Procedura : 2013/0214(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0021/2015

Teksty złożone :

A8-0021/2015

Debaty :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Głosowanie :

PV 10/03/2015 - 10.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0047

SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE     ***I
PDF 996kWORD 290k
16.2.2015
PE 549.277v01-00 A8-0021/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Alain Lamassoure

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0462),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0209/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 października 2013 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 i art. 61 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Budżetowej (A7‑0211/2014),

–  uwzględniając poprawki przyjęte przez komisję na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2014 r.(2),

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 18 września 2014 r. dotyczącą spraw w toku pozostałych po siódmej kadencji parlamentarnej,

–  uwzględniając sprawozdanie uzupełniające Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0021/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(3)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/…

w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(4),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(5),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Długoterminowe finansowanie stanowi istotne narządzie umożliwiające wprowadzenie europejskiej gospodarki na ścieżkę inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, zgodnie ze strategią „Europa 2020”, wysokiego poziomu zatrudnienia i konkurencyjności, aby budować gospodarkę jutra w sposób ograniczający jej podatność na ryzyko systemowe i zwiększający jej odporność. Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (ELTIF) zapewniają finansowanie różnorodnych projektów infrastrukturalnych, przedsiębiorstw nienotowanych na rynkach regulowanych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) notowanych na rynkach regulowanych, które to projekty i przedsiębiorstwa charakteryzują się długim okresem trwania lub działania i które emitują instrumenty kapitałowe lub dłużne, dla których nie istnieje łatwy do wskazania nabywca. Zapewniając finansowanie tych projektów, ELTIF przyczyniają się do finansowania unijnej gospodarki realnej oraz do realizacji strategii politycznych Unii.

(2)  Po stronie popytowej ELTIF mogą zapewniać stały strumień dochodów administratorom programów emerytalnych, zakładom ubezpieczeń, fundacjom, gminom oraz innym podmiotom, które stoją w obliczu konieczności regulowania cyklicznych i powtarzających się zobowiązań oraz nastawione są na długoterminowy zwrot z inwestycji w ramach należycie regulowanych struktur. ELTIF, chociaż zapewniają mniejszą płynność niż inwestycje w zbywalne papiery wartościowe, mogą zapewnić stały strumień dochodów poszczególnym inwestorom, którzy polegają na regularnych przepływach środków pieniężnych generowanych przez ELTIF. ELTIF mogą również zapewniać szansę na wzrost wartości kapitału w dłuższym okresie tym inwestorom, którzy nie uzyskują stałego strumienia dochodów.

(3)  Środki finansowe na potrzeby projektów z zakresu infrastruktury transportowej, zrównoważonego wytwarzania lub dystrybucji energii, infrastruktury społecznej (budownictwo mieszkaniowe lub szpitale), wprowadzania nowych technologii i systemów, które pozwalają ograniczyć wykorzystanie zasobów i zużycie energii, czy też dalszego rozwoju MŚP bywają ograniczone. Jak pokazał kryzys finansowy, uzupełnienie finansowania bankowego środkami pochodzącymi z szeregu innych źródeł finansowania, które skuteczniej wykorzystują zasoby rynków kapitałowych, może pomóc w pokryciu tych niedoborów. Pod tym względem ELTIF mogą odegrać istotną rolę, mogą także pozyskiwać kapitał, przyciągając inwestorów z państw trzecich.

(3a)  Nadrzędnym celem niniejszego rozporządzenia jest pobudzenie europejskich inwestycji długoterminowych w gospodarce realnej. Długoterminowe inwestycje w projekty, przedsięwzięcia i infrastrukturę w państwach trzecich również mogą przyciągnąć kapitał do ELTIF, a tym samym przynieść korzyści gospodarce europejskiej. Z tego powodu nie należy uniemożliwiać takich inwestycji.

(6)  W przypadku braku rozporządzenia ustanawiającego przepisy dotyczące ELTIF, na poziomie krajowym mogłyby zostać przyjęte rozbieżne środki, które prawdopodobnie spowodowałyby zakłócenia konkurencji wynikające z różnic w środkach ochrony inwestycji. Rozbieżne krajowe wymogi dotyczące składu portfela, dywersyfikacji i dopuszczalnych aktywów, zwłaszcza w przypadku inwestycji w towary, utrudniają transgraniczne wprowadzanie do obrotu funduszy inwestycyjnych, które koncentrują się na przedsiębiorstwach nienotowanych na rynkach regulowanych oraz aktywach rzeczowych, ponieważ inwestorzy nie są w stanie w łatwy sposób porównywać różnych ofert inwestycyjnych, które są im prezentowane. Rozbieżne wymogi krajowe skutkują również zróżnicowanym poziomem ochrony inwestorów. Ponadto do zróżnicowania poziomu ochrony inwestorów prowadzą odmienne wymogi krajowe dotyczące technik inwestycyjnych, takich jak dopuszczalne pułapy zadłużenia, wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych, przepisy regulujące sprzedaż krótką lub transakcje finansowania papierów wartościowych. Ponadto zróżnicowane wymogi krajowe dotyczące umarzania udziałów lub jednostek uczestnictwa lub okresów utrzymywania aktywów utrudniają transgraniczną sprzedaż funduszy inwestujących w aktywa nienotowane na rynkach regulowanych. Zwiększając niepewność prawa, rozbieżności te mogą podkopywać zaufanie inwestorów, którzy rozpatrują możliwość inwestycji w takie fundusze, oraz ograniczać ich możliwości efektywnego wyboru między różnorodnymi okazjami do długoterminowego zainwestowania swoich środków. W związku z powyższym odpowiednią podstawę prawną dla niniejszego rozporządzenia stanowi art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, interpretowany zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(7)  Jednolite przepisy są konieczne do zapewnienia spójnego i stabilnego profilu produktowego ELTIF w całej Unii. Dokładniej rzecz ujmując, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz wysoki poziom ochrony inwestorów, należy ustanowić jednolite przepisy regulujące funkcjonowanie ELTIF, a zwłaszcza skład ich portfela oraz instrumenty inwestycyjne, które fundusze te mogą stosować, aby uzyskać ekspozycję wobec aktywów długoterminowych, takich jak instrumenty kapitałowe lub dłużne emitowane przez MŚP notowane na rynkach regulowanych oraz przez przedsiębiorstwa nienotowane na rynkach regulowanych, a także aktywów rzeczowych. Konieczne są również jednolite przepisy dotyczące portfela ELTIF, aby zapewnić posiadanie przez ELTIF, które za cel stawiają sobie generowanie regularnych dochodów, zdywersyfikowanego portfela aktywów inwestycyjnych pozwalających uzyskiwać regularne przepływy pieniężne. ELTIF stanowią pierwszy krok w kierunku stworzenia zintegrowanego rynku wewnętrznego pozyskiwania kapitału, który można skierować na inwestycje długoterminowe w gospodarce europejskiej. Do niezakłóconego funkcjonowania rynku wewnętrznego inwestycji długoterminowych niezbędne jest kontynuowanie przez Komisję oceny potencjalnych barier, które mogą przeszkodzić w pozyskiwaniu długoterminowych zasobów kapitałowych w kontekście transgranicznym, w tym barier wynikających z traktowania takich inwestycji pod względem podatkowym.

(8)  Należy zadbać o to, by przepisy regulujące działalność ELTIF, zwłaszcza w odniesieniu do składu ich portfela oraz instrumentów inwestycyjnych, które fundusze te mogą stosować, miała bezpośrednie zastosowanie do zarządzających ELTIF; dlatego też te nowe przepisy należy przyjąć w formie rozporządzenia. Pozwoli to również zapewnić jednolite warunki stosowania oznaczenia „ELTIF”, zapobiegając pojawieniu się rozbieżnych wymogów krajowych. Zarządzający ELTIF powinni przestrzegać tych samych przepisów w całej Unii po to, by zwiększyć poziom zaufania inwestorów do ELTIF oraz zapewnić trwałą wiarygodność oznaczenia „ELTIF”. Jednocześnie przyjęcie jednolitych przepisów pozwala ograniczyć złożoność wymogów regulacyjnych, którym podlegają ELTIF. Dzięki jednolitym przepisom ograniczone zostają również koszty przestrzegania przez zarządzających rozbieżnych wymogów krajowych regulujących fundusze inwestujące w przedsiębiorstwa notowane i nienotowane na rynkach regulowanych i w porównywalne kategorie aktywów rzeczowych. Ma to szczególne znaczenie dla zarządzających ELTIF, którzy chcą pozyskiwać kapitał w kontekście transgranicznym. Przyczyni się to również do wyeliminowania zakłóceń konkurencji.

(9)  Nowe przepisy dotyczące ELTIF są ściśle związane z przepisami dyrektywy 2011/61/UE Parlamentu Europejskiego i Rady(6), ponieważ dyrektywa ta stanowi ramy prawne regulujące zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI) i wprowadzanie ich do obrotu w Unii. ELTIF są z definicji AFI z UE, które są zarządzane przez zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI), którzy uzyskali zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE.

(10)  Podczas gdy dyrektywa 2011/61/UE przewiduje również stopniowany system dotyczący państw trzecich regulujący ZAFI spoza UE oraz AFI spoza UE, nowe przepisy dotyczące ELTIF mają bardziej ograniczony zakres uwypuklający europejski wymiar tego nowego długoterminowego produktu inwestycyjnego. Dlatego też do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze ELTIF uprawniony powinien być wyłącznie AFI z UE zdefiniowany w dyrektywie 2011/61/UE, przy czym tylko wtedy, gdy jest zarządzany przez ZAFI z UE, który uzyskał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE.

(11)  Nowe przepisy mające zastosowanie do ELTIF powinny być oparte na istniejących ramach prawnych ustanowionych na mocy dyrektywy 2011/61/UE oraz aktów prawnych przyjętych w celu jej wykonania. W związku z powyższym przepisy dotyczące ELTIF powinny mieć zastosowanie jako uzupełnienie obowiązujących przepisów unijnych. W szczególności do ELTIF powinny mieć zastosowanie przepisy regulujące zarządzanie funduszami i wprowadzanie ich do obrotu, określone w dyrektywie 2011/61/UE. Podobnie przepisy dotyczące transgranicznego świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości ustanowione w dyrektywie 2011/61/UE powinny mieć odpowiednio zastosowanie do transgranicznej działalności ELTIF. Uzupełnienie tych przepisów powinny stanowić szczegółowe przepisy dotyczące wprowadzania tych funduszy do obrotu służące uregulowaniu kwestii oferowania ELTIF inwestorom indywidualnym i profesjonalnym w kontekście transgranicznym w całej Unii.

(12)  Jednolite przepisy powinny mieć zastosowanie do wszystkich AFI z UE, które pragną być oferowane jako ELTIF. AFI z UE, które nie chcą być oferowane jako ELTIF, nie powinny podlegać tym przepisom, tym samym świadomie rezygnując z korzyści, jakie wynikają z tych przepisów. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz AFI spoza UE nie powinny być oferowane jako ELTIF.

(13)  W celu zapewnienia przestrzegania przez ELTIF zharmonizowanych przepisów regulujących działalność tych funduszy należy wprowadzić wymóg udzielania przez właściwe organy zezwolenia tym funduszom. Dlatego też zharmonizowane procedury udzielania zezwolenia ZAFI i nadzoru nad tymi funduszami ustanowione w dyrektywie 2011/61/UE należy uzupełnić specjalną procedurą udzielania zezwolenia ELTIF. Należy ustanowić procedury, aby zadbać o to, by funduszami ELTIF mogli zarządzać wyłącznie ZAFI z UE, którzy otrzymali zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE i którzy posiadają zdolność do zarządzania ELTIF. Należy podjąć wszelkie stosowne kroki, aby dopilnować, żeby każdy ELTIF był w stanie przestrzegać zharmonizowanych przepisów regulujących działalność tych funduszy. Szczególna procedura udzielania zezwolenia powinna mieć zastosowanie w przypadku, gdy ELTIF jest zarządzany wewnętrznie i nie mianowano żadnego ZAFI zewnętrznego.

(14)  Biorąc pod uwagę fakt, że AFI z UE mogą przybierać rozmaite formy prawne, które niekoniecznie nadają im osobowość prawną, przepisy zobowiązujące ELTIF do podjęcia działań należy rozumieć jako skierowane do zarządzającego ELTIF w przypadkach, gdy dany ELTIF został ustanowiony jako AFI z UE, który nie jest w stanie działać samodzielnie ze względu na brak odrębnej osobowości prawnej.

(15)  Aby zapewnić ukierunkowanie ELTIF na inwestycje długoterminowe i przyczynić się do finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarki UE, przepisy dotyczące portfela ELTIF powinny wprowadzać wymóg wyraźnego wskazania kategorii aktywów dopuszczalnych do celów inwestycji dokonywanych przez ELTIF oraz warunków dopuszczalności tych aktywów. ELTIF powinien inwestować co najmniej 70 % swojego kapitału w dopuszczalne aktywa inwestycyjne. Aby zapewnić integralność ELTIF, należałoby również zakazać ELTIF dokonywania niektórych transakcji finansowych, które mogłyby zagrażać strategii inwestycyjnej i celom inwestycyjnym funduszu poprzez narażenie funduszu na dodatkowe ryzyko inne niż to, którego można oczekiwać w przypadku funduszu ukierunkowanego na inwestycje długoterminowe. Aby zapewnić jednoznaczną koncentrację na inwestycjach długoterminowych, co może być pomocne dla inwestorów indywidualnych nieobeznanych z mniej konwencjonalnymi strategiami inwestycyjnymi, ELTIF należy zakazać inwestycji w finansowe instrumenty pochodne do celów innych niż zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z jego własnymi inwestycjami. Zważywszy na płynny charakter towarów i finansowych instrumentów pochodnych, które pozwalają uzyskać pośrednie zaangażowanie w towary, inwestycje w towary nie wymagają długoterminowego zaangażowania ze strony inwestorów i dlatego należy je wykluczyć z dopuszczalnych aktywów inwestycyjnych. To uzasadnienie nie ma zastosowania w przypadku inwestycji w infrastrukturę lub przedsiębiorstwa, które są związane z towarami lub których wyniki są pośrednio powiązane z notowaniami towarów, takich jak gospodarstwa rolne (w przypadku towarów rolnych) czy też elektrownie (w przypadku surowców energetycznych).

(16)  Definicja tego, co stanowi inwestycję długoterminową, jest szeroka. Dopuszczalne aktywa inwestycyjne są zasadniczo niepłynne, powodują konieczność zaangażowania na pewien okres czasu oraz posiadają profil ekonomiczny o charakterze długoterminowym. Dopuszczalne aktywa inwestycyjne nie są zbywalnymi instrumentami i dlatego nie posiadają płynności, jaką zapewniają rynki wtórne. Często wymagają zaangażowania na czas określony, co ogranicza ich zbywalność. Ponieważ jednak MŚP notowane na rynkach regulowanych mogą mieć trudności z zachowaniem płynności i z dostępem do rynku wtórnego, MŚP także powinny być uznawane za kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe. Ekonomiczny cykl inwestycji pozostających w sferze zainteresowań ELTIF ma zasadniczo charakter długoterminowy ze względu na wysokie kwoty zaangażowanego kapitału oraz okres konieczny do wygenerowania dochodów. ▌

(17)  ELTIF należy zezwolić na inwestowanie w aktywa inne niż dopuszczalne aktywa inwestycyjne, które mogą być niezbędne, aby umożliwić wydajne zarządzanie przepływami środków pieniężnych funduszu, jednak wyłącznie pod warunkiem że inwestycje te są zgodne ze strategią ELTIF w zakresie inwestycji długoterminowych.

(18)  Za dopuszczalne aktywa inwestycyjne należy uznać m.in. udziały, takie jak instrumenty kapitałowe i quasi-kapitałowe, instrumenty dłużne emitowane przez kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe oraz udzielone im pożyczki. Powinny one również obejmować udziały w innych funduszach koncentrujących się na aktywach takich jak inwestycje w przedsiębiorstwa nienotowane na rynkach regulowanych, które emitują instrumenty kapitałowe lub dłużne, dla których nie zawsze istnieje łatwy do wskazania nabywca. Do kategorii aktywów dopuszczalnych należy również zaliczyć bezpośrednie udziały w aktywach rzeczowych, chyba że są one przedmiotem sekurytyzacji, pod warunkiem że generują one przewidywalne przepływy pieniężne (regularne lub nieregularne), w takim sensie, że można je modelować i wyceniać z zastosowaniem metody wyceny opartej na wartości zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Aktywa te mogłyby przykładowo obejmować infrastrukturę społeczną, która przynosi przewidywalny zwrot, taką jak infrastruktura energetyczna, transportowa i telekomunikacyjna, a także edukację, ochronę zdrowia, wsparcie socjalne i obiekty przemysłowe. Z kolei aktywa takie jak dzieła sztuki, manuskrypty, zapasy wina lub biżuteria nie powinny być dopuszczalne, ponieważ z reguły nie generują one przewidywalnych przepływów pieniężnych.

(18a)  Dopuszczalne aktywa inwestycyjne powinny obejmować aktywa rzeczowe o wartości przekraczającej 10 000 000 EUR, które generują korzyści ekonomiczne i społeczne. Takie aktywa obejmują infrastrukturę, własność intelektualną, statki, sprzęt, maszyny, statki powietrzne i tabor kolejowy oraz nieruchomości. Inwestycje w nieruchomości komercyjne lub budownictwo mieszkaniowe powinny być dozwolone w zakresie, w jakim przyczyniają się one do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu lub służą celom unijnej polityki energetycznej, regionalnej i polityki spójności. Inwestycje w takie nieruchomości powinny być wyraźnie udokumentowane, tak aby wykazać długoterminowe zaangażowanie w nieruchomość. Celem niniejszego rozporządzenia nie jest promowanie inwestycji spekulacyjnych.

(18b)  Projekty infrastrukturalne, ze względu na swoją skalę, wymagają dużych kwot kapitału, który musi zostać zainwestowany na długi okres czasu. Takie projekty infrastrukturalne obejmują obiekty infrastruktury: publiczną (m.in. szkoły, szpitale lub więzienia), infrastrukturę społeczną (m.in. mieszkania socjalne), infrastrukturę transportową (m.in. drogi, systemu transportu zbiorowego lub porty lotnicze), infrastrukturę energetyczną (m.in. sieci energetyczne, projekty mające na celu przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie tej zmiany, elektrownie lub rurociągi), infrastrukturę gospodarki wodnej (m.in. systemy zaopatrzenia w wodę, systemy kanalizacyjne i nawadniające), infrastrukturę komunikacyjną (m.in. sieci) oraz infrastrukturę gospodarki odpadami (m.in. systemy recyklingu i zbiórki odpadów).

(19)  Instrumenty quasi-kapitałowe należy rozumieć jako obejmujące rodzaj instrumentu finansowego stanowiący połączenie instrumentu kapitałowego i dłużnego, gdzie zwrot z tego instrumentu jest powiązany z zyskami lub stratami kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego, a jego wykup – w przypadku niewykonania zobowiązania – nie jest w pełni zabezpieczony. Takie instrumenty obejmują różnego rodzaju instrumenty finansowe, takie jak pożyczki podporządkowane, ciche udziały, pożyczki partycypacyjne, prawa do udziału w zyskach, obligacje zamienne i obligacje opcyjne.

(20)  Aby odzwierciedlić istniejące praktyki biznesowe, ELTIF należy zezwolić na nabywanie istniejących udziałów w kwalifikowalnym przedsiębiorstwie portfelowym od dotychczasowych udziałowców tego przedsiębiorstwa. Ponadto, aby zapewnić możliwie najszersze możliwości pozyskiwania środków finansowych, należy zezwolić na inwestycje w inne ELTIF, europejskie fundusze venture capital (EuVECA) regulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013(7) oraz europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF) regulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013(8). Aby uniknąć „rozwodnienia” inwestycji w kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe, ELTIF należy zezwolić na inwestowanie w inne ELTIF, EuVECA i EuSEF wyłącznie pod warunkiem, że one same nie zainwestowały więcej niż 10 % swojego kapitału w inne ELTIF.

(21)  Korzystanie z usług przedsiębiorstw finansowych może być konieczne, aby zgromadzić i zorganizować środki finansowe pochodzące od różnych inwestorów – w tym inwestycje o charakterze publicznym – przeznaczone na inwestycje w projekty infrastrukturalne. Należy zatem zezwolić ELTIF na inwestowanie w dopuszczalne aktywa inwestycyjne za pośrednictwem przedsiębiorstw finansowych, o ile zakres działalności tych przedsiębiorstw obejmuje finansowanie projektów długoterminowych, a także rozwój MŚP.

(24)  Przedsiębiorstwa nienotowane na rynkach regulowanych mogą mieć trudności z dostępem do rynków kapitałowych i finansowaniem dalszego wzrostu i rozwoju. Typowy sposób pozyskiwania środków finansowych stanowi finansowanie prywatne za pośrednictwem udziałów kapitałowych lub pożyczek. Ponieważ instrumenty te są ze swej natury inwestycjami długoterminowymi, wymagają „cierpliwego” kapitału, który ELTIF są w stanie zapewnić. Ponadto MŚP notowane na rynkach regulowanych często natrafiają na znaczne utrudnienia w uzyskaniu długoterminowego finansowania, a ELTIF mogą stanowić cenne alternatywne źródła finansowania.

(24a)  Do kategorii aktywów długoterminowych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia powinny zaliczać się przedsiębiorstwa nienotowane na rynkach regulowanych, które emitują instrumenty kapitałowe lub dłużne, dla których może nie istnieć łatwy do wskazania nabywca, oraz przedsiębiorstwa notowane na rynkach regulowanych o maksymalnej wartości giełdowej 500 000 000 EUR.

(26)  W przypadku gdy zarządzający ELTIF posiada udziały w kwalifikowalnym przedsiębiorstwie portfelowym, istnieje ryzyko, że zarządzający będzie przedkładał swoje własne interesy ponad interesy inwestujących w ELTIF. W celu uniknięcia konfliktu interesów ELTIF powinien inwestować wyłącznie w aktywa, które nie są związane z zarządzającym ELTIF, aby zagwarantować solidny ład korporacyjny, chyba że ELTIF inwestuje w jednostki uczestnictwa lub udziały innego ELTIF, EuVECA lub EuSEF zarządzane przez zarządzającego ELTIF.

(27)  Aby zapewnić zarządzającym ELTIF pewien stopień elastyczności w inwestowaniu powierzonych im środków, należy zezwolić na obrót aktywami innymi niż inwestycje długoterminowe do wartości maksymalnej wynoszącej 30 % kapitału ELTIF.

(28)  W celu ograniczenia podejmowania ryzyka przez ELTIF podstawowe znaczenie ma ograniczenie ryzyka kontrahenta poprzez objęcie portfela ELTIF jasnymi wymogami w zakresie dywersyfikacji. Wszystkie instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym powinny podlegać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012(9).

(29)  W celu uniknięcia wywierania znaczącego wpływu przez inwestujący ELTIF na zarządzających innym ELTIF lub emitentem konieczne jest uniknięcie nadmiernej koncentracji danego ELTIF w tej samej inwestycji.

(30)  W celu umożliwienia zarządzającym ELTIF dalszego pozyskiwania kapitału w okresie działalności funduszu, należy im zezwolić na zaciąganie pożyczek i kredytów środków pieniężnych w wysokości do 30 % kapitału funduszu. Powinno to służyć zapewnianiu dodatkowego zysku dla inwestorów. W celu wyeliminowania ryzyka niedopasowania walutowego ELTIF powinien zaciągać pożyczki wyłącznie w walucie, w której zarządzający ELTIF zamierza nabyć aktywa. Aby rozwiać obawy związane z działalnością równoległego systemu bankowego, środki pieniężne pożyczone od ELTIF nie powinny być wykorzystywane w celu udzielania pożyczek kwalifikowalnym przedsiębiorstwom portfelowym.

(31)  Ze względu na długoterminowy i niepłynny charakter inwestycji ELTIF zarządzający ELTIF powinien mieć wystarczająco dużo czasu na zastosowanie limitów inwestycyjnych. Określając czas potrzebny na wdrożenie tych limitów, należy wziąć pod uwagę szczególne cechy i właściwości inwestycji, aczkolwiek okres ten nie powinien przekroczyć pięciu lat od daty wydania zezwolenia dla ELTIF lub połowy okresu działalności ELTIF, w zależności od tego, która data przypada wcześniej.

(31a)  Ze względu na profil portfela i koncentrację na kategoriach aktywów długoterminowych ELTIF mają za zadanie skierować oszczędności prywatne do gospodarki europejskiej. ELTIF zostały również pomyślane jako narzędzie inwestycyjne, za pomocą którego Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) może uruchamiać finansowanie infrastruktury europejskiej lub MŚP. Na mocy niniejszego rozporządzenia ELTIF zostały ukształtowane jako połączone narzędzie inwestycyjne, które współgra z głównym założeniem grupy EBI polegającym na wspieraniu wyważonego i stałego rozwoju wewnętrznego rynku inwestycji długoterminowych w interesie Unii. Z uwagi na nacisk na kategorie aktywów długoterminowych ELTIF mogą spełnić wyznaczoną im rolę najważniejszego narzędzia służącego realizacji planu inwestycyjnego dla Europy ogłoszonego w komunikacie Komisji z dnia 26 listopada 2014 r.

(31b)  Komisja powinna nadać priorytetowy charakter procedurom składania przez ELTIF wniosków o finansowanie z EBI i usprawnić te procedury. Komisja powinna zatem usprawnić wydawanie opinii lub uwag dotyczących wszystkich wniosków ELTIF o dofinansowanie z EBI.

(31c)  Ponadto państwa członkowskie, a także władze regionalne i lokalne mogą być zainteresowane zwiększeniem wiedzy potencjalnych inwestorów i społeczeństwa o ELTIF.

(32)  Niezależnie od faktu, że ELTIF nie musi dawać prawa do umorzenia przed końcem jego okresu działalności, nic nie powinno uniemożliwiać ELTIF ubiegania się o dopuszczenie jego udziałów lub jednostek uczestnictwa do obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu, w ten sposób zapewniając inwestorom możliwość sprzedaży ich jednostek uczestnictwa lub udziałów przed końcem okresu działalności ELTIF. Regulamin ELTIF lub jego dokumenty założycielskie nie powinny uniemożliwiać, by jednostki uczestnictwa lub udziały w ELTIF były dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu, ani nie powinny uniemożliwiać inwestorom swobodnego przenoszenia ich udziałów lub jednostek uczestnictwa na rzecz stron trzecich pragnących nabyć te udziały lub jednostki uczestnictwa. Ma to na celu wspieranie rynków wtórnych jako ważnego miejsca kupowania i sprzedawania jednostek uczestnictwa lub udziałów w ELTIF przez inwestorów indywidualnych.

(32a)  Chociaż poszczególni inwestorzy mogą być zainteresowani inwestowaniem w ELTIF, niepłynny charakter większości inwestycji w długoterminowe projekty wyklucza możliwość oferowania przez ELTIF swoim inwestorom prawa do dokonywania regularnych umorzeń. Inwestor angażuje się w inwestycję w takie aktywa, która ze swej natury ma charakter długoterminowy, na cały okres jej trwania. ELTIF powinny zatem być zasadniczo skonstruowane w taki sposób, aby nie oferować możliwości dokonywania regularnych umorzeń przed końcem okresu działalności ELTIF.

(32b)  Aby stworzyć zachęty dla inwestorów, w szczególności inwestorów indywidualnych, którzy mogą nie być skłonni do zamrożeniu swojego kapitału na dłuższy okres, ELTIF powinny mieć możliwość oferowania swoim inwestorom – pod pewnymi warunkami – praw do przedterminowego umorzenia. Dlatego zarządzający ELTIF powinien mieć prawo swobodnego decydowania o tym, czy ustanowić ELTIF z prawem czy bez prawa do umorzenia, w zależności od strategii inwestycyjnej ELTIF. W przypadku obowiązywania systemu praw do umorzenia, prawa te oraz ich główne cechy powinny być z góry jasno określone i podane do wiadomości w regulaminie lub dokumentach założycielskich ELTIF.

(33)  Aby inwestorzy mogli skutecznie umarzać swoje jednostki uczestnictwa lub udziały na koniec okresu działalności ELTIF, zarządzający ELTIF powinien rozpocząć sprzedaż portfela aktywów ELTIF w odpowiednim czasie w celu zapewnienia odpowiedniej wartości. Przy określaniu harmonogramu uporządkowanego wycofywania się z inwestycji zarządzający ELTIF powinien uwzględnić różne profile zapadalności inwestycji oraz okres czasu potrzebny na znalezienie nabywcy aktywów, w które zainwestował ELTIF. Ze względu na to, że utrzymanie limitów inwestycyjnych podczas tego okresu upłynnienia jest niemożliwe, limity te powinny przestać obowiązywać wraz z rozpoczęciem okresu upłynnienia.

(33a)  Aby rozszerzyć dostęp inwestorów indywidualnych do ELTIF, UCITS może inwestować w jednostki uczestnictwa lub udziały wyemitowane przez ELTIF w zakresie, w jakim jednostki uczestnictwa lub udziały w ELTIF są dopuszczalne na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE(10).

(33b)  ELTIF powinien mieć możliwość zmniejszenia swojego kapitału w sposób proporcjonalny w przypadku, gdy dokonał on zbycia jednego ze swoich aktywów, w szczególności w przypadku inwestycji w infrastrukturę.

(34)  Nienotowane na rynkach regulowanych aktywa, w które zainwestował ELTIF, mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w okresie działalności funduszu. W takim przypadku aktywa te nie byłyby już zgodne z wymogiem niniejszego rozporządzenia polegającym na pozostawaniu aktywów poza obrotem na rynku regulowanym. Aby umożliwić zarządzającemu ELTIF wycofanie się z inwestycji w takie już niebędące dopuszczalnymi aktywa w uporządkowany sposób, aktywa te mogą nadal być uwzględniane do celów obliczania limitu dopuszczalnych aktywów inwestycyjnych w wysokości 70 %, jednak przez okres nie dłuższy niż trzy lata.

(35)  Ze względu na szczególne cechy ELTIF, a także z uwagi na inwestorów indywidualnych i profesjonalnych, do których skierowane są te fundusze, ważne jest wprowadzenie należytych wymogów dotyczących przejrzystości, które umożliwiałyby potencjalnym inwestorom dokonanie świadomej oceny i posiadanie pełnej wiedzy na temat związanego z nimi ryzyka. Oprócz spełnienia wymogów dotyczących przejrzystości zawartych w dyrektywie 2011/61/UE ELTIF powinny opublikować prospekt emisyjny zawierający wszystkie informacje, które muszą być ujawnione przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania typu zamkniętego zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(11) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004(12). W przypadku oferowania ELTIF inwestorom indywidualnym powinno być wymagane opublikowanie dokumentu zawierającego kluczowe informacje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014(13). Ponadto we wszystkich innych dokumentach marketingowych należy wyraźnie zwrócić uwagę na profil ryzyka ELTIF.

(35a)  ELTIF mogą być atrakcyjne dla inwestorów takich jak gminy, kościoły, organizacje charytatywne i fundacje, które powinny mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem o uznanie ich za klienta profesjonalnego, o ile spełniają warunki określone w sekcji II załącznika II do dyrektywy 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady(14).

(36)  Ponieważ ELTIF są skierowane nie tylko do inwestorów profesjonalnych, ale i do inwestorów indywidualnych w całej Unii, konieczne jest, aby do wymogów dotyczących wprowadzania do obrotu określonych w dyrektywie 2011/61/UE dodać pewne dodatkowe wymogi, tak by zapewnić odpowiedni poziom ochrony inwestorów indywidualnych. W związku z tym należy zapewnić rozwiązania służące dokonywaniu subskrypcji, uiszczaniu płatności na rzecz posiadaczy jednostek uczestnictwa lub udziałów, dokonywaniu odkupu lub umorzenia jednostek uczestnictwa lub udziałów, a także udostępnianiu informacji, które ELTIF i zarządzający ELTIF zobowiązani są przedstawić. Ponadto, aby zagwarantować, że inwestorzy indywidualni nie będą znajdowali się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z inwestorami profesjonalnymi, należy wprowadzić pewne środki ochronne, w przypadku gdy ELTIF są oferowane inwestorom indywidualnym. W przypadku gdy oferowanie lub sprzedaż ELTIF inwestorom indywidualnym odbywa się za pośrednictwem dystrybutora, taki dystrybutor powinien spełniać wymogi określone w dyrektywie 2014/65/UE i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014(15).

(36a)  Zarządzający ELTIF lub dystrybutor powinni otrzymać wszystkie niezbędne informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia inwestora indywidualnego, jego sytuacji finansowej, apetytu na ryzyko, celów inwestycyjnych i horyzontu czasowego, aby ocenić, czy ELTIF nadaje się do sprzedaży danemu inwestorowi indywidualnemu, z uwzględnieniem, między innymi, okresu działalności i zamierzonej strategii inwestycyjnej ELTIF. Ponadto, jeżeli okres działalności ELTIF oferowanych lub sprzedawanych inwestorom indywidualnym jest dłuższy niż 10 lat, zarządzający ELTIF lub dystrybutor powinien wyraźnie i na piśmie wskazać, że dany produkt może nie być odpowiedni dla inwestorów indywidualnych, którzy nie są w stanie utrzymać takiego długoterminowego i niepłynnego zaangażowania.

(36b)  Depozytariusz ELTIF oferowanego inwestorom indywidualnym powinien spełniać przepisy dyrektywy 2009/65/ WE dotyczące podmiotów uprawnionych do działania w roli depozytariuszy, przepisy dotyczące zasady uniemożliwiającej uwolnienie się od odpowiedzialności oraz ponownego wykorzystania aktywów.

(36c)  Mając na względzie zwiększenie ochrony inwestorów indywidualnych, niniejsze rozporządzenie stanowi dodatkowo, że w przypadku inwestora indywidualnego, którego portfel składający się z depozytów pieniężnych i instrumentów finansowych, z wyłączeniem wszelkich instrumentów finansowych służących jako zabezpieczenie, nie przekracza 500 000 EUR, zarządzający ELTIF lub każdy dystrybutor, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości i udzieliwszy stosownej porady inwestycyjnej, powinni dopilnować, aby inwestor indywidualny nie inwestował łącznej kwoty przekraczającej 10% wartości jego portfela w ELTIF, pod warunkiem że początkowa kwota zainwestowana w jeden lub kilka ELTIF nie jest niższa niż 10 000 EUR.

(36d)  W wyjątkowych okolicznościach określonych w regulaminie lub dokumentach założycielskich ELTIF okres działalności ELTIF można przedłużyć lub skrócić, aby zapewnić większą elastyczność, np. w przypadku gdy jakiś projekt został zrealizowany później lub wcześniej niż przewidywano, aby dopasować go do długoterminowej strategii inwestycyjnej funduszu.

(37)  Organ właściwy dla ELTIF powinien stale badać, czy ELTIF spełnia wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu. Ponieważ właściwe organy posiadają już szerokie uprawnienia na mocy dyrektywy 2011/61/UE, konieczne jest, aby uprawnienia te zostały rozszerzone uwzględniając niniejsze rozporządzenie.

(38)  Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (ESMA), ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1095/2010(16), powinien mieć możliwość wykonywania – w odniesieniu do niniejszego rozporządzenia – wszystkich uprawnień przyznanych mu na mocy dyrektywy 2011/61/UE oraz należy mu zapewnić wszystkie niezbędne do tego celu zasoby, zwłaszcza zasoby ludzkie.

(39)  ESMA powinien odgrywać centralną rolę w stosowaniu niniejszych przepisów dotyczących ELTIF poprzez zapewnianie spójnego stosowania przepisów Unii przez właściwe organy krajowe. Skutecznym i właściwym krokiem jest powierzenie ESMA, będącemu organem dysponującym wysoce specjalistyczną wiedzą na temat papierów wartościowych i rynków papierów wartościowych, zadania opracowania projektów regulacyjnych i standardów technicznych, które nie obejmują dokonywania wyborów w zakresie polityki, celem ich przedłożenia Komisji. Te regulacyjne standardy techniczne powinny dotyczyć sytuacji, w których wykorzystywanie finansowych instrumentów pochodnych służy jedynie zabezpieczeniu ryzyka związanego z inwestycjami; sytuacji, w których okres działalności ELTIF będzie wystarczająco długi, by objąć cykl życia poszczególnych aktywów ELTIF; cech harmonogramu uporządkowanego zbywania aktywów ELTIF; definicji, metod obliczania i prezentacji informacji na temat kosztów ponoszonych przez inwestorów; oraz właściwości rozwiązań, które mają zostać zapewnione przez ELTIF w poszczególnych państwach członkowskich, w których fundusze te zamierzają wprowadzać do obrotu swoje jednostki uczestnictwa lub udziały.

(40)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(17) oraz rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady(18) powinny być w pełni stosowane do wymiany, przekazywania i przetwarzania danych osobowych do celów niniejszego rozporządzenia.

(41)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia polegające na zapewnieniu stosowania jednolitych wymogów dotyczących inwestycji i warunków prowadzenia działalności w odniesieniu do ELTIF w całej Unii, przy jednoczesnym pełnym uwzględnieniu potrzeby zrównoważenia bezpieczeństwa i wiarygodności ELTIF oraz wydajnego funkcjonowania rynku finansowania długoterminowego i kosztów ponoszonych przez różne zainteresowane strony, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na ich rozmiary i skutki możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną we wspomnianym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(42)  Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z prawami podstawowymi i zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym z prawem ochrony konsumentów, wolnością prowadzenia działalności gospodarczej, prawem do skutecznego środka odwoławczego i prawem do rzetelnego procesu sądowego oraz prawem do ochrony danych osobowych, a także prawem do dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane z poszanowaniem tych praw i zasad.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozdział IPrzepisy ogólne

Artykuł 1Przedmiot i cel

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się jednolite przepisy dotyczące zezwoleń, polityki inwestycyjnej i warunków prowadzenia działalności w odniesieniu do alternatywnych funduszy inwestycyjnych UE (AFI z UE) lub subfunduszy AFI z UE, które są wprowadzane do obrotu w Unii jako europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (ELTIF).

1a.  Celem niniejszego rozporządzenia jest pozyskanie i uruchomienie kapitału na europejskie inwestycje długoterminowe w gospodarce realnej zgodnie z unijnym celem inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

2.  Państwa członkowskie nie wprowadzają dalszych wymogów w obszarze objętym niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 2Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)  „kapitał” oznacza łączne wkłady kapitałowe oraz niewniesiony kapitał zadeklarowany, obliczony na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane, po odliczeniu wszystkich opłat, kosztów i wydatków bezpośrednio lub pośrednio ponoszonych przez inwestorów;

1a)  „inwestor profesjonalny” oznacza każdego inwestora, którego uznaje się za klienta profesjonalnego lub który na żądanie może być traktowany jak klient profesjonalny w rozumieniu załącznika II do dyrektywy 2014/65/UE;

1b)  „inwestor indywidualny” oznacza inwestora niebędącego inwestorem profesjonalnym;

2)  „kapitał własny” oznacza udziały własnościowe w kwalifikowalnym przedsiębiorstwie portfelowym, mające postać udziałów lub innych form udziału w kapitale kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego, wyemitowane na rzecz jego inwestorów;

3)  „quasi-kapitałowy instrument inwestycyjny” oznacza każdy rodzaj instrumentu finansowego, w przypadku którego zwrot z inwestycji jest powiązany z zyskiem lub stratą kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego i w przypadku którego spłata instrumentu w przypadku niewywiązania się ze zobowiązania nie jest w pełni zabezpieczona;

3a)  „aktywa rzeczowe” oznaczają aktywa, które ze względu na swą istotę i właściwości posiadają wartość i mogą przynosić zwrot, w tym infrastrukturę i inne aktywa, które przynoszą korzyści gospodarcze lub społeczne, takie jak edukacja, doradztwo, badania i rozwój, a także nieruchomości komercyjne lub budownictwo mieszkaniowe, jedynie wtedy, gdy stanowią integralną część lub element pomocniczy długoterminowego projektu inwestycyjnego, który przyczynia się do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w Europie;

4)  „przedsiębiorstwo finansowe” oznacza każdą z poniższych jednostek:

a)  instytucję kredytową określoną w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady(19);

b)  firmę inwestycyjną zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/65/UE;

c)  zakład ubezpieczeń zdefiniowany w art. 13 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE(20);

d)  finansową spółkę holdingową zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

e)  spółkę holdingową o profilu mieszanym zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

f)  spółkę zarządzającą zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/65/WE;

g)  ZAFI zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE;

4a)  „AFI z UE” oznacza AFI z UE zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. k) dyrektywy 2011/61/UE;

4b)  „ZAFI z UE” oznacza ZAFI z UE zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. l) dyrektywy 2011/61/UE;

5)  „organ właściwy dla ELTIF” oznacza właściwy organ AFI z UE zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2011/61/UE;

6)  „państwo członkowskie pochodzenia ELTIF” oznacza państwo członkowskie, w którym ELTIF otrzymał zezwolenie;

6a)  „zarządzający ELTIF” oznacza uprawnionego ZAFI z UE, który posiada zezwolenie na zarządzanie ELTIF, lub ELTIF zarządzanego wewnętrznie, jeżeli forma prawna ELTIF zezwala na zarządzanie wewnętrzne i jeśli nie mianowano żadnego zewnętrznego ZAFI;

6b)  „organ właściwy dla zarządzającego ELTIF” oznacza właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego ZAFI zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 lit. q) dyrektywy 2011/61/UE;

6c)  „udzielenie pożyczki papierów wartościowych” i „zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych” oznaczają każdą transakcję, w wyniku której kontrahent przenosi na pożyczkobiorcę papiery wartościowe, a warunkiem transakcji jest zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu papierów odpowiadających otrzymanym papierom w danym terminie przyszłym lub na żądanie strony przenoszącej te papiery, przy czym dla kontrahenta przenoszącego papiery wartościowe transakcja ta stanowi transakcję udzielenia pożyczki papierów wartościowych, natomiast dla kontrahenta otrzymującego papiery wartościowe stanowi ona transakcję zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych;

6d)  „transakcja odkupu” oznacza transakcję odkupu zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

6e)  „instrument finansowy” oznacza instrument finansowy określony w sekcji C załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE;

6f)  „krótka sprzedaż” oznacza czynność zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012(21);

6g)  „rynek regulowany” oznacza rynek regulowany zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 pkt 21 dyrektywy 2014/65/UE;

6h)  „wielostronna platforma obrotu” oznacza wielostronną platformę obrotu zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 pkt 22 dyrektywy2014/65/UE.

Artykuł 3Zezwolenie i centralny rejestr publiczny

1.  ELTIF może być wprowadzany do obrotu na terenie Unii wyłącznie, jeżeli uzyskał zezwolenie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Zezwolenie na działalność jako ELTIF jest ważne we wszystkich państwach członkowskich.

2.  Wyłącznie AFI z UE kwalifikują się do ubiegania się o zezwolenie na działalność jako ELTIF i do uzyskania takiego zezwolenia.

4.  Organy właściwe dla ELTIF informują ESMA w odstępach kwartalnych o zezwoleniach udzielonych i cofniętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

ESMA prowadzi centralny rejestr publiczny, w którym figuruje każdy ELTIF, który uzyskał zezwolenie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jego zarządzający oraz organ właściwy dla ELTIF. Rejestr jest dostępny w formie elektronicznej.

Artykuł 3a

Nazwa i zakaz przekształcania się

1.  Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania używa nazwy „ELTIF” lub „europejski długoterminowy fundusz inwestycyjny” w odniesieniu do samego siebie lub emitowanych przez siebie jednostek uczestnictwa lub udziałów, tylko jeżeli uzyskało zezwolenie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.  ELTIF obowiązuje zakaz przekształcania się w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, których niniejsze rozporządzenie nie dotyczy.

Artykuł 4Wniosek o zezwolenie dla ELTIF

1.  Wniosek o udzielenie zezwolenia dla ELTIF składa się do organu właściwego dla tego ELTIF.

Wniosek o zezwolenie dla ELTIF zawiera następujące informacje:

a)  regulamin funduszu lub jego dokumenty założycielskie;

b)  nazwę lub imię i nazwisko proponowanego zarządzającego ELTIF, jego dotychczasową historię zarządzania funduszami oraz obecne i przeszłe doświadczenie w zarządzaniu funduszami;

c)  nazwę lub imię i nazwisko depozytariusza;

d)  opis informacji, które mają zostać udostępnione inwestorom, w tym opis rozwiązań służących rozpatrywaniu skarg składanych przez inwestorów indywidualnych.

Organ właściwy dla ELTIF może zwrócić się o wyjaśnienia i informacje w odniesieniu do dokumentów i informacji, o których mowa w akapicie drugim.

2.  Tylko ZAFI z UE, który uzyskał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE, może zwrócić się do organu właściwego dla ELTIF o zatwierdzenie zarządzania ELTIF, o zezwolenie na działalność którego złożono wniosek zgodnie z ust. 1. Jeżeli organ właściwy dla ELTIF jest tym samym organem co organ właściwy dla ZAFI z UE, taki wniosek o zatwierdzenie zawiera odniesienie do dokumentów złożonych do zatwierdzenia zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE.

Wniosek o zatwierdzenie zarządzania ELTIF obejmuje:

a)  pisemną umowę z depozytariuszem;

b)  informacje dotyczące ustaleń dotyczących przekazania uprawnień dotyczących zarządzania i administrowania portfelem i ryzykiem w odniesieniu do ELTIF;

c)  informacje na temat strategii inwestycyjnych, profilu ryzyka i innych właściwości AFI, na zarządzanie którymi ZAFI z UE uzyskał zezwolenie.

Organ właściwy dla ELTIF może zwrócić się do organu właściwego dla ZAFI z UE o wyjaśnienia i informacje w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w akapicie drugim, lub o zaświadczenie dotyczące tego, czy ELTIF są objęte zakresem zezwolenia ZAFI z UE na zarządzanie AFI. Organ właściwy dla ZAFI z UE udziela odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania od organu właściwego dla ELTIF.

3.  Składający wnioski w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku otrzymują powiadomienie o tym, czy udzielono zezwolenia dla ELTIF, w tym czy zatwierdzono danego ZAFI z UE jako zarządzającego ELTIF.

4.  Organ właściwy dla ELTIF jest niezwłocznie powiadamiany o wszelkich późniejszych zmianach w dokumentach, o których mowa w ust. 1 i 2.

5.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2, jeżeli forma prawna AFI z UE dopuszcza zarządzanie wewnętrzne i jeśli jego organ zarządzający postanowi nie mianować zewnętrznego ZAFI, taki AFI z UE składa jednocześnie wniosek o udzielenie zezwolenia dla ELTIF zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i dla ZAFI zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE.

Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 2011/61/UE wniosek o udzielenie zezwolenia na działalność jako wewnętrznie zarządzany ELTIF zawiera:

a)  regulamin funduszu lub jego dokumenty założycielskie;

b)  opis informacji, które mają zostać udostępnione inwestorom, w tym opis rozwiązań służących rozpatrywaniu skarg składanych przez inwestorów indywidualnych.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 w terminie trzech miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku wewnętrznie zarządzany AFI z UE otrzyma powiadomienie o tym, czy udzielono zezwolenia dla ELTIF.

Artykuł 5Warunki wydawania zezwoleń dla ELTIF

1.  AFI z UE otrzymuje zezwolenie na działalność jako ELTIF tylko w przypadku, gdy organ właściwy dla tego ELTIF:

a)  jest przekonany, że AFI z UE, który złożył wniosek, jest w stanie spełnić wszystkie wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu;

b)  zatwierdził wniosek ZAFI z UE, któremu zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE udzielono zezwolenia na zarządzanie ELTIF, a także zatwierdził regulamin funduszu lub jego dokumenty założycielskie i wybór depozytariusza.

1a.  Jeżeli AFI z UE składa wniosek zgodnie z art. 4 ust. 5 właściwy organ udziela zezwolenia dla AFI z UE jedynie wtedy, gdy jest przekonany, że AFI z UE spełnia zarówno wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, jak i w dyrektywie 2011/61/UE w odniesieniu do udzielania zezwoleń ZAFI z UE.

2.  Organ właściwy dla ELTIF może odmówić zatwierdzenia wniosku ZAFI z UE dotyczącego zarządzania ELTIF tylko jeżeli ZAFI z UE:

a)  nie przestrzega niniejszego rozporządzenia;

b)  nie przestrzega dyrektywy 2011/61/UE;

c)  nie uzyskał zezwolenia organu właściwego na zarządzanie AFI kierującymi się strategiami inwestycyjnymi jak te, których dotyczy niniejsze rozporządzenie; lub

d)  nie przedstawił dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 2, ani żadnych wyjaśnień czy informacji wymaganych w tym artykule.

Przed odmową zatwierdzenia wniosku organ właściwy dla ELTIF konsultuje się z organem właściwym dla ZAFI z UE.

3.  Organ właściwy dla ELTIF nie wydaje zezwolenia dla ELTIF, jeżeli AFI z UE, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia, jest pozbawiony z przyczyn prawnych możliwości wprowadzania do obrotu swoich jednostek uczestnictwa lub udziałów w swoim państwie członkowskim pochodzenia.

3a.  Organ właściwy dla ELTIF informuje AFI z UE o powodach odmowy udzielenia zezwolenia dla ELTIF.

3b.  Wniosek, który został odrzucony na mocy niniejszego rozdziału, nie może zostać ponownie przedłożony właściwym organom innych państw członkowskich.

4.  Uzyskanie zezwolenia dla ELTIF nie podlega wymogowi, aby ELTIF był zarządzany przez ZAFI z UE, któremu udzielono zezwolenia w państwie członkowskim pochodzenia ELTIF, ani aby prowadzenie jakiejkolwiek działalności przez ZAFI z UE lub upoważnianie do niej odbywało się w państwie członkowskim pochodzenia ELTIF.

Artykuł 6Obowiązujące przepisy i odpowiedzialność

1.  ELTIF spełnia w każdym czasie przepisy niniejszego rozporządzenia.

2.  ELTIF i zarządzający ELTIF spełniają w każdym czasie wymogi określone w dyrektywie 2011/61/UE.

3.  Zarządzający ELTIF jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenie niniejszego rozporządzenia. Zarządzający ELTIF jest również odpowiedzialny za straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia.

Rozdział IIObowiązki dotyczące polityki inwestycyjnej ELTIF

Sekcja 1Przepisy ogólne i dopuszczalne aktywa

Artykuł 7Subfundusze

W przypadku gdy ELTIF składa się z więcej niż jednego subfunduszu, do celów przepisów zawartych w niniejszym rozdziale każdy subfundusz uznaje się za oddzielny ELTIF.

Artykuł 8Dopuszczalne inwestycje

1.  Zgodnie z celami określonymi w art. 1 ust. 1a, ELTIF inwestuje wyłącznie w następujące kategorie aktywów i tylko na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu:

a)  dopuszczalne aktywa inwestycyjne;

b)  aktywa, o których mowa w art. 50 ust. 1 dyrektywy 2009/65/WE.

2.  ELTIF nie podejmuje żadnej z następujących działalności:

a)  krótkiej sprzedaży aktywów;

b)  bezpośredniego lub pośredniego zaangażowania w towary, w tym za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, świadectw odnoszących się do towarów, indeksów opartych na towarach lub jakichkolwiek innych środków lub instrumentów, które prowadziłyby do zaangażowania w towary;

c)  zawierania transakcji udzielenia pożyczki papierów wartościowych, ▌zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych, transakcji z udzielonym przyrzeczeniem odkupu lub wszelkich innych umów o równoważnych skutkach gospodarczych lub które stwarzają podobne ryzyko, jeżeli wpływają one na ponad 10% aktywów ELTIF;

d)  wykorzystywania finansowych instrumentów pochodnych, z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystywanie takich instrumentów ▌służy ▌ jedynie zabezpieczeniu ryzyka związanego z ▌innymi inwestycjami ELTIF.

2a.  Aby zapewnić spójne stosowanie niniejszego artykułu, ESMA – po przeprowadzeniu konsultacji publicznych – opracuje projekt regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria dla zdefiniowania okoliczności, w których wykorzystywanie finansowych instrumentów pochodnych służy jedynie do celu zabezpieczenia ryzyka związanego z inwestycjami, o których mowa w ust. 2 lit. d).

ESMA przedstawia Komisji projekt regulacyjnych standardów technicznych do dnia …(22)+.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 9Dopuszczalne aktywa inwestycyjne

Aktywa, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), są dopuszczalne jako przedmiot inwestycji ELTIF jedynie w przypadku, gdy należą do jednej z następujących kategorii:

a)  instrumenty kapitałowe lub quasi-kapitałowe, które zostały:

(i)  wyemitowane przez kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe i nabyte przez ELTIF ▌od tego kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego lub strony trzeciej na rynku wtórnym;

(ii)  wyemitowane przez kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe w zamian za instrument kapitałowy lub quasi-kapitałowy uprzednio nabyty przez ELTIF ▌od tego kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego lub strony trzeciej na rynku wtórnym;

(iii)  wyemitowane przez przedsiębiorstwo, którego jednostką zależną, w której posiada ono większościowy udział, jest kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe, w zamian za instrument kapitałowy lub quasi-kapitałowy nabyty przez ELTIF zgodnie z ppkt (i) lub (ii) od tego kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego lub strony trzeciej na rynku wtórnym;

b)  instrumenty dłużne wyemitowane przez kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe;

c)  pożyczki udzielone przez ELTIF na rzecz kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego, których termin zapadalności nie jest dłuższy niż okres działalności ELTIF;

d)  jednostki uczestnictwa lub udziały w jednym lub większej liczbie innych ELTIF, EuVECA i EuSEF, pod warunkiem że te ELTIF, EuVECA i EuSEF same nie zainwestowały więcej niż 10 % swojego kapitału w ELTIF;

e)  bezpośrednie udziały lub pośrednie udziały poprzez kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe w pojedynczych aktywach rzeczowych o wartości co najmniej 10 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie, w której poniesiono te nakłady, według kursu obowiązującego w momencie ich poniesienia.

Artykuł 10Kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe

1.  Kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe, o którym mowa w art. 9, jest przedsiębiorstwem portfelowym innym niż przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania i spełnia następujące wymogi:

a)  nie jest przedsiębiorstwem finansowym;

b)  jest przedsiębiorstwem, które

  (i)  nie jest dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu; lub

(ii)  jest dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu, a jednocześnie jego kapitalizacja rynkowa wynosi nie więcej niż 500 000 000 EUR;

c)  ma siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, pod warunkiem że to państwo trzecie:

(i)  nie zostało zaliczone przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy do jurysdykcji wysoce ryzykownych i niechętnych współpracy;

(ii)  podpisało umowę z państwem członkowskim pochodzenia zarządzającego ELTIF i z każdym z pozostałych państw członkowskich, w których zamierza się wprowadzać do obrotu jednostki uczestnictwa lub udziały w ELTIF, w celu zapewnienia, aby państwo trzecie w pełni stosowało się do standardów określonych w art. 26 Modelowej konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku oraz zapewniało skuteczną wymianę informacji w kwestiach podatkowych, w tym wszelkich wielostronnych porozumień w sprawie podatków.

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe może być przedsiębiorstwem finansowym, które finansuje wyłącznie kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, lub aktywa rzeczowe, o których mowa w art. 9 lit. e).

Artykuł 11Konflikt interesów

ELTIF nie inwestuje w dopuszczalne aktywa inwestycyjne, w których zarządzający ELTIF posiada lub przyjmuje bezpośrednio lub pośrednio udział w sposób inny niż poprzez posiadanie jednostek uczestnictwa lub udziałów w ELTIF, EuSEF lub EuVECA, którymi zarządza.

Sekcja 2Przepisy dotyczące polityki inwestycyjnej

Artykuł 12Struktura i dywersyfikacja portfela

1.  ELTIF inwestuje co najmniej 70 % swojego kapitału w dopuszczalne aktywa inwestycyjne.

2.  ELTIF inwestuje nie więcej niż:

a)  10% swojego kapitału w instrumenty wyemitowane przez jakiekolwiek jedno kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe lub pożyczki udzielone jakiemukolwiek jednemu kwalifikowalnemu przedsiębiorstwu portfelowemu;

b)  10% swojego kapitału pośrednio lub bezpośrednio w pojedyncze aktywa rzeczowe;

c)  10% swojego kapitału w jednostki uczestnictwa lub udziały w jakimkolwiek jednym ELTIF, EuVECA lub EuSEF;

d)  5% swojego kapitału w aktywa, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b), w przypadku gdy aktywa te zostały wyemitowane przez jeden podmiot.

3.  Łączna wartość jednostek uczestnictwa lub udziałów w ELTIF, EuVECA lub EuSEF w jednym portfelu ELTIF nie przekracza 20 % wartości kapitału ELTIF.

4.  Łączna ekspozycja na ryzyko wobec kontrahenta ELTIF, wynikająca z transakcji pochodnych poza rynkiem regulowanym, umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu lub umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, nie przekracza 5% wartości kapitału ELTIF.

5.  W drodze odstępstwa od ust. 2 lit. a) i b) ELTIF może podwyższyć limit 10 %, o którym mowa we wspomnianym ustępie, do 20 %, pod warunkiem że łączna wartość aktywów posiadanych przez ELTIF w kwalifikowalnych przedsiębiorstwach portfelowych i poszczególnych aktywach rzeczowych, w które inwestuje więcej niż 10 % swojego kapitału, nie przekracza 40 % wartości kapitału ELTIF.

5a.  W drodze odstępstwa od ust. 2 lit. d) ELTIF może podwyższyć limit 5 %, o którym mowa we wspomnianym ustępie, do 25 %, w przypadku gdy obligacje zostały wyemitowane przez instytucję kredytową, która posiada statutową siedzibę w państwie członkowskim i podlega na mocy prawa szczególnemu nadzorowi publicznemu służącemu ochronie posiadaczy obligacji. W szczególności kwoty pochodzące z emisji tych obligacji są inwestowane zgodnie z prawem w aktywa, które podczas całego okresu ważności obligacji są w stanie pokryć roszczenia związane z obligacjami oraz które w przypadku niewypłacalności emitenta zostałyby wykorzystane na zasadzie pierwszeństwa w celu zwrotu kapitału i płatności narosłych odsetek.

6.  Spółki, które są ujęte w tej samej grupie do celów skonsolidowanych sprawozdań finansowych w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE(23) albo zgodnie z uznanymi międzynarodowymi zasadami rachunkowości, uznaje się za jedno kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe lub jeden podmiot do celów obliczania limitów, o których mowa w ust. 1-5a.

Artykuł 12a

Korekta pozycji inwestycyjnych

W przypadku gdy ELTIF naruszy wymogi w zakresie dywersyfikacji określone w art. 12 ust. 2 – art. 12 ust. 5a, a naruszenie to pozostaje poza kontrolą zarządzającego ELTIF, zarządzający ELTIF podejmuje w odpowiednim czasie środki niezbędne do skorygowania pozycji, należycie uwzględniając interesy inwestorów ELTIF.

Artykuł 13Koncentracja

1.  ELTIF może nabyć nie więcej niż 25 % jednostek uczestnictwa lub udziałów w jednym ELTIF, EuVECA lub EuSEF.

2.  Limity koncentracji określone w art. 56 ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE mają zastosowanie do inwestycji w aktywa, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 14Zaciąganie pożyczek i kredytów środków pieniężnych

1.  ELTIF może zaciągać pożyczki i kredyty środków pieniężnych, pod warunkiem że taka pożyczka lub kredyt spełnia wszystkie następujące warunki:

a)  stanowi nie więcej niż 30 % wartości kapitału ELTIF;

b)  służy inwestowaniu w dopuszczalne aktywa inwestycyjne, za wyjątkiem pożyczek, o których mowa w art. 9 lit. c), pod warunkiem że posiadane przez ELTIF środki pieniężne lub ich ekwiwalenty nie są wystarczające do dokonania danej inwestycji;

c)  zostaje zaciągnięta lub zaciągnięty w tej samej walucie co aktywa, które mają zostać nabyte z pożyczonych środków pieniężnych;

ca)  posiada termin zapadalności nie dłuższy niż okres działalności ELTIF;

cb)  obciąża aktywa stanowiące nie więcej niż 30% wartości kapitału ELTIF.

2.  Zarządzający ELTIF określa w prospekcie emisyjnym ELTIF, czy zamierza zaciągać pożyczki i kredyty środków pieniężnych w ramach swej strategii inwestycyjnej.

Artykuł 15Stosowanie przepisów dotyczących struktury i dywersyfikacji portfela

1.  Limity inwestycyjne określone w art. 12 ust. 1:

a)  obowiązują do daty określonej w regulaminie ELTIF lub jego dokumentach założycielskich;

b)  przestają mieć zastosowanie po tym, jak ELTIF rozpoczyna sprzedaż aktywów w celu spłaty jednostek uczestnictwa lub udziałów inwestorów po zakończeniu okresu działalności ELTIF;

c)  zostają tymczasowo zawieszone, w przypadku gdy ELTIF pozyskuje dodatkowy kapitał lub zmniejsza istniejący kapitał, o ile takie zawieszenie trwa nie dłużej niż 12 miesięcy.

Data wymieniona w lit. a) akapitu pierwszego uwzględnia szczególne cechy i właściwości aktywów, które ELTIF ma zainwestować, i nie może być późniejsza niż pięć lat od wydania zezwolenia dla ELTIF lub połowa okresu działalności ELTIF określona zgodnie z art. 16 ust. 2, w zależności od tego, która data przypada wcześniej. W wyjątkowych okolicznościach organ właściwy dla ELTIF po przedstawieniu należycie uzasadnionego planu inwestycyjnego może zatwierdzić przedłużenie tego terminu o nie więcej niż jeden dodatkowy rok.

2.  W przypadku gdy aktywa długoterminowe, w które zainwestował ELTIF, zostały wyemitowane przez kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe, które nie spełnia już wymogów art. 10 ust. 1 lit. b), te aktywa długoterminowe mogą nadal być uwzględniane do celów obliczania limitu inwestycyjnego w wysokości 70%, o którym mowa w art. 12 ust. 1, przez okres nie więcej niż trzech lat od dnia, w którym kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe nie spełnia już wymogów określonych w art. 10 ust. 1 lit. b).

Rozdział III

  Umarzanie, dopuszczanie do obrotu i emisja udziałów lub jednostek uczestnictwa w ELTIF oraz podział dochodów i kapitału

Artykuł 16Polityka umarzania i okres działalności ELTIF

1.  Inwestorzy ELTIF nie mają możliwości wystąpienia o umorzenie swoich jednostek uczestnictwa lub udziałów przed końcem okresu działalności ELTIF. Inwestorzy mają możliwość umorzenia, począwszy od dnia następującego po dacie końca okresu działalności ELTIF.

W regulaminie ELTIF lub jego dokumentach założycielskich jasno wskazuje się konkretną datę jako koniec okresu działalności ELTIF, a także można wskazać prawo do tymczasowego wydłużenia okresu działalności ELTIF oraz warunki umożliwiające skorzystanie z tego prawa.

Regulamin ELTIF lub jego dokumenty założycielskie oraz informacje ujawniane inwestorom określają procedury dotyczące umarzania jednostek uczestnictwa lub udziałów i sprzedaży aktywów oraz jasno stwierdzają, że inwestorzy mają możliwość umorzenia, począwszy od dnia następującego po dacie końca okresu działalności ELTIF.

1a.  W drodze odstępstwa od ust. 1 regulamin ELTIF lub jego dokumenty założycielskie mogą przewidywać możliwość umorzenia przed końcem okresu działalności ELTIF, przy założeniu że spełniono następujące warunki:

a)  umorzenia nie mogą mieć miejsca przed datą określoną w art. 15 ust. 1 lit. a);

b)  w momencie wydania zezwolenia i w trakcie całego okresu działalności ELTIF zarządzający ELTIF może udowodnić organom właściwym dla ELTIF, że wprowadzono odpowiedni system zarządzania płynnością i skuteczne procedury monitorowania ryzyka płynności ELTIF, które są zgodne z długoterminową strategią inwestycyjną ELTIF i proponowaną polityką umarzania;

c)  zarządzający ELTIF ustala określoną politykę umarzania, która jasno wskazuje okresy, w których inwestorzy mogą wystąpić o umorzenie;

d)  polityka umarzania ELTIF gwarantuje, że całkowita kwota umorzeń w danym okresie jest ograniczona do wartości procentowej aktywów ELTIF, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b). Ta wartość procentowa jest dostosowana do strategii zarządzania płynnością i do strategii inwestycyjnej ujawnionej przez zarządzającego ELTIF;

e)  polityka umarzania ELTIF gwarantuje, że inwestorzy są równo traktowani oraz że umorzenia następują w sposób proporcjonalny, jeżeli całkowita kwota wniosków o umorzenie w danym okresie czasu przekracza wartość procentową, o której mowa w lit. d).

2.  Okres działalności ELTIF musi być spójny z długoterminowym charakterem ELTIF i wystarczająco długi, by objąć cykl życia każdego składnika aktywów ELTIF, mierzony zgodnie z profilem braku płynności i ekonomicznym cyklem życia aktywów, oraz umożliwić osiągnięcie zamierzonych celów inwestycyjnych ELTIF.

3.  Inwestorzy mogą zwrócić się o likwidację ELTIF, jeżeli ich wnioski o umorzenie, złożone zgodnie z polityką umarzania ELTIF, nie zostały pozytywnie rozpatrzone w ciągu jednego roku od daty ich złożenia.

4.  Inwestorzy zawsze mają możliwość uzyskania spłaty w gotówce.

5.  Spłata w formie świadczenia rzeczowego z aktywów ELTIF jest możliwa tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

a)  regulamin ELTIF lub jego dokumenty założycielskie przewidują taką możliwość, pod warunkiem że wszyscy inwestorzy są traktowani jednakowo;

b)  inwestor zwraca się na piśmie o spłatę w formie udziału w aktywach ELTIF;

c)  żadne szczególne przepisy nie ograniczają przeniesienia tych aktywów.

6.  ESMA opracuje projekt regulacyjnych standardów technicznych określających okoliczności, w których okres działalności ELTIF jest uznawany za wystarczająco długi, by objąć cykl życia każdego składnika aktywów ELTIF, zgodnie z ust. 2.

ESMA przedstawia Komisji projekt regulacyjnych standardów technicznych do dnia …(24)+.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 17Rynek wtórny

1.  Regulamin ELTIF lub jego dokumenty założycielskie nie uniemożliwiają, by jednostki uczestnictwa lub udziały ELTIF były dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu.

2.  Regulamin ELTIF lub jego dokumenty założycielskie nie uniemożliwiają inwestorom swobodnego przenoszenia ich udziałów lub jednostek uczestnictwa na rzecz stron trzecich innych niż zarządzający ELTIF.

3.  ELTIF publikuje w swych sprawozdaniach okresowych wartość rynkową notowanych udziałów lub jednostek uczestnictwa oraz wartość netto aktywów w przeliczeniu na udział lub jednostkę uczestnictwa.

4.  W razie gdy wartość aktywów ulega istotnej zmianie zarządzający ELTIF informuje o tym inwestorów w sprawozdaniach okresowych.

Artykuł 18Emisja nowych jednostek uczestnictwa lub udziałów

1.  ELTIF może oferować nowe emisje udziałów lub jednostek uczestnictwa zgodnie ze swoim regulaminem lub dokumentami założycielskimi.

2.  ELTIF nie przeprowadza emisji nowych udziałów lub jednostek uczestnictwa w cenie poniżej wartości ich aktywów netto bez uprzedniego zaoferowania tych udziałów lub jednostek uczestnictwa w tej cenie aktualnym inwestorom ELTIF.

Artykuł 19Zbycie aktywów ELTIF

1.  Każdy ELTIF przyjmuje szczegółowy harmonogram uporządkowanego zbycia swoich aktywów w celu spłaty jednostek uczestnictwa lub udziałów inwestorów po zakończeniu okresu działalności ELTIF i informuje o tym organ właściwy dla ELTIF najpóźniej rok przed datą zakończenia działalności ELTIF.

2.  Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

a)  ocenę rynku potencjalnych nabywców;

b)  ocenę i porównanie potencjalnych cen sprzedaży;

c)  wycenę aktywów przeznaczonych do zbycia;

d)  ▌ramy czasowe dla harmonogramu zbycia.

3.  ESMA opracuje projekt regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria, które mają być stosowane w odniesieniu do oceny, o której mowa w ust. 2 lit. a), oraz wyceny, o której mowa w ust. 2 lit. c).

ESMA przedstawia Komisji projekt regulacyjnych standardów technicznych do dnia …(25)+.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 20

Podział dochodów i kapitału

1.  ELTIF może regularnie dokonywać podziału – wśród inwestorów – dochodów wygenerowanych przez aktywa wchodzące w skład jego portfela. Dochody te obejmują:

a)  dochody generowane regularnie przez aktywa;

b)  wzrost wartości kapitału, który został osiągnięty po zbyciu aktywów ▌.

2.  Podziału dochodów nie można dokonać, jeżeli są one wymagane na potrzeby przyszłych zobowiązań ELTIF.

2a.  ELTIF może zmniejszyć swój kapitał w sposób proporcjonalny w przypadku zbycia aktywów przed końcem okresu działalności ELTIF, pod warunkiem że zarządzający ELTIF jest rzeczywiście przekonany, iż takie wcześniejsze zbycie leży w interesie inwestorów.

3.  Regulamin ELTIF lub jego dokumenty założycielskie określają politykę podziału, którą ELTIF stosuje w całym okresie działalności.

Rozdział IVWymogi dotyczące przejrzystości

Artykuł 21Przejrzystość

1.  Jednostki uczestnictwa lub udziały w ELTIF nie są wprowadzane do obrotu w Unii bez wcześniejszej publikacji prospektu emisyjnego.

Jednostki uczestnictwa lub udziały w ELTIF nie są oferowane inwestorom indywidualnym w Unii bez uprzedniej publikacji dokumentu zawierającego kluczowe informacje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1286/2014.

2.  Prospekt emisyjny zawiera wszelkie informacje niezbędne inwestorom w celu wyrobienia sobie poglądu na temat proponowanych im inwestycji oraz, w szczególności, związanego z nimi ryzyka.

3.  Prospekt emisyjny zawiera co najmniej następujące informacje:

a)  oświadczenie określające, w jaki sposób cele inwestycyjne ELTIF i strategie służące osiągnięciu tych celów kwalifikują fundusz jako długoterminowy;

b)  informacje, które są ujawniane przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania typu zamkniętego zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE oraz z rozporządzeniem (WE) nr 809/2004;

c)  informacje, które są ujawniane inwestorom zgodnie z art. 23 dyrektywy 2011/61/UE, jeżeli nie są one jeszcze objęte lit. b) niniejszego ustępu;

d)  wyraźne wskazanie kategorii aktywów, w które ELTIF jest uprawniony inwestować;

da)  wyraźne wskazanie jurysdykcji, w których ELTIF jest uprawniony inwestować;

e)  wszelkie inne informacje uznane przez właściwe organy za istotne do celów ust. 2.

4.  Prospekt emisyjny ▌i wszelkie inne dokumenty marketingowe wyraźnie informują inwestorów o niepłynnym charakterze ELTIF.

W szczególności prospekt emisyjny ▌i wszelkie inne dokumenty marketingowe w wyraźny sposób:

a)  informują inwestorów o długoterminowym charakterze inwestycji w ELTIF;

b)  informują inwestorów o terminie ustalonym jako koniec okresu działalności ELTIF, a także o możliwości wydłużenia okresu działalności ELTIF, jeśli taka istnieje, oraz o jej warunkach;

c)  informują, czy ELTIF ma być oferowany inwestorom indywidualnym;

d)  informują ▌o prawie inwestorów do umorzenia swoich inwestycji zgodnie z art. 16 oraz regulaminem ELTIF lub jego dokumentami założycielskimi;

e)  podają częstotliwość i harmonogram podziału dochodów, jeżeli powstaną, wśród inwestorów w okresie działalności ELTIF;

f)  uprzedzają inwestorów, że jedynie niewielka część ich łącznego portfela inwestycyjnego powinna być inwestowana w ELTIF;

fa)  wyjaśniają politykę zabezpieczeń ELTIF, w tym wyraźnie wskazują, że finansowe instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane jedynie wtedy, gdy służy to zabezpieczeniu ryzyka związanego z innymi inwestycjami ELTIF, oraz wskazują na możliwy wpływ stosowania finansowych instrumentów pochodnych na profil ryzyka ELTIF;

fb)  informują inwestorów o ryzyku związanym z inwestowaniem w aktywa rzeczowe, w tym infrastrukturę;

fe)  informują inwestorów regularnie, co najmniej raz na rok, o jurysdykcjach, w których ELTIF inwestuje.

5.  Oprócz informacji wymaganych na mocy art. 22 dyrektywy 2011/61/UE roczne sprawozdanie ELTIF zawiera następujące informacje:

a)  rachunek przepływów pieniężnych;

b)  informacje o wszelkich udziałach w instrumentach angażujących środki budżetowe UE;

c)  informacje o wartości poszczególnych kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych i o wartości innych aktywów, w które zainwestował ELTIF, w tym o wartości wykorzystanych finansowych instrumentów pochodnych;

d)  informacje o jurysdykcjach, w których znajdują się aktywa ELTIF.

6.  Na wniosek inwestora indywidualnego, zarządzający ELTIF udostępnia dodatkowe informacje dotyczące limitów ilościowych, które mają zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem ELTIF, wybranych w tym celu metod oraz aktualnego rozwoju głównych rodzajów ryzyka i dochodów pochodzących z wykorzystywanych kategorii aktywów.

Artykuł 21aDodatkowe wymogi dotyczące prospektu emisyjnego

1.  Każdy ELTIF wysyła swój prospekt emisyjny wraz ze wszystkimi dokonanymi w nim zmianami, jak również swoje sprawozdania roczne, do organów właściwych dla ELTIF. Na żądanie ELTIF dostarcza tę dokumentację organom właściwym dla zarządzającego ELTIF. ELTIF dostarczą tę dokumentację w terminie wyznaczonym przez te właściwe organy.

2.  Regulamin lub dokumenty założycielskie ELTIF stanowią integralną część prospektu emisyjnego i są do niego załączane.

Dokumenty, określone w akapicie pierwszym, nie muszą być załączone do prospektu emisyjnego, pod warunkiem że inwestor zostanie poinformowany, że na jego żądanie dokumenty te zostaną mu przesłane lub będzie powiadomiony o miejscu, w którym, w każdym państwie członkowskim, w którym jednostki uczestnictwa lub udziały są wprowadzane do obrotu, będzie miał do nich wgląd.

3.  Prospekt emisyjny określa, w jaki sposób sprawozdanie roczne jest udostępniane inwestorom. Znajduje się w nim informacja, że na wniosek inwestorom indywidualnym dostarczany jest nieodpłatnie egzemplarz drukowany.

4.  Prospekt emisyjny i ostatnie opublikowane roczne sprawozdanie są na żądanie bezpłatnie udostępniane inwestorom.

Prospekt emisyjny może być udostępniany na trwałym nośniku informacji lub za pośrednictwem strony internetowej. Na wniosek inwestorom indywidualnym dostarczany jest nieodpłatnie egzemplarz drukowany.

5.  Zasadnicze elementy prospektu emisyjnego są aktualizowane.

Artykuł 22

Ujawnianie kosztów

1.  Prospekt emisyjny wyraźnie informuje inwestorów co do wysokości różnych rodzajów kosztów ponoszonych przez inwestorów bezpośrednio lub pośrednio. Różne rodzaje kosztów są zgrupowane według następujących kategorii:

a)  koszty ustanowienia ELTIF;

b)  koszty związane z nabyciem aktywów;

c)  opłaty z tytułu zarządzania i za wyniki;

d)  koszty dystrybucji;

e)  inne koszty, w tym koszty administracyjne i koszty wynikające z wymogów regulacyjnych, koszty związane z depozytariuszem, koszty usług powierniczych, koszty profesjonalnej obsługi oraz koszty badania sprawozdań finansowych.

2.  W prospekcie emisyjnym ujawnia się ogólny współczynnik określający stosunek kosztów do kapitału ELTIF.

4.  ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia wspólnych definicji, metod obliczeniowych i form prezentacji kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz ogólnego współczynnika, o którym mowa w ust. 2.

Opracowując te projekty regulacyjnych standardów technicznych, ESMA bierze pod uwagę ▌regulacyjne standardy techniczne, o których mowa w art. 8 ust. 5 lit. a) i lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1286/2014.

ESMA przedstawia Komisji projekt regulacyjnych standardów technicznych do dnia …(26)+.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Rozdział VWprowadzanie do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów w ELTIF

Artykuł 23Rozwiązania dostępne dla inwestorów

1.  Zarządzający ELTIF, którego jednostki uczestnictwa lub udziały mają być oferowane inwestorom indywidualnym, zapewnia, w każdym państwie członkowskim, w którym zamierza wprowadzać do obrotu jednostki uczestnictwa lub udziały tego ELTIF, rozwiązania służące dokonywaniu subskrypcji, uiszczaniu płatności na rzecz posiadaczy jednostek uczestnictwa lub udziałów, dokonywaniu odkupu lub umorzenia jednostek uczestnictwa lub udziałów, a także udostępnianiu informacji, które ELTIF i zarządzający tym ELTIF zobowiązani są przedstawić.

2.  ESMA opracuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia rodzajów i właściwości tych rozwiązań, o których owa w ust. 1, ich infrastruktury technicznej oraz zakresu ich zadań w odniesieniu do inwestorów indywidualnych.

ESMA przedstawia Komisji projekt regulacyjnych standardów technicznych do dnia …(27)+.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 23aWewnętrzny proces oceny ELTIF oferowanych inwestorom indywidualnym

1.  Zarządzający ELTIF, którego jednostki uczestnictwa lub udziały mają być oferowane inwestorom indywidualnym, ustanawia i stosuje specjalny wewnętrzny proces oceny tego ELTIF zanim zostanie on zaoferowany lub rozprowadzony wśród inwestorów indywidualnych.

2.  W ramach wewnętrznego procesu, o którym mowa w ust. 1, zarządzający ELTIF ocenia, czy ELTIF jest odpowiedni do zaoferowania inwestorom indywidualnym, uwzględniając przynajmniej:

a)  okres działalności ELTIF; oraz

b)  planowaną strategię inwestycyjną danego ELTIF.

3.  Zarządzający ELTIF udostępnia dystrybutorowi wszelkie niezbędne informacje na temat ELTIF oferowanego inwestorom indywidualnym, w tym wszelkie informacje dotyczące okresu działalności i strategii inwestycyjnej, a także wewnętrznego procesu oceny i jurysdykcji, w których ELTIF może inwestować.

Artykuł 23bSzczególne wymogi dotyczące rozprowadzania ELTIF wśród inwestorów indywidualnych

1.  Bezpośrednio sprzedając lub oferując jednostki uczestnictwa lub udziały w ELTIF inwestorom indywidualnym zarządzający ELTIF uzyskuje następujące informacje dotyczące:

a)   wiedzy i doświadczenia inwestora indywidualnego w dziedzinie inwestycji istotnej dla danego ELTIF;

b)  sytuacji finansowej inwestora indywidualnego, w tym jego zdolności pokrywania strat;

c)  celów inwestycyjnych inwestora indywidualnego, w tym jego horyzontu czasowego.

W oparciu o informacje uzyskane na podstawie akapitu pierwszego zarządzający ELTIF zaleca dany ELTIF tylko jeśli jest on odpowiedni dla danego inwestora indywidualnego.

2.  Jeżeli okres działalności ELTIF sprzedawanego lub oferowanego inwestorom indywidualnym jest dłuższy niż 10 lat, zarządzający ELTIF lub dystrybutor wyraźnie i na piśmie ostrzega, że dany ELTIF może nie być odpowiedni dla inwestorów indywidualnych, którzy nie są w stanie utrzymać takiego długoterminowego i niepłynnego zobowiązania.

Artykuł 23cSzczegółowe przepisy dotyczące depozytariusza ELTIF oferowanego inwestorom indywidualnym

1.  W drodze odstępstwa od art. 21 ust. 3 dyrektywy 2011/61/UE depozytariusz ELTIF oferowanego inwestorom indywidualnym musi być podmiotem spełniającym warunki określone w art. 23 ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE.

2.  W drodze odstępstwa od art. 21 ust. 13 akapit drugi i art. 21 ust. 14 dyrektywy 2011/61/UE depozytariusz ELTIF oferowanego inwestorom indywidualnym nie może uwolnić się od odpowiedzialności w przypadku utraty instrumentów finansowych oddanych do utrzymania stronie trzeciej.

3.  Odpowiedzialność depozytariusza, o której mowa w art. 21 ust. 12 dyrektywy 2011/61/UE, nie podlega wyłączeniu lub ograniczeniu na podstawie umowy, jeżeli dany ELTIF jest oferowany inwestorom indywidualnym.

4.  Każda umowa stojąca w sprzeczności z postanowieniami ust. 3 jest nieważna.

5.  Aktywa utrzymywane przez depozytariusza ELTIF nie mogą być ponownie wykorzystywane na własny rachunek przez depozytariusza ani jakąkolwiek osobę trzecią, której przekazano funkcję utrzymywania aktywów. Ponowne wykorzystanie obejmuje wszelkie transakcje utrzymywanymi aktywami, w tym – choć nie tylko – przekazywanie, oddawanie w zastaw, sprzedawanie i pożyczanie.

Aktywa utrzymywane przez depozytariusza ELTIF można ponownie wykorzystać wyłącznie pod warunkiem, że:

a)  takie ponowne wykorzystanie aktywów odbywa się na rachunek ELTIF;

b)  depozytariusz wykonuje instrukcje zarządzającego ELTIF w imieniu ELTIF;

c)  ponowne wykorzystanie jest z korzyścią dla ELTIF i w interesie posiadaczy udziałów lub jednostek uczestnictwa, oraz

d)  transakcja jest objęta wysokiej jakości, płynnym zabezpieczeniem otrzymanym przez ELTIF na mocy porozumienia w sprawie przeniesienia tytułu własności.

Wartość rynkowa zabezpieczenia, o którym mowa w akapicie drugim lit. d), cały czas musi być równoważna co najmniej wartości rynkowej ponownie wykorzystanych aktywów powiększonej o premię.

Artykuł 24Dodatkowe wymogi dotyczące oferowania ELTIF inwestorom indywidualnym

1.   Jednostki uczestnictwa lub udziały w ELTIF mogą być oferowane inwestorom indywidualnym pod warunkiem, że inwestorzy indywidualni otrzymali stosowną poradę inwestycyjną od zarządzającego ELTIF lub dystrybutora.

2.  Zarządzający ELTIF: może bezpośrednio oferować lub sprzedawać jednostki uczestnictwa lub udziały w ELTIF inwestorom indywidualnym tylko jeżeli ten zarządzający jest upoważniony do świadczenia usług, o których mowa w art. 6 ust. 4 lit. a) i lit. b) ppkt (i) dyrektywy 2011/61/UE, oraz po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, o której mowa w art. 23b ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

3.  Jeżeli portfel instrumentów finansowych potencjalnego inwestora indywidualnego nie przekracza 500 000 EUR, zarządzający ELTIF lub każdy dystrybutor, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, o której mowa w art. 23b ust. 1, i udzieliwszy stosownej porady inwestycyjnej, dopilnowuje – na podstawie informacji udzielonych przez danego potencjalnego inwestora indywidualnego, aby potencjalny inwestor indywidualny nie inwestował łącznej kwoty przekraczającej 10% wartości jego portfela instrumentów finansowych w ELTIF, pod warunkiem że początkowa minimalna kwota zainwestowana w jeden lub kilka ELTIF wynosi 10 000 EUR.

Potencjalny inwestor indywidualny jest odpowiedzialny za dostarczenie zarządzającemu lub dystrybutorowi ELTIF dokładnych informacji o jego portfelu instrumentów finansowych oraz kwotach zainwestowanych w ELTIF, zgodnie z akapitem pierwszym.

Do celów niniejszego ustępu portfel instrumentów finansowych obejmuje depozyty pieniężne i instrumenty finansowe, z wyłączeniem instrumentów finansowych służących jako zabezpieczenie.

4.  W regulaminie lub dokumentach założycielskich ELTIF oferowanego inwestorom indywidualnym ustanowiono, że wszyscy inwestorzy korzystają z równego traktowania, a poszczególnym inwestorom lub grupom inwestorów nie przyznaje się preferencyjnego traktowania lub szczególnych korzyści ekonomicznych.

5.  ELTIF oferowane inwestorom indywidualnym może mieć każdą formę prawną pod warunkiem, że nie powoduje to większej odpowiedzialności ze strony inwestora indywidualnego lub nie wymaga podjęcia jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań ze strony inwestora oprócz pierwotnie podjętego zobowiązania kapitałowego.

6.  Inwestorzy indywidualni mogą, podczas okresu subskrypcji i przez okres co najmniej dwóch tygodni po dacie subskrypcji jednostek uczestnictwa lub udziałów w ELTIF, unieważnić swoje subskrypcje i uzyskać zwrot pieniędzy bez żadnej kary.

7.  Zarządzający ELTIF oferowanym inwestorom indywidualnym ustanawia odpowiednie procedury i zasady rozpatrywania skarg inwestorów indywidualnych, które pozwalają inwestorom indywidualnym na składanie skarg w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych ich państwa członkowskiego.

Artykuł 25Wprowadzanie do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów w ELTIF

1.  Zarządzający ELTIF może oferować jednostki uczestnictwa lub udziały w ELTIF inwestorom profesjonalnym i indywidualnym w swoim państwie członkowskim pochodzenia po dokonaniu powiadomienia zgodnie z art. 31 dyrektywy 2011/61/UE.

2.  Zarządzający ELTIF może oferować jednostki uczestnictwa lub udziały w ELTIF inwestorom profesjonalnym i indywidualnym w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie pochodzenia zarządzającego ELTIF po dokonaniu powiadomienia zgodnie z art. 32 dyrektywy 2011/61/UE.

3.  Zarządzający ELTIF deklaruje w odniesieniu do każdego ELTIF, którym zarządza, organom właściwym dla niego, czy zamierza oferować dany ELTIF inwestorom indywidualnym.

4.  Oprócz dokumentów i informacji wymaganych na podstawie art. 31 i 32 dyrektywy 2011/61/UE zarządzający ELTIF dostarcza właściwym dla niego organom wszystkie poniższe dokumenty:

a)  prospekt emisyjny ELTIF;

b)  dotyczący ELTIF dokument zawierający kluczowe informacje w przypadku oferowania ELTIF inwestorom indywidualnym; oraz

c)  informacje dotyczące rozwiązań, o których mowa w art. 23.

5.  Kompetencje i uprawnienia właściwych organów na podstawie art. 31 i 32 dyrektywy 2011/61/UE rozumiane są również jako odnoszące się do oferowania ELTIF inwestorom indywidualnym i obejmujące dodatkowe wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu.

6.  Oprócz uprawnień przyznanych zgodnie z art. 31 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2011/61/UE właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia zarządzającego ELTIF zapobiega również wprowadzaniu do obrotu ELTIF, jeżeli zarządzający tym ELTIF nie spełnia lub nie będzie spełniał wymogów niniejszego rozporządzenia.

7.  Oprócz uprawnień przyznanych zgodnie z art. 32 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2011/61/UE właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia zarządzającego ELTIF odmawia również przesłania wszystkich dokumentów notyfikacyjnych właściwym organom państwa członkowskiego, w którym ELTIF ma być wprowadzany do obrotu, jeżeli zarządzający tym ELTIF nie spełnia ▌wymogów niniejszego rozporządzenia.

Rozdział VINadzór

Artykuł 26Nadzór sprawowany przez właściwe organy

1.  Właściwe organy na bieżąco nadzorują przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia.

2.  Organ właściwy dla ELTIF jest odpowiedzialny za nadzorowanie przestrzegania przepisów określonych w rozdziałach II, III i IV.

3.  Organ właściwy dla ELTIF jest odpowiedzialny za nadzorowanie wypełniania obowiązków określonych w regulaminie lub w dokumentach założycielskich ELTIF, a także obowiązków określonych w prospekcie emisyjnym, które muszą być zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

4.  Organ właściwy dla zarządzającego ELTIF jest odpowiedzialny za nadzorowanie adekwatności mechanizmów i organizacji zarządzającego, tak aby zarządzający ELTIF był w stanie spełniać obowiązki związane z ustanowieniem i funkcjonowaniem wszystkich ELTIF, którymi zarządza, i przestrzegać przepisów z tym związanych.

Organ właściwy dla zarządzającego ELTIF jest odpowiedzialny za nadzorowanie przestrzegania przez zarządzającego ELTIF przepisów niniejszego rozporządzenia.

5.  Właściwe organy monitorują przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania mające siedzibę lub wprowadzane do obrotu na podległym im terytorium w celu upewnienia się, że stosują one nazwę „ELTIF” lub sugerują posiadanie statusu ELTIF tylko w przypadku, gdy posiadają odpowiednie zezwolenie i przestrzegają przepisów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 27Uprawnienia właściwych organów

1.  Właściwe organy posiadają wszelkie uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe, które są niezbędne do wykonywania ich funkcji powierzonych im na mocy niniejszego rozporządzenia.

2.  Właściwe organy korzystają z uprawnień powierzonych im na mocy dyrektywy 2011/61/UE, w tym dotyczących sankcji, również w odniesieniu do niniejszego rozporządzenia.

2a.  Organ właściwy dla ELTIF zakazuje stosowania nazwy „ELTIF” lub „europejski długoterminowy fundusz inwestycyjny”, jeżeli zarządzający ELTIF przestaje spełniać wymogi niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 28Uprawnienia i kompetencje ESMA

1.  ESMA posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania zadań powierzonych mu na mocy niniejszego rozporządzenia.

2.  ESMA korzysta z uprawnień powierzonych mu na mocy dyrektywy 2011/61/UE również w odniesieniu do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

3.  Do celów rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 niniejsze rozporządzenie jest uwzględniane w każdym późniejszym, prawnie wiążącym akcie Unii powierzającym zadania ESMA, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 29Współpraca właściwych organów

1.  Organ właściwy dla ELTIF i organ właściwy dla zarządzającego ELTIF – o ile są to różne organy – współpracują ze sobą i wymieniają informacje do celów wykonywania swoich obowiązków na mocy niniejszego rozporządzenia.

1a.  Właściwe organy współpracują ze sobą zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE.

2.  Właściwe organy i ESMA współpracują ze sobą w celu wykonywania swoich odnośnych obowiązków na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010.

3.  Właściwe organy i ESMA prowadzą wymianę wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania swoich odnośnych obowiązków na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010, w szczególności do wykrywania i usuwania naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia.

Rozdział VIIPrzepisy końcowe

Artykuł 29a

Rozpatrywanie wniosków przez Komisję

Komisja nadaje priorytetowy charakter procedurom składania przez ELTIF wniosków o finansowanie z EBI i usprawnia te procedury. Komisja usprawni wydawanie opinii lub uwag dotyczących wszystkich wniosków ELTIF o dofinansowanie z EBI.

Artykuł 30Przegląd

1.  Nie później niż ...(28)+ Komisja rozpoczyna przegląd stosowania niniejszego rozporządzenia. W przeglądzie uwzględnia są w szczególności:

a)  wpływ ▌art. 16 ▌;

b)  wpływ stosowania minimalnego progu 70% dopuszczalnych aktywów inwestycyjnych, określonego w art. 12 ust. 1 ▌;

c)  zakres, w jakim ELTIF są wprowadzane do obrotu w Unii, w tym, czy ZAFI, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2011/61/UE, mogą być zainteresowani wprowadzaniem do obrotu ELTIF;

ca)  zakres, w jakim należy uaktualniać listę dopuszczalnych aktywów i inwestycji, jak również reguły dywersyfikacji, skład portfela i ograniczenia dotyczące zaciągania pożyczek i kredytów gotówkowych.

2.  Po przeglądzie, o którym mowa w ust. 1, i po konsultacjach z ESMA Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające wkład wniesiony przez niniejsze rozporządzenie i ELTIF w utworzenie unii rynków kapitałowych i stopień, w jakim przyczyniły się do osiągnięcia celów określonych w art. 1 ust. 1a. Sprawozdanie przedkłada się w razie potrzeby wraz z wnioskiem ustawodawczym.

Artykuł 31Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od …(29)+ .

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w…

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

Or. en

PROCEDURA

Tytuł

Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne

Odsyłacze

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Data przedstawienia w PE

26.6.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

4.7.2013

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Opinia niewydana

       Data decyzji

CONT

15.7.2013

EMPL

28.10.2013

JURI

11.9.2013

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

2.7.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.11.2013

25.11.2013

23.1.2014

 

Data przyjęcia

10.3.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

2

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Zdravka Bušić, Saïd El Khadraoui, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Catherine Stihler

ODESŁANIE DO KOMISJI

Data złożenia wniosku o odesłanie do komisji (art. 61 ust. 2)

17.04.2014

Sprawozdawca

Data powołania

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

 

 

 

 

Data przyjęcia

15.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi

Data złożenia

16.02.2015

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)

Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA(2014)0448.

(3)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony wytłuszczonym drukiem i kursywą; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(4)

  Dz.U. C 67 z 6.3.2014, s.71.

(5)

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia ….

(6)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(7)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).

(8)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).

(9)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(10)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(11)

  Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64).

(12)

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz.U. L 149 z 30.4.2004, s. 1).

(13)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1).

(14)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(15)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

(16)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(17)

  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(18)

  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(19)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(20)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s.1).

(21)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. U. L 86 z 24.3.2012, s. 1).

(22)

+  Proszę wstawić datę: 3 miesiące po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(23)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).

(24)

+   Dz.U.: proszę wstawić datę: 3 miesiące po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(25)

+   Dz.U.: proszę wstawić datę: 3 miesiące po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(26)

+   Dz.U.: proszę wstawić datę: 3 miesiące po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(27)

+   Dz.U.: proszę wstawić datę: 3 miesiące po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(28)

+   Dz.U.: proszę wstawić datę: cztery lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(29)

+   Dz.U.: proszę wstawić datę: sześć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności