DOPUNSKO IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima za dugoročna ulaganja

16.2.2015 - (COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD)) - ***I

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Alain Lamassoure


Postupak : 2013/0214(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0021/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0021/2015
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima za dugoročna ulaganja

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0462),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0209/2013),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 16. listopada 2013.[1],

–       uzimajući u obzir članak 59. i članak 61. stavak 2. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za proračune (A7‑0211/2014),

–       uzimajući u obzir amandmane koje je usvojio na sjednici od 17 travnja 2014.[2],

–       uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 18. rujna 2014. o nedovršenim poslovima sedmoga zakonodavnoga saziva,

–       uzimajući u obzir dopunsko izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8‑0021/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA[3]*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

UREDBA (EU) 2015/...EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o europskim fondovima za dugoročna ulaganja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora[4],

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom[5],

budući da:

(1)         Dugoročno financiranje ključni je alat kojim će se omogućiti da se europsko gospodarstvo vrati na put pametnog, održivog i uključivog rasta u skladu sa strategijom Europa 2020., visoke stope zaposlenosti i konkurentnosti te da se sutrašnje gospodarstvo izgradi na način koji je nije toliko sklon sustavnim rizicima i koji je otporniji. Europski fondovi za dugoročna ulaganja (ELTIF) pružaju dugoročna financijska sredstva za razne infrastrukturne projekte, neuvrštena društva ili uvrštena mala i srednja poduzeća (MSP-e) koja izdaju vlasničke ili dužničke instrumente za koje ne postoji neposredni kupac. Pružanjem financijskih sredstava za te projekte, europski fondovi za dugoročna ulaganja doprinose financiranju realnoga gospodarstva u Uniji i provedbi njezinih politika.

(2)         U odnosu na potražnju ELTIF-i mogu pružiti stabilan dotok prihoda mirovinskim fondovima, osiguravajućim društvima, zakladama, općinama i drugim tijelima koja imaju redovite i stalne obveze i koja traže dugoročni povrat unutar dobro reguliranih struktura. Iako pružaju manju likvidnost od ulaganja u prenosive vrijednosne papire, ELTIF-i mogu pružati stabilan dotok prihoda pojedinačnim ulagačima koji se oslanjaju na redovite novčane tokove koje ELTIF može proizvesti. S vremenom ELTIF-i mogu ponuditi izvrsne prilike za povećanje vrijednosti kapitala za one ulagače koji nemaju stabilan dotok prihoda.

(3)  Financijska sredstva za projekte kao što su oni povezani s prometnom infrastrukturom, održivom proizvodnjom ili distribucijom energije, socijalnom infrastrukturom (stanovi ili bolnice), pokretanjem novih tehnologija i sustava kojima se smanjuje uporaba resursa i energije ili dodatnim razvojem MSP-a mogu biti oskudna. Kako je pokazala financijska kriza, dopunjavanjem bankovnog financiranja širim rasponom financijskih izvora kojima se bolje mobiliziraju tržišta kapitala moglo bi se pomoći popunjavanju praznina u financiranju. U tom smislu ELTIF-i mogu imati ključnu ulogu i također mogu mobilizirati kapital privlačenjem ulagača iz trećih zemalja.

(3a)       Težište ove Uredbe je na jačanju europskih dugoročnih ulaganja u realnom gospodarstvu. Dugoročna ulaganja u projekte, poduzeća i infrastrukturu u trećim zemljama također mogu donijeti kapital ELTIF-ima i time biti od koristi za europsko gospodarstvo. Takva ulaganja, stoga, ne bi trebalo sprječavati.

(6)  U nedostatku uredbe kojom bi se utvrdila pravila o ELTIF-ima, na nacionalnoj bi se razini mogle donijeti različite mjere čime bi se vjerojatno narušilo tržišno natjecanje zbog razlika u mjerama zaštite ulaganja. Različiti nacionalni zahtjevi o sastavu portfelja, diversifikaciji i prihvatljivoj imovini, osobito o ulaganju u robu, stvaraju zapreke za prekogranični plasman na tržište sredstava za ulaganja kojima su cilj neuvrštena poduzeća i realna imovina jer ulagači ne mogu lako usporediti razne investicijske mogućnosti koje su im ponuđene. Različiti nacionalni zahtjevi također vode različitim razinama zaštite ulagača. K tomu, različiti nacionalni zahtjevi koji se odnose na investicijske tehnike, kao što su dopuštene razine pozajmljivanja, uporaba izvedenih financijskih instrumenata, pravila koja se primjenjuju na kratku prodaju ili na transakcije financiranja vrijednosnih papira vode k odstupanjima na razini zaštite ulagača. Osim toga, različitim nacionalnim uvjetima o razdobljima otkupa ili držanja onemogućuje se prekogranična prodaja sredstava koja se ulažu u neuvrštenu imovinu. Zbog povećanja pravne nesigurnosti te razlike mogu dovesti u pitanje povjerenje ulagača kad razmatraju ulaganja u takve fondove i njima se smanjuje područje u sklopu kojeg ulagači djelotvorno odabiru između raznih mogućnosti dugoročnog ulaganja. Sukladno s time, odgovarajuća pravna osnova za ovu Uredbu trebao bi biti članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kako ga tumači dosljedna sudska praksa Suda Europske unije.

(7)  Potrebno je uspostaviti ujednačena pravila kako bi se zajamčilo da ELTIF-i nude usklađen i stabilan profil proizvoda u cijeloj Uniji. Konkretnije, kako bi se zajamčilo nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i visoka razina zaštite ulagača, nužno je uspostaviti ujednačena pravila o radu ELTIF-a, posebno o sastavu njihova portfelja i ulagačkim instrumentima kojima se smiju koristiti kako bi bili izloženi dugotrajnoj imovini poput vlasničkih ili dužničkih instrumenata uvrštenih MSP-a i neuvrštenih društava te dugotrajnoj materijalnoj imovini. Ujednačena pravila o portfelju ELTIF-a potrebna su i kako bi se zajamčilo da ELTIF-i kojima je cilj stvaranje redovnog prihoda održavaju raznolik portfelj ulagačke imovine koji je prikladan za održavanje redovitih novčanih tokova. ELTIF-i su prvi korak k stvaranju integriranog unutarnjeg tržišta za prikupljanje kapitala koji se može usmjeriti na dugoročna ulaganja u europsko gospodarstvo. Za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta za dugoročna ulaganja nužno je da Komisija nastavi s procjenom mogućih prepreka koje bi mogle spriječiti prikupljanje dugoročnog prekograničnog kapitala, uključujući prepreke koje proizlaze iz poreznog tretmana takvih ulaganja.

(8)  Ključno je osigurati da pravila djelovanja ELTIF-a, posebno o sastavu njihova portfelja i investicijskim instrumentima koje smiju upotrebljavati, budu izravno primjenjiva na upravitelje ELTIF-a i stoga ta nova pravila treba usvojiti u obliku Uredbe. Time se također jamče jednaki uvjeti za upotrebu naziva ELTIF i sprječava se pojava različitih nacionalnih zahtjeva. Upravitelji ELTIF-a trebali bi slijediti ista pravila diljem Unije kako bi se poboljšalo povjerenje ulagača u ELTIF-e i zajamčila trajna vjerodostojnost oznake ELTIF. Istodobno, usvajanjem jednakih pravila smanjuje se složenost regulatornih zahtjeva koji se primjenjuju na ELTIF-e. Usvajanjem jednakih pravila također se smanjuju troškovi upravitelja za usklađivanja s različitim nacionalnim zahtjevima za fondove koji ulažu u uvrštena i neuvrštena društva i usporedive kategorije realne imovine. To se posebno odnosi na upravitelje ELTIF-a koji žele prikupiti kapital na prekograničnoj osnovi. Donošenjem ujednačenih pravila također se doprinosi borbi protiv tržišnog natjecanja.

(9)  Nova pravila o ELTIF-ima usko su povezana s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća [6] s obzirom na to da ta Direktiva predstavlja pravni okvir kojim se uređuju upravljanje i trgovanje alternativnim investicijskim fondovima (AIF-ima) u Uniji. Po definiciji ELTIF-i su alternativni investicijski fondovi EU-a kojima upravljaju upravitelji alternativnih investicijskih fondova (UAIF-i), a koji su dobili odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2011/61/EU.

(10)       Budući da se Direktivom 2011/61/EU predviđa postupno uređenje poslovanja UAIF-a i AIF-a izvan EU-a u trećoj zemlji, nova pravila o ELTIF-ima imaju ograničeno područje primjene naglašavajući europsku dimenziju novih dugoročnih ulagačkih proizvoda. S tim u skladu, samo AIF u EU-u kako je definiran Direktivom 2011/61/EU bi trebao moći postati ELTIF i isključivo ako njime upravlja UAIF u EU-u koji je ovlašten u skladu s Direktivom 2011/61/EU.

(11)  Nova pravila koja se primjenjuju na ELTIF-e trebaju se zasnivati na postojećem regulatornom okviru uspostavljenom Direktivom 2011/61/EU i aktima koji su doneseni za njezinu provedbu. Stoga se pravila o proizvodima koja se odnose na ELTIF-e trebaju primjenjivati uz pravila utvrđena u postojećem zakonu Unije. Posebno se pravila za upravljanje i trgovanje utvrđena u Direktivi 2011/61/EU trebaju primjenjivati na ELTIF-e. Isto tako bi se pravila o prekograničnom pružanju usluga i slobodi poslovnog nastana utvrđena Direktivom 2011/61/EU trebala na odgovarajući način primjenjivati na prekogranične aktivnosti ELTIF-a. Trebala bi ih dopuniti posebna pravila o trgovanju namijenjena i malim i profesionalnim ulagačima diljem Unije za prekogranično trgovanje ELTIF-ima.

(12)       Jedinstvena pravila trebala bi se primjenjivati na sve AIF-e u EU-u koji žele biti na tržištu kao ELTIF-i. AIF-e u EU-u koji ne žele biti na tržištu kao ELTIF-i ne bi trebala obvezivati ta pravila, čime bi se istodobno odrekli korištenja povlasticama koje iz toga proizlaze. Subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i AIF-i izvan EU-a ne bi trebali imati pravo trgovati kao ELTIF-i.

(13)  Kako bi se zajamčilo da ELTIF-i poštuju usklađena pravila kojima se uređuje aktivnost tih fondova, potrebno je zahtijevati da nadležna tijela odobre rad ELTIF-a. Usklađene postupke izdavanja odobrenja za rad i nadzora UAIF-a u skladu s Direktivom 2011/61/EU stoga treba dopuniti posebnim postupkom odobravanja rada ELTIF-a. Treba uspostaviti postupke kako bi se zajamčilo da ELTIF-ima upravljaju samo UAIF-i u EU-u koji imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2011/61/EU i koji su sposobni upravljati ELTIF-om. Trebalo bi poduzeti sve odgovarajuće korake kako bi se zajamčilo da će se ELTIF pridržavati usklađenih pravila koja uređuju djelatnost tih fondova. Poseban postupak odobrenja trebao bi se primjenjivati kada se ELTIF-om upravlja interno i nije imenovan vanjski UAIF.

(14)       S obzirom na to da AIF-i u EU-u mogu imati različite pravne oblike kojima ne stječu nužno pravnu osobnost, trebalo bi smatrati da se odredbe kojima se zahtijeva da ELTIF-i poduzimaju mjere odnose na upravitelja ELTIF-a ako je ELTIF ustrojen kao AIF u EU-u koji ne može poduzimati mjere samostalno jer nema vlastitu pravnu osobnost.

(15)  Kako bi se osigurala usmjerenost ELTIF-a na dugoročna ulaganja i doprinijelo financiranju održivog rasta ekonomije Unije, pravilima o portfelju ELTIF-a trebalo bi zahtijevati jasnu identifikaciju kategorija imovine prihvatljive za ulaganje ELTIF-a te uvjete pod kojima bi ona trebala biti prihvatljiva. ELTIF bi trebao ulagati najmanje 70 % svojeg kapitala u prihvatljivu ulagačku imovinu. Kako bi se osigurala postojanost ELTIF-a, poželjno je da se pojedinim ELTIF-ima zabrani provođenje određenih financijskih transakcija koje bi mogle ugroziti njihove ulagačke strategije ili ciljeve ulaganja stvaranjem rizika drugačijih od onih koji se obično očekuju u fondovima usmjerenima na dugoročna ulaganja. Kako bi se zajamčila jasna usmjerenost na dugoročna ulaganja, što bi moglo koristiti malim ulagačima koji nisu upoznati s manje uobičajenim ulagačkim strategijama, pojedinom ELTIF-u ne bi trebalo dopustiti ulaganje u izvedene financijske instrumente, osim u svrhu zaštite od rizika koji su svojstveni vlastitim ulaganjima. S obzirom na likvidnost proizvoda i izvedenih financijskih instrumenata radi kojih nastaje neizravna izloženost robi, ulaganja u proizvode ne zahtijevaju postojanje dugoročnih obveza ulagača i stoga bi trebala biti izuzeta iz imovine prihvatljive za ulaganje. Takvo se obrazloženje ne odnosi na ulaganja u infrastrukturu ili u poduzeća koja su povezana s proizvodima ili čije poslovanje neizravno ovisi o tržišnom uspjehu proizvoda, kao što su poljoprivredna gospodarstva u slučaju poljoprivrednih proizvoda ili nuklearne elektrane u slučaju energenata.

(16)  Definicija dugoročnog ulaganja je široka. Prihvatljiva ulagačka imovina obično je nelikvidna, zahtijeva obvezu na određeno vrijeme i ima ekonomski profil dugoročne prirode. Prihvatljiva ulagačka imovina uključuje neprenosive vrijednosne papire i prema tome nema pristup likvidnosti sekundarnih tržišta. Često zahtijeva obvezu na određeno vrijeme zbog čega se ograničava njezino trgovanje. Ipak, budući da se uvršteni MSP-i mogu suočiti s problemima likvidnosti i pristupa sekundarnom tržištu, i njih bi trebalo smatrati društvima s kvalificiranim portfeljem. Ekonomski ciklus ulaganja koji traže ELTIF-i u osnovi je dugoročne prirode zbog vezivanja kapitala i vremena koje je potrebno da se počne ostvarivati povrat.

(17)       Pojedini ELTIF trebao bi imati mogućnost ulaganja i u drugu imovinu, a ne samo prihvatljivu ulagačku imovinu, ako je to potrebno za učinkovito upravljanje novčanim tokom, no samo toliko dugo koliko je to u skladu s dugoročnom strategijom ulaganja ELTIF-a.

(18)  Pod pojmom imovine prihvatljive za ulaganje treba smatrati i vlasničke udjele, kao što su vlasnički i kvazivlasnički instrumenti, dužnički instrumenti društava s kvalificiranim portfeljem te zajmovi koji su im odobreni. Također bi trebalo uvrstiti sudjelovanje u drugim fondovima koji su usredotočeni na imovinu poput ulaganja u neuvrštena društva koja izdaju vlasničke ili dužničke instrumente za koje ne postoji uvijek neposredni kupac. Osim ako nisu sekuritizirani, kategoriju prihvatljive imovine također bi trebali tvoriti izravni udjeli u realnoj imovini pod uvjetom da omogućuju predvidljivi novčani tok, bilo redovni bilo neredovni, u smislu da ga se može oblikovati ili vrednovati na temelju metode vrednovanja diskontiranog novčanog toka. Ta bi imovina znakovito mogla obuhvaćati društvenu infrastrukturu koja dopušta predvidljivi povrat, kao što su energetska, prometna i komunikacijska infrastruktura te obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb i industrijska postrojenja. Nasuprot tome, imovina kao što su umjetnička djela, rukopisi, zalihe vina ili nakit ne bi trebala biti prihvatljiva jer obično ne dopušta predvidljivi novčani tok.

(18a)  Imovina prihvatljiva za ulaganje trebala bi obuhvaćati realnu imovinu vrijednosti veće od 10 000 000 EUR koja daje gospodarsku i društvenu korist. Takva imovina podrazumijeva infrastrukturu, intelektualno vlasništvo, plovila, opremu, strojeve, zrakoplove ili željeznička vozila te nepokretnu imovinu. Ulaganja u trgovačko vlasništvo ili stambene prostore trebala bi biti dopuštena samo u mjeri u kojoj pridonose pametnom, održivom i uključivom rastu ili energetskoj, regionalnoj ili kohezijskoj politici Unije. Ulaganja u takvu nepokretnu imovinu treba posebno dokumentirati kako bi se dokazala dugoročna obveza u imovini. Namjera ove Uredbe nije promicanje spekulativnih ulaganja.

(18b)     Razmjer infrastrukturnih projekata nameće potrebu da velike količine kapitala ostaju uložene tijekom dužeg vremenskog razdoblja. U takve infrastrukturne projekte ubrajaju se izgradnja javne infrastrukture kao što su škole, bolnice i zatvori, društvena infrastruktura poput socijalnih stanova, prometna infrastruktura, primjerice ceste, sustavi za prijevoz putnika ili zračne luke, energetska infrastruktura kao što su energetske mreže, projekti za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, elektrane ili plinovodi, infrastruktura za upravljanje vodama poput vodoopskrbe, sustav otpadnih voda i sustav za navodnjavanje, komunikacijska infrastruktura kao što su mreže i infrastruktura za gospodarenje otpadom kao što su sustavi za recikliranje ili odlaganje otpada.

(19)  Pod kvazivlasničkim instrumentima trebala bi se podrazumijevati i jedna vrsta financijskog instrumenta koja se sastoji od vlastitog i tuđeg kapitala, a kod kojeg je dobit od instrumenta vezana uz dobit ili gubitak društva s kvalificiranim portfeljem te kod kojeg nije posve osiguran povrat instrumenta u slučaju nastupa rizika. Takvi instrumenti obuhvaćaju razne vrste financijskih instrumenata, kao što su podređeni zajmovi, tihe vrijednosnice, krediti s učešćem, prava uživanja, zadužnice koje se mogu zamijeniti za dionice i obveznice s dodatnim pravima.

(20)       U skladu s postojećom poslovnom praksom ELTIF-u bi trebalo dozvoliti da kupuje postojeće dionice društva s kvalificiranim portfeljem od postojećih dioničara takvog društva. Uz to, u svrhu pružanja što širih mogućnosti prikupljanja sredstava treba dozvoliti ulaganja u druge ELTIF-e, europske fondove rizičnog kapitala (EuVECA) kao što je uređeno Uredbom (EU) br. 345/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća[7] te u europske fondove za socijalno poduzetništvo (EuSEF) kao što je uređeno Uredbom (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća[8]. Da bi se spriječilo razvodnjavanje ulaganja u društva s kvalificiranim portfeljem, ELTIF-ima bi trebalo dozvoliti samo ulaganja u druge ELTIF-e, EuVECA-e i EUSEF-e pod uvjetom da su oni sami uložili više od 10 % svog kapitala u druge ELTIF-e.

(21)  Uporaba poduzeća koja pružaju financijske usluge može biti nužna radi udruživanja i organizacije doprinosa različitih ulagača u infrastrukturne projekte, uključujući i javna ulaganja. ELTIF-ima bi stoga trebalo biti dopušteno ulagati u prihvatljivu ulagačku imovinu preko društava koja pružaju financijske usluge, ako se ta društva bave financiranjem dugoročnih projekata i rastom MSP-a.

(24)       Neuvrštena društva mogu naići na poteškoće prilikom pristupa tržištu kapitala i financiranja daljnjeg rasta i širenja. Privatno financiranje vlasničkim udjelom ili zajmovima tipični su načini za prikupljanje financijskih sredstava. Budući da su takvi instrumenti po svojoj prirodi dugoročna ulaganja, potreban im je strpljiv kapital koji ELTIF-i mogu pružiti. Nadalje, uvršteni su MSP-i često suočeni s velikim preprekama prilikom stjecanja dugoročnih sredstava, a ELTIF-i mogu ponuditi vrijedne alternativne izvore financiranja.

(24a)     U skladu s ovom Uredbom, kategorije dugoročne imovine trebale bi stoga obuhvaćati neuvrštena društva koja izdaju vlasničke ili dužničke instrumente za koje ne postoji neposredni kupac te uvrštena društva čija kapitalizacija ne premašuje 500 000 000 EUR.

(26)  U slučaju da upravitelj ELTIF-a ima udio u društvu s kvalificiranim portfeljem, postoji rizik da stavi svoje interese ispred interesa ulagača u taj ELTIF. Da bi se izbjegao takav sukob interesa, te da bi se zajamčilo dobro upravljanje društvom, ELTIF bi trebao ulagati samo u imovinu koja nije povezana s upraviteljem ELTIF-a, osim ako ELTIF ulaže u udjele ili dionice drugih ELTIF-a, EuVECA-a i EuSEF-a kojima upravlja upravitelj tog ELTIF-a.

(27)       Kako bi se upraviteljima ELTIF-a omogućila određena fleksibilnost u ulaganju njihovih fondova, trgovina drugom imovinom koja ne predstavlja dugoročna ulaganja treba biti moguća do gornje granice od 30 % kapitala ELTIF-a.

(28)       Kako bi se ograničilo da ELTIF preuzima rizik, nužno je smanjiti rizik druge ugovorne strane postavljanjem jasnih zahtjeva za diversifikaciju portfelja ELTIF-a. Sve neuvrštene izvedenice (OTC izvedenice) trebaju biti u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[9].

(29)       Kako bi se spriječio znatan utjecaj ELTIF-a koji ulaže na upravljanje drugim ELTIF-om ili nekim izdavateljem, nužno je izbjegavati pretjeranu koncentraciju ELTIF-a u istom ulaganju.

(30)  Kako bi se upraviteljima ELTIF-a omogućilo da prikupe još kapitala za vrijeme poslovnog ciklusa fonda, trebalo bi im dopustiti posuđivanje novca u visini od najviše 30 % vrijednosti kapitala ELTIF-a. To bi trebalo služiti ostvarivanju dodatnog prinosa za ulagače. Da bi se uklonio rizik valutne neusklađenosti, ELTIF bi trebao posuđivati samo u onoj valuti u kojoj upravitelj ELTIF-a očekuje da će steći imovinu. Kako bi se riješili problemi u vezi s bankovnim aktivnostima u sjeni, novcem koji ELTIF posuđuje ne bi se trebalo koristiti za jamčenje zajmova društvima s kvalificiranim portfeljem.

(31)       Zbog dugotrajne i nelikvidne prirode ulaganja ELTIF-a, upravitelj ELTIF-a trebao bi imati dovoljno vremena za provedbu ograničenja ulaganja. Rok potreban za provedbu tih ograničenja trebao bi uzeti u obzir posebnosti i obilježja ulaganja, ali ne bi trebao biti duži od pet godina od dana odobrenja kojim fond postaje ELTIF ili od polovice poslovnog ciklusa ELTIF-a, što god nastupi prije.

(31a)  Na temelju profila njihova portfelja i orijentiranosti na kategorije dugoročne imovine ELTIF-i su osmišljeni kako bi usmjeravali privatnu štednju k europskom gospodarstvu. ELTIF-i su zamišljeni i kao ulagački instrument koji grupacija Europske investicijske banke može usmjeriti k europskoj infrastrukturi ili financiranju MSP-a. U skladu s ovom Uredbom ELTIF-i su strukturirani kao udruženi ulagački instrument koji odgovara fokusu grupacije EIB-a na doprinos uravnoteženom i stabilnom razvoju unutarnjeg tržišta za dugoročna ulaganja koje je u interesu Unije. S obzirom na njihovu usmjerenost na kategorije dugoročne imovine, ELTIF-i mogu ispuniti dodijeljenu im ulogu kao prioritetni alat za ostvarenje Plana ulaganja za Europu utvrđenog u Komunikaciji Komisije od 26. studenog 2014. godine.

(31b)     Europska komisija trebala bi dati prednost postupcima za sve zahtjeve ELTIF-a za financiranje iz EIB-a i poboljšati njihovu učinkovitost. Europska komisija trebala bi pojednostavniti donošenje svih mišljenja i doprinosa o zahtjevima ELTIF-a za financiranje iz EIB-a.

(31c)     Nadalje, stvaranje svijesti o ELTIF-ima među potencijalnim ulagačima i u javnosti može biti od interesa za države članice te regionalne i lokalne vlasti.

(32)  Bez obzira na činjenicu da ELTIF nije dužan nuditi prava otkupa prije isteka njegova poslovnog ciklusa, ništa ne bi trebalo onemogućivati ELTIF da zatraži prihvaćanje njegovih udjela ili dionica na reguliranom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, pri čemu se ulagačima pruža mogućnost prodaje njihovih dionica ili udjela prije isteka poslovnog ciklusa ELTIF-a. Pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a ne bi se smjelo onemogućivati prihvaćanje dionica ili udjela ELTIF-a za trgovanje na reguliranom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, niti bi se njima trebalo onemogućivati ulagače da slobodno prenose svoje udjele ili dionice na treće strane koje žele kupiti te udjele ili dionice. Namjera toga je da se sekundarna tržišta promiču kao važno mjesto za kupnju i prodaju dionica ili udjela ELTIF-a za male ulagače.

(32a)     Dok su pojedinačni ulagači možda zainteresirani za ulaganje u ELTIF, likvidna priroda većine ulaganja u dugoročne projekte onemogućuje ELTIF-u da ulagačima ponudi redoviti otkup. Pojedinačni se ulagač zbog prirode takve imovine mora obvezati na ulaganje do okončanja ulagačkog projekta. ELTIF-i bi, stoga, u načelu trebali biti strukturirani tako da ne nude redoviti otkup prije kraja poslovnog ciklusa ELTIF-a.

(32b)  U cilju poticanja ulagača, posebno malih ulagača koji možda nisu spremni vezati svoj kapital na duže razdoblje, ELTIF bi pod određenim uvjetima ulagačima mogao ponuditi pravo ranog otkupa. Stoga bi upravitelj ELTIF-a trebao imati slobodu pri odlučivanju hoće li osnivati ELTIF-e s pravima otkupa ili bez njih, u skladu s ulagačkom strategijom ELTIF-a. Ako postoji sustav prava otkupa, onda ta prava i njihova osnovna obilježja treba jasno unaprijed definirati i objaviti u pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a.

(33)       Da bi ulagači stvarno otkupili svoje udjele ili dionice prije isteka poslovnog ciklusa ELTIF-a, upravitelj ELTIF-a treba pravodobno početi prodavati portfelj imovine ELTIF-a da zajamči da se njegova vrijednost ostvari na odgovarajući način. Pri određivanju uobičajenog rasporeda povlačenja investicije upravitelj ELTIF-a treba uzeti u obzir različite profile dospijeća ulaganja i vrijeme potrebno da se pronađe kupca za imovinu u koju je ELTIF uložio. Zbog nepraktičnosti pridržavanja ograničenja ulaganja tijekom tog razdoblja likvidacije, primjena ograničenja treba prestati kad započne razdoblje likvidacije.

(33a)  Kako bi se proširio pristup malih ulagača ELTIF-ima, subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) mogu ulagati u udjele ili dionice koje izdaje ELTIF ako udjeli ili dionice ELTIF-a zadovoljavaju uvjete u skladu s Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[10].

(33b)     Trebala bi postojati mogućnost da ELTIF smanji vlastiti kapital na proporcionalnoj osnovi u slučaju prodaje dijela vlastite imovine, posebno u slučaju infrastrukturnog ulaganja.

(34)       Neuvrštena imovina u koju je ELTIF uložio može se uvrstiti na regulirano tržište za vrijeme poslovnog ciklusa fonda. U tom je slučaju moguće da ta imovina više nije u skladu s uvjetom o neuvrštavanju iz ove Uredbe. Kako bi se upravitelju ELTIF-a omogućilo da na uredan način proda udjele u toj imovini koja više ne bi bila prihvatljiva, ta bi se imovina i dalje mogla ubrajati u gornju granicu od 70 % prihvatljive ulagačke imovine do tri godine.

(35)  S obzirom na posebna obilježja ELTIF-a te na ciljane male i profesionalne ulagače važno je utvrditi čvrste zahtjeve za transparentnost kojima se potencijalnim ulagačima omogućuje donošenje informirane odluke i potpuna obaviještenost o povezanim rizicima. Uz poštovanje zahtjeva za transparentnost iz Direktive 2011/61/EU, ELTIF-i bi trebali objavljivati prospekt čiji bi sadržaj trebao obuhvaćati sve informacije čiju objavu traže subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa u skladu s Direktivom 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[11] te Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004[12]. Pri plasmanu ELTIF-a malim ulagačima trebala bi postojati obveza objavljivanja dokumenta s ključnim informacijama u skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća[13]. Nadalje bi se svakim dokumentom o trgovanju izričito trebala skretati pozornost na profil rizičnosti ELTIF-a.

(35a)     ELTIF-i mogu biti privlačni ulagačima kao što su općine, crkve, dobrotvorne organizacije i zaklade, koji bi trebali moći zatražiti da se prema njima postupa kao prema profesionalnim klijentima u okolnostima u kojima ispunjavaju uvjete iz dijela II. Priloga II. Direktivi 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća[14].

(36)  Budući da su ELTIF-i namijenjeni ne samo profesionalnim nego i malim ulagačima u Uniji, nužno je dodati određene daljnje zahtjeve marketinškim zahtjevima koji su već utvrđeni u Direktivi 2011/61/EU kako bi se zajamčio odgovarajući stupanj zaštite malih ulagača. U skladu s time potrebno je predvidjeti sustave pretplata, plaćanja vlasnicima udjela ili dioničarima, ponovnu kupnju ili otkup udjela ili dionica te davanje informacija koje su ELTIF i upravitelj ELTIF-a dužni pružati. Nadalje, kako bi se zajamčilo da mali ulagači ne budu u nepovoljnom položaju u odnosu na profesionalne ulagače, potrebno je uspostaviti određena jamstva prilikom plasmana ELTIF-a malim ulagačima. U slučaju trgovanja ELTIF-ima ili njihova plasmana malim ulagačima preko distributera, taj bi distributer trebao poslovati u skladu s relevantnim zahtjevima iz Direktive 2014/65/EU i Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća[15].

(36a)  Upravitelj ELTIF-a ili distributer trebao bi dobiti sve potrebne informacije u vezi s poznavanjem i iskustvom malog ulagača, financijskim stanjem, sklonosti riziku, ciljevima ulaganja i vremenskim okvirom kako bi procijenio je li ELTIF pogodan za plasman tom malom ulagaču uzimajući između ostalog u obzir poslovni ciklus i planiranu strategiju ulaganja ELTIF-a. Uz to, ako poslovni ciklus ELTIF-a koji se nudi ili plasira malim ulagačima premašuje deset godina, upravitelj ELTIF-a ili distributer trebao bi izdati jasno pisano upozorenje da taj proizvod možda ne odgovara malim ulagačima koji ne mogu podnijeti tako dugoročnu i nelikvidnu obvezu.

(36b)  Ako se ELTIF plasira malim ulagačima, depozitar ELTIF-a treba poštovati odredbe Direktive 2009/65/EZ s obzirom na prihvatljivost subjekata kojima je dopušteno da djeluju kao depozitari, pravilom o nemogućnosti oslobođenja od odgovornosti i ponovnim korištenjem imovine.

(36c)     Radi jačanja zaštite malih ulagača ovom se Uredbom k tomu predviđa da bi za male ulagače čiji portfelj ne premašuje 500 000 EUR, a sastoji se od gotovinskih depozita i financijskih instrumenata koji ne uključuju bilo kakve financijske instrumente dodijeljene kao kolateral, upravitelj ELTIF-a ili bilo koji distributer nakon provedenog testa prikladnosti i nakon što je pružio odgovarajuće savjete za ulaganje trebao zajamčiti da mali ulagač ne ulaže ukupni iznos koji premašuje 10 % portfelja ulagača u ELTIF-e i da početni uloženi iznos u jedan ELTIF ili više njih nije manji od 10 000 EUR.

(36d)     U iznimnim okolnostima koje su navedene u pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a, poslovni ciklus ELTIF-a mogao bi se produžiti ili skratiti radi veće fleksibilnosti kada se, primjerice, projekt dovrši kasnije ili ranije od očekivanog, kako bi sve bilo u skladu s dugoročnom ulagačkom strategijom fonda.

(37)       Nadležno tijelo ELTIF-a trebalo bi kontinuirano provjeravati poštuje li ELTIF odredbe ove Uredbe. Budući da nadležna tijela već imaju široke ovlasti u skladu s Direktivom 2011/61/EU, potrebno je te ovlasti proširiti uzimajući u obzir ovu Uredbu.

(38)  Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (ESMA) osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća[16], trebalo bi moći izvršavati sve ovlasti koje su mu dodijeljene u skladu s Direktivom 2011/61/EU s obzirom na ovu Uredbu te bi mu trebalo pružiti sve resurse potrebne za tu svrhu, a posebno ljudske resurse.

(39)       ESMA bi trebala imati središnju ulogu u primjeni pravila koja se odnose na ELTIF-e jamčeći da nadležna nacionalna tijela dosljedno primjenjuju pravila Unije. Kao tijelo s visoko specijaliziranom stručnošću u pogledu vrijednosnih papira i tržišta vrijednosnih papira, djelotvorno je i prikladno ESMA-i povjeriti izradu nacrta regulatornih i provedbenih tehničkih standarda koji ne uključuju izbore politike te koji će se dostaviti Komisiji. Ti regulatorni tehnički standardi trebali bi se odnositi na okolnosti u kojima uporaba izvedenih financijskih instrumenata služe isključivo za zaštitu od rizika koji su povezani s ulaganjima, na okolnosti u kojima će poslovni ciklus ELTIF-a biti dovoljno dug da obuhvati poslovni ciklus svake pojedine vrste imovine ELTIF-a, na obilježja rasporeda za redovnu prodaju imovine ELTIF-a, definicije, metodologije obračuna i predstavljanje objave troškova te na obilježja subjekata koje će ELTIF-i osnovati u svakoj državi članici u kojoj namjeravaju prodavati udjele ili dionice.

(40)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[17] i Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća[18] trebale bi se u potpunosti primjenjivati na razmjenu, prenošenje i obradu osobnih podataka za potrebe ove Uredbe.

(41)       Budući da ciljeve ove Uredbe, i to jamčenje jedinstvenih zahtjeva u pogledu ulaganja i uvjeta poslovanja za ELTIF-e u čitavoj Uniji, pritom u potpunosti vodeći računa o ravnoteži između sigurnosti i pouzdanosti ELTIF-a te učinkovitog funkcioniranja tržišta dugoročnog financiranja i troškova koje imaju razni dionici na tržištu, države članice ne mogu dostatno ostvariti, već ih se može na bolji način ostvariti na razini Unije zbog njihovih razmjera i učinaka, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ovom se Uredbom ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tih ciljeva.

(42)       Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela posebno priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, a osobito zaštita potrošača, sloboda poduzetništva, pravo na pravni lijek i na pošteno suđenje, zaštita osobnih podataka te dostupnost usluga od općeg gospodarskog interesa. Ova se Uredba mora primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Poglavlje I.Opće odredbe

Članak 1.Predmet i cilj

1.          Ovom se Uredbom utvrđuju jednaka pravila za odobrenje, ulagačke politike i uvjete poslovanja alternativnih investicijskih fondova EU-a (AIF-a) ili sektora AIF-a u EU-u kojima se trguje na tržištu Unije pod nazivom Europski dugoročni investicijski fondovi (ELTIF-i).

1a.         Cilj je ove Uredbe prikupiti i usmjeriti kapital prema europskim dugoročnim ulaganjima u realno gospodarstvo u skladu s ciljem Unije za pametan, održiv i uključiv rast.

2.          Države članice ne dodaju nikakve daljnje zahtjeve u području obuhvaćenom ovom Uredbom.

Članak 2.Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)         „kapital” znači ukupni uloženi kapital i neopozivi neuplaćeni dio dioničkog kapitala izračunat na temelju iznosa koji preostaje za ulaganje nakon odbitka svih naknada, troškova i izdataka koje izravno ili neizravno snose ulagači;

(1a)       „profesionalni ulagač” znači ulagač koji se smatra profesionalnim klijentom ili prema kojem se na zahtjev može postupati kao prema profesionalnom ulagaču u skladu s Prilogom II. Direktivi 2014/65/EU;

(1b)       „mali ulagač” znači ulagač koji nije profesionalni ulagač;

(2)         „dionički kapital” znači vlasnički udjel u društvu s kvalificiranim portfeljem u obliku dionica ili drugih oblika sudjelovanja u kapitalu društva s kvalificiranim portfeljem koji izdaje svojim ulagačima;

(3)  „kvazikapital” znači bilo koja vrsta financijskog instrumenta kod kojeg je dobit od instrumenta vezana uz dobit ili gubitak društva s kvalificiranim portfeljem te kod kojeg nije posve osiguran povrat instrumenta u slučaju nastupa rizika;

(3a)       „realna imovina” znači imovina koja ima vrijednost zbog svoje prave vrijednosti i svojstava i koja može ostvariti povrate, uključujući infrastrukturu i drugu imovinu koja omogućuje gospodarsku i društvenu korist kao što su obrazovanje, savjetovanje, istraživanje i razvoj te uključujući poslovne nekretnine ili stambene prostore samo ako su sastavni dio ili pomoćni element projekta dugoročnog ulaganja koji doprinosi cilju Unije za pametan, održiv i uključiv rast;

(4)         „financijsko društvo” znači bilo koji od sljedećih subjekata:

(a)    kreditna institucija kako je definirana člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća[19];

(b)    investicijsko društvo kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Direktive 2014/65/EU;

(c)  osiguravajuće društvo kako je definirano točkom 1. članka 13. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[20];

(d)    financijski holding kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 20. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(e)    mješoviti holding kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 22. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(f)     društvo za upravljanje kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2009/65/EZ;

(g)    upravitelj AIF-a kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2011/61/EZ;

(4a)       „AIF u EU-u” znači AIF u EU-u kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom (k) Direktive 2011/61/EU;

(4b)       „UAIF u EU-u” znači UAIF u EU-u kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom (l) Direktive 2011/61/EU;

(5)         „nadležno tijelo ELTIF-a” znači nadležno tijelo AIF-a u EU-u u smislu članka 4. stavka 1. točke (h) Direktive 2011/61/EU;

(6)         „matična država članica ELTIF-a” znači država članica u kojoj je ELTIF dobio odobrenje za rad;

(6a)  „upravitelj ELTIF-a” znači ovlašteni UAIF u EU-u koji ima odobrenje za upravljanje ELTIF-om ili interno upravljanim ELTIF-om ako pravni oblik ELTIF-a dopušta interno upravljanje i ako nije imenovan vanjski UAIF;

(6b)       „nadležno tijelo upravitelja ELTIF-a” znači nadležno tijelo matične države članice UAIF-a u u smislu članka 4. stavka 1. točke (q) Direktive 2011/61/EU;

(6c)       „pozajmljivanje vrijednosnih papira” i „uzajmljivanje vrijednosnih papira” znači svaka transakcija kojom druga ugovorna strana prenosi vrijednosne papire pritom podliježući obvezi da će primatelj vratiti istovrijedne vrijednosne papire na kasniji datum ili kada to bude zahtijevao prenositelj, pri čemu je za instituciju koja prenosi vrijednosne papire transakcija pozajmljivanje vrijednosnih papira, a za drugu ugovornu stranu na koju se prenose je uzajmljivanje vrijednosnih papira;

(6d)       „repo transakcija” znači repo transakcija kako je definirana člankom 4. stavkom 1. točkom 83. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(6e)  „financijski instrument” znači financijski instrument kako je određen u odjeljku C Priloga I. Direktivi 2014/65/EZ;

(6f)        „kratka prodaja” znači aktivnost kako je definirana člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[21];

(6g)       „uređeno tržište” znači uređeno tržište kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 21. Direktive 2014/65/EU;

(6h)       „multilateralna trgovinska platforma” znači multilateralna trgovinska platforma kako je definirana u članku 4 stavku 1. točki 22. Direktive 2014/65/EU.

Članak 3. Odobrenje za rad i središnji javni registar

1.          ELTIF-om se može trgovati u Uniji samo nakon što je dobio odobrenje u skladu s ovom Uredbom. Odobrenje za rad kao ELTIF vrijedi u svim državama članicama.

2.          Samo AIF u EU-u zadovoljava kriterije za traženje i dobivanje odobrenja da djeluje kao ELTIF.

4.  Nadležna tijela ELTIF-a na tromjesečnoj osnovi obavješćuju ESMA-u o dodijeljenim ili oduzetim odobrenjima za rad u skladu s ovom Uredbom.

ESMA vodi središnji javni registar u kojem su podaci o svim ELTIF-ima s odobrenjem za rad u skladu s ovom Uredbom, upravitelju ELTIF-a i nadležnom tijelu ELTIF-a. Registar je dostupan u elektroničkom obliku.

Članak 3.a

Oznaka i zabrana pretvorbe

1.      Subjekt za zajednička ulaganja može se koristiti oznakom „ELTIF” ili „europski fond za dugoročna ulaganja” samo u odnosu na subjekta za zajednička ulaganja ili na udjele ili dionice koje izdaje ako je dobio odobrenje za rad u skladu s ovom Uredbom.

2.      ELTIF-ima se zabranjuje pretvorba njih samih u subjekte za zajednička ulaganja koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom.

Članak 4.Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u svojstvu ELTIF-a

1.          Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u svojstvu ELTIF-a podnosi se nadležnom tijelu ELTIF-a.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u svojstvu ELTIF-a obuhvaća sljedeće:

(a)    pravila fonda ili dokumente o osnivanju;

(b)    podatke o identitetu predloženog upravitelja ELTIF-a, njegovom sadašnjem i prošlom iskustvu u upravljanju fondovima i prošlosti;

(c)    podatke o identitetu depozitara;

(d)  opis informacija koje se ustupaju ulagačima, uključujući opis mehanizama za rješavanje pritužbi koje predaju mali ulagači;

Nadležno tijelo ELTIF-a može zatražiti pojašnjenje i informacije o dokumentaciji i informacijama iz drugog podstavka.

2.          Samo ovlašteni UAIF u smislu Direktive 2011/61/EU može podnijeti zahtjev nadležnom tijelu ELTIF-a za odobrenje za upravljanje ELTIF-om za koji je zatraženo odobrenje za rad u skladu sa stavkom 1. Ako je nadležno tijelo ELTIF-a isto kao i nadležno tijelo ovlaštenog UAIF-a u EU-u, takav se zahtjev za odobrenje poziva na dokumentaciju koja se predaje za odobrenje u skladu s Direktivom 2011/61/EU.

Zahtjev za odobrenje za upravljanje ELTIF-om obuhvaća sljedeće:

(a)    pisani sporazum s depozitarom;

(b)    podatke o delegiranju poslova koji se odnose na portfelj i upravljanje rizicima te upravljanje u odnosu na ELTIF;

(c)  informacije o strategijama ulaganja, profilima rizičnosti i drugim obilježjima AIF-a za koje UAIF u EU-u ima odobrenje za upravljanje.

Nadležno tijelo ELTIF-a može od nadležnog tijela UAIF-a u EU-u zatražiti pojašnjenje i informacije o dokumentaciji iz drugog podstavka ili potvrdu jesu li ELTIF-i obuhvaćeni područjem primjene odobrenja za rad koje je UAIF-u u EU-u izdano za upravljanje AIF-ima. Nadležno tijelo UAIF-a u EU-u dostavlja odgovor u roku od 10 radnih dana od dana kada je zaprimilo zahtjev koji je predalo nadležno tijelo ELTIF-a.

3.          Podnositelji zahtjeva obavješćuju se u roku od dva mjeseca od datuma predavanja potpunog zahtjeva o tome je li odobrenje za rad u svojstvu ELTIF-a te odobrenje UAIF-u u EU-u da upravlja ELTIF-om dodijeljeno.

4.          O svakoj naknadnoj promjeni dokumentacije navedene u stavcima 1. i 2. odmah se obavješćuje nadležno tijelo ELTIF-a.

5.          Odstupajući od stavaka 1. i 2., AIF u EU-u čiji pravni oblik dopušta interno upravljanje i čije upravno tijelo odluči da neće imenovati vanjskog UAIF-a, istovremeno se prijavljuje za dobivanje odobrenja za rad u svojstvu ELTIF-a u skladu s ovom Uredbom i u svojstvu UAIF-a u skladu s Direktivom 2011/61/EU.

Ne dovodeći u pitanje članak 7. Direktive 2011/61/EU, zahtjev za odobrenje za rad kao interno upravljan ELTIF podrazumijeva sljedeće:

(a)    pravila fonda ili dokumente o osnivanju;

(b)    opis informacija koje se ustupaju ulagačima, uključujući opis mehanizama za rješavanje pritužbi koje predaju mali ulagači.

Odstupajući od stavka 3., interno upravljani AIF u EU-u obavješćuje se u roku od tri mjeseca od datuma predavanja potpunog zahtjeva o tome je li mu izdano odobrenje za rad u svojstu ELTIF-a.

Članak 4.Uvjeti za izdavanje odobrenja za rad u svojstvu ELTIF-a

1.          AIF-u u EU-u izdaje se odobrenje za rad u svojstvu ELTIF-a samo ako tijelo nadležno za njega:

(a)    može utvrditi da taj AIF u EU-u može zadovoljiti sve zahtjeve iz ove Uredbe;

(b)  odobrilo je zahtjev UAIF-a u EU-u ovlaštenog u skladu s Direktivom 2011/61/EU za upravljanje ELTIF-om, pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju te izborom depozitara.

1a.         Ako AIF u EU-u podnese zahtjev u skladu s člankom 4. stavkom 5., nadležno tijelo izdaje odobrenje za rad AIF-u u EU-u samo ako može utvrditi da se AIF u EU-u pridržava zahtjeva i ove Uredbe i Direktive 2011/61/EU u vezi s odobrenjem za rad UAIF-a u EU-u.

2.          Nadležno tijelo ELTIF-a može odbiti odobrenje zahtjeva UAIF-a u EU-u za upravljanje ELTIF-om samo ako UAIF u EU-u:

(a)    nije u skladu s ovom Uredbom;

(b)    nije u skladu s Direktivom 2011/61/EU;

(c)    nadležno tijelo nije ovlastilo za upravljanje AIF-ima koji slijede ulagačke strategije koje su obuhvaćene ovom Uredbom; or

(d)    nije dostavio dokumentaciju iz članka 4. stavka 2. ni bilo kakvo pojašnjenje ili informacije koje se zahtijevaju u skladu s njim.

Prije nego što odbije odobriti zahtjev, nadležno tijelo ELTIF-a savjetuje se s nadležnim tijelom UAIF-a u EU-u.

3.          Nadležno tijelo ELTIF-a ne izdaje odobrenje AIF-u u EU-u koji je podnio zahtjev za rad u svojstvu ELTIF-a ako postoje pravni razlozi zbog kojih ne može plasirati svoje udjele ili dionice u svojoj matičnoj državi članici.

3a.         Nadležno tijelo ELTIF-a priopćuje AIF-u u EU-u razlog zbog kojeg mu je odbijeno izdavanje odobrenja za rad u svojstvu ELTIF-a.

3b.        Zahtjev koji je odbijen u skladu s ovim poglavljem ne podnosi se ponovno nadležnim tijelima drugih država članica.

4.          Odobrenje za rad u svojstvu ELTIF-a nije uvjetovano obvezom da ELTIF-om upravlja UAIF u EU-u koji je dobio odobrenje za rad u matičnoj državi članici ELTIF-a, kao ni obvezom da UAIF u EU-u obavlja ili delegira bilo kakve djelatnosti u matičnoj državi članici ELTIF-a.

Članak 6.Važeća pravila i odgovornost

1.          ELTIF uvijek djeluje u skladu s odredbama ove Uredbe.

2.  ELTIF i upravitelj ELTIF-a uvijek djeluju u skladu sa zahtjevima Direktive 2011/61/EU.

3.          Upravitelj ELTIF-a odgovoran je za jamčenje sukladnosti s ovom Uredbom te je u skladu s Direktivom 2011/65/EU odgovoran za svako kršenje ove Uredbe. Upravitelj ELTIF-a također je odgovoran za sve gubitke ili štetu nastalu zbog neusklađenosti s ovom Uredbom.

Poglavlje II.Obveze u pogledu ulagačke politike ELTIF-a

Odjeljak 1.Opća pravila i prihvatljiva imovina

Članak 7.Investicijski dijelovi

Ako se ELTIF sastoji od više investicijskih dijelova, za potrebe ovog poglavlja svaki se dio smatra zasebnim ELTIF-om.

Članak 8.Prihvatljiva ulaganja

1.          U skladu s ciljevima iz članka 1. stavka 1.a, ELTIF može ulagati samo u sljedeće kategorije imovine i samo pod uvjetima propisanima u ovoj Uredbi:

(a)    prihvatljivu ulagačku imovinu;

(b)    imovinu iz članka 50. stavka 1. Direktive 2009/65/EZ.

2.  ELTIF ne obavlja nijednu od sljedećih aktivnosti:

(a)    kratku prodaju imovine;

(b)    izravnu ili neizravnu izloženost robi, pa i preko izvedenih financijskih instrumenata, certifikata koji ih predstavljaju, indeksa koji se na njima temelje ili svakog drugog sredstva ili instrumenta iz kojeg proizlazi takva izloženost;

(c)    sudjelovanje u transakcijama pozajmljivanja vrijednosnih papira, uzajmljivanja vrijednosnih papira, repo transakcijama i svakom drugom ugovoru koji ima jednakovrijedan ekonomski učinak i predstavlja slične rizike ako se time utječe na više od 10 % imovine ELTIF-a;

(d)    upotrebu izvedenih financijskih instrumenata, osim kada upotreba tih instrumenata služi isključivo za zaštitu od rizika koji su povezani s drugim ulaganjima ELTIF-a.

2a.  Da bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, nakon što provede javno savjetovanje ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima navodi kriterije za utvrđivanje okolnosti u kojima upotreba izvedenih financijskih instrumenata služi isključivo za zaštitu od rizika koji su povezani s ulaganjima iz stavka 2. točke (d).

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do …[22]+.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 9.Prihvatljiva ulagačka imovina

Imovina iz članka 8. stavka 1. točke (a) prihvatljiva je za ulaganje ELTIF-a samo ako se ubraja u jednu od sljedećih kategorija:

(a)         vlasnički i kvazivlasnički instrumenti koje je:

(i)     izdalo društvo s kvalificiranim portfeljem, a ELTIF ih kupio izravno od društva s kvalificiranim portfeljem ili od treće strane preko sekundarnog tržišta;

(ii)  izdalo društvo s kvalificiranim portfeljem u zamjenu za vlasnički ili kvazivlasnički instrument koji je ELTIF prethodno stekao izravno od društva s kvalificiranim portfeljem ili od treće strane preko sekundarnog tržišta;

(iii)    izdalo društvo jedno od čijih društava kćeri s većinskim vlasništvom je društvo s kvalificiranim portfeljem, u zamjenu za vlasnički ili kvazivlasnički instrument koji je ELTIF stekao u skladu s točkama i. ili ii. od društva s kvalificiranim portfeljem ili od treće strane preko sekundarnog tržišta;

(b)         dužnički instrumenti koje izdaje društvo s kvalificiranim portfeljem;

(c)         zajmovi koje je ELTIF odobrio društvu s kvalificiranim portfeljem s dospijećem koje ne traje duže od poslovnog ciklusa ELTIF-a;

(d)         udjeli ili dionice jednog ili nekoliko drugih ELTIF-a, EuVECA-a i EuSEF-a, uz uvjet da ti ELTIF-i, EuVECA-i i EuSEF-i nisu sami uložili više od 10 % vlastitoga kapitala u ELTIF-e;

(e)         izravni ili neizravni udjeli preko društava s kvalificiranim portfeljem u pojedinačnim vrstama realne imovine vrijednosti od najmanje 10 000 000 EUR ili ekvivalent tog iznosa u valuti u kojoj je i u vrijeme kada je taj izdatak nastao.

Članak 10.Društvo s kvalificiranim portfeljem

1.          Društvo s kvalificiranim portfeljem iz članka 9. je društvo s kvalificiranim portfeljem različito od subjekta za zajednička ulaganja koje ispunjava sljedeće uvjete:

(a)    nije financijsko društvo;

(b)    društvo je koje

         (i)        nije prihvaćeno za trgovanje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi; ili

(ii)    je prihvaćeno za trgovanje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, a istodobno mu kapitalizacija na burzi nije veća od 500 000 000 EUR;

(c)  ima poslovni nastan u državi članici ili u trećoj zemlji pod uvjetom da treća zemlja:

(i)     nije visokorizična i da je Stručna skupina za financijsko djelovanje protiv pranja novca i financiranja terorizma (FATF) nije uvrstila među područja koja ne surađuju;

(ii)     potpisala je sporazum s matičnom državom članicom upravitelja ELTIF-a i svakom državom članicom u kojoj se udjelima ili dionicama ELTIF-a namjerava trgovati kako bi se jamčilo da treća zemlja u potpunosti ispunjava standarde iz članka 26. predloška ugovora OECD-a o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine i omogućuje učinkovitu razmjenu informacija u pogledu porezne materije, uključujući sve multilateralne sporazume o oporezivanju.

2.          Odstupajući od stavka 1. točke (a) ovoga članka, društvo s kvalificiranim portfeljem može biti financijsko društvo koje isključivo financira društva s kvalificiranim portfeljem iz stavka 1. ovoga članka ili realnu imovinu iz članka 9. točke (e).

Članak 11.Sukob interesa

ELTIF ne smije ulagati u prihvatljivu ulagačku imovinu u kojoj upravitelj ELTIF-a ima ili pokazuje izravni ili neizravni interes, osim posjedovanjem udjela ili dionica ELTIF-a, EuSEF-a ili EuVECA-a kojima upravlja.

Odjeljak 2.Odredbe o politikama ulaganja

Članak 12.Sastav i diversifikacija portfelja

1.          ELTIF ulaže najmanje 70 % vlastitog kapitala u prihvatljivu ulagačku imovinu.

2.          ELTIF ne smije ulagati više od:

(a)    10 % vlastitoga kapitala u instrumente koje je izdalo jedno društvo s kvalificiranim portfeljem ili u zajmove koji su tom društvu odobreni;

(b)    10 % vlastitoga kapitala izravno ili neizravno u pojedinačnu vrstu realne imovine;

(c)    10 % vlastitoga kapitala u udjele ili dionice bilo kojeg pojedinog ELTIF-a, EuVECA-a ili EuSEF-a;

(d)    5 % vlastitoga kapitala u imovinu navedenu u članku 8. stavku 1. točki (b) ako je tu imovinu izdalo jedno tijelo.

3.  Ukupna vrijednost udjela ili dionica ELTIF-a, EuVECA-a i EuSEF-a u portfelju ELTIF-a ne smije prelaziti 20 % vrijednosti kapitala ELTIF-a.

4.          Ukupna izloženost ELTIF-a riziku prema ugovornoj strani koja proizlazi iz transakcija s izvedenicama (OTC) kojima se trguje izvanburzovno, iz repo ugovora ili obratnih repo ugovora ne smije prelaziti 5 % vrijednosti kapitala ELTIF-a.

5.          Odstupajući od stavka 2. točaka (a) i (b), ELTIF može podići ograničenje od 10 % iz tih točaka na 20 % pod uvjetom da ukupna vrijednost imovine koju je ELTIF uložio u društva s kvalificiranim portfeljem i u pojedinačnu vrstu realne imovine u koju ulaže više od 10 % vlastitoga kapitala ne premašuje 40 % vrijednosti kapitala ELTIF-a.

5a.         Odstupajući od stavka 2. točke (d), ELTIF može podići ograničenje od 5 % iz te točke na 25 % ako obveznice izdaje kreditna institucija koja ima registrirano sjedište u državi članici i koja je, prema zakonu, predmet posebnog javnog nadzora kojemu je svrha zaštita imatelja obveznica. Sredstva od izdavanja takvih obveznica ulažu se, u skladu sa zakonom, u imovinu koja, za vrijeme cijelog razdoblja važenja obveznica, može pokriti potraživanja koja proizlaze iz obveznica, te koja bi se u slučaju propasti izdavatelja, prvenstveno iskoristila za isplatu glavnice i plaćanje stečenih kamata.

6.  Društva koja pripadaju istoj grupi za potrebe sastavljanja konsolidiranih izvješća, kako je propisano Direktivom Vijeća 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća[23] ili u skladu s priznatim međunarodnim računovodstvenim pravilima, za potrebe izračuna ograničenja iz stavaka od 1. do 5.a smatraju se jednim društvom s kvalificiranim portfeljem ili jednim tijelom.

Članak 12.a

Ispravljanje stanja ulaganja

U slučaju da ELTIF prekrši diversifikacijske uvjete iz članka 12. od stavka 2. do stavka 5.a i kršenje je izvan kontrole upravitelja ELTIF-a, upravitelj ELTIF-a u odgovarajućem razdoblju poduzima potrebne mjere kako bi ispravio to stanje, uzimajući u obzir interese ulagača u ELTIF.

Članak 13.Koncentracija

1.          ELTIF smije steći najviše 25 % udjela ili dionica jednog ELTIF-a, EuVECA-a ili EuSEF-a.

2.          Gornje granice koncentracije utvrđene člankom 56. stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ primjenjuju se na ulaganja u imovinu iz članka 8. stavka 1. točke (b) ove Uredbe.

Članak 14.Pozajmljivanje novčanih sredstava

1.      ELTIF može pozajmiti novčana sredstva pod uvjetom da takvo pozajmljivanje ispunjava sve sljedeće uvjete:

(a)       ne predstavlja više od 30 % vrijednosti kapitala ELTIF-a;

(b)      služi za ulaganje u prihvatljivu ulagačku imovinu, osim za zajmove iz članka 9. točke (c), uz uvjet da držanje novčanih sredstava ili njihovih ekvivalenata ELTIF-a nije dovoljno da se ostvari predmetno ulaganje;

(c)       ugovoreno je u istoj valuti kao i imovina koja se stječe pozajmljenim novčanim sredstvima;

(ca)     ima dospijeće koje ne traje duže od poslovnog ciklusa ELTIF-a;

(cb)     opterećuje imovinu koja ne predstavlja više od 30 % vrijednosti kapitala ELTIF-a.

2.      Upravitelj ELTIF-a u prospektu ELTIF-a navodi namjerava li ili ne namjerava pozajmljivati novčana sredstva kao dio svoje ulagačke strategije.

Članak 15.Primjena pravila o sastavu i diversifikaciji portfelja

1.          Ograničenje za ulaganje utvrđeno u članku 12. stavku 1.:

(a)    primjenjuje se do datuma utvrđenog u pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a;

(b)    prestaje se primjenjivati kad ELTIF počne prodavati imovinu kako bi isplatio udjele ili dionice ulagača nakon isteka poslovnog ciklusa ELTIF-a;

(c)    privremeno se obustavlja ako ELTIF prikuplja dodatni kapital ili smanjuje postojeći kapital, sve dok ta obustava ne traje duže od 12 mjeseci.

Datumom iz točke (a) prvoga podstavka uzimaju se u obzir posebnosti i obilježja imovine koja će se uložiti u ELTIF, ali ne bi trebao biti kasniji od pet godina od dana odobrenja za rad u svojstvu ELTIF-a ili od polovice poslovnog ciklusa ELTIF-a kako je utvrđen u skladu s člankom 16. stavkom 2., što god nastupi prije. U iznimnim okolnostima nadležno tijelo ELTIF-a može nakon primitka propisno obrazloženog plana ulaganja odobriti produženje tog vremenskog ograničenja, ali ne na duže od jedne dodatne godine.

2.  Ako je dugoročnu imovinu u koju je ELTIF uložio izdalo društvo s kvalificiranim portfeljem koje više nije u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (b), dugoročna imovina može se nastaviti uzimati u obzir u svrhu izračunavanja ograničenja za ulaganje iz članka 12. stavka 1. najduže tri godine od datuma kada društvo s kvalificiranim portfeljem prestane ispunjavati uvjete iz članka 10. stavka 1. točke (b).

Poglavlje III.Isplata, trgovanje i izdavanje udjela ili dionica ELTIF-a te raspodjela prinosa i kapitala

Članak 16. Politika isplate i poslovni ciklus ELTIF-a

1.          Ulagači u ELTIF ne mogu zatražiti isplatu svojih udjela ili dionica prije isteka poslovnog ciklusa ELTIF-a. Isplate ulagačima moguće su od dana nakon datuma isteka poslovnog ciklusa ELTIF-a.

U pravilima i dokumentima o osnivanju ELTIF-a jasno se navodi određeni datum isteka poslovnog ciklusa ELTIF-a, a u njima se može predvidjeti pravo na privremeno produženje poslovnog ciklusa ELTIF-a te uvjeti za ostvarenje tog prava.

U pravilima i dokumentima o osnivanju ELTIF-a i obavijestima ulagačima propisuju se postupci za isplatu udjela ili dionica i za prodaju imovine i te se jasno navodi da isplate ulagačima počinju na dan nakon datuma isteka poslovnog ciklusa ELTIF-a.

1a.  Odstupajući od stavka 1., u pravilima i dokumentima o osnivanju ELTIF-a može se predvidjeti mogućnost isplata prije isteka poslovnog ciklusa ELTIF-a ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)    isplate se ne odobravaju prije datuma utvrđenog u članku 15. stavku 1. točki (a);

(b)    u vrijeme odobrenja i tijekom poslovnog ciklusa ELTIF-a upravitelj ELTIF-a može nadležnim tijelima dokazati da se primjenjuje odgovarajući sustav upravljanja likvidnošću i učinkoviti postupci za praćenje rizika likvidnosti ELTIF-a, koji su kompatibilni s dugoročnom strategijom ulaganja ELTIF-a i predloženom politikom isplate;

(c)    upravitelj ELTIF-a određuje definiranu politiku isplate u kojoj se jasno navode razdoblja tijekom kojih ulagači mogu zatražiti isplate;

(d)    politikom isplate ELTIF-a jamči se da se ukupni iznos isplata u svakom razdoblju ograničuje na postotak imovine ELTIF-a na koju se upućuje u članku 8. stavku 1. točki (b). Taj postotak usklađuje se s upravljanjem likvidnošću i strategijom ulaganja koju objavljuje upravitelj ELTIF-a;

(e)  politikom isplate ELTIF-a jamči se da se prema ulagačima postupa pošteno i da se isplate odobravaju na proporcionalnoj osnovi ako ukupan iznos zahtjeva za isplate u određenom razdoblju premašuje postotak iz točke (d).

2.          Poslovni ciklus ELTIF-a u skladu je s dugoročnom prirodom ELTIF-a i dovoljno je dug da obuhvati ciklus trajanja svakog dijela imovine ELTIF-a, što se mjeri na temelju profila nelikvidnosti i ekonomskog ciklusa trajanja imovine te navedenog cilja ulaganja ELTIF-a.

3.          Ulagači mogu tražiti ukidanje ELTIF-a ako se njihovi zahtjevi za isplatu podneseni u skladu s politikom isplate ELTIF-a ne ispune u roku od jedne godine od dana njihova podnošenja.

4.          Ulagači uvijek imaju mogućnost da ih se isplati u gotovini.

5.          Isplata u naturi iz imovine ELTIF-a moguća je jedino ako su zadovoljeni svi sljedeći uvjeti:

(a)    u pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a predviđa se takva mogućnost, uz uvjet da se prema svim ulagačima postupa pošteno;

(b)  ulagač je pisanim putem zatražio isplatu u obliku dijela imovine ELTIF-a;

(c)    nikakvim posebnim pravilima nije zabranjen prijenos te imovine.

6.          ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima navodi okolnosti u kojima se poslovni ciklus ELTIF-a smatra dovoljno dugim da obuhvati ciklus trajanja svake pojedine vrste imovine ELTIF-a, kako je navedeno u stavku 2.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do …[24]+.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 17.Sekundarno tržište

1.          Pravila ili dokumenti o osnivanju ELTIF-a ne sprječavaju da se udjeli ili dionice ELTIF-a uvrste za trgovanje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi.

2.  Pravila ili dokumenti o osnivanju ELTIF-a ne smiju spriječiti ulagače da slobodno ustupaju svoje udjele ili dionice trećim osobama, izuzev upravitelja ELTIF-a.

3.          ELTIF u svojim povremenim izvješćima objavljuje tržišnu vrijednost uvrštenih udjela ili dionica uz neto vrijednost imovine po udjelu ili dionici.

4.          U slučaju kad postoji značajna razlika u vrijednosti određene imovine, upravitelj ELTIF-a to objavljuje ulagačima u povremenim izvješćima.

Članak 18.Izdavanje novih udjela ili dionica

1.          ELTIF može ponuditi nova izdanja udjela ili dionica u skladu sa svojim pravilima fonda i dokumentima o osnivanju.

2.          ELTIF ne smije izdavati nove udjele ili dionice po cijeni nižoj od neto vrijednosti njegove imovine, a da prethodno po toj cijeni te dionice ili udjele ne ponudi postojećim ulagačima u ELTIF.

Članak 19.Prodaja imovine ELTIF-a

1.          ELTIF donosi raspored po stavkama za propisnu prodaju svoje imovine kako bi isplatio udjele ili dionice ulagača po isteku svog poslovnog ciklusa i objavljuje to nadležnom tijelu ELTIF-a najkasnije jednu godinu prije datuma isteka poslovnog ciklusa tog ELTIF-a.

2.          Raspored iz stavka 1. obuhvaća:

(a)    procjenu tržišta za potencijalne kupce;

(b)    procjenu i usporedbu mogućih prodajnih cijena;

(c)    vrednovanje imovine koja će se prodavati;

(d)    vremenski okvir za raspored prodaje.

3.          ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima navodi kriterije koje treba primjenjivati za procjene iz točke (a) i vrednovanje iz točke (c) stavka 2.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do …[25]+.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 20.Raspodjela prinosa i kapitala

1.          ELTIF ulagačima može redovito raspodjeljivati prinose ostvarene od imovine sadržane u portfelju. Ti prinosi obuhvaćaju:

(a)    prinose koji se redovito ostvaruju od imovine;

(b)    povećanje vrijednosti kapitala ostvareno nakon prodaje imovine.

2.          Prinosi se ne raspodjeljuju do te mjere da budu potrebni za buduće obveze ELTIF-a.

2a.         Pojedini ELTIF može smanjiti vlastiti kapital na proporcionalnoj osnovi u slučaju prodaje imovine prije isteka poslovnog ciklusa tog ELTIF-a, uz uvjet da upravitelj ELTIF-a tu prodaju propisno smatra korisnom za ulagače.

3.          U pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a navodi se politika raspodjeljivanja koju će ELTIF primjenjivati tijekom svog poslovnog ciklusa.

Poglavlje IV.Zahtjevi glede transparentnosti

Članak 21.Transparentnost

1.          Udjelima ili dionicama ELTIF-a ne smije se trgovati u Uniji bez prethodne objave prospekta.

Udjelima ili dionicama ELTIF-a ne smije se trgovati s malim ulagačima u Uniji bez prethodne objave dokumenta s ključnim informacijama u skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014.

2.          Prospekt obuhvaća sve informacije potrebne da bi se ulagačima omogućilo da donesu utemeljen sud o ulaganju koje im je predloženo, a posebno o rizicima povezanima s njim.

3.          Prospekt sadržava barem sljedeće elemente:

(a)    objašnjenje kako ulagački ciljevi ELTIF-a i strategija za postizanje tih ciljeva kvalificiraju taj fond kao dugoročan po prirodi;

(b)  informacije koje trebaju objaviti subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa u skladu s Direktivom 2003/71/EZ i Uredbom (EZ) br. 809/2004;

(c)    podatke koji se objavljuju ulagačima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, ako već nisu obuhvaćeni točkom (b) ovog stavka;

(d)    istaknutu oznaku kategorija imovine u koju je ELTIF-u odobreno ulagati;

(da)  istaknutu oznaku područja u kojima je ELTIF-u dopušteno ulagati;

(e)    sve ostale informacije koje nadležna tijela smatraju relevantnima za potrebe stavka 2.

4.          U prospektu i svim drugim dokumentima o trgovanju ulagači se jasno obavješćuju o nelikvidnoj prirodi ELTIF-a.

Konkretno, prospektom i drugim dokumentima o trgovanju jasno se:

(a)    informiraju ulagači o dugoročnosti ulaganja ELTIF-a;

(b)    informiraju ulagači o isteku poslovnog ciklusa ELTIF-a te o mogućnosti produženja poslovnog ciklusa ELTIF-a, ako je to predviđeno, i o uvjetima za to;

(c)  navodi je li ELTIF namijenjen za trgovanje s malim ulagačima;

(d)    objašnjavaju prava ulagača da im se isplate njihova ulaganja u skladu s člankom 16. i pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a;

(e)    navodi učestalost i vrijeme raspodjele eventualnih prinosa ulagačima tijekog poslovnog ciklusa ELTIF-a;

(f)     savjetuju ulagači da samo mali dio svog cjelokupnog ulagačkog portfelja trebaju uložiti u ELTIF;

(fa)   opisuje politika zaštite od rizika koju provodi ELT IF, uključujući istaknutu naznaku da se izvedeni financijski instrumenti mogu upotrebljavati samo za zaštitu od rizika povezanih s drugim ulaganjima ELTIF-a te naznaku mogućeg učinka upotrebe izvedenih financijskih instrumenata na profil rizičnosti ELTIF-a;

(fb)   obavješćuju ulagači o rizicima povezanima s ulaganjem u realnu imovinu, uključujući infrastrukturu;

(fe)   redovito obavješćuju ulagači, najmanje jednom godišnje, o područjima u kojima je ELTIF ulagao.

5.  Uz informacije obvezne prema članku 22. Direktive 2011/61/EU, godišnje izvješće ELTIF-a sadržava sljedeće:

(a)    izjavu o novčanom toku;

(b)    informacije o svakom sudjelovanju u instrumentima povezanima s proračunskim sredstvima Unije;

(c)    informacije o vrijednosti pojedinačnih društava s kvalificiranim portfeljem i o vrijednosti ostale imovine u koju je ELTIF ulagao, uključujući vrijednost korištenih izvedenih financijskih instrumenata;

(d)    informacije o područjima u kojima se nalazi imovina ELTIF-a.

6.          Na zahtjev malog ulagača, upravitelj ELTIF-a pruža dodatne informacije koje se odnose na kvantitativna ograničenja ulaganja koja se primjenjuju na upravljanje rizicima ELTIF-a, na metode odabrane u tu svrhu, kao i na posljednje promjene glavnih rizika i prinosa pojedinih kategorija imovine.

Članak 21.a

Dodatni uvjeti za prospekt

1.          ELTIF nadležnim tijelima ELTIF-a šalje svoj prospekt i sve izmjene u njemu, kao i svoje godišnje izvješće. ELTIF na zahtjev dostavlja tu dokumentaciju nadležnom tijelu upravitelja ELTIF-a. ELTIF tu dokumentaciju dostavlja u vremenskom roku koji odrede ta nadležna tijela.

2.          Pravila ili dokumenti o osnivanju ELTIF-a čine sastavni dio prospekta i njemu se prilažu.

Međutim, za dokumente navedene u prvome podstavku ne zahtijeva se da budu priloženi prospektu ako je ulagač obaviješten da će mu, na zahtjev, ti dokumenti biti poslani ili je obaviješten o mjestu, u svakoj državi članici u kojoj se trguje udjelima ili dionicama, na kojem ulagač može proučiti te dokumente.

3.          U prospektu se navodi način na koji će godišnje izvješće biti dostupno ulagačima. U njemu se predviđa da se tiskano izdanje godišnjeg izvješća dostavlja malim ulagačima na zahtjev i besplatno.

4.  Prospekt i posljednje objavljeno godišnje izvješće dostavljaju se ulagačima na zahtjev i besplatno.

Prospekt može biti dostavljen na trajnom mediju ili dostupan na internetskoj stranici. Tiskano izdanje dostavlja se malim ulagačima na zahtjev i besplatno.

5.          Bitni elementi prospekta moraju se stalno ažurirati.

Članak 22.

Objavljivanje troška

1.          Prospektom se ulagače vidljivo obavješćuje o razini raznih troškova koje ulagači snose izravno ili neizravno. Ti se troškovi grupiraju prema sljedećim naslovima:

(a)    troškovi osnivanja ELTIF-a;

(b)    troškovi povezani sa stjecanjem imovine;

(c)    troškovi povezani s upravljanjem i rezultatima;

(d)    troškovi raspodjele;

(e)  ostali troškovi, uključujući administrativne, regulatorne, depozitne, skrbničke, revizijske troškove i troškove pružanja profesionalne usluge.

2.          U prospektu se objavljuje ukupan omjer troškova prema kapitalu ELTIF-a.

4.          ESMA izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda za određivanje zajedničkih definicija, metodologija obračuna i formata predstavljanja troškova iz stavka 1. te ukupni omjer iz stavka 2.

Pri izradi tih nacrta regulatornih tehničkih standarda ESMA mora uzeti u obzir regulatorne tehničke standarde iz točaka (a) i (c) članka 8. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1286/2014.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do …[26]+.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Poglavlje V.Trgovanje udjelima i dionicama ELTIF-a

Članak 23.Mogućnosti dostupne ulagačima

1.          Upravitelj ELTIF-a čiji su udjeli ili dionice namijenjeni za trgovanje s malim ulagačima u svakoj državi članici u kojoj namjerava trgovati tim udjelima ili dionicama uvodi mogućnosti za izradu pretplata, isplatu vlasnicima udjela ili dioničarima, za ponovnu kupnju ili otkup udjela ili dionica te za pružanje informacija koje su ELTIF i upravitelj ELTIF-a dužni pružiti.

2.          ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda za određivanje vrste i obilježja tih mogućnosti iz stavka 1., njihove tehničke infrastrukture i sadržaja njihovih zadaća prema malim ulagačima.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do …[27]+.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 23.a

Unutarnji postupak procjene ELTIF-a kojima se trguje s malim ulagačima

1.          Upravitelj ELTIF-a čiji su udjeli ili dionice namijenjeni za trgovanje s malim ulagačima ustanovljuje i primjenjuje poseban unutarnji postupak procjene tog ELTIF-a prije trgovanja ili raspodjele malim ulagačima.

2.          Kao dio unutarnjega postupka iz stavka 1., upravitelj ELTIF-a procjenjuje je li ELTIF prikladan za trgovanje s malim ulagačima, uzimajući u obzir najmanje:

(a)    poslovni ciklus ELTIF-a; i

(b)    planiranu strategiju ulaganja ELTIF-a.

3.          Upravitelj ELTIF-a svakom distributeru daje na raspolaganje sve odgovarajuće informacije o ELTIF-u kojim se trguje s malim ulagačima, uključujući i sve informacije u pogledu njegova poslovnog ciklusa i strategije ulaganja, kao i one o unutarnjem postupku procjene i područjima u kojima je ELTIF-u dopušteno da ulaže.

Članak 23.b

Posebni zahtjevi u vezi s raspodjelom ELTIF-a malim ulagačima

1.          Kad upravitelj ELTIF-a izravno nudi udjele ili dionice ELTIF-a ili njima trguje s malim ulagačima, on mora dobiti informacije o sljedećem:

(a)    o znanju i iskustvu malog ulagača u području ulaganja relevantnom za ELTIF;

(b)    o financijskom stanju malog ulagača, što podrazumijeva i sposobnost ulagača da podnese gubitke;

(c)    o ulagačkim ciljevima malog ulagača, uključujući vremenski okvir ispunjenja tih ciljeva.

Na temelju informacija prikupljenih u skladu s prvim podstavkom upravitelj ELTIF-a preporučuje ELTIF samo ako on odgovara tom konkretnom malom ulagaču.

2.          Ako poslovni ciklus ELTIF-a koji se nudi ili kojim se trguje s malim ulagačima premašuje deset godina, upravitelj ELTIF-a ili distributer izdaje jasno pisano upozorenje da taj proizvod ELTIF-a možda ne odgovara malim ulagačima koji ne mogu podnijeti takvu dugoročnu i nelikvidnu obvezu.

Članak 23.c

Posebne odredbe u vezi s depozitarom ELTIF-a kojim se trguje s malim ulagačima

1.          Odstupajući od članka 21. stavka 3. Direktive 2011/61/EU, depozitar ELTIF-a kojim se trguje s malim ulagačima je tijelo tipa iz članka 23. stavka 2. Direktive 2009/65/EZ.

2.  Odstupajući od drugog podstavka članka 21. stavka 13. i članka 21. stavka 14. Direktive 2011/61/EU, depozitar ELTIF-a kojim se trguje s malim ulagačima ne može se osloboditi od odgovornosti u slučaju gubitka financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo kod treće osobe.

3.          Odgovornost depozitara iz članka 21. stavka 12. Direktive 2011/61/EU ne isključuje se niti se ograničuje sporazumom ako se ELTIF-om trguje s malim ulagačima.

4.          Sporazum kojim se krši stavak 3. ništavan je.

5.          Imovinom pohranjenom na skrbništvo depozitara ELTIF-a ne koriste se ponovno za vlastiti račun ni depozitar ni bilo koja treća strana kojoj je delegirana dužnost skrbništva. Ponovno korištenje obuhvaća svaku transakciju u kojoj sudjeluje imovina pohranjena na skrbništvo uključujući, ali ne ograničavajući se na, prenošenje, davanje u zalog, prodaju ili davanje zajmova.

Imovinom pohranjenom na skrbništvo depozitara ELTIF-a može se ponovno koristiti uz uvjet:

(a)    da se ponovno korištenje imovinom provodi za račun ELTIF-a;

(b)    da depozitar izvršava upute upravitelja ELTIF-a uime ELTIF-a;

(c)    da je ponovno korištenje u korist ELTIF-a i u interesu imatelja udjela i dioničara; i

(d)    da je transakcija osigurana visokokvalitetnim i likvidnim kolateralom koji je ELTIF primio na temelju aranžmana o prijenosu prava vlasništva.

Tržišna vrijednost kolaterala iz točke (d) drugoga podstavka u svakom trenutku ima barem tržišnu vrijednost ponovno korištene imovine uvećano za premiju.

Članak 24.Dodatni zahtjevi za trgovanje ELTIF-ima s malim ulagačima

1.          Udjelima ili dionicama ELTIF-a može se trgovati s malim ulagačima uz uvjet da upravitelj ELTIF-a ili distributer pruža odgovarajuće savjete o ulaganju malim ulagačima.

2.          Upravitelj ELTIF-a može izravno nuditi ili plasirati udjele ili dionice ELTIF-a malim ulagačima samo ako je taj upravitelj ovlašten da pruža usluge iz članka 6. stavka 4. točke (a) i točke (b) podtočke i. Direktive 2011/61/EU i samo nakon što taj upravitelj provede test prikladnosti iz članka 23.b stavka 1. ove Uredbe.

3.          Ako portfelj financijskih instrumenata potencijalnog malog ulagača ne prelazi 500 000 EUR, upravitelj ELTIF-a ili bilo koji distributer, nakon provedenog testa prikladnosti iz članka 23.b stavka 1. i pružanja odgovarajućih savjeta o ulaganjima i na temelju informacija koje mu pruži potencijalni mali ulagač, jamči da potencijalni mali ulagač ne ulaže ukupni iznos koji premašuje 10 % portfelja financijskih instrumenata u ELTIF-u tog ulagača te da je početni najmanji iznos uložen u jedan ELTIF ili više njih 10 000 EUR.

Potencijalni mali ulagač odgovoran je za to da upravitelju ELTIF-a ili distributeru pruži točne informacije o portfelju financijskih instrumenata i ulaganjima potencijalnog malog ulagača u ELTIF-e iz prvoga podstavka.

Za potrebe ovoga stavka podrazumijeva se da portfelj financijskih instrumenata obuhvaća gotovinske depozite i financijske instrumente, ali ne obuhvaća financijske instrumente koji su dani kao kolateral.

4.  U pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a kojim se trguje s malim ulagačima predviđa se da se prema svim ulagačima postupa jednako te da se nikakav povlašteni tretman ili određene ekonomske koristi ne odobravaju pojedinačnim ulagačima ili grupama ulagača.

5.          Pravni oblik ELTIF-a kojim se trguje s malim ulagačima ne smije dovoditi do dodatne odgovornosti maloga ulagača ili zahtijevati dodatne obveze u ime tog ulagača osim izvornog vezanog kapitala.

6.          privatni ulagači mogu, tijekom razdoblja pretplate i najmanje dva tjedna nakon dana pretplate na udjele ili dionice ELTIF-a, otkazati svoju pretplatu i dobiti novac natrag bez sankcija.

7.          Upravitelj ELTIF-a kojim se trguje s malim ulagačima uvodi odgovarajuće postupke i mjere za rješavanje pritužbi malih ulagača koje malim ulagačima omogućuju da ulažu pritužbe na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika svoje države članice.

Članak 25.Trgovanje udjelima ili dionicama ELTIF-a

1.          Uz obavješćivanje u skladu s člankom 31. Direktive 2011/61/EU, upravitelj ELTIF-a može trgovati udjelima ili dionicama tog ELTIF-a s profesionalnim i malim ulagačima u svojoj matičnoj državi članici.

2.  Uz obavješćivanje u skladu s člankom 32. Direktive 2011/61/EU, upravitelj ELTIF-a može trgovati udjelima ili dionicama tog ELTIF-a s profesionalnim i malim ulagačima u državama članicama osim matične države članice upravitelja ELTIF-a.

3.          Upravitelj ELTIF-a obavješćuje nadležna tijela za svaki pojedini ELTIF kojim upravlja namjerava li tim ELTIF-om trgovati s malim ulagačima ili ne.

4.          Osim dokumentacije i informacija traženih na temelju članaka 31. i 32. Direktive 2011/61/EU, upravitelj ELTIF-a nadležnim tijelima dostavlja sljedeće:

(a)    prospekt ELTIF-a;

(b)    glavni opisni dokument ELTIF-a u slučaju trgovanja njime s malim ulagačima; i

(c)    podatke o mogućnostima iz članka 23.

5.  Nadležnosti i ovlasti nadležnih tijela u skladu s člancima 31. i 32. Direktive 2011/61/EU tumače se tako da se odnose i na trgovanje ELTIF-ima s malim ulagačima i da obuhvaćaju dodatne zahtjeve iz ove Uredbe.

6.          Uz svoje ovlasti navedene u podstavku 1. članka 31. stavka 3. Direktive 2011/61/EU, nadležno tijelo matične države članice upravitelja ELTIF-a također sprečava trgovanje ELTIF-om ako se upravitelj ELTIF-a ne pridržava ili ne bude pridržavao ove Uredbe.

7.          Uz svoje ovlasti navedene u prvom podstavku članka 32. stavka 3. Direktive 2011/61/EU, nadležno tijelo matične države članice upravitelja ELTIF-a također odbija dostaviti potpunu dokumentaciju nadležnim tijelima države članice u kojoj se namjerava trgovati ELTIF-om ako se upravitelj ELTIF-a ne pridržava ove Uredbe.

Poglavlje VI.Nadzor

Članak 26.Nadzor nadležnih tijela

1.          Nadležna tijela kontinuirano nadziru usklađenost s ovom Uredbom.

2.          Nadležno tijelo ELTIF-a odgovorno je za nadzor usklađenosti s pravilima utvrđenima u poglavljima II., III. i IV.

3.          Nadležno tijelo ELTIF-a odgovorno je za nadzor usklađenosti s obvezama utvrđenima u pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a te s obvezama utvrđenima u prospektu, koje moraju biti sukladne s ovom Uredbom.

4.          Nadležno tijelo upravitelja ELTIF-a odgovorno je za nadzor adekvatnosti postupaka i organizacije upravitelja ELTIF-a kako bi upravitelj ELTIF-a mogao poštovati obveze i pravila koji se odnose na osnivanje i poslovanje svih ELTIF-a kojima upravlja.

Nadležno tijelo upravitelja ELTIF-a odgovorno je za nadzor toga postupa li upravitelj ELTIF-a u skladu s ovom Uredbom.

5.  Nadležna tijela nadziru subjekte za zajednička ulaganja koji imaju poslovni nastan ili kojima se trguje na njihovu teritoriju kako bi se uvjerila da se oni ne koriste oznakom ELTIF-a ili ne ukazuju na to da su ELTIF, osim ako za to nemaju odobrenje i ne postupaju u skladu s ovom Uredbom.

Članak 27.Ovlasti nadležnih tijela

1.          Nadležna tijela imaju sve nadzorne i istražne ovlasti koje su potrebne za izvršavanje njihovih zadaća u skladu s ovom Uredbom.

2.          Ovlasti dodijeljene nadležnim tijelima u skladu s Direktivom 2011/61/EU, uključujući one koje se odnose na sankcije, izvršavaju se i u pogledu ove Uredbe.

2a.         Nadležno tijelo ELTIF-a zabranjuje uporabu oznake „ELTIF” ili „Europski fond za dugoročna ulaganja” u slučaju da se upravitelj ELTIF-a više ne pridržava ove Uredbe.

Članak 28.Ovlasti i nadležnosti ESMA-e

1.          ESMA ima ovlasti potrebne za izvršavanje zadaća koje su joj dodijeljene ovom Uredbom.

2.          Ovlasti ESMA-e u skladu s Direktivom 2011/61/EU izvršavaju se i u pogledu ove Uredbe i u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

3.          Za potrebe Uredbe (EU) br. 1095/2010, ova se Uredba podrazumijeva kao dodatni pravno obvezujući akt Unije kojim se ESMA-i dodjeljuju zadaće iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 29.Suradnja među nadležnim tijelima

1.          Ako su nadležno tijelo ELTIF-a i nadležno tijelo upravitelja ELTIF-a različiti, surađuju međusobno i razmjenjuju informacije u svrhu izvršavanja svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom.

1a.         Nadležna tijela međusobno surađuju u skladu s Direktivom 2011/61/EU.

2.  Nadležna tijela i ESMA surađuju međusobno u svrhu izvršavanja svojih pojedinačnih zadaća u okviru ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010.

3.          Nadležna tijela i ESMA razmjenjuju sve informacije i dokumente potrebne za izvršavanje svojih pojedinačnih zadaća u okviru ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010, osobito kako bi se otkrile i uklonile povrede ove Uredbe.

Poglavlje VII.Završne odredbe

Članak 29.a

Obrada zahtjeva u Komisiji

Europska komisija daje prednost postupcima za sve zahtjeve ELTIF-a za financiranje iz EIB-a i poboljšava njihovu učinkovitost. Komisija pojednostavnjuje donošenje svih mišljenja i doprinosa o zahtjevima ELTIF-a za financiranje iz EIB-a.

Članak 30.Preispitivanje

1.          Komisija započinje s preispitivanjem primjene ove Uredbe najkasnije ...[28]+. Tim preispitivanjem posebno se analizira:

(a)    učinak članka 16.;

(b)    učinak diversifikacije imovine na primjenu minimalnog praga od 70 % prihvatljive ulagačke imovine propisanog u članku 12. stavku 1.;

(c)    u kojoj mjeri se ELTIF-ima trguje u Uniji, uključujući i to mogu li UAIF-i obuhvaćeni člankom 3. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU imati interes u trgovanju ELTIF-ima;

(ca)   u kojoj je mjeri potrebno ažurirati popis prihvatljive imovine i ulaganja te pravila za diversifikaciju, sastav portfelja i ograničenja u vezi s posuđivanjem novčanih sredstava.

2.  Nakon preispitivanja iz stavka 1. i nakon savjetovanja s ESMA-om Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće u kojem se ocjenjuje doprinos ove Uredbe i ELTIF-a dovršenju uspostave unije tržišta kapitala i ostvarenju ciljeva navedenih u članku 1. stavku 1.a. Izvješće prema potrebi prati zakonodavni prijedlog.

Članak 31.Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od ...[29]+.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u …,

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

Or. en

 • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
 • [2]  Usvojeni tekstovi s tim datumom, P7_TA(2014)0448.
 • [3] * Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.
 • [4]             SL C 67, 6.3.2014., str. 71.
 • [5]             Stajalište Europskog parlamenta od … (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od … .
 • [6]             Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).
 • [7]             Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima rizičnog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str.1.).
 • [8]             Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18).
 • [9]             Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).
 • [10]             Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).
 • [11]            Direktiva 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenog 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 345, 31.12.2003., str. 64.).
 • [12]            Uredba Komisije (EZ) br. 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (SL L 149, 30.4.2004., str. 1.).
 • [13]            Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1).
 • [14]            Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).
 • [15]          Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).
 • [16]            Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).
 • [17]            Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).
 • [18]            Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).
 • [19]            Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).
 • [20]            Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).
 • [21]            Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (SL L 86, 24.3.2012., str. 1).
 • [22] +            SL molimo umetnite datum: 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
 • [23]            Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i vezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).
 • [24] +            SL molimo umetnite datum: 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
 • [25] +            SL molimo umetnite datum: 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
 • [26] +            SL molimo umetnite datum: 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
 • [27] +            SL molimo umetnite datum: 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
 • [28] +            SL molimo umetnite datum: četiri godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
 • [29] +          SL molimo umetnite datum: šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

POSTUPAK

Naslov

Europski fondovi za dugoročna ulaganja

Referentni dokumenti

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Datum podnošenja EP-u

26.6.2013

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

4.7.2013

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

CONT

15.7.2013

EMPL

28.10.2013

JURI

11.9.2013

 

Izvjestitelji

  Datum imenovanja

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

2.7.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

5.11.2013

25.11.2013

23.1.2014

 

Datum usvajanja

10.3.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

2

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Zdravka Bušić, Saïd El Khadraoui, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Catherine Stihler

VRAĆANJE PREDMETA ODBORU

Datum vraćanja predmeta odboru prema čl. 61. st. 2.

17.04.2014

Izvjestitelji

  Datum imenovanja

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

 

 

 

 

Datum usvajanja

15.12.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi

Datum podnošenja

16.02.2015