Menettely : 2013/0214(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0021/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0021/2015

Keskustelut :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Äänestykset :

PV 10/03/2015 - 10.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0047

TÄYDENTÄVÄ MIETINTÖ     ***I
PDF 728kWORD 205k
16.2.2015
PE 549.277v01-00 A8-0021/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Alain Lamassoure

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY
 VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMINEN

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista

(COM(2013)0462 – C8‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0462),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0209/2013),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. lokakuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 61 artiklan 2 kohdan,

–       ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A7‑0211/2014),

–       ottaa huomioon täysistunnossa 17. huhtikuuta 2014 hyväksymänsä tarkistukset(2),

–       ottaa huomioon 18. syyskuuta 2014 tehdyn puheenjohtajakokouksen päätöksen parlamentin seitsemännen vaalikauden keskeneräisistä asioista,

–       ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan täydentävän mietinnön (A8-0021/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(3)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTONASETUS (EU) N:o .../2015,

eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(5),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)         Pitkäaikainen rahoitus on keskeinen väline, jonka avulla Euroopan talous pääsee Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun sekä korkean työllisyyden ja kilpailukyvyn tielle ja jonka avulla voidaan rakentaa tulevaisuuden taloutta siten, että se on kestokykyinen ja vähemmän altis järjestelmäriskeille. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot (ELTIF-rahastot) tarjoavat rahoitusta erilaisiin pitkäaikaisiin infrastruktuurihankkeisiin, listaamattomille yrityksille tai listautuneille pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), jotka laskevat liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja tai velkainstrumentteja, joille ei ole helposti yksilöitävää ostajaa. Tarjoamalla rahoitusta tällaisiin hankkeisiin, eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot vaikuttavat myönteisesti unionin reaalitalouden rahoitukseen ja sen politiikkojen täytäntöönpanoon.

(2)         Kysyntäpuolella eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot voivat tarjota vakaan tulovirran eläkkeiden hallinnoijille, vakuutusyhtiöille, säätiöille, kunnille ja muille yhteisöille, joilla on säännöllisiä ja toistuvia vastuita maksettavinaan ja jotka hakevat pitkän aikavälin tuottoa hyvin säännellyissä rakenteissa. Vaikka eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot ovat vähemmän likvidejä kuin siirtokelpoisiin arvopapereihin tehtävät sijoitukset, ne voivat tarjota vakaan tulovirran yksittäisille sijoittajille, jotka luottavat säännölliseen kassavirtaan, jonka eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi tuottaa. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot voivat myös tarjota ajan mittaan hyvät mahdollisuudet pääoman karttumiseen sijoittajille, joilla ei ole vakaata tulovirtaa.

(3)  Hankkeisiin, jotka koskevat esimerkiksi liikenteen infrastruktuuria, kestävän energian tuotantoa tai jakelua, sosiaalista infrastruktuuria (asuntoja tai sairaaloita), luonnonvarojen ja energian käyttöä vähentävien uusien tekniikoiden ja järjestelmien käyttöönottoa tai pk-yritysten kasvun vauhdittamista, voi olla saatavilla niukasti rahoitusta. Kuten finanssikriisi on osoittanut, pankkirahoituksen täydentäminen laajemmalla valikoimalla rahoituslähteitä, jotka parantavat pääomamarkkinoiden dynaamisuutta, voisi auttaa poistamaan rahoitusvajetta. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot voivat olla keskeisessä asemassa tässä yhteydessä ja tuoda käyttöön pääomaa myös houkuttelemalla kolmansien maiden sijoittajia.

(3 a)      Tämän asetuksen tavoitteena on lisätä reaalitalouteen tehtäviä eurooppalaisia pitkäaikaissijoituksia. Myös pitkäaikaissijoitukset hankkeisiin, yrityksiin ja infrastruktuuriin kolmansissa maissa voivat tuoda pääomaa eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin ja siten hyödyttää Euroopan taloutta. Tämän vuoksi tällaisia sijoituksia ei saisi estää.

(6)  Koska voimassa ei ole asetusta, jossa vahvistettaisiin eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevat säännöt, kansallisella tasolla saatetaan toteuttaa erilaisia toimenpiteitä, jotka ovat omiaan aiheuttamaan sijoituksia suojaavien toimenpiteiden välisistä eroista johtuvia kilpailun vääristymiä. Sijoitussalkun koostumusta, hajauttamista ja hyväksyttäviä omaisuuseriä, erityisesti hyödykkeisiin kohdistuvia sijoituksia, koskevat erilaiset kansalliset vaatimukset luovat esteitä listaamattomiin yrityksiin ja reaaliomaisuuseriin keskittyvien sijoitusrahastojen rajatylittävälle markkinoinnille, koska sijoittajat eivät voi helposti vertailla niille tarjottavia sijoitusmahdollisuuksia. Toisistaan poikkeavat kansalliset vaatimukset aiheuttavat vaihtelua myös sijoittajansuojan tasoissa. Lisäksi toisistaan poikkeavat kansalliset vaatimukset, jotka koskevat sijoitustekniikoita, kuten sallittua lainanottoa, johdannaisinstrumenttien käyttöä taikka lyhyeksimyyntiin tai arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin sovellettavia sääntöjä, aiheuttavat vaihtelua sijoittajansuojan tasossa. Lunastusta tai pitoaikoja koskevat toisistaan poikkeavat kansalliset vaatimukset estävät listaamattomiin omaisuuseriin sijoittavien rahastojen myynnin valtioiden rajojen yli. Nämä erot lisäävät oikeudellista epävarmuutta ja voivat siten heikentää tällaisiin rahastoihin sijoittamista harkitsevien sijoittajien luottamusta ja kaventaa sijoittajien mahdollisuuksia tehdä tosiasiallisesti valintoja erilaisten pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuuksien välillä. Tämän vuoksi asianmukainen oikeusperusta tälle asetukselle on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla, sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä.

(7)  Yhtenäiset säännöt ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että eurooppalaisilla pitkäaikaissijoitusrahastoilla on johdonmukainen ja vakaa tuoteprofiili koko unionissa. Jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja korkeatasoinen sijoittajansuoja, on tarpeen vahvistaa yhtenäiset säännöt eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen toiminnasta, erityisesti niiden sijoitussalkun koostumuksesta, ja sijoitusinstrumenteista, joita ne voivat käyttää ottaakseen positioita pitkäaikaisissa omaisuuserissä, kuten listattujen pk-yritysten liikkeeseen laskemissa oman pääoman ehtoisissa instrumenteissa tai velkainstrumenteissa sekä listaamattomissa yrityksissä ja reaaliomaisuuserissä. Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen sijoitussalkkua koskevat yhtenäiset säännöt ovat tarpeen myös sen varmistamiseksi, että sijoitusrahastot, joiden tavoitteena on tuottaa säännöllisiä tuloja, pitävät yllä hajautettua sijoitusomaisuussalkkua, joka soveltuu kassavirran säilyttämiseen säännöllisenä. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot ovat ensimmäinen askel kohti yhdennettyjen sisämarkkinoiden luomista Euroopan talouteen tehtäviin pitkäaikaissijoituksiin kohdennettavissa olevan pääoman hankkimiseksi. Pitkäaikaissijoitusten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää, että komissio jatkaa pitkäaikaisen pääoman rajojen yli tapahtuvan hankkimisen tiellä mahdollisesti olevien esteiden arviointia, mukaan luettuina tällaisten sijoitusten verotuskohtelusta johtuvat esteet.

(8)  On olennaisen tärkeää varmistaa, että eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen toimintaa sekä erityisesti niiden sijoitussalkun koostumusta ja sijoitusinstrumentteja, joita ne voivat käyttää, koskevat säännöt ovat suoraan sovellettavissa eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajiin, ja sen vuoksi nämä uudet säännöt on tarpeen antaa asetuksen muodossa. Näin varmistetaan myös yhtenäiset edellytykset nimityksen ”eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto” käytölle estämällä toisistaan poikkeavien kansallisten vaatimusten käyttö. Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajien olisi noudatettava samoja sääntöjä koko unionin alueella, jotta voitaisiin kasvattaa sijoittajien luottamusta eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin ja varmistaa nimityksen jatkuva luotettavuus. Yhtenäisten sääntöjen hyväksymisellä vähennetään samalla eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin sovellettavien sääntelyvaatimusten monimutkaisuutta. Yhtenäisten sääntöjen avulla alennetaan lisäksi kustannuksia, joita rahastonhoitajille aiheutuu listattuihin ja listaamattomiin yrityksiin ja vastaaviin reaaliomaisuusluokkiin sijoittavia rahastoja koskevien erilaisten kansallisten vaatimusten noudattamisesta. Tämä koskee erityisesti eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajia, jotka haluavat hankkia pääomaa muista maista. Yhtenäisten sääntöjen hyväksymisellä myös edistetään kilpailun vääristymien poistamista.

(9)  Eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevat uudet säännöt liittyvät läheisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2011/61/EU(6), koska se muodostaa unionissa oikeudellisen kehyksen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitoa ja markkinointia varten. Määritelmän mukaan eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot ovat unioniin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joita hoitavat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joille on myönnetty toimilupa direktiivin 2011/61/EU mukaisesti.

(10)       Koska direktiivissä 2011/61/EU vahvistetaan myös kolmansiin maihin sovellettava vaiheittainen järjestelmä, jolla säännellään unionin ulkopuolelle sijoittautuneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja unionin ulkopuolelle sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevien uusien sääntöjen soveltamisala on suppeampi uuden pitkäaikaisen sijoitustuotteen eurooppalaisen ulottuvuuden korostamiseksi. Tämän vuoksi ainoastaan direktiivin 2011/61/EU määritelmän mukainen unioniin sijoittautunut vaihtoehtoinen sijoitusrahasto olisi voitava hyväksyä eurooppalaiseksi pitkäaikaissijoitusrahastoksi ja vain siinä tapauksessa, että sitä hoitaa unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja, jolle on myönnetty toimilupa direktiivin 2011/61/EU mukaisesti.

(11)  Eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin sovellettavien uusien sääntöjen olisi perustuttava direktiivillä 2011/61/EU ja sen täytäntöönpanosäädöksillä käyttöön otettuun voimassa olevaan sääntelykehykseen. Tämän vuoksi eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevia tuotesääntöjä olisi sovellettava voimassa olevassa unionin lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen rinnalla. Eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin olisi sovellettava erityisesti direktiivissä 2011/61/EU vahvistettuja rahaston hoitoa ja markkinointia koskevia sääntöjä. Myös direktiivissä 2011/61/EU vahvistettuja palvelujen rajatylittävää tarjoamista ja sijoittautumisvapautta koskevia sääntöjä olisi sovellettava vastaavasti eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen rajatylittävään toimintaan. Niitä olisi täydennettävä erityisillä markkinointisäännöillä, joita sovelletaan eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen rajatylittävään markkinointiin sekä yksityissijoittajille että ammattimaisille sijoittajille kaikkialla unionissa.

(12)       Yhtenäisiä sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin unioniin sijoittautuneisiin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, jotka haluavat markkinoida itseään eurooppalaisina pitkäaikaissijoitusrahastoina. Kyseisten sääntöjen ei pitäisi velvoittaa unioniin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, jotka eivät halua markkinoida itseään eurooppalaisina pitkäaikaissijoitusrahastoina ja jotka hyväksyvät siten myös sen, etteivät ne hyödy mainituista säännöistä johtuvista eduista. Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyrityksiä) ja unionin ulkopuolelle sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ei pitäisi olla mahdollista markkinoida eurooppalaisina pitkäaikaissijoitusrahastoina.

(13)  Jotta varmistetaan, että eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot noudattavat toimintaansa koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä, on tarpeen edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset myöntävät toimiluvan eurooppalaisille pitkäaikaissijoitusrahastoille. Direktiivissä 2011/61/EU säädettyjä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien yhdenmukaistettuja toimilupa- ja valvontamenettelyjä olisi sen vuoksi täydennettävä erityisellä eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen toimilupamenettelyllä. Olisi otettava käyttöön menettelyjä sen varmistamiseksi, että vain direktiivin 2011/61/EU mukaisesti toimiluvan saaneet unioniin sijoittautuneet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joilla on valmiudet hoitaa eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa, voivat hoitaa eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja. Kaikki tarvittavat toimenpiteet olisi toteutettava sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot pystyvät noudattamaan toimintaansa koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä. Jos eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa hoidetaan sisäisesti eikä ulkopuolista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajaa ole nimetty, olisi sovellettava erityistä toimilupamenettelyä.

(14)       Koska unioniin sijoittautuneilla vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla voi olla erilaisia oikeudellisia muotoja, jotka eivät välttämättä anna niille oikeushenkilöllisyyttä, olisi säännöksiä, joissa eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen edellytetään toteuttavan toimia, tulkittava siten, että ne viittaavat tällaisen rahaston hoitajaan niissä tapauksissa, joissa kyseinen rahasto on perustettu unioniin sijoittautuneeksi vaihtoehtoiseksi sijoitusrahastoksi, joka ei voi toimia yksinään, koska sillä ei ole omaa oikeushenkilöllisyyttä.

(15)  Jotta voidaan varmistaa, että eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot tavoittelevat pitkäaikaisia sijoituksia ja auttavat rahoittamaan unionin talouden kestävää kasvua, kyseisten rahastojen salkkua koskevissa säännöissä olisi edellytettävä niiden omaisuusluokkien selkeää yksilöintiä, joihin kyseiset rahastot voivat sijoittaa, ja niiden edellytysten yksilöintiä, joiden täyttyessä mainitut omaisuusluokat olisi katsottava hyväksyttäviksi. Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston olisi sijoitettava vähintään 70 prosenttia pääomastaan hyväksyttäviin sijoitusomaisuuseriin. Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen koskemattomuuden varmistamiseksi on myös suotavaa kieltää kyseisiä sijoitusrahastoja toteuttamasta tiettyjä rahoitustoimia, jotka saattavat vaarantaa niiden sijoitusstrategian ja -tavoitteet aiheuttamalla riskejä, jotka eroavat riskeistä, joita pitkäaikaisiin sijoituksiin tähtäävään rahastoon voidaan odottaa kohdistuvan. Jotta voidaan varmistaa pääpainon asettaminen selkeästi pitkäaikaisiin sijoituksiin, mikä voi kannattaa sellaisten yksityissijoittajien tapauksessa, jotka ovat tottumattomia vähemmän tavanomaisiin sijoitusstrategioihin, eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston ei pitäisi voida sijoittaa johdannaisinstrumentteihin muutoin kuin sen omiin sijoituksiin liittyvien riskien suojaamista varten. Hyödykkeiden ja johdannaisinstrumenttien, jotka antavat kyseisiin hyödykkeisiin liittyviä epäsuoria vastuita, likvidin luonteen vuoksi hyödykkeisiin kohdistuvat sijoitukset eivät edellytä sijoittajan pitkäaikaista sitoutumista, ja ne olisi sen vuoksi jätettävä hyväksyttävien sijoitusomaisuuserien ulkopuolelle. Nämä perustelut eivät koske sellaiseen infrastruktuuriin tai sellaisiin yrityksiin tehtäviä sijoituksia, jotka liittyvät hyödykkeisiin tai joiden arvonkehitys on epäsuorasti kytköksissä hyödykkeiden arvonkehitykseen. Tällaisia ovat esimerkiksi maatilat maataloushyödykkeiden tapauksessa tai voimalaitokset energiahyödykkeiden tapauksessa.

(16)  Pitkäaikaisen sijoituksen määritelmä on laaja. Hyväksyttävät sijoitusomaisuuserät ovat yleensä epälikvidejä, edellyttävät sitoutumista tietyksi ajaksi ja ovat taloudellisen profiilinsa kannalta pitkäaikaisia. Hyväksyttävät sijoitusomaisuuserät eivät sisällä siirtokelpoisia arvopapereita, ja sen vuoksi jälkimarkkinoiden likviditeettiä ei voida käyttää. Ne edellyttävät usein määräaikaisia sitoumuksia, jotka rajoittavat niiden markkinoitavuutta. Koska listatuilla pk-yrityksillä voi olla maksuvalmiusongelmia ja ongelmia päästä jälkimarkkinoille, myös niitä olisi kuitenkin pidettävä vaatimukset täyttävinä salkkuyrityksinä. Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen kohteena olevien sijoitusten suhdannevaihtelu on luonteeltaan pääosin pitkäaikaista suurien pääomasitoumusten ja tuoton saamisen edellyttämän ajan pituuden vuoksi. ▌

(17)       Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi voitava sijoittaa muihin omaisuuseriin kuin hyväksyttäviin sijoitusomaisuuseriin, jos se on tarpeen niiden kassavirran hallinnoimiseksi tehokkaasti, mutta vain siinä määrin kuin tämä on johdonmukaista eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen pitkän aikavälin sijoitusstrategian kannalta.

(18)  Hyväksyttävien sijoitusomaisuuserien olisi katsottava sisältävän omistusosuudet, kuten oman pääoman ehtoiset tai oman pääoman luonteiset instrumentit, velkainstrumentit vaatimukset täyttävissä salkkuyrityksissä ja vaatimukset täyttäville salkkuyrityksille myönnettävät lainat. Niiden olisi sisällettävä myös omistusosuudet muissa rahastoissa, jotka keskittyvät sijoittamaan muun muassa listaamattomiin yrityksiin, jotka laskevat liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja tai velkainstrumentteja, joille ei aina ole helposti yksilöitävää ostajaa. Reaaliomaisuuserissä olevien suorien omistusosuuksien olisi myös muodostettava hyväksyttävien omaisuuserien luokka, paitsi jos ne ovat arvopaperistettuja, edellyttäen, että ne tuottavat ennakoitavissa olevan säännöllisen tai epäsäännöllisen kassavirran, jotka voidaan mallintaa ja arvostaa diskontattujen kassavirtojen arvostusmenetelmää käyttäen. Tällaisia omaisuuseriä voisivat suuntaa-antavasti olla muun muassa ennakoitavissa olevan tuoton antava sosiaalinen infrastruktuuri, kuten energia-, liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuuri, sekä koulutus-, terveydenhoito-, sosiaalihuolto- ja teollisuuslaitokset. Sitä vastoin sellaisia omaisuuseriä kuin taideteokset, käsikirjoitukset, viinivarastot tai jalokivet ei pitäisi voida hyväksyä, koska ne eivät normaalisti tuota ennakoitavissa olevaa kassavirtaa.

(18 a)  Hyväksyttävien sijoitusomaisuuserien olisi sisällettävä reaaliomaisuuseriä, joiden arvo on yli 10 000 000 euroa ja jotka tuottavat sosiaalista ja taloudellista hyötyä. Tällaisia omaisuuseriä ovat muun muassa infrastruktuuri, teollis- ja tekijänoikeudet, alukset, varusteet, koneet ja laitteet, ilma-alukset ja liikkuva kalusto sekä kiinteä omaisuus. Sijoitukset kaupalliseen omaisuuteen tai asuntoihin olisi sallittava siltä osin kuin niiden tarkoituksena on älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tai unionin energia-, alue- ja koheesiopolitiikan edistäminen. Tällaiseen kiinteään omaisuuteen tehtyjen sijoitusten olisi oltava selkeästi dokumentoituja tavalla, joka osoittaa kyseiseen omaisuuteen sitoutumisen pitkäaikaisuuden. Tällä asetuksella ei pyritä edistämään keinottelutarkoituksessa tehtäviä sijoituksia.

(18b)     Infrastruktuurihankkeiden laajuus merkitsee sitä, että ne edellyttävät suuria määriä pääomaa, joka on pidettävä sijoitettuna pitkiä aikoja. Tällaisia infrastruktuurihankkeita ovat muun muassa julkisten rakennusten infrastruktuuri, kuten koulut, sairaalat tai vankilat, sosiaalinen infrastruktuuri, kuten sosiaalinen asuntotuotanto, liikenteen infrastruktuuri, kuten tiet, joukkoliikennejärjestelmät tai lentokentät, energiainfrastruktuuri, kuten energiaverkot, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen liittyvät hankkeet, voimalaitokset tai putkistot, vesihuoltoinfrastruktuuri, kuten vedenjakelujärjestelmät, viemäröinti tai kastelujärjestelmät, tietoliikenneinfrastruktuuri, kuten tietoliikenneverkot, ja jätehuoltoinfrastruktuuri, kuten kierrätys- tai keräysjärjestelmät.

(19)  Oman pääoman luonteisten instrumenttien olisi katsottava sisältävän rahoitusinstrumenttityypin, joka on oman ja vieraan pääoman yhdistelmä, jonka tuotot kytketään vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen tuottamaan voittoon tai tappioon ja jonka takaisinmaksu maksulaiminlyönnin yhteydessä ei ole täysin taattu. Tällaisiin instrumentteihin sisältyy monenlaisia rahoitusinstrumentteja, kuten pääomalainat, äänettömät osakkuudet, osakkuuslainat, voitto-osuusoikeudet, vaihtovelkakirjalainat ja optiolainat.

(20)       Nykyisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi voitava ostaa vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen olemassa olevia osakkeita kyseisen yrityksen olemassa olevilta osakkeenomistajilta. Lisäksi mahdollisimman kattavien varainhankintamahdollisuuksien varmistamiseksi olisi sallittava sijoitukset muihin eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin, eurooppalaisiin riskipääomarahastoihin (EuVECA), joita säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 345/2013(7), ja eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin (EuSEF), joita säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 346/2013(8). Vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin tehtyjen sijoitusten laimenemisvaikutuksen välttämiseksi eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi sallittava sijoittaa vain muihin eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin, eurooppalaisiin riskipääomarahastoihin ja eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin edellyttäen, että kyseiset sijoitusrahastot eivät ole itse sijoittaneet yli 10 prosentin osuutta pääomastaan muihin eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin.

(21)  Rahoitusalan yritysten käyttö voi olla tarpeen, jotta voidaan yhdistää ja organisoida eri sijoittajien rahoitusosuudet infrastruktuurihankkeissa, mukaan lukien julkiset investoinnit. Sen vuoksi eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi sallittava sijoittaa hyväksyttäviin sijoitusomaisuuseriin rahoitusalan yritysten avulla, kunhan kyseiset yritykset keskittyvät pitkäaikaisten hankkeiden rahoittamiseen sekä pk-yritysten kasvuun.

(24)       Listaamattomilla yrityksillä voi olla vaikeuksia päästä pääomamarkkinoille sekä rahoittaa kasvua ja toimintansa laajentamista. Pääomaosuuksina tai lainoina otettava yksityinen rahoitus on tyypillinen keino hankkia rahoitusta. Koska tällaiset rahoitusinstrumentit ovat luonteeltaan pitkäaikaisia sijoituksia, ne edellyttävät pitkäjänteistä eli kärsivällistä pääomaa, jota eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot voivat tarjota. Lisäksi listatuilla pk-yrityksillä on usein huomattavia esteitä pitkän aikavälin rahoituksen hankkimisessa, ja eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot voivat toimia arvokkaana vaihtoehtoisena rahoituksen lähteenä.

(24 a)    Tässä asetuksessa tarkoitettujen pitkäaikaisten omaisuusluokkien olisi näin ollen sisällettävä listaamattomat yritykset, jotka laskevat liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja tai velkainstrumentteja, joille ei ehkä ole helposti yksilöitävää ostajaa, ja listatut yritykset, joiden markkina-arvo on enintään 500 000 000 euroa.

(26)  Jos eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja omistaa osuuden vaatimukset täyttävässä salkkuyrityksessä, rahastonhoitaja on vaarassa asettaa omat etunsa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sijoittajien etujen edelle. Tällaisten eturistiriitojen välttämiseksi ja hyvän ohjaus- ja hallintotavan varmistamiseksi eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston olisi sijoitettava vain sellaisiin omaisuuseriin, joihin eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajalla ei ole yhteyttä, paitsi jos eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto investoi kyseisen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan hoitamiin muiden eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen, eurooppalaisten riskipääomarahastojen (EuVECA) tai eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen (EuSEF) osuuksiin tai osakkeisiin.

(27)       Jotta eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajilla olisi tietynasteista liikkumavaraa rahastojensa sijoittamisessa, kaupankäynti muilla omaisuuserillä kuin pitkäaikaisilla sijoituksilla olisi sallittava siten, että kyseisten omaisuuserien osuus eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen pääomasta on enintään 30 prosenttia.

(28)       Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen riskinoton rajoittamiseksi on olennaista hillitä vastapuoliriskiä asettamalla kyseisten sijoitusrahastojen salkuille selkeitä hajauttamisvaatimuksia. Kaikkiin OTC-johdannaisiin olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 648/2012(9).

(29)       Jotta sijoituksen tekevää eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa voidaan estää käyttämästä huomattavaa vaikutusvaltaa toisen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston tai liikkeeseen laskevan elimen hoitoon nähden, on tarpeen estää eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa keskittämästä kohtuutonta määrää varoja samaan sijoitukseen.

(30)  Jotta eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajilla olisi mahdollisuus hankkia lisäpääomaa rahaston toiminta-ajan kuluessa, niiden olisi voitava ottaa rahalainoja siten, että niiden osuus eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston pääoman arvosta on enintään 30 prosenttia. Tämän on tarkoitus tuottaa sijoittajille lisätuottoa. Valuuttapoikkeamien riskin poistamiseksi eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi lainattava vain valuuttaa, jonka määräisenä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja odottaa hankkivansa omaisuuserän. Varjopankkitoimintaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston ottamaa rahalainaa ei pitäisi käyttää lainojen myöntämiseen vaatimukset täyttäville salkkuyrityksille.

(31)       Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sijoitusten pitkäaikaisuuden ja epälikvidin luonteen vuoksi eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajalla olisi oltava riittävästi aikaa soveltaa sijoitusrajoja. Sijoitusrajojen täytäntöönpanon edellyttämässä ajassa olisi otettava huomioon sijoitusten erityispiirteet ja ominaisuudet, mutta sen pituus saisi kuitenkin olla enintään viisi vuotta siitä, kun eurooppalaiselle pitkäaikaissijoitusrahastolle on myönnetty toimilupa, tai puolet eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajasta, riippuen siitä, kumpi on aiemmin.

(31 a)  Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot on salkkuprofiilinsa ja pitkäaikaisiin omaisuusluokkiin keskittymisensä vuoksi tarkoitettu kanavoimaan yksityisiä säästöjä Euroopan talouteen. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot nähdään myös sijoitusvälineinä, joilla Euroopan investointipankkiryhmä (EIP-ryhmä) voi kanavoida eurooppalaisille infrastruktuureille tai pk-yrityksille tarkoitettua rahoitustaan. Tällä asetuksella eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista muodostetaan yhdistetty investointiväline, jolla vastataan EIP-ryhmän tavoitteeseen edistää pitkäaikaissijoitusten sisämarkkinoiden tasapainoista ja vakaata kehitystä unionin edun mukaisesti. Koska eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot keskittyvät pitkäaikaisiin omaisuusluokkiin, ne voivat täyttää niille asetetun tehtävän ja toimia ensisijaisena välineenä komission 26. marraskuuta 2014 antamassa tiedonannossa vahvistetun Euroopan investointiohjelman toteuttamisessa.

(31 b)    Komission olisi asetettava etusijalle kaikkien EIP:n myöntämää rahoitusta koskevien, eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen esittämien hakemusten käsittelyprosessit ja rationalisoitava niitä. Komission olisi näin ollen rationalisoitava lausuntojen tai kannanottojen antamista eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen esittämistä EIP:n rahoituksen saamista koskevista hakemuksista.

(31 c)    Lisäksi jäsenvaltioiden sekä alue- ja paikallisviranomaisten etujen mukaista voi olla, että mahdolliset sijoittajat ja yleisö saatetaan tietoisiksi eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista.

(32)  Huolimatta siitä, että eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston ei edellytetä tarjoavan lunastusoikeuksia ennen toiminta-aikansa päättymistä, mikään ei saisi estää eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa hakemasta osuuksiensa tai osakkeidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, jolloin sijoittajat saavat tilaisuuden myydä osuuksiaan tai osakkeitaan ennen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan päättymistä. Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöt tai perustamisasiakirjat eivät saisi estää eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osuuksien tai osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, eivätkä ne saisi estää sijoittajia siirtämästä osuuksiaan tai osakkeitaan vapaasti kolmansille osapuolille, jotka haluavat ostaa kyseiset osuudet tai osakkeet. Tällä pyritään edistämään jälkimarkkinoita tärkeänä kauppapaikkana, jolla yksityissijoittajat voivat ostaa ja myydä eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen osuuksia tai osakkeita.

(32 a)    Vaikka yksittäiset sijoittajat saattavat olla kiinnostuneita sijoittamaan eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin, useimpien pitkäaikaisiin hankkeisiin tehtävien sijoitusten epälikvidi luonne estää eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja tarjoamasta sijoittajilleen säännöllisiä lunastuksia. Yksittäinen sijoittaja sitoutuu luonteenomaisesti tällaisiin omaisuuseriin tehtävään sijoitukseen sijoituksen koko keston ajaksi. Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen rakenteen olisi sen vuoksi oltava periaatteessa sellainen, etteivät ne tarjoa säännöllisiä lunastuksia ennen sijoitusrahaston toiminta-ajan päättymistä.

(32 b)  Jotta tarjottaisiin kannustimia sijoittajille, erityisesti yksityissijoittajille, jotka eivät ehkä ole halukkaita kiinnittämään pääomaansa pitkäksi ajaksi, eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi kyettävä tarjoamaan tietyin edellytyksin sijoittajilleen etuaikaisia lunastusoikeuksia. Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajille olisi siksi annettava mahdollisuus päättää eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaan, perustavatko ne eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja lunastusoikeuksin vai ilman niitä. Jos lunastusoikeusjärjestelmä otetaan käyttöön, oikeudet ja niiden pääominaisuudet olisi määriteltävä selkeästi ennalta ja ne olisi ilmoitettava eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa.

(33)       Jotta sijoittajat voivat tosiasiallisesti lunastaa osuutensa tai osakkeensa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan päättyessä, eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan olisi alettava myydä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sijoitussalkun omaisuuseriä hyvissä ajoin sen varmistamiseksi, että omaisuuserien arvo muutetaan rahaksi asianmukaisesti. Määrittäessään aikataulua sijoitusten säännönmukaiselle purkamiselle eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan olisi otettava huomioon sijoitusten erilaiset eräpäivät ja aika, joka tarvitaan ostajan löytämiseksi omaisuuserille, joihin eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on sijoittanut. Koska sijoitusrajoja on epätarkoituksenmukaista pitää voimassa sijoitusten realisointijakson aikana, rajojen voimassaolon olisi päätyttävä, kun realisointijakso alkaa.

(33 a)  Jotta laajennetaan yksityissijoittajien mahdollisuuksia sijoittaa eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin, yhteissijoitusyritys voi sijoittaa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston liikkeeseen laskemiin osuuksiin tai osakkeisiin siltä osin kuin eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osuudet tai osakkeet ovat hyväksyttäviä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY(10) mukaisesti.

(33 b)    Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston olisi voitava vähentää pääomaansa määräsuhteen mukaisesti, jos se on myynyt jonkin omaisuuseristään, etenkin kun on kyse sijoituksesta infrastruktuuriin.

(34)       Listaamattomia omaisuuseriä, joihin eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on sijoittanut, saatetaan listata säännellyillä markkinoilla rahaston toiminta-ajan kuluessa. Tällöin omaisuuserä ei ehkä enää täytä tämän asetuksen mukaista listaamattomuusvaatimusta. Jotta eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja voisi purkaa tällaisiin omaisuuseriin, jotka eivät enää olisi hyväksyttäviä, tehdyt sijoitukset säännönmukaisesti, kyseiset omaisuuserät voitaisiin ottaa huomioon hyväksyttäviä sijoitusomaisuuseriä koskevan 70 prosentin rajan laskennassa enintään kolmen vuoden ajan.

(35)  Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen ja niiden kohteena olevien yksityissijoittajien ja ammattimaisten sijoittajien erityisominaisuuksien vuoksi on tärkeää ottaa käyttöön vahvat avoimuusvaatimukset, jotka antavat mahdollisille sijoittajille valmiudet tehdä tietoon perustuvia arvioita ja olla täysin tietoisia sijoituksiin liittyvistä riskeistä. Direktiiviin 2011/61/EU sisältyvien avoimuusvaatimusten noudattamisen lisäksi eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi julkaistava tarjousesite, jonka olisi välttämättä sisällettävä kaikki tiedot, jotka suljettujen yhteissijoitusyritysten edellytetään julkistavan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY(11) ja komission asetuksen (EY) N:o 809/2004(12) mukaisesti. Kun eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja markkinoidaan yksityissijoittajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014(13) mukaisen sijoittajalle annettavan avaintietoasiakirjan julkaisemisen olisi oltava pakollista. Lisäksi markkinointiasiakirjoissa olisi nimenomaisesti kiinnitettävä huomiota eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston riskiprofiiliin.

(35 a)    Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot voivat houkutella sellaisia sijoittajia kuin kuntia, kirkkokuntia, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja säätiöitä, joiden pitäisi voida pyytää tulla kohdelluiksi ammattimaisina asiakkaina olosuhteissa, joissa ne täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU(14) liitteessä II olevassa II jaksossa säädetyt ehdot.

(36)  Koska eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja ei suunnata ainoastaan ammattimaisille sijoittajille vaan myös yksityissijoittajille kaikkialla unionissa, direktiivissä 2011/61/EU jo vahvistettuihin markkinointivaatimuksiin on tarpeen lisätä tiettyjä lisävaatimuksia sen varmistamiseksi, että yksityissijoittajien suojan taso on riittävä. Tämän vuoksi olisi asetettava saataville järjestelyjä, jotka koskevat merkintöjen tekemistä, maksujen suorittamista osuuksien tai osakkeiden omistajille, osuuksien tai osakkeiden takaisinostoa tai lunastusta sekä eurooppalaiselta pitkäaikaissijoitusrahastolta ja eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajalta edellytettävien tietojen asettamista saataville. Jotta voidaan lisäksi varmistaa, ettei yksityissijoittajia aseteta epäedulliseen asemaan suhteessa kokeneisiin ammattimaisiin sijoittajiin, olisi otettava käyttöön tiettyjä suojatoimia, joita käytetään, kun eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja markkinoidaan yksityissijoittajille. Jos eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen markkinointi tai myynti yksityissijoittajille tapahtuu jakelijan kautta, jakelijan olisi täytettävä direktiivissä 2014/65/EU ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 600/2014(15) säädetyt asiaankuuluvat vaatimukset.

(36 a)  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan tai jakelijan olisi saatava kaikki tarvittavat tiedot yksityissijoittajan tietämyksestä ja kokemuksesta, taloudellisesta tilanteesta, riskinottohalusta, sijoitustavoitteista ja aikahorisontista, jotta se voi arvioida, sopiiko eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto markkinoitavaksi kyseiselle yksityissijoittajalle, kun otetaan huomioon muun muassa kyseisen sijoitusrahaston toiminta-aika ja sijoitusstrategia, jota sen on tarkoitus noudattaa. Lisäksi jos yksityissijoittajille tarjottavan tai myytävän eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-aika on yli kymmenen vuotta, kyseisen rahastonhoitajan tai jakelijan olisi ilmoitettava selkeästi ja kirjallisesti siitä, että tämä tuote ei ehkä sovellu yksityissijoittajille, jotka eivät kykene ylläpitämään niin pitkäaikaista ja epälikvidiä sitoutumista.

(36 b)  Kun eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa markkinoidaan yksityissijoittajille, kyseisen sijoitusrahaston säilytysyhteisön olisi oltava direktiivin 2009/65/EY niiden säännösten mukainen, jotka koskevat säilytysyhteisöinä toimimaan hyväksyttävissä olevia yhteisöjä, sääntöä, jonka mukaan vastuusta vapautuminen ei ole mahdollista, ja varojen uudelleenkäyttöä.

(36 c)    Yksityissijoittajien suojan vahvistamiseksi tässä asetuksessa säädetään lisäksi, että eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan tai kaikkien jakelijoiden olisi soveltuvuustestin suoritettuaan ja annettuaan asianmukaista sijoitusneuvontaa varmistettava niiden yksityissijoittajien osalta, joiden käteistalletuksista ja rahoitusvälineistä, vakuudeksi annettuja rahoitusvälineitä lukuun ottamatta, koostuvan salkun arvo on enintään 500 000 euroa, että yksityissijoittajan eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin sijoittama kokonaismäärä ei ylitä kymmentä prosenttia sijoittajan salkusta ja että yhteen tai useampaan eurooppalaiseen pitkäaikaissijoitusrahastoon alun perin sijoitettujen varojen määrä on vähintään 10 000 euroa.

(36 d)    Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-aikaa voidaan kuitenkin sen säännöissä tai perustamisasiakirjoissa määritellyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa jatkaa tai lyhentää joustavuuden lisäämiseksi esimerkiksi tapauksissa, joissa hanke saatetaan päätökseen ennakoitua myöhemmin tai aikaisemmin, jotta rahasto toimii pitkän aikavälin sijoitusstrategiansa mukaisesti.

(37)       Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen olisi jatkuvasti tarkistettava, kykeneekö kyseinen sijoitusrahasto noudattamaan tätä asetusta. Koska toimivaltaisilla viranomaisilla on jo laaja toimivalta direktiivin 2011/61/EU nojalla, tätä toimivaltaa olisi laajennettava tämä asetus huomioon ottaen.

(38)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010(16) perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, ESMA) olisi voitava käyttää direktiivin 2011/61/EU nojalla sille siirrettyä toimivaltaa tähän asetukseen nähden, ja sille olisi annettava kaikki tämän tehtävän edellyttämät resurssit ja erityisesti henkilöresurssit.

(39)       ESMAn olisi oltava keskeisessä asemassa eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevien sääntöjen soveltamisessa varmistamalla, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset soveltavat unionin sääntöjä yhdenmukaisesti. Koska arvopaperimarkkinaviranomaisella on pitkälle menevää arvopapereiden ja arvopaperimarkkinoiden erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat teknisten sääntelystandardien luonnokset, joihin ei liity poliittisia valintoja. Näiden teknisten sääntelystandardien pitäisi koskea olosuhteita, joissa johdannaisinstrumenttien käytön tarkoituksena on ainoastaan sijoituksiin liittyviltä riskeiltä suojautuminen, olosuhteita, joissa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-aika on riittävän pitkä kunkin yksittäisen omaisuuserän elinkaaren kattamiseksi, eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston omaisuuserien säännönmukaista rahaksi muuttamista koskevan aikataulun piirteitä, sijoittajien maksettaviksi koituvien kustannusten määritelmiä ja laskentamenetelmiä, kustannusten ilmoittamisessa käytettävää esitystapaa sekä niiden järjestelyjen ominaisuuksia, jotka eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen on otettava käyttöön kussakin jäsenvaltiossa, jossa ne aikovat markkinoida osuuksia tai osakkeita.

(40)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY(17) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001(18) olisi sovellettava kokonaisuudessaan tämän asetuksen mukaisesti harjoitettuun henkilötietojen vaihtoon, välitykseen ja käsittelyyn.

(41)       Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli varmistaa, että eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin sovelletaan sijoituksia ja toimintaolosuhteita koskevia yhtenäisiä vaatimuksia koko unionissa, ja ottaa samalla täysimittaisesti huomioon tarve sovittaa eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen turvallisuus ja luotettavuus tasapainoisesti yhteen pitkäaikaissijoitusmarkkinoiden tehokkaan toiminnan ja eri markkinatoimijoille koituvien kustannusten kanssa, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(42)       Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, varsinkin kuluttajansuojaa, elinkeinovapautta, oikeutta oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja henkilötietojen suojaa sekä yleistä taloudellista etua koskevien palveluiden saantia. Tätä asetusta on sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I lukuYleiset säännökset

1 artikla

Kohde ja tavoite

1.          Tällä asetuksella vahvistetaan toimiluvan myöntämistä, sijoituspolitiikkaa ja toimintaedellytyksiä koskevat yhtenäiset säännöt unioniin sijoittautuneille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille tai niiden alarahastoille, joita markkinoidaan unionissa eurooppalaisina pitkäaikaissijoitusrahastoina (ELTIF).

1 a.       Tämän asetuksen tavoitteena on kerätä pääomaa ja kohdentaa sitä reaalitalouteen tehtäviin eurooppalaisiin pitkäaikaissijoituksiin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan unionin tavoitteen mukaisesti.

2.          Jäsenvaltiot eivät saa asettaa lisävaatimuksia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissä.

2 artiklaMääritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)          ’pääomalla’ yhteenlaskettuja pääomasijoituksia ja maksamattomia pääomasitoumuksia, jotka on laskettu sijoitettavissa olevien sellaisten määrien perusteella, joista on vähennetty kaikki palkkiot, maksut ja kulut, jotka koituvat suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettaviksi;

1 a)       'ammattimaisella sijoittajalla' sijoittajaa, joka katsotaan ammattimaiseksi asiakkaaksi tai jota voidaan pyynnöstä kohdella ammattimaisena asiakkaana direktiivin 2014/65/EU liitteen II mukaisesti;

1 b)       'yksityissijoittajalla ' sijoittajaa, joka ei ole ammattimainen sijoittaja;

2)          ’omalla pääomalla’ vaatimukset täyttävässä salkkuyrityksessä omistajuuden kautta syntynyttä osuutta, jota edustavat osakkeet tai muut sijoittajille tarjotut vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen pääomaan osallistumisen muodot;

3)  ’oman pääoman luonteisella instrumentilla’ rahoitusinstrumenttityyppiä, jonka tuotot kytketään vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen tuottamaan voittoon tai tappioon ja jonka takaisinmaksu maksulaiminlyönnin yhteydessä ei ole täysin taattu;

3 a)       ’reaaliomaisuuserällä’ omaisuuserää, jolla on substanssinsa ja ominaisuuksiensa ansiosta arvo ja joka voi tuoda tuottoa, mukaan luettuna infrastruktuuri ja muu omaisuus, joka aikaansaa taloudellisen tai sosiaalisen hyödyn, kuten koulutus, neuvonta sekä tutkimus ja kehitys, ja kaupallinen omaisuus ja asunnot luettuina mukaan ainoastaan, jos ne ovat sellaisen pitkäaikaissijoitushankkeen erottamaton osa tai liitännäinen osatekijä, joka edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa unionin tavoitetta;

4)          ’rahoitusalan yrityksellä’ mitä tahansa seuraavista:

a)     Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013(19) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritelty luottolaitos;

b)     direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritelty sijoituspalveluyritys;

c)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY(20) 13 artiklan 1 alakohdassa määritelty vakuutusyritys;

d)     asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 20 alakohdassa määritelty rahoitusalan holdingyhtiö;

e)     asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 22 alakohdassa määritelty monialan holdingyhtiö;

f)      direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritelty rahastoyhtiö;

g)     direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritelty vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja;

4 a)       ’unioniin sijoittautuneella vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ unioniin sijoittautunutta vaihtoehtoista sijoitusrahastoa sellaisena kuin se on määriteltynä direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan k alakohdassa;

4 b)       ’unioniin sijoittautuneella vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajalla’ unioniin sijoittautunutta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajaa sellaisena kuin se on määriteltynä direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan l alakohdassa;

5)          ’eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisella viranomaisella’ direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettua unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston toimivaltaista viranomaista;

6)          ’eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston kotijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa eurooppalaiselle pitkäaikaissijoitusrahastolle on myönnetty toimilupa;

6 a)  ’eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajalla’ toimiluvan saanutta unioniin sijoittautunutta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajaa, joka on hyväksytty hoitamaan eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa tai sisäisesti hoidettua eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa, jos kyseisen sijoitusrahaston oikeudellinen muoto sallii sisäisen hoitamisen eikä ulkopuolista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajaa ole nimetty;

6 b)       ’eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan toimivaltaisella viranomaisella’ direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan q alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaista viranomaista;

6 c)       ’arvopapereiden lainaksi antamisella’ ja ’arvopapereiden lainaksi ottamisella’ liiketoimea, jossa vastapuoli siirtää arvopapereita edellyttäen, että lainaksi ottaja sitoutuu palauttamaan vastaavat arvopaperit myöhempänä ajankohtana tai siirron suorittajan niin pyytäessä, ja jossa transaktiota pidetään arvopapereiden lainaksi antamisena sen vastapuolen osalta, joka siirtää arvopaperit, ja arvopapereiden lainaksi ottamisena sen vastapuolen osalta, jolle ne siirretään;

6 d)       ’takaisinostotransaktiolla’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 83 alakohdassa määriteltyä takaisinostotransaktiota;

6 e)  ’rahoitusvälineellä’ direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa C osassa olevan määritelmän mukaista rahoitusvälinettä;

6 f)        ’lyhyeksimyynnillä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012(21) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä toimintaa.

6 g)       ’säännellyillä markkinoilla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa määriteltyjä säännöllisiä markkinoita;

6 h)       'monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä' direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 22 alakohdassa määriteltyä monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää.

3 artiklaToimilupa ja julkinen keskusrekisteri

1.          Eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa voidaan markkinoida unionissa ainoastaan, jos sille on myönnetty toimilupa tämän asetuksen mukaisesti. Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimilupa on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.

2.          Ainoastaan unioniin sijoittautuneet vaihtoehtoiset sijoitusrahastot voivat hakea lupaa toimia eurooppalaisena pitkäaikaissijoitusrahastona ja saada tällaisen luvan.

4.  Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava tämän asetuksen nojalla myönnetyistä tai peruutetuista toimiluvista Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA) neljännesvuosittain.

ESMA pitää julkista keskusrekisteriä, joka sisältää tunnistetiedot kustakin eurooppalaisesta pitkäaikaissijoitusrahastosta, jolle on myönnetty toimilupa tämän asetuksen nojalla, sekä tällaisen sijoitusrahaston hoitajasta ja sen toimivaltaisesta viranomaisesta. Rekisteri asetetaan saataville sähköisessä muodossa.

3 a artikla

Nimitys ja muuttamiskielto

1.      Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavasta yrityksestä tai sen liikkeeseen laskemista osuuksista tai osakkeista saa käyttää nimitystä ”ELTIF-rahasto” tai ”eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto” ainoastaan, jos sille on myönnetty toimilupa tämän asetuksen mukaisesti.

2.      Eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja kielletään muuttamasta itseään sellaisiksi yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviksi yrityksiksi, joihin ei sovelleta tätä asetusta.

4 artiklaEurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa koskevan toimiluvan hakeminen

1.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimilupaa on haettava eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaiselta viranomaiselta.

Eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa koskevassa hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)     rahaston säännöt tai perustamisasiakirjat;

b)     eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajaksi ehdotetun toimijan tunnistetiedot ja tiedot sen nykyisestä ja aiemmasta kokemuksesta ja saavutuksista rahastonhoidon alalla;

c)     säilytysyhteisön tunnistetiedot;

d)  kuvaus tiedoista, jotka on tarkoitus asettaa sijoittajien saataville, mukaan lukien kuvaus järjestelyistä, joita noudatetaan yksityissijoittajien esittämien valitusten käsittelyssä.

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltainen viranomainen voi pyytää lisätietoja ja -selvityksiä asiakirjoista ja tiedoista, jotka on toimitettu toisen alakohdan mukaisesti.

2.          Ainoastaan direktiivin 2011/61/EU nojalla toimiluvan saanut unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja voi hakea eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaiselta viranomaiselta hyväksyntää hoitaa eurooppalaista pitkäaikaista sijoitusrahastoa, jolle haetaan toimilupaa 1 kohdan mukaisesti. Jos eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltainen viranomainen on sama kuin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan toimivaltainen viranomainen, tällaisessa hyväksyntää koskevassa hakemuksessa on viitattava asiakirjoihin, jotka on toimitettu direktiivin 2011/61/EU mukaisen toimilupahakemuksen yhteydessä.

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitamiseen tarvittavaa hyväksyntää koskevassa hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)     säilytysyhteisön kanssa tehty kirjallinen sopimus;

b)     tiedot tehtävien siirtämistä koskevista järjestelyistä, jotka liittyvät eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston salkunhoitoon, riskienhallintaan ja hallintoon;

c)  tiedot niiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen sijoitusstrategioista, riskiprofiilista ja muista ominaisuuksista, joiden hoitamiseen unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja on saanut toimiluvan.

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltainen viranomainen voi pyytää unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan toimivaltaiselta viranomaiselta lisätietoja ja -selvityksiä toisessa alakohdassa mainituista asiakirjoista tai vahvistuksen siitä, kattaako unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitamista koskeva toimilupa myös eurooppalaiset pitkäaikaiset sijoitusrahastot. Unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimivaltaisen viranomaisen on annettava vastaus kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen esittämän pyynnön.

3.          Hakijoille on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä, onko eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa koskeva toimilupa sekä unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan tarvitsema hyväksyntä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitamiseen myönnetty.

4.          Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen kaikista myöhemmistä muutoksista on viipymättä ilmoitettava eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaiselle viranomaiselle.

5.          Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, sellaisen unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston, jonka oikeudellinen muoto sallii sisäisen hoitamisen ja jonka hallintoelin päättää olla nimittämättä ulkopuolista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajaa, on haettava samanaikaisesti eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimilupaa tämän asetuksen mukaisesti ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan toimilupaa direktiivin 2011/61/EU mukaisesti.

Rajoittamatta direktiivin 2011/61/EU 7 artiklan soveltamista sisäisesti hoidetun eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)     rahaston säännöt tai perustamisasiakirjat;

b)     kuvaus tiedoista, jotka on tarkoitus asettaa sijoittajien saataville, mukaan lukien kuvaus järjestelyistä, joita noudatetaan yksityissijoittajien esittämien valitusten käsittelyssä.

Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, sisäisesti hoidetulle unioniin sijoittautuneelle vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä, onko eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa koskeva toimilupa myönnetty.

5 artiklaEurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa koskevan toimiluvan myöntämisedellytykset

1.          Unioniin sijoittautuneelle vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle myönnetään eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa koskeva toimilupa ainoastaan, jos sen toimivaltainen viranomainen

a)     on vakuuttunut siitä, että unioniin sijoittautunut vaihtoehtoinen sijoitusrahasto pystyy täyttämään kaikki tämän asetuksen mukaiset vaatimukset;

b)  on hyväksynyt direktiivin 2011/61/EU mukaisesti toimiluvan saaneen unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan hakemuksen saada hoitaa eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa sekä hyväksynyt rahaston säännöt tai perustamisasiakirjat ja valitun säilytysyhteisön.

1 a.       Jos unioniin sijoittautunut vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tekee hakemuksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä toimilupa unioniin sijoittautuneelle vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle ainoastaan, jos viranomainen on vakuuttunut siitä, että kyseinen unioniin sijoittautunut vaihtoehtoinen sijoitusrahasto täyttää sekä tämän asetuksen vaatimukset että direktiivin 2011/61/EU mukaiset vaatimukset, jotka koskevat unioniin sijoittautuneelle vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajalle myönnettävää toimilupaa.

2.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä hyväksymästä unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan hakemusta saada hoitaa eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa ainoastaan, jos unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja

a)     ei noudata tätä asetusta;

b)     ei noudata direktiiviä 2011/61/EU;

c)     ei ole saanut toimivaltaiselta viranomaiseltaan toimilupaa hoitaa vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, jotka noudattavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa tyyppiä olevia sijoitusstrategioita, tai

d)     ei ole toimittanut 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja tai muita sen mukaisesti pyydettyjä selvityksiä tai tietoja.

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen on, ennen kuin se kieltäytyy hyväksymästä hakemusta, kuultava unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan toimivaltaista viranomaista.

3.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltainen viranomainen ei saa myöntää toimilupaa hakeneelle unioniin sijoittautuneelle vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle lupaa toimia eurooppalaisena pitkäaikaissijoitusrahastona, jos kyseisen rahaston on oikeudellisesti mahdotonta markkinoida osuuksiaan tai osakkeitaan kotijäsenvaltiossaan.

3 a.        Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava unioniin sijoittautuneelle vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle syyt luvan epäämiseen.

3 b.       Tämän luvun nojalla hylätyksi tullutta hakemusta ei saa esittää uudelleen muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

4.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimilupaan ei saa soveltaa vaatimusta, jonka mukaan eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on oltava eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston kotijäsenvaltiossa toimiluvan saanut unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja, tai vaatimusta, jonka mukaan unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan on harjoitettava toimintoja eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston kotijäsenvaltiossa tai siirrettävä toimintoja kolmannelle osapuolelle kyseiseen kotijäsenvaltioon.

6 artiklaSovellettavat säännöt ja vastuuvelvollisuus

1.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on aina noudatettava tämän asetuksen säännöksiä.

2.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston ja eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on aina noudatettava direktiiviä 2011/61/EU.

3.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan vastuulla on varmistaa, että tätä asetusta noudatetaan, ja se on myös direktiivin 2011/61/EU mukaisesti vastuussa tämän asetuksen rikkomisesta. Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja on lisäksi vastuussa kaikista tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat tämän asetuksen noudattamatta jättämisestä.

II lukuEurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen sijoituspolitiikkaa koskevat velvoitteet

I JAKSOYleiset säännöt ja hyväksyttävät omaisuuserät

7 artiklaAlarahastot

Jos eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto koostuu useammasta kuin yhdestä alarahastosta, kutakin alarahastoa pidetään tätä lukua sovellettaessa erillisenä eurooppalaisena pitkäaikaissijoitusrahastona.

8 artiklaHyväksyttävät sijoitukset

1.          Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto saa 1 artiklan 1 a kohdassa mainittujen tavoitteiden mukaisesti sijoittaa ainoastaan seuraaviin omaisuusluokkiin ja vain tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin:

a)     hyväksyttävät sijoitusomaisuuserät;

b)     direktiivin 2009/65/EY 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut omaisuuserät.

2.  Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto ei saa harjoittaa mitään seuraavista toiminnoista:

a)     harjoittaa omaisuuserien lyhyeksimyyntiä;

b)     ottaa hyödykkeisiin suoraan tai epäsuorasti liittyviä vastuita, myöskään johdannaisinstrumenttien, niihin oikeuttavien todistusten, niihin perustuvien indeksien tai muiden sellaisten välineiden tai instrumenttien kautta, joista syntyisi tällaisia vastuita;

c)     tehdä arvopapereiden lainaksi antamista, lainaksi ottamista tai takaisinostoa koskevia transaktioita tai muita sopimuksia, joilla on sama taloudellinen vaikutus ja jotka aiheuttavat samanlaisia riskejä, jos siten vaikutetaan yli 10 prosenttiin eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston varoista;

d)     käyttää johdannaisinstrumentteja, paitsi jos ▌tällaisten instrumenttien käytön tarkoituksena on ainoastaan suojautua eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston muihin sijoituksiin liittyviltä ▌riskeiltä.

2 a.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, ESMA laatii julkisen kuulemisen jälkeen luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään perusteet, joita käyttäen määritetään, missä olosuhteissa johdannaisinstrumenttien käytön ainoana tarkoituksena on suojautuminen 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta …(22)+.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

9 artiklaHyväksyttävät sijoitusomaisuuserät

Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi sijoittaa 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun omaisuuserään ainoastaan, jos se kuuluu johonkin seuraavista luokista:

a)          oman pääoman ehtoiset tai oman pääoman luonteiset instrumentit:

i)      jotka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys ja jotka eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on hankkinut ▌ vaatimukset täyttävältä salkkuyritykseltä tai kolmannelta osapuolelta jälkimarkkinoilta;

ii)  jotka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys vaihdossa oman pääoman ehtoiseen tai oman pääoman luonteiseen instrumenttiin, jonka eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on hankkinut aiemmin ▌ vaatimukset täyttävältä salkkuyritykseltä tai kolmannelta osapuolelta jälkimarkkinoilta;

iii)     jotka on laskenut liikkeeseen yritys, jonka enemmistöomisteinen tytäryritys vaatimukset täyttävä salkkuyritys on, vaihdossa oman pääoman ehtoiseen tai oman pääoman luonteiseen instrumenttiin, jonka eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on hankkinut i tai ii alakohdan mukaisesti vaatimukset täyttävältä salkkuyritykseltä tai kolmannelta osapuolelta jälkimarkkinoilta;

b)          velkainstrumentit, joiden liikkeeseenlaskija on vaatimukset täyttävä salkkuyritys;

c)          eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston vaatimukset täyttävälle salkkuyritykselle myöntämät lainat, joiden erääntymisaika on enintään eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan pituinen;

d)          yhden tai useamman muun eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston, eurooppalaisen riskipääomarahaston (EuVECA) ja eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston (EuSEF) osuudet tai osakkeet edellyttäen, että kyseiset rahastot eivät ole itse sijoittaneet yli 10:tä prosenttia pääomastaan eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin;

e)          yksittäisten reaaliomaisuuserien suorat omistukset tai välilliset omistukset vaatimukset täyttävien salkkuyritysten kautta, joiden arvo on menon syntyhetkellä ▌ vähintään 10 000 000 euroa tai vastaava summa muussa valuutassa, jossa meno on syntynyt.

10 artiklaVaatimukset täyttävä salkkuyritys

1.          Edellä 9 artiklassa tarkoitetun vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen on oltava salkkuyritys, joka on muu kuin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys ja joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)     se ei ole rahoitusalan yritys;

b)     se on yritys, jota i) ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, tai

ii)     joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä ja jonka markkina-arvo samanaikaisesti on enintään 500 000 000 euroa;

c)  se on sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan edellyttäen, että kyseinen kolmas maa

i)       ei ole rahanpesunvastaisen toimintaryhmän nimeämä suuren riskin yhteistyöhaluton lainkäyttöalue;

ii)      on tehnyt sopimuksen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion ja kunkin muun sellaisen jäsenvaltion kanssa, jossa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita on tarkoitus markkinoida, jotta voidaan varmistaa, että kolmas maa täyttää täysin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistetut vaatimukset, ja jotta voidaan varmistaa tehokas tietojenvaihto veroasioissa, mukaan lukien mahdolliset monenväliset verosopimukset.

2.          Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, vaatimukset täyttävä salkkuyritys voi olla rahoitusalan yritys, joka rahoittaa yksinomaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimukset täyttäviä salkkuyrityksiä tai 9 artiklan e alakohdassa tarkoitettua reaaliomaisuutta.

11 artiklaEturistiriidat

Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto ei saa sijoittaa sellaiseen hyväksyttävään sijoitusomaisuuserään, jossa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajalla on sellainen suora tai välillinen omistusosuus tai josta se hankkii sellaisen suoran tai välillisen omistusosuuden, jossa on kyse muusta kuin sen hoitamien eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen tai eurooppalaisten riskipääomarahastojen osuuksien tai osakkeiden omistamisesta.

II JAKSOSijoituspolitiikkaa koskevat säännökset

12 artiklaSalkun koostumus ja hajautus

1.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on sijoitettava vähintään 70 prosenttia pääomastaan hyväksyttäviin sijoitusomaisuuseriin.

2.          Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto saa sijoittaa enintään

a)     10 prosenttia pääomastaan välineisiin, jotka on laskenut liikkeeseen, tai lainoihin, jotka on myöntänyt jokin yksittäinen vaatimukset täyttävä salkkuyritys;

b)     10 prosenttia pääomastaan suoraan tai välillisesti yksittäiseen reaaliomaisuuserään;

c)     10 prosenttia pääomastaan jonkin yksittäisen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston, eurooppalaisen riskipääomarahaston tai eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksiin tai osakkeisiin;

d)     5 prosenttia pääomastaan 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin omaisuuseriin, jos kyseiset omaisuuserät on laskenut liikkeeseen jokin yksittäinen yhteisö.

3.  Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen, eurooppalaisten riskipääomarahastojen ja eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osuuksien tai osakkeiden yhteenlaskettu arvo eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston salkussa saa olla enintään 20 prosenttia eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston pääoman arvosta.

4.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston yhteenlaskettu vastapuoliriski, joka johtuu OTC-johdannaistransaktioista, takaisinostosopimuksista tai takaisinmyyntisopimuksista, saa olla enintään 5 prosenttia eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston pääoman arvosta.

5.          Poiketen siitä, mitä 2 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi korottaa mainituissa alakohdissa tarkoitetun 10 prosentin rajan 20 prosenttiin edellyttäen, että sen hallussa olevien sellaisten omaisuuserien yhteenlaskettu arvo, jotka liittyvät sellaisiin vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin ja yksittäisiin reaaliomaisuuseriin, joihin eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on sijoittanut yli 10 prosenttia pääomastaan, on enintään 40 prosenttia eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston pääoman arvosta.

5 a.       Poiketen siitä, mitä 2 kohdan d alakohdassa säädetään, eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi korottaa mainitussa alakohdassa säädetyn 5 prosentin rajan 25 prosenttiin, kun joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija on luottolaitos, jonka sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa ja joka lain nojalla kuuluu joukkovelkakirjanhaltijoiden suojaksi tarkoitetun erityisen julkisen valvonnan piiriin. Näiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskussa saadut määrät on erityisesti sijoitettava kyseisen lain mukaisesti omaisuuseriin, jotka riittävät koko joukkovelkakirjalainojen juoksuajan kattamaan näihin joukkovelkakirjalainoihin liittyvät saatavat ja jotka liikkeeseenlaskijan mahdollisessa maksukyvyttömyystapauksessa käytetään etusijajärjestyksessä pääoman takaisinmaksuun ja kertyneen koron maksuun.

6.  Yrityksiä, jotka Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU(23) mukaisesti määritellyn konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tai tunnustettujen kansainvälisten tilinpäätössääntöjen mukaisesti luetaan kuuluviksi samaan konserniin, pidetään 1–5 a kohdassa tarkoitettuja rajoja laskettaessa yhtenä vaatimukset täyttävänä salkkuyrityksenä tai yhtenä yhteisönä.

12 a artikla

Sijoituspositioiden korjaus

Jos eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto rikkoo 12 artiklan 2–5 a kohdassa säädettyjä hajauttamisvaatimuksia ja rikkominen johtuu eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajasta riippumattomista syistä, eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on kohtuullisen ajan kuluessa toteutettava tarvittavat toimenpiteet position korjaamiseksi ottaen asianmukaisesti huomioon eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sijoittajien edut.

13 artiklaKeskittymät

1.          Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto saa hankkia enintään 25 prosenttia yksittäisen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston, eurooppalaisen riskipääomarahaston tai eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksista tai osakkeista.

2.          Direktiivin 2009/65/EY 56 artiklan 2 kohdassa säädettyjä keskittymärajoja sovelletaan tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin omaisuuseriin tehtyihin sijoituksiin.

14 artiklaRahan lainaksi ottaminen

1.      Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi ottaa lainaksi rahaa edellyttäen, että lainaaminen täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a)        rahalainan osuus on enintään 30 prosenttia eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston pääoman arvosta;

b)        rahalainan tarkoituksena on sijoittaminen hyväksyttäviin sijoitusomaisuuseriin, lukuun ottamatta 9 artiklan c alakohdassa tarkoitettuja lainoja, edellyttäen että eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston käteis- ja sitä vastaavat varat eivät riitä kyseisen sijoituksen tekemiseen;

c)        rahalaina on samassa valuutassa kuin omaisuuserät, jotka on tarkoitus hankkia lainatulla rahalla;

c a)     rahalainan erääntymisaika on enintään eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan pituinen;

c b)     rahalaina sisältää omaisuuserät, joiden osuus on enintään 30 prosenttia eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston pääoman arvosta.

2.      Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on täsmennettävä tarjousesitteessä, aikooko se ottaa lainaksi rahaa osana sijoitusstrategiaansa.

15 artiklaSalkun koostumusta ja hajauttamista koskevien sääntöjen soveltaminen

1.          Kun kyse on 12 artiklan 1 kohdassa säädetystä sijoitusrajasta:

a)     niitä on alettava soveltaa viimeistään eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa määrättynä päivänä;

(b)    sijoitusrajojen soveltaminen päättyy, kun eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto alkaa myydä omaisuuseriään, jotta se voi hoitaa sijoittajien osuuksien tai osakkeiden lunastukset toiminta-aikansa päättymisen jälkeen;

c)     niiden soveltaminen keskeytetään väliaikaisesti, jos eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto hankkii lisäpääomaa tai vähentää olemassa olevaa pääomaansa, kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi.

Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa päivämäärässä on otettava huomioon niiden omaisuuserien erityispiirteet ja ominaisuudet, joihin eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on määrä sijoittaa; kyseinen päivämäärä saa olla enintään viiden vuoden kuluttua siitä, kun eurooppalaiselle pitkäaikaissijoitusrahastolle on myönnetty toimilupa, tai 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritellyssä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan puolivälissä, riippuen siitä kumpi on aiemmin. Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltainen viranomainen voi poikkeuksellisissa olosuhteissa ja saatuaan asianmukaisesti perustellun sijoitussuunnitelman hyväksyä tämän määräajan pidentämisen enintään yhdellä vuodella.

2.  Jos sellaisen pitkäaikaisen omaisuuserän, johon eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on sijoittanut, liikkeeseen laskenut vaatimukset täyttävä salkkuyritys ei enää täytä 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan edellytyksiä, pitkäaikainen omaisuuserä voidaan ottaa edelleen huomioon 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sijoitusrajaa laskettaessa enintään kolmen vuoden ajan päivästä, jona vaatimukset täyttävä salkkuyritys on lakannut täyttämästä 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt vaatimukset.

III lukuEurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osuuksien tai osakkeiden lunastus, kaupankäynti niillä, niiden liikkeeseenlasku ja tuoton ja pääoman jakaminen

16 artiklaLunastuspolitiikka ja eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen toiminta-aika

1.          Eurooppalaiseen pitkäaikaissijoitusrahastoon sijoittajilla ei ole mahdollisuutta pyytää osuuksiensa tai osakkeidensa lunastusta ennen sijoitusrahaston toiminta-ajan päättymistä. Sijoittajien lunastukset ovat mahdollisia eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan päättymispäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa on ilmoitettava selvästi sijoitusrahaston toiminta-ajan päättymispäivä, ja niissä voidaan määrätä oikeudesta eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan tilapäiseen jatkamiseen sekä edellytykset tämän oikeuden käyttämiselle.

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa ja sijoittajille annettavissa tiedoissa on vahvistettava osuuksien tai osakkeiden lunastusta ja omaisuuserien rahaksi muuttamista koskevat menettelyt ja ilmoitettava selvästi, että sijoittajien lunastukset alkavat eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan päättymispäivää seuraavana päivänä.

1 a.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa voidaan määrätä mahdollisuudesta lunastuksiin ennen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan päättymistä edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a)     lunastuksia ei myönnetä ennen 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ajankohtaa;

b)     eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimiluvan myöntämisajankohtana ja sen toiminta-aikana sijoitusrahaston hoitaja pystyy osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että asianmukainen maksuvalmiudenhoitojärjestelmä ja tehokkaat sijoitusrahaston likviditeettiriskin valvontamenettelyt ovat käytössä ja että ne sopivat yhteen sijoitusrahaston pitkän aikavälin sijoitusstrategian ja ehdotetun lunastuspolitiikan kanssa;

c)     eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja määrittää tietyn lunastuspolitiikan, jossa mainitaan selvästi ajanjaksot, joina sijoittajat voivat pyytää lunastuksia;

d)     eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston lunastuspolitiikalla varmistetaan, että lunastusten kokonaismäärä rajoittuu kaikilla ajanjaksoilla johonkin prosenttimäärään 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston varoista. Tämä prosenttimäärä sovitetaan yhteen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan ilmoittaman maksuvalmiudenhoito- ja sijoitusstrategian kanssa.

e)  eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston lunastuspolitiikalla varmistetaan, että sijoittajia kohdellaan tasapuolisesti ja että lunastuksia myönnetään määräsuhteen mukaisesti, jos lunastustoimeksiantojen kokonaismäärä jonakin ajanjaksona ylittää d alakohdassa tarkoitetun prosenttimäärän.

2.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan on oltava sijoitusrahaston pitkän aikavälin luonteen mukainen ja riittävän pitkä, jotta se kattaa kyseisen sijoitusrahaston jokaisen yksittäisen omaisuuserän elinkaaren; sijoitusrahaston toiminta-aikaa määritettäessä on otettava huomioon kunkin omaisuuserän epälikvidisyysprofiili ja taloudellinen elinkaari sekä sijoitusrahaston vahvistettu sijoitustavoite.

3.          Sijoittajat voivat pyytää eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston purkamista, jos niiden eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston lunastuspolitiikan mukaisesti tekemiä lunastustoimeksiantoja ei ole täytetty vuoden kuluessa toimeksiannon tekemisestä.

4.          Sijoittajilla on aina oikeus saada takaisinmaksu rahana.

5.          Luontoismuotoinen takaisinmaksu eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston omaisuuseriä hyödyntäen on mahdollista ainoastaan, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)     eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa määrätään tästä mahdollisuudesta, edellyttäen että kaikkia sijoittajia kohdellaan tasapuolisesti;

b)  sijoittaja pyytää kirjallisesti, että takaisinmaksu tapahtuu eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston omaisuuserien osaa käyttäen;

c)     mitkään erityiset säännöt eivät rajoita kyseisten omaisuuserien siirtoa.

6.          ESMA laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritellään ne olosuhteet, joissa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan katsotaan olevan riittävän pitkä kattamaan kunkin yksittäisen omaisuuserän elinkaaren siten kuin 2 kohdassa tarkoitetaan.

ESMA toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta …(24)+.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

17 artiklaJälkimarkkinat

1.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöt ja perustamisasiakirjat eivät saa estää ottamasta sen osuuksia tai osakkeita kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ▌tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä▌.

2.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöt ja perustamisasiakirjat eivät saa estää sijoittajia siirtämästä osuuksiaan tai osakkeitaan vapaasti muille kolmansille osapuolille kuin sijoitusrahaston hoitajalle.

3.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on julkaistava määräaikaiskatsauksissaan listattujen osuuksiensa tai osakkeidensa markkina-arvo sekä osuus- tai osakekohtainen substanssiarvo.

4.          Jos omaisuuserän arvossa tapahtuu olennainen muutos, eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava tästä sijoittajille määräaikaiskatsauksissaan.

18 artiklaUusien osuuksien tai osakkeiden liikkeeseenlasku

1.          Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi tarjota osuuksien tai osakkeiden uusia liikkeeseenlaskuja sääntöjensä tai perustamisasiakirjojensa mukaisesti.

2.          Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto ei saa laskea liikkeeseen uusia osuuksia tai osakkeita hinnalla, joka alittaa niiden nettoarvon, ennen kuin se on tarjonnut asianomaisia osuuksia tai osakkeita kyseiseen hintaan nykyisille sijoittajilleen.

19 artiklaEurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston omaisuuserien rahaksi muuttaminen

1.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on vahvistettava omaisuuseriensä asianmukaista rahaksi muuttamista koskeva yksilöity aikataulu, jotta se voi hoitaa sijoittajien osuuksien tai osakkeiden lunastukset toiminta-aikansa päättymisen jälkeen, ja sen on ilmoitettava tämä aikataulu eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään vuotta ennen rahaston toiminta-ajan päättymispäivää.

2.          Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun aikatauluun on sisällyttävä

a)     mahdollisten ostajien markkinoita koskeva arviointi;

b)     mahdollisia myyntihintoja koskeva arviointi ja vertailu;

c)     niiden omaisuuserien arvon määritys, joista aiotaan luopua;

d)     rahaksi muuttamista koskeva ▌ aikataulu.

3.          ESMA laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään perusteet, joita on käytettävä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa arvioinneissa ja c alakohdassa tarkoitetussa arvonmäärityksessä.

ESMA toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta …(25)+.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

20 artikla

Tuoton ja pääoman jakaminen

1.          Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi jakaa säännöllisesti sijoittajille salkkuunsa sisältyvien omaisuuserien tuottoja. Nämä tuotot koostuvat:

a)     tuotoista, joita nämä omaisuuserät tuottavat säännöllisesti;

b)     omaisuuserän rahaksi muuttamisesta syntyneestä luovutusvoitosta ▌.

2.          Tuottoja ei kuitenkaan saa jakaa siltä osin kuin niitä tarvitaan eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston tulevia sitoumuksia varten.

2 a.       Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi vähentää pääomaansa määräsuhteen mukaisesti, jos se on muuttanut omaisuuserän rahaksi ennen rahaston toiminta-ajan päättymistä, edellyttäen että tämän sijoitusrahaston hoitaja on asianmukaisesti katsonut kyseisen rahaksi muuttamisen olevan sijoittajien edun mukaista.

3.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa on vahvistettava jakopolitiikka, jota kyseinen rahasto noudattaa toiminta-aikanaan.

IV lukuAvoimuutta koskevat vaatimukset

21 artiklaAvoimuus

1.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita ei saa markkinoida unionissa ilman etukäteen julkaistua tarjousesitettä.

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita ei saa markkinoida yksityissijoittajille unionissa ilman etukäteen julkaistua, ▌ asetuksen (EU) N:o 1286/2014 mukaista avaintietoasiakirjaa.

2.          Tarjousesitteessä on oltava kaikki tiedot, joiden perusteella sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvan arvion niille ehdotetusta sijoituksesta ja erityisesti siihen liittyvistä riskeistä.

3.          Tarjousesitteessä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)     selvitys siitä, miten eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sijoitustavoitteet ja strategia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tekevät rahastosta luonteeltaan pitkäaikaisen;

b)  tiedot, jotka suljettujen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten on julkistettava direktiivin 2003/71/EY ja asetuksen (EY) N:o 809/2004 mukaisesti;

c)     tiedot, jotka on annettava sijoittajille direktiivin 2011/61/EU 23 artiklan mukaisesti, jos ne eivät jo sisälly tämän kohdan b alakohtaan;

d)     selvä ilmoitus omaisuuseräluokista, joihin eurooppalaisella pitkäaikaissijoitusrahastolla on lupa sijoittaa;

d a)  selvä ilmoitus lainkäyttöalueista, joille eurooppalaisella pitkäaikaissijoitusrahastolla on lupa sijoittaa;

e)     mahdolliset muut tiedot, joita toimivaltaiset viranomaiset pitävät merkityksellisinä 2 kohtaa sovellettaessa.

4.          Tarjousesitteessä ▌ ja kaikissa muissa markkinointiasiakirjoissa on ilmoitettava sijoittajille selvästi eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston epälikvidistä luonteesta.

Tarjousesitteessä ▌ ja kaikissa muissa markkinointiasiakirjoissa on erityisesti selkeästi

a)     ilmoitettava sijoittajille eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sijoitusten pitkäaikaisesta luonteesta;

b)     ilmoitettava sijoittajille eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan päättymisestä sekä mahdollisuudesta jatkaa sijoitusrahaston toiminta-aikaa, jos sellainen on annettu, sekä tämän edellytyksistä;

c)  ilmoitettava, onko eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa tarkoitus markkinoida yksityissijoittajille;

d)     antaa tietoa sijoittajien oikeudesta lunastaa sijoituksensa 16 artiklan sekä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sääntöjen ja perustamisasiakirjojen mukaisesti;

e)     ilmoitettava sijoittajille mahdollisesti maksettavien tuottojen jakamisen toistumistiheys ja aikataulu eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-aikana;

f)      neuvottava sijoittajia sijoittamaan vain pieni osa niiden koko sijoitussalkusta eurooppalaiseen pitkäaikaissijoitusrahastoon;

f a)   kuvattava eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston suojautumisstrategia ja muun muassa ilmoitettava selvästi, että johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää ainoastaan sijoitusrahaston muihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä suojautumiseen, sekä ilmoitettava johdannaisinstrumenttien käytön mahdollisesta vaikutuksesta sijoitusrahaston riskiprofiiliin;

f b)   ilmoitettava sijoittajille reaaliomaisuuteen, muun muassa infrastruktuuriin, tehtäviin sijoituksiin liittyvistä riskeistä;

f e)   ilmoitettava sijoittajille säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa lainkäyttöalueista, joille eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on tehnyt sijoituksia.

5.  Direktiivin 2011/61/EU 22 artiklan nojalla vaadittujen tietojen lisäksi eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan vuosikertomuksessa on oltava

a)     rahavirtalaskelma;

b)     tiedot kaikenlaisesta osallistumisesta unionin talousarvion varoja sisältäviin välineisiin;

c)     tiedot yksittäisten vaatimukset täyttävien salkkuyritysten arvosta ja muiden sellaisten omaisuuserien arvosta, joihin eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on sijoittanut, mukaan luettuna käytettyjen johdannaisinstrumenttien arvo;

d)     tiedot lainkäyttöalueista, joilla eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston omaisuuserät sijaitsevat.

6.          Yksityissijoittajan pyynnöstä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on toimitettava lisätietoja, jotka liittyvät sijoitusrahaston riskienhallinnassa noudatettaviin määrällisiin rajoihin, tätä varten valittuihin menetelmiin sekä omaisuuseräluokkien tärkeimpien riskien ja tuottojen viimeaikaiseen kehitykseen.

21 a artiklaTarjousesitettä koskevat lisävaatimukset

1.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on toimitettava tarjousesitteensä ja siihen tehdyt muutokset sekä vuosikertomuksensa sijoitusrahaston toimivaltaisille viranomaisille. Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on pyynnöstä toimitettava nämä asiakirjat sijoitusrahaston hoitajan toimivaltaiselle viranomaiselle. Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on toimitettava nämä asiakirjat kyseisten toimivaltaisten viranomaisten määrittelemässä määräajassa.

2.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöt tai perustamisasiakirjat ovat tarjousesitteen erottamaton osa, ja ne on liitettävä siihen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ei kuitenkaan tarvitse liittää tarjousesitteeseen, jos sijoittajille ilmoitetaan siitä, että sijoittajille toimitetaan pyynnöstä nämä asiakirjat, tai siitä, missä nämä asiakirjat ovat sijoittajien nähtävänä kussakin niistä jäsenvaltioista, joissa osuuksia tai osakkeita markkinoidaan.

3.          Tarjousesitteessä on täsmennettävä, millä tavoin vuosikertomus on asetettava sijoittajien saataville. Siinä on määrättävä, että paperiversio vuosikertomuksesta on toimitettava yksityissijoittajille pyynnöstä ja veloituksetta.

4.  Tarjousesite sekä tuorein julkistettu vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus on toimitettava sijoittajille pyynnöstä ja veloituksetta.

Tarjousesite voidaan toimittaa pysyvää välinettä käyttäen tai verkkosivuston välityksellä. Yksityissijoittajille on toimitettava paperiversio pyynnöstä ja veloituksetta.

5.          Tarjousesitteen keskeiset tiedot on pidettävä ajan tasalla.

22 artikla

Kustannusten ilmoittaminen

1.          Tarjousesitteessä on selvästi ilmoitettava sijoittajille eri kustannuksista, joista sijoittajat vastaavat suoraan tai välillisesti. Eri kustannukset on ryhmiteltävä seuraavien otsikoiden alle:

a)     eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston perustamiskustannukset;

b)     omaisuuserien hankkimiseen liittyvät kustannukset;

c)     hoitokustannukset ja tulokseen perustuvat palkkiot;

d)     jakokustannukset;

e)  muut kustannukset, mukaan luettuina hallinnolliset ja lakisääteiset kustannukset, säilytysyhteisökustannukset sekä säilytyksestä, ammattilaispalveluista ja tilintarkastuksista aiheutuneet kustannukset.

2.          Tarjousesitteessä on ilmoitettava kustannusten kokonaissuhde eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston pääomaan nähden.

4.          ESMA laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa annetaan yhteiset määritelmät, laskentamenetelmät, 1 kohdassa tarkoitettujen kustannusten esitystavat ja 2 kohdassa tarkoitettu kokonaissuhde.

Laatiessaan näitä teknisten standardien luonnoksia ESMA ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1286/2014 8 artiklan 5 kohdan a–c alakohdissa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit.

ESMA toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta …(26)+.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

V lukuEurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen osuuksien tai osakkeiden markkinointi

23 artiklaSijoittajille tarjolla olevat toiminnot

1.          Sellaisen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston, jonka osuuksia tai osakkeita on tarkoitus markkinoida yksityissijoittajille, hoitajan on kussakin jäsenvaltiossa, jossa se aikoo markkinoida kyseisiä osuuksia tai osakkeita, otettava käyttöön toiminnot, jotka mahdollistavat merkintöjen tekemisen, maksujen suorittamisen osakkeen- tai osuudenomistajille, osakkeiden tai osuuksien takaisinoston ja lunastuksen ja sellaisten tietojen saataville asettamisen, jotka eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston ja sen hoitajan on annettava.

2.          ESMA laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa esitetään yksityiskohtaisesti yksityissijoittajiin liittyvien 1 kohdassa tarkoitettujen toimintojen tyypit ja ominaisuudet, niiden tekninen infrastruktuuri ja niiden tehtävien sisältö.

ESMA toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta …(27)+.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

23 a artiklaYksityissijoittajille markkinoitavien eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen sisäinen arviointiprosessi

1.          Sellaisen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston, jonka osuuksia tai osakkeita on tarkoitus markkinoida yksityissijoittajille, hoitajan on luotava erityinen sisäinen prosessi kyseisen sijoitusrahaston arvioimiseksi ennen sen markkinoimista tai jakamista yksityissijoittajille ja sovellettava tätä prosessia.

2.          Osana 1 kohdassa tarkoitettua sisäistä prosessia eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on arvioitava, soveltuuko kyseinen sijoitusrahasto markkinoitavaksi yksityissijoittajille, ja otettava huomioon ainakin seuraavat seikat:

a)     eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-aika; sekä

b)     sijoitusstrategia, jota eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on tarkoitus noudattaa.

3.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on asetettava kaikkien jakelijoiden saataville kaikki tarvittavat yksityissijoittajille markkinoitavaa eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa koskevat tiedot, mukaan luettuina kaikki sen toiminta-aikaa ja sijoitusstrategiaa koskevat tiedot sekä tiedot sisäisestä arviointiprosessista ja lainkäyttöalueista, joille kyseisellä sijoitusrahastolla on lupa sijoittaa.

23 b artiklaEurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen jakamista yksityissijoittajille koskevat erityisvaatimukset

1.          Jos eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita tarjotaan tai myydään suoraan yksityissijoittajille, sijoitusrahaston hoitajan on saatava tiedot seuraavista seikoista:

a)     yksityissijoittajan tietämys ja kokemus kyseisen rahaston kannalta merkitykselliseltä sijoitusalalta;

b)     yksityissijoittajan taloudellinen tilanne, mukaan luettuna kyseisen sijoittajan tappionsietokyky;

c)      yksityissijoittajan sijoitustavoitteet, mukaan luettuna kyseisen sijoittajan aikahorisontti.

Edellä olevan ensimmäisen kohdan mukaisesti saatujen tietojen perusteella eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja saa suositella tätä sijoitusrahastoa ainoastaan, mikäli se soveltuu kyseiselle yksityissijoittajalle.

2.          Jos yksityissijoittajille tarjottavan tai myytävän eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-aika on yli kymmenen vuotta, kyseisen sijoitusrahaston hoitajan tai jakelijan on annettava selkeä kirjallinen varoitus siitä, että tämä sijoitusrahastotuote ei ehkä sovellu yksityissijoittajille, jotka eivät kykene ylläpitämään niin pitkäaikaista ja epälikvidiä sitoutumista.

23 c artiklaYksityissijoittajille markkinoitavien eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen säilytysyhteisöä koskevat erityissäännökset

1.          Poiketen siitä, mitä direktiivin 2011/61/EU 21 artiklan 3 kohdassa säädetään, yksityissijoittajille markkinoitavan eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säilytysyhteisön on oltava direktiivin 2009/65/EY 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tyyppiä oleva yhteisö.

2.  Poiketen siitä, mitä direktiivin 2011/61/EU 21 artiklan 13 kohdan toisessa alakohdassa ja 21 artiklan 14 kohdassa säädetään, yksityissijoittajille markkinoitavan eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säilytysyhteisö ei voi vapautua vastuustaan, jos kolmannen osapuolen säilytettävänä olevista rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita.

3.          Direktiivin 2011/61/EU 21 artiklan 12 kohdassa tarkoitettua säilytysyhteisön vastuuta ei voida poistaa tai rajoittaa sopimuksella, jos eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa markkinoidaan yksityissijoittajille.

4.          Edellä olevan 3 kohdan säännöksen vastainen sopimus on mitätön.

5.          Säilytysyhteisö tai sellainen kolmas säilytysyhteisö, jolle säilytys on siirretty, ei voi käyttää eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säilytysyhteisöllä säilytettävänä olevia varoja uudelleen omaan lukuunsa. Uudelleenkäyttöön kuuluvat kaikki säilytettävänä olevia varoja koskevat liiketoimet, mukaan lukien muun muassa siirtäminen, vakuudeksi antaminen, myyminen ja lainananto.

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säilytysyhteisöllä säilytettävänä olevia omaisuuseriä saa käyttää uudelleen ainoastaan edellyttäen, että

a)     omaisuuserien uudelleenkäyttö toteutetaan eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston lukuun;

b)     säilytysyhteisö noudattaa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston lukuun toimivan eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan määräyksiä;

c)      uudelleenkäyttö hyödyttää kyseistä eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa ja on osuuksien tai osakkeiden omistajien etujen mukaista, ja

d)     liiketoimi on suojattu eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston omistusoikeuden siirtävän järjestelyn yhteydessä vastaanottamin korkealaatuisin ja likvidein vakuuksin.

Edellä olevassa toisen kohdan d alakohdassa tarkoitetun vakuuden markkina-arvon on kaikkina aikoina oltava vähintään uudelleen käytettävien varojen markkina-arvo preemiolla korotettuna.

24 artiklaEurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen yksityissijoittajille tapahtuvaa markkinointia koskevat lisävaatimukset

1.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita voidaan markkinoida yksityissijoittajille edellyttäen, että eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja tai jakelija antavat yksityissijoittajille asianmukaista sijoitusneuvontaa.

2.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja voi suoraan tarjota tai myydä sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita yksityissijoittajille ainoastaan, jos hoitajalla on lupa tarjota direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja palveluja, ja ainoastaan sen jälkeen, kun hoitaja on suorittanut tämän asetuksen 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun soveltuvuustestin.

3.          Jos mahdollisen yksityissijoittajan rahoitusvälinesalkun arvo on enintään 500 000 euroa, eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan tai jakelijan on 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun soveltuvuustestin suoritettuaan ja annettuaan asianmukaista sijoitusneuvontaa mahdollisen yksityissijoittajan antamien tietojen perusteella varmistettava, että mahdollisen yksityissijoittajan eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin sijoittama kokonaismäärä ei ylitä kymmentä prosenttia sijoittajan rahoitusvälinesalkusta ja että yhteen tai useampaan eurooppalaiseen pitkäaikaissijoitusrahastoon alun perin sijoitettujen varojen määrä on vähintään 10 000 euroa.

Mahdollinen yksityissijoittaja on vastuussa tarkkojen tietojen antamisesta eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajalle tai jakelijalle rahoitusvälinesalkustaan ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin tekemistään sijoituksista.

Tätä kohtaa sovellettaessa rahoitusvälinesalkun katsotaan sisältävän käteistalletukset ja rahoitusvälineet lukuun ottamatta vakuudeksi annettuja rahoitusvälineitä.

4.  Yksityissijoittajille markkinoitavan eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa on määrättävä, että kaikkia sijoittajia kohdellaan tasapuolisesti eikä suosituimmuuskohtelua tai erityisiä taloudellisia etuuksia myönnetä yksittäisille sijoittajille tai sijoittajaryhmille.

5.          Yksityissijoittajille markkinoitavan eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston oikeudellinen muoto ei saa aiheuttaa yksityissijoittajalle mitään muuta vastuuta tai edellyttää sijoittajalta mitään muita sitoumuksia alkuperäisen pääomasitoumuksen lisäksi.

6.          Yksityissijoittajat voivat eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osuuksien tai osakkeiden merkintäaikana ja vähintään kahden viikon kuluessa niiden merkintäpäivän jälkeen peruuttaa merkintänsä ja saada rahat takaisin täysimääräisesti.

7.          Yksityissijoittajille markkinoitavan eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja on ottanut käyttöön asianmukaisia menettelyjä ja järjestelyjä, joita noudatetaan yksityissijoittajien valitusten käsittelyssä ja jotka tarjoavat yksityissijoittajille mahdollisuuden tehdä valituksia jäsenvaltionsa virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä.

25 artiklaEurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen osuuksien tai osakkeiden markkinointi

1.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on voitava markkinoida kyseisen sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita ammattimaisille sijoittajille ja yksityissijoittajille kotijäsenvaltiossaan sen jälkeen, kun se on toimittanut ilmoituksen direktiivin 2011/61/EU 31 artiklan mukaisesti.

2.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on voitava markkinoida kyseisen sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita ammattimaisille sijoittajille ja yksityissijoittajille muissa jäsenvaltioissa kuin kotijäsenvaltiossaan sen jälkeen, kun se on toimittanut ilmoituksen direktiivin 2011/61/EU 32 artiklan mukaisesti.

3.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on kunkin hoitamansa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osalta ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille, aikooko se markkinoida kyseistä sijoitusrahastoa yksityissijoittajille.

4.          Direktiivin 2011/61/EU 31 ja 32 artiklan nojalla vaadittujen asiakirjojen ja tietojen lisäksi eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille seuraavat:

a)     eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston tarjousesite;

b)     eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston avaintietoasiakirja, jos sijoitusrahastoa on tarkoitus markkinoida yksityissijoittajille; sekä

c)     tiedot 23 artiklassa tarkoitetuista toiminnoista.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten direktiivin 2011/61/EU 31 ja 32 artiklan mukaisten valtuuksien ja toimivallan on katsottava koskevan myös eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen markkinointia yksityissijoittajille ja kattavan tässä asetuksessa säädetyt lisävaatimukset.

6.          Direktiivin 2011/61/EU 31 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn toimivallan lisäksi eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on myös estettävä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston markkinointi, jos kyseisen sijoitusrahaston hoitaja ei noudata tai aio noudattaa tätä asetusta.

7.          Direktiivin 2011/61/EU 32 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn toimivallan lisäksi eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on myös kieltäydyttävä toimittamasta täydellisen ilmoituksen sisältäviä asiakirjoja sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa on tarkoitus markkinoida, jos kyseisen sijoitusrahaston hoitaja ei noudata ▌tätä asetusta.

VI lukuValvonta

26 artiklaToimivaltaisten viranomaisten suorittama valvonta

1.          Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava, että tätä asetusta noudatetaan jatkuvasti.

2.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen velvollisuutena on valvoa, että II, III ja IV luvussa vahvistettuja sääntöjä noudatetaan.

3.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen velvollisuutena on valvoa, että rahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa määrättyjä velvoitteita ja tarjousesitteestä johtuvia velvoitteita noudatetaan; näiden sääntöjen, asiakirjojen ja esitteen on oltava tämän asetuksen mukaisia.

4.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan toimivaltaisen viranomaisen velvollisuutena on valvoa kyseisen rahastonhoitajan järjestelyjen ja organisaation asianmukaisuutta siten, että kyseinen rahastonhoitaja kykenee täyttämään velvoitteet ja toimimaan niiden sääntöjen mukaisesti, jotka liittyvät kaikkien sen hoitamien eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen perustamiseen ja toimintaan.

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan toimivaltaisen viranomaisen velvollisuutena on valvoa, että kyseinen sijoitusrahaston hoitaja toimii tämän asetuksen mukaisesti.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on seurattava alueelleen sijoittautuneita tai alueellaan markkinoitavia yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä sen varmistamiseksi, että ne eivät käytä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston nimitystä tai anna ymmärtää olevansa eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto, jollei niillä ole tämän asetuksen nojalla myönnettyä toimilupaa ja jolleivät ne noudata tätä asetusta.

27 artiklaToimivaltaisten viranomaisten valtuudet

1.          Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi tämän asetuksen mukaisesti.

2.          Myös toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 2011/61/EU mukaisesti siirrettyjä valtuuksia, mukaan luettuina seuraamuksiin liittyvät valtuudet, on käytettävä tämän asetuksen yhteydessä.

2 a.       Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen on kiellettävä nimityksen ’ELTIF’ tai ’eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto’ käyttäminen, jos eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja ei enää noudata tätä asetusta.

28 artiklaESMAn valtuudet ja toimivalta

1.          ESMAlle annetaan tarvittavat valtuudet suorittaa tehtävät, jotka sille on osoitettu tällä asetuksella.

2.          ESMA käyttää myös direktiivin 2011/61/EU mukaisia valtuuksia tämän asetuksen yhteydessä asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

3.          Asetusta (EU) N:o 1095/2010 sovellettaessa tämä asetus on katsottava asetuksen (EU) N:o 1095/2010 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi mahdolliseksi muuksi oikeudellisesti sitovaksi unionin säädökseksi, jossa ESMAlle annetaan tehtäviä.

29 artiklaToimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö

1.          Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen ja sijoitusrahaston hoitajan toimivaltaisen viranomaisen, jos ne eivät ole samat, on tehtävä keskenään yhteistyötä ja vaihdettava tietoja, jotta ne voivat hoitaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä.

1 a.       Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä keskenään yhteistyötä direktiivin 2011/61/EU mukaisesti.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten ja ESMAn on tehtävä yhteistyötä tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

3.          Toimivaltaisten viranomaisten ja ESMA:n on vaihdettava keskenään kaikkia tietoja ja asiakirjoja, jotka ovat tarpeen tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti ja erityisesti tähän asetukseen kohdistuvien rikkomusten tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi.

VII lukuLoppusäännökset

29 a artikla

Hakemusten käsittely komissiossa

Komissio asettaa etusijalle kaikkien EIP:n myöntämää rahoitusta koskevien, eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen esittämien hakemusten käsittelyprosessit ja rationalisoi niitä. Komissio rationalisoi lausuntojen tai kannanottojen antamista eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen esittämistä EIP:n rahoituksen saamista koskevista hakemuksista.

30 artiklaUudelleentarkastelu

1.          Komissio tarkastelee tämän asetuksen soveltamista viimeistään … (28)+. Uudelleentarkastelussa analysoidaan erityisesti

a)      16 artiklan ▌vaikutusta ▌;

b)     12 artiklan 1 kohdassa säädetyn hyväksytyille sijoitusomaisuuserille asetetun 70 prosentin vähimmäisrajan soveltamisen vaikutusta omaisuuserien hajauttamiseen ▌;

c)      missä määrin eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja markkinoidaan unionissa, mukaan lukien se, ovatko direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat kiinnostuneita markkinoimaan eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja;

c a)   missä määrin hyväksyttävien omaisuuserien ja sijoitusten luetteloa sekä hajauttamista koskevia sääntöjä, salkun koostumusta ja rahan lainaksi ottamista koskevia enimmäismääriä on ajantasaistettava.

2.  Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun jälkeen ja kuultuaan ESMAa komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa se arvioi tämän asetuksen ja eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen vaikutusta pääomamarkkinaunionin toteuttamiseen ja 1 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Kertomukseen on liitettävä tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

31 artiklaVoimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ... päivästä …kuuta …(29)+.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

Or. en

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0448.

(3)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(4)

            EUVL C 67, 6.3.2014, s.71.

(5)

           Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty … .

(6)

            Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)

           Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 1).

(8)

           Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 18.)

(9)

            Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(10)

           Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(11)

           Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64).

(12)

           Komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1).

(13)

           Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).

(14)

           Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(15)

          Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(16)

          Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(17)

           Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(18)

           Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(19)

           Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(20)

           Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(21)

          Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 236/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä (EUVL L 86, 24.3.2012, s. 1).

(22)

+            OJ please insert the date: 3 months after the date of entry into force of this Regulation.

(23)

          Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

(24)

+            OJ please insert the date: 3 months after the date of entry into force of this Regulation.

(25)

+            OJ please insert the date: 3 months after the date of entry into force of this Regulation.

(26)

+            OJ please insert the date: 3 months after the date of entry into force of this Regulation.

(27)

+            OJ please insert the date: 3 months after the date of entry into force of this Regulation.

(28)

+            OJ please insert the date: four years after the date of entry into force of this Regulation.

(29)

+            OJ please insert the date: six months after entry into force of this Regulation.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot

Viiteasiakirjat

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

26.6.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

4.7.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

26.1.2015

CONT

11.6.2014

EMPL

17.9.2014

JURI

3.9.2014

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.12.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

17.2.2015


VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMINEN

Palautettu valiokuntakäsittelyyn (pvä) (61 art. 2 kohta)

17.4.2014

Esittelijä(t)

Nimitys vahvistettu / Nimitetty (pvä)

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.12.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.2.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö