Διαδικασία : 2013/0214(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0021/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0021/2015

Συζήτηση :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0047

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1073kWORD 305k
16.2.2015
PE 549.277v01-00 A8-0021/2015

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Alain Lamassoure

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0462),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0209/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7‑0211/2014),

–  έχοντας υπόψη τις τροπολογίες που ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του στις 17 Απριλίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τα εκκρεμή θέματα από την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο,

–  έχοντας υπόψη τη συμπληρωματική έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0021/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(3)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/...

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  H μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση είναι εργαλείο καθοριστικής σημασίας, με το οποίο η ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να τεθεί σε τροχιά έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, υψηλών επιπέδων απασχόλησης, και ανταγωνιστικότητας, για οικοδομηθεί η οικονομία του αύριο με τρόπο ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτική και λιγότερο επιρρεπής σε συστημικούς κινδύνους. Τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (EΜΕΚ) παρέχουν χρηματοδότηση μεγάλης διάρκειας σε διάφορα έργα υποδομής, σε μη εισηγμένες εταιρείες ή σε εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που εκδίδουν τίτλους εταιρικού κεφαλαίου ή χρεωστικούς τίτλους για τους οποίους δεν υπάρχει ευκόλως αναγνωρίσιμος αγοραστής. Με την παροχή χρηματοδότησης σε τέτοια έργα, τα ΕΜΕΚ συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας της Ένωσης και την υλοποίηση των ενωσιακών πολιτικών.

(2)  Από την πλευρά της ζήτησης, τα ΕΜΕΚ μπορούν να παρέχουν μια σταθερή και ασφαλή ροή εσόδων για τους διαχειριστές συνταξιοδοτικών ταμείων, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα ιδρύματα, τους δήμους και άλλες οντότητες που αντιμετωπίζουν τακτικές και επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις και επιδιώκουν μακροπρόθεσμες αποδόσεις στο πλαίσιο ικανοποιητικά ρυθμιζόμενων δομών. Μολονότι παρέχουν λιγότερη ρευστότητα από ό,τι οι επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα ΕΜΕΚ μπορούν να παρέχουν μια σταθερή ροή εσόδων σε μεμονωμένους επενδυτές που εξαρτώνται από την τακτική ταμειακή ροή που μπορεί να παραγάγει ένα ΕΜΕΚ. Επιπλέον, τα ΕΜΕΚ μπορούν να προσφέρουν καλές ευκαιρίες για την ανατίμηση του κεφαλαίου με την πάροδο του χρόνου, στους επενδυτές που δεν λαμβάνουν σταθερή ροή εσόδων.

(3)  Η χρηματοδότηση έργων όπως οι υποδομές μεταφορών, η βιώσιμη παραγωγή ή διανομή ενέργειας, οι κοινωνικές υποδομές (κατοικίες ή νοσοκομεία), η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων που περιορίζουν τη χρήση πόρων και ενέργειας ή η περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΜΕ, μπορεί να είναι ανεπαρκής. Όπως κατέδειξε η οικονομική κρίση, η συμπλήρωση της τραπεζικής χρηματοδότησης με μια ευρύτερη ποικιλία πηγών χρηματοδότησης που κινητοποιούν καλύτερα τις κεφαλαιαγορές θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κενών χρηματοδότησης. Τα ΕΜΕΚ μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο από την άποψη αυτή, ενώ μπορούν επίσης να κινητοποιούν κεφάλαια με την προσέλκυση επενδυτών από τρίτες χώρες.

(3α)  Ο παρών κανονισμός έχει ως κύριο στόχο να δώσει ώθηση σε μακροπρόθεσμες ευρωπαϊκές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε έργα, επιχειρήσεις και υποδομή σε τρίτες χώρες μπορούν επίσης να φέρουν κεφάλαια στα ΕΜΕΚ και με τον τρόπο αυτό να ωφελήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Συνεπώς, οι επενδύσεις αυτές δεν πρέπει να αποτρέπονται.

(6)  Σε περίπτωση απουσίας κανονισμού που θεσπίζει κανόνες για τα ΕΜΕΚ, ενδεχομένως να υιοθετηθούν αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό λόγω διαφορών στα μέτρα επενδυτικής προστασίας. Οι αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, τη διαφοροποίηση και τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία, ιδίως την επένδυση σε βασικά προϊόντα, δημιουργούν εμπόδια για τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση των επενδυτικών κεφαλαίων που επικεντρώνονται σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις και πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, διότι οι επενδυτές δεν μπορούν να συγκρίνουν εύκολα τις διαφορετικές επενδυτικές προτάσεις που τους προσφέρονται. Οι αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις έχουν, επίσης, ως αποτέλεσμα διαφορετικά επίπεδα προστασίας των επενδυτών. Εξ άλλου, οι αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τις επενδυτικές τεχνικές, όπως τα επιτρεπόμενα επίπεδα δανεισμού, η χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, οι κανόνες για τις ανοικτές πωλήσεις ή οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων οδηγούν σε αποκλίσεις όσον αφορά το επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Επιπλέον, οι αποκλίνουσες απαιτήσεις σχετικά με τις περιόδους εξαγοράς ή/και κατοχής εμποδίζουν τη διασυνοριακή πώληση των κεφαλαίων που επενδύουν σε μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία. Με το να αυξάνουν την ανασφάλεια δικαίου, οι αποκλίσεις αυτές μπορεί να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών σχετικά με τις επενδύσεις στα εν λόγω κεφάλαια και να περιορίσουν τα περιθώρια των επενδυτών να επιλέγουν αποτελεσματικά μεταξύ των διαφόρων μακροπρόθεσμων επενδυτικών ευκαιριών. Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται από την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για τον παρόντα κανονισμό.

(7)  Η ύπαρξη ενιαίων κανόνων είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί ότι τα ΕΜΕΚ παρουσιάζουν ένα συνεκτικό και σταθερό προφίλ προϊόντος σε ολόκληρη την Ένωση. Προκειμένου, ειδικότερα, να διασφαλίζονται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες σχετικά με τη λειτουργία των ΕΜΕΚ, ιδίως όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους και τα επενδυτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν για να εκτεθούν σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, όπως τίτλους εταιρικού κεφαλαίου ή χρεωστικούς τίτλους που εκδίδουν εισηγμένες ΜΜΕ και μη εισηγμένες επιχειρήσεις, καθώς και πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. Οι ενιαίοι κανόνες για το χαρτοφυλάκιο ενός ΕΜΕΚ πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι τα ΕΜΕΚ που έχουν ως στόχο τη δημιουργία τακτικών εσόδων διατηρούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων κατάλληλο για να διατηρήσει την τακτική ταμειακή ροή. Τα ΕΜΕΚ είναι ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς για την άντληση κεφαλαίων που μπορούν να διοχετευτούν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μακροπρόθεσμων επενδύσεων, η Επιτροπή απαιτείται να συνεχίσει να αξιολογεί τα πιθανά εμπόδια στη διασυνοριακή άντληση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων που απορρέουν από τη φορολογική μεταχείριση των επενδύσεων αυτών.

(8)  Είναι ουσιαστικό να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες λειτουργίας των ΕΜΕΚ, ειδικότερα όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους και τα επενδυτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, θα είναι άμεσα εφαρμοστέος στους διαχειριστές των ΕΜΕΚ. Ως εκ τούτου, οι νέοι αυτοί κανόνες πρέπει να θεσπιστούν με τη μορφή κανονισμού. Έτσι διασφαλίζονται επίσης ενιαίοι όροι για τη χρήση της ονομασίας ΕΜΕΚ, δεδομένου ότι προλαμβάνεται η εμφάνιση αποκλίσεων στις εθνικές απαιτήσεις. Οι διαχειριστές των ΕΜΕΚ θα πρέπει να τηρούν τους ίδιους κανόνες σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να ενισχυθεί επίσης η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα ΕΜΕΚ και να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη αξιοπιστία της ονομασίας «ΕΜΕΚ». Συγχρόνως, με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων θα μειωθεί η πολυπλοκότητα των κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν για τα ΕΜΕΚ. Μέσω των ενιαίων κανόνων, θα μειωθεί επίσης το κόστος της συμμόρφωσης των διαχειριστών προς αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις για τα κεφάλαια που επενδύουν σε εισηγμένες και μη εισηγμένες επιχειρήσεις και συναφείς κατηγορίες πραγματικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους διαχειριστές ΕΜΕΚ που επιθυμούν να αντλήσουν κεφάλαια σε διασυνοριακή βάση. Η θέσπιση ενιαίων κανόνων συμβάλλει επίσης στην εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

(9)  Οι νέοι κανόνες για τα ΕΜΕΚ συνδέονται στενά με την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), δεδομένου ότι η εν λόγω οδηγία αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση και την εμπορική προώθηση των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) στην Ένωση. Εξ ορισμού, τα ΕΜΕΚ είναι ΟΕΕ της ΕΕ των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται από διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) εξουσιοδοτημένους δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(10)  Ενώ η οδηγία 2011/61/ΕΕ προβλέπει επίσης τη σταδιακή ανάπτυξη καθεστώτος τρίτης χώρας που θα εφαρμόζεται στους ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ και τους ΟΕΕ εκτός ΕΕ, οι νέοι κανόνες για τα ΕΜΕΚ έχουν πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής με έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση των νέων μακροπρόθεσμων επενδυτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, μόνο ένας ΟΕΕ της ΕΕ, όπως ορίζεται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ, θα πρέπει να είναι επιλέξιμος για να καταστεί ΕΜΕΚ, και τούτο μόνο αν τον διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της ΕΕ εγκεκριμένος σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(11)  Οι νέοι κανόνες που εφαρμόζονται στα ΕΜΕΚ θα πρέπει να ενισχύουν το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο που καθορίστηκε με την οδηγία 2011/61/EΚ και τις πράξεις που θεσπίστηκαν για την υλοποίησή της. Συνεπώς, οι κανόνες προϊόντων που αφορούν τα EMEK θα πρέπει να εφαρμόζονται επιπλέον των κανόνων που καθορίζονται με την υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης. Ειδικότερα, οι κανόνες διαχείρισης και εμπορικής προώθησης που καθορίζονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται στα ΕΜΕΚ. Επίσης, οι κανόνες για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης που καθορίζονται στην οδηγία 2011/61/EΚ θα πρέπει να εφαρμόζονται αντίστοιχα για τις διασυνοριακές δραστηριότητες των ΕΜΕΚ. Θα πρέπει να συμπληρώνονται από ειδικούς κανόνες εμπορικής προώθησης που προορίζονται για τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση ΕΜΕΚ τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες επενδυτές σε όλη την Ένωση.

(12)  Οι ενιαίοι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους ΟΕΕ της ΕΕ που επιθυμούν να προωθηθούν εμπορικά ως ΕΜΕΚ. Οι ΟΕΕ της ΕΕ που δεν επιθυμούν να προωθούνται εμπορικά ως ΕΜΕΚ δεν θα δεσμεύονται από αυτούς τους κανόνες και, συνεπώς, συναινούν στο ότι δεν θα επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν. Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι ΟΕΕ εκτός ΕΕ δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για να προωθηθούν εμπορικά ως ΕΜΕΚ.

(13)  Προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των ΕΜΕΚ προς τους εναρμονισμένους κανόνες που διέπουν τη δραστηριότητα των κεφαλαίων αυτών, οι άδειες ΕΜΕΚ πρέπει να δίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Οι εναρμονισμένες διαδικασίες χορήγησης άδειας και εποπτείας των ΔΟΕΕ δυνάμει της οδηγίας 2011/61/EΕ θα πρέπει να συμπληρώνονται, συνεπώς, με μια ειδική διαδικασία χορήγησης άδειας ΕΜΕΚ. Θα πρέπει να καθιερωθούν διαδικασίες που να εξασφαλίζουν ότι ΕΜΕΚ θα μπορούν να διαχειρίζονται μόνο ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ και έχουν κριθεί ικανοί για τη διαχείριση ΕΜΕΚ. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται η ικανότητα του ΕΜΕΚ να συμμορφώνεται προς τους εναρμονισμένους κανόνες που διέπουν τη δραστηριότητα των εν λόγω κεφαλαίων. Για τα ΕΜΕΚ που έχουν εσωτερική διαχείριση εφαρμόζεται ειδική διαδικασία αδειοδότησης και δεν ορίζεται εξωτερικός ΔΟΕΕ.

