende overskrifter:

a)     omkostninger i forbindelse med ELTIF'ens oprettelse

b)     omkostninger i forbindelse med erhvervelse af aktiver

c)     forvaltnings- og præstationsafhængige honorarer

d)     distributionsomkostninger

e)  andre omkostninger, herunder omkostninger til forvaltning, regulering, depositar, opbevaring, professionel bistand og revision.

2.          Prospektet skal angive forholdet mellem omkostningerne og ELTIF'ens kapital.

4.          ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere ▌de fælles definitioner, beregningsmetodologier og grupperinger af omkostninger, som er nævnt i stk. 1, og den samlede andel, som er nævnt i stk. 2.

Ved udarbejdelsen af disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder tager ESMA hensyn til de ▌reguleringsmæssige standarder, der er nævnt i artikel 8, stk. 5, litra a) og c), i forordning (EU) nr. No 1286/2014.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den …(26)+.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Kapitel V

Markedsføring af andele eller kapitalandele i ELTIF'er

Artikel 23Faciliteter for investorer

1.          Forvalteren af en ELTIF, hvis andele eller kapitalandele skal markedsføres for detailinvestorer, skal i hver af de medlemsstater, hvor forvalteren har til hensigt at markedsføre sådanne andele eller kapitalandele ▌, oprette faciliteter, som muliggør tegning, udbetaling til deltagere, tilbagekøb eller indløsning af andele eller kapitalandele samt tilrådighedsstillelse af de oplysninger, som ELTIF'en og ELTIF'ens forvalter er forpligtet til at tilvejebringe.

2.          ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de forskellige typer af faciliteter og deres kendetegn, deres tekniske infrastruktur og indholdet af deres opgaver i forhold til de ELTIF-investorer, der er nævnt i stk. 1.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den …(27)+.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 23a

Intern vurderingsproces for ELTIF'er, der markedsføres til detailinvestorer

1.          Forvalteren af en ELTIF, hvis andele eller kapitalandele skal markedsføres til detailinvestorer, etablerer og anvender en særlig intern proces for vurdering af den pågældende ELTIF, inden den markedsføres eller distribueres til detailinvestorer.

2.          Som led i den i stk. 1 nævnte interne proces vurderer ELTIF'ens forvalter, om ELTIF'en er egnet til markedsføring til detailinvestorer, som minimum under hensyntagen til:

a)     ELTIF'ens levetid og

b)     ELTIF'ens planlagte investeringsstrategi.

3.          ELTIF'ens forvalter giver enhver distributør adgang til alle relevante oplysninger om den ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer, herunder alle oplysninger om dens levetid og investeringsstrategi samt den interne vurderingsproces og de jurisdiktioner, hvori ELTIF'en har tilladelse til at investere.

Artikel 23b

Særlige krav vedrørende udbredelsen af ELTIF'er til detailinvestorer

1.          Når andele eller kapitalandele i en ELTIF markedsføres eller formidles direkte til detailinvestorer, skal ELTIF'ens forvalter indhente oplysninger om følgende:

a)     detailinvestorens viden og erfaring på det investeringsområde, der er relevant for ELTIF'en

b)     detailinvestorens økonomiske situation, herunder vedkommendes evne til at bære tab

c)      detailinvestorens investeringsmål, inklusiv dennes tidshorisont.

På grundlag af de oplysninger, der er indhentet under første afsnit, må ELTIF'ens forvalter kun anbefale ELTIF'en, hvis den er egnet for den pågældende detailinvestor.

2.          Såfremt levetiden for en ELTIF, der tilbydes eller markedsføres til detailinvestorer, overstiger 10 år, skal ELTIF'ens forvalter eller distributøren klart og i skriftlig form advare om, at dette ELTIF-produkt muligvis ikke er velegnet for detailinvestorer, der ikke er i stand til at opretholde en sådan langsigtet og illikvid forpligtelse.

Artikel 23c

Særlige bestemmelser vedrørende depositaren for en ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer

1.          Uanset artikel 21, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU, skal depositaren for en ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer, være en enhed af den type, der er omhandlet i artikel 23, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF.

2.  Uanset artikel 21, stk. 13, andet afsnit, og artikel 21, stk. 14, i direktiv 2011/61/EU skal depositaren for en ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer, ikke kunne frigøre sig fra sit ansvar i tilfælde af et tab af finansielle instrumenter, som opbevares i depot af en tredjepart.

3.          Depositarens ansvar som omhandlet i artikel 21, stk. 12, i direktiv 2011/61/EU kan ikke udelukkes eller begrænses af en aftale i tilfælde, hvor ELTIF'en markedsføres til detailinvestorer.

4.          Enhver aftale, der er i strid med stk. 3, betragtes som ugyldig.

5.          De aktiver, der opbevares i depot af depositaren for en ELTIF, bør ikke genanvendes af depositaren eller af en tredjemand, som har fået delegeret depotfunktionen for egen regning. Genanvendelse omfatter enhver transaktion, der involverer aktiver, som opbevares i depot, herunder, men ikke begrænset til, overførsel, pantsætning, salg og lån.

De aktiver, som opbevares i depot af depositaren for en ELTIF, må kun genanvendes under forudsætning af, at:

a)     genanvendelsen af aktiverne sker for ELTIF'ens regning

b)     depositaren udfører ELTIF-forvalterens instruktioner på vegne af ELTIF'en

c)      genanvendelsen er til gavn for ELTIF'en og i andels- og kapitalandelsindehavernes interesse og

d)     transaktionen er dækket af likvid sikkerhedsstillelse af høj kvalitet, som ELTIF'en har modtaget i henhold til en aftale om overdragelse af ejendomsret.

Markedsværdien af den i andet afsnit, litra d), nævnte sikkerhedsstillelse skal til enhver tid mindst udgøre markedsværdien af de genanvendte aktiver med tillæg af en præmie.

Artikel 24Yderligere krav i forbindelse med markedsføring af ELTIF'er til detailinvestorer

1.          Andele eller kapitalandele i en ELTIF skal kunne markedsføres til detailinvestorer, forudsat at detailinvestorerne ydes passende investeringsrådgivning af ELTIF'ens forvalter eller distributøren.

2.          Forvalteren af en ELTIF må kun direkte tilbyde eller markedsføre en ELTIF til detailinvestorer, hvis forvalteren har tilladelse til at yde de i artikel 6, stk.4, litra a), og litra b), nr. i), i direktiv 2011/61/EU omhandlede tjenesteydelser, og kun efter at have foretaget den egnethedstest, der er omhandlet i artikel 23b, stk. 1, i denne forordning.

3.          Såfremt en potential detailinvestors portefølje af finansielle instrumenter ikke overstiger 500 000 EUR, skal ELTIF-forvalteren eller en eventuel distributør, efter at have foretaget den egnethedstest, der er omhandlet i artikel 23b, stk. 1, og have givet passende investeringsrådgivning, på basis af de oplysninger, der er fremlagt af den potentielle detailinvestor, sikre, at den potentielle detailinvestor ikke investerer et samlet beløb, der overstiger 10 % af vedkommendes portefølje af finansielle instrumenter i ELTIF'er, forudsat at det første beløb, der investeres i én eller flere ELTIF'er, er på minimum 10 000 EUR.

Den potentielle detailinvestor er ansvarlig for at give ELTIF'ens forvalter eller distributøren nøjagtige oplysninger om sin portefølje af finansielle instrumenter og sine investeringer i ELTIF'er, jf. første afsnit.

I dette stykkes forstand omfatter en portefølje af finansielle instrumenter kontantbeholdning og finansielle instrumenter, men omfatter ikke eventuelle finansielle instrumenter, der er blevet stillet som sikkerhed.

4.  Fondsbestemmelserne eller vedtægterne for en ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer, skal fastsætte, at alle investorer behandles lige, og at ingen individuelle investorer eller grupper af investorer gives fortrinsbehandling eller særlige økonomiske fordele.

5.          Den juridiske form af en ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer, må ikke medføre yderligere ansvar for investoren eller kræve eventuelle yderligere forpligtelser på vegne af en sådan investor, ud over den oprindelige kapitalforpligtelse.

6.          Detailinvestorer skal i tegningsperioden og i mindst to uger efter at have tegnet andele eller kapitalandele i ELTIF'en have mulighed for at ophæve deres tegning og få pengene tilbage uden bod.

7.          Forvalteren af en ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer, skal indføre tilstrækkelige procedurer og ordninger til behandling af detailinvestorers klager, som gør det muligt for detailinvestorer at indgive klager på det eller et af de officielle sprog i deres medlemsstat.

Artikel 25Markedsføring af andele eller kapitalandele i ELTIF'er

1.          Forvalteren af en ELTIF skal kunne markedsføre andele eller kapitalandele i den pågældende ▌ELTIF til professionelle investorer og detailinvestorer i ELTIF-forvalterens hjemland efter anmeldelse i overensstemmelse med artikel 31 i direktiv 2011/61/EU.

2.  Forvalteren af en ELTIF skal kunne markedsføre andele eller kapitalandele i den pågældende ▌ELTIF til professionelle investorer og detailinvestorer i andre medlemsstater end ELTIF-forvalterens hjemland efter anmeldelse i overensstemmelse med artikel 32 i direktiv 2011/61/EU.

3.          Forvalteren af en ELTIF skal for hver enkelt ELTIF, den forvalter, over for de kompetente myndigheder præcisere, om forvalteren har til hensigt at markedsføre den til detailinvestorer.

4.          Forvalteren af en ELTIF skal i tillæg til den dokumentation og de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 31 og 32 i direktiv 2011/61/EU, forelægge følgende for de kompetente myndigheder:

a)     ELTIF'ens prospekt

b)     ELTIF'ens dokument med central information i tilfælde af, at den markedsføres til detailinvestorer og

c)     oplysninger om de faciliteter, der er nævnt i artikel 23.

5.  De kompetente myndigheders kompetencer og beføjelser, jf. artikel 31 og 32 i direktiv 2011/61/EU, skal forstås således, at de også vedrører markedsføring af ELTIF'er til detailinvestorer og omfatter de yderligere krav i denne forordning.

6.          Den kompetente myndighed i ELTIF-forvalterens hjemland skal i tillæg til sine beføjelser som fastsat i artikel 31, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2011/61/EU også forhindre markedsføring af en ▌ELTIF, hvis ELTIF'ens forvalter ikke opfylder eller ikke vil opfylde bestemmelserne i denne forordning.

7.          Den kompetente myndighed i ELTIF-forvalterens hjemland skal i tillæg til sine beføjelser som fastsat i artikel 32, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2011/61/EU, også afslå at fremsende en fuldstændig anmeldelse til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor det er hensigten af markedsføre ELTIF'en, hvis ELTIF'ens forvalter ikke opfylder ▌bestemmelserne i denne forordning.

Kapitel VI

Tilsyn

Artikel 26De kompetente myndigheders tilsyn

1.          De kompetente myndigheder fører løbende tilsyn med, at bestemmelserne i denne forordning overholdes.

2.          ELTIF'ens kompetente myndighed er ansvarlig for at føre tilsyn med, at bestemmelserne i kapitel II, III og IV overholdes.

3.          ELTIF'ens kompetente myndighed er ansvarlig for at føre tilsyn med, at forpligtelserne i ELTIF'ens fondsbestemmelser eller vedtægter og forpligtelserne i prospektet, som skal være i overensstemmelse med denne forordning, overholdes.

4.          ELTIF-forvalterens kompetente myndighed er ansvarlig for at føre tilsyn med, at ordningerne for og organiseringen af forvalteren er tilstrækkelige, således at forvalteren af ELTIF'en er i stand til at overholde de forpligtelser og regler, der vedrører oprettelse og drift af alle de ELTIF'er, forvalteren forvalter.

ELTIF-forvalterens kompetente myndighed er ansvarlig for at føre tilsyn med, at ELTIF-forvalteren overholder bestemmelserne i denne forordning.

5.  De kompetente myndigheder skal føre tilsyn med investeringsinstitutter, der er etableret eller markedsføres på deres områder, for at påse, at de ikke anvender betegnelsen "ELTIF" eller udgiver sig for at være en ELTIF, medmindre de er godkendt i medfør af og opfylder betingelserne i denne forordning.

Artikel 27De kompetente myndigheders beføjelser

1.          De kompetente myndigheder tillægges alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver i henhold til denne forordning.

2.          De beføjelser, der er tillagt kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2011/61/EU, herunder beføjelser vedrørende sanktioner, udøves også med hensyn til denne forordning.

2a.        ELTIF'ens kompetente myndighed forbyder anvendelsen af betegnelsen "ELTIF" eller "europæisk langsigtet investeringsfond" i tilfælde af, at ELTIF'ens forvalter ikke længere opfylder bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 28ESMA's beføjelser og kompetencer

1.          ESMA tillægges de beføjelser, der er nødvendige for, at den kan udføre de opgaver, den pålægges i denne forordning.

2.          ESMA's beføjelser i henhold til direktiv 2011/61/EU udøves også i forbindelse med denne forordning og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

3.          Med henblik på forordning (EU) nr. 1095/2010 betragtes denne forordning som en yderligere juridisk bindende EU-retsakt, hvorved ESMA tillægges opgaver, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 29Samarbejde mellem

de kompetente myndigheder

1.          ELTIF'ens kompetente myndighed og ELTIF-forvalterens kompetente myndighed, hvis disse ikke er sammenfaldende, samarbejder med hinanden og udveksler oplysninger med henblik på at udføre deres opgaver i henhold til denne forordning.

1a.        De kompetente myndigheder samarbejder med hinanden i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU.

2.  De kompetente myndigheder og ESMA samarbejder med hinanden med henblik på at udføre deres respektive opgaver i henhold til denne forordning, jf. forordning (EU) nr. 1095/2010.

3.          De kompetente myndigheder og ESMA udveksler al den information og dokumentation, der er nødvendig for at udføre deres respektive opgaver i henhold til denne forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010, navnlig for at påvise og rette op på overtrædelser af nærværende forordning.

Kapitel VII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 29a

Kommissionens behandling af ansøgninger

Kommissionen prioriterer og strømliner sine processer for alle ELTIF-ansøgninger om finansiering fra EIB. Kommissionen strømliner afgivelsen af eventuelle udtalelser eller indlæg vedrørende alle ELTIF-ansøgninger om finansiering fra EIB.

Artikel 30Evaluering

1.          Senest den ...+ påbegynder Kommissionen en evaluering af denne forordnings anvendelse. Evalueringen skal navnlig omfatte en analyse af:

a)      konsekvenserne af ▌artikel 16, stk. 1 ▌

b)     konsekvenserne af minimumstærsklen på 70 % af de investerbare aktiver i artikel 12, stk. 1 ▌

c)      det omfang, i hvilket ELTIF'er markedsføres i Unionen, herunder om FAIF'er omfattet af artikel 3, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU kan have interesse i at markedsføre ELTIF'er

ca)    det omfang, i hvilket listen over investerbare aktiver og investeringer skal ajourføres sammen med diversificeringsreglerne, sammensætningen af porteføljen og begrænsningerne i låntagningen af kontante midler.

2.  Efter den i stk. 1 omhandlede evaluering og efter høring af ESMA forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en vurdering af det bidrag, denne forordning og ELTIF'erne yder til gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen og til opnåelsen af de mål, der er fastsat i artikel 1, stk. 1a. Rapporten ledsages af et lovgivningsforslag, hvis det er relevant.

Artikel 31Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra ….(28)+

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

Or. en

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0448.

(3)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(4)

            EUT C 67 af 6.3.2014, s. 71.

(5)

           Europa-Parlamentets holdning af … (endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende) og Rådets afgørelse af ….

(6)

            Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(7)

           Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).

(8)

           Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).

(9)

            Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af s. 1).

(10)

           Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(11)

           Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4.november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64).

(12)

           Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (EUT L 149 af 30.4.2004, s. 1).

(13)

          Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).

(14)

          Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(15)

        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(16)

          Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(17)

           Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(18)

           Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(19)

           Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(20)

           Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(21)

          Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om shortselling og visse aspekter af credit default swaps (EUT L 86 af 24.3.2012, s. 1).

(22)

+            EUT: Indsæt venligst datoen: tre måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(23)

          Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(24)

+            EUT: Indsæt venligst datoen: 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

(25)

+            EUT: Indsæt venligst datoen: 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

(26)

+            EUT: Indsæt venligst datoen: 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

(27)

+            EUT: Indsæt venligst datoen: 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

(28)

+            EUT: Indsæt venligst datoen: seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.


PROCEDURE

Titel

Europæiske langsigtede investeringsfonde

Referencer

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Dato for høring af EP

26.6.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

4.7.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

26.1.2015

CONT

11.6.2014

EMPL

17.9.2014

JURI

3.9.2014

Ordførere

       Dato for valg

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi

Dato for indgivelse

17.2.2015


REFERRAL BACK TO COMMITTEE

Date referred back to committee under Rule 61(2)

 

17.04.2014

Rapporteurs

       Date appointed

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Discussed in committee

 

 

 

 

Date adopted

15.12.2014

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

44

4

0

Members present for the final vote

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Substitutes present for the final vote

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi

Date tabled

16.02.2015

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik