Procedure : 2013/0214(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0021/2015

Ingediende teksten :

A8-0021/2015

Debatten :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Stemmingen :

PV 10/03/2015 - 10.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0047

AANVULLEND VERSLAG     ***I
PDF 731kWORD 202k
16.2.2015
PE 549.277v01-00 A8-0021/2015

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese langetermijninvesteringsfondsen

(COM(2013)0462 – C8‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Alain Lamassoure

PR_COD_1consamCom

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE
 TERUGVERWIJZING NAAR EEN COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese langetermijninvesteringsfondsen

(COM(2013)0462 – C8‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0462),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0209/2013),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 oktober 2013(1),

–       gezien artikel 59 en artikel 61, lid 2 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A7‑0211/2014),

–      gezien de op zijn plenaire vergadering van 17 april 2014 aangenomen amendementen(2),

–       gezien het besluit van de conferentie van voorzitters van 18 september 2014 over niet afgeronde kwesties van de zevende zittingsperiode,

–       gezien het aanvullend verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0021/2015),

1.      stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.      verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(3)*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

VERORDENING (EU) 2015/...

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende Europese langetermijninvesteringsfondsen

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee(4),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(5),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)         Langetermijnfinanciering is een cruciaal faciliterend instrument om de Europese economie op een pad te brengen van slimme, duurzame en inclusieve groei, overeenkomstig de Europa 2020-strategie, hoge werkgelegenheid, en concurrentievermogen om de economie van morgen zo op te bouwen dat zij minder gevoelig is voor systeemrisico's en veerkrachtiger is. Europese langetermijninvesteringsfondsen (ELTIF's) verschaffen financiering aan verschillende duurzame infrastructuurprojecten, niet-beursgenoteerde ondernemingen of beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) die aandelenvermogensinstrumenten of schuldinstrumenten uitgeven waarvoor niet gemakkelijk een koper te vinden is. Door financiering voor dergelijke projecten te verschaffen, dragen ELTIF's bij in de financiering van de reële economie en tot de verwezenlijking van het beleid van de Unie.

(2)         Aan de vraagkant kunnen ELTIF's een gestage stroom van inkomsten verschaffen voor pensioenbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, stichtingen, gemeenten en andere entiteiten die met regelmatige en recurrente verplichtingen geconfronteerd worden en die streven naar een langetermijnrendement binnen goed gereguleerde structuren. Hoewel ELTIF ' s minder liquiditeit verschaffen dan beleggingen in verhandelbare effecten, kunnen zij een gestage inkomstenstroom verschaffen voor afzonderlijke beleggers die afhankelijk zijn van de regelmatige kasstroom die een ELTIF kan voortbrengen. Ook kunnen ELTIF's mettertijd goede kansen op kapitaalwinst bieden voor die beleggers welke geen gestage inkomstenstroom ontvangen.

(3)  Financiering voor projecten zoals vervoersinfrastructuur, duurzame opwekking of distributie van energie, sociale infrastructuur (huizen of ziekenhuizen), de uitrol van nieuwe technologieën en systemen die het gebruik van hulpbronnen en energie verminderen of de verdere groei van kmo's, kan schaars zijn. Zoals de financiële crisis heeft getoond, kan het aanvullen van de bancaire financiering met een grotere verscheidenheid van financieringsbronnen die de kapitaalmarkten beter mobiliseren, helpen bij het aanpakken van financieringstekorten. ELTIF's kunnen in dit opzicht een cruciale rol spelen, en kunnen ook kapitaal aantrekken door investeerders uit derde landen te mobiliseren.

(3 bis)   Deze verordening beoogt met name de Europese langetermijninvesteringen in de reële economie aan te zwengelen. Langetermijninvesteringen in projecten, ondernemingen en infrastructuur in derde landen kunnen ook kapitaal genereren voor ELTIF's en op die manier de Europese economie ten goede komen. Dit soort investeringen moet dan ook niet onmogelijk worden gemaakt.

(6)  Bij het ontbreken van een verordening waarbij regels betreffende ELTIF's worden vastgesteld, is het mogelijk dat op nationaal niveau divergerende maatregelen worden genomen die waarschijnlijk concurrentieverstoringen zullen veroorzaken welke resulteren uit verschillen in investeringsbeschermende maatregelen. Divergerende nationale vereisten betreffende portefeuillesamenstelling, -diversificatie en in aanmerking komende activa, met name het investeren in grondstoffen, creëren belemmeringen voor de grensoverschrijdende verhandeling van investeringsfondsen die zich toespitsen op niet-beursgenoteerde ondernemingen en reële activa omdat de beleggers niet gemakkelijk het uiteenlopende beleggingsaanbod kunnen vergelijken. Divergente nationale vereisten leiden eveneens tot verschillende niveaus van beleggersbescherming. Voorts leiden divergente nationale vereisten betreffende investeringstechnieken, zoals toegelaten leenniveaus, gebruik van financiële afgeleide instrumenten, regels voor shortsellen of effectenfinancieringstransacties tot discrepanties in het niveau van beleggersbescherming. Bovendien belemmeren divergente nationale vereisten betreffende terugbetaal- of aanhoudperiodes de grensoverschrijdende verkoop van fondsen die in niet-beursgenoteerde activa investeren. Die divergenties vergroten de rechtsonzekerheid en kunnen het vertrouwen van de beleggers ondermijnen die overwegen in dergelijke fondsen te beleggen en kunnen de ruimte voor beleggers om effectief tussen diverse langetermijninvesteringsmogelijkheden te kiezen, verminderen. Artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals dit door de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt geïnterpreteerd, is derhalve de passende rechtsgrondslag voor deze verordening.

(7)  Uniforme regels zijn noodzakelijk om te waarborgen dat ELTIF's in heel de Unie een coherent en stabiel productprofiel vertonen. Om de vlotte werking van de interne markt en een hoog niveau van beleggersbescherming te waarborgen, is het meer in het bijzonder noodzakelijk uniforme regels vast te stellen betreffende de werking van ELTIF's, met name betreffende de samenstelling van de portefeuille ervan en de investeringsinstrumenten die zij mogen gebruiken om blootstelling te verkrijgen aan langetermijnactiva zoals aandelenvermogensinstrumenten of schuldinstrumenten die zijn uitgeven door beursgenoteerde kmo's, en door niet-beursgenoteerde ondernemingen, evenals reële activa. Uniforme regels betreffende de portefeuille van een ELTIF zijn eveneens vereist om te waarborgen dat ELTIF's die regelmatige inkomsten beogen te genereren een gediversifieerde portefeuille van investeringsactiva aanhouden waarmee de regelmatige kasstroom in stand kan worden gehouden. ELTIF's vormen een eerste stap op weg naar een geïntegreerde interne markt voor het aantrekken van kapitaal dat gebruikt kan worden voor langetermijninvesteringen in de Europese economie. Om de interne markt voor langetermijninvesteringen soepel te laten functioneren, moet de Commissie doorgaan met het in kaart brengen van de potentiële obstakels, met inbegrip van die welke het gevolg zijn van de fiscale behandeling van deze investeringen, die het grensoverschrijdend aantrekken van langetermijnkapitaal zouden kunnen belemmeren.

(8)  Het is essentieel te waarborgen dat de regels betreffende de werking van ELTIF's, met name betreffende de samenstelling van de portefeuille ervan en de investeringsinstrumenten die zij mogen gebruiken, rechtstreeks toepasselijk zijn op de beheerders van ELTIF's, en derhalve moeten deze nieuwe regels in de vorm van een verordening worden aangenomen. Dit waarborgt tevens uniforme voorwaarden voor het gebruik van de benaming "ELTIF" door het ontstaan van divergerende nationale vereisten te voorkomen. Beheerders van ELTIF's moeten in heel de Unie dezelfde regels volgen om eveneens het vertrouwen van de beleggers in ELTIF's te vergroten en duurzame betrouwbaarheid van de benaming "ELTIF" te waarborgen. Tegelijkertijd wordt door het aannemen van uniforme regels de complexiteit van de regelgevingsvereisten die voor ELTIF's gelden verminderd. Middels uniforme regels worden de kosten van beheerders voor de naleving van divergente nationale vereisten die gelden voor fondsen die in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen en vergelijkbare reële-activacategorieën investeren eveneens verminderd. Dit geldt inzonderheid voor beheerder van ELTIFs die grensoverschrijdend kapitaal willen aantrekken. De aanneming van uniforme regels draagt eveneens bij aan het opheffen van concurrentieverstoringen.

(9)  De nieuwe regels betreffende ELTIF's hangen nauw samen met Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad(6) omdat die richtlijn het rechtskader vormt dat geldt voor het beheer en de verhandeling van alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) in de Unie. Per definitie zijn ELTIF's EU-abi's die beheerd worden door beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (abi-beheerders) welke een vergunning hebben overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU.

(10)       Terwijl Richtlijn 2011/61/EU eveneens voorziet in een gefaseerde derdelandenregeling die voor niet-EU-abi-beheerders en niet-EU-abi's geldt, hebben de nieuwe regels betreffende ELTIF's een beperkter toepassingsgebied waarbij de Europese dimensie van het nieuwe langetermijninvesteringsproduct wordt beklemtoond. Bijgevolg dient alleen een EU-abi als gedefinieerd in Richtlijn 2011/61/EU in aanmerking te komen om een vergunninghoudend ELTIF te worden en alleen als het beheerd wordt door een EU-abi-beheerder die een vergunning heeft overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU.

(11)  De nieuwe regels die gelden voor ELTIF's moeten voortbouwen op het bestaande regelgevingskader dat is ingesteld middels Richtlijn 2011/61/EU en de ter uitvoering ervan aangenomen handelingen. Bijgevolg moeten de productregels betreffende ELTIF's gelden naast de in het bestaande Unierecht neergelegde regels. Met name de in Richtlijn 2011/61/EU neergelegde beheer- en verhandelingsregels moeten voor ELTIF's gelden. Evenzo moeten de in Richtlijn 2011/61/EU neergelegde regels betreffende de grensoverschrijdende verlening van diensten en vrijheid van vestiging dienovereenkomstig voor de grensoverschrijdende activiteiten van ELTIF's gelden. Deze moeten worden aangevuld met de specifieke verhandelingsregels voor de grensoverschrijdende verhandeling van ELTIF's aan zowel niet-professionele als aan professionele beleggers in heel de Unie.

(12)       Er moeten uniforme regels gelden voor al die EU-abi's die zich als ELTIF wensen te verhandelen. EU-abi's die zich niet als ELTIF wensen te verhandelen, moeten niet aan deze regels gebonden zijn, waarbij zij eveneens aanvaarden dat zij de ermee samengaande voordelen niet genieten. Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en niet-EU-abi's zouden niet in aanmerking moeten komen voor verhandeling als ELTIF.

(13)  Om de naleving door ELTIF's van de geharmoniseerde regels die gelden voor de activiteiten van deze fondsen te verzekeren, is het noodzakelijk te vereisen dat bevoegde autoriteiten erop toezien dat ELTIF's een vergunning hebben. De geharmoniseerde vergunnings- en toezichtsprocedures voor abi-beheerders uit hoofde van Richtlijn 2011/61/EU moeten bijgevolg worden aangevuld met een speciale vergunningsprocedure voor ELTIF's. Er moeten procedures worden ingesteld om te verzekeren dat alleen EU-abi-beheerders die een vergunning hebben overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU en in staat zijn om een ELTIF te beheren ELTIF's mogen beheren. Alle passende stappen moeten worden ondernomen om te verzekeren dat een ELTIF in staat zal zijn te voldoen aan de geharmoniseerde regels die voor de activiteiten van deze fondsen gelden. Voor ELTIF's die intern worden beheerd en waarvoor geen externe abi-beheerder is aangewezen, moeten speciale vergunningsprocedures van toepassing zijn.

(14)       Aangezien EU-abi's een verschillende rechtsvorm kunnen aannemen die hen niet noodzakelijk met rechtspersoonlijkheid bekleedt, moeten de bepalingen die vereisen dat ELTIF's actie ondernemen geacht worden op de beheerder van het ELTIF betrekking te hebben in gevallen waarin het ELTIF is opgericht als een EU-abi die zelf geen handelingen kan verrichten omdat zij zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft.

(15)  Om te waarborgen dat ELTIF's zich op langetermijninvesteringen richten en bijdragen aan de financiering van een duurzame groei van de economie van de Unie, moeten de regels inzake de portefeuille van ELTIF's vereisen dat duidelijk de categorieën van activa worden vastgesteld die voor investering door ELTIF's in aanmerking komen, en de voorwaarden waaronder zij in aanmerking moeten komen. Een ELTIF investeert ten minste 70 % van zijn kapitaal in in aanmerking komende investeringsactiva. Om de integriteit van ELTIF's te verzekeren, is het eveneens wenselijk een ELTIF te verbieden bepaalde financiële transacties aan te gaan die zijn investeringsstrategie en -doelstellingen in gevaar kunnen brengen door het creëren van risico's die verschillen van die welke mogen worden verwacht van een fonds dat zich op langetermijninvesteringen richt. Om een duidelijke toespitsing op langetermijninvesteringen te verzekeren, hetgeen nuttig kan zijn voor niet-professionele beleggers die niet vertrouwd zijn met minder conventionele investeringsstrategieën, mag het een ELTIF niet zijn toegestaan om andere redenen dan afdekking van de risico's die inherent zijn aan de eigen beleggingen, in financiële afgeleide instrumenten te beleggen. Gezien het liquide karakter van grondstoffen en de financiële afgeleide instrumenten die daar indirect blootstelling aan verlenen, vereisen investeringen in grondstoffen niet dat een belegger zich op lange termijn verbindt waardoor deze dan ook moeten worden uitgesloten van in aanmerking komende investeringsactiva. Dit principe geldt niet voor investeringen in infrastructuur of ondernemingen in verband met grondstoffen of waarvan de prestatie indirect verband houdt met de prestatie van grondstoffen, zoals landbouwbedrijven in het geval van agrarische grondstoffen of elektriciteitscentrales in het geval van energiegrondstoffen.

(16)  Langetermijninvestering is een ruim begrip. In aanmerking komende activa zijn over het algemeen illiquide en vereisen dat men zich gedurende bepaalde tijd vastlegt; voorts hebben zij een economische profiel met een langetermijnkarakter. In aanmerking komende investeringsactiva zijn niet-verhandelbare effecten en hebben dus geen toegang tot de liquiditeit van secundaire markten. Zij vereisen vaak dat men zich gedurende een bepaalde termijn vastlegt, waardoor hun verhandelbaarheid beperkt is. Omdat beursgenoteerde kmo's problemen bij de toegang tot liquiditeit en tot secundaire markten kunnen ondervinden, moeten zij niettemin eveneens beschouwd worden als kwalificerende portefeuillemaatschappijen. De economische cyclus van de door ELTIF's beoogde investering heeft hoofdzakelijk een langetermijnkarakter wegens de grote kapitaaltoezeggingen en de tijd die nodig is om opbrengsten te geven. ▌

(17)       Het moet een ELTIF zijn toegestaan in andere dan in aanmerking komende activa te investeren wanneer dit noodzakelijk is om zijn kasstroom efficiënt te beheren, maar dit enkel gedurende een periode die in overeenstemming is met de langetermijninvesteringsstrategie van het ELTIF.

(18)  In aanmerking komende activa moeten worden geacht participaties, zoals aandelenvermogens- of quasiaandelenvermogensinstrumenten, schuldinstrumenten in kwalificerende portefeuillemaatschappijen en eraan verstrekte leningen te omvatten. Zij moeten ook participaties in andere fondsen omvatten die zich toespitsen op activa als investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen welke aandelenvermogensinstrumenten of schuldinstrumenten uitgeven waarvoor niet altijd gemakkelijk een koper te vinden is. Directe bezittingen van reële activa, tenzij deze gesecuritiseerd zijn, moeten eveneens een categorie van in aanmerking komende activa vormen, op voorwaarde dat zij voorspelbare, periodieke of niet-periodieke, kasstromen genereren, hetgeen inhoudt dat zij gemodelleerd en gewaardeerd kunnen worden met gebruikmaking van een methode voor het waarderen van gedisconteerde kasstromen. Tot deze activa kan bijvoorbeeld sociale infrastructuur met een voorspelbaar rendement behoren, zoals energie-, vervoers- en communicatie-infrastructuur, evenals onderwijs-, gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, of industriële infrastructuur. Kunstwerken, manuscripten, wijnvoorraden of juwelen moeten daarentegen niet tot in aanmerking komende activa worden gerekend, aangezien zij in de regel geen voorspelbare kasstroom genereren.

(18 bis)  In aanmerking komende investeringsactiva moeten reële activa omvatten met een waarde van meer dan 10 miljoen EUR die tot economische en sociale baten leiden. Tot deze activa behoren infrastructuur, intellectuele eigendom, schepen, apparatuur, machines, vliegtuigen of rollend materieel, en onroerend goed. Investeringen in commercieel onroerend goed of woonhuizen kunnen tot in aanmerking komende investeringen worden gerekend, op voorwaarde dat zij bijdragen aan slimme, duurzame en inclusieve groei of aan de verwezenlijking van het energie-, regionaal en/of cohesiebeleid van de Unie. Investeringen in dit soort onroerende goederen moeten goed gedocumenteerd worden zodat kan worden aangetoond dat men zich voor langere tijd in het onroerend goed vastlegt. Deze verordening beoogt niet het bevorderen van speculatieve investeringen.

(18 ter)  De schaal van infrastructuurprojecten vereist veel kapitaal dat lange tijd geïnvesteerd moet blijven. Dergelijke infrastructuurprojecten omvatten publieke gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen of gevangenissen, sociale infrastructuur zoals sociale woningen, vervoersinfrastructuur zoals wegen, massatransitosystemen of luchthavens, energie-infrastructuur zoals energienetten, klimaatveranderingsaanpassings- en beperkingsprojecten, elektriciteitscentrales of pijpleidingen, waterbeheerinfrastructuur zoals watervoorzieningssystemen, riolerings- of irrigatiesystemen, communicatie-infrastructuur zoals netwerken en afvalbeheerinfrastrucuur zoals recyclage - of inzamelingssystemen.

(19)  Quasiaandelenvermogensinstrumenten moeten worden geacht een soort financieringsinstrument te omvatten dat een combinatie is van aandelen en schulden, waarvan het rendement gekoppeld is aan de winst of het verlies van de kwalificerende portefeuillemaatschappij en waarbij de terugbetaling van het instrument in geval van wanbetaling niet volledig gewaarborgd is. Dergelijke instrumenten omvatten een waaier van financieringsinstrumenten, zoals achtergestelde leningen, stille deelnemingen, participatieleningen, rechten van winstdeelneming, converteerbare obligaties en obligaties met warrants.

(20)       Overeenkomstig de bestaande zakelijke praktijken moet het een ELTIF zijn toegestaan bestaande aandelen van een kwalificerende portefeuillemaatschappij bij bestaande aandeelhouders van die maatschappij te kopen. Voorts moeten, om zoveel mogelijk kansen om gelden aan te trekken te waarborgen, investeringen in andere ELTIF's, Europese durfkapitaalfondsen, die door Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad(7) geregeld worden, en Europese sociaalondernemerschapsfondsen, die door Verordening (EU) nr. 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad(8) geregeld worden, worden toegestaan. Om verwatering van de investeringen in kwalificerende portefeuillemaatschappijen te voorkomen, mag het ELTIF's alleen worden toegestaan in andere ELTIF's, Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapsfondsen te investeren als die ELTIF's zelf niet meer dan 10 % van hun kapitaal in andere ELTIF's hebben geïnvesteerd.

(21)  Het gebruik van financiële ondernemingen kan noodzakelijk zijn om de bijdragen van verschillende beleggers, daaronder begrepen investeringen met een publiek karakter, in infrastructuurprojecten te poolen en te organiseren. Het moet ELTIF's derhalve worden toegestaan middels financiële ondernemingen in in aanmerking komende investeringsactiva te investeren mits die ondernemingen zich specifiek met de financiering van langetermijnprojecten en de groei van kmo's bezighouden.

(24)       Niet-beursgenoteerde ondernemingen kunnen geconfronteerd worden met moeilijkheden om toegang te verkrijgen tot de kapitaalmarkten en verdere groei en expansie te financieren. Private financiering middels aandelenvermogensbelangen of leningen zijn typische manieren om financiering aan te trekken. Omdat dergelijke instrumenten uit de aard langetermijninvesteringen zijn, vereisen zij geduldig kapitaal dat ELTIF's kunnen verschaffen. Daarnaast worden beursgenoteerde kmo's vaak geconfronteerd met grote obstakels bij de verwerving van langetermijnfinanciering en kunnen ELTIF's waardevolle alternatieve financieringsbronnen bieden.

(24 bis)  Langetermijnactivacategorieën in de zin van deze verordening moeten derhalve niet-beursgenoteerde ondernemingen omvatten die aandelenvermogensinstrumenten of schuldinstrumenten uitgeven waarvoor wellicht niet gemakkelijk een koper te vinden is en beursgenoteerde ondernemingen met een kapitalisatie van ten hoogste 500 miljoen EUR.

(26)  Indien de beheerder van een ELTIF een belang bezit in een kwalificerende portefeuillemaatschappij, is er een risico dat de beheerder zijn eigen belangen op de belangen van de beleggers in het fonds laat voorgaan. Om een dergelijk belangenconflict te vermijden, en om deugdelijk ondernemingsbestuur te waarborgen, mag het ELTIF alleen investeren in activa die geen verband houden met de beheerder, tenzij het ELTIF investeert in rechten van deelneming of aandelen van andere ELTIFs, Europese durfkapitaalfondsen of Europese sociaalondernemerschapsfondsen die door de beheerder van het ELTIF worden beheerd.

(27)       Om beheerders van ELTIF's enige speelruimte te laten in het investeren van hun gelden, moet het handelen in andere activa dan langetermijninvesteringen worden toegestaan tot een maximumdrempel van 30 % van het kapitaal van het ELTIF.

(28)       Om het nemen van risico's door ELTIF's te beperken, is het essentieel het tegenpartijrisico te verminderen door de portefeuille van ELTIF's aan duidelijke diversificatievereisten te onderwerpen. Alle over the counter (otc)-derivaten moeten onderworpen zijn aan Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad(9).

(29)       Om de uitoefening van significante invloed door een investerend ELTIF op het leidinggevend orgaan van een ander ELTIF of van een uitgevende instelling te voorkomen, is het noodzakelijk buitensporige concentratie door een ELTIF in dezelfde investering te vermijden.

(30)  Om beheerders van ELTIFs in staat te stellen tijdens de duur van het fonds bijkomend kapitaal aan te trekken, moet het hen zijn toegestaan contanten te lenen ten bedrage van maximaal 30 % van de waarde van het kapitaal van het ELTIF. Deze moeten dienen om bijkomend rendement aan de beleggers te verschaffen. Om het risico van valutamismatch te elimineren, mag het ELTIF alleen lenen in de valuta waarin de beheerder van het ELTIF het activum naar verwachting zal verwerven. Teneinde evenwel iets te doen aan de zorgen in verband met schaduwbankactiviteiten mogen de door het ELTIF geleende contanten niet gebruikt worden voor het verstrekken van leningen aan kwalificerende portefeuillemaatschappijen.

(31)       Wegens het langetermijnkarakter en het illiquide karakter van de investeringen van een ELTIF, moet de beheerder van het ELTIF voldoende tijd hebben om de investeringslimieten toe te passen. Voor de periode die vereist is om deze limieten te implementeren, welke evenwel niet langer mag zijn dan vijf jaar na de datum van vergunningverlening aan het ELTIF of de helft van de levensduur van het ELTIF, moet rekening worden gehouden met de bijzondere kenmerken en eigenschappen van de investeringen.

(31 bis)  Op grond van hun portefeuilleprofiel en hun toegespitstheid op langetermijnactivacategorieën zijn ELTIF's met name geschikt om particuliere spaartegoeden naar de Europese economie door te sluizen. ELTIF's zijn ook bedoeld als een investeringsinstrument dat door de Europese Investeringsbank (EIB)-groep gebruikt kan worden om haar financiering voor Europese infrastructuur of kmo's te kanaliseren. Middels deze verordening worden ELTIF's als een gebundeld investeringsinstrument gestructureerd dat aansluit bij de toegespitstheid van de EIB-groep op het leveren van een bijdrage aan een evenwichtige en stabiele ontwikkeling van een interne markt voor langetermijninvesteringen in het belang van de Unie. Omdat ELTIF's zich met name op langetermijnactivacategorieën richten, kunnen zij de hun toebedeelde rol van prioritair instrument voor het verwezenlijken van het Europese investeringsplan vervullen dat uiteen wordt gezet in de mededeling van de Commissie van 26 november 2014.

(31 ter) De Commissie moet prioriteit toekennen aan haar procedures voor het verwerken van alle aanvragen van ELTIF's voor financiering van de EIB, en deze procedures stroomlijnen. De Commissie moet de procedures voor het opstellen van adviezen of het leveren van bijdragen met betrekking tot aanvragen van ELTIFs voor financiering van de EIB, stroomlijnen.

(31 quater)     Zowel voor lidstaten, als voor regionale en plaatselijke autoriteiten kan het voorts interessant zijn potentiële beleggers en het publiek beter op de hoogte te brengen van het bestaan van ELTIF's.

(32)  Niettegenstaande het feit dat een ELTIF niet verplicht is rechten op terugbetaling te verlenen vóór het einde van de duur van het ELTIF, mag niets eraan in de weg staan dat een ELTIF tracht zijn rechten van deelneming of aandelen toelating te laten verkrijgen tot een reglementeerde markt, waardoor beleggers de kans krijgen hun rechten van deelneming of aandelen vóór het einde van de duur van het ELTIF te verkopen. Het reglement of de statuten van een ELTIF mogen er niet aan in de weg staan dat rechten van deelneming of aandelen van het ELTIF worden toegelaten tot verhandeling op gereglementeerde markten of op een multilaterale handelsfaciliteit, of dat beleggers hun rechten van deelneming of aandelen vrij overdragen aan derden welke die rechten van deelneming of aandelen wensen te kopen. Hiermee wordt beoogd secundaire markten te bevorderen als een belangrijke plaats voor het kopen en verkopen van rechten van deelneming of aandelen van ELTIF's voor niet-professionele beleggers.

(32 bis) Hoewel afzonderlijke beleggers geïnteresseerd kunnen zijn om in een ELTIF te beleggen, kan een ELTIF wegens de illiquiditeit van de meeste investeringen in langetermijnprojecten geen regelmatige terugbetalingen aan de beleggers erin waarborgen. De afzonderlijke belegger verbindt zich met een belegging in dergelijke activa uit de aard voor de volledige termijn van de investering. ELTIF's moeten bijgevolg zo worden gestructureerd dat zij geen regelmatige terugbetalingen vóór het einde van de duur van het ELTIF bieden.

(32 bis)  Om de belangstelling van beleggers, en met name van niet-professionele beleggers, die misschien niet bereid zijn hun geld voor langere tijd vast te leggen, te wekken, moet een ELTIF beleggers onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid bieden hun geld vroegtijdig terug te trekken. De beheerder van het ELTIF moet dan ook bevoegd zijn om te bepalen of het ELTIF wordt opgezet met of zonder terugbetalingsrechten, overeenkomstig de beleggingsstrategie van het ELTIF. Indien een beleid inzake terugbetalingsrechten is vastgelegd, moeten deze rechten en de belangrijkste kenmerken daarvan duidelijk zijn vastgesteld en zijn opgenomen in het reglement of de statuten van het ELTIF.

(33)       Opdat beleggers hun rechten van deelneming of aandelen aan het einde van de duur van het ELTIF effectief kunnen verkopen, moet de ELTIF-beheerder de portefeuille van activa van het ELTIF op tijd beginnen te verkopen om te garanderen dat de waarde naar behoren wordt gerealiseerd. Bij het bepalen van een ordelijk desinvesteringsschema moet de beheerder van het ELTIF rekening houden met het verschillende looptijdprofiel van de investeringen en de tijd die noodzakelijk is om een koper te vinden voor de activa waarin het ELTIF heeft geïnvesteerd. Omdat tijdens deze liquidatieperiode niet aan de investeringslimieten kan worden vastgehouden, moeten deze buiten toepassing blijven wanneer de liquidatieperiode begint.

(33 bis)  Om niet-professionele beleggers de toegang tot ELTIF's te vergemakkelijken, kan een ICBE in rechten van deelneming of aandelen van een ELTIF beleggen, op voorwaarde dat de rechten van deelneming of aandelen van het ELTIF in aanmerking komen onder Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad(10).

(33 ter) Een ELTIF zou toestemming moeten kunnen krijgen om zijn vermogen naar rato te verminderen in het geval het een van zijn activa heeft afgestoten, met nam e in het geval van een infrastructuurinvestering.

(34)       De niet-beursgenoteerde activa waarin een ELTIF heeft geïnvesteerd, kunnen tijdens de duur van het fonds een notering verkrijgen op een gereglementeerde markt. Indien dit gebeurt, kan het activum niet langer aan het vereiste van deze verordening voldoen dat het niet beursgenoteerd mag zijn. Om beheerder van ELTIF in staat te stellen dergelijke niet langer in aanmerking komende activa ordelijk te gelde te maken, kunnen deze activa gedurende maximaal drie jaar blijven meetellen voor de limiet van 70% in aanmerking komende investeringsactiva.

(35)  Gezien de specifieke kenmerken van ELTIF's alsook van de niet-professionele en professionele beleggers waarop zij gericht zijn, is het belangrijk dat deugdelijke transparantievereisten worden ingevoerd waardoor toekomstige beleggers met kennis van zaken kunnen oordelen over en volledig op de hoogte zijn van de betrokken risico's. Naast naleving van de transparantievereisten die vervat zijn in Richtlijn 2011/61/EU moeten ELTIF's een prospectus publiceren dat alle informatie moet bevatten die door instellingen voor collectieve belegging van het closed-end-type overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad(11) en Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie(12) openbaar moet worden gemaakt. In geval van verhandeling van een ELTIF aan niet-professionele beleggers moet een essentiële-informatiedocument overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad(13) worden gepubliceerd. Voorts moet in alle verhandelingsdocumenten expliciet de aandacht op het risicoprofiel van het ELTIF worden gevestigd.

(35 bis) ELTIFs kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers, zoals gemeenschappen, kerken, liefdadigheidsinstellingen en stichtingen en zij moeten kunnen verzoeken te worden behandeld als professionele cliënten indien zij voldoen aan de voorwaarden van deel II van bijlage II van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad(14).

(36)  Aangezien ELTIF's zich niet allen op professionele maar ook op niet-professionele beleggers in heel de Unie richten, is het noodzakelijk dat aan de reeds in Richtlijn 2011/61/EU neergelegde verhandelingsvereisten bepaalde aanvullende vereisten worden toegevoegd om een passende mate van bescherming van niet-professionele beleggers te verzekeren. Dienovereenkomstig moeten voorzieningen beschikbaar worden gesteld voor inschrijvingen, betalingen aan houders van rechten van deelneming of aandelen, het terugkopen of terugbetalen van rechten van deelneming of aandelen en het beschikbaar stellen van de informatie die het ELTIF en de beheerder van het ELTIF dienen te verstrekken. Om er bovendien voor te zorgen dat niet-professionele beleggers zich niet in een nadelige positie bevinden ten opzichte van professionele beleggers moeten bepaalde waarborgen worden ingevoerd wanneer ELTIF's aan niet-professionele beleggers worden verhandeld. In het geval van verhandeling of verkoop van ELTIF's aan niet-professionele beleggers via een distributeur, moet deze distributeur voldoen aan de vereisten van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad(15).

(36 bis)  De beheerder of de distributeur van het ELTIF moet alle noodzakelijke informatie verwerven over de kennis en ervaring, de financiële situatie, de bereidheid om risico's te nemen, de beleggingsdoelstellingen en de tijdshorizon van de niet-professionele belegger om te beoordelen of het ELTIF geschikt is om bij deze niet-professionele belegger te worden aangeprezen, en moet daarbij onder meer rekening houden met de levenscyclus en de bedoelde investeringsstrategie van het ELTIF. Wanneer de levensduur van een aan niet-professionele beleggers aangeboden of verkocht ELTIF meer dan tien jaar bedraagt, moet de beheerder van het ELTIF of de distributeur daarnaast duidelijk en schriftelijk aangeven dat dit product mogelijkerwijs niet geschikt is voor niet-professionele beleggers die zich een investering in zo'n langetermijnactivum met een niet-liquide karakter niet kunnen veroorloven.

(36 ter)  In het geval van verhandeling van een ELTIF aan niet-professionele beleggers moet de bewaarder van het ELTIF zich houden aan de bepalingen van Richtlijn 2009/65/EG wat betreft de in aanmerking komende entiteiten die het is toegestaan als bewaarders op te treden, de "no discharge of liability"-regel en het hergebruik van activa.

(36 quater)     Met het oog op een grotere bescherming van niet-professionele beleggers bepaalt deze verordening daarnaast dat de beheerder of de distributeur van een ELTIF, in het geval van niet-professionele beleggers met een portefeuille bestaand uit kasdeposito's en financiële instrumenten, met uitzondering van financiële instrumenten die in onderpand zijn gegeven, ten belope van ten hoogste 500 000 EUR, na het uitvoeren van een geschiktheidstest en na het verstrekken van passend beleggingsadvies, moet waarborgen dat het geaggregeerde bedrag dat een niet-professionele belegger in ELTIFs investeert niet meer dan 10 % van de portefeuille van de investeerder bedraagt, op voorwaarde dat het bedrag dat in eerste instantie in één of meer ELTIF's geïnvesteerd is ten minste 10 000 EUR bedraagt.

(36 quinquies)           In bijzondere, in de oprichtingsbepalingen van een ELTIF gespecificeerde omstandigheden kan de levensduur van een ELTIF worden verlengd of verkort om meer flexibiliteit te bieden, bijvoorbeeld wanneer een project later of eerder wordt afgerond dan verwacht, om het in overeenstemming te brengen met zijn langetermijninvesteringsstrategie.

(37)       De bevoegde autoriteit van het ELTIF moet doorlopend nagaan of een ELTIF aan deze verordening voldoet. Aangezien de bevoegde autoriteiten reeds over uitgebreide bevoegdheden uit hoofde van Richtlijn 2011/61/EU beschikken, is het noodzakelijk dat die bevoegdheden worden uitgebreid overeenkomstig onderhavige verordening.

(38)  De Europese toezichthoudende autoriteit (de Europese Autoriteit voor effecten en markten) (ESMA)), opgericht bij Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad(16), moet ten aanzien van deze verordening alle uit hoofde van Richtlijn 2011/61/EU verleende bevoegdheden kunnen uitoefenen en moet alle hiertoe benodigde hulpbronnen, in het bijzonder van personele aard, ter beschikking worden gesteld.

(39)       De ESMA moet een centrale rol spelen in de toepassing van de regels betreffende ELTIF's door consistente toepassing van de uniale regels door de bevoegde autoriteiten te verzekeren. Het zou efficiënt en passend zijn om de ESMA, als instelling met hooggespecialiseerde deskundigheid betreffende effecten en effectenmarkten, te belasten met het opstellen van aan de Commissie voor te leggen ontwerpen van technische reguleringsnormen die geen beleidskeuzen inhouden. Deze technische reguleringsnormen zouden betrekken moeten hebben op de omstandigheden waarin het gebruik van financiële afgeleide instrumenten uitsluitend dient voor het afdekken van de risico's die inherent zijn aan de beleggingen, de omstandigheden waarin de duur van een ELTIF voldoende lang is om de levenscyclus van elk van de afzonderlijke activa van het ELTIF te bestrijken, de kenmerken van het schema voor de ordelijke vervreemding van ELTIF-activa, de omschrijvingen van en berekeningsmethodologieën voor de door beleggers gemaakte kosten, presentatie inzake kosteninformatie, en de kenmerken van de voorzieningen die door ELTIF's moeten worden opgezet in elke lidstaat waar zij voornemens zijn rechten van deelneming of aandelen te verhandelen.

(40)  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad(17) en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad(18) dienen volledig van toepassing te zijn op de uitwisseling, overdracht en verwerking van persoonsgegevens voor de toepassing van deze verordening.

(41)       Daar de doelstellingen van deze verordening, namelijk te zorgen voor uniforme vereisten betreffende de investeringen en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden voor ELTIF's in heel de Unie, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de noodzaak de veiligheid en betrouwbaarheid van ELTIF's met de efficiënte werking van de markt voor langtermijnfinanciering en de kosten voor de diverse belanghebbenden in evenwicht te brengen, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar wegens de omvang en de gevolgen ervan beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, mag de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(42)       Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en is in overeenstemming met de beginselen die met name bij het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, en inzonderheid de toegang tot diensten van algemeen economisch belang, de consumentenbescherming, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht en de bescherming van persoonsgegevens, alsook de toegang tot diensten van algemeen economisch belang. Deze verordening dient te worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Hoofdstuk IAlgemene bepalingen

Artikel 1Onderwerp en doel

1.          Deze verordening stelt uniforme regels vast in verband met de vergunning, het investeringsbeleid en de voorwaarden voor bedrijfsuitoefening betreffende alternatieve beleggingsinstellingen van de EU (EU-abi's), of compartimenten van EU-abi's, die in de Unie als Europees langetermijninvesteringsfonds (ELTIF) worden verhandeld.

1 bis.     De doelstelling van deze verordening is kapitaal aan te trekken en te richten op Europese langetermijninvesteringen in de reële economie, overeenkomstig de doelstellingen van de Unie betreffende slimme, duurzame en inclusieve groei.

2.          De lidstaten voegen op het door deze verordening bestreken gebied geen nadere vereisten toe.

Artikel 2Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

(1)         'kapitaal': totaal van de kapitaalinbrengen en ongestort toegezegd kapitaal, berekend op basis van belegbare bedragen na aftrek van alle vergoedingen, lasten en kosten die direct of indirect door de beleggers worden gedragen;

(1 bis)   'professionele belegger': een belegger die als professionele cliënt wordt aangemerkt of op verzoek als professionele cliënt kan worden behandeld overeenkomstig bijlage II van Richtlijn 2014/65/EU;

(1 ter)   'niet-professionele belegger': een belegger die geen professionele belegger is;

(2)         'aandelenvermogen': eigendomsbelang in een kwalificerende portefeuillemaatschappij dat wordt vertegenwoordigd door aandelen of andere vormen van deelneming in het kapitaal van de kwalificerende portefeuillemaatschappij die voor beleggers erin worden uitgegeven;

(3)  'quasiaandelenvermogen': elk soort financieringsinstrument waarvan het rendement gekoppeld is aan de winst of het verlies van de kwalificerende portefeuillemaatschappij en waarvan de terugbetaling in geval van wanbetaling niet volledig gewaarborgd is;

(3 bis)   'reële activa': activa die op grond van hun inhoud en eigenschappen een waarde hebben en een rendement kunnen genereren, inclusief infrastructuur en andere activa die economische of sociale baten mogelijk maken, zoals onderwijs, adviesdiensten, en onderzoek en ontwikkeling, en met inbegrip van commercieel onroerend goed of woonhuizen uitsluitend indien zij integrerend onderdeel uitmaken of een aanvullend element zijn van een langetermijninvesteringsproject dat bijdraagt tot de Uniedoelstelling van slimme, duurzame en inclusieve groei;

(4)         'financiële onderneming': een van de volgende ondernemingen:

(a)    een kredietinstelling als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad(19);

(b)    een beleggingsonderneming als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1, van Richtlijn 2014/65/EU;

(c)  een verzekeringsonderneming als gedefinieerd in artikel 13, punt 1, van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad;

(d)    een financiële holding als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 20, van Verordening (EU) nr. 575/2013;

(e)    een gemengde holding als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 22, van Verordening (EU) nr. 575/2013;

(f)     een beheermaatschappij als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2009/65/EG;

(g)    een abi-beheerder als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, onder b), van Richtlijn 2011/61/EG.

(4 bis)   'EU-abi': een EU-abi zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, onder k), van Richtlijn 2011/61/EU;

(4 ter)   'EU-abi-beheerder': een EU-abi-beheerder zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, onder l), van Richtlijn 2011/61/EU;

(5)         'bevoegde autoriteit van het ELTIF': de bevoegde autoriteit van de EU-abi in de zin van artikel 4, lid 1, onder h), van Richtlijn 2011/61/EU;

(6)         'lidstaat van herkomst van het ELTIF': de lidstaat waar het ELTIF een vergunning heeft;

(6 bis)  'beheerder van het ELTIF': de goedgekeurde EU-abi-beheerder die over een vergunning beschikt om een ELTIF of een intern beheerde ELTIF te beheren indien de rechtsvorm van het ELTIF intern beheer toestaat en er geen externe abi-beheerder is aangewezen;

(6 ter)   'bevoegde autoriteiten van de beheerder van het ELTIF': de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder in de zin van artikel 4, lid 1, onder q), van Richtlijn 2011/61/EU;

(6 quater)       'verstrekte effectenlening' en 'opgenomen effectenlening': een transactie waarbij een tegenpartij effecten overdraagt onder de verbintenis dat de leningnemer op een tijdstip in de toekomst of wanneer de overdragende instantie daarom verzoekt, gelijkwaardige effecten teruglevert, wordt aangemerkt als een 'verstrekte effectenlening' voor de tegenpartij die de effecten overdraagt, en als een 'opgenomen effectenlening' voor de tegenpartij waaraan de effecten worden overgedragen;

(6 quinquies) 'retrocessietransactie': een retrocessietransactie als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 83, van Verordening (EU) nr. 575/2013;

(6 sexies)  'financieel instrument': een financieel instrument als genoemd in deel C van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU;

(6 septies)       'shortselling': een transactie als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad;

(6 octies)        'gereglementeerde markt': een gereglementeerde markt als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 21, van Richtlijn 2014/65/EU;

(6 nonies)       'multilaterale handelsfaciliteit': een multilaterale handelsfaciliteit in de zin van artikel 4, lid 1, punt 22, van Richtlijn 2014/65/EU.

Artikel 3Vergunning en centraal publiek register

1.          Een ELTIF kan in de Unie alleen worden verhandeld indien het overeenkomstig deze verordening een vergunning heeft. De vergunning als ELTIF is voor alle lidstaten geldig.

2.          Alleen EU-abi's komen in aanmerking voor de aanvraag en de toekenning van een vergunning als ELTIF.

4.  De bevoegde autoriteiten van de ELTIF's informeren de ESMA op kwartaalbasis over de ingevolge deze verordening verleende of ingetrokken vergunningen.

De ESMA houdt een centraal publiek register bij dat elk ELTIF dat op grond van deze verordening een vergunning heeft, de beheerder van het ELTIF en de bevoegde autoriteit van het ELTIF bevat. Het register wordt in elektronische vorm beschikbaar gesteld.

Artikel 3 bis

Benaming en verbod op omzetting

1.      De benaming ELTIF of "Europees langetermijninvesteringsfonds" mag alleen met betrekking tot een instelling voor collectieve belegging of de rechten van deelneming of aandelen die zij uitgeeft worden gebruikt indien de instelling voor collectieve belegging overeenkomstig deze verordening een vergunning heeft.

2.      Het is ELTIFs niet toegestaan zich om te zetten in een instelling voor collectieve belegging die niet onder deze verordening valt.

Artikel 4Aanvraag van een vergunning als ELTIF

1.          Een aanvraag voor een vergunning als een ELTIF wordt ingediend bij de bevoegde autoriteit van het ELTIF.

De aanvraag voor vergunning als een ELTIF omvat het volgende:

(a)    het reglement of de statuten van het fonds;

(b)    informatie over de identiteit van de voorgestelde beheerder van het ELTIF en diens huidige en eerdere beheerervaringen en-achtergronden;

(c)    informatie over de identiteit van de bewaarder;

(d)  een beschrijving van de voor beleggers beschikbaar te stellen informatie, met inbegrip van een beschrijving van de regelingen voor het behandelen van klachten van niet-professionele beleggers.

De bevoegde autoriteit van het ELTIF mag om verduidelijking en informatie vragen met betrekking tot de krachtens de tweede alinea verstrekte documentatie en informatie.

2.          Uitsluitend een EU-abi-beheerder die een vergunning heeft op grond van Richtlijn 2011/61/EU kan bij de bevoegde autoriteit van het ELTIF toestemming vragen voor het beheer van een ELTIF waarvoor overeenkomstig lid 1 een vergunning is aangevraagd. Indien de bevoegde autoriteit van het ELTIF dezelfde is als de bevoegde autoriteit van de bevoegde EU-abi-beheerder wordt in de toestemmingsaanvraag verwezen naar de documentatie die in het kader van de aanvraag van een vergunning als bedoeld in Richtlijn 2011/61/EU is ingediend.

De aanvraag voor goedkeuring om een ELTIF te beheren, omvat het volgende:

(a)    de schriftelijke overeenkomst met de bewaarder;

(b)    informatie over delegatieregelingen betreffende portefeuille- en risicobeheer en bestuur met betrekking tot het ELTIF;

(c)  informatie over de investeringsstrategieën, het risicoprofiel en andere kenmerken van abi's die de EU-abi-beheerder mag beheren.

De bevoegde autoriteit van het ELTIF mag de bevoegde autoriteit van de EU-abi-beheerder om verduidelijking en informatie vragen ten aanzien van de documentatie waarvan sprake in de tweede alinea of een verklaring ten aanzien van het feit of ELTIF's binnen het toepassingsgebied vallen van de vergunning van de EU-abi-beheerder om abi's te beheren. De bevoegde autoriteit van de EU-abi-beheerder verstrekt een antwoord binnen 10 werkdagen vanaf de datum waarop zij het door de bevoegde autoriteit van het ELTIF ingediende verzoek heeft ontvangen.

3.          Aanvragers worden binnen twee maanden vanaf de datum van indiening van een volledige aanvraag ervan in kennis gesteld of de vergunning als ELTIF, met inbegrip van goedkeuring voor de EU-abi-beheerder om het ELTIF te beheren, is verleend.

4.          Alle daaropvolgende wijzigingen van de documentatie waarvan sprake in de leden 1 en 2 worden onmiddellijk aan de bevoegde autoriteit van het ELTIF ter kennis gebracht.

5.          In afwijking van de leden 1 en 2 dient een EU-abi waarvan de rechtsvorm intern beheer toestaat en waarvan het leidinggevend orgaan ervoor kiest geen externe abi-beheerder aan te wijzen tegelijkertijd een aanvraag voor een vergunning als ELTIF in onder deze verordening en als abi-beheerder onder Richtlijn 2011/61/EU.

Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 2011/61/EU omvat de aanvraag voor een vergunning als een ELTIF met intern beheer het volgende:

(a)    het reglement of de statuten van het fonds;

(b)    een beschrijving van de voor beleggers beschikbaar te stellen informatie, met inbegrip van een beschrijving van de regelingen voor het behandelen van klachten van niet-professionele beleggers.

In afwijking van lid 3 wordt een EU-abi met intern beheer binnen drie maanden vanaf de datum van indiening van een volledige aanvraag ervan in kennis gesteld of de vergunning als ELTIF is verleend.

Artikel 5Voorwaarden voor verlening van een vergunning als ELTIF

1.          Een EU-abi krijgt uitsluitend een vergunning als ELTIF indien de bevoegde autoriteit:

(a)    ervan overtuigd is dat de vergunning aanvragende EU-abi in staat is aan alle vereisten van deze verordening te voldoen;

(b)  haar goedkeuring heeft gehecht aan de aanvraag om het ELTIF te beheren van een EU-abi-beheerder die over een vergunning beschikt overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU, het fondsreglement of de statuten en de keuze van de bewaarder.

1 bis.     In geval een EU-abi een aanvraag indient overeenkomstig artikel 4, lid 5, verleent de bevoegde autoriteit uitsluitend een vergunning indien zij ervan overtuigd is dat de EU-abi voldoet aan de vereisten van zowel deze verordening als van Richtlijn 2011/61/EU wat betreft het verlenen van een vergunning aan een EU-abi-beheerder.

2.          De bevoegde autoriteit van het ELTIF mag alleen weigeren de aanvraag van de EU-abi-beheerder om het ELTIF te beheren goed te keuren indien de EU-abi-beheerder:

(a)    niet voldoet aan deze verordening;

(b)    Richtlijn 2011/61/EU niet naleeft;

(c)    niet over een vergunning van haar bevoegde autoriteit beschikt om abi's te beheren die investeringsstrategieën hebben van het soort waarin deze verordening voorziet; of

(d)    de documentatie waarvan sprake in artikel 4, lid 2, niet heeft verstrekt en geen verduidelijking of informatie heeft verstrekt waar uit hoofde van dat lid om is verzocht.

Alvorens te weigeren een aanvraag goed te keuren, raadpleegt de bevoegde autoriteit van het ELTIF de bevoegde autoriteit van de EU-abi-beheerder.

3.          De bevoegde autoriteit verleent geen vergunning als ELTIF aan de EU-abi-beheerder die een vergunningsaanvraag heeft ingediend als ten aanzien van hem een wettelijk beletsel bestaat om in zijn lidstaat van herkomst zijn rechten van deelneming of aandelen te verhandelen.

3 bis      De bevoegde autoriteit van het ELTIF deelt de vergunningaanvragende EU-abi-beheerder mee wat de reden is van de weigering om een vergunning als ELTIF te verlenen.

3 ter.     Een aanvraag die uit hoofde van dit hoofdstuk is afgewezen, mag niet opnieuw bij de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat worden ingediend.

4.          Een vergunning als ELTIF is niet onderworpen aan de vereiste dat het ELTIF wordt beheerd door een EU-abi-beheerder die in de lidstaat van herkomst van het ELTIF over een vergunning beschikt of dat de EU-abi-beheerder in de lidstaat van herkomst van het ELTIF activiteiten uitoefent of delegeert.

Artikel 6Geldende regels en aansprakelijkheid

1.          Een ELTIF leeft te allen tijde de bepalingen van deze verordening na.

2.  Een ELTIF en de beheerder van het ELTIF leven te allen tijde de vereisten van Richtlijn 2011/61/EU na.

3.          De beheerder van het ELTIF is verantwoordelijk voor het verzekeren van de naleving van deze verordening en is overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU ook verantwoordelijk voor inbreuken op deze verordening. De beheerder van het ELTIF is ook aansprakelijk voor verliezen of schade die uit niet-naleving van deze verordening voortvloeit.

Hoofdstuk IIVerplichtingen betreffende het investeringsbeleid van ELTIF's

Afdeling 1Algemene regels en in aanmerking komende activa

Artikel 7Investeringscompartimenten

Indien een ELTIF meer dan één investeringscompartiment omvat, wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk elk compartiment als een afzonderlijk ELTIF beschouwd.

Artikel 8In aanmerking komende investeringen

1.          Overeenkomstig de in artikel 1, lid 1 bis, vermelde doelstellingen investeert een ELTIF alleen in de volgende categorieën van activa en alleen onder de in deze verordening bepaalde voorwaarden:

(a)    in aanmerking komende investeringsactiva;

(b)    activa waarvan sprake in artikel 50, lid 1, van Richtlijn 2009/65/EG.

2.  Een ELTIF onderneemt geen van de volgende activiteiten:

(a)    shortselling van activa;

(b)    directe of indirecte blootstelling verkrijgen aan grondstoffen, daaronder begrepen middels financiële afgeleide instrumenten, certificaten die grondstoffen vertegenwoordigen, op grondstoffen gebaseerde indexen of elk ander middel of instrument waarmee het ELTIF blootstelling aan grondstoffen zou verkrijgen;

(c)    aangaan van effectenuitleen- ▌, effectenleen- ▌ retrocessietransacties of elke andere overeenkomst met een equivalent economisch effect en vergelijkbare risico's indien daar meer dan 10% van de activa van het ELTIF mee gemoeid is;

(d)    gebruiken van financiële afgeleide instrumenten, behalve indien ▌het gebruik van dergelijke instrumenten uitsluitend dient voor het afdekken van de ▌ risico's die inherent zijn aan andere investeringen van het ELTIF.

2 bis.  Om de consistente toepassing van dit artikel te garanderen stelt de ESMA, na een openbare raadpleging te hebben gehouden, ontwerpen van technische reguleringsnormen op waarin criteria worden bepaald om vast te stellen onder welke omstandigheden het gebruik van financiële afgeleide instrumenten uitsluitend dient voor het afdekken van de risico's die inherent zijn aan de beleggingen waarnaar wordt verwezen in lid 2, onder d).

De ESMA legt die ontwerpen van regelgevende technische normen uiterlijk op …(20)+ voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te stellen.

Artikel 9In aanmerking komende investeringsactiva

Een activum waarvan sprake in artikel 8, lid 1, onder a) komt voor investering door een ELTIF alleen in aanmerking indien het onder een van de volgende categorieën valt:

(a)         aandelen- of quasiaandelenvermogensinstrumenten die:

i)      door een kwalificerende portefeuillemaatschappij zijn uitgegeven en door het ELTIF ▌bij de kwalificerende portefeuillemaatschappij of van een derde partij via de secundaire markt zijn verworven;

ii)  door een kwalificerende portefeuillemaatschappij zijn uitgegeven in ruil voor een aandelenvermogensinstrument of quasiaandelenvermogensinstrument dat door het ELTIF eerder ▌bij de kwalificerende portefeuillemaatschappij of van een derde partij via de secundaire markt is verworven;

iii)     door een onderneming waarvan de kwalificerende portefeuillemaatschappij een meerderheids-dochteronderneming is, zijn uitgegeven in ruil voor een aandelenvermogensinstrument of quasiaandelenvermogensinstrument dat door het ELTIF overeenkomstig de punten i) of ii) bij de kwalificerende portefeuillemaatschappij of van een derde partij via de secundaire markt is verworven;

(b)         door een kwalificerende portefeuillemaatschappij uitgegeven schuldinstrumenten;

(c)         door het ELTIF aan een kwalificerende portefeuillemaatschappij verstrekte leningen met een looptijd die niet langer is dan de looptijd van het ELTIF;

(d)         rechten van deelneming of aandelen van een of meerdere andere ELTIF's, EuVECA's en EuSEF's mits die ELTIF's, EuVECA's en EuSEF's zelf niet meer dan 10 % van hun kapitaal in ELTIF's hebben belegd;

(e)         directe bezittingen of indirecte bezittingen via kwalificerende portefeuillemaatschappijen van afzonderlijke reële activa met een waarde van ten minste 10 000 000 miljoen EUR of het equivalent ervan in de betrokken valuta op het tijdstip waarop de uitgaven worden gedaan.

Artikel 10Kwalificerende portefeuillemaatschappij

1.          Een kwalificerende portefeuillemaatschappij waarvan sprake in artikel 9 is een portefeuillemaatschappij, met uitzondering van een instelling voor collectieve belegging, die de volgende vereisten vervult:

(a)    zij is geen financiële onderneming;

(b)    zij is een onderneming die i)      niet is toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit; of

ii)     is toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit en heeft tegelijkertijd een marktkapitalisatie van ten hoogste 500 miljoen EUR;

(c)  zij is opgericht in een lidstaat of in een derde land mits het derde land:

i)       geen door de Financiële-actiegroep (FATF) aangewezen niet-coöperatieve rechtsgebieden met een hoog risico is;

ii)      met de lidstaat van herkomst van de beheerder van het ELTIF en met elke andere lidstaat waar de rechten van deelneming of de aandelen van het ELTIF zullen worden verhandeld een overeenkomst heeft gesloten om ervoor te zorgen dat het derde land de normen van artikel 26 van het OESO-modelverdrag inzake belasting op inkomen en op vermogen en een doeltreffende informatie-uitwisseling in fiscale aangelegenheden geheel naleeft en een doeltreffende informatie-uitwisseling in fiscale aangelegenheden verzekert, daaronder begrepen alle multilaterale belastingovereenkomsten.

2.          In afwijking van lid 1, onder a), van dit artikel mag een kwalificerende portefeuillemaatschappij een financiële onderneming zijn die uitsluitend kwalificerende portefeuillemaatschappijen financiert waarvan sprake in lid 1 van dit artikel of in reële activa belegt waarvan sprake in artikel 9, onder e).

Artikel 11Belangenconflict

Een ELTIF mag in een in aanmerking komend investeringsactivum waarin de beheerder van het ELTIF een direct of indirect belang heeft of neemt niet op andere wijze investeren dan door het bezitten van rechten van deelneming of aandelen van de ELTIF's, EuSE's of EuVECA's die het beheert.

Afdeling 2Bepalingen betreffende het investeringsbeleid

Artikel 12Samenstelling en diversificatie van de portefeuille

1.          Een ELTIF investeert ten minste 70% van zijn kapitaal in in aanmerking komende investeringsactiva.

2.          Een ELTIF investeert niet meer dan:

(a)    10% van zijn kapitaal in instrumenten die door één kwalificerende portefeuillemaatschappij zijn uitgegeven of in leningen die aan één kwalificerende portefeuillemaatschappij zijn verstrekt;

(b)    10% van zijn kapitaal direct of indirect in een enkel reëel activum;

(c)    10% van zijn kapitaal in rechten van deelneming of aandelen van één ELTIF, EuVECA of EuSEF;

(d)    5% van zijn kapitaal in activa waarvan sprake in artikel 8, lid 1, onder b), indien die activa door één instelling zijn uitgegeven.

3.  De totale waarde van de rechten van deelneming of aandelen van ELTIF's, EuvECA's en EuSEF's in een ELTIF-portefeuille mag niet groter zijn dan 20 % van de waarde van het kapitaal van het ELTIF.

4.          De totale risicoblootstelling aan een tegenpartij van het ELTIF die voortkomt uit over the counter (otc)-derivatentransacties, retrocessieovereenkomsten of omgekeerde retrocessieovereenkomsten mag niet groter zijn dan 5% van de waarde van het kapitaal van het ELTIF.

5.          In afwijking van lid 2, onder a) en b), mag het ELTIF de daarin genoemde limiet van 10% tot 20% verhogen, mits de totale waarde van de activa die door het ELTIF worden aangehouden in kwalificerende portefeuillemaatschappijen en in afzonderlijke reële activa waarin het meer dan 10% van zijn kapitaal investeert niet groter is dan 40% van de waarde van het kapitaal van het ELTIF.

5 bis.     In afwijking van lid 2, onder d), mag het ELTIF de daarin genoemde limiet van 5% tot 25% verhogen indien obligaties worden uitgegeven door een kredietinstelling waarvan de statutaire zetel in een lidstaat gevestigd is en die wettelijk is onderworpen aan speciaal overheidstoezicht ter bescherming van obligatiehouders. Met name worden de uit de uitgifte van die obligaties verkregen bedragen overeenkomstig de wet belegd in activa die, gedurende de gehele looptijd van de obligaties, de aan de obligaties verbonden vorderingen kunnen dekken en die, in geval de uitgevende instelling in gebreke blijft, bij voorrang zullen worden gebruikt voor de aflossing van de hoofdsom en de betaling van de lopende rente.

6.  Voor de berekening van de limieten waarvan sprake in de leden 1 tot en met 5 bis worden ondernemingen die voor de opstelling van geconsolideerde jaarrekeningen tot één groep worden gerekend, als geregeld bij Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad(21) of overeenkomstig erkende internationale financiële verslagleggingsregels, als één kwalificerende portefeuilleonderneming of één instelling beschouwd.

Artikel 12 bis

Rectificatie van investeringsposities

In het geval dat een ELTIF inbreuk pleegt op de in artikel 12, leden 2 tot en met 5 bis, uiteengezette diversificatievereisten en de inbreuk buiten de invloedssfeer van de beheerder van het ELTIF ligt, treft de beheerder van het ELTIF binnen een redelijke termijn de maatregelen die nodig zijn om de positie te rectificeren, met inachtneming van de belangen van de beleggers in het ELTIF.

Artikel 13Concentratie

1.          Een ELTIF mag niet meer dan 25% van de rechten van deelneming of aandelen van één enkele ELTIF, EuVECA of EuSEF verwerven.

2.          De in artikel 56, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG neergelegde concentratielimieten gelden voor investeringen in de activa waarvan sprake in artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening.

Artikel 14Lenen van contanten

1.      Een ELTIF mag contanten lenen mits daarbij alle volgende voorwaarden worden vervuld:

(a)       de contanten vertegenwoordigen niet meer dan 30% van de waarde van het kapitaal van het ELTIF;

(b)      de contanten dienen voor het investeren in in aanmerking komende investeringsactiva, behalve voor leningen als bedoeld in artikel 9, onder c), mits de bezittingen in contanten of equivalenten van contanten van het ELTIF onvoldoende zijn om de desbetreffende investering te doen.

(c)       de contanten worden geleend in dezelfde valuta als die van de met de geleende contanten te verwerven activa;

(c bis) de looptijd niet langer is dan de duur van het ELTIF;

(c ter) de contanten bezwaren activa die niet meer dan 30% van de waarde van het kapitaal van het ELTIF vertegenwoordigen.

2.      De beheerder van het ELTIF geeft in het prospectus van het ELTIF aan of hij voornemens is contanten te lenen als onderdeel van zijn investeringsstrategie.

Artikel 15Toepassing van de regels inzake samenstelling en diversificatie van de portefeuille

1.          De in artikel 12, lid 1, neergelegde investeringslimiet:

(a)    geldt op de datum die in het reglement of de statuten van het ELTIF is bepaald (b)        blijft buiten toepassing zodra het ELTIF activa begint te verkopen om beleggers hun rechten van deelneming of aandelen terug te betalen na de duur van het ELTIF;

(c)    worden tijdelijk opgeschort indien het ELTIF bijkomend kapitaal aantrekt of het reeds aangetrokken kapitaal reduceert, mits die opschorting niet langer duurt dan 12 maanden.

De in de eerste alinea onder a) genoemde datum is bepaald met inachtneming van de bijzondere eigenschappen en kenmerken van de activa waarin door het ELTIF wordt belegd, en is niet later vijf jaar of, indien dit langer is, de helft van de duur van het ELTIF zoals bepaald overeenkomstig artikel 16, lid 2, nadat het ELTIF een vergunning heeft verkregen. In uitzonderlijke omstandigheden mag de bevoegde autoriteit van het ELTIF, onder indiening van een naar behoren gerechtvaardigd investeringsplan, een verlenging van deze termijn met niet meer dan één jaar goedkeuren.

2.  Indien een langetermijnactivum waarin het ELTIF heeft belegd, wordt uitgegeven door een kwalificerende portefeuillemaatschappij die niet langer aan artikel 10, lid 1, onder b), voldoet, mag het langetermijnactivum gedurende maximaal drie jaar vanaf de datum waarop de portefeuillemaatschappij niet langer aan de vereisten in artikel 10, lid 1, onder b), voldoet verder worden meegerekend voor de berekening van de investeringslimiet waarvan sprake in artikel 12, lid 1.

Hoofdstuk IIITerugbetaling, verhandeling en uitgifte van rechten van deelneming of aandelen van een ELTIF en uitkering van opbrengsten en kapitaal

Artikel 16Terugbetalingsbeleid en duur van ELTIF's

1.          Beleggers in een ELTIF kunnen niet om terugbetaling van hun rechten van deelneming of aandelen verzoeken vóór het einde van de duur van het ELTIF. Terugbetalingen aan de beleggers zijn mogelijk vanaf de dag volgend op de voor het einde van de duur van het ELTIF vastgestelde datum.

In het reglement of de statuten van het ELTIF wordt duidelijk een specifieke datum voor het einde van de duur van het ELTIF vermeld, evenals het recht van tijdelijke verlenging van de levenscyclus van het ELTIF en de voorwaarden om dit recht uit te oefenen.

In het reglement of de statuten van het ELTIF en in de informatie die aan beleggers wordt verstrekt, worden de procedures vastgesteld voor de terugbetaling van rechten van deelneming of aandelen en de vervreemding van activa, en wordt duidelijk aangegeven dat de terugbetaling aan beleggers zal aanvangen op de dag volgend op de einddatum voor de duur van het ELTIF.

1 bis.  In afwijking van lid 1 mag in het reglement of de statuten van het ELTIF voorzien worden in de mogelijkheid van terugbetalingen voor het einde van de duur van het ELTIF, mits daarbij alle volgende voorwaarden worden vervuld:

(a)    terugbetalingen zijn niet toegestaan vóór de datum in artikel 15, lid 1, onder a);

(b)    de beheerder van het ELTIF kan op het moment van vergunningverlening aan het ELTIF en gedurende de hele levenscyclus van het ELTIF aan de bevoegde autoriteiten aantonen dat een passend liquiditeitsbeheersysteem en doeltreffende procedures voor het monitoren van het liquiditeitsrisico van het ELTIF zijn ingevoerd, en dat deze verenigbaar zijn met de langetermijninvesteringsstrategie van het ELTIF en het voorgestelde terugbetalingsbeleid;

(c)    de beheerder van het ELTIF stelt een vastomlijnd terugbetalingsbeleid vast waarin duidelijk de periodes worden vermeld waarin beleggers om terugbetaling mogen vragen;

(d)    het terugbetalingsbeleid van het ELTIF waarborgt dat het totale bedrag aan terugbetalingen gedurende enige periode beperkt blijft tot een percentage van de activa van het ELTIF als bedoeld in artikel 8, lid 1, onder b). Dit percentage wordt afgestemd op het liquiditeitsbeheer en de investeringsstrategie zoals vastgesteld door de beheerder van het ELTIF;

(e)  het terugbetalingsbeleid van het ELTIF waarborgt dat beleggers eerlijk worden behandeld en dat terugbetalingen worden toegestaan op een pro rata-basis indien het totale bedrag van alle terugbetalingsverzoeken in enige periode het onder d) bedoelde percentage overschrijdt.

2.          De duur van het ELTIF is in overeenstemming met het langetermijnkarakter van het ELTIF en is voldoende lang om de levenscyclus van elk van de afzonderlijke activa van het ELTIF te bestrijken, gemeten naar het illiquiditeitsprofiel en de economische levenscyclus van het activum en de aangegeven investeringsdoelstelling van het ELTIF.

3.          Beleggers mogen om de afbouw van een ELTIF verzoeken als binnen één jaar nadat deze zijn ingediend, niet aan hun terugbetalingsverzoeken zoals ingediend in overeenstemming met het terugbetalingsbeleid van het ELTIF, is voldaan.

4.          Beleggers hebben altijd de keuze om in contanten te worden terugbetaald.

5.          Terugbetaling in natura uit de activa van een ELTIF is alleen mogelijk indien alle volgende voorwaarden zijn vervuld:

(a)    het reglement of de statuten van een ELTIF voorzien in deze mogelijkheid, mits alle beleggers eerlijk worden behandeld;

(b)  de belegger vraagt schriftelijk te worden terugbetaald middels een deel van de activa van het ELTIF;

(c)    geen specifieke regels beperken de overdracht van die activa.

6.          De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen die de omstandigheden bepalen waarin de duur van een ELTIF als voldoende lang wordt beschouwd om de levenscyclus van elk van de afzonderlijke activa van het ELTIF te bestrijken, als bedoeld in lid 2.

De ESMA legt die ontwerpen van regelgevende technische normen uiterlijk op …(22)+ voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te stellen.

Artikel 17Secundaire markt

1.          Het reglement of de statuten van een ELTIF mag er niet aan in de weg staan dat rechten van deelneming of aandelen van het ELTIF worden toegelaten tot de handel op een reglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit.

2.  Het reglement of de statuten van een ELTIF staan er niet aan in de weg dat beleggers hun aandelen of rechten van deelneming vrij aan derden, anderen dan de beheerder van het ELTIF, overdragen.

3.          Een ELTIF publiceert in zijn periodieke verslagen de marktwaarde van zijn beursgenoteerde rechten van deelneming of aandelen, alsook de intrinsieke waarde van elk recht van deelneming of aandeel.

4.          Indien de waarde van een activum significant wijzigt, stelt de beheerder van het ELTIF de beleggers hiervan in de periodieke verslagen op de hoogte.

Artikel 18Uitgifte van nieuwe rechten van deelneming of aandelen

1.          Een ELTIF mag nieuwe uitgiften van rechten van deelneming of aandelen aanbieden overeenkomstig zijn reglement of statuten.

2.          Een ELTIF geeft geen nieuwe rechten van deelneming of aandelen tegen een prijs onder zijn intrinsieke waarde uit zonder die rechten van deelneming of aandelen eerst tegen die prijs aan bestaande beleggers in het ELTIF te hebben aangeboden.

Artikel 19Vervreemding van ELTIF-activa

1.          Een ELTIF keurt een gespecificeerd schema voor de ordelijke vervreemding van zijn activa goed om de beleggers na het einde van de duur van het ELTIF hun rechten van deelneming of aandelen terug te betalen en doet dit ten laatste een jaar voor de datum van het einde van de duur van het ELTIF toekomen aan de bevoegde autoriteit van het ELTIF.

2.          Het schema waarvan sprake in lid 1 omvat:

(a)    een beoordeling van de markt voor potentiële kopers;

(b)    een beoordeling en vergelijking van potentiële verkoopprijzen;

(c)    een waardering van de te vervreemden activa;

(d)    een ▌tijdschema voor het vervreemdingsplan.

3.          De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen tot bepaling van de criteria die moeten worden gebruikt voor de beoordelingen in punt a) en de waardering in punt c) van lid 2.

De ESMA legt die ontwerpen van regelgevende technische normen uiterlijk op …(23)+ voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te stellen.

Artikel 20

Uitkering van opbrengsten en kapitaal

1.          Een ELTIF mag regelmatig aan de beleggers de opbrengsten uit de portefeuilleactiva uitkeren. Deze opbrengsten bestaan uit:

(a)    opbrengsten die de activa regelmatig opleveren;

(b)    kapitaalwinst die na de vervreemding van een activum is gerealiseerd ▌.

2.          De opbrengsten worden niet uitgekeerd voor zover zij vereist zijn voor toekomstige toezeggingen van het ELTIF.

2 bis.     Een ELTIF mag zijn kapitaal in het geval van een vervreemding van een activum op een pro rata-basis reduceren voor het einde van de duur van het ELTIF, mits de beheerder van het ELTIF na ampele overwegingen van oordeel is dat een dergelijke vroegtijdige vervreemding in het belang van de beleggers is.

3.          In het reglement of de statuten van een ELTIF wordt vermeld welk uitkeringsbeleid het ELTIF tijdens de duur ervan zal voeren.

Hoofdstuk IVTransparantievereisten

Artikel 21Transparantie

1.          De rechten van deelneming of aandelen van een ELTIF worden in de Unie niet verhandeld zonder voorafgaande publicatie van een prospectus.

Rechten van deelneming of aandelen van een ELTIF worden aan niet-professionele beleggers in de Unie niet verhandeld zonder voorafgaande publicatie van een essentiële-informatiedocument overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1286/2014.

2.          Het prospectus bevat alle informatie die noodzakelijk is om beleggers in staat te stellen met kennis van zaken de aan hen aangeboden belegging en met name de daaraan verbonden risico’s te kunnen beoordelen.

3.          Het prospectus bevat ten minste het volgende:

(a)    een mededeling waarin wordt uiteengezet hoe het ELTIF gezien zijn doelstellingen en strategie voor het realiseren van die doelstellingen als een langetermijnfonds kwalificeert;

(b)  informatie die door instellingen voor collectieve belegging van het closed-end-type overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG en Verordening (EG) nr. 809/2004 openbaar moet worden gemaakt;

(c)    informatie die ingevolge artikel 23 van Richtlijn 2011/61/EU aan beleggers openbaar moet worden gemaakt, als daarvoor niet reeds punt b) van dit lid geldt;

(d)    een duidelijke vermelding van de categorieën van activa waarin het ELTIF mag investeren;

(d bid)          een duidelijke vermelding van de rechtsgebieden waar het ELTIF mag investeren;

(e)    alle andere informatie die door de bevoegde autoriteiten voor de toepassing van lid 2 relevant wordt geacht.

4.          In het prospectus ▌en alle andere verhandelingsdocumenten worden beleggers duidelijk op de hoogte gesteld van de illiquide aard van het ELTIF.

Met name wordt in het prospectus ▌ en elk ander verhandelingsdocument:

(a)    de belegger duidelijk geïnformeerd over het langetermijnkarakter van de investeringen van het ELTIF;

(b)    de belegger duidelijk geïnformeerd over het einde van de duur van het ELTIF, alsook over de mogelijkheid, indien deze bestaat, om de duur van het ELTIF te verlengen en de voorwaarden waaronder dit kan;

(c)  duidelijk aangegeven of het ELTIF aan niet-professionele beleggers zal worden verhandeld;

(d)    duidelijk de rechten van beleggers aangegeven ▌om hun belegging te laten terugbetalen overeenkomstig artikel 16, lid 1, en het reglement of de statuten van het ELTIF;

(e)    duidelijk de frequentie en het tijdstip van eventuele uitkeringen van opbrengsten aan de beleggers tijdens de duur van het ELTIF vermeld;

(f)     de belegger duidelijk aangeraden voor slechts een klein deel van zijn totale beleggingsportefeuille in een ELTIF te beleggen;

(f bis)           het afdekkingsbeleid van het ELTIF uiteengezet, waarbij er duidelijk op wordt gewezen dat financiële derivaten alleen gebruikt mogen worden voor het afdekken van risico's die inherent verbonden zijn met andere investeringen van het ELTIF, en melding wordt gemaakt van de mogelijke impact van het gebruik van financiële derivaten op het risicoprofiel van het ELTIF;

(f ter) beleggers informatie verstrekt over de risico's van investeringen in reële activa, waaronder infrastructuur;

(f sexies)      beleggers periodiek, en in ieder geval eens per jaar, informatie verstrekt over de rechtsgebieden waar het ELTIF heeft geïnvesteerd.

5.  Naast de informatie die vereist wordt onder artikel 22 van Richtlijn 2011/61/EU bevat het jaarverslag van een ELTIF het volgende:

(a)    een kasstroomoverzicht;

(b)    informatie over enige participatie in instrumenten waarbij middelen van de begroting van de Unie zijn betrokken;

(c)    informatie over de waarde van de afzonderlijke kwalificerende portefeuillemaatschappijen en de waarde van andere activa waar het ELTIF in heeft geïnvesteerd, met inbegrip van de waarde van gebruikte financiële afgeleide instrumenten;

(d)    informatie over de rechtsgebieden waar de activa van het ELTIF zich bevinden.

6.          Op verzoek van een niet-professionele belegger verstrekt de beheerder van het ELTIF aanvullende informatie over de kwantitatieve begrenzingen die van toepassing zijn op het risicobeheer van het ELTIF, de daartoe gekozen methodes en de recente ontwikkeling van de voornaamste risico’s en rendementen van de categorieën activa.

Artikel 21 bisAanvullende vereisten van het prospectus

1.          Een ELTIF moet haar prospectus en de wijzigingen daarvan, alsmede zijn jaarverslag, aan de bevoegde autoriteiten van het ELTIF toezenden. Op verzoek zendt een ELTIF deze documenten toe aan de bevoegde autoriteit van de beheerder van het ELTIF. Een ELTIF doet die documenten toekomen binnen de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde termijn.

2.          Het reglement of de statuten van een ELTIF maken een integrerend bestanddeel uit van het prospectus en worden bij dit prospectus gevoegd.

De in de eerste alinea bedoelde documenten behoeven echter niet bij het prospectus te worden gevoegd indien de belegger ervan in kennis wordt gesteld dat hij op zijn verzoek die documenten kan verkrijgen, dan wel kan vernemen waar deze in elke lidstaat waar de rechten van deelneming of aandelen worden verhandeld, ter inzage van de belegger liggen.

3.          In het prospectus wordt vermeld op welke wijze het jaarverslag aan beleggers ter beschikking wordt gesteld. In het prospectus wordt vermeld dat een papieren afschrift van het jaarverslag op verzoek en kosteloos aan beleggers ter beschikking wordt gesteld.

4.  Beleggers verkrijgen het prospectus en het laatst gepubliceerde jaarverslag op verzoek en kosteloos.

Het prospectus kan op een duurzame informatiedrager of via een website worden verstrekt. Een papieren afschrift wordt de beleggers op verzoek en kosteloos verstrekt.

5.          De essentiële informatie in het prospectus wordt regelmatig bijgewerkt.

Artikel 22

Informatie over de kosten

1.          In het prospectus worden de beleggers duidelijk geïnformeerd over het niveau van de verschillende kosten die direct of indirect door de beleggers worden gedragen. De verschillende kosten worden volgens de volgende rubrieken ingedeeld:

(a)    kosten van de oprichting van het ELTIF;

(b)    kosten in verband met de verwerving van activa;

(c)    beheerskosten en prestatiegerelateerde vergoedingen;

(d)    uitkeringskosten;

(e)  andere kosten, daaronder begrepen administratieve, regelgevings-, deposito-, bewaar-, professionele dienstverlenings- en auditkosten.

2.          In het prospectus wordt de totale verhouding kosten/kapitaal van het ELTIF openbaar gemaakt.

4.          De ESMA stelt ontwerpen van technische reguleringsnormen op ter bepaling van de gemeenschappelijke omschrijvingen, berekeningsmethodologieën en presentatieformaten inzake de kosten waarvan sprake in lid 1 en de totale verhouding waarvan sprake in lid 2.

Bij het ontwikkelen van deze ontwerpen van technische reguleringsnormen houdt de ESMA rekening met de ▌ technisch reguleringsnormen waarvan sprake in artikel 8, lid 5, onder a) en c) van Verordening (EU) nr. 1286/2014.

De ESMA legt die ontwerpen van regelgevende technische normen uiterlijk op …(24)+ voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te stellen.

Hoofdstuk VVerhandeling van rechten van deelneming of aandelen van ELTIF's

Artikel 23Voor beleggers beschikbare voorzieningen

1.          De beheerder van een ELTIF waarvan de rechten van deelneming of aandelen aan niet-professionele beleggers zullen worden verhandeld, zet in elke lidstaat waar hij voornemens is dergelijke rechten van deelneming of aandelen van dat ELTIF te verhandelen voorzieningen op voor inschrijvingen, betalingen aan houders van rechten van deelneming of aandelen, terugkopen of terugbetalingen van rechten van deelneming of aandelen en voor het beschikbaar stellen van de informatie die het ELTIF en de beheerders van het ELTIF dienen te verstrekken.

2.          De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen tot bepaling van de soorten voorzieningen en kenmerken van de voorzieningen als bedoeld in lid 1, de technische infrastructuur ervan en de inhoud van de taken ervan met betrekking tot niet-professionele beleggers.

De ESMA legt die ontwerpen van regelgevende technische normen uiterlijk op …(25)+ voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te stellen.

Artikel 23 bisInterne beoordelingsprocedure voor ELTIF's die aan niet-professionele beleggers worden verhandeld

1.          De beheerder van een ELTIF waarvan de rechten van deelneming of aandelen aan niet-professionele beleggers zullen worden verhandeld, ontwikkelt en implementeert een speciale interne procedure voor de beoordeling van het ELTIF in kwestie voordat het aan niet-professionele beleggers wordt verhandeld of gedistribueerd.

2.          In het kader van de in lid 1 bedoelde interne procedure beoordeelt de beheerder van het ELTIF of het ELTIF geschikt is om aan niet-professionele beleggers te worden verhandeld, en hij houdt daarbij in ieder geval rekening met het volgende:

(a)    de duur van het ELTIF; alsmede

(b)    de beoogde investeringsstrategie van het ELTIF.

3.          De beheerder van het ELTIF stelt elke distributeur in kennis van alle passende informatie over het ELTIF dat aan niet-professionele beleggers wordt verhandeld, met inbegrip van alle informatie over de duur en de investeringsstrategie, alsook informatie over de interne beoordelingsprocedure en de rechtsgebieden waar het ELTIF mag investeren.

Artikel 23 terSpecifieke vereisten betreffende de distributie van ELTIF's aan niet-professionele beleggers

1.          Wanneer hij rechten van deelneming en aandelen rechtstreeks aan een niet-professionele belegger aanbiedt of verkoopt, informeert de beheerder van het ELTIF naar de volgende zaken:

(a)    de kennis en ervaring van de niet-professionele belegger met de voor het ELTIF relevante investeringen;

(b)    de financiële positie van de niet-professionele belegger, met inbegrip van zijn risico-absorptievermogen;

(c)    de investeringsdoelstellingen van de niet-professionele belegger, met inbegrip van de periode dat hij zich wenst te committeren.

Op grond van de overeenkomstig de eerste alinea verkregen informatie beveelt de beheerder van het ELTIF alleen aan wanneer het aansluit op het profiel van de niet-professionele belegger.

2.          Wanneer de levenscyclus van een aan niet-professionele beleggers aangeboden of verkocht ELTIF meer dan tien jaar bedraagt, moet de beheerder van het ELTIF of de distributeur duidelijk en schriftelijk aangeven dat het product mogelijkerwijs niet geschikt is voor niet-professionele beleggers die zich een investering in zo'n langetermijnactivum met een niet-liquide karakter niet kunnen veroorloven.

Artikel 23 quaterSpecifieke bepalingen voor de bewaarder van een ELTIF dat aan niet-professionele belegger wordt verhandeld

1.          In afwijking van artikel 21, lid 3, van Richtlijn 2011/61/EU is de bewaarder van een ELTIF dat aan niet-professionele beleggers wordt verhandeld een entiteit van het soort als bedoeld in artikel 23, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG.

2.  In afwijking van de tweede alinea van artikel 21, de leden 13 en 14, van Richtlijn 2011/61/EU kan de bewaarder van een ELTIF dat aan niet-professionele beleggers wordt verhandeld zich niet van zijn aansprakelijkheid ontdoen in het geval van verlies van financiële instrumenten die in bewaarneming waren genomen door een derde.

3.          De aansprakelijkheid van de bewaarder waarnaar wordt verwezen in artikel 21, lid 12, van Richtlijn 2011/61/EU kan niet worden uitgesloten of beperkt middels een overeenkomst indien het ELTIF aan niet-professionele beleggers wordt verhandeld.

4.          Elke overeenkomst die indruist tegen het bepaalde in lid 3, is nietig.

5.          De activa die door de bewaarder van een ELTIF in bewaring worden gehouden worden niet voor eigen rekening hergebruikt door de bewaarder of door een derde aan wie de bewaringstaak is gedelegeerd. Hergebruik omvat elke transactie met in bewaring gehouden activa, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overdragen, als zekerheid verstrekken, verkopen en uitlenen.

De activa die door de bewaarder in bewaring worden gehouden mogen uitsluitend worden hergebruikt op voorwaarde dat:

(a)    het hergebruik ervan voor rekening van het ELTIF geschiedt;

(b)    de bewaarder de instructies van de beheerder van het ELTIF namens het ELTIF uitvoert;

(c)    het hergebruik ten goede komt aan het ELTIF en in het belang is van de houders van rechten van deelneming of aandelen; en

(d)    de transactie wordt gedekt door een liquide zekerheid van hoge kwaliteit die door het ELTIF wordt ontvangen op grond van een regeling voor titeloverdracht.

De marktwaarde van de in de tweede alinea onder d) vermelde zekerheid moet te allen tijde corresponderen met ten minste de marktwaarde van de hergebruikte activa vermeerderd met een opslag.

Artikel 24Bijkomende vereisten voor verhandeling van ELTIF's aan niet-professionele beleggers

1.          De rechten van deelneming of aandelen van een ELTIF mogen aan niet-professionele beleggers worden verhandeld mits de niet-professionele beleggers passend beleggingsadvies ontvangen van de beheerder van het ELTIF of de distributeur.

2.          Een beheerder van een ELTIF: kan rechten van deelneming of aandelen uitsluitend rechtstreeks aanbieden of verkopen aan niet-professionele beleggers indien hij een vergunning heeft om de in artikel 6, lid 4 onder a) en b)(i) van Richtlijn 2011/61/EU bedoelde diensten te verstrekken en alleen nadat deze beheerder de in artikel 23 ter, lid 1, bedoelde geschiktheidstest heeft verricht.

3.          Wanneer de beleggingsportefeuille van een potentiële niet-professionele belegger 500 000 EUR niet overschrijdt, zorgt de beheerder van het ELTIF of de distributeur er na het verrichten van de in artikel 23 ter, lid 1, bedoelde geschiktheidstest en na het verstrekken van passend beleggingsadvies, op basis van informatie die hij van de potentiële niet-professionele belegger heeft ontvangen, voor dat de potentiële niet-professionele belegger niet een geaggregeerd bedrag ten belope van meer dan 10% van zijn beleggingsportefeuille in ELTIF's belegt, en dat het oorspronkelijke bedrag dat in een of meerdere ELTIF's is geïnvesteerd ten minste 10 000 EUR bedraagt.

De potentiële niet-professionele belegger moet de beheerder van het ELTIF of de distributeur nauwkeurig informeren over zijn beleggingsportefeuille en zijn beleggingen in ELTIF's overeenkomstig de eerste alinea.

Voor de toepassing van dit lid wordt er vanuit gegaan dat een beleggingsportefeuille kasdeposito's en financiële instrumenten omvat maar niet financiële instrumenten die in onderpand zijn gegeven.

4.  Het reglement of de statuten van het ELTIF dat aan niet-professionele beleggers wordt verhandeld bepalen dat alle beleggers een gelijke behandeling genieten en dat geen voorkeursbehandeling of specifieke economische voordelen aan afzonderlijke beleggers of groepen van beleggers worden verleend.

5.          De rechtsvorm van een ELTIF dat aan niet-professionele beleggers wordt verhandeld, mag niet resulteren in enige extra aansprakelijkheid of bijkomende toezeggingen voor de niet-professionele belegger, behalve de oorspronkelijke kapitaaltoezeggingen.

6.          Niet-professionele beleggers moeten de mogelijkheid hebben tijdens de inschrijvingsperiode en ten minste twee weken na inschrijving op rechten van deelneming of aandelen van het ELTIF hun inschrijving te annuleren en de gelden zonder verlies terugbetaald te krijgen.

7.          De beheerder van een ELTIF dat aan niet-professionele beleggers wordt verhandeld heeft de passende procedures en regelingen ingevoerd voor de behandeling van klachten van niet-professionele beleggers, die niet-professionele beleggers in staat stellen klachten in te dienen in de officiële taal of in een van de officiële talen van hun lidstaat.

Artikel 25Verhandeling van rechten van deelneming of aandelen van ELTIF's

1.          De beheerder van een ELTIF kan in zijn lidstaat van herkomst de rechten van deelneming of aandelen van dat ELTIF aan professionele en niet-professionele beleggers verhandelen na kennisgeving overeenkomstig artikel 31 van Richtlijn 2011/61/EU.

2.  De beheerder van een ELTIF kan in andere lidstaten dan zijn lidstaat van herkomst de rechten van deelneming of aandelen van dat ELTIF aan professionele en niet-professionele beleggers verhandelen na kennisgeving overeenkomstig artikel 32 van Richtlijn 2011/61/EU.

3.          De beheerder van het ELTIF maakt met betrekking tot elk ELTIF dat hij beheert aan de bevoegde autoriteiten duidelijk of hij al dan niet voornemens is het ELTIF aan niet-professionele beleggers te verhandelen.

4.          Naast de ingevolge de artikelen 31 en 32 van Richtlijn 2011/61/EU vereiste documentatie en informatie verstrekt de beheerder van het ELTIF aan de bevoegde autoriteiten al het volgende:

(a)    het prospectus van het ELTIF;

(b)    het essentiële-informatiedocument van het ELTIF in geval van verhandeling aan niet-professionele beleggers; en

(c)    informatie over de voorzieningen waarvan sprake in artikel 23.

5.  De bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten ingevolge de artikelen 31 en 32 van Richtlijn 2011/61/EU worden geacht eveneens op de verhandeling van ELTIF's aan niet-professionele beleggers en de bijkomende vereisten van deze verordening betrekking te hebben.

6.          Naast haar bevoegdheden als vastgelegd in artikel 31, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2011/61/EU belet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de beheerder van het ELTIF eveneens de verhandeling van een ELTIF als de beheerder van het ELTIF niet aan deze verordening voldoet of zal voldoen.

7.          Naast haar bevoegdheden overeenkomstig artikel 32, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2011/61/EU weigert de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de beheerder van het ELTIF eveneens een volledig kennisgevingsdossier aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar het ELTIF zal worden verhandeld over te zenden, als de beheerder van het ELTIF niet aan deze verordening voldoet ▌.

Hoofdstuk VIToezicht

Artikel 26Toezicht door de bevoegde autoriteiten

1.          De bevoegde autoriteiten zien doorlopend toe op de naleving van deze verordening.

2.          De bevoegde autoriteit van het ELTIF is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels die in de hoofdstukken II, III en IV zijn neergelegd.

3.          De bevoegde autoriteit van het ELTIF is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen die zijn neergelegd in het reglement of in de statuten van het ELTIF, alsook de verplichtingen die vervat zijn in het prospectus, welke in overeenstemming dienen te zijn met deze verordening.

4.          De bevoegde autoriteit van de beheerder van het ELTIF is verantwoordelijk voor het toezicht op de toereikendheid van de regelingen en de organisatie van de beheerder ven het ELTIF, zodat de beheerder van het ELTIF in staat is te voldoen aan de verplichtingen en regels met betrekking tot de oprichting en werking van alle ELTIF's die hij beheert.

De bevoegde autoriteit van de beheerder van het ELTIF is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving door de beheerder van het ELTIF van deze verordening.

5.  De bevoegde autoriteiten houden op de op hun grondgebied gevestigde of verhandelde instellingen voor collectieve beleggingen toezicht om na te gaan of zij de benaming "ELTIF" alleen gebruiken of alleen suggereren dat zij een ELTIF zijn als zij over een vergunning beschikken en aan deze verordening voldoen.

Artikel 27Bevoegdheden van bevoegde autoriteiten

1.          De bevoegde autoriteiten beschikken over alle toezichthoudende en onderzoeksbevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun taken ingevolge deze verordening.

2.          De overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU aan de bevoegde autoriteiten verleende bevoegdheden, met inbegrip van de bevoegdheden ten aanzien van sancties, worden eveneens ten aanzien van deze verordening uitgeoefend.

2 bis.     De bevoegde autoriteit van het ELTIF verbiedt het gebruik van de aanduiding "ELTIF" of "Europees langetermijninvesteringsfonds" indien de beheerder van het ELTIF niet langer aan deze verordening voldoet.

Artikel 28Bevoegdheden van de ESMA

1.          De ESMA beschikt over de noodzakelijke bevoegdheden om de taken uit te voeren die haar bij deze verordening worden opgedragen.

2.          De overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU aan de ESMA verleende bevoegdheden worden eveneens ten aanzien van deze verordening en met inachtneming van Verordening (EG) nr. 45/2001 uitgeoefend.

3.          Voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1095/2010 wordt deze verordening begrepen als een aanvullende wettelijk bindende uniale handeling die taken verleent aan de ESMA waarvan sprake in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 29Samenwerking tussen bevoegde autoriteiten

1.          De bevoegde autoriteit van het ELTIF en de bevoegde autoriteit van de beheerder van het ELTIF werken, indien verschillend, met elkaar samen en wisselen informatie uit voor de uitoefening van hun taken uit hoofde van deze verordening.

1 bis.     De bevoegde autoriteiten werken met elkaar samen overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 2011/61/EU.

2.  De bevoegde autoriteiten en de ESMA werken voor het uitvoeren van hun respectieve taken krachtens deze verordening met elkaar samen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1095/2010.

3.          De bevoegde autoriteiten en de ESMA wisselen alle informatie en documentatie uit die noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun respectieve taken krachtens deze verordening overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1095/2010, met name om inbreuken op deze verordening vast te stellen en te verhelpen.

Hoofdstuk VIISlotbepalingen

Artikel 29 bis

Verwerking van aanvragen door de Commissie

De Commissie kent prioriteit toe aan haar procedures voor het verwerken van alle aanvragen van ELTIF's voor financiering van de EIB, en stroomlijnt deze procedures. De Commissie stroomlijnt de procedures voor het opstellen van adviezen of het leveren van bijdragen met betrekking tot aanvragen van ELTIFs voor financiering van de EIB.

Artikel 30Toetsing

1.          Uiterlijk ...(26)++ begint de Commissie de toepassing van deze verordening te toetsen. Daarbij analyseert de Commissie met name:

(a)    de impact van ▌artikel 16 ▌;

(b)    de impact op de activadiversificatie van de toepassing van het minimumplafond van 70% in aanmerking komende investeringsactiva dat is neergelegd in artikel 12, lid 1 ▌;

(c)    de mate waarin ELTIF's in de Unie worden verhandeld, daaronder begrepen of onder artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU vallende abi's er belang bij kunnen hebben ELTIF's te verhandelen;

(c bis)           de mate waarin de lijst van in aanmerking komende activa en investeringen en de diversificatieregels, de portefeuillesamenstelling en de limieten ten aanzien van het lenen van geld moeten worden geactualiseerd.

2.  Na de in lid 1 bedoelde toetsing en na raadpleging van de ESMA doet de Commissie het Europees Parlement en de Raad een verslag toekomen met een beoordeling van de bijdrage die deze verordening en ELTIF's leveren aan de voltooiing van de kapitaalmarktunie en aan de verwezenlijking van de doelstellingen zoals vermeld in artikel 1, lid 1 bis. Dit verslag wordt, indien nodig, samen met een wetgevingsvoorstel ingediend.

Artikel 31Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf …(27)+.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te ...,

Voor het Europees Parlement                      Voor de Raad

De voorzitter                                                 De voorzitter

Or. en

(1)

Nog niet in het PB gepubliceerd.

(2)

Aangenomen teksten van die datum, P7_TA(2014)0448.

(3)

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

(4)

            PB C 67 van 6.3.2014, blz.71.

(5)

           Standpunt van het Europees Parlement van … (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van …

(6)

            Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen /EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz.1).

(7)

           Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 1).

(8)

           Verordening (EU) nr. 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 18).

(9)

            Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012. blz. 1)

(10)

           Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).

(11)

          Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64).

(12)

          Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 betreffende de informatie in prospectussen alsmede het model, de opneming door middel van verwijzing en de publicatie van dergelijke prospectussen en de verspreiding van advertenties (PB L 149 van 30.4.2004, blz. 1).

(13)

          Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PB L 352 van 9.12.2014, blz. 1).

(14)

          Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

(15)

·          Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84).

(16)

          Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(17)

           Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.95, blz. 31).

(18)

           Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

(19)

           Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

(20)

+            PB: datum invoegen: 3 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(21)

          Richtlijn 2013/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).

(22)

+            PB: datum invoegen: 3 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(23)

+            PB: datum invoegen: 3 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(24)

+            PB: datum invoegen: 3 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(25)

+            PB: datum invoegen: 3 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(26)

+            PB: datum invoegen: vier jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(27)

+            PB: datum invoegen: 6 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening


PROCEDURE

Titel

Europese langetermijninvesteringsfondsen

Document- en procedurenummers

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Datum indiening bij EP

26.6.2013

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

4.7.2013

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Geen advies

       Datum besluit

CONT

15.7.2013

EMPL

28.10.2013

JURI

11.9.2013

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

2.7.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

5.11.2013

25.11.2013

23.1.2014

 

Datum goedkeuring

10.3.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

2

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk

Jan Eppink, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Zdravka Bušić, Saïd El Khadraoui, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Catherine Stihler


TERUGVERWIJZING NAAR EEN COMMISSIE

Datum terugverwijzing (art. 61, lid 2)

17.04.2014

Rapporteurs

  Datum benoeming

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

 

 

 

 

Datum goedkeuring

15.12.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi

Datum indiening

16.02.2015

Juridische mededeling - Privacybeleid