(14)  Δεδομένου ότι οι ΟΕΕ της ΕΕ μπορούν να λάβουν διάφορες νομικές μορφές που δεν τους προσδίδουν απαραίτητα νομική προσωπικότητα, οι διατάξεις που υποχρεώνουν τα ΕΜΕΚ να ενεργούν θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρονται στον διαχειριστή του ΕΜΕΚ στις περιπτώσεις όπου το ΕΜΕΚ συγκροτείται ως ΟΕΕ της ΕΕ που δεν είναι σε θέση να ενεργεί ο ίδιος επειδή δεν έχει δική του νομική προσωπικότητα.

(15)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα ΕΜΕΚ στοχεύουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις και συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΕ, οι κανόνες για το χαρτοφυλάκιο των ΕΜΕΚ θα πρέπει να απαιτούν τον σαφή καθορισμό των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων που είναι επιλέξιμα για επενδύσεις από ΕΜΕΚ και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων θα πρέπει να είναι επιλέξιμα. Κάθε ΕΜΕΚ θα πρέπει να επενδύει το 70% τουλάχιστον του κεφαλαίου του σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία. Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των ΕΜΕΚ, είναι επίσης σκόπιμο να μην επιτρέπεται η συμμετοχή ΕΜΕΚ σε ορισμένες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επενδυτική στρατηγική του και τους στόχους του, δημιουργώντας κινδύνους διαφορετικούς από εκείνους που θα μπορούσαν να αναμένονται για ένα κεφάλαιο που στοχεύει σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σαφής εστίαση στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, με τρόπο που να εξυπηρετεί τους μικροεπενδυτές που δεν είναι εξοικειωμένοι με λιγότερο συμβατικές επενδυτικές στρατηγικές, τα ΕΜΕΚ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να επενδύουν σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα παρά μόνο για τον σκοπό της αντιστάθμισης των κινδύνων που ενυπάρχουν στις δικές τους επενδύσεις. Δεδομένης της ρευστότητας των βασικών προϊόντων και των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων που συνεπάγονται έμμεση έκθεση σε αυτά, οι επενδύσεις σε βασικά προϊόντα δεν απαιτούν μακροπρόθεσμη δέσμευση του επενδυτή και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποκλείονται. Η λογική αυτή δεν ισχύει για τις επενδύσεις σε υποδομές ή σε εταιρείες σχετικές με βασικά προϊόντα, ή για τις επενδύσεις των οποίων η απόδοση συναρτάται έμμεσα με την απόδοση βασικών προϊόντων, όπως π.χ. οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην περίπτωση των γεωργικών βασικών προϊόντων ή οι μονάδες παραγωγής ενέργειας στην περίπτωση των ενεργειακών βασικών προϊόντων.

(16)  Ο ορισμός του τι συνιστά μακροπρόθεσμη επένδυση είναι ευρύς. Τα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία είναι ως επί το πλείστον μη ρευστοποιήσιμα, απαιτούν δεσμεύσεις για ορισμένη χρονική περίοδο και έχουν οικονομικό προφίλ μακροπρόθεσμου χαρακτήρα Τα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μη κινητές αξίες και, επομένως, δεν έχουν πρόσβαση στη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς. Απαιτούν συχνά δεσμεύσεις καθορισμένου χρόνου, που περιορίζουν την εμπορευσιμότητά τους. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι εισηγμένες ΜΜΕ μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και πρόσβασης στη δευτερογενή αγορά, θα πρέπει κι αυτές να θεωρούνται εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο οικονομικός κύκλος επένδυσης που επιδιώκουν τα ΕΜΕΚ έχει ουσιαστικά μακροπρόθεσμο χαρακτήρα λόγω των υψηλών δεσμεύσεων κεφαλαίων και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την παραγωγή αποδόσεων. ▌

(17)  Κάθε ΕΜΕΚ θα πρέπει να επιτρέπεται να επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία άλλα από τα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία, ανάλογα με τις ανάγκες της αποτελεσματικής διαχείρισης των ταμειακών ροών του, αλλά μόνον εφόσον αυτά συνάδουν με τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική του.

(18)  Τα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να νοείται ότι περιλαμβάνουν συμμετοχές, όπως επενδυτικά μέσα ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων, χρεωστικούς τίτλους στις εγκεκριμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου και δάνεια που παρέχονται σε αυτές. Περιλαμβάνουν επίσης τη συμμετοχή σε άλλα κεφάλαια που επικεντρώνονται σε περιουσιακά στοιχεία, όπως οι επενδύσεις σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις που εκδίδουν τίτλους εταιρικού κεφαλαίου ή χρεωστικούς τίτλους για τους οποίους δεν υπάρχει πάντα άμεσα αναγνωρίσιμος αγοραστής. Οι άμεσες συμμετοχές πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, εφόσον δεν έχουν τιτλοποιηθεί, θα πρέπει επίσης να αποτελούν κατηγορία επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι αποφέρουν μια προβλέψιμη ταμειακή ροή, ομαλή ή ακανόνιστη, υπό την έννοια ότι μπορούν να μοντελοποιηθούν και να αποτιμηθούν με βάση μια μέθοδο αποτίμησης προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Στα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα μπορούσε ενδεικτικά να περιλαμβάνεται κοινωνική υποδομή με προβλέψιμη απόδοση, όπως η υποδομή ενέργειας, μεταφορών και επικοινωνιών, καθώς επίσης εκπαιδευτική, υγειονομική, ή προνοιακή υποστήριξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Αντίθετα, περιουσιακά στοιχεία όπως έργα τέχνης, χειρόγραφα, κάβες κρασιών ή κοσμήματα δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμα, δεδομένου ότι κανονικά δεν αποφέρουν προβλέψιμη ταμειακή ροή.

(18α)  Στις επιλέξιμες επενδύσεις θα πρέπει να περιληφθούν τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 10 000 000 EUR που αποφέρουν οικονομικό και κοινωνικό όφελος. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία είναι η υποδομή, η διανοητική ιδιοκτησία, τα σκάφη, ο εξοπλισμός, οι μηχανές, τα αεροσκάφη ή το τροχαίο υλικό, και η ακίνητη περιουσία. Οι επενδύσεις σε εμπορική ιδιοκτησία ή ακίνητα θα πρέπει να επιτρέπονται στον βαθμό που εξυπηρετούν τον σκοπό της συμβολής στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ή στις πολιτικές της Ένωσης για την ενέργεια, τις περιφέρειες και τη συνοχή. Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε τέτοιου είδους ακίνητα θα πρέπει να τεκμηριώνονται σαφώς προκειμένου να καταδεικνύεται η μακροπρόθεσμη δέσμευση στο περιουσιακό στοιχείο. Ο παρών κανονισμός δεν επιδιώκει την προώθηση κερδοσκοπικών επενδύσεων.

(18β)  Λόγω της κλίμακας των έργων υποδομής, τα συγκεκριμένα έργα απαιτούν μεγάλα ποσά κεφαλαίων, που πρέπει να παραμένουν επενδυμένα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αυτά τα έργα υποδομής περιλαμβάνουν υποδομές δημοσίων κτιρίων, όπως σχολεία, νοσοκομεία ή φυλακές, κοινωνικές υποδομές όπως κοινωνική στέγαση, υποδομές μεταφορών, όπως δρόμοι, συστήματα μαζικής μεταφοράς και αεροδρόμια, υποδομές ενέργειας, όπως δίκτυα ενέργειας, σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των επιπτώσεών της, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή αγωγοί ηλεκτροπαροχής, υποδομές διαχείρισης υδάτων, όπως συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης ή συστήματα άρδευσης, υποδομές επικοινωνίας, όπως δίκτυα, και υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, όπως συστήματα ανακύκλωσης ή συλλογής.

(19)  Τα επενδυτικά μέσα οιονεί ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να νοείται ότι περιλαμβάνουν έναν τύπο χρηματοδοτικού μέσου που είναι ένας συνδυασμός τίτλων εταιρικού κεφαλαίου και χρεωστικών τίτλων, όπου η απόδοση του μέσου συνδέεται με το κέρδος ή τη ζημία της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, και η αποπληρωμή του μέσου σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν ποικιλία χρηματοδοτικών μέσων, όπως δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, σιωπηρές συμμετοχές, συμμετοχικά δάνεια, δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη, μετατρέψιμα ομόλογα και ομολογίες με δικαιώματα επιλογής.

(20)  Για την κάλυψη των υφιστάμενων επιχειρηματικών πρακτικών, πρέπει να επιτρέπεται στο ΕΜΕΚ να αγοράζει υπάρχουσες μετοχές της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, από υφιστάμενους μετόχους της εν λόγω επιχείρησης. Επιπλέον, για τους σκοπούς της διασφάλισης όσο το δυνατόν ευρύτερων δυνατοτήτων για συγκέντρωση κεφαλαίων, πρέπει να επιτρέπονται οι επενδύσεις σε άλλα ΕΜΕΚ, σε ευρωπαϊκές εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων (EuVECA), ρυθμιζόμενες από τον κανονισμό (ΕΕ) 345/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και σε ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (EuSEF), ρυθμιζόμενα από τον κανονισμό (ΕΕ) 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). Για την αποτροπή της διασποράς των επενδύσεων σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα ΕΜΕΚ θα πρέπει να επιτρέπεται να επενδύουν σε άλλα ΕΜΕΚ, σε EuVECA και σε EuSEF μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τα ίδια επενδύσει πάνω από το 10% των κεφαλαίων τους σε άλλα ΕΜΕΚ.

(21)  Η χρήση των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μπορεί να είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση και την οργάνωση των εισφορών των διαφόρων επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων δημόσιου χαρακτήρα, σε έργα υποδομής. Θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπεται στα ΕΜΕΚ να επενδύουν σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία μέσω των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, εφόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις αποσκοπούν αποκλειστικά στη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων έργων, καθώς και στην ανάπτυξη των ΜΜΕ.

(24)  Οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές και στη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασής τους. Τυπικοί τρόποι άντλησης χρηματοδότησης είναι η ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω μετοχικών μεριδίων ή μέσω δανείων. Επειδή τα μέσα αυτά αποτελούν από τη φύση τους μακροπρόθεσμες επενδύσεις, απαιτούν υπομονετικά κεφάλαια, που τα ΕΜΕΚ μπορούν να προσφέρουν. Επιπλέον, οι εισηγμένες ΜΜΕ συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια όσον αφορά την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, οπότε τα ΕΜΕΚ μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

(24α)  Οι κατηγορίες μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού θα πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνουν μη εισηγμένες και εισηγμένες επιχειρήσεις που εκδίδουν τίτλους εταιρικού κεφαλαίου ή χρεωστικούς τίτλους για τους οποίους ενδέχεται να μην υπάρχει εύκολα αναγνωρίσιμος αγοραστής, και εισηγμένες επιχειρήσεις με μέγιστη κεφαλαιοποίηση 500 000 000 EUR.

(26)  Σε περίπτωση που διαχειριστής ΕΜΕΚ κατέχει μετοχές σε εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, υπάρχει κίνδυνος να θέσει τα συμφέροντά της πάνω από τα συμφέροντα των επενδυτών του ΕΜΕΚ. Για να αποφευχθεί μια τέτοια σύγκρουση συμφερόντων, το ΕΜΕΚ θα πρέπει να επενδύει μόνο σε περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με τον διαχειριστή του, εκτός αν επενδύει σε μερίδια ή μετοχές ή άλλα ΕΜΕΚ, EuVECA, ή EuSEF που διαχειρίζεται ο διαχειριστής του.

(27)  Προκειμένου οι διαχειριστές των ΕΜΕΚ να έχουν κάποιο βαθμό ευελιξίας κατά την επένδυση των κεφαλαίων τους, οι συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία άλλα από τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις θα πρέπει να επιτρέπονται μέχρι το ανώτατο όριο του 30% του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ.

(28)  Προκειμένου να περιοριστεί η ανάληψη κινδύνου από τα ΕΜΕΚ, είναι σημαντικό να μειωθεί ο κίνδυνος των αντισυμβαλλόμενων, με την εφαρμογή σαφών απαιτήσεων διαφοροποίησης στο χαρτοφυλάκιο των ΕΜΕΚ. Όλα τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα πρέπει να υπάγονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου […](9).

(29)  Για την αποτροπή της άσκησης σημαντικής επιρροής από ένα επενδύον ΕΜΕΚ στη διαχείριση άλλου ΕΜΕΚ ή ενός οργανισμού έκδοσης, είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση ενός ΕΜΕΚ στην ίδια επένδυση.

(30)  Προκειμένου οι διαχειριστές ΕΜΕΚ να μπορούν να συγκεντρώνουν περαιτέρω κεφάλαια κατά τη διάρκεια της ζωής του κεφαλαίου, θα πρέπει να επιτρέπεται να δανείζονται μετρητά ύψους έως 30% των κεφαλαίων του ΕΜΕΚ. Αυτό εξυπηρετεί για την παροχή πρόσθετων αποδόσεων στους επενδυτές. Για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος νομισματικών αναντιστοιχιών, το ΕΜΕΚ θα πρέπει να προβαίνει σε δανεισμό μόνο στο νόμισμα στο οποίο ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ αναμένει να αποκτήσει το περιουσιακό στοιχείο. Προκειμένου να καθησυχαστούν οι ανησυχίες σχετικά με σκιώδη τραπεζική δραστηριότητα, τα μετρητά που δανείζεται το ΕΜΕΚ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση δανείων σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(31)  Λόγω της μακροπρόθεσμης και μη ρευστοποιήσιμης φύσης των επενδύσεων ενός ΕΜΕΚ, οι διαχειριστές των ΕΜΕΚ θα πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο για την εφαρμογή των επενδυτικών ορίων. Ο χρόνος που απαιτεί η εφαρμογή των ορίων αυτών θα πρέπει να καθορίζεται με συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων και των χαρακτηριστικών των επενδύσεων, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας του ΕΜΕΚ ή το μισό της διάρκειας ύπαρξης του ΕΜΕΚ, ό,τι από τα δύο είναι μικρότερο.

(31α)  Με βάση το προφίλ χαρτοφυλακίου και τον βασικό προσανατολισμό τους σε κατηγορίες μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων, τα ΕΜΕΚ είναι σχεδιασμένα για τη διοχέτευση ιδιωτικών αποταμιεύσεων στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης. Επίσης, τα ΕΜΕΚ σχεδιάστηκαν ως επενδυτικό μέσο που μπορεί να χρησιμοποιεί ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για να χρηματοδοτεί ευρωπαϊκή υποδομή ή ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα ΕΜΕΚ είναι διαρθρωμένα ως συλλογικοί επενδυτικοί φορείς που ανταποκρίνονται στον βασικό προσανατολισμό του ομίλου της ΕΤΕπ στη συμβολή σε μια ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς μακροπρόθεσμων επενδύσεων προς το συμφέρον της Ένωσης. Δεδομένης της επικέντρωσής τους σε μακροπρόθεσμες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, τα ΕΜΕΚ μπορούν να επιτελούν τον ρόλο τους ως μέσο προτεραιότητας για την πραγμάτωση του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, που δρομολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2014.

(31β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ιεραρχήσει και να εξορθολογίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζει όσον αφορά τις αιτήσεις των ΕΜΕΚ για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ. Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εξορθολογίσει την υποβολή τυχόν γνωμοδοτήσεων ή τοποθετήσεων σε σχέση με την έγκριση αιτήσεων ΕΜΕΚ για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

(31γ)  Επιπλέον, τα κράτη μέλη, όπως επίσης οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, μπορεί να έχουν συμφέρον να προβάλουν τα ΕΜΕΚ σε πιθανούς επενδυτές και στο κοινό.

(32)  Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα ΕΜΕΚ δεν προσφέρουν δικαιώματα εξαγοράς πριν από το τέλος ζωής τους, τίποτα δεν θα πρέπει να εμποδίζει ένα ΕΜΕΚ να επιδιώξει την εισαγωγή των μετοχών ή μεριδίων του σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, παρέχοντας έτσι στους επενδυτές την ευκαιρία να προβούν σε πώληση των μεριδίων ή μετοχών τους πριν από το τέλος της ζωής του ΕΜΕΚ. Ο κανονισμός ή οι καταστατικές πράξεις ενός ΕΜΕΚ δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την εισαγωγή ή τη διαπραγμάτευση μετοχών ή μεριδίων του ΕΜΕΚ σε ρυθμιζόμενες αγορές ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ούτε θα πρέπει να εμποδίζουν τους επενδυτές να διαβιβάζουν ελεύθερα τις μετοχές ή τα μερίδιά τους σε τρίτους οι οποίοι επιθυμούν να τα αγοράσουν. Αυτό αποσκοπεί στην προώθηση των δευτερογενών αγορών ως σημαντικών τόπων διαπραγμάτευσης για την αγοραπωλησία μεριδίων ή μετοχών ΕΜΕΚ από ιδιώτες επενδυτές.

(32α)  Μολονότι μεμονωμένοι επενδυτές μπορεί να ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ένα ΕΜΕΚ, η μη ρευστοποιήσιμη φύση των περισσότερων επενδύσεων σε μακροπρόθεσμα έργα δεν επιτρέπει στο ΕΜΕΚ να προσφέρει δικαιώματα τακτικών εξαγορών στους επενδυτές του. Η δέσμευση των μεμονωμένων επενδυτών σε επενδύσεις σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία αναλαμβάνεται, από τη φύση της, για την πλήρη διάρκεια της επένδυσης. Κατά συνέπεια, τα ΕΜΕΚ θα πρέπει να διαρθρώνονται με τρόπο ώστε να μην προσφέρουν δικαιώματα τακτικών εξαγορών πριν από το τέλος της ζωής του ΕΜΕΚ.

(32β)  Προκειμένου να παρέχονται κίνητρα σε επενδυτές, ιδιαίτερα ιδιώτες, που μπορεί να μην θέλουν να δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ΕΜΕΚ θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στους επενδυτές τους δικαιώματα πρόωρης εξαγοράς. Θα πρέπει συνεπώς να παρέχεται στον διαχειριστή του ΕΜΕΚ η διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει αν θα δημιουργείται ΕΜΕΚ με ή χωρίς δικαιώματα εξαγοράς, ανάλογα με την επενδυτική στρατηγική του ΕΜΕΚ. Όταν υφίσταται καθεστώς δικαιωμάτων εξαγοράς, τα δικαιώματα αυτά και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων και να γνωστοποιούνται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ.

(33)  Προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν πραγματικά να εξαγοράζουν τα μερίδια ή τις μετοχές τους στο τέλος της ζωής του ΕΜΕΚ, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ θα πρέπει να αρχίζει να πωλεί το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ εγκαίρως, για να εξασφαλίζει ότι η αξία του έχει ρευστοποιηθεί δεόντως. Κατά τον προσδιορισμό ενός ομαλού προγράμματος αποεπένδυσης, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά προφίλ λήξης των επενδύσεων και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να βρει αγοραστή για τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία έχει επενδυθεί το ΕΜΕΚ. Λόγω της αδυναμίας πρακτικής εφαρμογής της διατήρησης των επενδυτικών ορίων κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου εκκαθάρισης, τα όρια αυτά θα πρέπει να παύουν να ισχύουν κατά την έναρξη της εκκαθάρισης.

(33α)  Για τη διεύρυνση της πρόσβασης ιδιωτών επενδυτών στα ΕΜΕΚ, πρέπει να μπορούν οι ΟΣΕΚΑ να επενδύουν σε μερίδια ή μετοχές ΕΜΕΚ στον βαθμό που τα μερίδια ή οι μετοχές του ΕΜΕΚ πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10).

(33β)  Σε περίπτωση που ένα ΕΜΕΚ έχει εκποιήσει ένα από τα περιουσιακά του στοιχεία θα πρέπει να μπορεί να λάβει άδεια να μειώσει το κεφάλαιό του κατ’ αναλογία, ιδιαίτερα σε περίπτωση επένδυσης σε υποδομή.

(34)  Τα μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία στα οποία έχει επενδύσει το ΕΜΕΚ μπορούν να εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά κατά τη διάρκεια της ζωής του επενδυτικού κεφαλαίου. Όταν συμβεί αυτό, τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να μην συμμορφώνονται πλέον με την απαίτηση του εν λόγω κανονισμού για μη εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Προκειμένου οι διαχειριστές ΕΜΕΚ να μπορούν να προβούν σε αποεπένδυση από τέτοια περιουσιακά στοιχεία με ομαλό τρόπο, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να συνεχίσουν να συνυπολογίζονται στο όριο του 70% των επιλέξιμων επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων για έως και τρία χρόνια.

(35)  Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των ΕΜΕΚ, καθώς και των ιδιωτών και επαγγελματιών επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, είναι σημαντικό να θεσπιστούν αυστηρές απαιτήσεις διαφάνειας, που να επιτρέπουν στους υποψήφιους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να είναι πλήρως ενήμεροι για τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Επιπλέον της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις διαφάνειας που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ, τα ΕΜΕΚ θα πρέπει να δημοσιεύουν ενημερωτικό δελτίο, του οποίου το περιεχόμενο θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται από τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), και τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής(12). Για την εμπορική προώθηση ενός ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση εγγράφου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13). Επιπλέον, κάθε διαφημιστικό έγγραφο θα πρέπει να εφιστά ρητώς την προσοχή στο προφίλ κινδύνου του ΕΜΕΚ.

(35α)  Τα ΕΜΕΚ μπορεί να είναι ελκυστικά για επενδυτές όπως δήμοι, εκκλησίες, φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα, που μπορούν να ζητούν να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες πελάτες στις περιπτώσεις όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις του τμήματος ΙΙ του παραρτήματος ΑΑ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14).

(36)  Καθώς τα ΕΜΕΚ στοχεύουν όχι μόνο σε επαγγελματίες αλλά και σε ιδιώτες επενδυτές σε ολόκληρη την Ένωση, είναι απαραίτητη η προσθήκη ορισμένων απαιτήσεων στις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο προστασίας των ιδιωτών επενδυτών. Συνεπώς, θα πρέπει να προσφέρονται δυνατότητες εγγραφών, πληρωμών σε μεριδιούχους ή μετόχους, επαναφοράς ή εξαγοράς μεριδίων ή μετοχών, και δημοσίευσης των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από το ΕΜΕΚ και τους διαχειριστές του ΕΜΕΚ. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους επαγγελματίες επενδυτές, θα πρέπει να παρέχονται διασφαλίσεις κατά την εμπορική προώθηση των ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές. Αν η εμπορική προώθηση ή η διάθεση ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές γίνεται μέσω διανομέα, ο διανομέας πρέπει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ και τον κανονισμό 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15).

(36α)  Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ ή ο διανομέας θα πρέπει να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την πείρα του ιδιώτη επενδυτή, την οικονομική του κατάσταση, τη διάθεσή του να αναλάβει κινδύνους, τους επενδυτικούς στόχους και τον χρονικό του ορίζοντα, προκειμένου να αξιολογεί αν το ΕΜΕΚ είναι κατάλληλο για εμπορική διάθεση στον συγκεκριμένο ιδιώτη επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τον κύκλο ζωής και τη σχεδιαζόμενη επενδυτική στρατηγική του ΕΜΕΚ. Επιπλέον, αν ο κύκλος ζωής του ΕΜΕΚ που προσφέρεται ή διατίθεται σε ιδιώτες επενδυτές υπερβαίνει τη δεκαετία, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ ή ο διανομέας θα πρέπει να αναφέρει σαφώς και εγγράφως ότι το συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για τους ιδιώτες επενδυτές που δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν μια τέτοια μακροπρόθεσμη και μη ρευστοποιήσιμη δέσμευση.

(36β)  Αν ένα ΕΜΕΚ διατίθεται σε ιδιώτες επενδυτές, ο θεματοφύλακας του ΕΜΕΚ θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις επιλέξιμες οντότητες που επιτρέπεται να λειτουργούν ως θεματοφύλακες, τον κανόνα περί μη απαλλαγής από ευθύνη και την επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

(36γ)  Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των ιδιωτών επενδυτών, ο παρών κανονισμός προβλέπει ακόμα ότι στις περιπτώσεις ιδιωτών επενδυτών των οποίων το χαρτοφυλάκιο, που απαρτίζεται από καταθέσεις μετρητών και χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός όσων έχουν τυχόν διατεθεί ως ασφάλεια, δεν υπερβαίνει τις 500 000 EUR, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ ή οποιοσδήποτε διανομέας, αφού διεξαγάγει έλεγχο καταλληλότητας και δώσει κατάλληλες επενδυτικές συμβουλές, θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο ιδιώτης επενδυτής δεν επενδύει σε συνολικό ποσό που υπερβαίνει το 10% του χαρτοφυλακίου του σε ΕΜΕΚ, με την προϋπόθεση ότι το αρχικό ποσό που επενδύεται σε ένα ή περισσότερα ΕΜΕΚ δεν είναι μικρότερο από 10 000 EUR.

(36δ)  Σε εξαιρετικές περιστάσεις που προσδιορίζονται στο πλαίσιο των κανονισμών ή των καταστατικών πράξεων του ΕΜΕΚ, η ζωή του ΕΜΕΚ θα μπορούσε να παραταθεί ή να ελαττωθεί, για να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία σε περίπτωση, παραδείγματος χάρη, που κάποιο έργο ολοκληρώνεται αργότερα ή νωρίτερα από το αναμενόμενο, κατά τρόπο ώστε ο κύκλος ζωής του ΕΜΕΚ να εναρμονίζεται με τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική του.

(37)  Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ θα πρέπει να ελέγχει αν ένα ΕΜΕΚ είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό σε συνεχή βάση. Δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν ήδη εκτεταμένες εξουσίες βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΚ, είναι απαραίτητο οι εξουσίες αυτές να επεκταθούν σε συνάρτηση με τον παρόντα κανονισμό.

(38)  Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ), που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό, και για τον σκοπό αυτό πρέπει να της διατεθούν όλοι οι αναγκαίοι πόροι, και ιδίως οι ανθρώπινοι πόροι.

(39)  Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή των κανόνων που αφορούν τα ΕΜΕΚ, εξασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ είναι φορέας με μεγάλη ειδική εμπειρογνωσία όσον αφορά τις κινητές αξίες και τις αγορές κινητών αξιών, είναι συμφέρον και σκόπιμο να της ανατεθεί να εκπονήσει και να υποβάλει στην Επιτροπή ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που δεν αφορούν επιλογές πολιτικής. Τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να αφορούν τις περιπτώσεις στις οποίες η χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών παράγωγων μέσων εξυπηρετεί αποκλειστικά στην αντιστάθμιση των εγγενών κινδύνων των επενδύσεων, τις συνθήκες υπό τις οποίες η διάρκεια ζωής ενός ΕΜΕΚ θα επαρκεί για να καλύψει τον κύκλο ζωής καθενός από τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΕΚ, τα χαρακτηριστικά του σχεδίου για την κανονική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ, τους ορισμούς, τις μεθόδους υπολογισμού, και την παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά με το κόστος, όπως επίσης τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων που πρέπει να διαθέτουν τα ΕΜΕΚ σε κάθε κράτος μέλος στου οποίου την αγορά προτίθενται να διαθέσουν μερίδια ή μετοχές.

(40)  Η ανταλλαγή, διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού υπόκειται πλήρως στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18).

(41)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η εξασφάλιση ενιαίων απαιτήσεων όσον αφορά τις επενδύσεις και τους όρους λειτουργίας για τα ΕΜΕΚ σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβανομένης πλήρως υπόψη της ανάγκης εξισορρόπησης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των ΕΜΕΚ με την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και το κόστος για τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν αντίθετα, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(42)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως δε την προστασία των καταναλωτών, την επιχειρηματική ελευθερία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς επίσης την πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο και στόχος

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες για την αδειοδότηση, τις επενδυτικές πολιτικές και τους όρους λειτουργίας των ενωσιακών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ της ΕΕ) ή των τμημάτων των ΟΕΕ της ΕΕ που διατίθενται στην Ένωση ως ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΜΕΚ).

1α.  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η συγκέντρωση και διοχέτευση κεφαλαίων σε ευρωπαϊκές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, σύμφωνα με τον στόχο της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

2.  Τα κράτη μέλη δεν προσθέτουν επιπλέον απαιτήσεις στο πεδίο που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  «κεφάλαιο»: σημαίνει το σύνολο των εισφορών κεφαλαίου και του δεσμευμένου, μη καταβεβλημένου κεφαλαίου, υπολογιζόμενο με βάση το διαθέσιμο για επένδυση ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών δαπανών, αμοιβών και εξόδων που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους επενδυτές·

(1α)  «επαγγελματίας επενδυτής»: επενδυτής που θεωρείται ότι είναι επαγγελματίας πελάτης ή μπορεί, αν το ζητήσει, να αντιμετωπιστεί σαν επαγγελματίας πελάτης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2014/65/ΕΚ·

(1β)  «ιδιώτης επενδυτής»: επενδυτής που δεν είναι επαγγελματίας επενδυτής·

(2)  «εταιρικό κεφάλαιο»: δικαίωμα ιδιοκτησίας σε εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, αντιπροσωπευόμενο από μετοχές ή άλλων μορφών συμμετοχές στο κεφάλαιο της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες εκδίδονται στους επενδυτές της·

(3)  «οιονεί εταιρικό κεφάλαιο»: τύπος χρηματοδοτικού μέσου, όπου η απόδοση του μέσου συνδέεται με το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, και όπου η αποπληρωμή του μέσου σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη·

(3α)  «πραγματικό περιουσιακό στοιχείο»: περιουσιακό στοιχείο που έχει αξία λόγω της υπόστασης και των χαρακτηριστικών του και μπορεί να αποφέρει αποδόσεις, συμπεριλαμβανομένων της υποδομής και άλλων περιουσιακών στοιχείων που επιτρέπουν την αποκόμιση οικονομικού ή κοινωνικού οφέλους, όπως η παιδεία, η καθοδήγηση, η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς επίσης των εμπορικών ακινήτων ή των κατοικιών μόνο στις περιπτώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο ή επικουρικό στοιχείο μακροπρόθεσμου επενδυτικού σχεδίου που συμβάλλει στον στόχο της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

(4)  «χρηματοπιστωτική επιχείρηση»: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)  πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19)·

β)  επιχείρηση επενδύσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) της οδηγίας 2014/65/ΕΚ·

γ)  ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 σημείο 1) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20)·

δ)  χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 20) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 com(2013)462·

ε)  μικτή εταιρεία συμμετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

στ)  εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

ζ)  ΔΟΕΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

(4α)  «ΟΕΕ της ΕΕ»: ΟΕΕ της ΕΕ σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ια) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

(4β)  «ΔΟΕΕ της ΕΕ»: ΔΟΕΕ της ΕΕ σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

(5)  «αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ»: η αρμόδια αρχή του ΟΕΕ της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

(6)  «κράτος μέλος καταγωγής του ΕΜΕΚ»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει άδεια το ΕΜΕΚ·

(6α)  «διαχειριστής του ΕΜΕΚ»: ο εγκεκριμένος ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχει πάρει άδεια για τη διαχείριση ενός ΕΜΕΚ ή το εσωτερικά διαχειριζόμενο ΕΜΕΚ του οποίου η νομική μορφή επιτρέπει εσωτερική διαχείριση και για το οποίο δεν έχει οριστεί εξωτερικός ΔΟΕΕ·

(6β)  «αρμόδια αρχή για τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ»: η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής της ΔΟΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιζ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

(6γ)  «δανειοδοσία τίτλων» και «δανειοληψία τίτλων»: οποιαδήποτε συναλλαγή στην οποία αντισυμβαλλόμενός μεταβιβάζει τίτλους υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει αντίστοιχης αξίας τίτλους σε κάποια μελλοντική ημερομηνία ή όταν του το ζητήσει ο μεταβιβάζων. Η συναλλαγή είναι «δανειοδοσία τίτλων» για το ίδρυμα που μεταβιβάζει τους τίτλους και «δανειοληψία τίτλων» για το ίδρυμα προς το οποίο μεταβιβάζονται οι εν λόγω τίτλοι·

(6δ)  «πράξη επαναγοράς»: η πράξη επαναγοράς που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 83) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(6ε)  «χρηματοπιστωτικό μέσο»: χρηματοπιστωτικό μέσο όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ της οδηγίας 2014/65/ΕΚ·

(6στ)  «ανοικτή πώληση»: η δραστηριότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21)·

(6ζ)  «ρυθμιζόμενη αγορά»: ρυθμιζόμενη αγορά όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

(6η)  «πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης»: πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Άρθρο 3

Έγκριση και χρήση της ονομασίας

1.  Ένα ΕΜΕΚ μπορεί να προωθείται στην αγορά της Ένωσης μόνο όταν έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η άδεια ΕΜΕΚ ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.

2.  Μόνον ΟΕΕ της ΕΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να λαμβάνουν άδεια ΕΜΕΚ.

4.  Οι αρμόδιες αρχές των ΕΜΕΚ ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σε τριμηνιαία βάση για τις άδειες που χορηγούνται ή ανακαλούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Η ΕΑΚΑΑ τηρεί κεντρικό δημόσιο μητρώο στο οποίο προσδιορίζονται, κάθε ΕΜΕΚ που είναι εγκεκριμένο δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ, και η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ. Το μητρώο καθίσταται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 3α

Ονομασία και απαγόρευση μετατροπής

1.  Η ονομασία «ΕΜΕΚ» ή «ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμο επενδυτικό κεφάλαιο» σε σχέση με έναν οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ή με τα μερίδια ή τις μετοχές που εκδίδει, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Τα ΕΜΕΚ δεν επιτρέπεται να μετατρέπονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων μη υπαγόμενους στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 4

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας ΕΜΕΚ

1.  Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας ΕΜΕΚ υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ.

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ΕΜΕΚ περιλαμβάνει τα εξής:

α)  τον κανονισμό ή τις καταστατικές πράξεις του κεφαλαίου·

β)  πληροφορίες για την ταυτότητα του προτεινόμενου διαχειριστή του ΕΜΕΚ, και για το ιστορικό και την πείρα του στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων·

γ)  πληροφορίες για την ταυτότητα του θεματοφύλακα·

δ)  περιγραφή των πληροφοριών που θα τεθούν στη διάθεση των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών υποβαλλόμενων από ιδιώτες επενδυτές.

Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

2.  Μόνο ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχουν εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ μπορούν να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ αίτηση για άδεια διαχείρισης ΕΜΕΚ για το οποίο έχει ζητηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 1. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ είναι η ίδια με την αρμόδια αρχή για τον ΔΟΕΕ, η αίτηση άδειας παραπέμπει στα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Η αίτηση διαχείρισης του ΕΜΕΚ περιλαμβάνει τα εξής:

α)  τη γραπτή συμφωνία με τον θεματοφύλακα·

β)  πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις ανάθεσης για το χαρτοφυλάκιο και για τη διαχείριση κινδύνων και τη διοίκηση όσον αφορά το ΕΜΕΚ·

γ)  πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές, το προφίλ κινδύνου και άλλα χαρακτηριστικά των ΟΕΕ που ο ΔΟΕΕ της ΕΕ είναι εγκεκριμένος να διαχειρίζεται.

Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή για τον ΔΟΕΕ της ΕΕ διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο ή βεβαίωση για το αν τα ΕΜΕΚ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της άδειας του ΔΟΕΕ της ΕΕ να διαχειρίζεται ΟΕΕ. Η αρμόδια αρχή για τον ΔΟΕΕ της ΕΕ απαντά μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε την αίτηση που υπέβαλε η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ.

3.  Το ΕΜΕΚ και ο ΔΟΕΕ της ΕΕ ενημερώνονται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης, για το αν χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ως ΕΜΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της διαχείρισης του ΕΜΕΚ από τον ΔΟΕΕ της ΕΕ.

4.  Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις στα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 κοινοποιούνται αμελλητί στην αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ.

5.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι ΟΕΕ της ΕΕ των οποίων η νομική μορφή επιτρέπει εσωτερική διαχείριση και των οποίων το όργανο διοίκησης επιλέγει να μην ορίσει εξωτερικό ΔΟΕΕ, υποβάλλουν ταυτόχρονα αιτήσεις για άδεια ΕΜΕΚ δυνάμει του παρόντος κανονισμού και για άδεια ΔΟΕΕ δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η αίτηση αδείας ΕΜΕΚ με εσωτερική διαχείριση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)  τον κανονισμό ή τις καταστατικές πράξεις του κεφαλαίου·

β)  περιγραφή των πληροφοριών που θα τεθούν στη διάθεση των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών που υποβάλλουν ιδιώτες επενδυτές.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, ο υπό εσωτερική διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ ενημερώνεται μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή πλήρους αίτησης, για το αν του χορηγήθηκε η άδεια ΕΜΕΚ.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ΕΜΕΚ

1.  Οι ΟΕΕ της ΕΕ λαμβάνουν άδεια ΕΜΕΚ μόνο αν η αρμόδια αρχή τους:

α)  πειστεί ότι ο αιτών ΟΕΕ της ΕΕ είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

β)  έχει εγκρίνει την αίτηση ΔΟΕΕ της ΕΕ, αδειοδοτημένου σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, για τη διαχείριση του ΕΜΕΚ, τον κανονισμό ή τις καταστατικές πράξεις του κεφαλαίου, και την εκλογή του θεματοφύλακα.

1α.  Σε περίπτωση που ΟΕΕ της ΕΕ υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5, η αρμόδια αρχή του χορηγεί άδεια μόνο αν πειστεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις τόσο του παρόντος κανονισμού όσο και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τη χορήγηση άδειας ΔΟΕΕ της ΕΕ.

2.  Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει την αίτηση του ΔΟΕΕ της ΕΕ για τη διαχείριση του ΕΜΕΚ μόνον αν ο ΔΟΕΕ της ΕΕ:

α)  δεν συμμορφώνεται προς τον παρόντα κανονισμό·

β)  δεν συμμορφώνεται προς την οδηγία 2011/61/ΕΕ·

γ)  δεν έχει λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή του να διαχειρίζεται ΕΜΕΚ που ακολουθούν επενδυτικές στρατηγικές του τύπου που καλύπτει ο παρών κανονισμός· ή

δ)  δεν έχει υποβάλει τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ή διευκρίνιση ή πληροφορία που ζητήθηκε βάσει του εν λόγω άρθρου.

Πριν από την άρνηση της έγκρισης αίτησης, η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ διεξάγει διαβούλευση με την αρμόδια αρχή για τον ΔΟΕΕ της ΕΕ.

3.  Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ δεν χορηγεί άδεια ΕΜΕΚ στον ΟΕΕ της ΕΕ που έχει υποβάλει σχετική αίτηση, αν του έχει απαγορευτεί νομικά να διαθέτει στην αγορά μερίδια ή μετοχές του στο κράτος μέλος καταγωγής του.

3α.  Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ γνωστοποιεί στον αιτούντα ΟΕΕ της ΕΕ τον λόγο για τον οποίο αρνείται να του χορηγήσει άδεια ΕΜΕΚ.

3β.  Αίτηση που έχει απορριφθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους.

4.  Η χορήγηση άδειας ΕΜΕΚ δεν υπόκειται σε απαίτηση να βρίσκεται το ΕΜΕΚ υπό διαχείριση ΔΟΕΕ της ΕΕ με άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος καταγωγής του ΕΜΕΚ ούτε σε απαίτηση ο ΔΟΕΕ της ΕΕ να ασκήσει ή να αναθέσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες στο κράτος μέλος καταγωγής του ΕΜΕΚ.

Άρθρο 6

Εφαρμοστέοι κανόνες και ευθύνη

1.  Τα ΕΜΕΚ συμμορφώνονται πάντα προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα ΕΜΕΚ και οι διαχειριστές τους συμμορφώνονται πάντα προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

3.  Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνος για τη εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό και έχει επίσης την ευθύνη, σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΚ, για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού. Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ είναι επίσης υπεύθυνος για απώλειες ή ζημίες που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό.

Κεφάλαιο II

Υποχρεώσεις σχετικές με την επενδυτική πολιτική των ΕΜΕΚ

Τμήμα 1

Γενικοί κανόνες και αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 7

Τμήματα επενδύσεων

Αν ένα ΕΜΕΚ περιλαμβάνει περισσότερα από ένα τμήματα επενδύσεων, κάθε τμήμα θεωρείται ξεχωριστό ΕΜΕΚ για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 8

Επιλέξιμες επενδύσεις

1.  Σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1α, ένα ΕΜΕΚ επενδύει μόνον στις ακόλουθες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και μόνον υπό τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό:

α)  επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία·

β)  περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

2.  Τα ΕΜΕΚ δεν εμπλέκονται σε καμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)  ανοικτή πώληση περιουσιακών στοιχείων·

β)  άμεση ή έμμεση έκθεση σε εμπορεύματα, μεταξύ άλλων μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, πιστοποιητικών που τα εκπροσωπούν, δεικτών που βασίζονται σε αυτά ή οποιουδήποτε άλλου μέσου που θα μπορούσε να τα εκθέσει σε αυτά·

γ)  πραγματοποίηση συναλλαγών δανειοδοσίας τίτλων, δανειοληψίας τίτλων, συναλλαγών επαναγοράς, ή σύναψη οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας με ισοδύναμο οικονομικό αποτέλεσμα και παρόμοιους κινδύνους, που αφορά πάνω από το 10% των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ·

δ)  χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, εκτός εάν η χρήση τέτοιων μέσων εξυπηρετεί μόνον τον σκοπό της αντιστάθμισης ▌ των κινδύνων που ενυπάρχουν σε άλλες επενδύσεις του ΕΜΕΚ.

2α.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, καταρτίζει, μετά από ανοιχτή δημόσια διαβούλευση, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα οποία καθορίζονται κριτήρια για την εξακρίβωση των περιστάσεων υπό τις οποίες η χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό της αντιστάθμισης των εγγενών κινδύνων των επενδύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ).

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις ...(22)+.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 9

Επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία

Ένα περιουσιακό στοιχείο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) πληροί τις προϋποθέσεις για επένδυση από ΕΜΕΚ μόνον εφόσον εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α)  εταιρικά ή οιονεί εταιρικά κεφάλαια τα οποία έχουν:

i)  εκδοθεί από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και τα έχει αποκτήσει ▌ το ΕΜΕΚ από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή από τρίτο μέρος μέσω της δευτερογενούς αγοράς·

ii)  εκδοθεί από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ως αντάλλαγμα για τίτλο εταιρικού ή οιονεί εταιρικού κεφαλαίου που έχει αποκτήσει ▌ το ΕΜΕΚ από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή από τρίτο μέρος μέσω της δευτερογενούς αγοράς·

iii)  εκδοθεί από επιχείρηση της οποίας η εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις είναι κατά πλειοψηφία θυγατρική, ως αντάλλαγμα για τίτλο εταιρικού κεφαλαίου τον οποίο έχει αποκτήσει το ΕΜΕΚ σύμφωνα με τα σημεία i) ή ii) από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή από τρίτο μέρος μέσω της δευτερογενούς αγοράς·

β)  χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν εκδοθεί από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·

γ)  δάνεια που έχει χορηγήσει το ΕΜΕΚ σε εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, των οποίων η ληκτότητα δεν υπερβαίνει τον κύκλο ζωής του ΕΜΕΚ·

δ)  μερίδια ή μετοχές ενός ή περισσότερων άλλων ΕΜΕΚ, EuVECA και EuSEF, με την προϋπόθεση τα εν λόγω ΕΜΕΚ, EuVECA και EuSEF να μην έχουν τα ίδια επενδύσει περισσότερο από 10% του κεφαλαίου τους σε ΕΜΕΚ·

ε)  άμεσες συμμετοχές ή έμμεσες συμμετοχές μέσω επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σε επιμέρους πραγματικά περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 10 000 000 EUR ή του ισοδύναμου ποσού στο νόμισμα, και κατά τη χρονική στιγμή, που πραγματοποιείται η δαπάνη.

Άρθρο 10

Εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις

1.  Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9, είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου άλλη από τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, η οποία πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  δεν είναι χρηματοπιστωτική επιχείρηση·

β)  είναι επιχείρηση που i) δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης· ή

ii)  έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης και παράλληλα έχει χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση έως 500 000 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο·

γ)  είναι εγκατεστημένη σε ένα κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα:

i)  δεν περιλαμβάνεται στις υψηλού κινδύνου και μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες που προσδιορίζονται από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης·

ii)  έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος καταγωγής του διαχειριστή του ΕΜΕΚ και με κάθε άλλο κράτος μέλος στο οποίο σχεδιάζεται να διατεθούν στην αγορά μερίδια ή μετοχές του ΕΜΕΚ, για να εξασφαλιστεί ότι η τρίτη χώρα συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο, και εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να είναι μια χρηματοπιστωτική επιχείρηση η οποία χρηματοδοτεί αποκλειστικά εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

Άρθρο 11

Σύγκρουση συμφερόντων

Ένα ΕΜΕΚ δεν επενδύει σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ έχει ή αποκτά άμεσο ή έμμεσο συμφέρον, άλλο από την κατοχή μεριδίων ή μετοχών των ΕΜΕΚ, των EuSEF ή των EuVECA που διαχειρίζεται.

Τμήμα 2

Διατάξεις για την επενδυτική πολιτική

Άρθρο 12

Σύνθεση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου

1.  Ένα ΕΜΕΚ επενδύει τουλάχιστον το 70% του κεφαλαίου του σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία.

2.  Ένα ΕΜΕΚ επενδύει όχι περισσότερο από:

α)  το 10% του κεφαλαίου του σε τίτλους εκδιδόμενους από ή δάνεια χορηγούμενα σε οποιαδήποτε μεμονωμένη εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·

β)  το 10% του κεφαλαίου του, άμεσα ή έμμεσα, στο ίδιο πραγματικό περιουσιακό στοιχείο·

γ)  το 10% του κεφαλαίου του σε μετοχές ή μερίδια οποιωνδήποτε μεμονωμένων ΕΜΕΚ, EuVECA ή EuSEF·

δ)  το 5% του κεφαλαίου του στα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1) στοιχείο β), στην περίπτωση που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία έχουν εκδοθεί από οποιονδήποτε μεμονωμένο φορέα.

3.  Η συνολική αξία των μεριδίων ή μετοχών ΕΜΕΚ, EuvECA και EuSEF στο χαρτοφυλάκιο ενός ΕΜΕΚ δεν υπερβαίνει το 20% της αξίας του κεφαλαίου του.

4.  Η συνολική έκθεση σε κίνδυνο σε αντισυμβαλλόμενο του ΕΜΕΚ που προκύπτει από συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα ή συμφωνίες επαναγοράς ή συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης δεν υπερβαίνει το 5% του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ.

5.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχεία α) και β), τα ΕΜΕΚ μπορούν να αυξήσουν το όριο του 10% που αναφέρεται στο παρόν σε 20%, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το ΕΜΕΚ στις εταιρείες χαρτοφυλακίου και σε επιμέρους πραγματικά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις στις οποίες επενδύει περισσότερο από το 10% του κεφαλαίου του δεν υπερβαίνει το 40% της αξίας του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ.

5α.  Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο δ) της παραγράφου 2, ένα ΕΜΕΚ μπορεί να αυξήσει το όριο του 5% που αναφέρεται εκεί σε 25%, στην περίπτωση ομολόγων που έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος και υπόκειται εκ του νόμου σε ειδική δημόσια εποπτεία για την προστασία των ομολογιούχων. Συγκεκριμένα, τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των ομολόγων επενδύονται σύμφωνα με το νόμο σε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, καθ’ όλο το διάστημα ισχύος των ομολόγων, μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ομόλογα ενώ, σε περίπτωση χρεωκοπίας του εκδότη, χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και την καταβολή των δεδουλευμένων τόκων.

6.  Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στην ίδια ομάδα για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ρυθμίζονται από την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23) ή σύμφωνα με τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται μεμονωμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις ή ενιαίοι φορείς για τον υπολογισμό των ορίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως .

Άρθρο 12α

Διόρθωση επενδυτικών θέσεων

Σε περίπτωση που ΕΜΕΚ παραβεί τις υποχρεώσεις διαφοροποίησης που ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 2 έως 5α, και η παράβαση υπερβαίνει τις ελεγκτικές δυνατότητες του διαχειριστή του ΕΜΕΚ, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ λαμβάνει μέσα σε κατάλληλο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διόρθωση της θέσης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των επενδυτών του ΕΜΕΚ.

Άρθρο 13

Συγκέντρωση

1.  Ένα ΕΜΕΚ δεν μπορεί να αποκτήσει πάνω από το 25% των μετοχών ή μεριδίων ενός ΕΜΕΚ, EuVECA, ή EuSEF.

2.  Τα όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ εφαρμόζονται για επενδύσεις στα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Δανεισμός ρευστών διαθεσίμων

1.  Ένα ΕΜΕΚ μπορεί να δανείζεται ρευστά διαθέσιμα, με την προϋπόθεση ότι ο δανεισμός πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 30% του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ·

β)  εξυπηρετεί τον σκοπό της επένδυσης σε επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία, με εξαίρεση τα δάνεια που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχείο γ), με την προϋπόθεση ότι τα ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα του ΕΜΕΚ δεν επαρκούν για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης·

γ)  πραγματοποιείται στο ίδιο νόμισμα όπως τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν με τα δανειακά ρευστά διαθέσιμα·

γα)  έχει ληκτότητα που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια ζωής του ΕΜΕΚ·

γβ)  επιβαρύνει περιουσιακά στοιχεία που δεν υπερβαίνουν το 30% της αξίας του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ.

2.  Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ αναφέρει στο ενημερωτικό δελτίο του ΕΜΕΚ αν προτίθεται ή όχι να δανειστεί ρευστά διαθέσιμα στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής του.

Άρθρο 15

Εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη σύνθεση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου

1.  Τα επενδυτικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1:

α)  ισχύουν από την ημερομηνία που ορίζεται στον κανονισμό ή τις καταστατικές πράξεις του ΕΜΕΚ·

β)  παύουν να ισχύουν μόλις το ΕΜΕΚ αρχίσει να πωλεί περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξοφλήσει τα μερίδια ή τις μετοχές των επενδυτών μετά το τέλος της ζωής του ΕΜΕΚ·

γ)  αναστέλλονται προσωρινά σε περίπτωση που το ΕΜΕΚ συγκεντρώσει πρόσθετα κεφάλαια ή μειώσει τα υπάρχοντα κεφάλαιά του, εφόσον η αναστολή αυτή δεν διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες.

Στον καθορισμό της ημερομηνίας που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων στα οποία θα επενδύσει το ΕΜΕΚ, η δε ημερομηνία δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας του ΕΜΕΚ ή το μισό της διάρκειας ύπαρξης του ΕΜΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2, ό,τι από τα δύο είναι μικρότερο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ, κατόπιν υποβολής δεόντως αιτιολογημένου επενδυτικού σχεδίου, μπορεί να εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας αυτής έως ένα έτος ακόμα.

2.  Σε περίπτωση που μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο έχει επενδύσει το ΕΜΕΚ έχει εκδοθεί από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία δεν συμμορφώνεται πλέον προς το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β), το μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του επενδυτικού ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 για μέγιστο διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία χαρτοφυλακίου έπαψε να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Κεφάλαιο III

Εξαγορά, διαπραγμάτευση και έκδοση μεριδίων ή μετοχών ΕΜΕΚ και διανομές εσόδων και κεφαλαίου

Άρθρο 16

Πολιτική εξαγορών και διάρκεια ζωής των ΕΜΕΚ

1.  Οι επενδυτές ενός ΕΜΕΚ δεν μπορούν να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων ή των μετοχών τους πριν από την ημερομηνία λήξης του ΕΜΕΚ. Η εξαγορά για τους επενδυτές είναι δυνατή από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του ΕΜΕΚ.

Ο κανονισμός ή οι καταστατικές πράξεις του ΕΜΕΚ αναφέρουν συγκεκριμένη ημερομηνία ως ημερομηνία λήξης του ΕΜΕΚ, ενώ μπορούν επίσης να προβλέπουν δικαίωμα προσωρινής παράτασης του ΕΜΕΚ προσδιορίζοντας τις προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Ο κανονισμός ή οι καταστατικές πράξεις του ΕΜΕΚ και οι κοινοποιήσεις προς τους επενδυτές καθορίζουν τις διαδικασίες για την εξαγορά των μεριδίων και των μετοχών και τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων, και αναφέρουν σαφώς ότι οι εξαγορές για τους επενδυτές αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του ΕΜΕΚ.

1α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στους κανόνες ή τις συστατικές πράξεις του ΕΜΕΚ μπορεί να προβλέπεται δυνατότητα εξαγορών πριν από τη λήξη του ΕΜΕΚ, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των κατωτέρω προϋποθέσεων:

α)  δεν γίνονται εξοφλήσεις πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β)  κατά την αδειοδότηση και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ΕΜΕΚ, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ μπορεί να αποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές ότι υπάρχει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ρευστότητας και εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας του ΕΜΕΚ, συμβατές με τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική του ΕΜΕΚ και την προτεινόμενη πολιτική εξαγορών·

γ)  ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ καθορίζει συγκεκριμένη πολιτική εξαγορών, που αναφέρει ρητά τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι επενδυτές μπορούν να ζητούν εξαγορές·

δ)  η πολιτική εξαγορών του ΕΜΕΚ εξασφαλίζει ότι το συνολικό ποσό των εξαγορών σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο περιορίζεται σε ένα ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β). Το ποσοστό αυτό ευθυγραμμίζεται με τη διαχείριση ρευστότητας και την επενδυτική στρατηγική που έχει κοινοποιήσει ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ·

ε)  η πολιτική εξαγορών του ΕΜΕΚ εξασφαλίζει τη δίκαιη μεταχείριση των επενδυτών, αν δε το συνολικό ύψος των αιτήσεων εξαγοράς σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο υπερβεί το ποσοστό που αναφέρεται στο στοιχείο δ), οι εξαγορές γίνονται σε αναλογική βάση.

2.  Η διάρκεια ζωής ενός ΕΜΕΚ είναι αντίστοιχη προς τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα του ΕΜΕΚ και επαρκής για την κάλυψη του κύκλου ζωής καθενός από τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΕΚ, όπως μετράται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά έλλειψης ρευστότητας και τον οικονομικό κύκλο ζωής του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και τον δεδηλωμένο επενδυτικό στόχο του ΕΜΕΚ.

3.  Οι επενδυτές μπορούν να ζητήσουν την εκκαθάριση του ΕΜΕΚ, αν τα αιτήματά τους για εξαγορές, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την πολιτική εξαγορών του ΕΜΕΚ, δεν ικανοποιηθούν μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκαν.

4.  Οι επενδυτές έχουν πάντα τη δυνατότητα να ζητήσουν εξόφληση σε μετρητά.

5.  Η εξόφληση σε είδος από τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΕΚ είναι δυνατή μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ προβλέπουν τη δυνατότητα αυτή, με την προϋπόθεση της δίκαιης μεταχείρισης όλων των επενδυτών·

β)  ο επενδυτής ζητά εγγράφως να εισπράξει ένα ποσοστό επί των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ·

γ)  δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες που να περιορίζουν τη μεταβίβαση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

6.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που διευκρινίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες η διάρκεια ζωής ενός ΕΜΕΚ κρίνεται επαρκής για την κάλυψη του κύκλου ζωής κάθε επιμέρους περιουσιακού στοιχείου του ΕΜΕΚ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις ...(24)+.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 17

Δευτερογενής αγορά

1.  Ο κανονισμός ή οι καταστατικές πράξεις ενός ΕΜΕΚ δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την εισαγωγή ή τη διαπραγμάτευση μεριδίων ή μετοχών του ΕΜΕΚ σε ρυθμιζόμενες αγορές ▌ ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,

2.  Ο κανονισμός ή οι καταστατικές πράξεις του ΕΜΕΚ δεν εμποδίζουν τους επενδυτές να μεταβιβάζουν ελεύθερα τα μερίδια ή τις μετοχές τους σε τρίτους, άλλους από τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ.

3.  Οι ΕΜΕΚ δημοσιεύουν στις περιοδικές εκθέσεις τους την αγοραία αξία των εισηγμένων μεριδίων ή μετοχών τους καθώς και την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο ή μετοχή.

4.  Αν σημειωθεί ουσιαστική μεταβολή στην αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ κοινοποιεί το γεγονός αυτό στους επενδυτές στις περιοδικές του εκθέσεις.

Άρθρο 18

Έκδοση νέων μεριδίων ή μετοχών

1.  Ένα ΕΜΕΚ μπορεί να προσφέρει νέες εκδόσεις μετοχών ή μεριδίων, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τις καταστατικές πράξεις του.

2.  Ένα ΕΜΕΚ δεν εκδίδει νέα μερίδια ή μετοχές σε τιμή κατώτερη από την καθαρή αξία ενεργητικού του χωρίς προηγούμενη προσφορά των μεριδίων ή μετοχών αυτών στην ίδια τιμή στους υπάρχοντες επενδυτές του ΕΜΕΚ.

Άρθρο 19

Διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ

1.  Κάθε ΕΜΕΚ εκδίδει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την ορθή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του, προκειμένου να εξοφληθούν τα μερίδια ή οι μετοχές των επενδυτών μετά τη λήξη του ΕΜΕΚ, και το κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ το αργότερο ένα έτος πριν από την ημερομηνία λήξης του ΕΜΕΚ.

2.  Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει:

α)  εκτίμηση της αγοράς για τους υποψήφιους αγοραστές·

β)  εκτίμηση και σύγκριση των πιθανών τιμών πώλησης·

γ)  αποτίμηση των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων·

δ)  ▌ χρονοδιάγραμμα διάθεσης.

3.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που διευκρινίζουν τα κριτήρια τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και την αποτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ).

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις ...(25)+.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 20

Διανομή προσόδων και κεφαλαίου

1.  Ένα ΕΜΕΚ μπορεί να διανέμει τακτικά στους επενδυτές τις προσόδους από τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του. Στις προσόδους αυτές περιλαμβάνονται:

α)  πρόσοδοι που παράγονται τακτικά από τα περιουσιακά στοιχεία·

β)  υπεραξία κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε μετά την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ▌.

2.  Οι πρόσοδοι δεν διανέμονται, αν είναι απαραίτητες για μελλοντικές δεσμεύσεις του ΕΜΕΚ.

2α.  Ένα ΕΜΕΚ μπορεί να μειώσει το κεφάλαιό του κατ’ αναλογία σε περίπτωση διάθεσης περιουσιακού στοιχείου πριν από την ημερομηνία λήξης του ΕΜΕΚ, με την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ θα εξετάσει δεόντως, αν η πρόωρη διάθεση είναι προς το συμφέρον των επενδυτών.

3.  Στον κανονισμό ή τις καταστατικές πράξεις των ΕΜΕΚ προσδιορίζεται η πολιτική διανομών που θα εφαρμόσει το ΕΜΕΚ στη διάρκεια της ζωής του.

Κεφάλαιο IV

Απαιτήσεις διαφάνειας

Άρθρο 21

Διαφάνεια

1.  Τα μερίδια ή οι μετοχές ενός αδειοδοτημένου ΕΜΕΚ δεν διατίθενται στην αγορά στην Ένωση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

Τα μερίδια ή οι μετοχές ενός αδειοδοτημένου ΕΜΕΚ δεν προωθούνται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές στην Ένωση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βασικού εγγράφου πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

2.  Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν στους επενδυτές την τεκμηριωμένη αξιολόγηση της προτεινόμενης επένδυσης, ιδίως όσον αφορά τους σχετικούς κινδύνους.

3.  Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)  δήλωση στην οποία εξηγείται πώς οι επενδυτικοί στόχοι και η στρατηγική του ΕΜΕΚ για την επίτευξη των στόχων αυτών καθιστούν το κεφάλαιο μακροπρόθεσμο·

β)  τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 809/2004·

γ)  τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, εάν δεν καλύπτονται ήδη από το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου·

δ)  σαφή αναφορά των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων στα οποία επιτρέπεται να επενδύει το ΕΜΕΚ·

δα)  σαφή αναφορά των δικαιοδοσιών στις οποίες επιτρέπεται να επενδύει το ΕΜΕΚ·

ε)  οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές σημαντική για τους σκοπούς της παραγράφου 2.

4.  Το ενημερωτικό δελτίο ▌ και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα εμπορικής προώθησης ενημερώνουν σαφώς τους επενδυτές σχετικά με τη μη ρευστοποιήσιμη φύση του ΕΜΕΚ.

Ειδικότερα, το ενημερωτικό δελτίο ▌ και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα εμπορικής προώθησης:

α)  ενημερώνουν με σαφήνεια το επενδυτικό κοινό σχετικά με τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των επενδύσεων του ΕΜΕΚ·

β)  ενημερώνουν με σαφήνεια τους επενδυτές σχετικά με τη λήξη του ΕΜΕΚ και τη δυνατότητα παράτασης της ζωής του ΕΜΕΚ, όπου προβλέπεται, καθώς και για τις σχετικές προϋποθέσεις·

γ)  αναφέρουν καθαρά αν το ΕΜΕΚ προορίζεται να διατίθεται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές·

δ)  εξηγούν με σαφήνεια τα δικαιώματα των επενδυτών να ρευστοποιήσουν τις επενδύσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 16 και με τον κανονισμό ή τις καταστατικές πράξεις του ΕΜΕΚ·

ε)  αναφέρουν σαφώς τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα διανομών προσόδων, αν υπάρχουν, στους επενδυτές κατά τη διάρκεια ζωής του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ·

στ)  ενημερώνουν τους επενδυτές ότι θα πρέπει να επενδύουν σε ΕΜΕΚ μόνον ένα μικρό ποσοστό του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου τους·

στα)  περιγράφουν την πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων του ΕΜΕΚ, αναφέροντας ρητά ότι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την αντιστάθμιση κινδύνων εγγενών σε άλλες επενδύσεις του ΕΜΕΚ, και περιγράφοντας τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχει η χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων στο προφίλ κινδύνου του ΕΜΕΚ·

στβ)  ενημερώνουν σαφώς τους επενδυτές για τους κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής·

στε)  ενημερώνουν τακτικά τους επενδυτές, τουλάχιστον μια φορά το έτος, για τις δικαιοδοσίες στις οποίες έχει επενδύσει το ΕΜΕΚ.

5.  Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 22 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η ετήσια έκθεση του ΕΜΕΚ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)  κατάσταση ταμειακών ροών·

β)  πληροφορίες για κάθε συμμετοχή σε μέσα που περιλαμβάνουν δημοσιονομικούς πόρους της Ένωσης·

γ)  πληροφορίες για την αξία των επιμέρους επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις απαιτήσεις, και για την αξία των άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει το ΕΜΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των χρησιμοποιούμενων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων·

δ)  πληροφορίες σχετικά με τις δικαιοδοσίες στις οποίες βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΕΚ.

6.  Μετά από αίτημα ιδιώτη επενδυτή, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοτικά όρια που ισχύουν για τη διαχείριση κινδύνου του ΕΜΕΚ, τις μεθόδους που έχουν επιλεγεί για τον σκοπό αυτό, και την πρόσφατη εξέλιξη των κύριων κινδύνων και αποδόσεων των κατηγοριών επενδυτικών μέσων.

Άρθρο 21α

Πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο

1.  Κάθε ΕΜΕΚ διαβιβάζει το ενημερωτικό δελτίο του και κάθε τροποποίηση που γίνεται σε αυτό, καθώς και την ετήσια έκθεσή του, στις αρμόδιες αρχές του ΕΜΕΚ. Το ΕΜΕΚ παρέχει, μετά από σχετικό αίτημα, τα έγγραφα αυτά στην αρμόδια αρχή για τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ. Το ΕΜΕΚ παρέχει τα έγγραφα αυτά μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές.

2.  Ο κανονισμός ή οι καταστατικές πράξεις του ΕΜΕΚ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού δελτίου, στο οποίο και προσαρτώνται.

Είναι, ωστόσο, δυνατόν, να μην απαιτείται να προσαρτώνται στο ενημερωτικό δελτίο τα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, όταν ο επενδυτής ενημερώνεται ότι μπορεί να ζητήσει είτε να του κοινοποιηθούν τα έγγραφα αυτά, είτε να λάβει γνώση του τόπου στον οποίο μπορεί να τα συμβουλευτεί σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο διατίθενται τα μερίδια ή οι μετοχές.

3.  Το ενημερωτικό δελτίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διατίθεται στους επενδυτές η ετήσια έκθεση. Προβλέπει ότι παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, στους ιδιώτες επενδυτές δωρεάν αντίτυπο σε χαρτί.

4.  Το ενημερωτικό δελτίο και η τελευταία δημοσιευθείσα ετήσια έκθεση παρέχονται, κατόπιν αιτήματος, δωρεάν στους επενδυτές.

Το ενημερωτικό δελτίο μπορεί να διατίθεται σε υλικό μέσο ή από ιστότοπο. Οι ιδιώτες επενδυτές λαμβάνουν, κατόπιν αιτήματος, δωρεάν αντίτυπο σε χαρτί.

5.  Τα ουσιώδη στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου διατηρούνται ενημερωμένα.

Άρθρο 22

Δημοσιοποίηση των εξόδων

1.  Το ενημερωτικό δελτίο ενημερώνει με σαφήνεια τους επενδυτές σχετικά με το ύψος των διαφόρων εξόδων που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τον επενδυτή. Τα διάφορα έξοδα ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α)  έξοδα σύστασης του ΕΜΕΚ·

β)  έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων·

γ)  έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας·

δ)  έξοδα διανομής·

ε)  άλλα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών εξόδων, των κανονιστικών εξόδων, των εξόδων παρακαταθήκης και θεματοφυλακής, των εξόδων για υπηρεσίες ειδικών και των εξόδων ελέγχου.

2.  Το ενημερωτικό δελτίο γνωστοποιεί ένα συνολικό ποσοστό των εξόδων επί του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ.

4.  Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει τους κοινούς ορισμούς, τις μεθοδολογίες υπολογισμού και τις μορφές παρουσίασης των εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και του συνολικού ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις ...(26)+.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Κεφάλαιο V

Εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών ΕΜΕΚ

Άρθρο 23

Μέσα που διατίθενται στους επενδυτές

1.  Ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ του οποίου μερίδια ή μετοχές πρόκειται να διατεθούν στην αγορά για ιδιώτες επενδυτές, εξασφαλίζει, σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο σκοπεύει να προωθήσει εμπορικά τα μερίδια ή τις μετοχές του ΕΜΕΚ, τα διαθέσιμα μέσα για την πραγματοποίηση εγγραφών, τη διενέργεια πληρωμών σε μεριδιούχους ή μετόχους, την επαναγορά ή εξόφληση των μεριδίων ή των μετοχών, καθώς και τη δημοσίευση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν το ΕΜΕΚ και ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ.

2.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, την τεχνική υποδομή τους και το περιεχόμενο των καθηκόντων τους έναντι των ιδιωτών επενδυτών.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις ...(27)+.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 23α

Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των ΕΜΕΚ που προωθούνται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές

1.  Οι διαχειριστές ΕΜΕΚ των οποίων μερίδια ή μετοχές πρόκειται να διατεθούν στην αγορά για ιδιώτες επενδυτές καταρτίζουν και εφαρμόζουν μια ειδική εσωτερική διαδικασία για την αξιολόγηση του ΕΜΕΚ πριν από τη διάθεσή του στην αγορά ή τη διανομή του σε ιδιώτες επενδυτές.

2.  Στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ αξιολογεί αν το ΕΜΕΚ είναι κατάλληλο για εμπορική διάθεση σε ιδιώτες επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα εξής:

α)  τον κύκλο ζωής του ΕΜΕΚ· και

β)  την επενδυτική στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει το ΕΜΕΚ.

3.  Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ διαθέτει σε κάθε διανομέα όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το ΕΜΕΚ που διατίθεται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών για τον κύκλο ζωής και την επενδυτική στρατηγική του, όπως επίσης για τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης και τις δικαιοδοσίες στις οποίες επιτρέπεται να επενδύει το ΕΜΕΚ.

Άρθρο 23β

Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη διανομή ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές

1.  Κατά την άμεση προσφορά ή διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ αποκτά τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)   γνώσεις και πείρα του ιδιώτη επενδυτή στον τομέα των επενδύσεων σε σχέση με το ΕΜΕΚ·

β)  οικονομική κατάσταση του ιδιώτη επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων του να υποστεί ζημίες·

γ)  επενδυτικοί στόχοι του ιδιώτη επενδυτή, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού ορίζοντα του συγκεκριμένου επενδυτή.

Με βάση τις πληροφορίες του πρώτου εδαφίου, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ συνιστά το ΕΜΕΚ μόνο αν είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο ιδιώτη επενδυτή.

2.  Αν η διάρκεια ζωής του ΕΜΕΚ που προσφέρεται ή διατίθεται σε ιδιώτες επενδυτές υπερβαίνει τη δεκαετία, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ ή ο διανομέας απευθύνει σαφή και γραπτή προειδοποίηση ότι το συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για τους ιδιώτες επενδυτές που δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν μια τέτοια μακροπρόθεσμη και μη ρευστοποιήσιμη δέσμευση.

Άρθρο 23γ

Ειδικές διατάξεις για τους θεματοφύλακες των ΕΜΕΚ που προωθούνται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι θεματοφύλακες των ΕΜΕΚ που προωθούνται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές είναι οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

2.  Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 21 παράγραφος 13 και από το άρθρο 21 παράγραφος 14 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι θεματοφύλακες των ΕΜΕΚ που προωθούνται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές δεν μπορούν να αποποιηθούν την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικών μέσων που φυλάσσονται από τρίτο μέρος.

3.  Η ευθύνη του θεματοφύλακα που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 12 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ δεν μπορεί να αρθεί ούτε να περιοριστεί με συμφωνία στην περίπτωση που το ΕΜΕΚ προωθείται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές.

4.  Κάθε συμφωνία που αντίκειται στην παράγραφο 3 είναι άκυρη.

5.  Τα περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα ενός ΕΜΕΚ δεν επαναχρησιμοποιούνται από τον θεματοφύλακα ή οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία θεματοφυλακής για δικό τους λογαριασμό. Η επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνει κάθε συναλλαγή με φυλασσόμενα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της μεταβίβασης, του ενεχυριασμού, της πώλησης και του δανεισμού.

Η επαναχρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων που φυλάσσονται από θεματοφύλακα ΕΜΕΚ επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  η επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται για λογαριασμό του ΕΜΕΚ·

β)  ο θεματοφύλακας εκτελεί τις εντολές του διαχειριστή του ΕΜΕΚ για λογαριασμό του ΕΜΕΚ·

γ)  η επαναχρησιμοποίηση είναι προς όφελος του ΕΜΕΚ και προς το συμφέρον των μετόχων ή μεριδιούχων· και

δ)  η συναλλαγή καλύπτεται από ρευστοποιήσιμη ασφάλεια υψηλής ποιότητας, την οποία έχει λάβει το ΕΜΕΚ στο πλαίσιο συμφωνίας μεταβίβασης τίτλων.

Η αγοραία αξία της ασφάλειας που αναφέρεται στο στοιχείο δ) του δεύτερου εδαφίου πρέπει πάντοτε να ανέρχεται τουλάχιστον στην αγοραία αξία των επαναχρησιμοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων, επαυξημένη κατά ορισμένο ποσό («premium»).

Άρθρο 24

Πρόσθετες απαιτήσεις για την εμπορική προώθηση ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές

1.   Τα μερίδια ή οι μετοχές ενός ΕΜΕΚ μπορούν να διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές με την προϋπόθεση να παρέχεται στους ιδιώτες επενδυτές κατάλληλη επενδυτική συμβούλευση από τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ ή τον διανομέα.

2.  Ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ: μπορεί να προσφέρει ή να διαθέτει άμεσα μερίδια ή μετοχές ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές μόνο αν ο διαχειριστής επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β)i) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και να διεξάγει τον έλεγχο καταλληλότητας που αναφέρεται στο άρθρο 23β παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

3.  Όταν το χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών μέσων ενός υποψήφιου ιδιώτη επενδυτή δεν υπερβαίνει τις 500 000 EUR, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ ή οποιοσδήποτε διανομέας, αφού διεξαγάγει τον έλεγχο καταλληλότητας που αναφέρεται στο άρθρο 23β παράγραφος 1 και προσφέρει κατάλληλες επενδυτικές συμβουλές, μεριμνά, με βάση τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ο υποψήφιος ιδιώτης επενδυτής, ώστε ο υποψήφιος ιδιώτης επενδυτής να μην επενδύσει συνολικά σε ΕΜΕΚ ποσό που υπερβαίνει το 10% του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων του, και το αρχικό ελάχιστο ποσό της επένδυσης σε ένα ή περισσότερα ΕΜΕΚ να είναι 10 000 EUR.

Ο υποψήφιος ιδιώτης επενδυτής έχει ευθύνη να παρέχει στον διαχειριστή του ΕΜΕΚ ή τον διανομέα ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών μέσων του και τις επενδύσεις του σε ΕΜΕΚ όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών προϊόντων θεωρείται ότι περιλαμβάνει καταθέσεις μετρητών και χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά όχι χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν δοθεί ως εγγύηση.

4.  Ο κανονισμός ή οι καταστατικές πράξεις των ΕΜΕΚ που διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές προβλέπουν ότι όλοι οι επενδυτές αντιμετωπίζονται ισότιμα και δεν υπάρχει προνομιακή μεταχείριση ούτε χορηγούνται ειδικές οικονομικές παροχές σε μεμονωμένους επενδυτές ή σε ομάδες επενδυτών.

5.  Η νομική μορφή των ΕΜΕΚ που διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές δεν συνεπάγεται περαιτέρω ευθύνη του ιδιώτη επενδυτή ούτε απαιτεί πρόσθετες δεσμεύσεις από τον συγκεκριμένο επενδυτή, πέρα από την αρχική δέσμευση κεφαλαίου.

6.  Οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής και τουλάχιστον για δύο εβδομάδες από την εγγραφή τους σε μερίδια ή μετοχές του ΕΜΕΚ, να ακυρώσουν την εγγραφή τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα χωρίς καμιά παρακράτηση.

7.  Οι διαχειριστές των ΕΜΕΚ που διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές καθιερώνουν κατάλληλες διαδικασίες και ρυθμίσεις για την εξέταση των καταγγελιών των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίες επιτρέπουν στους ιδιώτες επενδυτές να υποβάλλουν καταγγελίες στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους τους.

Άρθρο 25

Εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών ΕΜΕΚ

1.  Ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ πρέπει να είναι σε θέση να προωθεί εμπορικά τα μερίδια ή τις μετοχές του εν λόγω ΕΜΕΚ σε επαγγελματίες και ιδιώτες επενδυτές στο κράτος μέλος καταγωγής του, κατόπιν κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

2.  Ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ μπορεί να προωθεί εμπορικά τα μερίδια ή τις μετοχές του εν λόγω ΕΜΕΚ σε επαγγελματίες και ιδιώτες επενδυτές σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος καταγωγής του διαχειριστή του ΕΜΕΚ, κατόπιν κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

3.  Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ δηλώνει στις αρμόδιες αρχές, για κάθε ΕΜΕΚ που διαχειρίζεται, κατά πόσον προτίθεται να το προωθήσει εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές.

4.  Εκτός από τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ παρέχει στις αρμόδιες αρχές όλα τα ακόλουθα:

α)  το ενημερωτικό δελτίο του ΕΜΕΚ·

β)  το βασικό έγγραφο πληροφοριών του ΕΜΕΚ, στην περίπτωση εμπορικής προώθησης σε ιδιώτες επενδυτές· και

γ)  πληροφορίες σχετικά με τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 23.

5.  Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ νοείται ότι αναφέρονται επίσης στην εμπορική προώθηση ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές, και ότι καλύπτουν τις πρόσθετες απαιτήσεις που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

6.  Εκτός από τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή ενός ΕΜΕΚ εμποδίζει επίσης την εμπορική προώθηση ενός ΕΜΕΚ, αν ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ δεν συμμορφώνεται ή δεν προτίθεται να συμμορφωθεί προς τον παρόντα κανονισμό.

7.  Εκτός από τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή ενός ΕΜΕΚ αρνείται επίσης τη διαβίβαση πλήρους φακέλου κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου το ΕΜΕΚ πρόκειται να προωθηθεί εμπορικά, αν ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ δεν συμμορφώνεται ▌ προς τον παρόντα κανονισμό.

Κεφάλαιο VΙ

Εποπτεία

Άρθρο 26

Εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές

1.  Οι αρμόδιες αρχές εποπτεύουν τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό σε συνεχή βάση.

2.  Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης προς τους κανόνες που καθορίζονται στα κεφάλαια II, III και IV.

3.  Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό ή τις καταστατικές πράξεις του κεφαλαίου, καθώς προς και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό.

4.  Η αρμόδια αρχή για τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της επάρκειας των ρυθμίσεων και της οργάνωσης του διαχειριστή του ΕΜΕΚ, προκειμένου ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ να είναι σε θέση να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις και τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία όλων των ΕΜΕΚ που διαχειρίζεται.

Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης του διαχειριστή του ΕΜΕΚ προς τον παρόντα κανονισμό.

5.  Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή προωθούνται εμπορικά στην επικράτειά τους, για να επιβεβαιώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν την ονομασία «ΕΜΕΚ» ούτε υπονοούν ότι είναι ΕΜΕΚ παρά μόνο αν είναι αδειοδοτημένοι και συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 27

Εξουσίες των αρμοδίων αρχών

1.  Οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Οι εξουσίες που ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την επιβολή κυρώσεων, ασκούνται και σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό.

2α.  Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ απαγορεύει τη χρήση της ονομασίας «ΕΜΕΚ» ή «Ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμο επενδυτικό κεφάλαιο», σε περίπτωση που ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ πάψει να συμμορφώνεται προς τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 28

Εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΑΚΑΑ

1.  Η ΕΑΚΑΑ διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Οι εξουσίες της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ ασκούνται επίσης σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

3.  Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ο παρών κανονισμός λογίζεται ως μία περαιτέρω νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης με την οποία ανατίθενται καθήκοντα στην ΕΑΚΑΑ όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 29

Συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών

1.  Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ και η αρμόδια αρχή για τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ, αν είναι διαφορετικές, συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

1α.  Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ.

2.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται μεταξύ τους για τον σκοπό της εκτέλεσης των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ιδίως προκειμένου να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται οι παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού.

Κεφάλαιο VΙΙ

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 29α

Εξέταση αιτήσεων από την Επιτροπή

Η Επιτροπή ιεραρχεί και εξορθολογίζει τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλουν ΕΜΕΚ για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ. Η Επιτροπή εξορθολογίζει την υποβολή τυχόν γνωμοδοτήσεων ή τοποθετήσεων σε σχέση με την έγκριση αιτήσεων ΕΜΕΚ για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

Άρθρο 30

Επανεξέταση

1.  Το αργότερο στις …(28)+, η Επιτροπή θα ξεκινήσει την επανεξέταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στην επανεξέταση αναλύονται ιδίως:

α)  ο αντίκτυπος ▌ του άρθρου 16 ▌·

β)  ο αντίκτυπος που θα έχει στη διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων η εφαρμογή του κατώτατου ορίου του 70% των επιλέξιμων επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων, που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 ▌·

γ)  ο βαθμός στον οποίο τα ΕΜΕΚ προωθούνται εμπορικά στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον οι ΔΟΕΕ που εμπίπτουν στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ενδέχεται να ενδιαφέρονται να διαθέσουν ΕΜΕΚ στην αγορά·

γα)  ο βαθμός στον οποίο απαιτείται η ενημέρωση του καταλόγου των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων, όπως επίσης των κανόνων διαφοροποίησης, της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου και των ορίων σχετικά με τη δανειοληψία μετρητών.

2.  Σε συνέχεια της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και μετά από διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της συμβολής του παρόντος κανονισμού και των ΕΜΕΚ στην ολοκλήρωση της ένωσης των κεφαλαιαγορών και στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1α. Αν είναι σκόπιμο, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίθεται σε εφαρμογή στις …(29)+

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

(Τόπος),

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

Or. en

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2014)0448

(3)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

(4)

  ΕΕ C 67, 6.3.2014, σ.71.

(5)

  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της ... .

(6)

  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174, 1.7.2011, σ. 1).

(7)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115, 25.4.2013, σ. 1).

(8)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115, 25.4.2013, σ. 18).

(9)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201, 27.7.2012, σ. 1).

(10)

  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302, 17.11.2009, σ. 32).

(11)

  Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 64).

(12)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (ΕΕ L 149, 30.4.2004, σ. 1).

(13)

  Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352, 9.12.2014, σ.1).

(14)

  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/EΚ και της οδηγίας 2011/61/EΕ (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 173, 12.6.2014, σ. 349).

(15)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173, 12.6.2014, σ. 84).

(16)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 84).

(17)

  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31)

(18)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1).

(19)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176, 27.6.2013, σ. 1).

(20)

  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335, 17.12.2009, σ. 1).

(21)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (ΕΕ L 86, 24.3.2012, σ. 1).

(22)

+  Στην ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: 3 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(23)

  Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182, 29.6.2013, σ. 19).

(24)

+   Στην ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: 3 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(25)

+   Στην ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: 3 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(26)

+   Στην ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: 3 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(27)

+   Στην ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: 3 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(28)

+   Στην ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(29)

+   Στην ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

26.6.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

4.7.2013

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

26.1.2015

CONT

11.6.2014

EMPL

17.9.2014

JURI

3.9.2014

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Εύα Καϊλή, Ева Паунова

Ημερομηνία κατάθεσης

17.2.2015


ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία αναπομπής σε επιτροπή (άρθρο 61 παρ. 2)

 

17.04.2014

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

 

 

 

 

       Ημερομηνία έγκρισης

15.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Εύα Καϊλή

Ημερομηνία κατάθεσης

16.02.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου