Procedūra : 2013/0214(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0021/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0021/2015

Debates :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Balsojumi :

PV 10/03/2015 - 10.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0047

PAPILDU ZIŅOJUMS     ***I
PDF 899kWORD 285k
16.2.2015
PE 549.277v01-00 A8-0021/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Alain Lamassoure

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA
 NODOŠANA ATPAKAĻ KOMITEJAI

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0462),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0209/2013),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 16. oktobra atzinumu(1),

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 61. panta 2. punktu,

–       ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7‑0211/2014),

–       ņemot vērā grozījumus, ko tas pieņēma 2014.gada 17. aprīļa sēdē(2),

–       ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 18. septembra lēmumu par septītā sasaukuma laikā neizskatītajiem jautājumiem,

–       ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas papildu ziņojumu (A8-0021/2015),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

1. grozījums

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(3)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/...

(… gada …)

par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(4),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(5),

tā kā:

(1)         Ilgtermiņa finansējums ir izšķiroši svarīgs instruments, kas ļauj nodrošināt Eiropas ekonomikas ilgtspējīgu, gudru un integrējošu izaugsmi saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”, kā arī augstu nodarbinātības līmeni un konkurētspēju, lai nākotnes ekonomiku veidotu tā, ka tai ir mazāka nosliece uz sistēmiskiem riskiem un ka tā ir noturīgāka. Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi (ELTIF) nodrošina finansējumu dažādiem infrastruktūras projektiem, biržas sarakstā neiekļautām sabiedrībām vai biržas sarakstā iekļautiem maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas emitē pašu kapitāla vai parāda instrumentus, kuriem nav viegli identificējama pircēja. Nodrošinot finansējumu šādiem projektiem, ELTIF sniedz ieguldījumu Savienības reālās ekonomikas un tās politikas nostādņu īstenošanas finansēšanā.

(2)         No pieprasījuma viedokļa, ELTIF var radīt pastāvīgu ienākumu plūsmu pensiju administratoriem, apdrošināšanas sabiedrībām, fondiem, pašvaldībām un citiem subjektiem, kuriem ir regulāras un periodiskas saistības un kuri vēlas gūt ilgtermiņa peļņu labi regulētās struktūrās. Lai gan ELTIF nodrošina mazāku likviditāti nekā ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros, tie var radīt pastāvīgu naudas līdzekļu plūsmu individuāliem ieguldītājiem, kas paļaujas uz ELTIF radītu regulāru naudas līdzekļu plūsmu. Turklāt tiem ieguldītājiem, kas nesaņem stabilu ieņēmumu plūsmu, ELTIF var piedāvāt labas kapitāla vērtības pieauguma iespējas laika gaitā.

(3)  Projektiem, kas saistīti ar transporta infrastruktūru, ilgtspējīgas enerģijas ražošanu vai sadali, sociālo infrastruktūru (mājokļiem vai slimnīcām), jaunu tehnoloģiju ieviešanu, resursu un enerģijas izmantojuma samazināšanas sistēmu ieviešanu vai turpmāku MVU izaugsmi, var trūkt finansējuma. Kā novērots finanšu krīzes laikā, bankas finansējuma papildināšana ar plašāka klāsta finansējuma avotiem, kas labāk mobilizē kapitāla tirgus, var palīdzēt novērst finansējuma nepilnības. ELTIF var būt izšķiroša nozīme šajā sakarā, un tie var arī mobilizēt kapitālu, piesaistot investorus no trešām valstīm.

(3a)       Šīs regulas mērķis ir palielināt Eiropas ilgtermiņa ieguldījumus reālajā ekonomikā. Ilgtermiņa ieguldījumi trešās valstīs īstenotos projektos, šo valstu uzņēmumos un infrastruktūrā arī var piesaistīt kapitālu ELTIF un tādējādi stimulēt Eiropas ekonomiku. Tādēļ nevajadzētu liegt šādu ieguldījumu veikšanu.

(6)  Tā kā nav regulas, kurā būtu izklāstīti noteikumi par ELTIF, valstu līmenī var tikt pieņemti atšķirīgi pasākumi, kas atšķirīgu ieguldījumu aizsardzības pasākumu rezultātā var radīt konkurences izkropļojumus. Atšķirīgas valstu prasības attiecībā uz portfeļa sastāvu, diversifikāciju un atbilstīgajiem aktīviem, jo īpaši ieguldījumi precēs, rada šķēršļus tādu ieguldījumu fondu pārrobežu tirdzniecībai, kas orientējas galvenokārt uz biržas sarakstā neiekļautiem uzņēmumiem un reālajiem aktīviem, tāpēc ka ieguldītāji nevar viegli salīdzināt dažādos ieguldījumu piedāvājumus. Atšķirīgas valstu prasības noved arī pie atšķirīgiem ieguldītāju aizsardzības līmeņiem. Turklāt arī atšķirīgas valstu prasības attiecībā uz ieguldījumu metodēm, piemēram, pieļaujamais aizņemšanās līmenis, atvasināto finanšu instrumentu izmantošana, noteikumi, ko piemēro īsajai pārdošanai, vai vērtspapīru finansēšanas darījumi, noved pie atšķirīgiem ieguldītāju aizsardzības līmeņiem. Papildus tam atšķirīgas valstu prasības attiecībā uz izpirkšanas vai turēšanas laikposmu apgrūtina tādu fondu pārrobežu tirdzniecību, kuri iegulda biržas sarakstā neiekļautos aktīvos. Palielinot juridisko nenoteiktību, minētās atšķirības var mazināt to ieguldītāju uzticību, kuri apsver iespēju ieguldīt šādos fondos, un mazināt ieguldītāju iespējas efektīvi izvēlēties starp dažādiem ilgtermiņa ieguldījumu variantiem. Attiecīgi šīs regulas atbilstošais juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pants, kā tas ir interpretēts saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas pastāvīgo judikatūru.

(7)  Lai nodrošinātu, ka ELTIF produkta profils ir Savienības mērogā saskaņots un stabils, ir nepieciešami visā Savienībā vienoti noteikumi. Konkrētāk, lai nodrošinātu vienmērīgu iekšējā tirgus darbību un augstu ieguldītāju aizsardzības līmeni, ir jāpieņem vienoti ELTIF darbības noteikumi, jo īpaši attiecībā uz to portfeļa sastāvu un ieguldījumu instrumentiem, kurus tie drīkst izmantot, lai iesaistītos riska darījumos ar ilgtermiņa aktīviem, piemēram, pašu kapitāla vai parāda instrumentiem, kurus emitējuši biržas sarakstā iekļauti MVU un biržas sarakstā neiekļauti uzņēmumi, kā arī ar reālajiem aktīviem. Vienoti noteikumi par ELTIF portfeli ir nepieciešami arī tāpēc, lai nodrošinātu, ka ELTIF, kuru mērķis ir radīt regulārus ienākumus, saglabātu diversificētu ieguldījumu aktīvu portfeli, kas ir piemērots regulāras naudas līdzekļu plūsmas saglabāšanai. ELTIF ir pirmais solis tāda integrēta iekšējā tirgus izveidē, kurā varētu piesaistīt kapitālu, ko pēc tam varētu novirzīt uz ilgtermiņa ieguldījumiem Eiropas ekonomikā. Lai nodrošinātu vienmērīgu ilgtermiņa ieguldījumu iekšējā tirgus darbību, Komisijai ir jāturpina analizēt iespējamos šķēršļus, kuri varētu apgrūtināt ilgtermiņa kapitāla piesaistīšanu no citām valstīm, tostarp šķēršļus, ko rada šādiem ieguldījumiem piemērojamais nodokļu režīms.

(8)  Ir būtiski nodrošināt, ka noteikumi par ELTIF darbību, jo īpaši attiecībā uz to portfeļa sastāvu un ieguldījumu instrumentiem, ko tie drīkst izmantot, ir tieši piemērojama ELTIF pārvaldniekiem, tādēļ šie jaunie noteikumi ir jāpieņem kā regula. Tas nodrošina arī vienādus nosacījumus ELTIF nosaukuma izmantošanai, nepieļaujot atšķirību parādīšanos valstu prasībās. ELTIF pārvaldniekiem būtu jāievēro vienādi noteikumi visā Savienībā, lai palielinātu ieguldītāju uzticību ELTIF un nodrošinātu noturīgu ELTIF nosaukuma uzticamību. Tajā pašā laikā, pieņemot vienotus noteikumus, tiek samazināta ELTIF piemērojamo regulatīvo prasību sarežģītība. Izmantojot vienotus noteikumus, tiek samazinātas arī pārvaldnieku izmaksas, kas rodas no nepieciešamības nodrošināt atbilstību atšķirīgām valstu prasībām, kuras reglamentē fondus, kas iegulda biržas sarakstā iekļautos un neiekļautos uzņēmumos un salīdzināmās reālo aktīvu kategorijās. Tas jo īpaši attiecas uz ELTIF pārvaldniekiem, kas vēlas piesaistīt kapitālu pārrobežu līmenī. Vienotu noteikumu pieņemšana palīdz arī novērst konkurences kropļojumus.

(9)  Jaunie ELTIF noteikumi ir cieši saistīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES, jo šī direktīva(6) ir daļa no tiesiskā regulējuma, kas reglamentē alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) pārvaldību un tirdzniecību Savienībā. Pēc definīcijas ELTIF ir ES AIF, ko pārvalda alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki (AIFP), kuriem ir piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

(10)       Tā kā Direktīvā 2011/61/ES ir paredzēts arī pakāpenisks trešo valstu režīms, kas reglamentē ārpussavienības AIFP un AIF, jaunajiem ELTIF noteikumiem ir ierobežotāka darbības joma, kura uzsver jaunā ilgtermiņa ieguldījumu produkta Eiropas dimensiju. Tādējādi tikai Direktīvā 2011/61/ES definētam ES AIF vajadzētu būt tiesībām kļūt par EIIF un tikai tādā gadījumā, ja to pārvalda ES AIFP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

(11)  Jaunajiem noteikumiem, ko piemēro ELTIF, būtu jābalstās uz spēkā esošo reglamentējošo satvaru, kas noteikts ar Direktīvu 2011/61/ES, un tās īstenošanai pieņemtajiem aktiem. Tādēļ noteikumi par produktiem, ko piemēro ELTIF, būtu jāpiemēro papildus spēkā esošajos Savienības tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem. Jo īpaši ELTIF būtu jāpiemēro Direktīvā 2011/61/ES paredzētie noteikumi par pārvaldību un tirdzniecību. Tāpat ELTIF pārrobežu darbībai būtu attiecīgi jāpiemēro Direktīvā 2011/61/ES paredzētie noteikumi par pārrobežu pakalpojumu sniegšanu un brīvību veikt uzņēmējdarbību. Tie būtu jāpapildina ar īpašiem tirdzniecības noteikumiem, kas izstrādāti attiecībā uz ELTIF pārrobežu tirdzniecību gan privātiem, gan profesionāliem ieguldītājiem visā Savienībā.

(12)       Visiem ES AIF, kas vēlas tirgot savus aktīvus kā ELTIF, būtu jāpiemēro vienoti noteikumi. Tiem ES AIF, kas nevēlas savus aktīvus tirgot kā ELTIF, minētajiem noteikumiem nevajadzētu būt saistošiem, līdz ar to tie piekrīt, ka negūst labumu no izrietošajām priekšrocībām. Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un AIF, kas atrodas ārpus ES, nevajadzētu būt tiesīgiem savus aktīvus tirgot kā ELTIF.

(13)  Lai nodrošinātu ELTIF atbilstību saskaņotajiem noteikumiem, kas reglamentē šo fondu darbību, ir jāpieprasa, lai kompetentās iestādes piešķir ELTIF atļauju. Tāpēc Direktīvā 2011/61/ES paredzētās saskaņotās atļauju piešķiršanas un uzraudzības procedūras, ko piemēro AIFP, būtu jāpapildina ar īpašu atļauju piešķiršanas procedūru ELTIF. Būtu jāievieš procedūras, lai nodrošinātu, ka ELTIF drīkst pārvaldīt tikai tādi ES AIFP, kam piešķirta atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES un kas ir spējīgi pārvaldīt ELTIF. Būt jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka ELTIF spēs izpildīt saskaņotos noteikumus, kas reglamentē šo fondu darbību. Gadījumos, kad ELTIF tiek pārvaldīts iekšēji un nav iecelts ārējs AIFP, būtu jāizmanto īpaša atļauju piešķiršanas procedūra.

(14)       Ņemot vērā to, ka ES AIF var būt dažādas juridiskās formas, kas tiem ne vienmēr nodrošina juridiskas personas statusu, gadījumos, kad ELTIF ir izveidots kā ES AIF, kas nevar darboties patstāvīgi, jo tam nav juridiskas personas statusa, noteikumi, kuros tiek pieprasīta ELTIF rīcība, būtu jāsaprot kā piemērojami ELTIF pārvaldniekam.

(15)  Lai nodrošinātu, ka ELTIF ir orientēti uz ilgtermiņa ieguldījumiem un dod ieguldījumu Savienības ekonomikas ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanā, noteikumos par ELTIF portfeli būtu skaidri jānosaka aktīvu kategorijas, kuras atbilst ELTIF ieguldījumu kritērijiem, un nosacījumi, saskaņā ar kuriem tās būtu jāuzskata par atbilstošām šiem kritērijiem. Vismaz 70 % no ELTIF kapitāla būtu jāiegulda atbilstīgos ieguldījumu aktīvos. Lai nodrošinātu ELTIF integritāti, ir arī vēlams aizliegt ELTIF iesaistīties noteiktos finanšu darījumos, kas, radot riskus, kuri atšķiras no ilgtermiņa ieguldījumu fonda paredzamajiem riskiem, varētu apdraudēt ELTIF ieguldījumu stratēģiju un mērķus. Lai nodrošinātu skaidru orientāciju uz ilgtermiņa ieguldījumiem, — kas var būt noderīgi privātiem ieguldītājiem, kuriem nav pieredzes ar mazāk tradicionālām ieguldījumu stratēģijām, — nevajadzētu atļaut ELTIF ieguldīt atvasinātos finanšu instrumentos, izņemot gadījumus, kad šādas ieguldīšanas mērķis ir ar paša fonda ieguldījumiem saistīto risku ierobežošana. Tā kā preces un atvasinātie finanšu instrumenti, kas netieši ļauj iesaistīties riska darījumos ar tām, ir likvīdi, ieguldījumiem precēs nav vajadzīgas ieguldītāju ilgtermiņa saistības, un tāpēc tie nebūtu jāiekļauj atbilstīgos ieguldījumu aktīvos. Šis arguments neattiecas uz ieguldījumiem infrastruktūrā vai uzņēmumos, kuri saistīti ar precēm vai kuru veikums ir netieši saistīts ar preču veikumu, piemēram, lauksaimniecības uzņēmumi lauksaimniecības preču gadījumā vai spēkstacijas energoresursu gadījumā.

(16)  Ilgtermiņa ieguldījumu definīcija ir plaša. Atbilstīgie ieguldījumu aktīvi pārsvarā ir nelikvīdi, tiem nepieciešamas konkrēta ilguma saistības, un to ekonomiskajam profilam ir ilgtermiņa raksturs. Atbilstīgie ieguldījumu aktīvi nav pārvedami vērtspapīri, un tāpēc tiem nav pieejama sekundāro tirgu likviditāte. Tiem bieži vien ir vajadzīgas noteikta termiņa saistības, kas ierobežo to pārdošanas iespējas. Tomēr, tā kā biržas sarakstā iekļauti MVU var saskarties ar problēmām, kas saistītas ar likviditāti un piekļuvi sekundārajam tirgum, tie arī būtu jāuzskata par kritērijiem atbilstošajiem portfeļuzņēmumiem. ELTIF ieguldījumu ekonomiskajam ciklam būtībā piemīt ilgtermiņa raksturs, jo tiem ir lielas kapitāla saistības, un ir vajadzīgs ilgs laiks, līdz tie rada atdevi. ▌

(17)       Lai ļautu tam vajadzības gadījumā efektīvi pārvaldīt naudas līdzekļu plūsmu, ELTIF būtu jāļauj ieguldīt arī tādos aktīvos, kas nav atbilstīgi ieguldījumu aktīvi, taču tikai tādos gadījumos, ja tas atbilst ELTIF ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijai.

(18)  Ar atbilstīgajiem ieguldījumu aktīviem būtu jāsaprot arī līdzdalības, piemēram, pašu kapitāla vai kvazikapitāla instrumenti, parāda instrumenti kritērijiem atbilstošos portfeļuzņēmumos un tiem sniegtie aizdevumi. Tiem būtu arī jāietver līdzdalība citos fondos, kas orientējas uz aktīviem, piemēram, ieguldījumi biržas sarakstā neiekļautos uzņēmumos, kas emitē pašu kapitāla vai parāda instrumentus, kuriem ne vienmēr ir viegli identificējams pircējs. Arī tiešai līdzdalībai reālos aktīvos, ja vien tie nav vērtspapīroti, būtu jāveido atbilstīgo aktīvu kategorija, ar nosacījumu, ka šie aktīvi rada paredzamu naudas plūsmu (regulāru vai neregulāru) tādā nozīmē, ka tos var modelēt un vērtēt, pamatojoties uz diskontētās naudas plūsmas vērtēšanas metodi. Šajos aktīvos varētu iekļaut arī sociālo infrastruktūru, kas dod paredzamu atdevi, piemēram, enerģētikas, transporta un komunikāciju infrastruktūru, kā arī izglītības, veselības aprūpes, labklājības atbalsta iestādes vai rūpnieciskās iekārtas. Turpretī tādus aktīvus kā mākslas darbi, manuskripti, vīna krājumi vai dārglietas nevajadzētu uzskatīt par atbilstīgiem, jo tie parasti nerada paredzamu naudas plūsmu.

(18a)  Par atbilstīgiem ieguldījumu aktīviem būtu jāuzskata arī reāli aktīvi, kuru vērtība pārsniedz EUR 10 000 000 un kuri nodrošina ekonomisku un sociālu labumu. Šādi aktīvi ir arī infrastruktūra, intelektuālais īpašums, kuģošanas līdzekļi, iekārtas, mehānismi, gaisa kuģi vai ritošais sastāvs un nekustamais īpašums. Ieguldījumi komerciālā īpašumā vai dzīvojamās ēkās būtu jāatļauj, ja tie veicina gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi vai atbalsta Savienības enerģētikas, reģionālo vai kohēzijas politiku. Būtu skaidri jādokumentē ieguldījumi šādā nekustamajā īpašumā, lai parādītu uzņemtās ilgtermiņa saistības, ieguldot konkrētajā īpašumā. Šīs regulas mērķis nav veicināt spekulatīvus ieguldījumus.

(18b)     Plašā mēroga dēļ infrastruktūras projektiem ir vajadzīgs liels kapitāls, kas tiek ieguldīts uz ilgu laiku. Šādi infrastruktūras projekti ietver sabiedrisko ēku infrastruktūru, piemēram, skolas, slimnīcas vai cietumus; sociālo infrastruktūru, piemēram, sociālos mājokļus; transporta infrastruktūru, piemēram, ceļus, sabiedriskā transporta sistēmas vai lidostas; energoinfrastruktūru, piemēram, enerģētikas tīklus, projektus saistībā ar klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, spēkstacijas vai cauruļvadus; ūdens apsaimniekošanas infrastruktūru, piemēram, ūdens apgādes sistēmas, notekūdeņu vai apūdeņošanas sistēmas; sakaru infrastruktūru, piemēram, tīklus, un atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, piemēram, pārstrādes vai savākšanas sistēmas.

(19)  Ar kvazikapitāla instrumentiem būtu jāsaprot tāda veida finansēšanas instrumenti, kas ir pašu kapitāla un parāda apvienojums, kurā instrumenta atdeve ir saistīta ar kritērijiem atbilstošā portfeļuzņēmuma peļņu vai zaudējumiem un kurā saistību nepildīšanas gadījumā netiek pilnībā nodrošināta instrumenta atlīdzināšana. Šādi instrumenti ietver dažādus finansēšanas instrumentus, piemēram, pakārtotus aizdevumus, daļas bez balsstiesībām, līdzdalības aizdevumus, tiesības piedalīties peļņas sadalē, konvertējamās obligācijas un obligācijas ar garantijas iespējas līgumiem.

(20)       Lai atspoguļotu pastāvošo uzņēmējdarbības praksi, ELTIF būtu jāļauj pirkt pastāvošas kritērijiem atbilstoša portfeļuzņēmuma ieguldījumu apliecības no to šī uzņēmuma ieguldījumu apliecību turētājiem . Turklāt, lai nodrošinātu visplašākās iespējamās iespējas līdzekļu iegūšanai, būtu jāatļauj ieguldījumi citos ELTIF, Eiropas riska kapitāla fondos (EuVECAs), kuru darbību reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 345/2013(7), un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondos (EuSEF ), kuru darbību reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 346/2013(8). Lai novērstu ieguldījumu vērtības samazinājumu kritērijiem atbilstošos portfeļuzņēmumos, ELTIF būtu jāļauj veikt ieguldījumus tikai citos ELTIF, EuVECA un EuSEF ar nosacījumu, ka minētie ELTIF paši nav ieguldījuši vairāk nekā 10 % no to kapitāla citos ELTIF .

(21)  Finanšu uzņēmumu izmantošana var būt nepieciešama, lai apkopotu un organizētu dažādu ieguldītāju iemaksas, tostarp valsts sektora ieguldījumus infrastruktūras projektos. Tādēļ ELTIF būtu jāļauj veikt ieguldījumus atbilstīgos ieguldījumu aktīvos, izmantojot finanšu uzņēmumus, ja vien šie uzņēmumi ir paredzēti ilgtermiņa projektu, kā arī MVU izaugsmes finansēšanai.

(24)       Biržas sarakstā neiekļauti uzņēmumi var saskarties ar grūtībām piekļūt kapitāla tirgiem un finansēt turpmāku izaugsmi un darbības paplašināšanu. Parasti finansējums tiek piesaistīts privāta finansējuma veidā, izmantojot pašu kapitāla daļas vai aizdevumus. Tā kā šādi instrumenti pēc to būtības ir ilgtermiņa ieguldījumi, tiem ir nepieciešams “mērķtiecīgais” kapitāls, ko ELTIF var nodrošināt. Turklāt biržas sarakstā iekļauti uzņēmumi nereti saskaras ar būtiskiem šķēršļiem ilgtermiņa finansējuma iegūšanā, un ELTIF var nodrošināt vērtīgus alternatīvus finansējuma avotus.

(24a)     Tādēļ ilgtermiņa aktīvu kategorijām šīs regulas nozīmē būtu jāietver biržas sarakstā neiekļauti uzņēmumi, kas emitē pašu kapitāla vai parāda instrumentus, kuriem varētu nebūt viegli identificējama pircēja, un biržas sarakstā iekļauti uzņēmumi, kuru maksimālā kapitalizācijas vērtība ir EUR 500 000 000.

(26)  Ja ELTIF pārvaldniekam kritērijiem atbilstošā portfeļuzņēmumā pieder daļas, pastāv risks, ka tas savas intereses nostāda augstāk par ELTIF ieguldītāju interesēm. Lai izvairītos no šāda interešu konflikta un nodrošinātu pienācīgu uzņēmuma pārvaldību, ELTIF būtu jāiegulda tikai tādos aktīvos, kas nav saistīti ar šā ELTIF pārvaldnieku, izņemot gadījumus, kad minētais ELTIF iegulda citu EIIF, EuVECAs, vai EuSEF s daļās vai ieguldījumu apliecībās, kurus pārvalda minētā ELTIF pārvaldnieks.

(27)       Lai ELTIF pārvaldniekiem sniegtu zināmu elastību attiecībā uz to fondu ieguldījumiem, tirdzniecība ar aktīviem, kas nav ilgtermiņa ieguldījumi, būtu jāatļauj ne vairāk kā 30 % apmērā no minētā ELTIF kapitāla.

(28)       Lai ierobežotu ELTIF riska uzņemšanos, ir būtiski samazināt darījuma partnera risku, nosakot skaidras ELTIF portfeļa diversifikācijas prasības. Uz visiem ārpusbiržas (OTC) atvasinājumiem būtu jāattiecina Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012(9).

(29)       Lai novērstu to, ka ieguldošais ELTIF būtiski ietekmē cita ELTIF vai emitenta pārvaldību, ir jāizvairās no pārmērīgas ELTIF koncentrācijas vienā un tajā pašā ieguldījumā.

(30)  Lai ELTIF pārvaldnieki varētu piesaistīt papildu kapitālu fonda darbības laikā, tiem būtu jāļauj aizņemties naudas līdzekļus līdz pat 30 % apmērā no ELTIF kapitāla vērtības. Tam būtu jāpalīdz nodrošināt papildu atdevi ieguldītājiem. Lai novērstu valūtu nesakritības risku, ELTIF būtu jāaizņemas tikai tajā valūtā, kurā ELTIF pārvaldnieks plāno iegādāties aktīvus. Lai risinātu ar paralēlās banku sistēmas darbību saistītus jautājumus, ELTIF aizņemtie naudas līdzekļi nebūtu jāizmanto, lai piešķirtu aizdevumus kritērijiem atbilstošiem portfeļuzņēmumiem.

(31)       ELTIF ieguldījumu ilgtermiņa rakstura un nelikviditātes dēļ ELTIF pārvaldniekam būtu vajadzīgs pietiekami ilgs laiks, lai piemērotu ieguldījumu ierobežojumus. Nosakot šo ierobežojumu īstenošanai nepieciešamo laiku, būtu jāņem vērā ieguldījumu īpatnības un īpašības, taču šis laiks nedrīkstētu pārsniegt piecus gadus pēc dienas, kad izsniegta atļauja ELTIF darbībai vai ELTIF darbības puslaiku, atkarībā no tā, kurš no minētajiem termiņiem iestājas ātrāk.

(31a)  ELTIF, ņemot vērā to portfeļu profilu un to, ka tie orientējas uz ilgtermiņa aktīvu kategorijām, ir izstrādāti, lai novirzītu privātos ietaupījumus Eiropas ekonomikas attīstībai. ELTIF ir iecerēti arī kā ieguldījumu instruments, caur kuru Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupa var virzīt savu finansējumu, kas paredzēts Eiropas infrastruktūrai vai MVU. Atbilstīgi šīs regulas noteikumiem ELTIF ir strukturēti kā apvienots ieguldījumu instruments, kas reaģē uz EIB grupas centieniem veicināt līdzsvarotu un vienmērīgu tādu ilgtermiņa ieguldījumu iekšējā tirgus attīstību, kas atbilst Savienības interesēm. Ņemot vērā to, ka ELTIF orientējas uz ilgtermiņa aktīvu kategorijām, tos var izmantot šiem fondiem paredzētā uzdevuma veikšanai kā prioritāru instrumentu, lai īstenotu Eiropas ieguldījumu plānu, kas izklāstīts Komisijas 2014. gada 26. novembra paziņojumā.

(31b)     Komisijai visu ELTIF iesniegto pieteikumu EIB sniegtā finansējuma saņemšanai izskatīšana būtu jāuzskata par prioritāti, un šo pieteikumu izskatīšanas procesi būtu jāoptimizē. Tādēļ Komisijai būtu jāoptimizē visu to atzinumu vai ieguldījumu sniegšana, kuri nepieciešami, lai varētu apstiprināt ELTIF pieteikumus EIB finansējuma saņemšanai.

(31c)     Turklāt dalībvalstis, kā arī reģionālās un vietējās iestādes var būt ieinteresētas informēt potenciālos ieguldītājus un sabiedrību par ELTIF.

(32)  Lai gan ELTIF nepiedāvā izpirkšanas tiesības pirms tā darbības laika beigām, nebūtu jāliedz ELTIF šīs ieguldījumu apliecības vai daļas laist regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, tādējādi nodrošinot ieguldītājiem iespēju pārdot to daļas vai ieguldījumu apliecības pirms ELTIF darbības beigām. EIIF statūtiem vai dibināšanas dokumentiem nevajadzētu būt šķērslim, lai daļas vai ieguldījumu apliecības tirgotu regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ne arī atturēt ieguldītājus no to daļu vai ieguldījumu apliecību brīvas nodošanas trešām personām, kas tās vēlas iegādāties. Ar šo pasākumu cenšas aktivizēt sekundāros tirgus, kuros privātie ieguldītāji pērk un pārdod ELTIF daļas vai ieguldījumu apliecības.

(32a)     Individuāliem ieguldītājiem varētu būt interese par ieguldījumiem ELTIF, taču ELTIF nevar saviem ieguldītājiem piedāvāt regulāru izpirkšanu, jo ieguldījumi ilgtermiņa projektos pārsvarā ir nelikvīdi. Ieguldot šādos aktīvos, individuālais ieguldītājs uzņemas saistības, kas pēc būtības ilgst pilnu ieguldījuma termiņu. Tādēļ ELTIF vajadzētu būt principā strukturētam tā, lai pirms ELTIF darbības beigām netiktu piedāvāta regulāra izpirkšana.

(32b)  Lai radītu stimulu ieguldītājiem, jo īpaši privātiem ieguldītājiem, kuri varētu nevēlēties ieguldīt savus līdzekļus uz ilgu laika posmu, ELTIF vajadzētu spēt saviem ieguldītājiem piedāvāt pirmstermiņa izpirkšanas iespējas, ja tiek ievēroti konkrēti nosacījumi. Tādēļ būtu jānodrošina ELTIF pārvaldniekam iespēja brīvi lemt par to, vai saskaņā ar ELTIF ieguldīšanas stratēģiju ELTIF izveidot ar izpirkšanas tiesībām vai bez tām. Ja ir ieviests izpirkšanas tiesību režīms, minētās tiesības un to galvenās iezīmes būtu iepriekš skaidri jādefinē un jāformulē attiecīgā ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos.

(33)       Lai ELTIF darbības beigās ieguldītāji varētu efektīvi izpirkt to daļas vai ieguldījumu apliecības, ELTIF pārvaldniekam būtu laicīgi jāsāk pārdot ELTIF portfeļa aktīvus, lai nodrošinātu, ka vērtība tiek pareizi īstenota. Nosakot pienācīgu ieguldījumu atsaukšanas grafiku, ELTIF pārvaldniekam būtu jāņem vērā ieguldījumu atšķirīgie termiņi un laiks, kas nepieciešams, lai atrastu pircēju aktīviem, kuros ELTIF ir ieguldījis. Ņemot vērā to, ka šajā likvidācijas posmā ir nepraktiski saglabāt ieguldījumu ierobežojumus, tos būtu jābeidz piemērot līdz ar likvidācijas perioda sākumu.

(33a)  Lai paplašinātu privāto ieguldītāju piekļuvi ELTIF, PVKIU spēj ieguldīt līdzekļus ELTIF izdotajās daļās vai ieguldījumu apliecībās tiktāl, ciktāl ELTIF daļas vai apliecības ir atbilstīgas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK(10).

(33b)     Būtu jādod ELTIF iespēja proporcionāli samazināt savu kapitālu, ja tas ir atbrīvojies no kāda no saviem aktīviem, jo īpaši ja tas ir saistīts ar ieguldījumu infrastruktūrā.

(34)       Fonda darbības laikā biržas sarakstā neiekļautie aktīvi, kuros ELTIF ir ieguldījis, var tikt iekļauti regulēta tirgus sarakstā. Ja tā notiek, aktīvi var vairs neatbilst šīs regulas prasībai par biržas sarakstā neiekļautiem aktīviem. Lai ļautu ELTIF pārvaldniekam pienācīgi atsaukt ieguldījumus no šādiem aktīviem, kas vairs neatbilstu kritērijiem, minētos aktīvus varētu vēl līdz pat trīs gadiem turpināt pieskaitīt 70 % robežai, kas noteikta attiecībā uz kritērijiem atbilstīgo ieguldījumu aktīviem.

(35)  Ņemot vērā ELTIF īpašās iezīmes, kā arī to potenciālos privātos un profesionālos ieguldītājus, ir svarīgi ieviest stingras pārredzamības prasības, kas potenciālajiem ieguldītājiem ļautu pieņemt pamatotu lēmu un pilnībā apzināties iesaistītos riskus. Papildus Direktīvā 2011/61/ES ietverto pārredzamības prasību ievērošanai, ELTIF būtu jāpublicē prospekts, kurā jāiekļauj visa informācija, kas slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem jāatklāj saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK(11) un Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004(12). Pārdodot EIIF privātiem ieguldītājiem, būtu obligāti jāpublicē pamatinformācijas dokuments saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014(13). Turklāt tirdzniecības dokumentos būtu skaidri jānorāda uz EIIF riska profilu.

(35a)     ELTIF varētu šķist interesanti tādiem ieguldītājiem kā pašvaldības, baznīcas, labdarības organizācijas un fondi, kuriem vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai pret tiem attiecas kā pret profesionāliem klientiem, ja viņi atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma II iedaļā minētajiem kritērijiem(14).

(36)  Tā kā ELTIF orientējas ne tikai uz profesionāliem, bet arī uz privātiem ieguldītājiem visā Savienībā, tāpēc ir nepieciešams Direktīvā 2011/61/ES jau paredzētajām tirdzniecības prasībām pievienot noteiktas papildu prasības atbilstoša privāto ieguldītāju aizsardzības līmeņa nodrošināšanai. Tādēļ būtu jāizveido pieejami instrumenti, lai veiktu paraksti, maksājumus daļu turētājiem vai ieguldījumu apliecību turētājiem, atpirktu vai izpirktu daļas vai ieguldījumu apliecības, kā arī nodrošinātu informāciju, kuru ELTIF un tā pārvaldniekam ir pienākums sniegt. Turklāt, lai nodrošinātu, ka privātie ieguldītāji nav nelabvēlīgākā situācijā kā profesionālie ieguldītāji, būtu jāievieš noteikti aizsardzības pasākumi kad ELTIF tiek tirgoti privātiem ieguldītājiem. Gadījumā, ja ELTIF privātiem ieguldītājiem tirgo vai piedāvā izplatītājs, šādam izplatītājam būtu jāievēro Direktīvā 2014/65/ES un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 600/2014 iekļautās prasības(15).

(36a)  ELTIF pārvaldniekam vai izplatītājam būtu jāiegūst visa nepieciešamā informācija par privātā ieguldītāja zināšanām un pieredzi, finansiālo stāvokli, tieksmi uzņemties risku, ieguldījumu mērķiem un laikposmu, lai novērtētu, vai ELTIF ir piemērots piedāvāšanai šim privātam ieguldītājam, cita starpā ņemot vērā ELTIF darbības laiku un plānoto ieguldījumu stratēģiju. Turklāt, ja privātiem ieguldītājiem piedāvātā vai pārdodamā ELTIF darbības laiks pārsniedz 10 gadus, ELTIF pārvaldniekam vai izplatītājam būtu skaidri un rakstiski jānorāda, ka minētais produkts varētu nebūt piemērots privātiem ieguldītājiem, kuri nespēj uzņemties šādas ilgas un nelikvīdas saistības.

(36b)  ELTIF depozitārijam, kad ELTIF pārdod privātajiem ieguldītājiem, vajadzētu atbilst Direktīvas 2009/65/EK nosacījumiem attiecībā uz atbilstošajām struktūrām, kurām ir ļauts darboties kā depozitārijiem, noteikumiem par neatbrīvošanu no atbildības un aktīvu atkalizmantošanu.

(36c)     Lai uzlabot privāto ieguldītāju aizsardzību, šajā regulā vēl ir paredzēts, ka privātiem ieguldītājiem, kuru ieguldījumu portfelis, kas sastāv no skaidras naudas depozītiem un finanšu instrumentiem, izņemot jebkādus finanšu instrumentus, kuri sniegti kā papildnodrošinājums, un kas nepārsniedz EUR 500 000, ELTIF pārvaldniekam vai izplatītājam pēc tam, kad ir veikts piemērotības tests un sniegts atbilstīgs padoms par ieguldījuma veikšanu, būtu jānodrošina, ka privātais ieguldītājs neiegulda ELTIF summu, kas kopumā pārsniedz 10 % no viņa ieguldījumu portfeļa, un ka sākotnējā vienā vai vairākos ELTIF ieguldītā summa nav mazāka par EUR 10 000.

(36d)     Nolikumā vai dibināšanas dokumentos paredzētos ārkārtas apstākļos ELTIF darbības laiku varētu pagarināt vai saīsināt, lai nodrošinātu lielāku elastību, piemēram, gadījumos, kad projekts ir pabeigts vēlāk vai agrāk nekā paredzēts, lai panāktu tā atbilstību ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijai.

(37)       ELTIF kompetentajai iestādei būtu regulāri jāpārbauda, vai ELTIF ievēro šīs regulas prasības. Tā kā kompetentajām iestādēm jau ir sniegtas plašas pilnvaras saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, šīs pilnvaras ir jāpaplašina attiecībā uz šo direktīvu.

(38)  Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei) (EVTI ), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1095/2010(16), attiecībā uz šo regulu vajadzētu būt iespējai izmantot visas pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, un tai būtu jāpiešķir visi šim nolūkam nepieciešamie resursi, jo īpaši cilvēkresursi.

(39)       EVTI vajadzētu būt vadošai lomai saistībā ar ELTIF noteikumu piemērošanu, nodrošinot, ka valstu kompetentās iestādes konsekventi piemēro Savienības noteikumus. Tā kā EVTI ir struktūra, kam ir augsta līmeņa specializētas zināšanas par vērtspapīriem un vērtspapīru tirgiem, ir efektīvi un lietderīgi EVTI uzticēt ar politikas izvēlēm nesaistītu regulatīvu tehnisko standartu projektu izstrādi un to iesniegšanu Komisijai. Šiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem būtu jāattiecas uz apstākļiem, kuros atvasinātos finanšu instrumentus izmanto vienīgi tāpēc, lai ierobežotu risku, kas piemīt šiem instrumentiem, apstākļiem, kādos ELTIF darbības laiks būs pietiekami ilgs, lai aptvertu katra ELTIF atsevišķā aktīva dzīves ciklu, ELTIF aktīvu pienācīgai atsaukšanai noteiktā grafika iezīmēm, ieguldītājiem radīto izmaksu informācijas definīcijām un aprēķina metodēm un uzrādīšanai; un to instrumentu iezīmēm, kas ELTIF jāizveido katrā dalībvalstī, kur tie plāno tirgot daļas vai ieguldījumu apliecības.

(40)   Šajā regulā attiecībā uz personas datu apmaiņu, sūtīšanu un apstrādi vajadzētu pilnībā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK(17) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001(18).

(41)       Dalībvalstis nevar pietiekamā mērā sasniegt šīs regulas mērķus, proti, nodrošināt vienotas prasības attiecībā uz ELTIF ieguldījumiem un darbības nosacījumiem visā Savienībā, vienlaikus pilnībā ņemot vērā nepieciešamību ELTIF drošību un uzticamību sabalansēt ar efektīvu tirgus darbību attiecībā uz ilgtermiņa finansējumu un dažādu ieinteresēto personu izdevumiem, bet drīzāk var šos mērķus to mēroga un ietekmes dēļ labāk sasniegt Savienības līmenī, tāpēc Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

(42)       Šajā regulā ir ņemtas vērā pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, proti, patērētāju aizsardzību, darījumdarbības brīvību, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un personas datu aizsardzību, kā arī piekļuvi pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Šī regula jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I nodaļaVispārīgi noteikumi

1. pantsPriekšmets un mērķi

1.          Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi par atļauju piešķiršanu, ieguldījumu politiku un darbības nosacījumiem attiecībā uz ES alternatīvo ieguldījumu fondiem (ES AIF) vai ES AIF nodalījumiem, ko tirgo Savienībā kā Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondus (ELTIF ).

1.a        Šīs regulas mērķis ir rast kapitālu un novirzīt to uz Eiropas ilgtermiņa ieguldījumiem reālajā ekonomikā saskaņā ar Savienības mērķim gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes nodrošināšanai.

2.          Dalībvalstis nedrīkst noteikt nekādas papildu prasības jomā, uz kuru attiecas šī regula.

2. pantsDefinīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

(1)         “kapitāls” ir kopējās kapitāla iemaksas un nepieprasītais atvēlētais kapitāls, ko aprēķina, pamatojoties uz summām, kuras paredzēts ieguldīt, atskaitot visas nodevas, maksājumus un izdevumus, kas tieši vai netieši jāsedz ieguldītājiem;

(1a)       "profesionāls ieguldītājs" ir ieguldītājs, kuru uzskata par profesionālu klientu vai pret kuru pēc pieprasījuma var izturēties kā pret profesionālu klientu saskaņā ar Direktīvas 2014/65/EK II pielikumu;

(1b)       „privāts ieguldītājs” ir jebkurš ieguldītājs, kas nav profesionāls ieguldītājs;

(2)         “pašu kapitāls” ir īpašumtiesību daļa uzņēmumā, kuru veido kritērijiem atbilstoša portfeļuzņēmuma akcijas vai cita veida līdzdalība, kas emitētas tā ieguldītājiem,

(3)  “kvazikapitāls” ir jebkāds finansēšanas instruments, kur ienākumi no šā instrumenta ir saistīti ar kritērijiem atbilstošā portfeļuzņēmuma peļņu vai zaudējumiem un kura saistību nepildīšanas gadījumā netiek pilnībā nodrošināta instrumenta atlīdzināšana;

(3a)       “reālais aktīvs” ir aktīvs, kam savas būtības un īpašību dēļ ir vērtība un kas var dot atdevi, cita starpā infrastruktūra un citi aktīvi, kuri ļauj gūt ekonomisku vai sociālu labumu, piemēram, izglītība, konsultēšana, pētniecība un izstrāde, cita starpā arī komercīpašums vai dzīvojamās ēkas, bet tikai tad, ja tie ir tāda ilgtermiņa ieguldījuma projekta būtiska sastāvdaļa vai papildelements, kas ļauj ātrāk sasniegt Savienības mērķi gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes nodrošināšanai;

(4)         “finanšu sabiedrība” ir jebkura no šādām struktūrām:

(a)    kredītiestāde, kā tā definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr 575/2013(19) 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā;

(b)    ieguldījumu sabiedrība, kā tā definēta Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā;

(c)  apdrošināšanas sabiedrība, kā tā definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK(20) 13. panta 1. punktā;

(d)    finanšu pārvaldītājsabiedrība, kā tā definēta Regulas (ES) Nr. 575/20134. 4. panta 1. punkta 20. apakšpunktā;

(e)    jauktas darbības pārvaldītājsabiedrība, kā tā definēta Regulas (ES) Nr. 575/20134. 4. panta 1. punkta 22. apakšpunktā

(f)     pārvaldības sabiedrība, kā tā definēta Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un

(g)    AIFP, kā tas definēts Direktīvas 2011/61/EK 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

(4a)       „ES AIF” ir ES AIF, kā tas definēts Direktīvas 2011/61/EK 4. panta 1. punkta k) apakšpunktā;

(4b)       „ES AIFP” ir ES AIFP, kā tas definēts Direktīvas 2011/61/EK 4. panta 1. punkta l) apakšpunktā;

(5)         „ELTIF kompetentā iestāde” ir ES AIF kompetentā iestāde Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta h) apakšpunkta nozīmē;

(6)         „ELTIF izcelsmes dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā ELTIF piešķirta atļauja;

(6a)  ELTIF pārvaldnieks” ir pilnvarots ES AIFP, kam piešķirta atļauja pārvaldīt ELTIF, vai iekšēji pārvaldīts ELTIF gadījumos, kad ELTIF juridiskā forma ļauj veikt iekšēju pārvaldību un ja nav iecelts ārējs AIFP;

(6b)       ELTIF pārvaldnieka kompetentā iestāde” ir kompetentā iestāde ES AIFP izcelsmes dalībvalstī Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta q) apakšpunkta nozīmē;

(6c)       „vērtspapīru aizdevums” un „vērtspapīru aizņēmums” ir jebkurš darījums, kura rezultātā darījumu partneris nodod vērtspapīrus ar nosacījumu, ka aizņēmējs apņemas atdot līdzvērtīgus vērtspapīrus kādā nākotnes datumā vai kad to pieprasīs vērtspapīru aizdevējs; šādu darījumu uzskata par vērtspapīru aizdevumu darījumu partnerim, kas nodod vērtspapīrus, un vērtspapīru aizņēmumu darījumu partnerim, kuram vērtspapīri tiek nodoti;

(6d)       „repo darījums” ir repo darījums, kā tas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 83. apakšpunktā;

(6e)  ,,finanšu instruments” ir finanšu instruments, kas norādīts Direktīvas 2014/65/EK I pielikuma C iedaļā;

(6f)        „īsā pārdošana” ir darbība, kā tā definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 236/2012(21) 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

(6g)       "regulēts tirgus" ir regulēts tirgus, kā tas definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 21. apakšpunktā;

(6h)       "daudzpusēja tirdzniecības sistēma" ir daudzpusēja tirdzniecības sistēma, kā tā definēta Direktīvas Nr.2014/65/ES 4. panta 1. punkta 22. apakšpunktā;

3. pantsAtļaujas piešķiršana un centralizēts publiskais reģistrs

1.          ELTIF Savienībā var tirgot vienīgi tad, ja tam ir piešķirta atļauja saskaņā ar šo regulu. Piešķirtā atļauja darboties kā ELTIF ir derīga visās dalībvalstīs.

2.          Tikai ES AIF ir tiesības pieteikties atļaujas saņemšanai darboties kā ELTIF un to saņemt.

4.  ELTIF kompetentās iestādes reizi ceturksnī informē EVTI par atļaujām, kas piešķirtas vai anulētas saskaņā ar šo regulu.

EVTI uztur centralizētu publisku reģistru, kurā norāda ikvienu ELTIF, kam piešķirta atļauja saskaņā ar šo regulu, ELTIF pārvaldnieku un ELTIF kompetento iestādi. Reģistrs ir pieejams elektroniski.

3.a pants

Apzīmējums un aizliegums pārveidoties

1.      Apzīmējumu „ELTIF” vai „Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds” attiecībā un kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai tā izdotajām daļām vai ieguldījumu apliecībām var izmantot vienīgi tad, ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir piešķirta atļauja saskaņā ar šo regulu.

2.      ELTIF ir aizliegts pārveidoties par tādiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, uz kuriem šī regula neattiecas.

Pieteikuma iesniegšana atļaujas darboties kā

ELTIF saņemšanai

1.          Pieteikumu atļaujas darboties kā ELTIF saņemšanai iesniedz ELTIF kompetentajai iestādei.

Pieteikumā atļaujas darboties kā ELTIF saņemšanai iekļaujami šādi dati:

(a)    fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti;

(b)    informācija par ieteikto ELTIF pārvaldnieku un tā pašreizējo un iepriekšējo fondu pārvaldības pieredzi un vēsturi;

(c)    informācija par depozitārija identitāti;

(d)  tās informācijas apraksts, kas jāsniedz ieguldītājiem, tostarp privāto ieguldītāju sūdzību izskatīšanas kārtības apraksts.

Šā ELTIF kompetentā iestāde var pieprasīt sniegt skaidrojumu un informāciju par šā punkta otrajā daļā minētajiem dokumentiem un informāciju.

2.          Tikai ES AIFP, kam piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, var ELTIF kompetentajai iestādei iesniegt pieteikumu ar mērķi saņemt apstiprinājumu pārvaldīt ELTIF, par kuru ir iesniegts pieteikums atļaujas saņemšanai saskaņā ar 1. punktu. Ja šā ELTIF kompetentā iestāde ir arī pilnvarotā ES AIFP kompetentā iestāde, šādā pieteikumā saņemt apstiprinājumu ir jāatsaucas uz dokumentiem, kas iesniegti saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES prasībām.

Pieteikumā EIIF pārvaldīšanas apstiprinājuma saņemšanai iekļauj šādus datus:

(a)    rakstiska vienošanās ar depozitāriju;

(b)    informācija par deleģēšanas kārtību attiecībā uz portfeļa un riska pārvaldību, kā arī ELTIF administratīvo pārvaldību;

(c)  informācija par ieguldījumu stratēģiju, riska profilu un citiem AIF raksturlielumiem, kurus AIFP ir atļauts pārvaldīt.

ELTIF kompetentā iestāde var lūgt ES AIFP kompetento iestādi sniegt skaidrojumu un informāciju par otrajā daļā minētajiem dokumentiem vai atzinumu par to, vai ES AIFP atļauja pārvaldīt AIF ir attiecināma uz ELTIF. ES AIFP kompetentā iestāde sniedz atbildi 10 darba dienu laikā no dienas, kad tā ir saņēmusi ELTIF kompetentās iestādes pieprasījumu.

3.          Pieteikuma iesniedzēji divu mēnešu laikā no pilnīgi aizpildīta pieteikuma iesniegšanas dienas informē par to, vai ELTIF atļauja, cita starpā apstiprinājums ES AIFP pārvaldīt ELTIF, ir piešķirti.

4.          Par jebkuriem turpmākiem grozījumiem dokumentos, kas minēti 1. un 2. punktā, nekavējoties informē ELTIF kompetento iestādi.

5.          Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta, ES AIF, kura juridiskā forma ļauj tam veikt iekšēju pārvaldību un ja tā pārvaldības struktūra izvēlas neiecelt ārēju AIFP, vienlaicīgi iesniedz pieteikumu atļaujai darboties kā ELTIF saskaņā ar šo regulu un kā AIFP saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

Neskarot Direktīvas 2011/61/ES 7. pantu, pieteikumā atļaujai darboties kā iekšēji pārvaldītam ELTIF iekļauj:

(a)    fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti;

(b)    tās informācijas apraksts, kas jāsniedz ieguldītājiem, tostarp privāto ieguldītāju sūdzību izskatīšanas kārtības apraksts.

Atkāpjoties no šā panta 3. punkta, iekšēji pārvaldītu ES AIF trīs mēnešu laikā no pilnīga pieteikuma iesniegšanas dienas informē, vai atļauja darboties kā ELTIF ir piešķirta.

5. pantsNosacījumi atļaujas darboties kā

ELTIF saņemšanai

1.          ES AIF piešķir atļauju darboties kā ELTIF vienīgi tad, ja tā kompetentā iestāde:

(a)    ir pārliecināta par to, ka ES AIF, kas iesniedz pieteikumu, atbilst visām šīs regulas prasībām;

(b)  ir apstiprinājusi ES AIFP pieteikumu, kuram piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES ELTIF pārvaldīšanai, kā arī fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentus un izvēlēto depozitāriju.

1.a        Ja ES AIFP iesniedz pieteikumu saskaņā ar 4. panta 5. punktu, kompetentā iestāde dod atļauju pieteikumu iesniegušajam ES AIFP tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka minētais ES AIFP atbilst gan šīs regulas, gan Direktīvas 2011/61/ES prasībām attiecībā uz atļaujas piešķiršanu ES AIFP.

2.          ELTIF kompetentā iestāde var atteikties apstiprināt ES AIFP pieteikumu pārvaldīt ELTIF vienīgi tad, ja ES AIFP:

(a)    neievēro šīs regulas noteikumus;

(b)    neievēro Direktīvas 2011/61/ES noteikumus;

(c)    kompetentā iestāde nav tam piešķīrusi atļauju pārvaldīt AIF, kas izmanto līdzīgas ieguldījumu stratēģijas kā tās, uz kurām attiecas šī regula; or

(d)    nav iesniedzis 4. panta 2. punktā minētos dokumentus vai tajā prasīto skaidrojumu vai informāciju.

Pirms pieteikuma noraidīšanas ELTIF kompetentā iestāde apspriežas ar ES AIFP kompetento iestādi.

3.          ELTIF kompetentā iestāde nepiešķir atļauju darboties kā ELTIF, ja pieteikumu iesniegušajam ES AIF ir juridiski liegts tirgot tā daļas vai ieguldījumu apliecības savā izcelsmes dalībvalstī.

3a.         ELTIF kompetentā iestāde dara zināmu pieteikumu iesniegušajam ES AIF iemeslu, kāpēc tā atteikusies piešķirt atļauju darboties kā ELTIF.

3b.        Pieteikumu, kas jau reiz ir noraidīts saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, nedrīkst vēlreiz iesniegt kādas citas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

4.          Piešķirot ELTIF atļauju, nedrīkst pieprasīt, ka ELTIF būtu jāpārvalda tikai tādam ES AIFP, kam atļauja piešķirta ELTIF izcelsmes dalībvalstī, vai ka ES AIFP būtu jāveic vai jādeleģē kāda no darbībām ELTIF izcelsmes dalībvalstī.

6. pantsPiemērojamie noteikumi un atbildība

1.          ELTIF vienmēr ievēro šīs regulas noteikumus.

2.  ELTIF un šā ELTIF pārvaldnieks vienmēr ievēro Direktīvas 2011/61/ES prasības.

3.          ELTIF pārvaldnieks ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas noteikumiem, un saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES arī uzņemas atbildību par visiem šīs regulas noteikumu pārkāpumiem. ELTIF pārvaldnieks arī atbild par jebkuriem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies tāpēc, ka nav ievēroti šīs regulas noteikumi.

II nodaļaSaistības attiecībā uz

ELTIF ieguldījumu politiku

1. iedaļaVispārējie noteikumi un atbilstīgie aktīvi

7. pantsIeguldījumu apakšstruktūras

Ja ELTIF veido vairāk nekā viena ieguldījumu apakšstruktūra, tad, piemērojot šo nodaļu, katra no šīm apakšstruktūrām uzskatāma par atsevišķu ELTIF.

8. pantsAtbilstīgie ieguldījumi

1.          Saskaņā ar 1. panta 1.a punktā norādītajiem mērķiem ELTIF iegulda tikai šādu kategoriju aktīvos un tikai saskaņā ar šīs regulas nosacījumiem:

(a)    atbilstīgi ieguldījumu aktīvi;

(b)    aktīvi, kas minēti Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punktā.

2.  ELTIF nedrīkst veikt nevienu no šādām darbībām:

(a)    pārdodot aktīvu īsās pozīcijās;

(b)    veikt tiešus vai netiešus riska darījumus ar precēm, tostarp izmantojot atvasinātus finanšu instrumentus, sertifikātus par tiem, indeksus, kas uz tiem balstīti, vai jebkurus citus līdzekļus vai instrumentus, kas varētu radīt ar tiem saistītu risku;

(c)    noslēgt vienošanās par vērtspapīru aizdevumiem ▌, aizņēmumiem ▌, repo darījumiem vai jebkuru citu vienošanos, kam ir līdzvērtīga ekonomiskā ietekme un kas rada līdzīgus riskus, ja tādējādi tiek ietekmēti vairāk nekā 10 % ELTIF aktīvu;

(d)    izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, izņemot gadījumus, ja▌ šādus instrumentus izmanto vienīgi, lai segtu ▌riskus, kas raksturīgi citiem EIIF ieguldījumiem.

2.a  Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu, EVTI pēc sabiedriskās apspriešanās izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, un šajos standartos precizē kritērijus, pēc kuriem atpazīst gadījumus, kad atvasinātos instrumentus izmanto vienīgi tāpēc, lai ierobežotu risku, kas piemīt 2. punkta d) apakšpunktā minētajiem ieguldījumiem.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz ... +.

(22)Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

9. pantsAtbilstīgie ieguldījumu aktīvi

ELTIF var veikt ieguldījumus aktīvos, kas minēti 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā, vienīgi tad, ja tie ietilpst kādā no šādām kategorijām:

(a)         pašu kapitāla vai kvazikapitāla instrumenti, kurus:

(i)     ir emitējis kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums un kurus ELTIF ieguvis ▌no kritērijiem atbilstoša portfeļuzņēmuma vai sekundārajā tirgū no trešās personas;

(ii)  ir emitējis kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums apmaiņā pret pašu kapitāla vai kvazikapitāla instrumentu, ko ELTIF iepriekš iegādājies ▌no kritērijiem atbilstošā portfeļuzņēmuma, vai sekundārajā tirgū no trešās personas;

(iii)    ir emitējis uzņēmums, kuram kritērijiem atbilstošais portfeļuzņēmums ir meitasuzņēmums, kurā tam ir vairākuma īpašumtiesības — apmaiņā pret pašu kapitāla vai kvazikapitāla instrumentu, ko ELTIF ieguvis no kritērijiem atbilstošā portfeļuzņēmuma saskaņā ar i) vai ii) apakšpunktu vai sekundārajā tirgū no trešās personas;

(b)         parāda instrumenti, kurus emitējis kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums;

(c)         aizdevumi, kurus ELTIF piešķir kritērijiem atbilstošam portfeļuzņēmumam un kuru dzēšanas termiņš nav ilgāk par ELTIF darbības ilgumu;

(d)         viena vai vairāku ELTIF daļas vai ieguldījumu apliecības, EuVECA un EuSEF ar nosacījumu, ka šie ELTIF, EuVECA un EuSEF paši nav ieguldījuši ELTIF vairāk nekā 10 % no sava kapitāla;

(e)         individuālo reālo aktīvu tiešie ieguldījumi vai netieši ieguldījumi ar kritērijiem atbilstošu portfeļuzņēmumu starpniecību, kuru vērtība ir vismaz EUR 10 000 000 vai tai līdzvērtīga summa valūtā un laikā, kurā veikti izdevumi.

10. pantsKritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums

1.          Kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums, kas minēts 9. pantā, ir portfeļuzņēmums (izņemot kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu), kas atbilst turpmāk minētajām prasībām:

(a)    tas nav finanšu sabiedrība;

(b)    ir uzņēmums, kurš (i)    nedrīkst veikt tirdzniecību regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā; vai

(ii)    kurš drīkst veikt tirdzniecību regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā un kura tirgus kapitalizācijas vērtība šajā laikā nepārsniedz EUR 500 000 000;

(c)  tas ir reģistrēts dalībvalstī vai kādā trešā valstī ar nosacījumu, ka šī trešā valsts:

(i)     nav Finanšu darījumu darba grupas atzīta par augsta riska valsti un valsti vai teritoriju, kas nesadarbojas;

(ii)     ir parakstījusi vienošanos ar ELTIF pārvaldnieka izcelsmes dalībvalsti un visām pārējām dalībvalstīm, kurās paredzēts tirgot ELTIF daļas vai ieguldījumu apliecības, lai nodrošinātu, ka trešā valsts pilnībā ievēro ESAO Nodokļu paraugkonvencijas par ienākumiem un kapitālu 26. pantā noteiktos standartus un nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu par nodokļu jautājumiem, tostarp par daudzpusējiem nolīgumiem nodokļu jomā;

2.          Atkāpjoties no šā panta 1. punkta a) apakšpunkta, kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums var būt finanšu uzņēmums, kas finansē vienīgi kritērijiem atbilstošus portfeļuzņēmumus, kas minēti šā panta 1. punktā, vai iegulda tikai reālos aktīvos, kas minēti 9. panta 1. punkta e) apakšpunktā.

11. pantsInterešu konflikts

ELTIF neiegulda atbilstīgos ieguldījumu aktīvos, attiecībā uz kuriem ELTIF pārvaldniekam ir tieša vai netieša interese, izņemot interesi, kas saistīta ar tā pārvaldāmo ELTIF, EUSEF vai EuVECA daļu vai ieguldījumu apliecību turēšanu.

2. iedaļaNoteikumi par ieguldījumu politiku

12. pantsPortfeļa sastāvs un diversifikācija

1.          ELTIF jāiegulda vismaz 70 % sava kapitāla atbilstīgos ieguldījumu aktīvos.

2.          ELTIF drīkst ieguldīt ne vairāk kā:

(a)    10 % no sava kapitāla instrumentos, ko emitējis viens kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums, vai šādam portfeļuzņēmumam piešķirtos aizdevumos;

(b)    10 % no sava kapitāla tieši vai netieši vienā reālā aktīvā;

(c)    10 % no sava kapitāla daļās vai ieguldījumu apliecībās vienā ELTIF, EuVECA vai EuSEF ;

(d)    5 % no sava kapitāla aktīvos, kas minēti 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ja šos aktīvus ir emitējusi viena struktūra.

3.  Kopējā ELTIF, EuVECA un EuSEF daļu vai ieguldījumu apliecību vērtība ELTIF portfelī nepārsniedz 20 % no ELTIF kapitāla vērtības.

4.          Kopējais ELTIF darījuma partnera risks ārpusbiržas (OTC) atvasinājumu darījumos, repo līgumos vai līgumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu nepārsniedz 5 % no ELTIF kapitāla vērtības.

5.          Atkāpjoties no šā panta 2. punkta a) un b) apakšpunkta, ELTIF var paaugstināt tur minēto 10 % ierobežojumu līdz 20 % ar nosacījumu, ka ELTIF kopējā aktīvu vērtība kritērijiem atbilstošos portfeļuzņēmumos un atsevišķos reālos aktīvos, kuros tas iegulda vairāk nekā 10 % no sava kapitāla, nepārsniedz 40 % no ELTIF kapitāla vērtības.

5a.        Atkāpjoties no šā panta 2. punkta d) apakšpunkta, ELTIF var paaugstināt tur noteikto 5 % limitu līdz 25 % attiecībā uz obligācijām, kuras emitē kredītiestāde, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un uz kuru saskaņā ar likumu attiecas īpaša valsts uzraudzība, kas paredzēta obligāciju turētāju aizsardzībai. Jo īpaši summas, kas iegūtas no šādu obligāciju emisijas, saskaņā ar likumu iegulda aktīvos, kuri visu obligāciju derīguma laiku var segt prasījumus sakarā ar šīm obligācijām un kuri emitenta neveiksmes gadījumā tiks prioritārā kārtā izmantoti, lai kompensētu ieguldīto kapitālu un izmaksātu uzkrātos procentus.

6.  Lai aprēķinātu 1. līdz 5.a punktā noteiktos ierobežojumus, uzņēmumi, kas konsolidēto pārskatu dēļ ir iekļauti vienā grupā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/34/EEK(23) vai atzītiem starptautiskiem grāmatvedības noteikumiem, uzskatāmi par vienu kritērijiem atbilstošu portfeļuzņēmumu vai vienu struktūru.

12.a pants

Ieguldījumu pozīciju izlabošana

Ja ELTIF ir pārkāpis diversifikācijas prasības, kas paredzētas 12. panta 2. līdz 5.a punktā, un ja šā pārkāpuma izdarīšanu ELTIF pārvaldnieks nespēj novērst, viņš atbilstīgā laikposmā veic nepieciešamos pasākumus pozīcijas izlabošanai, pienācīgi ņemot vērā ELTIF ieguldītāju intereses.

13. pantsKoncentrācija

1.          ELTIF nedrīkst iegūt vairāk kā 25 % no viena ELTIF, EuVECA vai EuSEF daļām vai ieguldījumu apliecībām.

2.          Koncentrācijas limiti, kas minēti Direktīvas 2009/65/EK 56. panta 2. punktā, ir piemērojami ieguldījumiem aktīvos, kas minēti šīs regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

14. pantsNaudas līdzekļu aizņēmumi

1.      ELTIF var aizņemties naudas līdzekļus ar noteikumu, ka šāds aizņēmums atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

(a)       tas nepārsniedz 30 % no ELTIF kapitāla vērtības;

(b)      tā mērķis ir ieguldīt kritērijiem atbilstīgos ieguldījumu aktīvos, izņemot aizdevumus, kas minēti 9. panta c. punktā, ar nosacījumu, ka ELTIF uzglabāto naudas līdzekļu vai to ekvivalentu nepietiek, lai veiktu attiecīgo ieguldījumu;

(c)       to veic tajā pašā valūtā, kurā, izmantojot šo naudas līdzekļu aizņēmumu, paredzēts iegādāties aktīvus;

(ca)     tā dzēšanas termiņš nav ilgāks par ELTIF darbības ilgumu;

(cb)     tas apgrūtina aktīvus, kas nepārsniedz 30 % no ELTIF kapitāla vērtības;

2.      ELTIF pārvaldnieks ELTIF prospektā norāda, vai viņš savā ieguldījumu stratēģijā ir ieplānojis aizņemties naudas līdzekļus.

15. pantsPortfeļa sastāva izmantošanas un diversifikācijas noteikumu piemērošana

1.          Ieguldījumu ierobežojumus, kas noteikti 12. panta 1. punktā:

(a)    piemēro līdz dienai, kas noteikta ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos, (b)       pārtrauc piemērot, tiklīdz ELTIF uzsāk pārdot aktīvus, lai pēc ELTIF darbības laika beigām no ieguldītājiem izpirktu to daļas vai ieguldījumu apliecības;

(c)    aptur uz laiku, ja ELTIF piesaista papildu kapitālu vai samazina savu esošo kapitālu, kamēr šāda apturēšana ilgst ne vairāk kā 12 mēnešus.

Nosakot šā  punkta a) apakšpunkta pirmajā daļā minēto dienu, tiek ņemtas vērā to aktīvu īpatnības un īpašības, kurus ELTIF paredzējis ieguldīt, un šis piemērošanas laiks nedrīkst pārsniegt piecus gadus vai ELTIF darbības puslaiku, kā noteikts saskaņā ar 16. panta 2. punktu, atkarībā no tā, kurš no minētajiem termiņiem iestājas ātrāk, pēc atļaujas saņemšanas no ELTIF. Izņēmuma gadījumos ELTIF kompetentā iestāde pēc tam, kad ir iesniegts pienācīgi pamatots ieguldījumu plāns, var pagarināt šo termiņu ne vairāk kā par vēl vienu gadu;

2.  Ja ilgtermiņa aktīvu, kurā ELTIF ir veicis ieguldījumu, ir emitējis kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums, kas vairs neatbilst 10. panta 1. punkta b) apakšpunktam, tad, aprēķinot 12. panta 1. punktā minēto ieguldījumu ierobežojumu, šādu ilgtermiņa aktīvu var turpināt ņemt vērā ne ilgāk kā trīs gadus no dienas, kad portfeļuzņēmums vairs nepilda 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasības.

III nodaļa

ELTIF daļu vai ieguldījumu apliecību izpirkšana, tirdzniecība un emitēšana un ieņēmumu un kapitāla sadale

16. pantsIzpirkšanas politika un

ELTIF darbības laiks

1.          ELTIF ieguldītāji nevar pieprasīt savu daļu vai ieguldījumu apliecību izpirkšanu pirms ELTIF darbības beigām. Izpirkšanu no ieguldītājiem var veikt no nākamās dienas, kas seko pēc EIIF sākotnējās darbības beigu noteiktās dienas.

ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos skaidri norāda konkrētu ELTIF darbības beigu datumu un var paredzēt arī tiesības uz laiku pagarināt darbības termiņu un nosacījumus šādu tiesību izmantošanai.

ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos un ieguldītājiem paredzētajā informācijā nosaka kārtību, kādā veicama daļu vai ieguldījumu apliecību izpirkšanu un aktīvu realizācija, un skaidri norāda, ka izpirkšanu no ieguldītājiem uzsākt nākamajā dienā, kas seko pēc ELTIF darbības beigu noteiktās dienas.

1.a  Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos var paredzēt iespēju izpirkt vēl pirms ELTIF darbības beigām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

(a)    izpirkšana netiek atļauta pirms datuma, kas norādīts 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

(b)    atļaujas piešķiršanas laikā un visā ELTIF darbības laikā ELTIF pārvaldnieks spēj pierādīt kompetentajām iestādēm, ka ir izveidota piemērota likviditātes pārvaldības sistēma un efektīvas ELTIF likviditātes risku pārraudzības procedūras, kas atbilst ELTIF ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijai un ierosinātajai izpirkšanas politikai;

(c)    ELTIF pārvaldnieks nosaka precīzi definētu izpirkšanas politiku, kurā ir skaidri norādīti laikposmi, kuros ieguldītāji drīkst pieprasīt izpirkšanu;

(d)    ELTIF izpirkšanas politika nodrošina, ka kopējais izpirkšanas darījumu apjoms noteiktā laikposmā ir ierobežots līdz noteiktai procentuālajai daļai no EKTIF aktīviem, kas minēti 8. punkta 1. panta b) apakšpunktā. Šī procentuālā daļa tiek noteikta atbilstīgi likviditātes pārvaldībai un ieguldījumu stratēģijai, ko dara zināmu ELTIF pārvaldnieks;

(e)  ELTIF izpirkšanas politika nodrošina, ka pret ieguldītājiem izturas taisnīgi un izpirkšana tiek veikta proporcionāli, ja kopējais izpirkšanas pieprasījumu skaits noteiktā laikposmā pārsniedz d) apakšpunktā minēto procentuālo daļu.

2.          ELTIF darbības ilgumam atbilst ELTIF ilgtermiņa būtībai un ir pietiekams, lai aptvertu katra atsevišķā ELTIF aktīva dzīves ciklu, ko mēra saskaņā ar attiecīgā aktīva nelikviditātes profilu un ekonomisko dzīves ciklu, kā arī izvirzīto ELTIF ieguldījuma mērķi.

3.          Ieguldītāji var pieprasīt ELTIF likvidāciju, ja to izpirkšanas pieprasījumi, kas iesniegti saskaņā ar ELTIF izpirkšanas politiku, nav izpildīti viena gada laikā no dienas, kad šie pieprasījumi tika iesniegti.

4.          Ieguldītājiem vienmēr ir iespēja saņemt naudas līdzekļu atmaksu.

5.          Atmaksa natūrā no ELTIF aktīviem ir iespējama vienīgi tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

(a)    ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos ir paredzēta šāda iespēja — ar nosacījumu, ka pret visiem ieguldītājiem ir taisnīga attieksme;

(b)  ieguldītājs rakstiski lūdz veikt atmaksu, izmantojot daļu no ELTIF aktīviem;

(c)    nav īpašu noteikumu, kas ierobežo šo aktīvu nodošanu.

6.          EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, paredzot apstākļus, kuros ELTIF darbības ilgums tiek uzskatīts par pietiekamu, lai aptvertu dzīves cikla ilgumu katram atsevišķam aktīvam.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz ... +.

(24)Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

17. pantsOtrreizējais tirgus

1.          EIIF nolikums vai dibināšanas dokumenti nekavē EIIF daļas vai ieguldījumu apliecības tirgot regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.

2.  ELTIF nolikums vai dibināšanas dokumenti neliedz ieguldītājiem brīvi nodot savas daļas vai ieguldījumu apliecības trešām personām, kas nav ELTIF pārvaldnieks.

3.          ELTIF savos periodiskajos ziņojumos publicē savu sarakstā iekļauto daļu vai ieguldījumu apliecību tirgus vērtību, kā arī katras daļas vai ieguldījumu apliecības neto aktīvu vērtību.

4.          Ja kāda aktīva vērtība ir būtiski mainījusies, ELTIF pārvaldnieks dara to zināmu ieguldītājiem, iekļaujot šo informāciju periodiskajos ziņojumos.

18. pantsJaunu ieguldījumu apliecību vai daļu emitēšana

1.          ELTIF var emitēt jaunas daļas vai ieguldījumu apliecības saskaņā ar tā nolikumu vai dibināšanas dokumentiem.

2.          ELTIF neemitē jaunas daļas vai ieguldījumu apliecības par cenu, kas ir zemāka par tā neto aktīvu vērtību, iepriekš nepiedāvājot šīs daļas vai ieguldījumu apliecības par šo cenu esošajiem ieguldītājiem.

19. pants

ELTIF aktīvu realizācija

1.          Katrs ELTIF pieņem detalizētu grafiku savu aktīvu secīgai realizācijai, lai nodrošinātu ieguldītāju daļu vai ieguldījumu apliecību izpirkšanu pēc ELTIF darbības laika beigām, un dara to zināmu ELTIF kompetentajai iestādei ne vēlāk kā vienu gadu pirms ELTIF darbības laika beigu datuma.

2.          1. punktā minētajā grafikā iekļauj:

(a)    tirgus novērtējumu potenciālajiem pircējiem;

(b)    iespējamās pārdošanas cenu novērtējumu un salīdzinājumu;

(c)    atsavināšanai paredzēto aktīvu vērtējumu;

(d)     ▌realizācijas grafiku.

3.          ELTIF izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, precizējot kritērijus, ko izmanto, veicot 2. punkta a) apakšpunktā minēto novērtējumu un 2. punkta c) apakšpunktā minēto vērtējumu.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz ... +.

(25)Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

20. pants

Ieņēmumu un kapitāla sadale

1.          ELTIF var regulāri sadalīt ieguldītājiem ieņēmumus, kuri gūti no portfelī esošajiem aktīviem. Šos ieņēmumus veido:

(a)    ieņēmumi, kurus regulāri gūst no aktīviem;

(b)    kapitāla vērtības pieaugums, kas īstenots pēc aktīva realizācijas ▌.

2.          ELTIF nākotnes saistību izpildei vajadzīgos ieņēmumus nesadala.

2.a        ELTIF, realizējot kādu aktīvu, var proporcionāli samazināt savu kapitālu gadījumā, ja pirms ELTIF darbības laika beigām tiek realizēts kāds aktīvs un ja ELTIF pārvaldnieks pamatoti uzskata, ka priekšlaicīga realizācija ir ieguldītāju interesēs.

3.          ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos tiek noteikta sadales politika, kādu ELTIF īstenos fonda darbības laikā.

IV nodaļaPārredzamības prasības

21. pantsPārredzamība

1.          ELTIF daļas vai ieguldījumu apliecības Savienībā netirgo bez iepriekšējas prospekta publikācijas.

ELTIF daļas vai ieguldījumu apliecības netirgo privātiem ieguldītājiem Savienībā bez iepriekšējas pamatinformācijas dokumenta publicēšanas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014.

2.          Prospektā iekļauj visu o informāciju, lai ieguldītāji varētu pamatoti novērtēt viņiem piedāvāto ieguldījumu un jo īpaši ar to saistītos riskus.

3.          Prospektā iekļaujama vismaz šāda informācija:

(a)    paziņojums, kurā izklāstīts, kā ELTIF ieguldījuma mērķi un stratēģija šo mērķu sasniegšanai norāda uz to, ka šim fondam ir ilgtermiņa raksturs;

(b)  informācija, kas jāatklāj slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004;

(c)    informācija, kas jāatklāj ieguldītājiem saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 23. pantu, ja šī informācija nav jau atklāta saskaņā ar šā punkta b) apakšpunktu;

(d)    uzskatāma norāde par tām aktīvu kategorijām, kurās ELTIF ir atļauts ieguldīt;

(da)  uzskatāma norāde uz valstīm vai teritorijām, kurās ELTIF ir atļauts ieguldīt;

(e)    jebkura cita informācija, kuru kompetentās iestādes uzskata par būtisku saistībā ar 2. punktu.

4.          Prospektā ▌ un visos citos tirgvedības dokumentos ir jāiekļauj uzskatāma informācija ieguldītājiem par ELTIF nelikviditāti.

Proti, ar prospektu ▌ un visiem citiem tirgvedības dokumentiem skaidri:

(a)    informē ieguldītājus par ELTIF ieguldījumu ilgtermiņa raksturu;

(b)    informē ieguldītājus par ELTIF darbības laika beigām, kā arī par iespēju pagarināt ELTIF darbības laiku, ja šāda iespēja ir paredzēta, un par tās nosacījumiem;

(c)  norāda, vai ELTIF ir paredzēts tirgot privātiem ieguldītājiem;

(d)    izskaidro ieguldītāju ▌ tiesības saņemt kompensāciju par saviem ieguldījumiem saskaņā ar 16. pantu un ELTIF nolikumu vai dibināšanas dokumentiem;

(e)    norāda biežumu un termiņus, kad ieguldītājiem ELTIF darbības laikā veic jebkurus maksājumus no ieņēmumiem, ja tādi ir;

(f)     iesaka ieguldītājiem ELTIF ieguldīt tikai nelielu daļu no to kopējā ieguldījumu portfeļa;

(fa)   apraksta ELTIF risku ierobežošanas politiku, tostarp dod skaidru norādi, ka atvasinātos finanšu instrumentus var izmatot tikai, lai ierobežotu citiem ELTIF instrumentiem piemītošos riskus, un iekļauj norādi par iespējamo ietekmi, kādu uz ELTIF risku profilu var atstāt atvasināto finanšu instrumentu izmantošana;

(fb)   informē ieguldītājus par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem reālos aktīvos, tostarp infrastruktūrā;

(fe)   regulāri — vismaz reizi gadā — informē ieguldītājus par valstīm vai teritorijām, kurās ELTIF ir veicis ieguldījumus.

5.  Papildus Direktīvas 2011/61/ES 22. pantā pieprasītajai informācijai ELTIF gada pārskatā iekļauj:

(a)    naudas līdzekļu plūsmas pārskatu;

(b)    informāciju par jebkādu dalību instrumentos, kuros izmantoti Savienības budžeta līdzekļi;

(c)    informāciju par atsevišķu kritērijiem atbilstošu portfeļuzņēmumu vērtību un citu tādu aktīvu vērtību, kuros ELTIF ir veicis ieguldījumus, tostarp par izmantoto atvasināto instrumentu vērtību;

(d)    informāciju par valstīm un teritorijām, kurās ELFTI aktīvi ir izvietoti.

6.          Pēc privāta ieguldītāja lūguma ELTIF pārvaldnieks sniedz arī papildu informāciju attiecībā uz daudzuma limitiem, ko piemēro ELTIF riska pārvaldībā, attiecībā uz tālab izvēlētajām metodēm un instrumentu kategoriju galveno risku un ienesīguma jaunāko novērtējumu.

21.a pants

Prospekta papildu prasības

1.          ELTIF nosūta ELTIF kompetentajām iestādēm savu prospektu un visus grozījumus tajā, kā arī gada pārskatu. ELTIF pēc pieprasījuma nosūta minētos dokumentus ELTIF pārvaldnieka kompetentajai iestādei. ELTIF sniedz šos dokumentu laikposmā, ko norādījušas minētās kompetentās iestādes.

2.          ELTIF nolikums vai dibināšanas dokumenti ir prospekta neatņemama sastāvdaļa un ir tam jāpievieno.

Šā panta 1. punktā norādītos dokumentus nevajag pievienot prospektam, ja ieguldītājs ir informēts par to, ka viņam pēc pieprasījuma šos dokumentus atsūtīs vai informēs par vietu, kur katrā dalībvalstī, kurā šīs daļas vai ieguldījumu apliecības tirgo, viņš ar šiem dokumentiem var iepazīties.

3.          Prospektā ir norādīts veids, kādā ieguldītājiem ir pieejams gada pārskats. Tajā ir noteikts, ka privātiem ieguldītājiem gada pārskata papīra kopija tiek piegādāta pēc pieprasījuma bez maksas.

4.  Ieguldītājus pēc viņu pieprasījuma bez maksas nodrošina ar prospektu un jaunākajiem publicētajiem gada pārskatiem.

Prospektu var nodrošināt, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju vai tīmekļa vietni. Pēc privāto ieguldītāju pieprasījuma viņiem bez maksas piegādā papīra kopiju.

5.          Prospekta būtiskās daļas pastāvīgi aktualizē.

22. pants

Izmaksu izpaušana

1.          Prospekts uzskatāmi informē ieguldītājus par dažādu tiešu vai netiešu izmaksu apmēru, kas jāsedz ieguldītājiem. Dažādās izmaksas iedala šādās pozīcijās:

(a)    ELTIF izveides izmaksas;

(b)    izmaksas, kas saistītas ar aktīvu iegādi;

(c)    izmaksas, kas saistītas ar pārvaldību un darbību;

(d)    sadales izmaksas;

(e)  citas izmaksas, tostarp administratīvās, regulatīvās, depozitārija, uzraudzības, profesionālo pakalpojumu un revīzijas izmaksas.

2.          Prospektā norāda izmaksu kopējo attiecību pret ELTIF kapitālu.

4.          EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai precizētu vienotās definīcijas, aprēķinu metodes un 1. punktā minēto izmaksu norāžu veidus, kā arī 2. punktā minēto kopējo attiecību;

Izstrādājot minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus, EVTI ņem vērā regulatīvos tehniskos standartus ▌, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 5. punkta a) un c) apakšpunktā.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz ... +.

(26)Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

V nodaļa

ELTIF daļu vai ieguldījumu apliecību tirdzniecība

23. pantsIeguldītājiem pieejamie instrumenti

1.          Tāda ELTIF pārvaldnieks, kura daļas un ieguldījumu apliecības ir paredzēts tirgot privātajiem ieguldītājiem, — katrā dalībvalstī, kurā tas plāno tirgot šādas daļas vai ieguldījumu apliecības, — izveido pieejamus instrumentus, lai veiktu paraksti, maksājumus daļu turētājiem vai ieguldījumu apliecību turētājiem, atpirktu vai izpirktu daļas vai ieguldījumu apliecības, kā arī nodrošinātu informāciju, kuru ELTIF un tā pārvaldniekam ir pienākums sniegt.

2.          EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai precizētu 1. punktā minēto instrumentu veidus un īpašības, to tehnisko infrastruktūru un mērķu saturu attiecībā uz ELTIF ieguldītājiem.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz ... +.

(27)Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

23.a pants

Privātajiem ieguldītājiem tirgotu ELTIF iekšējais novērtējuma process

1.          Tāda ELTIF pārvaldnieks, kura daļas un ieguldījumu apliecības ir paredzēts tirgot privātajiem ieguldītājiem, izveido īpašu iekšējo novērtējuma procesu un piemēro to šim ELTIF, pirms tas tiek tirgots vai piedāvāts privātajiem ieguldītājiem.

2.          Šā panta 1. punktā minētā iekšējā procesa ietvaros ELTIF pārvaldnieks novērtē, vai ELTIF ir piemērots tirgošanai privātajiem ieguldītājiem, ņemot vērā vismaz:

(a)    ELTIF darbības laiku; un

(b)    plānoto ELTIF ieguldījumu stratēģiju.

3.          ELTIF pārvaldnieks ikvienam izplatītājam dara zināmu visu atbilstīgo informāciju par ELTIF, kas tiek tirgots privātajiem ieguldītājiem, tostarp informāciju attiecībā uz tā darbības laiku un ieguldījumu stratēģiju, kā arī informāciju par iekšējo novērtēšanas procesu un valstīm un teritorijām, kurās ELTIF ir ļauts veikt ieguldījumus.

23.b pants

Īpašas prasības attiecībā uz ELTIF piedāvāšanu privātajiem ieguldītājiem

1.          Ja kāda ELTIF daļas un ieguldījumu apliecības tieši piedāvā vai pārdod privātam ieguldītājam, ELTIF pārvaldnieks iegūst nepieciešamo informāciju par:

(a)    konkrētā privātā ieguldītāja zināšanām un pieredzi ieguldījumu jomā saistībā ar ELTIF;

(b)    privātā ieguldītāja finanšu stāvokli, tostarp tā spēju ciest zaudējumus;

(c)    privātā ieguldītāja ieguldījuma mērķus, tostarp šā ieguldītāja laikposmu.

Pēc pirmajā daļā minētās informācijas iegūšanas, ELTIF pārvaldnieks iesaka minēto ELTIF tikai tad, ja tas ir piemērots konkrētā privātā ieguldītāja interesēm.

2.          Ja privātiem ieguldītājiem piedāvātā vai pārdodamā ELTIF darbības laiks pārsniedz 10 gadus, ELTIF pārvaldnieks vai izplatītājs skaidri un rakstiski norāda, ka minētais produkts varētu nebūt piemērots privātiem ieguldītājiem, kuri nespēj uzņemties šādas ilgas un nelikvīdas saistības.

23.c pants

Īpaši noteikumi par privātajiem ieguldītājiem tirgotu ELTIF depozitāriju

1.          Atkāpjoties no Direktīvas 2011/61/ES 21. panta 3. punkta, privātajiem ieguldītājiem tirgota ELTIF depozitārijs ir Direktīvas 2009/65/EK 23. panta 2. punktā minētā tipa iestāde.

2.  Atkāpjoties no Direktīvas 2011/61/ES 21. panta 13. punkta otrās daļas un 14. punkta, privātajiem ieguldītājiem tirgota ELTIF depozitārijs nevar atbrīvot sevi no atbildības gadījumā, ja tas ir pazaudējis finanšu instrumentus, kas nodoti turēšanai kādai trešai pusei.

3.          Direktīvas 2011/61/ES 21. panta 12. punktā minēto depozitārija atbildību nevar neiekļaut vai ierobežot ar vienošanos gadījumā, ja konkrētais ELTIF tiek tirgots privātajiem ieguldītājiem.

4.          Neviens nolīgums, kas ir pretrunā 3. punkta noteikumiem, nav spēkā.

5.          Aktīvus, kas atrodas ELTIF depozitārija turēšanā, šis depozitārijs vai jebkura trešā persona, kurai deleģēta turēšanas funkcija, neizmanto atkārtoti savā vārdā . Atkalizmantošana ietver visus darījumus ar turēšanā pieņemtiem aktīviem, tostarp, bet neaprobežojoties ar, to pārvešanu, ieķīlāšanu, pārdošanu un aizdošanu.

ELTIF depozitārija turēšanā pieņemtos aktīvus var atkalizmantot tikai ar noteikumu, ka:

(a)    aktīvi tiek atkalizmantoti ELTIF vārdā;

(b)    depozitārijs ievēro ELTIF pārvaldnieka norādījumus ELTIF uzdevumā;

(c)    atkalizmantošana nāk par labu ELTIF un ir daļu vai ieguldījumu apliecību turētāju interesēs; un

(d)     uz darījumu attiecas kvalitatīvs un likvīds nodrošinājums, ko saskaņā ar īpašumtiesību nodošanas kārtību ir saņēmis ELTIF.

Šā punktā d) apakšpunkta otrajā daļā minētā nodrošinājuma tirgus vērtība vienmēr ir vismaz atkalizmantoto aktīvu tirgus vērtība plus uzcenojums.

24. pantsPapildu prasības attiecībā uz

ELTIF tirdzniecību ar privātiem ieguldītājiem

1.          ELTIF daļas vai ieguldījumu apliecības var tirgot privātiem ieguldītājiem tikai tad, ja ELTIF pārvaldnieks vai izplatītājs privātiem ieguldītājiem ir sniedzis atbilstīgu padomu par ieguldījuma veikšanu.

2.          ELTIF pārvaldnieks: var privātiem ieguldītājiem tieši piedāvāt vai pārdot ELTIF daļas vai ieguldījumu apliecības tikai tad, ja pārvaldnieks ir tiesīgs sniegt Direktīvas 2011/61/ES 6. panta 4. punkta a) apakšpunktā un b) apakšpunkta i) daļā minētos pakalpojumus, un tikai pēc tam, kad ir pārvaldnieks ir veicis šīs regulas 23.b panta 1. punktā minēto piemērotības testu.

3.          Ja potenciālā privātā ieguldītāja finanšu instrumentu portfelis nepārsniedz EUR 500 000, ELTIF pārvaldnieks vai jebkurš izplatītājs pēc tam, kad ir veicis 23.b panta 1. punktā minēto piemērotības testu un sniedzis atbilstīgu padomu par ieguldījuma veikšanu, pamatojoties uz potenciālā privātā ieguldītāja sniegto informāciju, nodrošina, ka privātais ieguldītājs neiegulda ELTIF summu, kas kopumā pārsniedz 10 % no šā ieguldītāja finanšu instrumentu portfeļa un ka sākotnējā vienā vai vairākos ELTIF ieguldītā summa ir EUR 10 000.

Potenciālais privātais ieguldītājs ir atbildīgs par to, lai ELTIF pārvaldītājs vai izplatītājs saņemtu precīzu informāciju par potenciālā privātā ieguldītāja finanšu instrumentu portfeli un ieguldījumiem vienā vai vairākos ELTIF, kā tas minēts pirmajā daļā.

Šā punkta nolūkā uzskata, ka finanšu instrumentu portfelī ietilpst naudas līdzekļu depozīti un finanšu instrumenti, bet neietilpst jebkādi finanšu instrumenti, kuri sniegti kā papildnodrošinājums.

4.  Privātajiem ieguldītājiem tirgota ELTIF nolikums vai dibināšanas dokumenti paredz, ka pret visiem ieguldītājiem ir vienlīdzīga attieksme un individuāliem ieguldītājiem vai ieguldītāju grupām nenodrošina privileģētu attieksmi vai īpašas ekonomiskās priekšrocības.

5.          Privātajiem ieguldītājiem tirgota ELTIF juridiskā forma šādam privātam ieguldītājam papildus sākotnējām kapitāla saistībām neuzliek nekādas papildu saistības.

6.          Parakstes periodā un vismaz divas nedēļas pēc ELTIF daļu vai ieguldījumu apliecību parakstes privātie ieguldītāji var atcelt savu paraksti un saņemt atpakaļ naudu bez sankcijām.

7.          Privātajiem ieguldītājiem tirgota ELTIF pārvaldnieks izstrādā atbilstīgas procedūras un noteikumus privāto ieguldītāju sūdzību izskatīšanai, kas nodrošina iespēju privātajiem ieguldītājiem iesniegt sūdzības savas dalībvalsts valsts valodā vai vienā no tā dalībvalsts oficiālajām valodām.

25. pants

ELTIF daļu vai ieguldījumu apliecību tirdzniecība

1.          EIIF pārvaldnieks var tirgot attiecīgā EIIF ▌ daļas un ieguldījumu apliecības profesionāliem un privātiem ieguldītājiem savā izcelsmes dalībvalstī pēc paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 31. pantu.

2.  ELTIF pārvaldnieks var tirgot attiecīgā ELTIF daļas vai ieguldījumu apliecības profesionāliem un privātiem ieguldītājiem dalībvalstī, kas nav ELTIF pārvaldnieka izcelsmes dalībvalsts, pēc paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 32. pantu.

3.          EIIF pārvaldnieks ▌attiecībā uz katru tā pārvaldīto EIIF informē kompetentās iestādes par saviem plāniem tirgot vai netirgot attiecīgo ELTIF privātajiem ieguldītājiem.

4.          Papildus dokumentācijai un informācijai, kas norādīta Direktīvas 2011/61/E 31. un 32. pantā, ELTIF pārvaldnieks kompetentajām iestādēm sniedz visu turpmāk minēto:

(a)    ELTIF prospektu;

(b)    ELTIF pamatinformācijas dokumentu, ja to paredzēts tirgot privātiem ieguldītājiem; and

(c)    informāciju par 23. pantā minētajiem instrumentiem.

5.  Kompetento iestāžu kompetences un pilnvaras, kas minētas Direktīvas 2011/61/ES 31. un 32. pantā, attiecas arī uz ELTIF tirdzniecību privātajiem ieguldītājiem un papildu prasībām, kas noteiktas šajā regulā.

6.          Papildus savām pilnvarām, kas noteiktas Direktīvas 2011/61/ES 31. panta 3. punkta pirmajā daļā, ELTIF pārvaldnieka izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde arī nepieļauj ELTIF tirdzniecību, ja ELTIF pārvaldnieks neatbilst vai neatbildīs šīs regulas noteikumiem.

7.          Papildus savām pilnvarām, kas noteiktas Direktīvas 2011/61/ES 32. panta 3. punkta ▌pirmajā daļā, ELTIF pārvaldnieka izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde atsakās arī nodot pilnīgu paziņojuma dokumentāciju kompetentajām iestādēm dalībvalstī, kurā plānota attiecīgā ELTIF tirdzniecība, ja ELTIF pārvaldnieks neievēro ▌šo regulu.

VI nodaļaUzraudzība

26. pantsUzraudzība, ko veic kompetentās iestādes

1.          Kompetentās iestādes pastāvīgi uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām.

2.          ELTIF kompetentā iestāde ir atbildīga par atbilstības noteikumiem, kas izklāstīti II, III un IV nodaļā, uzraudzību.

3.          ELTIF kompetentā iestāde uzrauga atbilstību pienākumiem, kas izklāstīti ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos un prospektā, un kas atbilst šai regulai.

4.          EIIF pārvaldnieka kompetentā iestāde uzrauga ELTIF pārvaldnieka pasākumu atbilstību un organizāciju, lai EIIF pārvaldnieks spētu nodrošināt atbilstību pienākumiem un noteikumiem attiecībā uz visu tā pārvaldīto EIIF izveidi un darbību.

ELTIF pārvaldnieka kompetentā iestāde uzrauga EIIF pārvaldnieka atbilstību šīs regulas prasībām.

5.  Kompetentās iestādes uzrauga kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus, kas reģistrēti vai kurus tirgo to teritorijās, lai pārliecinātos, ka tie neizmanto ,,ELTIF apzīmējumu vai neuzdodas par ELTIF, ja vien tie nav saņēmuši atļauju un neatbilst šīs regulas noteikumiem.

27. pantsKompetento iestāžu pilnvaras

1.          Kompetentajām iestādēm ir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas ir vajadzīgas to funkciju izpildei saskaņā ar šo regulu.

2.          Pilnvaras, kas kompetentajām iestādēm piešķirtas saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, tostarp pilnvaras uzlikt sodu, īsteno arī attiecībā uz šo regulu.

2.a        ELTIF kompetentā iestāde aizliedz izmantot apzīmējumu „ELTIF” vai „Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds”, ja ELTIF pārvaldnieks vairs neatbilst šīs regulas noteikumiem.

28. pantsEVTI pilnvaras un kompetences

1.          EVTI ir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai veiktu šajā regulā noteiktos uzdevumus.

2.          EVTI pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, īsteno arī attiecībā uz šo regulu un atbilstoši Regulai (EK) Nr. 45/2001.

3.          Regulas (ES) Nr. 1095/2010 piemērošanas nolūkā šo regulu uzskata par turpmāk juridiski saistošu Savienības aktu, kas piešķir EVTI uzdevumus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1095/2010 1. panta 2. punktā.

29. pantsKompetento iestāžu sadarbība

1.          ELTIF kompetentā iestāde un ELTIF pārvaldnieka kompetentā iestāde (ja tā atšķiras) savstarpēji sadarbojas un apmainās ar informāciju, lai pildītu savus šajā regulā noteiktos pienākumus.

1.a        Kompetentās iestādes savstarpēji sadarbojas atbilstīgi Direktīvas 2011/61/ES noteikumiem.

2.  Kompetentās iestādes un EVTI savstarpēji sadarbojas, lai pildītu savus šajā regulā noteiktos pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

3.          Kompetentās iestādes un EVTI apmainās ar visu informāciju un dokumentiem, kas vajadzīgi, lai pildītu attiecīgos pienākumus, kurus tām uzliek šī regula, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, jo īpaši lai apzinātu un novērstu šīs regulas pārkāpumus.

VII nodaļaNobeiguma noteikumi

29.a pants

Pieteikumu izskatīšana Komisijā

Komisijai visu ELTIF iesniegto pieteikumu EIB sniegtā finansējuma saņemšanai izskatīšanu uzskata par prioritāti un optimizē šo pieteikumu izskatīšanas procesus. Tādēļ Komisija optimizē visu to atzinumu vai ieguldījumu sniegšanu, kuri nepieciešami, lai varētu apstiprināt ELTIF pieteikumus EIB finansējuma saņemšanai.

30. pantsPārskatīšana

1.          Ne vēlāk kā… +Komisija sāk pārskatīt šīs regulas piemērošanu. Šajā pārskatā jo īpaši izvērtē:

(28)(a)    16. panta ▌ietekmi ▌;

(b)    to, kā ieguldījumu aktīvu diversifikāciju ietekmē minimālā robežvērtība 70 % apmērā no atbilstīgiem ieguldījumu aktīviem, kas noteikta 12. panta 1. punktā ▌;

(c)    cik lielā mērā ELTIF tiek tirgoti Savienībā, tostarp, vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki (AIFP), uz kuriem attiecas Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 2. punkts, varētu būt ieinteresēti ELTIF tirdzniecībā;

(ca)  to, cik lielā mērā būtu jāatjaunina atbilstīgo aktīvu un ieguldījumu saraksts, kā arī diversifikācijas noteikumi, portfeļa sastāvs un ierobežojumi attiecībā uz naudas līdzekļu aizņemšanos.

2.  Pēc tam, kad ir veikta šā panta 1. punktā minētā pārskatīšana un pēc apspriešanās ar EVTI, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā ir vērtēts šīs regulas un ELTIF ieguldījums kapitāla tirgus savienības izveidē un tas, cik lielā mērā ir sasniegti 1. panta 1.a punktā minētie mērķi. Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu.

31. pantsStāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no …+

(29)Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

, … gada ….

Eiropas Parlamenta vārdā                           Padomes vārdā

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

Or. <Original>{EN}en</Original>

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

Tajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0448.

(3)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(4)

            OV C 67, 6.3.2014., 71. lpp.

(5)

           Eiropas Parlamenta … nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes ... lēmums.

(6)

            Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011, 1. lpp).

(7)

           Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regula (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 1. lpp.).

(8)

           Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regula (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 18. lpp.).

(9)

            Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(10)

           Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(11)

           Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.).

(12)

           Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu (OV L 149, 30.4.2004., 1. lpp.).

(13)

          Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014, 1. lpp.).

(14)

          Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(15)

        Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600 /2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(16)

          Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(17)

           Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(18)

           Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001, 1. lpp.).

(19)

           Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(20)

           Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(21)

          Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regula (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem (OV L 86, 24.3.2012., 1. lpp.).

(22)

+            OV lūdzu, ievietojiet datumu OV lūdzu, ievietojiet datumu – 3 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(23)

          Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

(24)

+            OV lūdzu, ievietojiet datumu: 3 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(25)

+            OV lūdzu, ievietojiet datumu: 3 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(26)

+            OV lūdzu, ievietojiet datumu: 3 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(27)

+            OV lūdzu, ievietojiet datumu: 3 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(28)

+            OV lūdzu, ievietojiet datumu: četri gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(29)

+            OV lūdzu, ievietojiet datumu: seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi

Atsauces

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

26.6.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

4.7.2013

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Atzinumu nesniedza

  Lēmuma datums

CONT

15.7.2013

EMPL

28.10.2013

JURI

11.9.2013

 

Referenti

  Iecelšanas datums

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

2.7.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

5.11.2013

25.11.2013

23.1.2014

 

Pieņemšanas datums

10.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

2

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zdravka Bušić, Saïd El Khadraoui, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Catherine Stihler


NODOŠANA ATPAKAĻ KOMITEJAI

Datums, kad nodeva atpakaļ komitejai (61. panta 2. punkts)

17.04.2014

Referenti

  Apstiprināšanas/Iecelšanas datums

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

15.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi

Iesniegšanas datums

16.02.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika